Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-10-01 nr. 3017

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Stasys Jonauskas.
SVEIKINAME JOTVINGIŲ PREMIJOS LAUREATĄ STASĮ JONAUSKĄ
41
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Marek Żelazny.
ANTILENKIŠKASIS CZESŁAWO MIŁOSZO VEIDAS
10

ESĖ 
• Vytautas Bubnys.
PRIARTĖJIMAI
2

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
KĄ SAUGO ISTORIJA?
3
• Ona Gaidamavičiūtė.
DIALOGO LINK: PAKELIUI SU KRAUJAŽOLE IR VIEVERSIU
7
• POLITIKA
• PONCIJAUS PILOTO ATSIMINIMAI2
• ATGAL Į VANDENĮ1
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Ona Gaidamavičiūtė.
GRAFI(TI)KA, ARBA BESIPLEČIANČIOS GRAFIKOS RIBOS
• Ričardas Šileika.
PRIEŠ ČIURLIONĮ VISI BUVO LAISVI IR LYGŪS

KINAS 
• NETIKĖJOME, KAD POLITIKA GALI PAKEISTI PASAULĮ

MUZIKA 
• Eglė Gudžinskaitė.
"KLANGSPUREN": SKAMBANTYS LIETUVIŠKI PĖDSAKAI
• Rita Nomicaitė.
"ŠOKOLADINIS MOZARTAS"
2

PAVELDAS 
• Alma Braziūnienė.
MOKSLO IR MENO VERTYBĖS SENAJAME VILNIAUS UNIVERSITETE

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
KRETINGOS "KAUKUTIS" IR ŽALI OBUOLIUKAI
9
• LĖLIŲ TEATRAS DZŪKIJOJE4

MENO DIS/KURSE* 
• Raimundas Malašauskas.
KLAUSIMAI MENININKAMS: NĖRA DVIEJŲ VIENODŲ ATSAKYMŲ
2

POEZIJA 
• AIDAS MARČĖNAS19

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
NUOSPRENDIS GALIOJA ATGALINE DATA
4

VERTIMAI. POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS SVEČIAI 
• ALEKSEJ ALIOCHIN
• SILVIJA ČOLEVA
• JACEK GUTOROW
• JURIS KRONBERGS
• PEDRO LENZ1
• KNUTS SKUJENIEKS

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lukas Devita.
VĖL KELYJE SU JACKU KEROUACU
13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• LEE "SCRATCH" PERRY’s – KOSMINIO DUB GANYTOJAS3
• SVEIKINAME PDR PREMIJOS UŽ POETINĮ DEBIUTĄ LAUREATĄ DONATĄ PETROŠIŲ4

KRONIKA 
• XV TARPTAUTINIS LITERATŪROS FESTIVALIS POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2004
• GERO ŪPO1
• in memoriam.
ALBINAS ŠMULKŠTYS (1918.I.2–2004.IX.22)
• ŽYGIS PER ISTORIJOS IR PASAKŲ LAUKUS
• VYTAUTAS VALIUS (1930.VIII.24–2004.IX.28)

SKELBIMAI 
• KASMETINIS PRANO LEMBERTO LITERATŪRINIS KONKURSAS

DE PROFUNDIS 
 NELAIMĖLIŲ RETRO1

DE PROFUNDIS

NELAIMĖLIŲ RETRO

[skaityti komentarus]


Geras gyvenimas Rusijos kalėjimuose


Bolševikų "Litrostos" agentūra paduoda iš bolševikiško laikraščio "Novij Put" ištrauką, kur pasakyta, kad esą latvių pasiuntinys aplankęs Maskvos kalėjimus ir girdėjęs iš kalinių pilną pasitenkinimą kalėjimo administracijos draugišku ir žmonišku elgesiu. Net kaliniai pareiškę latvių pasiuntiniui, kad jie nenorį iš kalėjimo išeiti, nes, girdi, išvažiuoti iš Rusijos jie dar nenorį, nes kitur nerasią tokių šiltų ir jaukių kambarių ir tokio rūpestingo su jais elgesio. Matyt iš tų ištraukų, kad dabartinė rusų valdžia labai "susirūpinusi" daugelio žmonių padėtimi ir todėl kišanti juos į kalėjimus, kad nereikėtų tiems vargšams kęsti šaltis ir badas. Turbūt rusų valdžia ir kai kuriuos lietuvius laiko Maskvos kalėjimuose tik dėl to, kad jie sugrįžę į Lietuvą "nenumirtų iš bado ir nesušaltų". Nepaprastas ir nematytas dar pasaulyje tų bolševikų "rūpestingumas".
("Lietuvos ūkininkas", 1921 m. kovo 3–9 d., Nr. 9, p. 11)

Nusikaltėlių resocializacijos bandymai Sovietų Rusijoje netoli Maskvos


Didelė atrinktų nusikaltėlių kolonija su stambiu ūkiu ir avalynės bei drabužių dirbtuve. Čia nusikaltėliai, lyg ir išsinuomoję iš valdžios visiškai įrengtą įmonę ir tik valdžios komisaro prižiūrimi, patys rūpinasi tos įmonės išplėtimu bei jos pelningumu, patys per savo išrinktuosius valdosi ir visą gyvenimą tvarko ... Čia lyg viena darbo šeima, kuri laikosi griežtos drausmės, ypač darbo metu, bet kur yra ir savo švietimo bei meno įstaigos, savo teismas, net naujai susikūrusios šeimos iš gerai atlikusių kelerių metų bandymą...
("Kriminalistikos žinynas", 1935 m., Nr. 6, p. 295)

Sov. Rusijos policijos "akylumas"


Vienas policijos vadas išsiuntinėjo visiems jo žinioje esantiems nuovadų viršininkams po penkias vieno žmogžudžio skirtingas fotografijas ir įsakė stengtis kaip nors jį sugauti. Už poros dienų jis gauna iš vienos nuovados viršininko tokį pranešimą: "Ponas Vade, keturi plėšikai jau sugauti ir siunčiami Tamstai, o penktasis dar gaudomas, bet tikimasi ir jis greitai bus mūsų rankose.
("Policija", 1928 m., Nr. 12, p. 21)

Lenkams pirties buvo prireikę


Utenos apskr. prie Tarpešiečio ežero š.m. rugsėjo m. 28 d. vakare lenkų kareiviai perstatė stulpą pagrobdami mūsų teritorijos 10–12 mtr. platumo ir apie 10 mtr. ilgio. Prie stulpo, kad mūsų sargybiniai jo neišmestų, lenkai pastatė sustiprintą sargybą. Užgrobtame plote stovi sena pirtelė. Matyt lenkams ji labai reikalinga... Vėliau tačiau lenkai užgrobtą pirtį grąžino ir savo stulpą nusikėlė atgal.
("Policija", 1928 m., Nr. 10, p. 21)

* * *
Vienos vagystės vietoje buvo rastas perkąstas obuolys. Kitų pėdsakų, pagal kuriuos galima būtų susekti nusikaltėlis, įvykio vietoje nebuvo. Obuolyje buvo aiškūs dantų pėdsakai. Šie pėdsakai buvo nugipsuoti – padaryta tų pėdsakų gipsinė atlieja ... Laboratorijoje ištyrus įtariamojo dantų formą ir gipsinę atlieją, padarytą pagal rasto vagystės vietoje perkąsto obuolio dantų pėdsakus, nustatyta, kad rastasis vagystės vietoje obuolys yra perkąstas įtariamojo. Įtariamasis už šią vagystę patrauktas kaltinamuoju.
("Kriminalistikos žinynas", 1936 m., Nr. 8, p. 80)

Tai bent puikiai išdresiruotas šuo!


Šiomis dienomis į redakciją užklydo nelabai senai piliečių apsaugos departamentui atsiųstas tokio turinio raštas: Raportas. Pranešu Tamstos, Pone Direktoriau, žiniai, kad man pavestos pasienio policijos valdiškas šuo "Džimi" š.m. rugpjūčio mėn. atrastas ant Šventosios upės tilto ("Kretingos apskr.) pasikoręs. Byla vedama ir bus pristatyta vėliau." Seka atitinkami parašai. Puikiai išdresiruotą šunį turi mūsų pasienio policija – net ir pasikarti moka. Įdomu tik, kodėl šis vargšas "Džimi" nusižudė. Nejau ir jam nusibodo gyventi?
("Policija", 1928 m., Nr. 11, p. 21–22)

Specifinės rūšies išmatų kilmės išrodymas


Jei nusikaltimo vietoje nusikaltėlis – retkarčiais tatai atsitinka – palieka atmatas, tai nustačius maistą, nuo kurio atmatos liko, galima susekti nusikaltėlio pėdsakais. Tokiais atvejais iš nežinomo nusikaltėlio atmatų mikroskopo ir chemijos pagalba nustatoma, kokį maistą valgė nusikaltėlis prieš nusikaltimą įvykdant, ir po to tyrinėjama, kuris iš įtartųjų tokius valgius valgė. Przybylkiewicz ("Krokuvos universitetas) neseniai bandė plačiau ištirti šią kriminalistikos atžvilgiu svarbią problemą. Jis bandė serologiniu būdu išrodyti atmatose įvairias maisto baltymų rūšis ("su tikslu atskirti, pav. ar buvo valgyta galvijų mėsa, ar kiauliena). Be to, jis bandė išrodyti dar specifinę atmatų kilmę. Ar atmatos yra žmogaus, ar gyvulio. Tai gali būti svarbu, esant corpora delicti suteptam atmatomis...
("Kriminalistikos žinynas", 1936 m., Nr. 11, p. 239)

Nukrito su stulpu


Vakar Karmėlavos gatvėj ties 4 nr. elektros stoties darbininkas Brazevičius Pranas įsilipęs į stulpą, taisė elektros laidus. Tuo tarpu stulpas ėmė braškėti ir lūžo. Brazevičius su stulpu nukrito ir smarkiai susitrenkė. Matyt, stulpas buvo supuvęs.
("Lietuvos aidas", 1929 m. vasario 14 d., Nr. 38, p. 5)

Nesmagi klaida


"D.N." 220-N-ry XII.28 buvo pranešta: [1931 m.], kad stambiausios manufaktūros firmos savininkas Laisvės Al. p. V. mėginęs kartis. Šiuo paaiškinam, kad buvom informatoriaus suklaidinti ir, kaip paaiškėjo, ta žinia buvusi be jokio pagrindo. Apgailestaujam tą įvykį ir dėl padarytų nesmagumų p. V. atsiprašome.
("Dienos naujienos", 1932 m. sausio 12 d., Nr. 8, p. 1)

Prof. Biržiškos Vilniuje nieks neužpuolė


Prof. M.Biržiška mums praneša, kad Eltos paduotoji žinia, atsp. "Liet. Aido" 9 num. apie prof. M.Biržiškos užpuolimą Vilniuje – neatitinka tikrenybę. Nieko panašaus nebuvę.
("Lietuvos aidas", 1929 m. sausio 18 d., Nr. 15, p. 7)

* * *
Pažįstami pirkliai susitiko gatvėje. Mendelis klausia bičiulio: – Berkau, aš girdėjau, kad vakar buvęs pas tave gaisras? Atsargiai apsidairė užklaustasis ir tarė: – Būk ramus! Dar tik kitą savaitę bus.
("Aitvaras", 1927 m. gegužės 15 d., Nr. 1, p. 2)

"Kvadrat" visiškai nedegęs


Rygos fabriko "Kvadrat" atstovas Kaune A.M.Schmidt prašo pranešti, kad sakytam fabrike, priešingai pranešimams, jokio gaisro nėra buvę. Rygoj degė kitas fabrikas.
("Lietuvos aidas", 1929 m. sausio 17 d., Nr. 14, p. 7)

Sensacingas atsivertimas į katalikų tikėjimą


Trijų Karalių dieną Karmelitų bažnyčioje atlikę visas bažnyčios pareigas amžinai susijungė stud. Sleževičiūtė ("v. liaud. Šulo: [M.] Sleževičiaus augintinė) su stud. Mackevičiu, liaudininkų centro komiteto tarnautoju. Sutuoktuvės įvyko su didžiausiom iškilmėm. Į įvairiaspalviai iliuminuotą bažnyčią prisirinko įvairiausių pažiūrų žmonių. Čia galima buvę pastebėti besimeldžiančią "L.Žinių" redaktorę p.: [F.] Bortkevičienę, klūpantį prie klausyklos: [J.] Kardelį, mušantį kumščiu į krūtinę: [M.] Januškevičių. Sleževičius ir kiti ant šaltų bažnyčios grindų klūpodami kalbėję rožančių ir prašę Dievą išgelbėti liaudininkų partiją iš to mirties taško, kuriame ji dabar klajoja... Po šliūbo įvyko didelis rautas: [balius]... Pačiame rauto įkaršty liaudininkai krikšč. demokratams davę pažadus, kad atsisakysią nuo civilinės metrikacijos ir nebespausdinsią savo spaudoje korespondencijų apie kunigų gaspadines.
("Kuntaplis", 1934 m. sausio 14 d., Nr. 3, p. 1)

Žmona, kuri turi 6 vyrus


Nesenai Lenkijoje areštuota kažkokia Viktorija Kosmovska. Ji pastatė poliandrijos ("daugvyrystės) rekordą. V.Kosmovska vienu kartu ištekėjo už 6-ių patinkančių vyrų. Vedybų kliūtys buvo nugalėtos tuo, kad su vienu vyru ji ėmė šliūbą Romos katalikų bažnyčioje, su antru – žydų tikybos apeigomis, su trečiu – protestantų, su ketvirtu – mahometonų, su penktu susituokė reformatų, o su šeštuoju lenkų neprigulmingos katalikų bažnyčios ceremonijomis. Po visų tų vedybų p. Viktorija apsižiūrėjo, kad ji pravėpsojo septintą jos kavalierių, kuris ypač jai patiko. Nieko nelaukdama nutarė, įprastu savo būdu, ir už šio paskutiniojo ištekėti. Bet besirengiant šliūbui buvo policijos areštuota ir kaltinama dėl poliandrijos. Nežinia, ar "vyrai" sužinoję apie septintas vedybas, savo "žmoną" sutrukdė, ar pati policija "pavydėjo" jai tokios laimės.
("Policija", 1928 m., Nr. 12, p. 20)

Moteriški ir vyriški rūbai: [Skirta nelaimėliams vyrams]


Nėra lengvas dalykas laboratorijoje ištirti, ar higienos atžvilgiu geriau vilkėja rūbus moteris ar vyras. Daktaras Ernst Friedbergerer vis dėlto turėjo kantrybės tą dalyką ištirti. Ir ištyrė moterų naudai. Jis pridėliojo nepaprastą daugybę termometrų ir kitokių matavimo instrumentų po vyrų ir moterų aprėdais, ypač prie tų kūno dalių, kurios atlieka svarbias funkcijas žmogaus organizme. Taip buvo išmatuota temperatūra ir drėgmė prie odos. Sužinojo, kad moteriškės odos temperatūra yra penkiais laipsniais žemesnė už vyro, o drėgmė nuo pusės iki trečdalio ... "Moderniškas vyras praleidžia didesnę dalį savo gyvenimo, kaip žiemą, taip ir vasarą, nervuojančioj pusiau tropikalėje temperatūroj. Tiktai jo veidas ir rankos yra sveikesnėj padėty. Tuo tarpu moteriškėj laikosi vidutinė, vėsi ir sausa, kaip ir Alpėse, temperatūra." Taip baigia savo pranešimą daktaras Friedbergerer.
("Lietuvos aidas", 1929 m. sausio 17 d., Nr. 14, p. 6)

Gal klystu: [Ištrauka iš T.Tilvyčio eilėraščio – parodijos L.Giros eilėraščiui]


Buvau poetu, komendantu,
buvau kadais bolševiku.
Bendrai visur sunku gyventi –
gerai, kad sutvarkiau viską laiku.

Gal taip tikėdamas ir klystu –
aš pats suprasti negaliu ...
Namo pareidamas dažnai paslystu
ir taip stumiuos gyvenimo keliu ...
("Trylika ("Parnasas parodijose") / T.Tilvytis", Kaunas, 1929, p. 11)

Parengė ALVYDAS SURBLYS
 

Skaitytojų vertinimai


10592. nepoetas2004-10-06 14:56
Kažkoks nelabai linksmas šis retro,tikriausiai todėl,kad nelaimėliams angelams sargams skirtas.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:49:49 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba