Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-06-11 nr. 3005

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Franzobel.
ODĖ VILNIUI
12
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• PASAULIO RAŠYTOJAI APIE ANTITERORIZMĄ3
• RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ PARADOKSAI
• KREIPIMASIS Į KULTŪRINĘ EUROPĄ4
• ILGIAUSIŲ METŲ

POKALBIAI 
• Su poetu, vertėju VYTAUTU P. BLOŽE kalbasi EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ.
"MAN RŪPĖJO KITI VAIDINIMAI, KITOS GĖLĖS, KITI PAVEIKSLAI…"
2

KNYGOS 
• Leonas Dirmeitis.
RAŠYTOJO VARDAS IR VERTĖ
19
• PROFESIONALUS POETAS, VĖJO SIELVARTININKAS, ŠVEDIŠKAS ŠAMANAS12
• IR PADEGĖ ŠIUOS NAMUS
• EUROPEANA6
• SMULKŪS VEDYBINIAI NUSIKALTIMAI
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• KNYGA, IŠAUGUSI IŠ MITO9

MUZIKA 
• Audronė Žiūraitytė.
MATSO EKO CHOREOGRAFIJOS GRIŪTIS, VARŠUVIEČIŲ SUKELTA VILNIUJE
1
• PORTRETAS: DIANA ČEMERYTĖ – "TYLIOSIOS MUZIKOS" ESTETĖ10
• Ernestas Žvaigždžius.
IŠ ASTRONOMO UŽRAŠŲ
6

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
KARALIUI NIEKS NERAŠO?
3

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
KADA MARŠKINIAI SAVI?
• Eglė Kačkutė.
"ĒA VA MAL CHEZ LES STANIKAS"1
4
• Gintaras Kušlys.
VYTAUTO EIGIRDO TAPYBA KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE
1

ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• VIDEOVARTOTOJŲ NUOMONĖ APIE VIDEOMENĄ IŠ RUSIJOS, SUOMIJOS IR ŠVEICARIJOS11
• ŠVEICARŲ VIDEOLAUKIAMASIS. ŽIŪRI IR LAUKI GERO VIDEOKŪRINIO.

POEZIJA 
• ALVYDAS AUGUSTINAS JEGELEVIČIUS12

PROZA 
• Jonas Mikelinskas.
NESUVALKIETĖ
1
• Jonas Mikelinskas.
MUSĖ ANT PEILIO
• Jonas Mikelinskas.
VYRŲ DIKTATŪROS GALAS
12

VERTIMAI 
• MIRON BIAłOSZEWSKI2

PAVELDAS 
• KOKIUS ATKURSIME VALDOVŲ RŪMUS? ARCHITEKTŪRINIŲ ANALOGŲ BEIEŠKANT3

JAUNIMO PUSLAPIS 
• RIMANTė KULVINSKYTė.
LIETUVIŠKOJI PABLO PICASSO REINKARNACIJA
4
• KIEKVIENAS BUVO VISATA21

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Apie eksperimentinės muzikos bandymus visuomeniniam poligone kalbasi Vaiva ir Lukas Devita.
IEŠKANT INTUITYVIOS MUZIKOS
7

KRONIKA 
• BIRŽELIO ŽVAIGŽDĖS
• in memoriam.
GRIGORIJUS OZEROVAS (1940.X.28 – 2004.V.29)
1
• PATAISYKIME NETIKSLUMĄ1

DE PROFUNDIS 
 RETRO NONSENSAI4

DE PROFUNDIS

RETRO NONSENSAI

[skaityti komentarus]

iliustracija
Laikinosios sostinės burtininkas šarlatanas

Caro sofa:
Turėjo Vladas Kurkauskas: [Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pirmininkas] paprastą, minkštą sofą, tačiau ją labai brangino. O kada žmogus kurį daiktą labai brangina, tai jo kaina pašoksta iki astronomiško skaičiaus. Kartą Vlado Kurkausko tarnaitė, benešdama pietus, užkliuvo ir su visomis lėkštėmis kopūstų užvirto ant branginamos sofos. Aišku, iš to kilo muštynės ir teismas, nes mūsų piliečiai pasibylinėti mėgsta.
– Kiek tamsta mokėjai už naują sofą ? – klausė teisėjas Vlado.
– 150 litų!
– Kiek laiko ji pas tamstą stovėjo ?
– Du metus.
Tai kokiu būdu tamsta reikalauji už ją 500 litų ? – klausia nustebęs teisėjas.
– Dėl to, kad aš jos nė už 1000 nebūčiau pardavęs, - atkirto išdidžiai Kurkauskas.
– Nesuprantu...
– Labai paprastai... O gal ant tos sofos sėdėjo caras arba šiaip koks nors aukštas žmogus. Ta sofa istoriška...
– Na, juk caras ant jos tik jau sėdėti negalėjo, - šypsosi teisėjas, o publika kvatoja balsu.
– Ant jos sėdėdavo mano mylima, taip ! Ji man brangesnė ir už carą...
Visi padarė rimtus veidus, tačiau pats ieškovas atrodė komiškas. Teisėjas priteisė Vlado Kurkausko naudai 100 litų, bet tas pareiškė nepasitenkinimo...
("Rytas", 1934 m. vasario 1 d., Nr. 26, p. 8)

Kauno burtininkai:
Prieš karą Kaune gyveno ir puikiai vertėsi keletas burtininkų, išėjusių tam tikrus "mokslus". Vienas neaiškios tautybės pilietis, gyvenęs Lukšio gatvės kampe, rūsy, kur dabar taisomi visokie primusai, ir būręs tik moterims. Jo pavardė buvusi Žizel. Žizel kambarys buvo nedidelis, visas išmuštas juoda medžiaga. Ant stalo būdavo padėta žmogaus kaukolė. Burdavęs jis dėliodamas kažkokias numeruotas medines kaladėles, įkyriai žiūrėdamas klijentei į akis ir vis įspėdavęs, kokia laimė ar nelaimė bus ateity. Net aukštų valdininkų žmonos pas Žizel, sako, atsilankydavusios. Tačiau, kai policija jį ėmė atidžiau sekti, jis paspruko į Gardiną, o iš ten, kur akys mato. Mat, nors ir po ilgo laiko, vis dėlto paaiškėjo, kad Žizel yra pabėgęs katorgininkas ... Žaliakalny gyvena jaunas vyriškis, lietuvis, beraštis, laikomas taip pat dideliu burtininku. Jis dėvi margus kaip senovės juokdariai rūbus, laiko butely įleistą gyvatę ir, į ją žiūrėdamas, buria. Jis pasakoja apie ateitį, visokias meiles, karą ir už tą malonumą ima tik 2 litu.
– Ką gi ta gyvatė reiškia? – klausiu jo.
– Ši gyvatė atvežta iš Indijos. Vieną mėnesį ji nudvesia, kitą vėl atgyja. Kai gyvatė atgyja, tada aš pasakau visą teisybę. Mat ją man padovanojo Indijos magas... Gyvatėj yra daug pomirtinio pasaulio paslaptingų jėgų. Žiūri į ją ir visa matai...
("Rytas", 1934 m. vasario 10 d., Nr. 34, p. 8)

Rekolekcijos vyrams inteligentams:
Kovo 26, 27, 28 d. vakarais 18 val. Marijonų salėje ("Laisvės al. 61, kieme) rengiamos vyrams inteligentams rekolekcijos ... Vyrai inteligentai, mėgstą tykiai ir ramiai pamąstyti apie savo sielos reikalus, kviečiami gausiai dalyvauti.
("Rytas", 1934 m. kovo 24 d., Nr. 69, p. 10)

Plokščių taryba kovoja su vedusiais mokytojais:
... Plokščių valsčiaus taryba priėmė mokytojų reikalu štai kokį istorišką nutarimą: Plokščių valsčiaus tarybos posėdžio 1934 m. IV.17. Ištrauka. Einamieji reikalai. Nutarta: "Valsčiaus taryba apsvarsčiusi valsčiaus ekonominę būklę ryšy su išlaidomis išlaikant pradžios mokyklas, nutaria prašyti Poną Apskrities Viršininką padaryti žygius, kad į antruosius ir trečiuosius pr. mokyklų komplektus būtų skiriami Pono Švietimo Ministerio nevedusieji mokytojai. Nes, pavyzdžiui, Plokščiuose yra 3 komplektai ir visi mokytojai vedę, Kisielių 2 komplektai ir abu mokytojai vedę. Vedusių mokytojų išlaikymas padidina savivaldybės išlaidas daugiau per tūkstantį litų metams ir šiais laikais tas sudaro didelę reikšmę ekonominiu atžvilgiu".
("Diena", 1934 m. spalio 14 d., Nr. 41, p. 4)

Gedminas J. Salomėja Nėris kryžkelėj:
...Duokit man sparnus eikliuosius –
Aš sudrebinsiu erdves!
Vargo debesis nušluosiu –
Tegu saulė žemei švies.
Neįtikėtina ir juokinga. Kam apgaudinėt žmones, nes net eikliausi sparnai "vargo debesų" nenušluos ir tai yra tik tušti žodžiai ... Kiek pamenam, Kazys Binkis irgi išdidžiai rėkė: Salem Aleikum, jaunieji į gatvę ! Daug kas nesuprato, ką tai turėtų reikšti. Pasirodo, kad tai jis, tikslu pasipelnyti, reklamavo cigaretes markės "Salem Aleikum" ...
("Aš esu visur", 1935 m gegužė, Nr. 1, p. 28)

Pasveikinimai Jo Ekscelencijai Lietuvos Prezidentui:
Apveizdos skirtas mums Valdove
Surinkt, suliet tautos jėgų,
Kad tie, ką mūsų šalį griovė,
Skristų už Lietuvos ribų.

Irklauk laimingai tarp verpetų,-
Nestigs jėgų, nes Dievas duos!..
Linksmi belaukim Naujų Metų". –
Jie Aušros Vartus išvaduos.
Šėtos L.K. Moterų Dr. Skyrius. Šėta. 22.XII.1919.
("Lietuva", 1920 m. sausio 1 d., Nr. 1, p. 3)

Lukanas P. Tautos Vado garbei:
... Bėgdami per Lietuvą JSO: [Jaunosios Lietuvos Sąjungos] sportininkai priiminės Tautos Vadui sveikinimus raštu. Tie rajonai ir skyriai, kurie jau suskubo pagaminti kitokias dovanas Tautos Vadui, jas iš anksto prisiunčia JSO Vadovybėn. Tos dovanos bus iškilmingai įteiktos drauge su estafetės žeme ir sveikinimais. Estafetės ženklus – sandarias dėžutes žemei supilti pagamins JSO Vadovybė ir nusiųs rajonams, pradedantiems estafetę: [Pst.: Iš visos Lietuvos į Kauną] ...
("Jaunoji karta", 1934 m. rugsėjo 2 d., Nr. 35, p. 562)

Girkantas M. 4 sportininkų dienos Kaune:
... Eisena su deglais pas Tautos vadą.
Pasibaigus Karo Muziejuje valstybinės vėliavos nuleidimo apeigoms, sportininkų eilės, sumirgėjusios tūkstančiais degančių deglų ("fakelų), nusitęsė Daukanto, Laisvės al. Ir Prezidento gatvėmis. Deglų rausvoje šviesoje plevėsavo nešamos vėliavos ir entuziazmu švietė žygiuotojų veidai, nes visi dabar ėjo pas savo Šefą ir Tautos Vadą Antaną Smetoną, ėjo su orkestrų muzika, su dainomis.
("Jaunoji karta", 1934 m. liepos 22 d., Nr. 28 – 29, p. 450)

Laucius S. Tautos Vadui 60 metų:
...Sukako Vadui šešiasdešimt metų.
Ir tokį ilgą kelią nepaklydo.
Praėjo kliedas šimto demokratų,
Ir nuo akių nukrito tamsūs šydai.

Pažvelk ramiai į praeitį, lietuvi,
Saistyk teisingą indą pasirinkęs.
Tu niekuomet nesvyravai dėl būvio
Dėl to, kad viltys Vado pusėn linko ...
("Lietuvos aidas", 1934 m. rugsėjo 7 d., Nr. 204, p. 8)

Plati pavardžių estinimo akcija Estijoje:
... Visoje valstybėje kiekviename valsčiuje bus įsteigti propagandos ir patariamieji punktai, kurie pagelbės gyventojams atsipalaiduoti nuo vokiškų ir rusiškų pavardžių. Šie punktai dirbs sistematiškai ir tol, kol nebus išnykusi paskutinė neestiška pavardė ... Tuo tarpu centralinis vykdomasis komitetas jau turėjo posėdį. Šis komitetas tarp kita ko paskelbs gerų estiškų pavardžių sąrašą, kad gyventojai turėtų galimumo pasirinkti.
("Lietuvos aidas", 1934 m. rugsėjo 22 d., Nr. 216, p. 1)

Nesąmonės:
Viename mūsų dienrašty tilpo neva "moksliška" žinutė, pavadinta "Jėzus Kristus buvo 1,80 metrų aukščio". Toj žinutėj rašoma: "Paryžiaus aukštosios politechnikos mokyklos chemijos profesorius Colson ir Paryžiaus katalikų instituto biologijos profesorius Vignon moksliškai ištyrė Argentevilyje užsilikusią relikviją – Jėzaus Kristaus švarką ir Turine užsilikusią paklodę, į kurią buvo suvyniotas Jo kūnas karste. Abi tos relikvijos yra tikros. Būtent, ištyrus švarke ir paklodėje užsilikusias kraujo ir prakaito dėmes pasitvirtino, kad tikrai vienur ir kitur to paties prakaito esama. Be to, dabar moksliškai nustatyta, kad Jėzus Kristus turėjo 1,80 mtr. aukščio. Taip pat dabar moksliškai patvirtinta Šventojo Rašto skelbiama tiesa, kad Išganytojas trečią dieną po mirties prisikėlė iš mirusių, nes chemiškai įrodyta, kad Kristaus karsto paklodėje tiek yra likę chemiškų liekanų, kiek paprastai lavonas palieka per dvi, aukščiausiai per tris dienas. Su mikroskopu dar nustatyta, kad abi relikvijos, švarkas ir paklodė, yra iš vienos medžiagos, primityvaus zigzagų audimo, kokio būta prieš dvejetą tūkstančių metų."
("Kultūra", 1934, Nr. 10, p. 590)
 

Skaitytojų vertinimai


9112. Korra2004-06-15 21:14
Nesuradau kur juoktis.

9119. nutrukus2004-06-15 23:42
suradau - rekolekcijos vyrams inteligentams!

9142. Šitie retro2004-06-16 13:34
vienos geriausių laikraščio medžiagų, rodo ir parinkėjo ir anų dienų humoro kultūrą. Nenumarinkit.

48472. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▐ :-( 2008-09-11 20:32
Cia raso tik pydarai

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:41:40 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba