Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-01-23 nr. 2985

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Valdas Gedgaudas.
EDIPO NAKTIS
27
• TRUMPAI2
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jūratė Baranova.
PRAGARO GRĖSMĖ IR DANGAUS ILGESYS ŠARŪNO SAUKOS IR SIGITO PARULSKIO KŪRYBOJE
7

POEZIJA 
• ALIS BALBIERIUS8

PROZA 
• Marija Jurgelevičienė.
CENTRO MITAS
1

VERTIMAI 
• KERRY SHAWN KEYS

KNYGOS 
• VYTAUTAS MARTINKUS.
APIE JOANĄ, SOVIETINĖS MOTERS ŠEŠĖLĮ
4
• Renata Šerelytė.
SĄLYGINĖ KALĖJIMO LAISVĖ
2
• Eugenija Vaitkevičiūtė.
ŠILKO GIRDĖJIMAS
1
• SEPTYNI GYVENIMAI, SEPTYNIOS MIRTYS1
• XY APIE VYRIŠKĄJĄ TAPATYBĘ1
• BARAKŲ KULTŪROS KNYGOS: LIETUVIŲ DP LEIDYBA 1945–1952
• NAUJOS KNYGOS

POKALBIAI 
• KAI KAMUOLYS BUVO DIEVAS
• STATYKIME TILTUS, GRIAUKIME UŽTVARAS

DAILĖ 
• Regina Šulskytė.
FOTOGRAFIJOS FOTOGRAFIJOJE IR "CISTERSŲ CISTERNOS"
• Jurgita Ludavičienė.
SPAUSDINTI VAISIAI

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
STEBĖTIS ČIA YRA KUO
5
• RUSŲ DRAMOJE – N. GOGOLIO "VEDYBOS"

MUZIKA 
• Henrichas Agranovskis, Irina Guzenberg.
NAUJI FAKTAI APIE JASCHOS HEIFETZO VAIKYSTĘ
• Asta Pakarklytė.
KOMPOZITORIAI R.MAŽULIS, Š.NAKAS, N.VALANČIŪTĖ IR G.SODEIKA: PRIEŠ 20 METŲ IR DABAR
8

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAKENČIAMAS ŽIAURUMAS IR NEPAKENČIAMI STEREOTIPAI
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• ORE>NET.
"DROVŪS IR/AR DRĄSŪS: 2003-IŲJŲ LIETUVOS LITERATŪRA"
16

AKTYVIOS JUNGTYS 
• MAČIAU MEKĄ4
• Tautvydas Bajarkevičius.
GARSO MENAS: VIBRACIJA, ERDVĖ, METAFORA

KRONIKA 
• KULTŪROS, ŠVIEČIAMOSIOS VEIKLOS PROJEKTŲ KONKURSAS
• KNYGOS MENO KONKURSO "VILNIUS 2003" LAUREATAI
• KULTŪROS MINISTERIJA FINANSUOS 26 NAUJUS TEATRŲ SPEKTAKLIUS IR KONCERTINIUS PROJEKTUS
• KULTŪROS MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IŠAUGO DVIGUBAI MAŽIAU, NEI SKELBIAMA11
• AR DAR SALDUS ŽODIS LAISVĖ?2
• SU LIETUVA SUSIJĘ LEIDINIAI
• BE PASLAPČIŲ – SU IRONIJA
• In memoriam.
EUGENIJA STRAVINSKIENĖ

SKELBIMAI 
• "METŲ VERTĖJO KRĖSLAS"

DE PROFUNDIS 
 RETRO ŠIUPINYS APIE TIKĖJIMĄ, KNYGAS IR GARBĘ1
• Benediktas Januševičius.
APIE GINTALĄ
20

DE PROFUNDIS

RETRO ŠIUPINYS APIE TIKĖJIMĄ, KNYGAS IR GARBĘ

[skaityti komentarus]

iliustracija

S.T.: [Paleckis J.] Lietuvis – naujos tikybos kūrėjas:

Nors, rodos, gyvename toli nuo tų laikų, kada ant žemės vaikščiojo pranašai, bet pranašų randasi ir mūsų laikais... Ne taip daug kam žinoma, kad naujoviškų religinių pranašų tarpe yra ir lietuvis. Tai šią vasarą iš Amerikos grįžęs Domas Šidlauskas, dabar žinomas daugiausia vardu Visuomis. Jis visą savo amžių pavedęs tikybos klausimams nagrinėti ir 1926 m. išleido Lietuvoje knygą, pavadintą "Visuomybė": [Visuomybė: Naujas tyras tikybos mokslas, dorovė, apeigos ir organizacija.-Kaunas, 1926. – 223 p.], kur aiškinamas jo kuriamos naujos tikybos mokslas ir jo apeigos: [Pst.: D.Šidlauskas Pirmūno ir Nautikio slapyvardžiais dar išleido dvi knygeles apie savo religiją: Apie Visuomį ir jo religiją.-Šiauliai, 1931.-28 p.; Visuomiečių religija (Trumpas populiariškas visuomybės išdėstymas). – Šiauliai, 1931.-50 p.]. Visuomybės religija yra bandymas suderinti tikybą su mokslu, kad vienas kitam neprieštarautų. Tai nėra bedievybė, kur nepripažįstama jokio Dievo buvimas. Visuomybės Dievas tai išimtinai geras Dievas, o ne baisus, kur baudžia už nuodėmes. Tikybinės apeigos, pamaldos remiasi liaudies menu ir mitologija... Kad nauja tikyba, kaip ir kiekvienas naujas organizuotas vienetas, galėtų legaliai veikti, ji turi būti įregistruota. Prašymas paduotas jau 1926 m., bet kol nėra sutvarkytas įstatymas apie tikybas, visuomybės legalizavimas dar neįvyko. Jei dar tie formalumai užsitęs, Visuomis: [Pst.: visuomybės vyriausias žynys] mano įteisinti visuomybę Klaipėdos krašte, kur tikybiniai klausimai tvarkomi vokiečių įstatymais... Visuomybe susidomėję taip pat amerikiečiai ir Visuomis grįšiąs vėl Amerikon, kur veikimui dirva platesnė nei Lietuvoje, ne tik lietuvių, bet ir kitataučių tarpe. Viena knygų leidykla sutiko išleisti ir išplatinti pilną mokinimą anglų kalba. Buvo manąs išleisti Amerikoje visuomybės laikraštį, bet dėl grįžimo Lietuvon sumanymas neįvyko. Išleista 9 brošiūros visuomybei populiarizuoti. Kiek gi iš viso gali būti visuomiečių? Visuomis priskaitąs, kad Lietuvoje ir Amerikoje visuomybės sekėjų esą apie 4000 žmonių. Lietuvoje Visuomis dabar projektuoja Klaipėdos krašte, tarp Rambyno ir Klaipėdos, įkurti visuomiečių koloniją. Jon būsią priimami intelektualinio darbo žmonės – rašytojai, artistai, bendrai menininkai ir proto darbininkai. Tai būtų pavyzdinė visuomiečių gūžta, kuria turėtų pasekti kitos kolonijos. Visuomis tikisi, kad tą kolonijos steigimo sumanymą parems amerikiečiai. Kolonijoj gyvenimas bus kooperacijos pagrindais. Bus bendra svetainė, bendros pramogos ir kartu užtikrinta vienumos laisvė, kad kiekvienas galėtų užsiimti savo srities kūryba. Visuomis turi surinkęs apie save ir visuomybę daug atsiliepimų iš laikraščių ir atskirų asmenų, kur duodami teigiami įvertinimai. Štai prof. Kuodaitis: [Pst.: B.Kodatis] išsireiškia, kad "Visuomis yra religinis genijus"... Bet pasitaiko ir tokių apibūdinimų (Sandaroj): [Pst.: JAV lietuvių liberalinis savaitraštis]: "Netikėtai atsiradęs barzduotas žmogus, kaip jį bostoniečiai vadina "antikristas", "mesijošius" ir kitaip, Visuomis Bostone ir apylinkėse skelbė savo išmislytą religiją." Atsiliepimų tarpe yra teigiami Dr. Basanavičiaus ir Vl.Putvinskio atsiliepimai.

("Diena", 1929 m. rugsėjo 29 d., Nr. 60, p. 5)

Bičiūnas V. Pornografija ar gyvenimo dokumentas (Kelios pastabos apie J.Kačiulaičio poemą "Meilė trims kavalieriams"):

Spauda pranešė, kad jauno poeto J.Kačiulaičio poema "Meilė trims kavalieriams", kaipo pornografiškas rašinys, uždrausta pardavinėti. Man, kaip savos rūšies viešosios opinijos atstovui (atseit kritikui) knygelę pasisekė gauti... "Meilė trims kavalieriams" vaizduoja be doroviškos ir kultūriškos nuovokos merginą (gimnazistę Bronę) pasiduodančią lytiškiems geiduliams, parodančią savo vidujinį tuštumą. Flirtas su gimnazistu Juozu, toliau - merginą kompromituoją įvykiai karininko bute, panaši istorija su pedagogu ir – trėmimas iš gimnazijos. Deja, panašių istorijų būta Nepriklausomoje Lietuvoje. Ne kartą tai dargi spaudoje buvo minima, tik ne visad taip, palyginti, "laimingai" pasibaigdavo, kaip Kačiulaičio Bronei. Prisiminkim nelemtą mokinės savižudybę Veiveriuose ir dar šiurpesnę istoriją Kauno lenkų gimnazijoje... "Meilė trims kavalieriams" poemoje valdžios organai įžiūrėjo pornografiją ir teismo dalykas tai galutinai konstatuoti... Aš nepažįstu poemos autoriaus, sako, jis tik neseniai pabaigė gimnaziją Marijampolėje. Negi poemoj galėtų būti aprašomi tikri epizodai iš Marijampolės moksleivijos būklės. Jei "Meilė trims kavalieriams" turėtų bent dalį faktinės tiesos, tai, manding, ne autoriui, bet aprašomiems veikale asmenims pirmon galvon turėtų būti keliama byla... Pas autorių daug nepaprastai vaizdaus pastabumo: [Pst.: Poema pradedama K.Donelaičio "Metų" stiliumi]. Per tat, gal būt, pats to nenumanydamas jis parašė ne pornografinį, bet ciniškai atvirą gyvenimo dokumentą...

("Diena", 1929 m. spalio 27 d., Nr. 64, p. 6)

Dr. Šliūpą traukia atsakomybėn:

Šiaulių ap. Teismo valstybės gynėjas kelia bylą Dr. J.Šliūpui dėl knygos "Tikrieji ir netikrieji šventieji": [Pst.: Iš tikrųjų "Tikri ir netikri šventieji" ir tai jau antras knygos leidimas, tikriausiai užkliuvęs dėl naujos autoriaus prakalbos]. Ta knyga konfiskuota, nes joje įžiūrėtas tikybos įžeidimas. Kita literatūros byla, kuri buvo iškelta prieš romano "Meilė trims kavalieriams" autorių Matulaitį – Kačiulaitį, baigėsi Kauno apygardos teisme. Autorius nubaustas 70 litų arba 7 paroms arešto ir jo knyga konfiskuojama.

("Diena", 1930 m. kovo 16d., Nr. 10, p. 1)

Nepripažino šviesiausio kunigaikščio titulo:

Vienam Kauno taikos teisėjui šiomis dienomis teko spręsti pirmą tokią įdomią ir nepaprastą bylą. Povilas Beržanskis baigė Vytauto Didž. Universitete teisių fakultetą ir norėjo, kad į diplomą būtų įrašytas šitoks jo titulas: "Šviesiausias kunigaikštis Povilas, Petro sūnus, Gediminas Beržanskis Klausutis, garbės pomian". Mat Beržanskis išveda savo kilmę nuo didž. Lietuvos kunigaikščio Gedimino ir visur tą titulą prie savo pavardės padeda. Universiteto senatas į diplomą šitų visų šviesybių įrašyti nesutiko, nes einant konstitucija luomai yra panaikinti. Beržanskis šitos teisybės ieškoti nuėjo teisman. Teismas ištyręs dalyką rado, kad jo visi aukščiau minėti titulai į pasą įrašyti be teisėto pagrindo, tėvų dokumentai tų titulų taip pat neturi ir svarbiausia, kad konstitucija luomus panaikino ir titulų nenumatė. Todėl reikalavimas buvo atmestas.

("Mūsų laikraštis", 1932 m. balandžio 30 d., Nr. 17, p. 2)

Prof. Voldemaras stipresnis už Versalio sutartį:

Išleistoj pirmoj savo knygoj "Lietuva ir Vokietija" prof.: [A.] Voldemaras pabrėžė vieną charakteringą aplinkybę. Prof. Voldemaras rašo girdamasis, kad jis vienas realiai nustatė tam tikra sutartimi 1928 metais Lietuvos – Vokietijos sieną. Esą iki tol veikę niekam "neprivalomi nuostatai" kaip ... Versalio sutartis (!) ir t.t.

("Sekmadienis", 1933 m. liepos 2 d., Nr. 27, p. 1)

Parengė ALVYDAS SURBLYS

 

Skaitytojų vertinimai


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 11 
21:30:09 Oct 23, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba