Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Naujienos pasauliui apie LietuvąEkonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiMažeikiškiai ieško verslo plėtros galimybių Gruzijoje

El. paštas Spausdinti

saakasvislis_veliavaĮpusėjus rudeniui Mažeikių verslininkų asociacijos (MVA) nariai lankėsi Gruzijoje, kur domėjosi verslo plėtros galimybėmis. Kelionės metu penkiolika MVA narių atstovų susitiko su Gruzijoje jau dirbančiomis Lietuvos kompanijomis bei užmezgė naujus verslo kontaktus su vietiniais verslininkais.

Ypatingo dėmesio lietuviai sulaukė „Kontaktų mugėje“, kurioje dalyvavo daugelis vietos verslininkų bei verslą koordinuojančių organizacijų, o taip pat Lietuvos konsulas Gruzijoje - Borisas Gamrekeli. MVA prezidentas ir didžiausios bei moderniausios valgomųjų ledų gamintojos Baltijos šalyse UAB „Ingman ledai“ generalinis direktorius Virgilijus Radvilas Gruzijoje pristatė asociacijos veiklą bei domėjosi vietinės ledų rinkos ypatumais.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Po mūsų - nors ir tvanas?

El. paštas Spausdinti

razmaBeveik prieš dvi savaites Vilniaus meras A. Zuokas Bostone, Harvardo universitete, gavo ir atsiėmė alternatyviąją Nobelio („Ig Nobel“) premiją. Apdovanojimą už išradingą būdą „nubausti“ ne vietoje stovinčius automobilius juos pervažiuojant šarvuočiu, griežtai pasmerktą Lietuvoje, Vilniaus meras gavo už pasiekimą, kuris iš pradžių priverčia nusijuokti, o po to rimtai pagalvoti.

Toks drastiškas metodas atkreipė dėmesį ir į Vilnių, ir į Lietuvą. Vaizdo įrašas, kur Vilniaus meras šarvuočiu pervažiuoja Gedimino prospekte ant dviračių tako ir pėsčiųjų perėjos pastatytą automobilį, vien youtube.com peržiūrėtas daugiau nei 5 milijonus kartų. Didžiojoje Britanijoje apie šį vaizdo įrašą skelbė 6826 portalai, Indijoje – 128, Jungtinėse Amerikos Valstijose – 3496, o Vokietijoje – 1716 portalų.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Prancūzijos premjeras pagelbėti dėl IAE nežada

El. paštas Spausdinti

premjeras_filonasVilniuje apsilankęs ir su Lietuvos ministru pirmininku Andriumi Kubiliumi susitikęs Prancūzijos premjeras Fransua Filonas pripažino, kad Ignalinos atominės elektrinės  (IAE) uždarymas Lietuvoje pareikalavo daugiau lėšų negu buvo tikėtasi.

Pasak jo, išlaidos daugiausia susidarė konkursą laimėjusiai bendrovei “Nukem Technologies” pradėjus savo darbą, tad, anot jo, reikėtų įvertinti ir šias lėšų stygiaus priežastis. “Nukem Technologies” vėluoja atlikti būtinus darbus, tačiau Lietuva nesiryžta nutraukti sutarties, nes susitarimo keitimas ar nutraukimas šaliai brangiai kainuotų, mat, pasirašyta sutartis Lietuvai esą visiškai nenaudinga.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Su­dė­tin­ga pa­dė­tis Ig­na­li­nos elek­tri­nė­je

El. paštas Spausdinti

ignalinos-atomine-elektrineApie už­da­ro­mos Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tus plūs­ta prieštaringa infomacija, ta­čiau aki­vaiz­du, kad pro­jek­tai brangs­ta šim­tais mi­li­jo­nų li­tų ir ke­le­rius me­tus vė­luo­ja. Tęs­ti jė­gai­nės už­da­ry­mą Lie­tu­vai ga­li tek­ti sa­vo lė­šo­mis, nes ES kol kas nu­si­tei­ku­si tam skir­ti tik pu­sę rei­ka­lin­gos 3 mlrd. Lt su­mos. To­kius duo­me­nis pa­tei­kia Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­rius Os­val­das Čiuk­šys.

O. Čiuk­šys tei­gia, kad IAE va­do­vy­bė yra ne­veiks­ni, nes su­iru­tė IAE nau­din­ga Ru­sijos ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos ben­dro­vei „Nu­kem Tech­no­lo­gies“. Taip jis sa­kė ant­ra­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Ak­tu­a­lu­sis in­ter­viu“ . O. Čiuk­šys sa­kė: „Aš ma­nau, kad nau­din­ga yra tiems, ku­rie sten­gia­si pa­di­din­ti su­tar­čių kai­nas ir to­liau vil­kin­ti už­da­ry­mo dar­bus, tai yra pa­grin­di­niams mū­sų ran­go­vams („Nu­kem Tech­no­lo­gies“ – red.). Tai nė­ra paslaptis. Anos pu­sės pa­sam­dy­ti lo­bis­tai vei­kia la­bai ak­ty­viai tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, tiek Eu­ro­pos Par­la­men­te“.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Ingrida Ši­mo­ny­tė ne­gir­dė­jo apie „mi­li­jar­dą iš še­šė­lio“

El. paštas Spausdinti

simonyte_ingrida_finansuSei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te pri­sta­ty­da­ma pus­me­čio biu­dže­to pa­ja­mas, fi­nan­sų mi­nist­rė In­gri­da Ši­mo­ny­tė tei­gė, kad ben­dras mo­kes­čių pla­nas vyk­do­mas, prasčiausiai se­ka­si su­rink­ti pel­no mo­kes­tį ir da­lį ak­ci­zų.

Po po­sė­džio I. Ši­mo­ny­tė žurna­lis­tams sa­kė: „Ben­dras mo­kes­čių pla­nas įvyk­dy­tas, pa­gal at­ski­rus mo­kes­čius situ­a­ci­ja ne­vie­no­da, pel­no mo­kes­čio pla­nas ne­bu­vo įvyk­dy­tas iš es­mės dėl to, kad įmo­nės pa­kei­tė avan­si­nio pel­no mo­kes­čio mo­kė­ji­mo bū­dą.

Kalbant apie Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį ir Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį, abie­jų šių mokes­čių įplau­kos yra vir­ši­ja­mos ir ten­den­ci­jos iš­lie­ka to­liau“.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 16

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


Žymėti ir dalintis

Už teisingumą

Reklaminis skydelis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 2508622
Dabar lankosi:  svečių - 51 
Reklaminis skydelis
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 109 iš 128 
23:48:45 Oct 16, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/