Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-01-18 nr. 3173

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• PĒTERS BRŪVERIS25
• KRONIKA2
• KITAME NUMERYJE5

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI1

AKTUALIJOS 
• Stasys Stacevičius.
ŽMOGUS IR VANAGAS
5

ATMINITS 
• Ineza Juzefa Janonė.
„LEISKITE MAŽUTĖLIAMS EITI PAS MANE“

KNYGOS 
• „ANGELAI (IR DEMONAI)“
• „GAVĖNIA“
• „MYLIMOJO GYVENIMAS“1
• „25 ŽINGSNIAI NORINT SUPRASTI BIBLIJĄ“
• Alfredas Guščius.
PAČIAM IŠ SAVĘS IR IŠ KITŲ
• Jūratė Baranova.
TAS TYKUS IR ŠVELNUS PRALAIMĖJIMO SKONIS
6
• BALTIJA 2007: KATINAI, KATINAI IR JOKIŲ PARULSKIŲ!
• (PA)SKAITINIAI17
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• ALVIS HERMANIS: „NEREIKIA BAUGINTI ŽIŪROVŲ“
• Skirmantė Jonuškaitė.
LIETUVIŠKI BATUOTO KATINO ISTORIJOS POSŪKIAI
1

DAILĖ 
• Remigijus Venckus.
„VIRUS“ VISUR
• Julija Petkevičienė.
GRIKIS
15
• Jolanta Sereikaitė.
„APIE REPLIKĄ“
2

PAVELDAS 
• Eglė Virpilaitienė, Eglė Piščikaitė, Paulius Zovė.
RESTAURUOTAS ROKIŠKIO GRAFYSTĖS ŽEMĖLAPIS
3

POEZIJA 
 MEILĖ KUDARAUSKAITĖ3
• STANISLOVAS ABROMAVIČIUS5

PROZA 
• Ričardas Kalytis.
LUŠA
2

VERTIMAI 
• Nora Ikstena.
SŪNUS
6

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŠKOS PJESĖS LONDONO SCENOJE: PIRMIEJI ATSILIEPIMAI1

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Mindaugas Peleckis.
J. BLAVATSKAJA: MOTERIS, ĮKVĖPUSI EPOCHĄ
25

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Mindaugas Peleckis.
AISTĖ SMILGEVIČIŪTĖ IR „SKYLĖ“: MUZIKA, VIS DAR GALINTI NUSTEBINTI
15

KRONIKA 
• SANKIRTOS1
• NAUJI ŽURNALO „VILNIUS“ NUMERIAI
• AR ELITUI PAKELIUI SU GRAFOMANIJA?67
• PASTABOS DĖL SVETIMVARDŽIŲ RAŠYBOS PRISTATANT V. URBUČIO KNYGĄ „LIETUVIŲ KALBOS IŠDAVYSTĖ“8
• GEDIMINAS PEMPĖ 1921 01 15–2008 01 021
• KĘSTUTIS ŠIDIŠKIS 1950 07 23 – 2008 01 14

SKELBIMAI 
• LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS SKELBIA1

DE PROFUNDIS 
• ALUYZAS LITRELIS IR S. S..
NE ENŠTEINU TRENKTI
7

POEZIJA

MEILĖ KUDARAUSKAITĖ

Po šv. Brunono kryžium

[skaityti komentarus]


Iš ciklo „Atminties ašmenim“*

Aš vaikštau atminimų ašmenim
(Kaip Salvadoro skustuvėliais)
Jie tyko – juda, cypia, inkščia, –
Užminki, persirėžk, kraujuoki,
Iškosėk žodžių krešuliais! –

Bijau ir trokštu. Bėgu ir grįžtu
Kaip dailininkas prie baltos ertmės,
Kuri jo gyvastim maitintis geidžia.
Galva pilna LIKIMO –
(Kaip lašas – jūros, ritė – apvijų?)

Kodėl man leidai atsistoti
Po šventojo Brunono kryžium
Viršum Mozūrų ežerų žydrynės
Pavasarinio vėjo ūkesy,
Kai groja jo, kiauravidurio arfa,
Kad manyje ims brinkt, spurdėti, belstis
Kaip kraujas – salsvas, įsakmus – IŠTARK!

*

Virš Mozūrų ežerų
Įsiręžęs baltas kryžius
Pro jo geležies sparnus
Ūkia vėjas mūsų sakmę –

Jau toli, seniai, giliai
Nugramzdintos baltų gentys
Jau Brunono pelenai
Šimtąsyk į dangų kėlės,
Plukdami Alstros upe
Šventino Galindų žemę,
Kad paliktų savo ženklą –
Upių, ežerų vardus:
Dausprūdą, Kirsaitį, Dargan – –
Kad ansai bevardis brolis,
Keršto ir ugnies išvengęs
Pirmas parašytų žodį –
Mūsų vardą – LIETUVA.

Virš Mozūrų ežerų
Ant kalvos su baltu kryžium
Iš ugnies, vandens ir kraujo
Plykstelėjai: LIETUVA

*

Kokia buvai TU ligi įvardinant,
Ligi analų, pergamentų rašmenų,
Tarp savo sengirių, bitynų lūšies irštvų
Ant žalvarinių segių, kirvių ašmenų?

Ką tu tikėjai, garbinai, o ko bijojai,
Kuo džiūgavai, ką valiavai,
Kaip šniokštė tau šventieji gojai,
Belaikė tartum liepa – pati sau augai, žaliavai.

Bet krito it žaltys pasaulių žaibas
Išskobdamas kariūną Netimerą,
kankinį Brunoną ir TAVE –
Dainingas vardas, lyg lakštingalos
balselis laibas
Suaugo su pasaulio nirtulio amžinatve.

Jotvingiai


Iš ko jūs mokėtės narto, jotvingių vyrai,
Kai žemėj degimų vien pustomą smiltį teradot?
Prieš srovę ar pasroviui – šūksniais, plačiai yriais
Plukdėtės žalvarį, druską, geležį – vilkui rajūnui,
karui.

Nuo mažumės kaip ančiukai Nemuną nardę,
Girią, kaip savo atšlaimą pažinę,
Jūs plačiaširdžiai, ūmūs ir skardžiavardžiai –
Dūli kauleliai jūsų nuo Amūro ligi Merkinės.

Džiugesio jums kaupinai – gūžynėms,
žirgų lenktynėms
Mokslo, tiesos troškimo – per daraktorių
slapstomą knygą,
Savo sodybose deginti, ar mirtinose
gaudynėse
Plazdat slapčia many, amžinai užmigę –

Sėlės


Kur jūs šią liūtį, šią negandą slepiatės
Pramotės mario, sėlių dukros ir marčios,
Laukiančios, žindančios, žydinčios, karštančios
Sengirių saugomos, ežerų veidrodėliuose atspindėtos?

Jūsų vardų neužrašė, vien gegužė juos ūkčioja
Skardžiai ir aiškiai kaip sutartinių papliauškos.
Taigi per jus atvingiavo ligi manęs
Gyvasties kraujo upelis, lig mano senelės
Natalijos,
Nežinojusios savo metų, vien audimus
verpimus,
Ravėjimus, grėbimus, malimus, žlugas,
Giedant giesmes Vienužio, karunką ar mojavas.

Basomis kas sekmadienis per kalnelius –
bažnyčion
Už visus vaikelius, anūkus kasvakar – rožančius –
Sėdomis užmingi – angelai tavo maldą pabaigia.
Kokios pilys ar pylimai saugojo jus,
Kas per badmečius kept biralinę duoną išmokė
Iš pelų ir kapotų eglės skujų? – Bet per ją
Mano gyvastis plazda. Ir ainių.

Apuolė


Lyja ir lyja ant kuršių Apuolės,
Pilkapiai dumba, raguvos pildos,
Rausias it kurmiai vikingų ietys į molį,
Kaulai boluoja, mirksta žėručio skiltuvas.

Gūžias pilėnės su galvijėliais, senoliais
ir kūdikiais,
Kursto ugniakurą – dūmas pažeme draikos,
Stogo aukštinis užšautas – siaučia vėtra padūkus,
Baigiasi prakuras sausas, šienas ir kraikas.

Vyrai ant lokenų pirkioj seniūno susėdę,
Ietis galanda, kirvakočius gludina,
Nagines raukia, veja virves, mėsą ėda,
Eina imtynių, ristynių, laužtynių padūkėliai,

Gysta balsais dideliais – net stogas kilnojas,
Džiaugias – žuvėdų galybė Apuolėj subliuško!
Leidos, kas sveikas link marių į kojas
Metė šalin skydus ir varinius kepeliušus –

*

Tėvyne, tu mane išsirinkai! –
(Kvailele, niekas taip dabar nerašo!)
Tačiau vidurdienį, snieguotame vasary,
Prisikėlimo katedroj, greta baltplaukio šaulio
Dvylikamečiui ainiui giedant himną
Man ima smilkti paširdžiuos
Ir verpstės ritė sukasi atgal –

Štai šitą dieną man, dvylikametei
Ledinėj Salantų bažnyčioj kažin kas pasakė:
Bėk į miliciją, ten tavo tėvas suimtas.
Septyni laipteliai apledėję. O duris pravėrus –
Tėtis. Kailiniuotas. Vyrų būryje.
Per petį – virvė, o ant jos – maišelis
Su kalinio pavilgu. Pakibau ant kaklo
Pasakiau, kad niekados
Komuniste nebūsiu – Gerai, gerai dukrele,
Ašarodamas pasakė tėvas, o milicininkas
Šūkčiojo – gana, gana išeik! Išstūmė.

Ir šit dabar – diena dienon
Po šešiasdešimt metų mano ainis
Su tos sodybos, iš kurios išvarė tėvą
atžalom
Po partizanų žygvietes keliauja,
Svaido sniego bombas,
Kareivių košę šlamščia –

O aš galvoju apie išdaviką
Tėvelio būrio šaulį,
Atėjusį suimti savo vado,
Kieme prieš išvežant bepyškinantį salves,
Triumfuojantį galybėje. Bet vieną naktį
Kažkas pabeldęs jam į langą.
Tas pažiūrėjęs ir parkritęs
Su kulka kaktoj.

Po daugel metų sužinojau,
Kad tėvą išlydėdama mama
Ant kaklo užkabino savo tėvo dovaną –
Rožančių – ir pasakė: jei išsaugosi – sugrįši.

Karelijos konclagerių skerdykloj
Išlikęs per stebuklą gyvas, grįžo.
Parsinešė rožančių. Jį nuo mirusios mamos
Vaškinio kaklo nusikabinau –

Koks tiltas –
Nuo Brunono pelenų ligi manęs –

Nesutremptoji


Aš nesu varnalėšos kibis
Tavo milo skvernams, istorija.
Aš – šaknis raskilos beribė
Įsegta į gimtinės molį.

Per mane tavo sarčiai skriejo,
Vėduliuodami vėliavom spardės –
Aš kasmet žaliavau, žydėjau
Rasomis nusipraususi vardą.

Ir tvaskėsiu, raminsiu, žaliuosiu.
Visos žaros many žaižaruoja.
Ar vergovė ar laisvė, man liuosa
Žiburiuoti taure ašarota.
 

Skaitytojų vertinimai


44351. Onė2008-01-21 10:01
Apie samogitus(-es)arba gerai, arba nieko. Kadangi "gerai" nėra, vengiant šv. Brunono likimo, tyliu.

44385. Šiaurys Narbutas :-) 2008-01-21 19:10
One, jūs per griežta mano dėstytojai mylimai Meilei. Džaiugiuosi, jog jūs puikioji Kudarauskaite, itin talentingai kūrybiškai nusiteikusi, geroji dėstytoja. O kaip manote iš kur tie lietuviai atėjo į šias žemes mūsų jaukiąsias?

44559. Ilona2008-01-26 15:56
APUOLĖ labai primena Stasiuką Stacevičių, net rimas tas pats Apuolė-molį. O šiaip, viskas gerai, juk gražu ir tai, kas ir negenealu.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Lapkričio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
5:21:07 Nov 7, 2011   
Nov 2010 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba