Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-10-18 nr. 2921

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Renata Ščerbavičiūtė.
APIE "TAIKOMĄJĄ DAILĘ 2002"
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Egidijus AleksandravičIus.
FRANKFURTO MUGĖ IR POLITINIS FOLKLORAS: PAKELTKOJIS
44
• LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAME ŽURNALE
• 68-ASIS TARPTAUTINIO PEN KLUBO KONGRESAS

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
GEROJI SAVAITĖ
5

PROZA 
• IJOLA BARTKUTĖ2

POEZIJA 
• WILLIAM SHAKESPEARE2
• FIKRAT SALIMOV2

KNYGOS 
• Alfredas GuščIus.
TAI KAS PRAEINA, KUNIGE RUDENI?
1
 Aldona Ruseckaitė.
ATIDARI LANGAI STASIUI SANTVARUI
2
• Jurgita Mikutytė.
KAS NEBIJO MADINGOS TEMOS?
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELNO MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1
• Rytis Jokūbaitis.
FORTEPIJONINIŲ ANSAMBLIŲ KONKURSAS
• Irena Mikšytė.
Į KIEKVIENO KRŪTINĘ PO ŽODĮ ĮDĖSIU
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRAS VAIKAMS - UŽUOVĖJA NUO TIKROVĖS?

KINAS 
• ĮVARDYTI TIKROVĘ
• Ridas Viskauskas.
ATPAŽĮSTAMUMAS, KAIP VERTYBĖ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAPRASTA ISTORIJA

DAILĖ 
• Vytenis Rimkus.
"KOLEKCIJA 2002" - ŽVILGSNIS Į ATEITĮ

LIETUVIAI SVETUR 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR

IN MEMORIAM 
• ANTANAS BRILINGAS
• VLADAS GURNEVIČIUS-RAMAŠKONIS

KRONIKA 
• Vidmantas Valiušaitis.
AUTOMOBILIU PER KURŠIŲ NERIJĄ

SKELBIMAI 
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA1

KNYGOS

ATIDARI LANGAI STASIUI SANTVARUI

Aldona Ruseckaitė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Jurgis Jankus ir Stasys Santvaras

Kartais girdime sakant, jog neverta švęsti jubiliejinių datų, jog kultūrinėje ir literatūrinėje apyvartoje vardai turi egzistuoti tarsi savaime, tačiau, norime to ar ne, tiek gyvuosius, tiek mirusiuosius lydi įvairios sukaktys, ir niekur nuo jų nedingsi. Ir ne taip jau blogai retsykiais aktualinti vieną ar kitą kūrėją. Po to jis pailsi iki kito jubiliejaus ir vėl išnyra iš užmaršties. Net ir tais atvejais, kai jubiliatai jau keliauja amžinuoju Saulės ratu. Šis įvaizdis itin taikytinas poetui, dramaturgui, vertėjui, operos solistui Stasiui Santvarui, kurio 100-ąsias metines šįmet minime. Mat jo pirmoji eilėraščių knyga buvo "Saulėtekio maldos" (1924), o paskutinioji "Saulėlydžio sonetai" (1990).

Maironio lietuvių literatūros muziejuje per vasarą veikė paroda, skirta S.Santvaro 100-mečiui, o rugsėjo 23 d. gausus kauniečių būrys suplaukė dar kartą paminėti paties autoriaus. Didžiojoje Poeto svetainėje įvykęs S.Santvaro 100-mečio minėjimas lyg ir apibendrino visus vakarus, vykusius per šiuos metus. Bet apie tai vėliau.

S.Santvaras gimė 1902-ųjų gegužės 27 dieną Rūstekoniuose (Jurbarko rj.). Kaip menininkas - poetas, dramaturgas, operos solistas, vertėjas - jis formavosi ir brendo Kaune. Čia išleido ir pirmąją, jau minėtą, eilėraščių knygą "Saulėtekio maldos". Autobiografijoje yra prisipažinęs, jog daugelį šios knygos eilėraščių parašė saulei tekant, sėdėdamas Aleksoto šlaite ant skardyje besilaikančio kelmo. Neįtikėtiną drąsą parodė 22 metų jaunuolis, pasiryžęs su tuo rinkinėliu aplankyti ir pagerbti savo neakivaizdinį kūrybos Mokytoją - Maironį. Įleistas paties namų Šeimininko, jaunasis Santvaras įteikė jam knygelę su autografu "Didžiajam Maironiui - Autorius. Kaune, 1924.X.2". Buvo svetingai priimtas, išsiaiškino, jog abu esą pakraščio žemaičiai, pasikalbėjo apie kūrybą, net išgėrė po stiklelį sesers Marcelės krupniko. Maironis buvo uždaras, maištingojo jaunimo prisibijojo, todėl toks S.Santvaro priėmimas tikrai išskirtinis. Šį susitikimą S.Santvaras nešiojo iki mirties, gerbė Maironį ir didžiavosi ta pažintimi. O knygelė "Saulėtekio maldos" iki šiol saugoma tarp Maironio memorialinės bibliotekos knygų.

Galbūt dėl to jau silpstantis S.Santvaras, likus metams iki mirties, rašė šių eilučių autorei: "Kelis dešimtmečius rinkome lietuviškąsias knygas, o dabar susirūpinom, kad jos neatsidurtų išmetamų daiktų tarpe. Savo bibliotekėlės dalį siunčiu Maironio muziejui" (1990.XI.2). Ta dalis bibliotekėlės - per 400 knygų. S.Santvaras padovanojo muziejui tik autografuotąją bibliotekos dalį. Jau po vyro mirties Alė Santvarienė persiuntė ir Poeto epistolinį palikimą, kuris istoriniu, kultūriniu ir literatūriniu atžvilgiu yra ypač informatyvus. Laiškų - keli tūkstančiai. Juos parašė daugiau kaip 150 korespondentų. Tai beveik visi žymūs Lietuvos ar išeivijos žmonės: rašytojai, aktoriai, muzikai, dailininkai. Laiškai atveria 1944-1991 metų kultūrinę ir literatūrinę panoramą, supažindina mus su išeivijos rašytojų veikla, kasdienybe ir šventėmis.

Yra muziejaus fonduose ir paties S.Santvaro laiškų. Jų adresatai: M.Vaitkus, A.Vaičiulaitis, S.Zobarskas, Bern.Brazdžionis, J.Jankus, L.Andriekus, K.Almenas, M.Karčiauskas ir kiti.

Tai kaipgi turint tokį archyvą nepaminėti S.Santvaro 100-mečio, nesurengti parodos, neparodyti pagarbos ženklų?

Maironio namai - tik viena pagarbos ženklų rodymo vieta. Minėjimai vyko Vilniuje, Kaune, tėviškėje. Turime pripažinti, jog ne kiekvienam rašytojui jubiliatui sugebame skirti tiek dėmesio. Šiuo atveju didžiulį darbą atliko Stasio Santvaro brolija - dvasinė sąjunga, susikūrusi 1991 metais. Jos tikrieji nariai yra aktoriai Rūta Staliliūnaitė, Egidijus Stancikas, bibliotekininkė skaitovė Daina Kazlauskienė, poetas Robertas Keturakis.

Norisi nors trumpai priminti, kiek įvyko vakarų, skirtų S.Santvaro 100-mečiui.

Balandžio 23 d. į pirmą minėjimą pakvietė profesoriaus S.Vainiūno namai Vilniuje, balandžio 29 d. vilniečiai rinkosi į iškilmingą vakarą Rotušėje. Vėliau vakarai persikėlė į Kauną. Čia pagrindiniai minėjimų organizatoriai buvo S.Santvaro brolijos nariai.

Menininkų namuose gegužės 20 d. vyko šventė "Buvimo niekad negana" (tai - S.Santvaro eilėraščio eilutė). Jos metu literatūros skaitymų grupė, vadovaujama R.Staliliūnaitės, priminė dviejų dramų - "Kaimynai" ir "Minių mylimoji" - fragmentus.

Tą patį vakarą rašytojas J.Kundrotas pristatė savo naują knygą "Atsigręžęs į šviesą" (S.Santvaro gyvenimo ir kūrybos atšvaitai), poetas R.Keturakis aptarė ir pakomentavo S.Santvaro tritomio leidybą, pasidžiaugdamas, jog antrą ir trečią tomą jis jau parengė ir išleido, o pirmas - lyrikos - tomas vis dar tobulinamas.

Vakaras, įvykęs Kauno menininkų namuose gegužės 27 d., pavadintas itin simboliškai - S.Santvaro knygos vardu - "Atidari langai". Mat susirinko tie žmonės, kurie lankėsi svetinguose Santvarų namuose Bostone, kur buvo su meile sutikti ir globojami. Ne visi, deja, matė Poetą, kiti nukeliavo į tuos namus jau ten gyvenant tik poniai A.Santvarienei. Tačiau namų aura išlikusi tokia pat, kaip iki 1991 m. balandžio 12 d., kai Poetas iškeliavo amžinybėn.

Alės ir Stasio Santvarų namus galima charakterizuoti eilėraščio "Atidari langai" atskiromis eilutėmis:

Atidari langai į kiemą

Atidari langai į žmones

Atidari langai į tolį,

Kad pamatytumėm, kur baigiasi būties

diena

Atidari langai į skaidrią šviesą

S.Santvaro jubiliejinė šventė nukeliavo ir į gimtuosius kraštus: birželio 7 d. Rūstekonių kaime atidengtas stogastulpis (skulpt. V.Dubikaitis), Klausučių vidurinei mokyklai suteiktas S.Santvaro vardas, Jurbarke įvyko minėjimas.

Poetui skirtų švenčių ratas tarsi užsivėrė Maironio namuose. Simboliška, jog minėjimą S.Santvaro eilėraščiais pradėjo septintokė iš Jurbarko M.Bacevičiūtė. Tai tarsi viltis, kad niekas nesibaigia, ir kartu įpareigojimas, kad viena karta turi viską perduoti kitai.

Skaitydami S.Santvaro laiškus, randame skaudžių eilučių, kur Poetas sielojasi dėl nepelnytos kritikos, užsipuolimų, dėl neįvertintų jo pastangų ir darbų.

"Ateis laikas, ir Viešpats atsiųs žmogų, kuris be asmeniškumų, be klastos, be įtūžio sugebės pažvelgti ne tik į mano, bet ir į visų mūsų darbus..." (iš laiško L.Andriekui, data nepažymėta).

Visi žmonės, kuriuos Viešpats siuntė paminėti S.Santvaro jo šimtaisiais buvimo metais, stengėsi su įžvalga, meile, su viltimi ir pasididžiavimu įvertinti jo kūrybą, darbus, ir asmenybę.

 

Skaitytojų vertinimai


23459. I only know english2006-03-15 22:23
I wish I could read this article. You see, Jurgis Jankus was my grandfather. What a great picture of him..

46953. i know lithuanen :-( 2008-05-20 20:47
i need santvaras photos, when he was in vilnius.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:26:18 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba