Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-12-01 nr. 3120

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Daiva Čepauskaitė.
LAPKRITIS
49
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vytautas Bikulčius.
KAI FAVORITAS AIŠKUS...

LITERATŪRA 
• Karolis Baublys.
METŲ KNYGOS RINKIMAI – AR PAGRĮSTA AKCIJA?
37
• Karolis Baublys.
VYTAUTO KUBILIAUS PAŠAUKIMAS: TARP MOKSLININKO IR KRITIKO

KNYGOS 
• Rasa Klioštoraitytė.
POEZIJA IŠ „PERIFERIJOS“
• MADAM SAGAN1
• TU MAN PAPASAKOK5
• GILAUS MĖLYNUMO2
• KNYGŲ APŽVALGA

MUZIKA 
• Asta Pakarklytė.
STEVE’AS REICHAS IRGI ŽMOGUS
5
• FAUSTAS LATĖNAS IR JO LINKSMAI LIŪDNA KŪRYBA4

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
RIBOS TOLUMOJE
1

KINAS 
• Tadeusz Sobolewski.
DOKUMENTINIS VDFF EKRANAS: KAIP TAI DAROMA
• ESU ANTROJO PLANO REŽISIERIUS

PAVELDAS 
• Elena Mazūraitė.
SURASTA IR RESTAURUOTA VILNIAUS VAIVADOS KAZIMIERO JONO SAPIEGOS HERBINĖ APLIKACIJA

POEZIJA 
• MYKOLAS SLUCKIS8

PROZA 
• Loreta Gražina Latonaitė.
RAMYBĖS AKMUO
8

VERTIMAI 
• Juhasia Kaliada.
INVICTA, ARBA LEMTINGOJI AFANASIJAUS KLAIDA

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• Erika Drungytė.
MUŠAMŲJŲ FESTIVALIO „DRAMBLYS“ TRADICIJA NENUTRŪKO
4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Simas Pajuodis.
TALMUDINĖ ESĖ
3

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• DILETANTIŠKI SAMPROTAVIMAI APIE PROFESIONALUMĄ14

KRONIKA 
• PRO TELEVIZIJOS LANGĄ1
• ALBINAS JOVAIŠAS 1931.VI.10–2006.XI.22
• Ričardas Kalytis.
GIMTŲJŲ LAUKŲ ŠAUKSMAS (1)
• GYVENTI IŠDIDŽIAI
• SKAITO AKTORIUS LAIMONAS NOREIKA2

DE PROFUNDIS 
 ŽEMAIČIŲ RETRO

DE PROFUNDIS

ŽEMAIČIŲ RETRO

[skaityti komentarus]

iliustracija

Miego liga


Miego liga, dažnai atsitinkanti Kamerūne ir Vidurinėj Afrikoj, yra iššaukta įgėlimu musės Cece, arba nekurių kitų uodų įleidimu po oda jiems įgeliant neregiamo vabalėlio trypanosomo, iš kur moksliškas šios ligos vardas tryponosomiase [...]
(„Žemaičių prietelius“, 1927 m. vasario 20 d., Nr. 8, p. 8.)

Žemaičiai – pavasarininkai Kongresan raiti joja!


„Oi žirge, žirge, žirgeli mano, ar nuneši mane jauną per pusantros valandėlės šimtą mylių?“ Šiuos dainos žodžius turi atsiminti kiekvienas lietuvis jaunikaitis artėjant pavasarininkų Jubiliejiniam Kongresui Kaune. Žemaiti! Balnuok žirgelį ir jok Kaunan į arklių lenktynes. Pasisekimas užtikrintas, nes žemaitukai visoj Lietuvoj greičiausi. Nugalėtojams Kauno ponai skiria brangias dovanas.
(„Žemaičių prietelius“, 1927 m. gegužės 29 d., Nr. 22, p. 8.)

Gerbiamai Dvasiškijai!


Šiuomi pranešama, kad nuo gruodžio 15 d. Telšių Katedroje gaunama bažnytinio vyno. Pageidaujama, kad gerbiami ėmėjai siųstų savo bonkas. Kreiptis į Telšių kleboną.
(„Žemaičių prietelius“, 1927 m. gruodžio 4 d., Nr. 49, p. 8.)

Žmogaus neprietelius


Didžiausias žmogaus neprietelius yra storas laikraštis su įvairiausiomis žiniomis, kurias perskaičius nėra jokios naudos. Skaityti tokį laikraštį – tai tik laiko gaišinimas, ir daugiau nieko. „Žemaičių Prietelius“ tą gerai supranta ir todėl jis rašo trumpai ir naudingai. Skubėk Tamsta įsirašyti į „Žemaičių Prieteliaus“ didžiulę skaitytojų parapiją. Mokestis – 3 litukai.
(„Žemaičių prietelius“, 1929 m. sausio 18 d., Nr. 3, p. 3.)

* * *


Parduodama 50 ha žemės be trobesių, su mišku, 10 kilometrų nuo Telšių miesto. Sužinoti pas Telšių Kalėjimo Viršininką.
(„Žemaičių prietelius“, 1929 m. sausio 18 d., Nr. 3, p. 8.)

Gerbiamos moters!


Jei Tamstos norite pasisiūti gražiai sukvaldruotą sijonėlį ar suknelę, kreipkitės į Udvino įpėdinio Jažguro knygyną, Telšiai, Didžioji g-vė 36 nr. ir ten rasite tam tikrą mašiną, kuri Tamstų atneštą rūbą sukvaldruos švariai, greitai, pigiai ir įvairiai.
(„Žemaičių prietelius“, 1929 m. balandžio 4 d., Nr. 14, p. 8.)

Vietinių arklių gerinimo draugija


[...] Vietinės kumelės, kurios bus priimamos į kilmės knygas, turės būti neaukšto ūgio (135 – 150 cm), lengvų judesių, stiprios, energingos, ištvermingos ir nelepios. Jos bus kergiamos: su a) grynos žemaičių veislės eržilais; b) artimais savo ypatybėmis žemaičių veislės arkliams vietiniais eržilais; c) kitų veislių eržilais, kurių ypatybės atitiks Draugijos pageidaujamo arklio ypatybėms. Netrukus bus sudarytos komisijos, kurios apvažiuos Lietuvą ir atliks žemaičių ir vietinių arklių rūšiavimo darbą.
(„Žemaičių prietelius“, 1930 m. sausio 9 d., Nr. 2, p. 4.)

Apsigavo


Prastai apsivilkęs žmogelis tartum ko ieškojo, vaikščiodamas didmiesčio gatvėmis. Vienas praeivis, pamatęs jį paklausė, ko ieško. Žmogelis parodė laiškelį ir paprašė jį perskaityti. Pasirodė, kad laiškely buvo parašyta, jog pas žmogelį esąs ryšulys su 10 tūkstančių litų, kuriuos jis turįs įteikti vienam asmeniui.
– Kaip gerai, kad aš Tamstą sutikau!– tarė praeivis. – Kaip tik aš ir esu tas, kuriam tie pinigai priklauso.
– Gerai, – tarė žmogelis, – bet man buvo pažadėta už tai 100 litų.
Praeivis su mielu noru davė šimtą litų žmogeliui, ir žmogelis nuėjo sau. Atplėšęs įteikto ryšulėlio antspaudą – nieko nerado. Norėdamas apgauti – pats apsigavo.
(„Žemaičių prietelius“, 1931 m. sausio 2 d., Nr. 1, p. 10.)

Tada jų bus


Rožiutė: – Kai mudu, Staseli, apsivesiva, tai aš dalinsiuos su tavim visais tavo vargais ir liūdesiais.
Stasys: – Bet kad aš jokių vargų neturiu.
Rožiutė: – Juk aš sakau, kai apsivesiva.
(„Žemaičių prietelius“, 1931 m. gruodžio 17 d., Nr. 51, p. 9.)

* * *


Jei po ilgos ligos arba nuo sunkaus darbo jautiesi silpnas, nerviškas, jei neturi apetito ir dažnai sukasi arba skauda galvą, žinok, kad tai anemijos (mažakraujystės) pasekmės. „Vanilla Ferrata“ naujai išleistas sustiprinto veikimo geležinis vynas daugina ir pagerina kraują, padidina apetitą ir suteikia žmogaus organizmui daug jėgų ir judrumo. Ypač naudinga išblyškusiems, liguistiems vaikams mokyklos amžiaus. [...]
(„Žemaičių prietelius“, 1932 m. gegužės 13 d., Nr. 20, p. 7.)

* * *


A. Na, o kur šį vakarą nusidauši?
B. Žinai, mane Vargas užsiprašė šį vakarą į savo auksines vestuves.
A. Kaip tai? Juk jis vos trys metai kaip vedęs!
B. Taip, tai ir aš jam sakiau, bet jis užtikrino man, kad tie trys metai išrodė jam kaip penkiasdešimts metų.
(„Žemaičių prietelius“, 1932 m. lapkričio 11 d., Nr. 46, p. 7.)

Moterys neužmirškite!


Valgant nesupti kojų, velnią supi. [...]
Stovint nevalgyti, blauzdos storėja. [...]
(„Žemaičių prietelius“, 1936 m. sausio 26 d., Nr. 3, p. 3.)

Šeimoje


Draugas: – Tavo žmona turi būti angelas.
Vyras: – Taip, bet, tarp mūsų kalbant, truputį per stipriai plasnoja sparnais.
(„Žemaičių prietelius“, 1936 m. vasario 16 d., Nr. 6, p. 2.)

Šeimos galva / V.Jonušas


[...] Bet vyrai, mes turim prieš akis vieną garbingą vyrą, kuris savo pavyzdžiu duos mums drąsos ir patvaros. Tai šventasis Juozapas, šeimų globėjas. Minėdami kovo 19 d. jo šventę ir pažiūrėkime, kaip jis šventai ir uoliai pildė Dievo jam uždėtas šeimos pareigas. Šventasis Juozapas, taip pat kaip ir mes, vargo, rūpinosi, dirbo. Nors jis buvo kilęs iš aukštos karališkos giminės, tačiau jam teko juodadarbio likimas ir su prakaitu ant veido uždirbdavo maisto Švenč. Marijai ir Kūdikėliui Jėzui. [...]
(„Žemaičių prietelius“, 1936 m. kovo 15 d., Nr. 10, p. 1.)

Skiriu drg. Juozui


Kam man verkti, kaip kūdikiui prie motinos kelių,
Kam dejuoti, kaip apuokui, vakaro tyloj
Ir įžiebti drauguose ironiškų šypsnių šešėlius,
O savo dalią skandinti, lyg katę baloj...

Geriau ilgesio taurę ant gatvės išliesiu,
Ir krausiu pavasario žiedus sieloj,
Sudužusių perlų šukes atgal sulipdysiu,
Ir pabersiu lyg rasą, saulėtekio angoj!

Tada man sugrįš džiaugsmas rytmečio maldos,
Ir paseksiu bičiuliams užburtą pasakėlę,
Kad kūdikio jausmai neteikia naudos,
Tik dar labiau sužeistą širdį vis gelia...

(„Žemaičių prietelius“, 1936 m. sausio 19 d., Nr. 2, p. 3.)


Juozapo rūpesčiai


Mūsų Juozapas su dėde
Karštai kalbasi susėdę.
Juozas sako: Nesu vaikas,
Todėl vesti būtų laikas. [...]

Bronė veidą moka tepti,
Bet nemoka duonos kepti.
Antanina iš praščiųjų,
Viską daro ant greitųjų.

Elena būtų nebloga,
Bėda, kad maža pasoga.
Katryna nemoka siūti,
Jai ne mano žmona būti. [...]

Karolina ne šio krašto,
Ona luomo labai prasto,
Justina senos gadynės,
Josios vengia net kaimynės. [...]

Na, Veronika man tinka,
Kai ji kalba, byra tinka,
Bet jei kas tik prieštarauna,
Tuoj į ausį smarkiai gauna. [...]

Mikalina blogai audžia,
Be to, nuolatos ji snaudžia,
Paulė vyrus nor prigauti,
Todėl kviečia juos grybauti.

O Placida visus myli,
Ne geresnė Teofylė:
Jei sutinka ji vaikiną,
Tuojau meiliai apkabina.

Albertina neprimato,
Adolfina galva krato,
Monika pikta be galo –
Veido niekada nevalo. [...]

(„Žemaičių prietelius“, 1936 m. balandžio 19 d., Nr. 15, p. 4.)


Viešojo Padorumo Komiteto pareiškimas
visuomenei


Komitetui primetama dėl jo mažo veikimo. Kasdien gaunama daug nusiskundimų žodžiu ir raštu dėl nesutvarkymo Palangos kurorte vien maudymosi kostiumais, nepadoriai apsirėdžius, apsinuoginus vaikščiojimo viešai gatvėse, kaitinimosi pakelėse, pušyne, kur pavargęs padorus svečias nori surasti sau poilsio, bet yra nuolat nervuojamas ir erzinamas, taip kad jis negalėdamas to pakęsti turi apleisti kurortą. [...] Komitetas tam reikalui sutvarkyti daro daug žygių, buvo numatę suruošti Palangoje Padorumo Savaitę su eisenomis, šūkiais, demonstracijomis, paskaitomis, bet bijodami išnervintos, įsikarščiavusios publikos, kad nekiltų koks nors įsišokimas prieš tuos asmenis, ypač prieš tuo pasižymėjusią vienos tautybės grupę, turi nuolat atidėti savo sumanymą. [...]
(„Žemaičių prietelius“, 1936 m. rugpjūčio 9 d., Nr. 30, p. 10.)
Parengė ALVYDAS SURBLYS
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 13 iš 13 
14:23:52 Dec 19, 2011   
Dec 2010 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba