Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-11-12 nr. 3023

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• DANUTĖ PAULAUSKAITĖ15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ĮKALINTAS ŽODIS
• Akvilė Rėklaitytė.
XXI AMŽIAUS IŠEIVIS

POKALBIAI 
• Antanas Gailius.
SALDAINIAI NERAKINTAME AUTOMOBILYJE

LITERATŪRA 
• Birutė Ciplijauskaitė.
MEISTERIS (ICCHOKAS MERAS) IR JO SŪNŪS (VARIACIJOS P.CVIRKOS TEMOMIS)
3
• Vida Kuzmaitė-Kivilšienė.
BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ ĮVERTINTA ISPANIJOJE
4

DAILĖ 
• Juozas Galkus.
VILUTIS IR JO KŪRYBA
5

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
NELENGVAI IR NESALDŽIAI
2
• SKANDINAVŲ KINAS IR ALGIMANTO PUIPOS "AUKSO FONDAS"16

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
LAIKMETIS IR TEMOS
5

MUZIKA 
• Agnė Raguckaitė.
"GAIDA": KAMERINIŲ OPERŲ BEIEŠKANT
14
• Indra Karklytė.
ŠIUOLAIKINĖS OPEROS AKSIOMA
35
• Violeta Tumasonienė.
TRES DEI MATRIS SYMPHONIAE
7
• "BOLERO" PREMJERA

MENO DIS/KURSE* 
• Laura Baigorri Ballarin.
ATEITIS NEBĖRA TOKIA, KOKIA BŪDAVO

KNYGOS 
• BRÜCKEN/TILTAI
• BETONINĖ KAUKĖ
• PASLAPTIES ŠYPSENOS1
• NAUJOS KNYGOS

POEZIJA 
  ARVYDAS GENYS3

PROZA 
• Nijolė Kepenienė.
SAKSOFONISTO TEMA
4

VERTIMAI 
• ESTEBAN MOORE

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
CARLO DOLCI’O PAVEIKSLAS "ŠVENTASIS KAZIMIERAS" VILNIUJE
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• "BULVIŲ VALGYTOJAI"2

AKTYVIOS JUNGTYS 
• GURU IR GITARISTAI

KRONIKA 
• ŽEMĖS DREBĖJIMAS LIETUVOJE6
• VYTAUTO LANDSBERGIO FONDO PREMIJA
• NAUJAS "ZNAD WILII" NUMERIS
• Rasa Klioštoraitytė.
PASAULINĖ ITALŲ KALBOS SAVAITĖ
2
• Jūratė Grigaitienė.
LIETUVOS LĖLININKŲ KONFERENCIJA
1
• ĮSTEIGTA VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJA
• Enrika Striogaitė.
DOVANOS ANT KAUNO "LAIPTŲ"
• ALEKSANDRO ŠIEKŠTELĖS FOTOGRAFIJOS IŠ DANIJOS
• M.IVAŠKEVIČIAUS PJESĖS PREMJERA KLAIPĖDOJE1

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATGAVIMO ŠIMTMEČIUI
• NEPAMIRŠKITE UŽSIPRENUMERUOTI SAVAITRAŠČIO 2005 METAMS
• PIRMOSIOS KNYGOS KONKURSAS11
• LIETUVIŠKŲ PJESIŲ KONKURSAS1
• UŽDEKIME VILTIES ŽVAKUTES

DE PROFUNDIS 
• Renata Šerelytė.
ŠAKUČIŲ SLĖNIO ONTOLOGIJA
9

POEZIJA

ARVYDAS GENYS

APSILANKYMAI AUKŠTAITIJOJE

[skaityti komentarus]


– LIGI UGNELĖS IR GIESMĖS


Dangaus kanopai žaibo skeltai
nudundant virš jaunų galvų
turėjau vėl lyg daigas keltis
ir kelti vėjus virš kalvų

kur įsikūręs šventas Miestas
su skatiku kilnios našlės
kur tavo burtas amžiams mestas
tu Vyčio purpuro šalie

vėl gležną pumpuro kumštelį
sugniaužiau: būki pagaliau
jaučiau kaip skleisis šitas štilis
lyg žiedlapiai tarpu dyglių

teks vytis ginti savo būstą
(į aistmares žaibai susmigs)
teks žerplinčią žariją pūsti
– ligi ugnelės ir giesmės

S(IELA): BROLIO ŠŪKSNIS LATVIJOS PUSĖN


Artūrui

Siela siela Rīgas iela
danginai tu mano lemtį
tarsi šiaurusai tas vėjas
ar nulaužti ar nulenkti

prie namų raudono stogo
žydinčias šakas prispaudei
Rīgas iela tavo žodžiai
tarsi žiedlapiai o skauda

imk tą širdį Rīgas iela
vėjau šiaurusai ją neški
kai nuleidęs galvą – vienišas
leisiuos ta gatve lyg S(IELA)

klupinėsiu šauksiu vysiuos
ir tuščioj aikštelėj laiptų
dar norėsiu tau atleisti
ir už tai – už ką numirčiau

šakos žydinčios supynė
mums tą sielvartą it pilį –
Salaspilį? ---------------
tyli S(IELA)
nors nėra poetui sienų

KOŠMARĄ TĄ VAIKAS SAPNAVO


Rimantui Šaveliui

Graudu man širdies aukštaitijoj
gūdu man žvaigždelių aukštybėj
ko ieškau? – jei vis atrandu

štai kalas gležnutis daigelis
kur kryžius dūlėjo prie kelio
kuriuo teks išeiti; dar Tu

Dievuli o Rūpintojėli
man kelią pastoki nes vėlei
lieku tiems kuriuos palieku

atminti ką žvaigždės uždažė
pamiršt kas krūtinėje daužės
košmarą vadinęs miegu

košmarą tą vaikas sapnavo
gyvatės kertančio snapo
bijojęs – ar to nejutai

ar tavo kaktoj neregėti
raukšlės tų baisybių tos gėdos
sugniaužkim gyvatę kietai

kad ji vėl švieson neišsprūstų

ŽOLINĖ PANEMUNYJE. ATSIDŪSĖJIMAS


Namutėli spalvos gedulingos
Nemunėli lelijos kur lingaus
sudievu – pamirškit mane

Miestas nasrus jau pražiojo
nors pasiduoti gražiuoju
nežadu; gieda minia

Žieduota procesija virtusi
svydi sapne Aušros vartai
tyliai nubaido mintis

jos kaip šikšnosparniai sodo
švytavo mėnulio besotėj
aky – tarsi atmintis

apyblanda ir debesijoj
spalva gedulinė lelijų
tos baltos lelijos ir tau

ir sopuliui mano gimtinės –
Marijos žvilgsneliams taikingiems
širdin kurią čia išgirdau

ir dar valandėlei prisėdęs
ant slenksčio namų – tarsi aidas
siela atkartojau tave

ir su Nemunėlio srove
kuri nešė kryžių ir leidos
kaip saulė kaip motinos veidas, –
žieduotą procesiją vesk...

AUKŠTAITIJOJE. MEILĖS SONETAS


Gaivesnis dvasios gūsis man esi.
Ne mano dovanom gyva, bet mano –
tarsi Marijos atvaizdas – šviesi...
Tu išmeldi mane iš negyvenimo.

Ne mano kūrinys, bet kūrinys
toj kūrinijoj sielvarto. Malonė?
Lydi mane visur bedžiaugsmį, nes
esi paguoda tolimos kelionės.

Ir tik į vienas kitą žvelgdami,
mes veidą sugrąžiname tikrovei,
kuri lyg upė sualma tavy
ir lyg versmė jau veržiasi per uolą.
Ir kvapą gniaužiančiame aukšty puola
į lygumą – abu krantai gyvi.

SODE. SAULĖLYDŽIO SONETAS


Pavargėlio akim žvelgiu iš ateities:
tas sodas – tai tikros Malonės valdos.
Ne Piktojo, – kai aš dieglius tevalgau.
Ir užgeriu juos ašarom kaltės.

Tylos ilgiuosi, o šaukiu: tyla –
tai Dievas... Ak, pilvakalbystės menas
tarsi upokšnis gurgia... Pilnas mėnuo
vėl patekės, nutils kalčių byla.

Pasaulį nugalėjau – tūkstantkart?..
Tik susitaikęs su savim, linkėjau
ramybės tau, nes nerimas apkars,
kai barsto žiedlapius petrarkiškosios gėlės.

Ir sodas skleidžia susitaikymo ramybę.
Ir ilgesys, labiau nei kaltės, širdį gnyba.

DAINUOJA MOTERYS DAUNIŪNŲ


Dainuoja moterys Dauniūnų
žemėtais dangiškais balsais.
Lyg iš aukštybių. Lyg iš liūnų.
Net pats savęs širdim klausais.

Balsais iš dumbančių krūtinių,
rudens jurginais pridengtų ---
Dauniūnų moterys kūrena
ugnelę nemigos naktų ---

Daina lyg Agotėlės duona ---
Ji saugo. Seilę tenurys
bebalsis, jei klausos neduota,
aukštaičių dainius – juokdarys.

Kai Miesto žvangesiams apkurtęs
žvarbstu bemiegio patale,
dainuoja po žeme Dauniūnai,
dainuoja moterų dalia ---

Ir vėl ugnelė šoka, kliūna...
Net pats savęs širdim klausais.
Lyg iš aukštybių. Lyg iš liūnų –
žemėtais dangiškais balsais ---

LEKIU LYG TAS ŠAUKLYS


Šalin pasukčiau, bet mintis gaili
į pragarus ko gera nugramzdintų...
O tiltas – irgi kryžgatvio dalis.
Ir prarajoj širdžių renkuosi tiltą.

Kaip tas be amo lekiantis šauklys,
kakta zigzagais žaibo pažymėta.
Tik žingsnių aidas man po kojom klyks.
Žinia gera... Lekiu. Iš kelio, šmėklos.

Greit palengvės – širdis lekuos lengva,
lengvesnė už sniegelį... Kilkit kilkit
iš prarajos, kaip aš kylu gatve.
Ir pavirstu šauksmu nuo amžių tilto.

Tikiu, gera žinia visus ištiks.
Tikėkiu, šviesos kitabūtis pasiekia
sapnuojančius ir Miesto pakrašty:
gal Metamorfozes, gal Odisėją...

O gal net Dantės pragaro liepsnas
ar geležinę uždangą, kur kančios
dar viešpatauja... Angeliškai snigs.
Ir lėks kalėdinis sniegelis lengvas.

Žinia gera... Lekiu – lyg tas šauklys –
pranešt... Ir vėl sustoju – susizgribęs:
aklieji neregi, nestrykčioja luošiai
ir net kurtieji tildo LINKINTĮ RAMYBĖS.
 

Skaitytojų vertinimai


11680. KARIBAU2004-11-17 08:20
duokit geniui bent koki komentariju, gailikai... nors žinoma nėra ka komentuot... kaip sake vienas geras prietelius, genys yra paukštis su amžinu smegenų sutrenkimu - cia ne apie A.G.

11700. Faustas2004-11-18 15:59
Komentuoti yra ką, karibau. Kad ir įdomiai , savitai perteikti aukštaitiški motyvai. Nors apie Aukštaitiją rašė daug kas.Bet išvengta pavojaus kartotis.

11701. :2004-11-18 16:04
Ir tik į vienas kitą žvelgdami, mes veidą sugrąžiname tikrovei, kuri lyg upė sualma tavy ir lyg versmė jau veržiasi per uolą. Ir kvapą gniaužiančiame aukšty puola į lygumą – abu krantai gyvi.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 9 
2:31:12 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba