Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-09-12 nr. 2967

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jolanta Sereikaitė.
FOSILIJA
3
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI1
• KONCERTAI2
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• POETINIS DRUSKININKŲ RUDUO 2003
• POETINIO DRUSKININKŲ RUDENS 2003 PROGRAMA
 Povilas Šverebas.
"MUŽIKO ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS" AUTORIUS TIKRAI GIMĖ LĖLAIČIUOSE

POKALBIAI 
• Tapytoją, Biržų dailininkų grupės "8+" vadovą VIDMANTĄ JAŽAUSKĄ kalbina rašytojas ALIS BALBIERIUS.
MENININKAS IR PROVINCIJA
1
• IŠ BIBLIOTEKŲ IŠTRAUKTA POEZIJA1

POEZIJA 
• KĘSTUTIS NAVAKAS5
• Petras Panavas.
SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ
2

PROZA 
• Rasa Čergelienė.
MANO LIGA
2

VERTIMAI 
• ADAM ZAGAJEWSKI

LITERATŪRA 
• Elina Naujokaitienė.
OSKARO MILAŠIAUS MISTERIJOS
3
• Apie Thorntoną Wilderį kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ IR prof. GALINA BAUŽYTĖ-ČEPINSKIENĖ.
THORNTON WILDER

KNYGOS 
• LAPKRIČIO PRATIMĖLIAI
• SENO KAREIVIO SUGRĮŽIMAS
• SUMOKĖTA KRAUJU
• KETVIRTOJI RANKA
• NAUJOS KNYGOS

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
(VYRIŠKI) RANKDARBIAI
3
• Jurgita Ludavičienė.
TAPYBA, IR VISKAS

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
ATSARGIAI: PASAKA GALI UŽKLUPTI BET KUR
• VILNIEČIŲ LĖLININKŲ SVEČIAI - KOLEGOS IŠ LENKIJOS1

KINAS 
• Hannele Majaniemi.
SUOMIŲ KINO ŽIŪROVAI PERSIGALVOJO
3

MUZIKA 
• Rimutė Brilienė.
PAŽAISLIO VASAROS MOZAIKA
7

PAVELDAS 
• Tomasz NiewodniczaŃski.
IMAGO LITHUANIAE
• Alma Braziūnienė.
BARBOROS RADVILAITĖS LAIŠKAI JAU VILNIUJE

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Jerzy Jarniewicz.
KONTRKULTŪROS KELIAI
• MANTAS MAČIULSKIS5

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
VILNIAUS SUBKULTŪRA: MUZIKOS PIEVELĖ
5

KRONIKA 
• Ridas Viskauskas.
"LAGAMINE" - BIČIULYSTĖS ATMOSFERA IR ATRADIMŲ STYGIUS

DE PROFUNDIS 
• Dmitrijus Prigovas.
NEĮTIKIMOS ISTORIJOS
• Dmitrijus Prigovas.
LAUKIMAS IR JO TIRPINIMAS
2
• Dmitrijus Prigovas.
APIE TUŠTUMĄ
1
• Dmitrijus Prigovas.
MINUS VIENETAS
• EPHRAIM KISHON

AKTUALIJOS

"MUŽIKO ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS" AUTORIUS TIKRAI GIMĖ LĖLAIČIUOSE

Povilas Šverebas

[skaityti komentarus]

1987 m. "Lietuvių rašytojų sąvade" bei "Tarybų Lietuvos enciklopedijos " III tome rašoma, kad poetas, istorikas, leksikografas Dionizas Poška (Paškevičius) gimė apie 1765 m. Lėlaičiuose, Mažeikių rajone. Šios Vytauto Vanago "naujovės" sukėlė tolimo poeto giminaičio docento Antano Poškos pasipiktinimą. Jam nepatiko, kad, be poeto mirties akto, testamento, antkapinio paminklo įrašo bei "gyvų" prisiminimų, autorius rėmėsi Dionizo motinos santuokų liudijimais, jos ir antro vyro Jurgio Stirpeikos apytikslėmis mirimo datomis, žemėvaldos praplėtimo dokumentais, bajorų reviziniu surašymu. 1994-aisiais išleistoje knygoje "Dionizas Poška" V.Vanagas savo teiginių neatsisakė, o argumentuotai juos dar kartą pagrindė. Apibendrindamas autorius pažymi, jog anksčiau manyta, kad poetas gimė apie 1757 m. Pietų Žemaitijoje, Skaudvilės ar Kaltinėnų apylinkėse. Išvadas dėl rašytojo gimimo datos trumpai užsklendžia: "D.Poška gimti galėjo 1764-1766 m. tarpsnyje, arba, kiek sukonkretinus, apie 1765 m. (...) Suprantama, viskas išsispręstų atradus jo krikšto metriką, kuri turėjo būti surašyta Žemalės bažnyčioje, deja, sunku pasakyti, ar tai bepadaroma, nes šios bažnyčios XVIII a. vidurio metrikų knygos greičiausiai neišliko".

Pasirodo, gerų žmonių dėka išsaugota dalis Žemalės bažnyčios archyvo, iš kurio mums svarbiausios XVIII a. 6-8 dešimtmečių krikšto, santuokų ir mirimų registracijos knygos, galinčios padėti išrikiuoti ankstyvosios poeto vaikystės biografijos faktus bei išsklaidyti kai kuriuos neaiškumus.

Yra išlikusios dvi krikšto knygos, apimančios 1753-1778 m. laikotarpį, ir viena mirimo įrašų knyga, apimanti 1753-1781 metus.

Pradėjome nuo patikrinimo V.Vanago versijos, jog D.Poška (Paškevičius) turėjo gimti apie 1764-1766 metus. Kadangi poetas kilęs iš bajorų, tai nekilminguosius atmetėme. Greitai atsirėmėme į spalio 13 dieną, kada buvo pakrikštytas teisėtos santuokos vaikas, vardu Dionizas, iš Lėlaičių bajorkaimio. Jo tėvai - Adomas Paškevičius ir Barbora Lopataitė.

Knygoje "Dionizas Poška" minima, jog poeto motina kilusi iš įtakingų Žemaičiuose giminių. Jos tėvas - Kazimieras Lopata, o motina - Joana Gadonaitė. Mykolas ir Vladimiras Gadonai yra pasižymėję kaip tyrinėtojai ir raštijos darbuotojai. Gal iš šios giminės D.Poška ir paveldėjo meilę praeičiai bei literatūrai? Poeto tėvas buvo Adomas, sūnus Jurgio. Jis vedė našlę Stirpeikienę ir atsikėlė į Lėlaičius, kur su ja susilaukė sūnaus Dionizo.

Palyginus šiuos duomenis su krikšto įrašu, nekyla abejonių, jog kalbama apie būsimąjį lietuvių literatūros klasiką. Spalio 13-oji yra krikšto, o ne gimimo diena. Tais laikais daug naujagimių mirdavo, todėl vaikams šį sutvirtinimo Sakramentą stengtasi suteikti kuo greičiau.

Bandant sukonkretinti gimimo dieną, pasižiūrėta ir į katalikų "Liturginį maldyną", manant, kad naujagimis "gavo" tos dienos vardą. Ši versija labai tikėtina. Spalio 9 d. minimi: "Šv.Jonas Leonardis, išpažinėjas (†1609); Liudvikas Bertrandas, išpažinėjas (1526-1581); Dionizas, vyskupas, Rustikas ir Elenterijus, kankiniai (III a.)".

Suradus krikšto metriką, kilo noras patikrinti visas 3 registracijos knygas, tikintis praplėsti turimas žinias apie poeto giminę.

V.Vanagas rašo, kad Barbora Lopataitė buvo ištekėjusi 3 kartus. Pirmasis vyras buvo Sakalauskas, apie kurį žinių labai maža. Manoma, kad su juo Barbora susilaukė dukrų Elenos ir Kotrynos. Antrą kartą ji ištekėjo už Lėlaičiuose gyvenusio Jurgio Stirpeikos, su kuriuo augino sūnų Teofilį ir dukras - Prancišką ir Oną. Po Jurgio mirties našlė 3 kartą "ranką atidavė" Adomui Paškevičiui ir pagimdė jam sūnų Dionizą.

Peržiūrėję visas knygas suradome labai įdomių įrašų. Juos trumpai ir apžvelgsime, pradėdami nuo Paškevičių.

Pasirodo, jog Dionizas nebuvo vienintelis Barboros ir Adomo sūnus. Ši šeima 1766.I.30 krikštija antrą sūnų Juozapatą. Kitais metais gimsta Mykolas. Jis pakrikštijamas 1767.X.4. Mykolas neilgai gyvena. 1768.V.7 jis miršta. 1769.VII.5 kunigas Stanislovas Misevičius atlieka krikšto apeigas naujagimiui Tadui Numirijanui (?) Paškevičiui. Tikėtina, jog gimdymas galėjo būti nelabai sėkmingas, nes tų pačių metų spalio 12 d. vaikas miršta, o 27 d. paskui jį, gavusi paskutinį Patepimą, iškeliauja ir mama Barbora Paškevičienė. Dionizui tuo metu buvo 5-eri metai. Po mamos mirties jis su tėvu, matyt, gan greitai turėjo palikti Lėlaičius, perėjusius Stirpeikoms.

Apie poeto netikrus brolius ir seseris taip pat šį tą pavyko surasti. Jie buvo vienos mamos, bet kitų tėvų.

1756.II.12 pakrikštytas Steponas Antanas, sūnus Jurgio ir Barboros Lopataitės Stirpeikų.

1757.IX.18 pakrikštyta Pranciška Joana Stirpeikaitė. 1759.VI.27 šeimoje vėl šventė - krikštijama kita dukra Ona Margarita. Krikštatėviai - Stanislovas Laucevičius ir Agnetė Daugalaitė. Visi iš Lėlaičių bajorkaimio.

1757.XI.22 mirė Antanas Stirpeika iš Lėlaičių. Tikėtina, jog tai gali būti tas pats Steponas Antanas. Tik šiuo atveju neįrašytas pirmasis vardas.

1761.X.3 pakrikštytas Teofilis Stirpeika.

1762.VI.16 miršta Jurgis Stirpeika, priėmęs visus reikiamus Sakramentus. Po pusmečio - 1763.I.14 - miršta ir dukra Ona Stirpeikaitė. Paskutinioji data gali būti nuoroda, kad Barbora Stirpeikienė už Adomo Paškevičiaus galėjo ištekėti 1764 m. pradžioje, nes padorūs katalikai savo artimųjų gedi vienerius metus. Nors, kaip rašėme, vyras mirė anksčiau. Ir nuo 1764-ųjų pradžios, lieka pakankamai laiko Dionizui gimti teisėtoje santuokoje net rugsėjo mėnesį, nekalbant apie spalį, kai jis buvo pakrikštytas.

Dokumentais pagrįsti įrašai liudija, jog iš abiejų Barboros santuokų mirė po 2 vaikus.

Atrodo, kad Juozapatas Paškevičius yra ne tik poeto paminklo statytojas, bet ir tikras Dionizo brolis. Dar 2 jų broliai mirė maži.

Jau 1995 m. kai kurie Mažeikių rajono gyventojai pradžiuginti V.Vanago naujausių tyrimų, pasirūpino poeto gimtinės sutvarkymu.

2004 metais švęsime 240-ąsias poeto, žodynininko, praeities tyrinėtojo, muziejininko gimimo metines, todėl manau, kad šis jubiliejus turėtų sulaukti didelio dėmesio.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2012 m. Sausio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
21:44:13 Jan 22, 2012   
Jan 2011 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba