Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-07-12 nr. 2907

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• APDOVANOTI KONKURSO LAUREATAI
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• VALSTYBĖ IR TAUTINĖS MAŽUMOS18

SVEIKINAME 
• JULIJA JEKENTAITĖ-ALEKSANDRAVIČIENĖ1

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VILNIAUS FESTIVALIO PUSLAPIAI
2
• PRANEŠIMAS SPAUDAI

TEATRAS 
• Arūnas Vozbutas.
VILIOJANTIS VOKIEČIŲ TEATRAS
1

RADIJO TEATRAS 
• Janiną Babiliūtę kalbina Ridas Viskauskas.
NEAPŠVIESTAS RAMPOS
1

PROZA 
• Juozas Savickas.
TRYS FORTEPIJONAI MARCINKONYSE
2
• Renata Šerelytė.
LAUKINIO MĖNULIO FAZĖ
3

POEZIJA 
• (poemos ištrauka; I dalies pradžia).
VLADAS BRAZIŪNAS
3

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
GASPARO PASAULIS
1
• Alvydas Šlepikas.
EILĖRAŠČIAI TUŠČIAI GALVAI
6
• Ričardas Šileika.
PAGAMINTA 2002-AISIAIS ALYTUJE.
VARTOJIMO LAIKAS NERIBOTAS
7
• NAUJOS KNYGOS1

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
ISTORINĖS ATMINTIES ŽARIJOS
• Ieva Siminonytė.
ŽMONĖS
• Eglė Petkevičiūtė.
RASTA RAMYBĖ
1

FOTOGRAFIJA 
• ROMUALDAS AUGŪNAS: "NEBIJOTI BAIMĖS"
• Antanas Sutkus.
REALYBĖS ŠVIESOS NUTVIEKSTI
1

LIETUVIAI SVETUR 
 Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
2

KRONIKA 
• S.SONDECKIO SPAUDOS KONFERENCIJA8
• BIRŽELIO "NEMUNAS"1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
DEMOKRATIJA
2

LIETUVIAI SVETUR

LIETUVIAI SVETUR

Antanas Naujokaitis

[skaityti komentarus]

iliustracija

KUR DINGO MILIJONAI?

Amerikos lietuvių taryba (ALT) sužinojo, kad maždaug 1 milijonas dolerių, skirtų Baltijos valstybių gamtos apsaugai, nėra pasiekęs ir galbūt nepasieks adresato.

Šią sumą JAV valdžia per Valstybės departamentą ir skyrusi Amerikos gamtos apsaugos agentūrai. Tačiau šios lėšos, kaip derėjo, dar nepervestos Baltijos valstybių programos vykdytojų įstaigai Čikagoje.

Pernai skirti pinigai yra užkliuvę kažkur Vašingtone ir nėra apsiekę programos koordinatorių: "Mes esame pasiryžę šį klausimą išsiaiškinti", - pareiškė ALT pirmininkas S.Kuprys.

Ateinančiais metais JAV ambasadoriai Baltijos valstybėse gamtos apsaugos programos vykdymui buvo numatę skirti 300 000 dolerių. Ir ši suma taip pat šiuo metu užkliuvusi.

ALT tapyba šiuo klausimu kreipėsi į Ilinojaus senatorių R.Fitzeraldą bei pavienius JAV atstovų rūmų narius. ALT pirmininkas pareiškė, kad tik organizuotos nuomonės bei atsiliepimai teikia vilties, kad paskirti pinigai gal pasieks savo tikslą.

DALIA GRINKEVIČIŪTĖ - ANGLIŠKAI

1989 m. atsitiktinai į Anglijoje gyvenusios lietuvės skulptorės Elenos Gaputytės (1927-1991) rankas pateko unikalus rankraštis - Dalios Grinkevičiūtės 23 puslapių Sibiro prisiminimai "Lietuviai prie Laptevų jūros". Tai buvo tekstas, kurio velionė ieškojo, norėdama įamžinti tremtinių atminimą, sukurti paminklą nekaltoms sovietinio teroro aukoms. Tam ji nutarė panaudoti savo instaliacijas.

Tos mano instaliacinės parodos "Malda" vadinamos, yra trumpalaikės, prabylančios tik parodon atsilankantiems. Todėl daug metų galvojau, kad reikėtų šią atleidimo maldą skulptūroj palikti ateinančioms kartoms. Tam pasirinkau leidinio formą. Atidžiai ir kantriai laukiau specialaus teksto. Nutariau tuo leidiniu paminėti vieną iš tragiškiausių lietuvių tautai įvykių - trėmimų 50 metų sukaktį... - laiške vilnietei teatrologei Irenai Veisaitei 1991 m. birželio 14 d. rašė E.Gaputytė.

Deja, pradėjusį šį darbą, E.Gaputytė nežinojo, kad jau serga nepagydoma liga. Pinigų knygos leidybai surinkti ji nespėjo. Galiausiai, suvokusi negailestingą realybę, skulptorė sudarė komitetą, prašydama, kad jis išleistų knygą, padengdamas išlaidas iš pinigų, kurie bus gauti po jos mirties pardavus jai priklausantį namą Londone.

Šią gražiai apipavidalintą knygą, pavadintą "Susitaikymas. Dalios Grinkevičiūtės prisiminimai "Lietuviai prie Laptevų jūros" lietuvių ir anglų kalbomis išleido leidykla "Senečio" Oksforde. Čia sudėtos E.Gaputytės minėtų instaliacijų puikios kokybės reprodukcijos. Pratarmę parašė I.Veisaitė. Knygą sudarė Londone gyvenanti mūsų tautietė Ž.Šlekytė-Stanton.

"Ši knyga, parengta ir išleista jau po E.Gaputytės mirties yra savotiškas velionės skulptorės dvasinis ir kūrybinis testamentas", - "Drauge" rašo E.Gaputytės testamento vykdytojai.

ČIKAGOS LIETUVIŲ TEATRO PREMJERA

Čikagoje, Jaunimo centro didžiojoje salėje, lietuvių teatras "Žaltvykslė" parodė premjerą - Žemaitės komediją "Trys mylimos".

Premjeroje buvo jaučiama profesionalios režisierės, Klaipėdos universiteto auklėtinės I.Čiapaitės, kieta ranka, - "Drauge" rašo A.V.Škiudaitė. - Spektaklis buvo tvirtai suręstas, nepalikta menkiausio neapgalvoto judesio, nereikšmingos pauzės. Aktoriai pasiekė tiesiog neįtikėtinų mėgėjiškam teatrui rezultatų.

Sėkmingos premjeros proga JAV LB Kultūros tarybos globojamą teatro sambūrį "Žaltvykslė" pasveikino kolegos - Los Andželo lietuvių teatro sambūrio dalyviai.

Į premjerą gausiai susirinkusiems žiūrovams buvo pranešta, kad spektaklis Čikagoje bus pakartotas rudenį.

LIETUVIŲ KALBA SKAMBA IR AFGANISTANE

Amerikos laikraščio "Fox News" korespondentas G.Palkotas Afganistane rado progą mokytis lietuviškai, kai į jo žurnalistų grupę buvo paskirtas JAV lietuvis D.Navickas. Iš Kauno kilę D.Navicko tėvai dabar gyvena JAV, tad jis moka lietuviškai, o G.Palkotas yra taip pat lietuvių kilmės. Jo tėvai M.Sukys ir R.Palkot, priklausantys Pitsburgo draugijai "Lithuanen Citiren`s Sociely", didžiuojasi lietuviška kilme (nors kai kurie draugijos nariai lietuviškai jau nekalba). Vis dėlto jie švenčia lietuviškas šventes, brangina lietuviškas tradicijas ir papročius, nepraleidžia progų garsinti Lietuvos vardą kitataučių tarpe ir gausiai remia labdaros darbus, skirtus Lietuvai.

MAIRONIO AŠARA

Maironio metų proga "Draugas" išspausdino pluoštelį Igno Urbono prisiminimų apie mūsų literatūros klasiko gyvenimo vieną epizodą.

1932-ųjų birželio 15 d., baigus mokslo metus, su Kauno seminarijos Teologijos-filosofijos fakulteto auklėtiniais Maironis dalyvavo iškyloje Nemunu. Garlaiviu jie nuplaukė iki Kačioniškio, kuris yra ant Nevėžio pakrantės.

"Suėjome į garlaivį ir užėmėme žemutinį denį, o ant viršutinio, mažesnio, denio priekyje stovėjo vienas Maironis, už jo kiek toliau - profesoriai. Tarp jų buvo prof. S.Šalkauskis, prof. P.Dovydaitis. Tarp jų buvo ir Vatikano nuncijus Bartaloni, kurį globojo ir su kuriuo visą laiką prancūziškai kalbėjo prel. prof. K.Šaulys. Su Maironiu niekas nekalbėjo, ir, atrodo, jis sąmoningai buvo paliktas vienas, paskendęs savo mintyse, - prisimena I.Urbonas. - Laivui pajudėjus, seminaristai, kurių buvo 220 jaunų vyrų su stipriais ir gražiais balsais, pradėjo dainuoti... Jie užtraukė Maironio "Lietuva brangi", o priartėjus prie Nevėžio, jie pakartojo refreną: "Ten susimąstęs tamsus Nevėžis... jo gilią mintį težino Dievas..."

Man teko būti arti to aukštesnio denio, ant kurio stovėjo Maironis. Aš pažiūrėjau į jį ir nustebau - Maironis verkė...

Ir dėl ko ta ašara? Ar tai džiaugsmo ašara, girdint, kad jo kūryba, jo poezija įsmigo į Lietuvos jaunimo širdis? Ar tai buvo skausmo ašara?

Galėjo būti ir tai, nes tuo metu Kaune buvo nemaža grupelė studentų, kurių nė vienas nebuvo baigęs universiteto, bet dėjosi labai mokytais, moderniais ir dideliais poetais. Jie kūrė įvairias literatūrines "sroves" ir jų, ir visos Lietuvos naujos kartos vardu niekino Maironį ir jo poeziją...

Ir trečia prielaida - gal jau artinos mirties nuojauta, nes po šios kelionės Nemunu, po maždaug dviejų savaičių Maironis mirė..."

PREMIJA KOMPOZITORIUI

Už 2002 metų veiklą Čikagos miestas savo menininkams ir ne pelno meno organizacijoms paskyrė 207 specialias menininko premijas. Šių prizų, kurių bendra vertė 149 000 dolerių, paskirtis - padėti kūrėjams įgyvendinti savo projektus.

Tarp laimėtojų yra ir vienas JAV lietuvis kompozitorius - Darius Lapinskas. Jis yra sukūręs, pastatęs ir dirigavęs operas "Lokys" (pagal P.Merimée novelę), "Dux Magnus", "Maras", kantatą "Mindaugas" (K.Bradūno tekstais), parašė kitų veikalų muzikiniams teatrams.

VIDURIO EUROPOS TAUTIEČIŲ SAMBŪRIS

Budapešte su Vengrijos lietuvių bendruomenės nariais susitiko kai kurių Vidurio Europos šalių lietuviai. Atvyko 10 šeimų iš Čekijos, keletas tautiečių iš Vengrijos, Slovakijos. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos ambasadorius Čekijoje R.Kozirovičius su žmona.

Fotografijos rūmuose buvo pristatytas Pauliaus Normanto naujas fotoalbumas.

Parengta pagal užsienio lietuvių dienraščio "Draugas" pranešimus

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 6 iš 6 
21:25:45 Jan 29, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba