Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-11-22 nr. 2926

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jurgita LudavičIenė.
NACIONALINĖ GALERIJA KNYGŲ LENTYNOJE
5
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vidmantas Valiušaitis.
VIDEO LUPUM
1
• DVIEJŲ MŪZŲ SUSITIKIMAS
• Alvydas Valenta.
CÉZANNE’AS: GALIMYBĖ ARTĖTI
• 2002 METŲ TARASO ŠEVČENKOS FONDO PREMIJOS LAUREATAI1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
KREIPIMASIS
2

POEZIJA 
• JULIJA NOVA5

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS2

LITERATŪRA 
• Vytautas BikulčIus.
"SKAITYMAS YRA KLAJONĖ"
1

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
ŽVILGSNIS UŽ HORIZONTO
1
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SAVO KULTŪROS PRASMIŲ BEIEŠKANT
3
• Sigutė Trimakaitė.
PREMJEROS JUBILIEJINIAME VAKARE
1
• Sigutė KunčIenė.
KONCERTUOJA "TRIMITAS"
1

ŠOKIS 
• Helmutas Šabasevičius.
NAUJI BALETO DRABUŽIAI
4

KINAS 
• Ridas Viskauskas.
VAIZDŲ IR NUOTYKIŲ SŪKURYJE

DAILĖ 
• Salomėja Jastrumskytė.
BŪDAS POSTMODERNYBEI TIRTI
• Ignas KazakevičIus.
KETVIRČIUOTI TOTEMAI
• Jurgita LudavičIenė.
PIEŠINIAI ŠVIESA
2
• Jonas Nekrašius.
FLUXUS IR LAIŠKO MENO FIESTA ŠIAULIUOSE
4

KAMPAS 
• Ričardas Šileika.
RUGSĖJIS, SPALIS

SVEIKINAME 
• JOANA DANUTĖ ŽILAITYTĖ1

KRONIKA 
 "LITERATŪROS IR MENO" VYRIAUSIAJAM REDAKTORIUI KORNELIJUI PLATELIUI8
• BATSIUVIAI IR GENEROLAI3
• PAULIAUS NORMANTO PARODA
• Jonas Palionis.
KIENO SUKURTAS LIETUVOS HERBAS (VYTIS)?
3

SKELBIMAI 
• "POEZIJOS PAVASARIO" ALMANACHAS1
• KULTŪROS MINISTERIJA
• KULTŪROS MINISTERIJA

DE PROFUNDIS 
• Vladas BaltuškevičIus.
APIE ŽMONIŠKĄ ŽMOGYSTĘ
2

KRONIKA

"LITERATŪROS IR MENO" VYRIAUSIAJAM REDAKTORIUI KORNELIJUI PLATELIUI

[skaityti komentarus]

iliustracija

Gerbiamas Redaktoriau,

įdėmiai perskaičiau Jūsų savaitraštyje išspausdintą Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko, profesoriaus Rolando Pavilionio pokalbį su Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės pedagogikos katedros magistrantais.
Nemalonu ir beprasmiška komentuoti tekstą žmogaus, kurio žodžiai prasilenkia su darbais ir tampa šventeiviška demagogija, kaip tas pasakymas, jog "platesnių kultūros akiračių žmogumi galima labiau pasitikėti". Jeigu R. Pavilionis prisimintų visus atvejus, kada juo nebuvo galima pasitikėti, gal taip netvirtintų. Ir necituotų Nobelio premijos laureato verslininko posakio: "Mano rankos laisvė baigiasi ties mano kaimyno nosimi". Jeigu jis vadovautųsi šia mintimi, gal neprimetinėtų savo referendumo žmonėms, kurie jo visai neprašo, ir nežaistų Tautos valia. Jeigu norėjo pasitikrinti, kiek žmonių pritaria jo nuomonei, jog Lietuvai nereikia stoti į NATO, referendumo klausimą turėjo formuluoti šitaip: "Ar Jūs nesutinkate, kad Lietuva taptų NATO nare?" Tada kitaip manantys galėtų apskritai nekreipti dėmesio ir nedalyvauti tame žaidime.
Jeigu R. Pavilionis nori sužinoti, kaip galima vertinti jo ir jį globojančios partijos – Naujosios sąjungos – veidmainišką ir destruktyvią poziciją, tegu pasiskaito visuomeninių organizacijų pareiškimą "Dėl NATO ir Lietuvos visuomenės ateities". Lietuvos žmonės savo norą įtvirtinti šalies suverenitetą ir saugumą išreiškė balsuodami demokratiniuose Seimo, Prezidento ir savivaldybių rinkimuose. Per visą Lietuvos atkurtos nepriklausomybės laikotarpį net ir skirtingų pakraipų politinės partijos deklaravo Lietuvos siekį tapti lygiaverte NATO ir ES nare. Šiam siekiui įtvirtinti referendumas nebereikalingas. Jau vien referendumo organizavimas yra kasimasis po Lietuvos valstybės pamatais, kaip tiksliai pasakė Jurga Ivanauskaitė, atsiribodama nuo kurpiamos iniciatyvinės grupės.
Teigiamas referendumo klausimo formulavimas (ar pritariate?) ir skubėjimas pradėti parašų rinkimo akciją referendumui paskelbti (dar nesulaukus kvietimo stoti į NATO) atskleidžia organizatorių užmačias ir viltis – pasinaudojant senuoju referendumo įstatymu gal pavyks parodyti, jog Lietuvoje per mažai žmonių, norinčių stoti į NATO. Esmė ta, jog, remiantis senuoju, iki 2002 metų pabaigos veikiančiu, įstatymu, kad būtų įskaitytas teigiamas referendumo rezultatas, reikia surinkti daugiau kaip 50% visų balsavimo teisę turinčių piliečių balsų. Galima įsivaizduoti, kokį balastą ant savo pečių turėtų išnešti teigiamai pasisakantys – jie balsuotų ne tik už save, bet ir už visus apolitiškus ir viskam abejingus, balsavimuose nedalyvaujančius žmones.
Nesusikalbėjimo ir nepasitikėjimo šaknys minta melu, ir todėl žmonės vis dar apsikasę skirtingose barikadų pusėse. Prašau Jūsų, gerbiamas Redaktoriau, paskelbti mano tekstą, perskaitytą šia aktualia tema rugpjūčio mėnesį fondo "Į Laisvę" konferencijoje.

Pagarbiai - VYTAUTAS NARBUTAS

KĄ PASAKYTŲ BRAZDŽIONIS…

Ar tu su tais, kur tėviškę išdavę,
ir motiną, ir seseris išduos
ir bėgs bailiam būry kaip pasiklydę
avys,
be skausmo ašaros ir be gyvų akių
veiduos?..>


Galbūt šitaip paklaustų žmonių, kartu su Rolandu Pavilioniu užsimojusių drumsti visuomenės vandenis, pakelti per dvylika metų nusėdusį dumblą, primenant daugelio jau užmirštą, o jaunų žmonių gal ir nepažintą komunizmo puvėsių kvapą. Kas gena žmones, kad, nepaisydami tautos paniekos, praradę ar užgniaužę gėdos jausmą, ieško bendraminčių, kurie pasirašytų dar vieną išdavystės aktą. Prieš 12 metų "Jedinstvo" veikėjai bent jau neslėpė savo tikslų ir ideologijos. O siekti to paties, prisidengiant frazėmis apie demokratiją ir tautos valią, yra dar niekingiau. Tad kokie gali būti motyvai tokių veiksmų, kurių įnirtingai griebiasi žmogus, nebijodamas visuomenės reakcijos, nebijodamas, kad bus palaikytas pamišėliu arba dar blogiau – svetimos valstybės agentu ir tautos išdaviku?
Tais tamsiais sovietinės priespaudos laikais vieni žmonės buvo prievartaujami, o kiti patys tapo prievartautojais, uoliais režimo įtvirtintojais. Vieniems tai buvo tragedija ir pažeminimas, antriems - karjeros ir gero gyvenimo laiptai. Tačiau postsovietinis, Nepriklausomybės, laikas geriausiai parodė, kas yra kas, – tai atspindi žmonių veikla, jų požiūris į atgimusią Lietuvą ir darbas jai. Tie, kurie nenutraukė ryšio su savo praeitimi, vis labiau grimzta į liūną ir gali pasiduoti naujiems išdavystės aktams. Toks gali būti daugelio nesuprantamų veiksmų vienas motyvų. Vienas, bet ne vienintelis.
Gal vis dėlto yra ir kitų dalykų: tie žmonės, ir jų ne taip jau mažai, iš tikrųjų norėtų sugrįžti į buvusią erdvę, į tarybinio gyvenimo atmosferą, į buvusio siuzereno – Maskvos pastogę, kurioje jie pasijustų visaverčiai. Dalykai, kurie ir jiems patiems dabar graužia akis, toje pastogėje taptų privalumais. Kaip išluptas moliuskas, jie vėl sugrįžtų į savo kriauklę, į savo aplinką.
Net ir nesugrįždami taip sugrįžo LKP ir LDDP funkcionieriai: paėmę valdžią, o dabar dar persivadinę politiškai, jie puikiai jaučiasi savo aplinkoje, lyg išsinėrę iš žalčio odos, patys išsivadavę iš kaltės jausmo, patys sau tas kaltes atleidę. Viso to padarinius kas mėnesį pajuntame – tai kokiu nauju įstatymu ar jo pataisa, sugrąžintų namų antrąja nacionalizacija, medžiokle privačiose miškų valdose, pensijų genocido talkininkams skyrimu ar žinomų "sąjunginio masto" veikėjų sugrįžimu į valstybinę tarnybą. Tai pajuntame ir per finansinius bei kriminalinius skandalus, kurie lydi nepakaltinamuosius miesto ir kaimo oligarchus.
O, rodėsi, viskas galėjo ir turėjo būti kitaip! Taip, kaip rašė Bernardas Brazdžionis:

Ar tu su tais?.. Bet kam, bet kam aš
klausiu.
Neatsakyk. Tylėk. Neverk. Ir
nesiskųsk.
Tik toj naktyj, tik šitoj pūgoj
pasiučiausioj
Išauš rytojus vėl kaip ašara vaiskus...
 

Skaitytojų vertinimai


981. Jonas2002-11-24 14:36
To laiško stilius yra susloviškas. Matyt, kad autorius dar tebėra tikras komunistas. Tokiu stiliumi tarybiniais laikais buvo daužomas Solženycinas, Tomas Venclova, Vytautas Skuodis, Stasys Stungurys ir kiti kovotojai už demokratiją ir laisvę. Lietuvos stojimas į NATO ir Europos Sąjungą šiuo globalizacijos laikotarpiu yra neišvengimas, kaip neišvengiamas ir suvereniteto praradimas. Gerai savo suverenitetą saugo Baltarusija, bet kas iš to - patys matom - ji patenka į viso civilizuoto pasaulio izoliaciją. Manau, kad niekas nenori tokio Lietuvos likimo. Tačiau, jeigu aš tikras demokratas - tegul Pavilionis sako ką nori...

984. xX2002-11-25 02:02
Man tiesiog gėda skaityti šį laišką. Iš kur tiek neapykantos pas žmogų, jokio šviesaus spindulėlio nesimato.
Gerb. Vytautai, nebeieškokim priešų. Priešą pasidaryti žymiai lengviau, negu iš jo padaryti bičiulį. Truputį pasistenkite, nusišypsokite, kitam palinkėkit sėkmės, pamatysite, kad visas pasaulis aplink pasikeis. Į gerą pusę.

Vis tik pagal Konstituciją tokiu svarbiu klausimu, kaip stojimas į bloką, kuris per paskutinius metus ryškiai transformavosi, mano manymu, referendumas reikalingas. Nepriklausomai nuo to, ar už tai pasisako kokie nors susikompromitavę Seimo nariai, ar ne.


987. kva2002-11-25 14:03
Brazdžionis - prastas poetas, o dar nemaloniau, kai valkiojamas visokių teisuolių tarytum koks pranašas. Na o diskusijoje dėl NATO ir ES narystės išvis negirdėti kitos - priešininkų - pusės balso, nes žiniasklaida yra NATO ir ES entuziastų rankose (už kieno pinigus žurnalistai važiavo į Prahą, tą ir giedojo, net nemėgindami nuslėpti savo pasibjaurėjimo protestuotojais prieš NATO ir militarizmą). Kadangi esame globalizacijos srauto įtraukti ir visvien įstosime visur, kur tik jis mus neš, tai bent įdomumo dėlei verta pasiklausyti visokių oponentų, kad ir Pavilionio, kad ir koks jis būtų.

994. Abejonės2002-11-27 15:45
Pasirodo, kad ne tik komercinės, bet ir kultūrinės žiniasklaidos tragedija - gink Dieve nesuabejoti NATO reikalingumu. Karo propaganda vykdoma prisidengus bloko "gynybine" paskirtimi, ir tuo, kad Rusija buvo, yra ir bus Lietuvos priešas Nr.1.
Gal geriau už 0,01 dalį tų lėšų, kurios išleidžiamos visokioms Stingers raketoms ir tuoletams po 200000 už vienetą pirkti būtų galima surengti Lietuvos ir Irako kultūros festivalį. Lygiai taip pat brangių durų įdėjimas VU Bibliotekoje nėra tinkamas kultūros lėšų panaudojimas.
Pagaliau, nejaugi mums taip svarbu, kad JAV turėtų priėjimą prie pigios naftos?

995. pablo2002-11-27 17:48
Ponai-draugai, kas jums draudžia rengti Irako festivalį? Dar ir Sadamą pasikvieskit, jei jis jums toks brangus. Lietuvos priešas Nr. 1 yra niurzgėjimas. Gerai pagalvojus, kam bus reikalinga visa mūsų kultūra, jei Putinas į mus nutaikys raketą? Manot, Pavilionis tada ims protestuoti? Pirmas "išvaduotoją" ir "kultūros šauklį" su gėlėm sutiks.

996. Saules spinduliai2002-11-27 20:28
Keista pas mus susidare situacija, ponai: kai as atsistoju nuo kedes, kazkas ima mane ir pasodina, tuomet kai anas atsistoja, as ji pasodinu. Taip ir sedime. Ir nezinome, kas Geminino prospekte vyksta. Ir kaip tu, zmogau, suzinosi? Nusibodo, atsistoji ir pasodina, atsistoji ir pasodina, vos ne per privarta, su pabarimu. Kas tuomet belieka?- tik laiskus rasyti. Taigi, ponai-draugai, apsidairykite aplink, kokiame pasaulyje gyvenate, apsiziurekite, savo akimis isitikinkite - kas jums draudzia, rengti Irako festivali, o mums su Pablo leisti Gedimino prospektu pasivaikscioti?

997. Niekas nedraudžia?2002-11-27 21:23
Sutvarkys tą Gedimino prospektą greitai, bus galima atsistoti ir neberašyti laiškų, o tik šnekučiuotis pėdinant šildomu šaligatviu. Iš jo nejučia pateksite į Busho vardu pavadintą skersgatvį, kuris įsirems į Sadamo Huseino skverą. O ten vyks toks veiksmas, kurio nebus, nes tai, kas neįvardinta, to lyg ir nėra. Nezirskim, o tai netyčia ištarsim, t.y. prisikranksėsim.

Propaganda visada buvo galinga jėga, ji ir dabar tokia išlieka, ypač kai tikslas pateisina priemones. Matyt, Sadamas&Co. blogesnis aktorius, negu Bushas&Co., bet ir scenos skiriasi.


998. Svajones2002-11-27 23:21
Ar tikrai Gedimino prospektas bus sildomas? O pro-pa-ganda is tiesu yra galinga jega, nes pas mus ji atradeju dar neaptikta ir neistyrineta.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:23:59 Oct 30, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba