Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-07-22 nr. 3058

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Patricija Šmit.
SUDRAUDIMAS
18
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS1

AKTUALIJOS 
• NIUJORKAS, MADRIDAS, LONDONAS – KAS TOLIAU?9
• VIDUVASARIO DŽIAUGSMAI

KINAS 
• Čen Siaoming.
PASLAPTINGASIS KITAS: POSTPOLITIKA KINŲ KINE
1

KNYGOS 
• Genovaitė Dručkutė.
TROPIZMŲ KŪRĖJA NATHALIE SARRAUTE
1
• ANATOMAS
• GYVENIMAS PO DIEVO2
• DIDYSIS GETSBIS
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Laima Slepkovaitė.
BŪGNŲ VALDŽIA
2

DAILĖ 
• Indrius Meška.
KOVA SU VĖJO MALŪNĖLIAIS
• Gintaras Kušlys.
PLENERAS ŠALIA NYKSTANČIO TRAKŲ VOKĖS DVARO MALŪNO

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
STEBUKLINGA SKAIDRUMO ALCHEMIJA
• Laima Laučkaitė.
ELENOS GAPUTYTĖS INSTALIACIJOS IR PIEŠINIAI

MENO DIS/KURSE* 
• Randy Kennedy.
MENININKAI SU ANTIBAKTERINIAIS KOSTIUMAIS
3

LITERATŪRA 
• Beatrix Tölgyesi.
PRATARMĖ ANALFABETAMS – M.MAŽVYDO IR J.SYLVESTERIO EILIUOTOS PRAKALBOS
1

POEZIJA 
• JONAS ZDANYS1

PROZA 
• Ramūnas Klimas.
APREIŠKIMAS GIRNELIUI
• Edita Nazaraitė.
GREITKELIS PER ATLANTĄ
2

VERTIMAI 
• ALFRED LICHTENSTEIN

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Natalija Šrom.
"NEXT KARTOS" MENTALINIAI ŽEMĖLAPIAI
2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• MEDIKAI IR VADYBININKAI KURIA FILMUS23

KRONIKA 
• ATSAKYMĖLIAI1
• LEIDĖJAI IŠ JUNGTINĖS KARALYSTĖS SVEČIAVOSI VILNIUJE1
• ŽEMAIČIAI (IŠ)BUDINO LIETUVOS DVASIĄ2
• APDOVANOTOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS

DE PROFUNDIS 
• BRANGI REDAKCIJA!6
 BLIUZO NAKTYS ISTORINIUOSE VARNIUOSE12
• Antanas Zališčevskis.
EILĖRAŠTIS

DE PROFUNDIS

BLIUZO NAKTYS ISTORINIUOSE VARNIUOSE

meilės paštas

[skaityti komentarus]

iliustracija

Atsimenu, buvo berods apie 1980-uosius. Mano tėvas, Dailės instituto Menotyros katedros vedėjas, pasiėmė tąsyk mane, jauną žmogų, į kelionę po Žemaitiją. Keliavo Dailės instituto menotyrininkai. (Kiekvieną vasarą tėvas, kartu su studentais, atlikdavo praktiką kurioj nors Lietuvos bažnyčioj). Atsimenu, pasukom į Varnius. Autobusą sustabdė siauram kely budintys milicijos darbuotojai. Smulkiai išsiteiravo, kas keliauja ir kokiais tikslais. Menotyrininkai? Apžiūrėti miestelio? Bažnyčių? Ekskursijos vadovai buvo smulkiai išklausinėti, ištardyti… Bet ar jūs žinot, kas ten vyksta? Kokiu metu keliaujat? Ne, nežinom. Nežinojom… Vis dėlto praleikit. Specialiai važiavom. Iš paties Vilniaus. Mes tik apžiūrėsim architektūrą… Pagaliau pareigūnai nusileido – įtikino taikūs, geranoriški ekskursantų veidai.

Varniuose tuo metu vyko atlaidai. Kaip žinia, didmiesčiuose per sovietmetį tebuvo atviros vos kelios bažnyčios. Ir tose buvo lankomąsi atsargiai, apsidairant, slaptai. Didmiesčiuose religinis gyvenimas buvo smarkiai užgniaužtas. Tik kažkokiose atokiose vietose žmonės išdrįsdavo atviriau pagarbint Dievą. Ir tai – tik paprasti žmoneliai, neturėję, ką prarast.

Tądien lijo. Neatsimenu architektūros. Tada berods tebeveikė šv. Aleksandro medinė bažnyčia. Katedra buvo uždaryta, o seminarija – apgriuvus… Neatsimenu architektūros… Visus jauno žmogaus įspūdžius nustelbė ir sugėrė patys atlaidai. Buvo pats vasaros vidurys. Smarkiai lijo. Aukšta žolė buvo permirkusi nuo vandens. Ant kalvos stiebėsi koplytėlė su šventu Dievo Motinos atvaizdu… Atsimenu, kaip tvirti, prakaulūs vyrai visu ūgiu krito į šlapią žolę ir ilgam liko gulėti ten kryžium. Ant jų tėškėsi lietus, bet, maldoje susikaupę kūnai, buvo nejautrūs. Moterys, nebejaunos moterys, su rožančium rankose šlapia žeme slinko keliais aplink koplyčią. Atokiau stovintis būrelis šiurkščiais žemaitiškais balsais, kaip rūsčiai, giedojo Kalnus… Tikėjimas tais draudimo laikais buvo kur kas gilesnis, tikresnis, skaudesnis, nei tas, prasiveržęs Sąjūdžio metais, atvėrus ilgai lauktas bažnyčių duris. Žmonės, pamiršę baimę, negalvojo apie užtvėrusius kelius milicininkus…

Tik žymiai vėliau sužinojau Varnių – seno Žemaitijos kultūrinio ir dvasinio centro istoriją. Nuo 1417 m. iki 1984 m. šis miestas buvo žemaičių vyskupijos centru. 1740-1864 m. veikusioj Varnių kunigų seminarijoj mokslus baigė Antanas Strazdas, Motiejus Valančius, vėliau tapęs seminarijos rektorium, o po jo sparnu studijas baigė ir Antanas Baranauskas, Antanas Vienažindys. 1850-1864 m. Varniuose rezidavo vyskupas Motiejus Valančius. Iš čia jis skleidė katalikybę, lietuvybę, raštingumą, blaivybę, darbštų ir skaistų gyvenimą. Iki pat Muravjovo laikų, kuomet aptiktas našiai besidarbuojąs lietuvybės vardan Varniuose, kaip ir kitose žemaitiškose parapijose, buvo atšauktas į Kauną. Ištremti jį pabijotą, mat buvo labai žmonių mylimas – galėjo kilti naujas pasipriešinimo rusinimui proveržis.

Pagret, Varniuose kurį laiką gyveno ir Simonas Daukantas. Kiek anksčiau, 1809 m. čia klebonavo Kiprijonas Zabitis–Nezabitauskis.

Šiandien Varnių Katedros rūsių kriptoje tebesiilsi įstiklintuose karstuose gerai išsilaikę įspūdingi kunigaikščių ir vyskupų Juozapo Arnulfo ir Simono Giedraičių kūnai. tebėra ten ir dar dešimties vyskupų palaidojimai. O pačioje Katedroje tebestovi garsusis vyskupų sostas.

1926-1931 m. Varniuose veikusioj konventracijos stovykloj buvo kalinami komunistinių pažiūrų žmonės, revoliucinio ir antifašistinio judėjimo dalyviai. Varniai – ir istoriniais randais pažymėta vieta.

Prisimindama gilioj jaunystėj patirtus įspūdžius, žinodama Varnius, kaip seną dvasinį ir kultūrinį centrą, istorinėmis kančiomis paženklintą vietą, klausiu, kodėl šiame nuošaliame Žemaitijos miestelyje jau kelintą vasarą paeiliui rengiami tarptautiniai bliuzo festivaliai? Ten šėliojantis jaunimas, o ir festivalio svečiai, matyt, menkai ką tenutuokia, apie miestelio istoriją, gilias dvasines tradicijas.

Taip neseniai dar išgyvenome religinio, dvasinio pakilimo laikus, o štai dabar – bliuzo festivaliai Varniuose! Kur buvusioj Akademijoj – ten dabar įsikūręs muziejus – vasaros metu renkasi Lietuvos šviesuomenė, prisimindama, ieškodama čia tautos gyliųjų šaknų. Varnių Katedra tebeatmena vyskupo Valančiaus ugningas prakalbas į liaudį. Miestelis savo gilioj atminty dar pamena Strazdą, Vienžindį, Baranauską ir daug kitų jaunų klierikų, sukauptai vaikščiojusių seminarijos takais su lotyniškomis knygomis rankose. Tebetvyro draudimo laikais primelsta šventu tikėjimu vieta…

Taip neseniai dar išgyvenome religinio, dvasinio pakilimo laikus. Juos pakeitė kiti – šventų vietų išniekinimo laikai. Trankios bliuzo naktys istoriniuose Varniuose… Išties, lyg kas šėliuotų šventoriuj.

DAIVA ADOMONYTĖ

____________

Kalba netaisyta

 

Skaitytojų vertinimai


17925. bava2005-07-26 13:52
čia vėl ta pati viskuo nepatenkinta persona. Gal kaip ir apie paminklus ir apie Varnius kokį kordoną pastatyt.

17936. Barbora :-( 2005-07-27 07:38
Brangioji Daiva, užsukite kada i Bliuzo naktis - rasite žmonių, kurie ne tik žino Varnių istoriją, bet dar daugiau Jums papasakotų - apie muziką, architektūrą, šį bei tą. Jei jau Jūsų tėvelis buvo Menotyros katedros vedėjas, kaip galėjo iškart nepapasakoti dukrelei apie Varnius? Mane tai jau mokyklos 4-5 klasėj mokė - kur Valančius, A.Baranauskas mokėsi, dirbo. Gal pamokas praleidinėjote?

17939. kitas2005-07-27 09:36
Jo, uždrauskite Varniuose ne tik bliuzą, bet ir alkocholį, kad nieks prisprogęs neniekintų šventų vietų. Totalus nusirašymas. Be to, autorės žiniai, bliuzo naktys vyksta ne Varniuose, o prie Luksto ežero, 2 km nuo miestelio.

17941. Varniškė2005-07-27 10:40
Bliuzas nėra lietuviška muzika, kaip bliuska nėra marškinėliai.O šiaip tai man tos blizo naktys visi netrukdo gyvent - atvažiuoja jaunimo, pasidūksta - tegul. Varniuose mane visi davatka vadina - nu ir kas, o man tos bliuzo naktys visi nieko.

17945. Varnių rusofobas - lituanistas2005-07-27 13:21
Labai teisingas straipsnis. Mums Varniuose to bliuzo visai nereikia.Jie ten bliuzsnija ar ką su savo atsegiotom bliuskom kiaurom naktim. Kur tai gali nuvesti, ką?

17949. bava2005-07-27 16:41
to 17945. Varnių rusofobas - lituanistas : Ženykites su straipsnio autore, pasidarykit vėliavą ir kryžių ant ratukų ir kilkite į kovą, nedelsdami, nedelsdami, kartoju, nes gali būti per vėlu. Per vėlu, kartoju. O dar rašykit būtinai Radio Marijai. Jie padės. Atsiųs bendraminčių. Kol galų gale visa tai nuves į tobulą Marijos žemę vienoje atskirai paimtoje šalyje...

17971. amen2005-07-28 14:38
ojej, gerbiama autore, jau verčiau nesigirtumėt, kieno dukra esate, savo pavardei tokia rašliava garbės nedarot. gaila, o buvot gera menotyrininkė... Apskritai tokio pobūdžio straipsniams vieta "XXI amžiuje". Beje, jei ne bliuzo naktys, daugelis žmonių nė nežinotų, kuo ypatingas tas Varnių miestelis, kuriame, kaip čia kažkas teisingai pastebėjo, tas festivalis nė nevyksta:)) ar du kilometrai gerbiamai autorei atrodo nepakankamas atstumas nuo šventoriaus?:)Beje, rekomenduoju nors kartą nuvykti i tą festivalį, ten gera muzika groja:) nors tokiems žmonėms kaip Jūs, matyt visa muzika, išskyrus bažnytinę ir klasikinę, yra šėtono išmislas:)))

17972. Korra2005-07-28 14:43
Labai geras pašto ženklas prie teksto.

17985. nu ir paraseeeee2005-07-30 00:04
nu cia ir nesamone parase sene2

29423. ROMUALDAS :-( 2006-07-10 12:08
BUVAU JAU 7 BLIUZO ŠVENTĖSE IR NORIU NUOŠIRDŽIAI PADEKOTI ORG. KOMITEUI...GAILA ŠIŲ METŲ ŠVENTEJE NEBUVO GALIMA RASTI IR ISIGYTI PROGRAMĖLIŲ TIK SKRAJUTĖS..NERADAU IR TEKSTO -PLAKATO KURIAME ORG. GALĖTŲ PASIGIRTI KAIP GIMĖ ŠIS FESTIVALIS[ISTORIJA IR GARSIAUSI BLIUZO ATLIKĖJAI]TAD TURINTIEMS LAISVŲ LITŲ GALIMA PRIE SCENOS PASIŪLYTI IR VIP.SEDIMAS KĖDUTES AR GERESNI KOMFORTĄ...BLIUZO ŠVETĖ O KONCERTAMS PASIBAIGUS -MIRTINA TYLA .TEGUL SKAMBA PASAULINIO GARSO DŽIAZO ŽVAIGŽDĖS AR IŠ CD IRAŠŲ AR DVD ...TEGU NEGARSIAI BET ŠVENTIŠKAI IR SUBTILIAI..APSAUGA DIRBO ŠAUNIAI.PREKYBA TIK PRIE SCENOS O MIŠKE PRIE EŽERO REIKTŲ NORS VIENAS TAŠKAS...

29424. KOSTAS2006-07-10 12:14
PUIKIOS IR TIKSLIOS P.ROMUALDO MINTYS...ŠVETE TIK PRIE EŽERO O KULNIUOTI I MIESTELI TOLOKA..TAD VARNIAI ,O YPAČ KULTŪROS DARBUOTOJAI TOKI GAUSŲ BLIUZO IR KULTŪROS IŠTROŠKUSIŲ SVEČIŲ BŪRĮ TUTETŲ PASITIKTI VARNIŲ KULTŪROS NAMUOSE IR ŠOKIŲ MARATONAIS IR PARODOMIS AR MUGEMIS ...

42723. Vn|/ :-) 2007-11-25 18:57
kas cia parasyta? neskaiciau:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
0:43:03 Nov 21, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba