Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-01-17 nr. 2933

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VDA LEIDYKLOS DEŠIMTMETIS
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIŲ KAITA3

JAUNOJO VERTĖJO PUSLAPIS 
• LEONAS BRIEDIS

LITERATŪRA 
• Aleksandras Mažrimas.
VAGNERIŠKA FAUSTIŠKŲ VARIACIJŲ KNYGA
5
• Regina Mažukėlienė.
GAILA, KAD MAIRONIS NERAŠĖ DIENORAŠČIO
66

PROZA 
• DAINA OPOLSKAITĖ4

POEZIJA 
• JULIUS KELERAS4

ŽVILGSNIS (Dienovidis) 
• IŠĖJUSIAM NEIŠEITI2
• NACIONALINIS SUSITARIMAS1

IN MEMORIAM (Dienovidis) 
• SPALVOS REVOLIUCIONIERIUS1
• MIRĖ TAPYTOJAS, NEMIRĖ TAPYBA2
• GYVENIMAS TĘSIASI...1

LABA DIENA! (Dienovidis) 
• ŠVIETIMO PROBLEMA - MES PATYS3
• Nuo A iki Z

ŠVIETIMO DARBAS (Dienovidis) 
• Violeta Tapinienė.
ŽINIŲ VISUOMENĖS (?!) PRIEANGYJE
2

PALIKIMAI (Dienovidis) 
• Elena Brundzaitė-Baltrus.
SAPIEGŲ DVARO PARKAS
4

MARGAS LAPAS (Dienovidis) 
• SKAITOVO TEATRE
• NERŪPESTINGO DŽIAUGSMO PUOKŠTĖ
• PAMINKLAS DVASIOS GALIOMS1
• PRAĖJUSIŲ KALĖDŲ KONCERTAS

KNYGOS (Dienovidis) 
• MUZIKINIS MĄSTYMAS2

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
JAUNIMO TEATRO JAUKAI IR KABLIUKAI
2
• Ridas Viskauskas.
ĮVYKIO "GAUDYMAS" SKYLĖTAME MAIŠE

KINAS 
• "JIS TAPO KINEMATOGRAFININKU…"
• ŠVIESORAŠČIO LABIRINTUOSE1

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
AUDRIAUS STONIO FILMAI
3

DAILĖ 
• Lina Stašinskaitė.
DELNAIS GALIMA PAKILTI

REGIONŲ KULTŪRA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
REGIONŲ KULTŪROS RŪPESČIAI
2

KAMPAS 
 Ričardas Šileika.
LAPKRITIS, GRUODIS
1

KRONIKA 
• R.ADOMAIČIO KNYGA ŽADINA PRISIMINIMUS

SKELBIMAI 
• VAIKŲ LITERATŪROS KONKURSAS2

DE PROFUNDIS 
• ANEKDOTAI11

KAMPAS

LAPKRITIS, GRUODIS

Ričardas Šileika

[skaityti komentarus]

iliustracija
Ričardo Šileikos fotografija

Kirdonys

Šovė šovė motinėlė, šovė šovė tėvužėlis, šovė šovė visi vaikai… Na, ką jūs, niekas mūs laikais šratų vėjais, t.y. pelėdoms irgi varnoms, nebešvaisto. Alvydo Masono vadovaujami Kirdonių medžiokliai paguldė penkiolika stirnaičių, keturias kūmutes laputes, vieną kiškeliuką. O Bronius Semežiūnas ir Raimondas Rožėnas buvo pagirti tarp vyrų: jų paleistos kulkos nucvakino porą riebių vilkų. Trečias pilkis sėkmingai kirto Biržų-Pasvalio "sieną" ir sumėtė pėdas Mėdamiškio tankmėj. Vyrai guodžiasi, gal tai paskutiniai jų sumedžioti vilkai, nes girdėję, kad, mūsų šaliai tapus Europos Sąjungos nare, miško sanitarų šaudyti bus nevalia.

Tauragė

Dvi dešimtys poezijos mėgėjų iš Mažonų, Lomių, Baltrušaičių, Norkaičių, Gaurės, Sartininkų, Dapkiškių, Pilsūdo, Batakių, Pagramančio, Žygaičių, Kęsčių, Skaudvilės, Taurų, Kunigiškių ir Tauragės miesto skaitė savo mėgstamą poeziją ir prozą - Justiną Marcinkevičių, Paulių Širvį, Antaną Miškinį, Žemaitę ir kitus - tiktai lietuvių - autorius. Te tamstų lūpų nekraipo ironiškas pusšypsnis: skaitovų būrelyje buvo ne tik lituanisčių, bet ir namų šeimininkių, studentė, verslininkė, medicinos sesuo, ūkininkė. Tradicinės šventės "Sparnuotu žodžiu" žiūrovai didžiausias simpatijas teikė Skaudvilės kultūros namų režisierei Zitai Jurevičienei, Pilsūdo ūkininkei Violetai Razminienei ir Žygaičių klebonui Juozui Rudžiui. Štai taip, mano mieli brolyčiai ir seserytės.

Igliškėliai

Marijampolės iždas nepagailėjo 180 tūkstančių, kad kapitaliai būtų atnaujintas pokario laikų pastatas.

Neįmintumėte jo paskirties, todėl iškart pasakysiu, jog tai kultūros namai. Jau ir juostelė perkirpta, jau ir pašventintas. Tik mažutė bėda - tualeto nėra. Tačiau kultūringi žmonės ir namuose gali išsituštinti.

Kaunas

Kauno menininkų namai šiemet taip pat organizavo labiausiai įsimintino miesto menininko rinkimus. Įvairios kūrybinės sąjungos siūlė savo kandidatus šiam titului, o būtent: rašytoją Robertą Keturakį, kompozitorių Giedrių Kuprevičių, režisierių Gintą Žilių, skulptorių Robertą Antinį, rašytoją Donaldą Kajoką. Šis garbės prizas teko daugiausia kolegų balsų surinkusiam Robertui Antiniui. Už objektą "Vienas" Skulptūrų zonoje (Taikos prospekte) ir paminklą Romui Kalantai Laisvės alėjoje. Gana iškalbinga - kodėl turėtume manyti, kad atsitiktinė? - sutaptis, jog skulptorius Robertas Antinis yra septintasis šio titulo gavėjas. Kiti "pateptieji" yra smuikininkas V. Čepinskis, aktorė R. Staliliūnaitė, skulptorius L. Strioga, solistė S. Martinaitytė, aktorė J. Onaitytė, grafikas R. Čarna.

Bardiškiai

Čionykščius kultūros namus juosiančią tvorą Pakruojo savivaldybės administratorius J. Vaitelis įsakė išardyti ir panaudoti Klovainių vaikų darželiui aptverti. Bardiškiečiai ketina šią tvorą ginti šakėmis ir dalgiais. O kaipgi be tvoros: ir kultūra, ir jos buveinė privalo būti apsaugota. Neduokdie, koks girtas traktorius dar įvažiuos ar alkanos telyčios pritryps!

Telšiai

Lietuvos Respublika savo piliečiams rengiasi vietoj pasų išduoti asmens korteles, tuo tarpu žemaičiai stiprina savo savivaldą ir išduoda pasus. Prie paties storiausio Pavirvytės dvaro ąžuolo (iš penkiolikos čia augančių) švietimo skyriaus vedėjui Vytautui Kleivai žemaičio pasą įteikė pats Žemaičių kultūros draugijos prezidentas Stasys Kasparavičius. Šioje ceremonijoje dalyvavusio Tryškių parapijos klebono Boleslovo Jonaičio akivaizdoje naujasis Žemaitijos pilietis pasižadėjo savo krašto žmonių niekada nepalikti nelaimėje. Et, pamaniau: gal pats laikas man būtų išmokti žemaitiškai ir paprašyti jų politinio prieglobsčio?

Biržai

Iš uostamiesčio meistro pirktomis audimo staklėmis Adelė Sadauskienė dirbo beveik ketvirtį amžiaus: išaudė penkis tūkstančius su kaupu pačių įvairėliausių juostų - keliasdešimt raštų rūšių, su daugybe vardų ir linkėjimų beigi jubiliejų datų. Audėja Adelė kukliai pasigiria, kad iš aktoriaus Laimono Noreikos trisdešimt aštuonių turimų juostų septynios yra jos darbo. Tačiau Sadauskienė atsisveikino su savo audimo staklėmis, juk sveikata nebe ta. O kad kinivarpos jų palėpėj neverstų dulkėm, dovanojo jas Biržų krašto "Sėlos" muziejui. Graudi akivaizda: kaip kasdienis darbo įrankis virsta muziejaus eksponatu. Nors "Sėlos" direktorius Eugenijus Mikalajūnas, regiu, patenkintas.

Radviliškis

Radviliškio parapijos pastoracinė taryba ir dekanato dekanas, parapijos klebonas Gintaras Jonikas atsiraitojo rankoves. Iš tiesų surašyti parapijiečius ir iš kiekvienos šeimos geravališkai išpešti po dvi dešimtines - toli gražu ne pati lengviausia užduotis. Juodžiausias darbas teko kaimų ir gatvių išrinktiesiems - maršalkoms. Bažnytininkas tikina, kad tokia katalikų registracija organizuota jau labai seniai - 1940-aisiais. O pinigėliai verkiant reikalingi bažnyčios šildymo sistemai atnaujinti. Neabejoju, kai šąla rankos, kojos, ausys ir nosis, ne taip paprasta nuoširdžiomis maldomis jaudinti Aukščiausiąjį ir visą dangiškąją valdybą.

Marijampolė

Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus memorialinis muziejus buvo įkurtas name, kuriame 1904-1914 metais gyveno pats būsimas šalies vadovas. Muziejaus penkerių metų iškilmėsna suskubusius Marijampolės, Prienų, Kauno, Vilkaviškio muziejininkus, valdininkus, pedagogus sutiko muziejaus galva Vytautas Grinius. Svečiai dar kartą (kai kurie pirmą kartą) galėjo "perbėgti" per tris kambarius, kuriuose pateikta beveik tūkstančio eksponatų (fotografijų, dokumentų, leidinių) nuolatinė paroda. Muziejaus direktoriaus V.Griniaus ir vyresniosios rinkinių saugotojos G.Augustaitytės geriems sumanymams įgyvendinti - pavyzdžiui, įsteigti istorikų klubą bei įrengti visų Lietuvos Respublikos prezidentų ekspoziciją - stigte stinga patalpų. Tad čia dalyvavusiam apskrities viršininkui A.Mitrulevičiui nieko kita neliko, tik pažadėti pagalbą sprendžiant šį reikalą.

Kazitiškis

Susirinko po darbų vienon vieton visokios moterys. Įkūrė klubą "Atgaiva". Pirmininkė bus buvusi felčerė Janina Kajėnienė, jos dešinioji ranka - bibliotekos vedėja, beje, ir šio sujudimo iniciatorė Henrika Servutienė. Jokių feministinių lozungų, jokių politinių ambicijų. Tiesiog suėjo moterys, nukrovė vaišėm stalą, uždegė tris žvakes, nusifotografavo.

Panevėžys

Teatro "Menas" vadovas Julius Dautartas sumintijo pastatyti paminklą! Panevėžio įkūrėjui, Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui (1492-1506) beigi Lenkijos karaliui (1501-1506) Aleksandrui. Paprašytas šio darbelio ėmėsi net iš ligos patalo pakeltas skulptorius Stanislovas Kuzma. Architektas V. Klimavičius jau regi pusšešto metro granitinį didžiavyrį Senvagės prieigose. Vyskupas emeritas J. Preikšas irgi neprieštaravo, kadangi Aleksandro delnan "įtupdyta" Šv. Petro ir Povilo bažnyčia.

Preliminariai paskaičiuota, kad kunigaikščiui pagaminti reikia 250 tūkstančių litų. Nors kišenės dar besvorės, tačiau organizatoriai tikina, kad iš biudžeto pinigų neprašysią. Tūkstantį ir daugiau litų paaukojusio pavardė bus iškalta ant paminklo postamento. Akivaizdu, jog panevėžiškiai be paminklo nenurims.

Anykščiai

Atėjo rimtas laikas įteikti literatės ir muziejininkės Teresės Mikeliūnaitės premiją. Iš šešių pretendentų daugiausia balų pelnė mero patarėja kultūrai Bronė Lukaitienė, rašytojas Rimantas Vanagas ir muzikos mokyklos mokytoja Irena Meldaikienė. Dar nespėjus išdalyti šios rajono tarybos įsteigtos penkių tūkstančių litų premijos, rajono laikraštyje mokytojas R. Gižinskas pasipiktino, kodėl premija skiriama ir tos pačios savivaldybės valdininkei B. Lukaitienei. Įsižeidusi mero patarėja kultūrai netgi ryžosi atsisakyti šio apdovanojimo. Dėl šio incidentėlio sukviesti Kultūros tarybos nariai R. Gižinską pavadino pamišėliu, o savo sprendimo nepakeitė. Ne, čia netaikytina reziumė: šuo loja, o karavanas sau keliauja tolyn.

Tryškiai

Tokių vaizdelių prisižiūrėjau, kad net akys apžvairo. Ne klumpakojo, ne pasiutpolkės, o avangardo! Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos moksleivija su dailės mokytojos Adelės Andruškevičienės pagalba čia smagias burda moden jau ketvirtus metus rodo. Šiųmečiam avangardo konkurse penktų-dvyliktų klasių mergužėlės ir bernužėliai rodė keturiolika spalvingų rūbų kolekcijų. Aštuntokių kolekcijai "Karmen" pripažinta pirmoji vieta. Devintos a klasės kolekcijai "Ugnies prieglobstyje" skirta antroji, o dvyliktokų kolekcijai "Šiapus ir anapus" - trečioji vieta. Popierinę karpytą suknelę ir skrybėlaitę demonstravusi aštuntokė Eridana Jonušaitė tapo geriausiu modeliu. Vivat Tryškiai!

Druskininkai

Maironio gatvės rezidentą, kavinės "Širdelė" ištikimiausią lankytoją, žydiškų anekdotų specialistą, Gintaro Žilio gerą bičiulį, Poetinio Druskininkų rudens finansininką, laivų "Imperial" ir "Mauritanika" bocmaną, "Alitos" brendžio mėgėją, simpatiško šuneliuko Rikio šeimininką, automobilio "Opel Senator" vairuotoją Andrių Mosiejų ištiko nekuklus jubiliejus. Bet jis nesutriko: pasirišo "žavią" peteliškę ir pakvietė visus į "Aną pakrantę". Tokio pavadinimo tapybos ir objektų parodoje Mažojoje galerijoje Andrius eksponavo savo geriausius per dvidešimt dvejus metus sukurtus meno dalykus. Tikėkit manimi: Andrius nesensta. Tik pažiūrėkit, kaip jo rankose šoka pieštukas su teptuku.

Šiauliai

Viešoji įstaiga "Šiaulių donoras" pasibeldė į miesto savivaldybę ir paprašė valdininkų ir politikų nemokamai duoti kraujo. Tačiau iš kone trijų šimtų savivaldybininkų ir trijų dešimčių tarybos narių donorais sutiko būti vos septyni. Tai ūkio tarnybos vedėjos pavaduotojas F.Lapukas, finansų skyriaus vedėja K.Daujotienė, gydytojo tarnybos vadovė J.Stirbienė, šios tarnybos darbuotoja A.Čepulytė, mero patarėjas L.Kleinauskas, Dešiniųjų sąjungos atstovė I.Vasinauskaitė ir socialdemokratė J.Tepliajeva.

Gal ir ne kaži koks tų politikų kraujas, bet pavardes siūlau gerai įsiminti. Galbūt teks jiems padėkoti.

***

Tarptautinę studentų dieną Šiaulių universitete svečiavęsis Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas buvo užspeistas į kampą: universiteto muziejui padovanojo savo kaklaraištį. O kad morališkai ir finansiškai nebūtų nuskriaustas, gavo iš studentų kompensaciją - keptuvę. Abi pusės liko patenkintos.

Svobiškis

Svobiškyje sukasi turbina! Buvusio Kauno politechnikos instituto dėstytojo, tremtinio Tado Masėno prieš dvylika metų sumanyta idėja materializuota: uošvio Steiblio palivarke pastatyta hidroelektrinė. Alantos parapijos klebonas Algimantas Petkūnas ją netgi pašventino. Svobiškio elektrinė prijungta prie bendros mūsų šalies elektros tinklų sistemos. Toliaregis tas Masėnas: sustabdžius atominę, jam, jo vaikams ir anūkams nereiks prie žvakių žabalinėt.

 

Skaitytojų vertinimai


Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
2:31:40 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba