Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-12-20 nr. 2930

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• KALĖDŲ DIENĄ.
Su šventomis Kalėdomis! Sėkmės, laimės ir sveikatos!
15
• LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS2
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI8
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• LTV KULTŪROS LAIDOS1
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
 RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS1
• Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko Valentino Sventicko ataskaitinis pranešimas suvažiavimui9

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
MŪSŲ BŪSIMAS POLITINIS KŪNAS
4

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS9

PROZA 
• REGINA EZERA1

ESĖ 
• PAULO COELHO18

KNYGOS 
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
PO SAULE SUJUNGTOS POEZIJOS
• NAUJOS KNYGOS1
• "VAGOS" KNYGŲ CENTRO TOP 206

SVEIKINAME SUKAKTUVININKUS 
• Vandą Zaborskaitę2
• Kazimierą Barėną
• Joną Meką

IN MEMORIAM 
• JURGIS KUNČINAS2

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
VIENMETĖS
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
PRABĖGĘ METAI

DAILĖ 
• Jurgita LudavičIenė.
GUMINIAI VIŠČIUKAI
2

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
APIE TEATROLOGIJOS NESTABILUMĄ
2
• Vlada Kalpokaitė.
KARŠČIUOJANTIS PORTIJOS KOGLEN BUVIMAS
11

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
"MIGRUOJANČIŲ PAUKŠČIŲ" PASLAPTYS IR HARIS POTERIS - NAUJASIS IDEOLOGAS
21

SKELBIMAI 
• www.culture.lt.
2002-12-21
2
• PADĖKA
• ATSILIEPIMAS2

AKTUALIJOS

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Vilnius, 2002 gruodžio 13 d.

[skaityti komentarus]

iliustracija
Naujai išrinkta Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba
Algimanto Žižiūno nuotrauka

Ketveri metai - ne toks jau ilgas laiko tarpas, tačiau kai Valentinas Sventickas, pradėdamas Lietuvos rašytojų suvažiavimą, visiems mūsų sąjungos nariams stovint, perskaitė pavardes tų, kurie mus per šiuos ketverius metus paliko, matyt, ne vienam krustelėjo širdy - Viešpatie, kaip greit bėga laikas, koks trapus žmogaus gyvenimas.

LRS suvažiavimas įvyko gruodžio 13 dieną. Pirmajam posėdžiui pirmininkavo Juozas Aputis ir Valentinas Sventickas. Literatūrologė, profesorė Viktorija Daujotytė pasakė įžanginę suvažiavimo kalbą, kurioje ne tik aptarė ketverių metų laimėjimus, bet iškėlė ir svarbių kultūrinių mūsų šalies problemų. Kalba buvo pakankamai emocinga, saikingai ornamentuota ir žavėjo įžvalgų gilumu. Rašytojų darbui apibūdinti profesorė pasirinko Albert`o Camus išplėtotą Sizifo metaforą. Ji taip pat prisiminė tuos, kurie mus paliko, nepamiršdama paminėti ne tik rašytojų, bet ir monsinjoro Kazimiero Vasiliausko, ir paremiologo Kazio Grigo. Kaip reikšmingą LRS gyvasties įrodymą prelegentė pateikė Gražinos Cieškaitės knygos pasirodymą, rūpestį kiekvienu sąjungos nariu. Minėdama, kad pagausėjo trivialiosios, komercinės, saviveiklinės literatūros, V.Daujotytė vis dėlto teigė, kad tebejuntama kardinalioji mūsų literatūros linija. Kalbėdama apie dabarties sąlygotus sunkumus, iškilusius kultūrai, mokslui, humanitarikai, profesorė priminė neseną, plačiai nuskambėjusį dokumentą, partijų, sąjungų, asociacijų ir kitų pasirašytą "Nacionalinį susitarimą siekiant ekonominės ir socialinės pažangos" ir pasigedo šiame istoriniame dokumente kultūros. Tarp 24 organizacijų, pasirašiusių šį susitarimą, nėra tik Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, nes šis susitarimas įpareigoja nekalbėti "apie iššūkius, kuriuos naujasis mūsų šalies raidos etapas kels mūsų moralinėms, kultūrinėms ir etninėms vertybėms". V.Daujotytė paminėjo, jog tas dokumentas nė žodžiu neužsimena apie lietuvių kalbą, kaip valstybinę, bet daug vietos skiria anglų kalbos mokėjimui. Prelegentės nuomone, humanistikai turėtų padėti, ją remti kitų sričių mokslininkai, inteligentai, nes tai yra sąmoningumo, pilietiškumo testas. V.Daujotytė čia mato ir nemenką kultūrinės spaudos veiklos lauką - būtų įdomūs pokalbiai su techninių ir technologinių mokslo krypčių šviesuliais.

Visą Viktorijos Daujotytės kalbą bus galima perskaityti naujame "Varpų" almanacho numeryje.

Po įžanginės kalbos buvo patvirtintas reglamentas, įstatų redagavimo, suvažiavimo dokumentų komisijos bei sekretoriatas, atviro balsavimo balsų skaičiuotojai.

Vėliau buvo išklausytas LRS pirmininko V.Sventicko pranešimas, kurį skelbiame, LRS valdybos ataskaita, kurią pateikė LRS pirmininko pavaduotojas J.Liniauskas (ją publikuosime ateinančiame numeryje), LRS Revizijos ir Etikos komisijų ataskaitos.

Apklausos "Dešimt XX a. lietuvių rašytojų" rezultatus paskelbė Eugenijus Ališanka. Čia išvardiname visą dešimtuką: Justinas Marcinkevičius, Salomėja Nėris, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Balys Sruoga, Bernardas Brazdžionis, Maironis, Sigitas Geda, Vaižgantas ir Jonas Aistis.

Literatūrologė Jūratė Sprindytė supažindino su LRS suvažiavimo diplomo ir premijos už kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai per pastaruosius ketverius metus nuostatomis bei nominacijų sąrašu. Nominavo Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bendradarbiai. Nominuoti buvo šie rašytojai: Vytautas Petras Bložė, Petras Dirgėla, Ričardas Gavelis, Sigitas Geda, Leonardas Gutauskas, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Parulskis, Renata Šerelytė, Vanda Juknaitė. Buvo paskirta slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija, prasidėjo balsavimas, tačiau rezultatai paskelbti tik suvažiavimo pabaigoje.

Antrajam posėdžiui pirmininkavo Vytautas Martinkus ir Petras Dirgėla. Buvo išklausytas Rimanto Černiausko pranešimas apie LRS narių pasiūlymus į LRS pirmininko postą, valdybą, Revizijos ir Etikos komisijas. Vėliau buvo išrinkta kita slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisija. Po to prisistatė kandidatai į LRS pirmininkus - Jonas Liniauskas ir Kornelijus Platelis. Jono Liniausko kalbą žadame spausdinti kitame numeryje.

Buvo apsvarstyti kandidatai į LRS valdybą bei komisijas.

Vėliau visi nuskubėjo balsuoti.

* * *

Grįžusių po pietų pertraukos rašytojų laukė rimtas darbas - visi susikaupę sklaidė balsavimo lapus, rinkdamiesi LRS pirmininko, valdybos, Revizijos ir Etikos komisijų narių kandidatūras, o apsisprendę rikiavosi prie balsavimo dėžių.

Nuo 15 iki 19 valandos vyko trečias, ketvirtas ir baigiamasis posėdžiai. Trečiajam posėdžiui pirmininkavo Jonas Liniauskas ir Marcelijus Martinaitis. Posėdžio pradžioje į susirinkusius su sveikinimo kalba kreipėsi Lietuvos kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, kuri taip pat atsakė į keletą jai pateiktų suvažiavimo dalyvių klausimų.

Po to Valentinas Sventickas pristatė LRS įstatų pataisų projektą. Esminių pakeitimų Rašytojų sąjungos įstatuose nebuvo numatyta, tačiau pataisų pasiūlyta. Iš anksto dalyviams pateiktame projekte viskas buvo labai aiškiai sužymėta, todėl darbas ėjo sklandžiai, nors buvo gilinamasi į kiekvieną pastabą.

Ketvirtajam posėdžiui pirmininkavo Algimantas Mikuta ir Onė Baliukonė. Visi susidomėję laukė LRS pirmininko rinkimų rezultatų. Balsavimui pateikti ir savo programas pristatę kandidatai buvo tikrai rimti konkurentai, ne vieną dalyvį privertę pamąstyti. Balsai pasiskirstė vos ne po lygiai, tačiau dauguma atiteko Jonui Liniauskui.Tapęs LRS pirmininku Jonas Liniauskas automatiškai tapo ir LRS valdybos pirmininku. Be jo, į valdybą išrinkti: Eugenijus Ališanka, Juozas Aputis, Onė Baliukonė, Rimantas Černiauskas, Petras Dirgėla, Sigitas Geda, Antanas A.Jonynas, Robertas Keturakis, Marcelijus Martinaitis, Vytautas Martinkus, Danielius Mušinskas, Petras Palilionis, Kornelijus Platelis, Jonas Strielkūnas, Valentinas Sventickas, Renata Šerelytė; kandidatai į valdybą: Vladas Braziūnas, Vytautas Račickas. Į Revizijos komisiją išrinkti: Aleksas Dabulskis, Mykolas Karčiauskas, Ramūnas Klimas, Algimantas Mikuta, Algimantas Zurba. Į Etikos komisiją išrinkti: Henrikas Čigriejus, Viktorija Daujotytė, Romas Gudaitis, Marytė Kontrimaitė, Jonas Mikelinskas.

Šio posėdžio metu dar buvo diskutuojama dėl LRS teritorinių skyrių, tarptautinių programų, leidyklos, Rašytojų klubo, "Urbo kalno", Literatūros fondo vadovų pranešimų, kurie iš anksto buvo pateikti raštu, ir kiekvienas besidomintis galėjo nuodugniai susipažinti. Svarstytos naujų teritorinių skyrių steigimo galimybės, tartasi, koks turi būti jų skaičius. Apie Kauno skyriaus veiklą papasakojo jo pirmininkas Petras Palilionis.

Baigiamajam posėdžiui pirmininkavo naujasis LRS pirmininkas Jonas Liniauskas, pagalbon pasikvietęs kadenciją baigusį Valentiną Sventicką. Buvo apsvarstyti suvažiavimo dokumentai, su kurių projektais dalyviai taip pat galėjo susipažinti iš anksto. Pateikti projektai buvo papildyti, pataisyti, galutinę redakciją paliekant naujai išrinktai LRS valdybai.

Nors suvažiavimas vyko labai sklandžiai, posėdžiai nevėlavo ir neužsitęsė, vėlyva popietė šiek tiek praretino dalyvių gretas. Tačiau daugelis laukė dar vieno labai įdomaus momento - pabaigoje turėjo būti paskelbtas LRS suvažiavimo premijos laureatas. Už ketverių pastarųjų metų kūrybinius nuopelnus lietuvių literatūrai 2002 metų Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo laureato diplomu apdovanotas Justinas Marcinkevičius. 10 000 litų premiją skyrė UAB "ERGO Lietuva", ją įteikė jos atstovas Juozas Rakauskas. Laureatas taip pat buvo apdovanotas 2002 lapais popieriaus, dvylika 2003 metų žurnalo "Metai" numerių prenumerata ir 13 rožių.

Sugiedoję Lietuvos himną, rašytojai suvažiavimą baigė 19 valandą, kaip ir buvo numatyta.

ALVYDAS ŠLEPIKAS

PAULINA ŽEMGULYTĖ

Dar apie suvažiavimą - kitame numeryje.

Priminimas

Lietuvos rašytojai

primena

kandidatams į

Lietuvos Respublikos

prezidentus:

yra toks žodis -

kultūra!

Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimas

 

Skaitytojų vertinimai


10088. skaitytojas :-) 2004-09-10 20:57
yra toks žodis - kultūra!

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 7 iš 7 
21:46:21 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba