Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Naujienos pasauliui apie LietuvąEkonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiIgnalinos atominė elektrinė neteko finansavimo

El. paštas Spausdinti

atomine_jegaineŽlu­gus Briu­se­ly­je vy­ku­sioms Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių de­ry­boms dėl biu­dže­to, kar­tu žlu­go jo­se pa­teik­tas pro­jek­tas, nu­ma­tęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) už­da­ry­mui iki 2020 me­tų skir­ti 400 mln. eu­rų vie­toj anks­čiau siū­ly­tų 210 mln.

Dar dau­giau – Eu­ro­pos do­no­rų kon­fe­ren­ci­ja gruo­džio 13 die­ną nu­spren­dė su­stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės už­da­ry­mo pro­jek­tui B1, ku­rį įgy­ven­di­na Ru­si­jos ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos įmo­nė „Nu­kem“ kar­tu su ki­ta tos ša­lies įmo­ne GNS. Taip lai­ki­nai su­stab­do­mas fi­nan­sa­vi­mas di­džiau­siam IAE už­da­ry­mo pro­jek­tui – pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­lai.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Europoje didėja socialinės nelygybės problema

El. paštas Spausdinti

euru-monetosEu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos skel­bia, kad maž­daug kas šeš­tas eu­ro­pie­tis pa­ti­ria skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį.

Ta­čiau ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos pa­ste­bi, kad re­a­lūs skurs­tan­čių­jų skai­čiai ga­li bū­ti dar di­des­ni.

Jų at­sto­vai net­gi tei­gia, kad pa­gal ne­ly­gy­bės, ku­ri ne­at­sie­ja­ma nuo skur­do, ly­gį da­bar dau­gu­ma vi­suo­me­nių yra grį­žu­sios į daug anks­tes­nius lai­kus – maž­daug 1920-uo­sius. Ki­tų me­tų pra­džio­je Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pri­sta­tys So­cia­li­nių in­ves­ti­ci­jų pa­ke­tą, ku­ris, ti­ki­ma­si, pri­si­dės prie skur­do ma­ži­ni­mo. Ta­čiau skur­dui ne­abe­jin­gos ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ma­no, jog Eu­ro­pa tu­rė­tų im­tis kon­kre­tes­nių prie­mo­nių skur­do pro­ble­moms spręs­ti.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Seimas išmokės 1,68 mln. litų išeitinių ir atostoginių išmokų

El. paštas Spausdinti

seimas_logo_mSei­mo kan­ce­lia­ri­jai ne­rei­kės iš­ei­ti­nių kom­pen­sa­ci­jų bu­vu­sios ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rams ir jų pa­dė­jė­jams mo­kė­ti iš ki­tų me­tų biu­dže­to.

Kaip sa­kė Sei­mo kanc­le­ris Jo­nas Mi­le­rius, 2008–2012 me­tų Sei­mo ka­den­ci­jos par­la­men­ta­rams ap­skai­čiuo­ta 2,214 mln. li­tų iš­ei­ti­nių iš­mo­kų. At­skai­čia­vus mo­kes­čius, bus iš­mo­kė­ta 1,68 mln. li­tų.

Ka­den­ci­jos pa­bai­go­je Sei­mą pa­li­ko 63 po­li­ti­kai. Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, ne­per­rink­tam par­la­men­ta­rui iš­mo­ka­ma tiek vi­du­ti­nių mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mų, kiek me­tų ne­per­trau­kia­mai tru­ko jo ka­den­ci­ja Sei­me, bet ne ma­žiau kaip du ir ne dau­giau kaip še­ši jo vi­du­ti­niai dar­bo už­mo­kes­čiai. Kiek lė­šų rei­kės po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ir pa­dė­jė­jų-sek­re­to­rių iš­ei­ti­nėms, dar tiks­liai ne­pa­skai­čiuo­ta.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Apie minimalios algos didinimą

El. paštas Spausdinti

milions- 008Pa­gal dar­buo­to­jų gau­na­mų at­ly­gi­ni­mų dy­dį iš vi­sų 27-ių Europos Sąjungos ša­lių 2010 me­tais „pir­ma­vo“ Lat­vi­ja, Lie­tu­va ir Ru­mu­ni­ja – šio­se tri­jo­se ša­ly­se dau­giau nei ket­vir­ta­da­lis vi­sų dar­buo­to­jų gau­na ma­žus at­ly­gi­ni­mus. Lie­tu­vo­je jis tik 2012-aisiais pa­di­din­tas 50 li­tų ir sie­kė vos 850 li­tų.

Su­pran­ta­ma, toks at­ly­gi­ni­mų ly­gis, at­skai­čius mo­kes­čius, yra itin že­mas, to­dėl ne vel­tui da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios dau­gu­mos par­ti­jos lai­mė­jo rin­ki­mus, iš­kė­lu­sios šū­kį pa­kel­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą (MMA) iki 1000 ir net 1509 li­tų dy­džio.

Vie­nas pir­mų­jų nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės žings­nių bu­vo spren­di­mas nuo sau­sio 1 d. di­din­ti MMA iki 1 tūkst. li­tų. To­kį spren­di­mą pa­tvir­ti­no prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Prieš­ka­lė­di­nę sa­vai­tę in­ter­viu „Ži­nių ra­di­jui“ jis kal­bė­jo: „Ži­no­te, Lie­tu­vo­je ver­ga­vi­mo lai­ko­tar­pis tu­ri pa­si­baig­ti. Žmo­nės nė­ra ver­gai, o ka­da jie gaus nors tru­pu­tį di­des­nes pa­ja­mas, jas iš­leis vi­daus var­to­ji­mui. Tas ver­sli­nin­kas, ku­ris yra orien­tuo­tas į vi­daus rin­ką, po 3–4 mė­ne­sių pa­ma­tys, kad eko­no­mi­nis pro­ce­sas pra­dė­jo grei­tė­ti, per­ka­mu­mas au­ga, o di­dė­jant jam, di­dė­ja pa­ja­mos bei ga­my­ba“.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Apribojo Nacionalinės kredito unijos veiklą

El. paštas Spausdinti

lietuvos_bbbankasLie­tu­vos ban­ko val­dy­ba iki 2013 m. sau­sio 31 d. ap­ri­bo­jo Na­cio­na­li­nės kre­di­to uni­jos (NKU) veik­lą ir sky­rė lai­ki­ną­jį ad­mi­nist­ra­to­rių – ben­dro­vės „Ver­slo kon­sul­tan­tai“ va­do­vą Al­vy­dą Mo­ge­nį. Pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl tur­to iš­švais­ty­mo, su­lai­ky­ti uni­jos va­do­vai.

Vie­nas iš jų – Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tas į Sei­mo na­rius, uni­jos val­dy­bos na­rys Žil­vi­nas Put­ra­men­tas. Dviem mė­ne­siams su­im­tas jis ir uni­jos val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ar­nol­das Žvi­kas bei ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 25

Videostudija

Fotogalerija

Medikų profsąjunga

Tautos ir likimai


Žymėti ir dalintis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 4648099
Dabar lankosi:  svečių - 67 
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Už teisingumą

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 128 iš 128 
17:18:11 Jan 15, 2013   
May 2010 Sep 2015
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/