Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-10-27 nr. 3115

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rimvydas Stankevičius.
VĖLINIŲ
51
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Jurgita Mikutytė.
ŽVILGSNIS Į KAIMYNO VERTĖJO DARŽĄ
1

ESĖ 
• Stasys Stacevičius.
ŽYMĖTOS KNYGOS (2)
3
• Jūratė Baranova.
KAIP TAPTI SAUKOS KŪRYBOS ŽINOVU?
18

POKALBIAI 
• PO TĖČIO NUMYLĖTU ĄŽUOLU1

KNYGOS 
• Rūta Šlapkauskaitė.
YANNO MARTELIO „PI GYVENIMAS“: LYGTIS SU TRANSCENDENTINIU NE/ŽINOMUOJU
4
• NUOSTABIOS MEILĖS ISTORIJA3
• SU BLOGAIS KETINIMAIS
• MISTERIJA
• KNYGŲ APŽVALGA
• NAUJOS KNYGOS1

MUZIKA 
• JEANAS FRANÇOIS LAPORTE’AS: „NORIU TAPTI KLAUSYMOSI VIRTUOZU“15

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
MINIMUMAS?
• Emilija Budrecka.
NELĖS ZIRNYTĖS PARODA GALERIJOJE „ARTIMA“

PAVELDAS 
• Anatolijus Bachtinas.
KALININGRADAS NUSPRENDĖ ATSTATYTI KARALIAUČIAUS PILĮ
1

TEATRAS 
• SENSACINGAS LIETUVIŲ ANIMACIJOS STUDENTO IŠŠŪKIS
• LĖLIŲ TEATRŲ KONKURSE – BE STAIGMENŲ
• „RAŠANTI KARTA“ – JAUNIESIEMS DRAMATURGAMS

POEZIJA 
• STASĖ LYGUTAITĖ-BUCEVIČIENĖ3

PROZA 
• Jaroslavas Melnikas.
VIDUJE
1

VERTIMAI 
• Frank Norten (Vokietija).
UNDERGROUND III
2
• Rody Gorman (Škotija).
PIENĖS
• Maria Grech Ganado (Malta).
SANDALAS
• Pia Tafdrup (Danija).
SKAITANT MEDŽIUS
1
• Ryszard Krynicki (Lenkija).
NEPASTEBIMAI
• Njordur P. Njardvik (Islandija).
VĖJO NEGALIMA MATYTI

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Juozas Žitkauskas.
BARDŲ FESTIVALIS NUSTEBINO DALYVIŲ GAUSA
1
• Eglė Kačkutė.
BIBLIOTECA BODMERIANA – PASAULIO LITERATŪROS BENDRUOMENĖ
1

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Filosofas ARVYDAS ŠLIOGERIS atsako į EDVARDO RIMKAUS klausimus.
VISA KALBA YRA METAFOROS
31

KRONIKA 
• KULUARAI
• RENKAME METŲ KNYGĄ!20
• Ridas Viskauskas.
TEATRINĖ STAIGMENA PREZIDENTO REZIDENCIJOS PAŠONĖJE

DE PROFUNDIS 
 1926 METŲ RETRO3

PARK@S 
• Vigmantas Butkus.
TEMA: APIE ALAUS BAMBALĮ
4
• Gintautas Mažeikis.
KRIKŠTATĖVIO BIBLIOTEKĖLĖS PATARIMAI VERSLININKAMS
2
• GYVENIMAS PAGAL „PASIDARYK PATS“3
• Dalia Tamošauskaitė.
IŠ VABALŲ GYVENIMO
2
• Remigijus Venckus.
MIRTIS KINE IR REALYBĖJE
1
• ROLANDO ANDRIJAUSKO KELIONIŲ FOTOGRAFIJOS. WWW.ROLLINDUST.COM1

DE PROFUNDIS

1926 METŲ RETRO

[skaityti komentarus]

Žvaigždės ir žmonių likimas

[...] Sausyje gimusieji yra darbštūs ir savo darbštumu pasiekia to, ko neleidžia talento stoka. [...] Sausyje gimusios moteriškės turi šaltą širdį, visgi mėgsta flirtuoti, net su keliais iš karto. Vasario mėnesį gimusieji daro geresnę karjerą svetimame krašte negu savo gimtinėje. [...] Vasario moterys yra geros žmonos ir blogos našlės. Dažnai jos labai gražios. Jos vienyvos ir mėgsta sportą. Kovo mėn. gimusieji teisingi, sąžiningi ir geraširdžiai, žino pinigų vertę ir juos moka taupyti. [...] Jie geri matematikai. Moterys gimusios kovo mėnesy labai pavyduliauja ir daug plepa, mėgsta dėlioti kortas ir viešpatauti šeimynoje. Jų širdys labai linksta prie vyriškių, nuo kurių jos moka paslėpti savo trūkumus. Balandžio vyriškiai [...] dideli juokdariai ir išdykėliai. Mėgsta būti laisvi, linkę muzikuoti ir šokti. [...] Žmonoms jie ne neperdaug ištikimi, nes pasiduoda akimirksnio intakai. Balandžio moterys gražios ir mėgsta nuotykius.Gegužės mėnesy gimusius laukia pasisekimas. Jie ištikimi sau. Geri draugai, bet pavojingi priešai. [...] Birželio žmonės pavydūs ir susierzina dėl menkniekių. Moteriškės gimusios birželyje turi karštą temperamentą ir anksti išteka. [...] Liepoje gimusieji vyriškiai [...] heroingi, bet dažnai grynai spekuliatyvūs ir veda žmoną tik dėl pinigų ar padėties. [...]Rugpjūtyje gimę žmonės yra lengvapėdžiai ir greitai įsimylį. [...] Jų gyvenimas pilnas meilės nuotykių ir jie labai nepastovūs. [...] Rupjūčio moterys gailestingos, geradarės ir myli gyvulius. Turi pasisekimą pas vyriškius. Rugsėjo mėnesy gimusieji yra ramūs, lėti ir daug apsveriantys. [...] Rugsėjo moterys [...] myli kates ir šunis ir dažnai lieka senmergėmis. Spalio mėnesy gimusieji linkę prie rimto ir naudingo darbo [...] Gal jaunystėje ir ne taip jie rimti, bet paskui surimtėja. [...] Lapkrityje gimusieji nepastovūs. [...] Jų šeimynose daug vaikų. [...] Gruodyje gimusieji [...] aukoja visas jėgas savo nusistatytam tikslui pasiekti. [...] Moterys, gruodyje gimusios, lengvo būdo ir mėgsta išorinį blizgesį. Betgi šeimynos gyvenime yra geromis žmonomis ir motinomis.

(„Naujas žodis“, 1926, Nr. 1–2, p. 11–12)

Įklimpo

Šiomis dienomis vakare tūlas darbininkas Kauno miesto sodne įkrito į sašlavų duobę, iš kurios negalėjo išlipti. Gaisrininkų pagalba jisai iš duobės buvo ištrauktas ir nugabentas ligoninėn.

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. sausio 16 d., Nr. 12, p. 4)

* * *

P. K.Ambrozaitis apie pora metų „procevojo“ užsieniuose, siekdamas aukštojo mokslo diplomo. Pasakykit, mielieji, komai ir ne komai, ar p. Ambrozaitis, doktorato besiekdamas, buvo ir Lietuvos Seimo narys? Jeigu buvo, tai ar tauta renka atstovus doktoratui siekti? Jeigu taip, tai ar jam, Šveicarijoje bestudijuojančiam ir Seimo atstovo alga buvo mokama? Jeigu ne, tai iš kokių versmių aukštuosius mokslus ėjo ir sesutėms ūkiui reikalingas (o gal ir nebūtinai reikalingas?) dovanėles siuntė? [...]

(„Lietuvis“, 1926 m., Nr. 1, p. 13)

Šis tas iš p.: [Kazimiero] Ambrozaičio biografijos

„Lietuvis“ neseniai pakėlė klausimą, kokiomis lėšomis federantų vadas p. Ambrozaitis du metu važinėjo po Šveicariją Friburgo „daktaratui“ gauti [...], iš ko dar bestudentaudamas atsiuntė į savo ūkį savo sesutėms dovanų pora gerų vokiškų arklių, gerai pakinkytų, geroj brikutėj? [...] Žinoma, tai juk patys niekai, palyginti su kitų p. Ambrozaičio kolegų latifundijomis, tačiau nusiminti nėra ko – juk tai tik pati karjeros pradžia. Kiekvienas pradeda nuo adatos: [K.Ambrozaitis 1923 – 1925 m. studijavo Friburgo universitete, jį baigęs gavo filosofijos daktaro laipsnį, o tuo pat metu buvo Seimo atstovu, net Seimo prezidiumo sekretoriumi bei ėmė atitinkamą algą].

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. sausio 28 d., Nr. 22, p. 2)

* * *

Vakar, laikraščiui tik iš spaudos išėjus, prisistatė policija ir suėmusi išgabeno visą „Lietuvos žinių“ laidą. Konfiskacija padaryta Kauno miesto ir apskrities viršininko nutarimu už antrąjį straipsnį „Naujakuriai ir užsienio paskola. Pasaka apie gyvą zuikį, arba pono Ambrozaičio disertacija demagogo laipsniui gauti. [...] Pažymėtina, kad konfiskacijų nutarimams blankai nebe ranka parašyti, o spausdinti, todėl reikia tikėti, kad toks techniškas pasiruošimas turės administracijai daug palengvinti laikraščių konfiskavimo darbą ateity.

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. sausio 30 d., Nr. 24, p. 1)

Onanizmas

Yra vienas labai blogas paprotys, kuris labai išsiplatinęs. Tas paprotys yra onanizmu vadinamas. Onanizmas yra lyties patenkinimas, kuris atliekamas be lyties suėjimo. Vyrai dažniausiai šį dalyką atlieka rankomis [...]. Jeigu onanizmas žmogui nekenktų, apie jį galima būtų tylėti. Bet dažniausiai onanizmas sunkiai atsiliepia žmogaus sveikatoje [...]. Pažiūrėkime į to žmogaus veidą, kuris labai dažnai užsiima onanizmu. Jis atrodys išbalęs, iškūdęs, įdubusiomis akimis, po akimis mėlynės, veidas dažnai spuoguotas, rankos – pamėlynavusios; toksai žmogus neturi bendrai geros vyriškos išvaizdos [...]

(„Karys“, 1926 m. vasario 18–24 d., Nr. 8, p. 72)

Apvogė prof. Krėvę

Kovo 21 d. nežinomi piktadariai iš apsiausto prof. Krėvės Mickevičiaus esant jam Kooperacijos klube, pavogė revolverį ir kitų smulkių daiktų.

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. kovo 24 d., Nr. 68, p. 4)

Išdykėlio darbas bažnyčioje

[...] Gyvą tokio nekultūriško darbo ženklą mes galėjome matyti Velykų šventę, kada žmonės, beeidami į bažnyčią ir senobiniu mūsų būdu apšlakstydami savo kaktą švęstu vandeniu, įžengė į Dievo namus su nudažytais pirštais ir spalvota kaktoje vieta. Mat blogos valios žmonės buvo įpylę į vandenį rašalo [...]

(„Raseinių balsas“, 1926 m. balandžio 10 d., Nr. 6, p. 4)

Rinkikai!

Artinasi rinkimų laikas: Jums uždėtas atsakomingas ir sunkus uždavinys išrinkti į būsimąjį Seimą geriausius piliečius. Mūsų laikų parlamentinė sistema neleidžia Jums rinkti „personaliai“ ir verčia atiduoti savo balsą ne už atskirą asmenį, bet už „partiją“. Tuo tarpu Jūs toli gražu ne visuomet sutinkate su savo partijos pažiūromis kuriuo nors konkrečiu klausimu. Jūs pradedate abejoti ir svyruoti. Tik dėl vieno negali būti jokių abejojimų ir čia įvairių partijų žmonių pažiūros sutinka – tai įvertinant amerikoniškąją plunksną „Parker – Duofold“. Dėl jos dviejų nuomonių nesama. Visų yra pripažinta, kad plunksnakotis „Parker – Duofold“ iš tikrųjų yra nepamainomas, nes turi šias septynias ypatybes: 1) padarytas iš pirmos rūšies medžiagos, 2) veikia be atsisakymo, 3) lengvai pripildomas, 4) niekuomet nevarva, 5) sklandžiai rašo, 6) turi gražią išvaizdą, 7) tinka bet kuriai rašysenai. [...]

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. balandžio 29 d., Nr. 98, p. 2)

Bitės ir širšinai

Išlėkusi iš savo avilio bitė niekados nepuola širšinus pirmoji, o širšinai visados stengiasi užpulti bitę ir atimti iš jos medų. [...] Bendrai imant bitės labai taikios: jos nepuola pirmosios. Jos stengiasi tik tuos pavaryti nuo savo avilio, kas sukasi apie jį ir nori pasinaudoti jų darbo vaisiais, būtent: medumi.

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. balandžio 29 d., Nr. 98, p. 4)

Maudymasis

[...] 1. Maudytis tokiose vietose, kur nebūtų piktinami žmonės. [...] 3. Maudytis upėse ir ežeruose gali tik sveiki. Tie, kurie serga inkstų liga, negali maudytis. Taip pat nereikia maudytis po didelio susierzinimo ir po nemiegotų nakčių. 4. Negera maudytis tuojau po valgio arba gėrus svaiginamųjų gėrimų. 5. Prieš maudantis reikia žiūrėti, kad nebūtum sušilęs. Tad eidamas maudytis eik palengva. Jeigu teko sušilti, atsisėsk nenusirengdamas kur pavėsy ir palauk, kol atvėsi, tai yra kol širdis ims ramiai plakti. [...] 7. Tuojau pasinerk į vandenį su visa galva arba bent sušlapink ją, kad kraujas nepultų. Jeigu ausys yra nesveikos, varvančios, žinoma, to reikia vengti. [...]

(„Vienybė“, 1926 m. gegužės 26 d., Nr. 22, p. 175)

Pranešimas

Kadangi jau ne vieną kartą teko girdėti, kad dabar gyvenąs kažkur Kaune Jonas Raštikis visiems sakosi esąs mano brolis, šiuo pranešu suinteresuotiems asmenims, kad jokio brolio Jono niekuomet neturėjau ir neturiu. Kapitonas Stasys Raštikis.

(„Lietuva“, 1926 m. liepos 10 d., Nr. 151, p. 6)

Kas per žvėris. Šimonys (Panevėžio apskr.) / P.Sabaliauskas

Rugsėjo pradžioj Šilagalių kaimo gyventojas pil. Kepalas užmušė šimoniečiams nepažįstamą žvėrį: jo nugara ruda, pilvas balkšvas ir vietomis žymu juodos dėmės, uodega sprindžio ilgumo. Ūgis ir kūno sudėjimas kaip tigro. [...]

(„Lietuva“, 1926 m. rugsėjo 21 d., Nr. 212, p. 5)

Susirinkimas

Rugsėjo 13 d. 15 val. „Socialdemokrato“ redakcijoj šaukiamas Kauno Užrakinėjimo B-vės sargų susirinkimas apsvarstyti savo padėties.

(„Lietuva“, 1926 m. rugsėjo 11 d., Nr. 204, p. 5)

* * *

Miškų departamente dvi panelės priešingai nusistačiusios šį pirmadienį, darbo metu, besikalbant apie įvykusias sekmadienį, Šv.Trejybės bažnyčioj, muštynes, susiginčijo. Vienai pavadinus lietuvius „chamais“, antroji puolė ją mušti. Po valandėlės jos dvi vartėsi žemėj, įkibusios viena kitai į plaukus. Tarnautojams teko jas skirti.

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. spalio 1 d., Nr. 225, p. 4)

Lietuvių literatūros chrestomatija. Penktosios klasės kursas / Parengė V.Kamantauskas: [iš šios knygos recenzijos]

Kas nežino klasiško Lermontovo eilėraščio „Angelas“. Bet pasižiūrėkit, kaip jis atrodo Dagilio vertime:
Po dangų vidurnakty angels lakiojo,
Ir giesmę nežmonišką tyliai giedojo.“
(„Po niebu polunoči angel lietel
I tichuju piesniu on piel“...).

Moksleivis ir nesupras, kad ne angelas giedojo „nežmonišką giesmę“, o eilėraštis nežmoniškai išverstas. [...]

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. spalio 3 d., Nr. 227, p. 4)

Ką provincija Kaunui rašo: Kiekvienam pasiskaitytinas laiškas

Juozai! [...] Mūsų gyvenimas N. Mieste? Gyvename ir, tarytum, laukiame ryt dienos išganymo [...] Man darosi įstabu, kad kas – ne – kas, arti manęs gyvenančių, iš „proletarų“ tarpo, gana gerai gyvena visiškai be darbo. Vištas, kalakutus vagia kaip pasiutę, o arklį gali drąsiai gatvėje palikti ir jo nieks nepaims. Taigi, jei dar taip ilgai tęsis, kas bus – sunku pasakyti, viena – gero nebus. [...]

(„Lietuva“, 1926 m. lapkričio 13 d., Nr. 262, p. 5)

Sensacija apie Lietuvos karalių: Kaunas. XI. 15

Kai kurių vietinių laikraščių žinia apie Kaune neva buvusį Ispanijos princą Alfonsą aplėkė beveik visos Europos spaudą. Daugelis laikraščių daro sensacingų ir drauge kuriozinių išvadų. Princas Alfonsas esą atvykęs į Kauną sąryšy su sumanymu išrinkti jį Lietuvos karalium. Kopenhagos „Berlingske Tidende“ rašo, kad princo atsilankymas turi ryšio su krikščionių demokratų partijos pastangomis įvesti Lietuvoj monarchiją [...]

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. lapkričio 15 d., Nr. 263, p. 1)

Laikraščių reikšmė

Jei šiandien gyventų apaštalas Povylas arba Martynas Liuteris, jie tikrai leistų laikraščius.

(„Lietuvos žinios“, 1926 m. lapkričio 16 d., Nr. 264, p. 2)

Parengė ALVYDAS SURBLYS

 

Skaitytojų vertinimai


32214. vs 2006-10-31 17:35
smagus horoskopas, kažkaip netikėtai taiklus

32268. retro fanas :-) 2006-11-03 16:33
Man tai horoskopas taip sau,yra,kur tinka,yra ir nelabai,aktualu dėl to,kad Seimas šiais laikais bandė uždrausti tikėjimą horoskopais. Patiko parkerio reklama,gražiai priešpastatanti politikų nerealius bei ne visiems tinkančius pažadus ir realią geros plunksnos naudą, taip pat negražus onanisto veidas,pirmos nepuolančios bitės,vertimo komentaras,spausdinti blankai palengvinsiantys laikraščių konfiskavimą, aktuali informacija ir apie Ispanijos princą Anglijos karalienės vizito kontekste.

32274. taigi :-) 2006-11-03 21:22
Idomu, ar ir musu spauda po 80 metu skaitydami anukai, taip gardziai juoksis:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
2:26:05 Oct 17, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba