Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-10 nr. 3086

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jolanta Sereikaitė.
ISTORIJA
54
• RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI – KOVO 11-AJAI
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ55
• FORUMO "ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ" REZOLIUCIJA5

LITERATŪRA 
• Rasa Drazdauskienė.
ORLANDAS, ORLANDA, ORLANDO...
4

KNYGOS 
• Jūratė Baranova.
ŽURNALISTĖS KNYGA, KAIP PROVOKUOJANTIS EKSPERIMENTAS
28
• NEPASIGAILĖTI DUŠANSKIO10
• KARTONO PILYS1
• MIEGU SU TAVIMI PO ODA2
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• "IŠLAISVINTI PIRMAPRADĘ IDĖJĄ"3
• Vitalija Mockutė.
"GAIDA", INSPIRUOTA "GAIDOS"
2

TEATRAS 
• PEREITŲ VINGIŲ BEIEŠKANT2
• NERIMTA KOMEDIJA APIE RIMTUS DALYKUS
• VITEBSKO LĖLIŲ TEATRO VIEŠNAGĖ

DAILĖ 
• Saulius Kuizinas.
MOBILUMO INTERPRETACIJOS
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"STIKLO ŽAIDIMAI" VITRAŽO MANUFAKTŪROJE
3

KULTŪRA 
• NAUJAS MENOTYROS METRAŠTIS2

NAUJI FILMAI 
• IKI "PRAVDOS" FESTIVALIO – VIENA MINUTĖ
• FILMO "LAIKU SUSPĖJOME PASIKALBĖTI" PREMJERA
• NAUJAS LIETUVIŠKAS VAIDYBINIS FILMAS "AŠ ESI TU"4

POEZIJA 
• GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ70

PROZA 
• Algirdas Vaseris.
VIENOS DIENOS ŠVENTĖ
14

VERTIMAI 
• EWA LIPSKA6

PAVELDAS 
• IEVA DILYTė.
TALINE – NAUJAS DAUGIAFUNKCINIS MODERNAUS MENO MUZIEJUS

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Pabedinskas.
INDIJA, ŠVYTINTI FOTOGRAFIJOSE
1
• Vytautas Michelkevičius.
"KITAS FESTIVALIS" ("NEXT FESTIVAL") IŠVAŽIAVO IŠ MIESTO
• 10 EKSPERIMENTŲ4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUJE6

KRONIKA 
• VYRIŠKA – MOTERIŠKA
• ŠOKIO SPEKTAKLYJE – MOTERŲ PASLAPTYS
• VERTĖJŲ DARBAI IR SUSIRINKIMAI
• POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO GROŽINĖS LITERATŪROS AUTORIŲ KNYGOS4

DE PROFUNDIS 
 KITATAUČIAI LIETUVOJE RETRO ŽVILGSNIU2

DE PROFUNDIS

KITATAUČIAI LIETUVOJE RETRO ŽVILGSNIU

[skaityti komentarus]


Mielas pone Redaktoriau


Malonėkite įdėt į Jūsų laikraštį šią mažą pastabą: Mes labai prašytume visų mūsų skaitytojų daugiau nebevartoti žodžio "kolčakininkai", vadinant jais rusų vokiečių formacijose tarnaujančius kareivius, tačiau prakalbose, kalbose, ir t.t. juos vadinti "Bermontininkais", kad atskirtum patriotinius rusus nuo išdavikų. Nuolankiausias Jūsų H.R.Robinsonas, Generalinio štabo pulkininkas. Kaunas, 19.X.26.
("Lietuva", 1919 m. spalio 29 d., Nr. 240, p. 2)

* * *


Pagautasis vokiečių aeroplanas ties Abeliais yra naujos konstrukcijos. Jis visas metalinis, aliuminiaus. Turi vieną eilę sparnų, nelyginant koks paukštis. Vidury gali lengvai susėsti 4 ar 5 žmonės, be valdytojo. Sėdintieji jame žmonės uždaromi taip, kaip automobiliuj. Priešais du apskritūs lakstytuvo langai atrodo nelyginant dvi didelės sparnuotos žuvies akys. [...]
("Lietuva", 1919 m. spalio 27 d., Nr. 238, p. 1)

Rasta bolševikų spaustuvė


Naktį į kovo 24 d. Panevėžio g-vėje Nr. 12 rasta gerai aprūpinta komunistų spaustuvė. [...] Tarp kita ko rasta perdavimo inventoriaus aktas vieno asmens kitam, kur tarp kitų perduodamų daiktų pažymėta: "perduodu draugo Kristaus paveikslą" (Peredaju portret tovarišča Christa).
("Lietuvos žinios", 1922 m. , kovo 28 d., Nr. 25, p. 2)

* * *


– Aš norėčiau po mirties atsigulti šalia Rotšildo...
– O aš norėčiau gulėti šalia Saros Epštein!
– Bet juk ji dar gyva!
– O argi aš sakiau, kad norėčiau gulėti po mirties ?
("Sutuoktuvių laikraštis", 1925 m. vasario 13 d., Nr. 7, p. 5)

* * *


Praeitų metų vasarą Baltijos šalis aplankęs žymiosios basakojės: [Isadoros Dunkan, šokusios basom] brolis Raimond Dunkan, išleido nedidelę savo poemų knygelę prancūzų kalba, pavadinimu "Srovenantis žodis". Ta proga Paryžiaus kritika spėjo Dunkan pakrikštyti "amerikonišku graiku", apdainuojančiu eilėse visą vegetarų virtuvės žavesį.
("Baltijskij almanach", 1928, Nr. 1, p. 10)

Liudas Gira galingesnis už žydų Dievą


Liudas Gira išleidžia knygą apie Vytautą, kurios bus tiek išleista, jog užteks kiekvienam Lietuvos gyventojui. "L.Aidas". Buvo stebuklas, kada žydų Dievas visus žydus mana pasotino, bet koks gi bus stebuklas, kada Liudas Gira visus lietuvius pasotins Vytauto Didžiojo brošiūra!
("Vapsva", 1930 m., Nr. 3, p. 12)

* * *


Prieš pora metų Kauną buvo pamėgę žymūs užsienių mokslininkai paskaitininkai. Buvo pasižadėjęs atvykti net rašytojas Tomas Mannas ir eilė kitų rašytojų. Vieno dienraščio reporteris nugirdo kalbantis apie laukiamus svečius paskaitininkus. Jam rodėsi, kad tų rašytojų pavardes puikiai žino, atsargumui net bloknotan nepasižymėjo. Galvojo – "atsiminsiu, kol nueisiu redakcijon". Kitą dieną skaitytojai savo akimis matė laikrašty tokią sensaciją: "Vasario mėn. atvyks Kaunan skaityti paskaitą apie literatūrą žymus vokiečių rašytojas... Goethe. Kartu su juo atvyks ir žymus poetas... Kantas, kuris, apgailėtina, Kaune paskaitų neskaitys, tik užmegs ryšius su Lietuvos rašytojais, kaip Vokietijos rašytojų sąjungos atstovas. Abu literatai iš Kauno vyks "skaityti" paskaitų į kitas Pabaltės valstybių sostines. [...]
("Laiko žodis", 1934 m. vasario 1 d., Nr. 7, p. 14)

Iš Š.Černichovskio eilių / Iš hebrajų kalbos išvertė M.Evenšteinas


Seniau šaltai kalbėjau,
Many ugnis liepsnojo,
Tylėjo mano lūpos –
Širdy daina putojo. [...]
("Apžvalga", 1935 m. gruodžio 6 d., Nr. 23, p. 3)


Žydų ritualinis skerdimas yra humaniškiausias / A.D.Akselis


Prieš keletą savaičių Kaune įvyko Gyvulių Globos Draugijos suvažiavimas, kuris priėmė rezoliuciją, kad gyvuliai būtų skerdžiami tik apsvaiginti. Nors rezoliucija savaime yra labai humaniška, bet ji vis dėlto nukreipta prieš žydų ritualinį skerdimą. Aš, kaip senas skerdikas, kuris jau daugel metų dirba savo šventą darbą ir kaip Lietuvos skerdikų pirmininkas, noriu įrodyti, kiek žydų tora yra susirūpinusi gyvulių globa, kiek ji draudžia gyvulių kankinimą. Pavyzdžiui, žydų įstatymas draudžia kinkyti į arklą ar vežimą dvi gyvulių rūšis ("Neark asilu ir jaučiu kartu"), nes tai erzina gyvulius. Žydų įstatymai draudžia laikyti gyvulį ilgai uždarytą, jie reikalauja pirma pašerti gyvulius, o tik paskui pačiam valgyti, jie reikalauja duoti atsilsėti ir gyvuliui žmogaus poilsio dieną, kad "pailsėtų tavo jautis ir asilas". [...]
("Apžvalga", 1937 m. gruodžio 26 d., Nr. 47, p. 4)

Žydų tikyba ir gyvulių skerdimas / Morduchas Ginkinas


[...] Bet kas yra susipažinęs su žydų tauta, [...] gali pripažinti, kad žydų kompaktinės masės yra tikriausia "gyvulių globos draugija" [...] Griežtai draudžiama žydams bet kuri medžioklė, nes ji daro gyvuliams bei žvėriams skausmo. Kai gyvulys įkrenta į duobę ir sunku jį iš ten ištraukti, reikia jam ten paduoti pašaro ir įrengti gerą guolį ir tuo būdu palengvinti jo kančias, kol jis bus ištrauktas (Talm. Šabat.) [...] Štai tokį dvasišką laipsnį gyvulių atžvilgiu žydai pasiekė, eidami biblijos ir talmudo keliais. Žydų skerdimo įstatymai yra glaudžiai susiję su žydų įstatymais. [...] Skerdimo apeigos gali būti paskirstytos į 4-rias dalis: 1) paruošimas 2) gerklės įpiovimas 3) ramybės stadija 4) judesiai gyvulį paskerdus. [...] Talmudas (Hilchot Treifot) draudžia gyvulį parversti surišus visas keturias jo kojas, o liepia dvi palikti laisvas. Tokiu būdu gyvulys krisdamas žemėn gali savo laisvomis kojomis pasiremti ir išvengti kritimo smūgio. [...]
("Apžvalga", 1938 m. sausio 23 d., Nr. 4, p. 5)

Sūnūs Izraelio!


[...] Sūnūs Izraelio!.. Šešiolik
milijonų!..
Visame pasauly jūs visur yra:
Ir prie Nilo upės – jos žaliųjų klonių
Ir tenai kur miela mūsų Lietuva.

Red. prierašas: Šį gražų eilėraštį parašė žinomas provincijos lietuvių visuomenės veikėjas – aukštas pareigūnas.
("Apžvalga", 1938 m. gegužės 8 d., Nr. 19, p. 3)

Žydai tarp stambiausių Amerikos kiaušinių gamintojų / Jokūbas Patas


[...] Piauti vištas nėra didelis daiktas, bet išgauti iš vištų kiaušinius čia jau yra menas. Patalumiečiai žino devynias kiaušinių rūšis. Iš tų visų rūšių reikia gauti tikriausia, gryniausia. Antra vertus, jei pasitikėti gera vištos valia, ji per metus vos "tepadovanosianti" pora dešimčių kiaušinių, o fabrikas reikalauja pora šimtų, nes kalkuliacija yra visai paprasta: – Kiekviena višta turi uždirbti dolerį per metus. Todėl reik žiūrėti, kad vištos nesirgtų. Joms yra reikalingas gydytojas, gailestingoji sesuo, [...] nereikia joms leisti miegoti visą naktį. Tam yra įrengta speciali elektros šviesa. Vidurnaktį šviesa įjungiama, miegančios vištos pabunda ir pradeda lesti. Radus tarp vištų "vyrus", jais atsikratoma: nusukama galvelę ir tiek. Vėliau "vyras" įmetamas į skardinę dėžę. [...] Kiaušiniams netinka, jei tarp vištų sukinėjasi gaidžiai, nes tuomet gimsiančios vištos, kurių kiaušiniai greit genda ir mažiau tinka valgyti. [...]
("Apžvalga", 1938 m. liepos 24 d., Nr. 28, p. 3)

Valstybės gerovės malda, parašyta A.Balošerio (Kauno rabinato pavedimu)


Pasaulio Viešpatie, karalių karaliau, kuris iš savo didžio gailestingumo ir malonės parodė stebuklų Lietuvai, kurios žemėje mes gyvename. [...] Palaimink, Viešpatie, Tautos Išrinktąjį Valstybės Vadovą Antaną Smetoną. [...] Palaimink, Viešpatie, Lietuvą ir visus jos vaikus, palaimink jos derlių, jos prekybą ir darbą. [...] Tegyvuoja joje ramiai ir Izraelio tauta, amen.
("Apžvalga", 1938 m. rugsėjo 8 d., Nr. 34, p. 2)

Žydų Naujųjų Metų papročiai


[...] Rytinės maldos metu keletą kartų trimituojama. Dėl to trimitavimo tikslo yra dvejopi padavimai. Pagal vieną padavimą to pūtimo tikslas yra sugriaudinti maldininkus ir priduoti jiems didesnės ekstazės. Pagal kitą padavimą trimito tikslas yra supainioti kaltintoją, kuris danguje tą teismo dieną verčia įvairias kaltes žydų tautai (ar gal pavieniams žydų tautos nariams ?). Mat, pagal žydų padavimą, danguje tas teismas vyksta pagal visus žemės teismų formalumus (ar gal priešingai: žemės teismai formalumus kopijuoja iš dangaus teismo ?). Ten yra sekretorijatas, prokuroras ir gynėjai, net tardytojai ypatingai svarbioms byloms. Visas tas pareigas eina angelai, kurie veikia drebėdami ir skubėdami. Paveikti to teismo sprendimą geron pusėn gali tik aukos, atgaila, malda. [...]
("Apžvalga", 1938 m. rugsėjo 25 d., Nr. 36, p. 13)

Laiškas redakcijai


[...] Esu senas ir prityręs kaminų valymo meisteris, šiuo amatu užsiimąs jau daugiau kaip 40 metų. Dar prieš Didįjį Karą buvau "prisiekusiu" Kauno tvirtovės kaminkrėčiu – meisteriu ir užsipelniau pagyrimo už mano sąžiningą ir gerą darbą iš tvirtovės viršininkų. Kaipo toks drįstu pasakyti štai ką: ryšium su kaminkrėčiams šių metų vasarą kursų įsteigimu, kuriuose buvo dėstomi tiktai teoretiniai dalykai, laikau reikalingu atkreipti atitinkamų įstaigų ir visuomenės dėmesį į tai, kad toks amatininkų paruošimas yra dar toli nepakankamas. [...] Imant tai domėn, kaminkrėčių kursų išduoti kursantams pažymėjimai dar nerodo, kad jie gali atsakomingai dirbti kaminkrėčio darbą. Dėliai viso to mes, G.Krakinauskas, Petras Baskus ir D.Goldauskas, kaipo seni ir prityrę savo amato specialistai, pasiūlėme šiomis dienomis Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų ponui Amatų Referentui: 1) paskirti visiems, gyvenantiems Kaune kursantams, gavusiems kaminkrėčio pažymėjimą apie išeitus teoretinius dalykus, atlikti praktikos darbą: po mūsų G.Krakinausko, P.Baskaus ir D.Goldausko priežiūra. [...]
("Apžvalga", 1938 m. spalio 31 d., Nr. 39, p. 8)

Parengė ALVYDAS SURBLYS
 

Skaitytojų vertinimai


23390. lietuvis :-) 2006-03-14 20:04
Sunūs Izraelio tikrai gali būti patenkinti,jų pačių lūpomis taip gražiai tragikomiškai pavaizduoti jų ritualai ir aktualijos anais laikais,kad net lietuviai gražiau nesudėtų.

23514. ka prarado Lietuva2006-03-17 13:15
Pasaulio Viešpatie, karalių karaliau, kuris iš savo didžio gailestingumo ir malonės parodė stebuklų Lietuvai, kurios žemėje mes gyvename. [...] Palaimink, Viešpatie, Tautos Išrinktąjį Valstybės Vadovą Antaną Smetoną. [...] Palaimink, Viešpatie, Lietuvą ir visus jos vaikus, palaimink jos derlių, jos prekybą ir darbą. [...] Tegyvuoja joje ramiai ir Izraelio tauta, amen.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:37:21 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba