Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-10-28 nr. 3068

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rainer Maria Rilke.
RUDUO
33
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI1
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• Józef Życiński, Liublino Arkivyskupas.
ESKIMAI TROPIKUOSE
4
• Vytautas Narbutas.
PRARADIMŲ METAI
19

FOTOGRAFIJA 
• Dovilė Zelčiūtė.
ALEKSANDRAS OSTAŠENKOVAS: ZONA
4

PDR KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 
• Elena Baliutytė.
KAS ŠIANDIEN AUGINA PRASMES?

KNYGOS 
• Jonas Mikelinskas.
DALYKAI, APIE KURIUOS NORI GALVOTI
4
• SVIESK AKMENUKĄ
• LAŠANTIS RUDUO1
• SUSAPNUOTI GYVENIMAI
• NAUJOS KNYGOS

LITERATŪRA 
• Karolis Baublys.
VERTIMO KRITIKA MERDĖJA
2

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
GINTARAS VISAIP, ARBA KIEK SVERIA LAUREATO PUOKŠTĖ
1

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
TEATRO SKERSPJŪVIS ANDERSENO "PEILIUKU"
4
• VILNIUJE – JAUNŲJŲ DRAMATURGŲ KLUBAS

MUZIKA 
• KAIJA SAARIAHO: "LAIMINGIAUSIA ESU RAŠYDAMA MUZIKĄ"8
• Vitalija Mockutė.
NUOTRUPOS
26

PAVELDAS 
• RADVILŲ RŪMUOSE – NIDOS KOLONIJOS DAILININKAI

MENO DIS/KURSE* 
• Alan Riding.
PARODA PARYŽIUJE KONSTATUOJA: DADA JUDĖJIMAS TĘSIASI

POEZIJA 
• ARVYDAS GENYS1

PROZA 
• Jonas Mikelinskas.
AŠ IR KITI
3
• Jonas Mikelinskas.
VILNIAUS POKERIS
24
• Jonas Mikelinskas.
LIBERALĖ
2

VERTIMAI 
• Jerzy Pilch.
LAISVAS JUDĖJIMAS

JAUNIMO PUSLAPIS. PDR KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI 
• Donatas Petrošius.
ŽEMĖ, KAIP JUDANTI PAVOJINGA STICHIJA LIETUVIŲ POEZIJOJE
1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
LITERATŪRA VIETOJ PARTITŪROS

KRONIKA 
• MITŲ GRIOVĖJAI1
• "MEILĖS PAGAL GRAFIKĄ" PREMJERA2
• KŪRYBINĖ KINO STOVYKLA "SKALVIJOJE"
• DRAMATURGIJOS FESTIVALIO "VERSMĖ" SKAITYMAI
• DVASININKŲ INDĖLIS Į VILNIAUS KULTŪRINĮ GYVENIMĄ
• NESLAPTAS SUSIRAŠINĖJIMAS17

SKELBIMAI 
• VU BIBLIOTEKOS ADOMO MICKEVIČIAUS MUZIEJAUS POEZIJOS KLUBAS SKELBIA
• "NEXT FESTIVAL" KVIEČIA1
• KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA PASIŪLYMUS
• LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA
• KULTŪROS MINISTERIJA PRIIMA PASIŪLYMUS

DE PROFUNDIS 
 RETRO: NUO RECENZIJOS IKI ANEKDOTO8

DE PROFUNDIS

RETRO: NUO RECENZIJOS IKI ANEKDOTO

[skaityti komentarus]

Kas rodoma pjesėj "Pūsk, vėjeli!"

[...] Uldis nori nuplėšti Baibai nuo akių skarelę, bet ši nusiplėšia ją pati ir pastebi, kad jeigu vaikinas neturi gėdos, tai tegu ir pats pamato, kaip jos akys dega jam neapykanta. 4 v. rodo Baibos persilaužimą. Ligi tol jautusi simpatiją Gatiniui, Baiba dabar įsimyli grakštųjį dauguvietį Uldį, bet ir vėl atsisako už jo tekėti. Tada Uldis nutraukia jos vainikėlį ir pasikabina prie savo juostos. Baiba prašo Uldį ją paleisti valandėlei, kad galėtų susitaisyti vestuvėms. [...]

("XX amžius", 1937 m. vasario 25 d., Nr. 45, p. 8)

Lyties įtaka religijai: Phallus’o kulto geografija /Z.Kraujalis: [Įvairių tautų kultūros tyrinėtojų veikalų apžvalga]

[...] Žmogus d. Norįs išgauti ugnį, imdavo du pagaliu. Imdamas pirmąjį pagalį, braminas sakydavo: "Tu esi gimdytojas, vyriškoji dalis, duokit šen moteriškąją, mes gausime ugnį senoviniu būdu." Imdamas antrąjį pagalį jis tardavo: "Tu esi gimdančioji, moteriškoji dalis. Ugnis jumyse abiejuose esti lyg gemalas, glūdįs moters įsčiuje. Jam, kurio kojos jau išskėstos, įkišiu, lyg tikras žinovas, vyriškąjį pagalį vidun, ir vos tik apvaisinta, ji tuoj pagimdys raudoną, skaistų jautį. [...] Afrikos tyrinėtojo L.Froberijaus liudijimu, pietų Afrikos gyventojai ne tik panašiai įžiebia ugnį, du sausu pagaliu trindami kitas į kitą, bet ir tuos pačius pagalius aiškiai jau vadina: pagalį, kurį trina, vadina moters gėda, vulva, o pagalį, kuriuo trina, vadina vyro lyties organu, phallus‘u, penis‘u. [...] Phallus’o kultas netrukus atkilo ir į Izraelį. Jo čia buvimą liudija kad ir toks faktas, kad žydai, prisiekdami, vieną ranką laikydavo ant savo lyties organo. Be to, Judijoje lyties organų parodymas buvo garbingas dalykas. Karalius Dovydas, šokdamas prieš skyniją, per aukštai kilnojo savo rūbus, bet jo žmona, už tat jį papeikusi, tapo nubausta nevaisingumu. [...] Tačiau ilgainiui čia: [Romoje] phallus prarado savo reikšmę, jau cezarių laikais jis bebuvo laikomas paprasta baidykle laukams nuo paukščių apginti. [...]

("Vaga", 1931 m., Nr. 4–5, p. 267–277)

Prigimtinė moralybė: Laisvamanių moralybės dėsniai. Kaunas, 1922: [Recenzija]

[...] Kad aiškesnis būtų skaitytojui šio rašto turinys, atpasakosiu toliau čia tiktai įžymesnes jo mintis.

a) Gyvieji padarai, eidami gamtos įstatymais, visur stengiasi ilgiau išlikti gyvi; eidami tais jos įstatymais ir gyvybės įsakymais, jie dirba savo darbą gamtoje akylai, telkiasi į bendruomenes, vieni kitiems padeda, vieni kitų pagalba naudojasi, dėl to stiprėja, tobulėja. Žmogų d. Norint išlikti ilgiau gyvam, daug ko gali pamokyti ir pamoko ne tiktai bitės, skruzdėlės, bet ir kiti gyvieji padarai d. Ne tiktai gyvuliai, bet ir augalai.

b) Žmogus yra, kaip sako to rašinio autorius, tiktai visumos dalelė; ko visuma nori, to turi norėti ir dalelė; kur eina visuma, ten turi eiti ir dalelė, ko trokšta visuma, to turi trokšti tos visumos ir dalelė (žmogus ...). [...]

("Lietuva", 1922 m. liepos 7 d., Nr. 149, p. 4)

Adomas Mickevičius: [M.Čapskos knygos apie A.Mickevičių recenzija]

[...] Jaunutis Adomas, važiuodamas žydo vežimu iš Naugardėlio į Vilnių stoti į universitetą jau yra tikras romantikas – jis turi su savim seną užtaisytą pištalietą. Tą pištalietą jis laiko po ranka vakarui užstojus, visur jam vaidinasi banditai ir gal net senas žydas ... – Mano ponaiti, – tarė jam žydas, – aš turiu su savim daugiau pinigų d. Negu tu, ir nieko pikto nelauk iš manęs. Miegok sau ramiai. [...]

("Vaga", 1931 m., Nr. 3, p. 194–198)

* * *

Rašytojuose svarstoma, kaip gauti iš Švietimo ministerijos 30000 Lt: ar prašyti paramos nebeinančioms Literatūros Naujienoms, ar tiesiog pensijos naujam jų redaktoriui.

("XX amžius", 1937 m. vasario 27 d., Nr. 47, p. 8)

Bibliografams žinotina: [Taip pat ir šių dienų]

Pirm dviejų mėnesių doc. A.Moravskis pasižadėjo man paskelbti spaudoje, kas tikrai yra parašęs knygelę: "А.Моравский. Економическое положение Литвы и Белоруссии. Москва. 1918" (30 pusl.). Jam tai nepadarius, pranešu, jog tą veikalėlį esu dar 1914 m. parašęs. Myk. Biržiška.

("Lietuva", 1923 m. liepos 6 d., Nr. 148, p. 5)

Lietuvos Prezidento garbei gimnas. Melodija ir žodžiai kun. Aleksandro Choleckio. Spaustuvė "Prima" Kaune: [Recenzija]

[...] Aš nesuprantu, kaip autorius galėjo duoti spausdinti tokį dalyką, o "Primos" spaustuvė jį spausdinti. Jeigu jau autorius nesugebėjo parašyti geresnio, tai verčiau nebūtų rašęs jokio, juk Prezidentas tai ne vaikas, kad jį galima būtų tokiais "gimnais" pagerbti. Man rodosi, jog šis "gimnas" parašytas tik tam, kad kišenę šiek tiek papildžius. [...]

("Lietuva", 1923 m. kovo 2 d., Nr. 49, p. 5)

Trumpa mūsų kalbos gramatika / Pr. Palieknė. Kaunas. 1923: [Recenzija]

[...] Smulkiau kalbėti apie šitą "vadovėlį" čia lyg ir netinka: šiuo paminėjimu jį tik pabaru ir bardamasis pasigailiu, kad mūsų mokyklai jau ir tokie šlamštai skiriami. Autoriui patariu dar pačiam gerokai pasimokyti, parimtėti ir būti tuo tarpu tolėliau nuo mūsų mokyklos, bent nuo rašymo jai vadovėlių. [...]

("Lietuva", 1923 m. sausio 16 d., Nr. 11, p. 6)

Kazys Yvaška. Sielos skundas. 20 eilėraščių ant 15 puslapėlių. Išleista Tilžėje 1920 metais: [Recenzija pasirašyta Homo Scribaes (B.Sruogos)]

[...] Kazys Yvaška skonio eilėse neturi. Tiek pat skonio jis turi ir pačios knygos išleidime. Šalia eilių kažkam prisodinta visokių varpų, gėlių ir pritupdyta paukštelių. Vartai kaip zoologiją ar botaniką. Nežinia kuo tikslu eilių įvardinimai atspausdinti raudona spalva. Viskas nejauku ligi šlykštumo. Ši knygutė jauniems mūsų poetininkams turėtų būti pavyzdys, kaip nereikėtų eilių spausinti.

("Lietuva", 1920 m. liepos 2 d., Nr. 135, p. 5)

"Mirtų Vainikas" (kovo 13 d. vaidinime): [spektaklio recenzija]

[...] Janyna, kaip tikras šių laikų diplomatas, randa kompromisinį išėjimo būdą. Jinai teka už Eduardo, bet mirtų vainiką – nekaltybės ženklą – siūlo Vladui prieš pat jungtuves. [...] Įsigilinus į dramos turinį, galima taip charakterizuoti Janyną, Vladą ir Eduardą. Janynos siela – turtingos žibalo kasyklos. Praturtės, – kas atsargiai jomis naudotis mokės. Bet mažiausias neatsargumas padarys sprogimą. Janyna tai ne paprasta kokietė, kuri intriguodama Vladą teka už Eduardo. Ne! Joje esama kažkokio palinkimo prie maišto. Vladas – mokslo žmogus. Jam moteriškė tiktai trukdo siekti gyvenimo tikslo. [...] Ir štai susiduria gyvenimo proza su poezija – Eduardas su Vladu. O vargšė Janyna bando patenkinti tuodu amžiais kovojančiu gaivalu. Veltui!..

("Lietuva", 1921 m. kovo 18 d., Nr. 61, p. 2)

Scholastikos ir limonado tema ("Brėkšta" M.Vaitkaus poema, "Sielos sparnai" Petro Biržio eilių rinkinys)

Eilių eilės eilėmis eiliuojamos apie sparnus, kurie skrist nė nemano ir apie tai, kaip vienas vyras kitam vyrui, atsiprašant, veidą sukūlė, ir kas jiem iš to išėjo. Jiem abiem ir kitiem. [...]

"Širdis vis neranda ramumo,

Jei kardą tik smeigia visi." ("Siel. Sp." 47 pusl.).

Vargšę širdį smeigia ne tik gimnazistai sienose, bet ir kas kitas [...]

Su Petro Biržio Liudiškiečio "Sielos sparnais" labai energingai ir gana sėkmingai konkuruoja M.Vaitkaus poema "Brėkšta".

"Kaip blizga jų akys!

O linksmos jų kalbos!

Žodeliai lakioja, lyg dalbos." ("Brėkšta" 23 pusl.). Mano nuomone, čia reikėtų pasakyti vietoj dalbos – basliai, – nes tas žodis labiau prasiplatinęs ir vaizdas ryškesnis būtų. [...]

("Lietuva", 1920 m. sausio 1 d., Nr. 1, p. 3)

Zaniauskaitė – Tatjana: [Čaikovskio operoje "Onieginas": recenzija]

Zaniauskaitės balse girdėti Lietuvos laukų gama – tembras toks savas ir pažįstamas. Deja, mokykla jos balsą nepakankamai išlygino ir sutvarkė. Iš viso ji dainuoja dar labai "studentiškai". [...] dainuoja tik forte ir mezzo – forte, tai ir viskas. [...]

("XX amžius", 1937 m. balandžio 8 d., Nr. 77, p. 8)

Ėjo savo laidotuvių eisenoje!

"Pravda" rašo, kad Rostovo kinuose buvo pranešta, jog bus rodomas nufilmuotas neseniai Maskvoje mirusio sunkiosios pramonės komisaro Ordžonikidzės laidotuvės. Bet kadangi filma į Rostovą laiku nebuvo atsiųsta, "Sojuzkino" direkcija surado tokią išeitį: pradėjo rodyti užmuštojo Kirovo laidotuves d. Nurodžiusi, kad tai laidojamas Ordžonikidzė. Tačiau žiūrovai labai nustebo, kad paskui karstą tarp kitų aukštųjų bolševikų vadų ėjo ir pats ... Ordžonikidzė.

("XX amžius", 1937 m. balandžio 24 d., Nr. 91, p. 17)

* * *

– Kur tamstai skauda?

– Oi, oi, pone gydytojau – dejuoja pacientas, – čia viršugalvis skauda!

– Taip, taip, – sako gydytojas, – šio skausmo priežastis – nervai.

– O aš maniau, kad plyta, su kuria prieš valandėlę gavau į galvą.

("XX amžius", 1937 m. vasario 27 d., Nr. 47, p. 8)

Paklusnumas

Motina gėdina Vincuką, kad jis pavadino broliuką "Kvailiu".

– Eik, paprašyk, kad dovanotų ir pasakyk, kad labai gailiesi.

Vincukas prieina prie broliuko, bučiuoja ir sako:

– Mielas broliukai, aš labai gailiuosi, kad tu kvailas.

("XX amžius", 1937 m. gegužės 1 d., Nr. 97, p. 7)

Blogai suprato

Ponia: – Ar iš proto išėjai? Liepiau tau atvesti vyrui daktarą, o tu pašaukei veterinarijos gydytoją!

Tarnaitė: – Ponia aiškiai pasakė: "bėk atvesk ką nors d. Nes šitas senas jautis susirgo."

("XX amžius", 1937 m. gegužės 8 d., Nr. 102, p. 8)

Psichiatrijos fenomenai

[...] Bet progresuojame ir mes. Europą vejamės. Štai Europoje ir šen ir ten buvo girdėti triukšmingų posėdžių parlamentuose, tiesiog skandalų. Tik mūsų Seime atstovai sėdėjo ramiai, kaip trečiaklasiai gimnazistai per lotynų kalbos pamoką. Pasistūmėjome pirmyn. Padarėme skandalą Seime, kuris nėkiek ne menkesnis už bet kurį triukšmą Vakarų parlamentuose. Dar gal geresnis – kėdės Seime palaidos d. Ne kokie ten įtvirtinti suolai – greičiau argumentas ranka sučiupti, lengviau juo "įrodyti".

("Lietuva", 1921 m. liepos 9 d. Nr. 149, p. 2)

Parengė ALVYDAS SURBLYS

 

Skaitytojų vertinimai


19378. Alvydas2005-11-03 14:46
Iš kur atsirado tos d. dviejuose paskutiniuose gabaliukuose,padalinančios iš tikrųjų vieną sakinį į du.Atsiųstoj medžiagoj nebuvo.

19396. Lilija Brujeva :-) 2005-11-04 05:04
Šiandien Lietuvoje pastebimas sėkmingo, solidaus ir patikimo vyro idealas. Gerbiami yra vyrai, kurių ekonominė veikla klesti. Šioms savybėms demonstruoti vyrai turi nemažą priemonių arsenalą. Kai kurių vyrų įvaizdžio priemonių arsenalas yra papildytas tokiomis "moteriškomis" profesijomis kaip žmona, meilužė ir masažuotoja. Šių vyrų ir moterų santykiuose dominuoja ne abipusė meilė ir supratimas, o pirkėjo – pardavėjo elgesio modeliai. Vyrai perka savo įvaizdžio atributus, o moterys užsidirba pragyvenimui būdamos tais atributais. Profesija žmona – yra prestižinė. Ji sugeba užtikrinti ilgalaikį moters pragyvenimą. Žmonos socialinis statusas yra aukštas. Ji vertinama už jos sugebėjimą įtikinti gerai uždirbanti vyrą, kad ji jam yra reikalinga ir tokiu būdu užtikrinti savo ateitį. Norint tapti žmona reikia turėti patrauklią išvaizdą, gyventi dorą gyvenimo būdą ir turėti žemiau išvardintas žmonos dorybes. Žmona – sėkmingo, solidaus ir patikimo vyro įvaizdžio atributas. Būdama vyro išlaikoma mainais ji turi sukurti jaukią namų aplinką, bylojančią apie vyro sėkmingumą, solidumą ir patikimumą. Pagrindinės žmonos dorybės yra beatodairiškas paklusnumas vyrui, jo užgaidų tenkinimas bei tinkamas vyro reprezentavimas jo draugų ir bendradarbių rate. Žmonai yra pavesta atlikti visus namų ruošos darbus, vyrui pageidaujant pagimdyti vaiką ir jį auginti. Neturėdama šeimoje balso teisės, žmona negali reikalauti iš vyro pagarbos, ištikimybės, supratimo, jos interesų pripažinimo. Vyras reguliuoja žmonos gyvenimą, apibrėždamas kas jai pridera ir kas nedera, nustatydamas kiek ir su kuo ji gali bendrauti ir pan. Už žmonos nepaklusnumą vyras turi teisę panaudoti fizinį bei psichologinį smurtą. Didžiausia bausmė žmonai – skyrybos. Profesija – meilužė - ne tokia prestižinė kaip žmona. Ji sugeba užtikrinti iki kelių metų stabilų moters pragyvenimą. Meilužės socialinis statusas yra žemesnis nei žmonos. Ji vertinama už jos sugebėjimą surasti globėją, apmokantį jos busto išlaidas bei išlaidas, susijusias su jos išvaizda. Tapdama meiluže, moteris ne tik užtikrina savo dabartį, bet ir turi galimybę pasirūpinti savo ateitimi, įtikindama globėją jos. Norint tapti meiluže reikia turėti nepriekaištingą išvaizdą. Meilužė – klestinčio vyro įvaizdžio atributas. Būdama dalinai finansiškai priklausoma nuo globėjo mainais ji turi teikti globėjui sekso paslaugas, prižiūrėti savo išvaizdą bei sudaryti linksmą ir malonią kompaniją praleidžiant kartu laisvalaikį. Pagrindiniai meilužės teigiami bruožai yra paklusnumas bei globėjo supratimas, jo užgaidų tenkinimas, linksmumas ir sugebėjimas sudominti globėją. Meilužė gali gyventi aktyvų socialinį gyvenimą, bet ji negali turėti kitų vyrų/globėjų. Jos teikiamų paslaugų dažnumas ir laikas priklauso tik nuo globėjo. Ji negali iš globėjo reikalauti dažnesnių susitikimų, reguliuoti jų trukmės ar nustatyti jų laiką. Visą tai nustato globėjas. Už meilužės nepaklusnumą ar nesugebėjimą išlaikyti "prekinės išvaizdos" globėjas turi teisę panaudoti fizinį bei psichologinį smurtą. Didžiausia bausmė meilužei – finansavimo nutraukimas. Profesija masažuotoja yra neprestižinė palyginus su aukščiau išvardintomis profesijomis. Ji sugeba užtikrinti tik trumpalaikį moters pragyvenimą. Masažuotoja - moteris, atliekanti brangiai apmokamą erotinį masažą ir neretai teikiantį sekso paslaugas. Masažuotojos socialinis statusas yra žemas. Didelė fizinio smurto rizika bei šią profesiją lydintis psichologinis smurtas neleidžia masažuotojai užtikrinti ateities, o jos dabartis yra nestabili. Norint tapti masažuotoja reikia turėti patrauklią išvaizdą, duoti skelbimą tokiame laikraštyje kaip "Noriu" , kurio turinys būtų iš serijos "jauna mergina ieško bet kokio darbo..." ir laukti sutenerio skambučio, kuris pasiūlytų daryti erotinius masažus mainais siūlydamas atlyginimą, profesinį apmokymą, ir kreditą išvaizdai pakoreguoti. Pakoregavus už sutenerio pinigus išvaizdą, praėjus apmokymus moteris įsipareigoja per nustatytą trumpą terminą grąžinti į ją investuotojus pinigus. Atsiranda dar papildomų mokėjimų suteneriams, tokių kaip mokėjimai už klientų paiešką, už apsaugą ir pan. Kadangi klientai dažniausiai nori ne tik erotinio masažo, bet ir sekso paslaugų, moteris sutinka praplėsti teikiamų paslaugų ratą, pasiteisindama dideliu įsiskolinimu suteneriui bei norų išsilaikyti darbe būnant viena pelningiausių masažuotojų. Klientui masažuotoja yra naujovių išbandymas, turimo moterų asortimento paįvairinimas. Mokėdamas už paslaugas klientas tikisi praskaidrinti kasdienybės rutiną gaudamas naujų įspūdžių su masažuotoją. Masažuotojos paslaugos ypač populiarios klestinčių vyrų kompanijoje, kurie nusprendė "pašėlti". Dažnai vyras norėdamas pasirodyti prieš draugus ir pažįstamus nuperka sau ir jiems masažuotojų paslaugas. Pagrindiniai masažuotojos teigiami bruožai yra sekso gudrybių išmanymas, fantazija ir linksmumas, sugebėjimas maloniai stebinti klientus. Masažuotoja gali turėti kitų vyrų, gyventi socialiai aktyvų gyvenimo būdą. Klientas įgyja valdžią masažuotojos atžvilgiu tik apmokėdamas būvimo su ja laiką. Už masažuotojos nepaklusnumą klientas ir suteneris turi teisę panaudoti fizinį bei psichologinį smurtą. Didžiausia bausmė masažuotojai – darbo praradimas. Tačiau reikia pažymėti, kad gera masažuotoja dėl savo klientūros ypatumų vidutiniškai darbe išsilaiko 2-3 metus. Suteneriai klientų ieško per skelbimus, tačiau didesnė klientūra ateina iš pažįstamųjų rato. Laikui bėgant atsiranda nuolatinių klientų, kurie sudaro pagrindinį masažuotojos pelną. Po 2-3 metų nuolatiniai klientai pereina prie naujų masažuotojų, o seniai dirbanti masažuotoja nebesurenka savo klientūros ir praranda darbą.

19398. IVS2005-11-04 05:20
Čia kažkas įmetė Lilijos Brujevos straispnį Profesijos lyčių rinkoje: moters socialinio statuso grimasos * iš Akiračių.

19399. E, Brujeva...2005-11-04 10:37
Geras straipsnis

19412. b2005-11-05 11:27
Super, viso neperskaiciau, bet kokie perliukai!

19433. varna2005-11-07 00:24
Įdomu tai, kad žmonės linkę malti šūdą ir tada, kai niekas to jų neprašo. Vienas iš pavyzdžių - Lilija Brujeva.

19458. cha to Varna2005-11-07 09:23
Atsiprašau, bet iš tavo snapo šūdas neiškrenta, net nemali

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
21:34:04 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba