Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2004-01-03 nr. 2982

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rimvydas Stankevičius.
RAMYBĖ
9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• HEROJAI IR "PIARAS", ARBA LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!4
• Stasys Goštautas.
PEN KONGRESAS MEKSIKE
• VYTAUTO MARTINKAUS KALBA VYRIAUSYBĖS MENO PREMIJŲ ĮTEIKIMO PROGA5
• LRS

ESĖ 
• Patricija Šmit.
PO ŽVAIGŽDYNAIS

POEZIJA 
• DALIA TAMOŠAUSKAITĖ3

PROZA 
• Nijolė Raižytė.
KEISTAS INKLIUZAS
5

VERTIMAI 
• KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI7

LITERATŪRA 
• Bitė Vilimaitė.
LAIŠKAS LIUDVIKUI
7
• Poetą, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą ANTANĄ A.JONYNĄ kalbina LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS.
STOVĖK ANT ŽOLĖS
15
• Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą PETRĄ DIRGĖLĄ kalbina LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS.
ISTORIJOS FAKTAS AR FIKCIJA?
2
• Į"Literatūros ir meno" klausimus kritikams atsako literatūrologė JŪRATĖ SPRINDYTĖ.
KOKIA ŠIANDIEN KRITIKA?
• LIŪDNA ŽINIA IŠ PARYŽIAUS

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
SUGRĮŽIMAS
1
• VIENOS VASAROS EMIGRANTAI
• SPEC(TAC)ULUM MUNDI4
• PRANCŪZŲ EGZISTENCIALIZMO PROZA4
• NAUJOS KNYGOS1

PAVELDAS 
• Kristina Jokubavičienė.
TAPYTOJO PRANO DOMŠAIČIO GEOGRAFIJA

TEATRAS 
• Su režisieriumi, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu JONU VAITKUMI kalbasi INDRĖ DAUNYTĖ.
JONAS VAITKUS: TURĖČIAU BŪTI ŽEMDIRBYS
13

DAILĖ 
• Pillė Veljataga.
APIE DAILĘ ESTIJOJE
• Ignas Kazakevičius.
MINIATIŪRŲ TRADICIJA, ARBA ŽOLĖS ŠLAVIMAS ŠIAULIUOSE
2
• ALGIMANTAS KURAS: BANDAU ĮAMŽINTI LAIKINUMĄ7
• Andrė Jarutytė.
ANTANAS SUTKUS VAKAR IR ŠIANDIEN
2

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Lukas Devita.
GRIUVĖSIAI
8

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Su Vilniaus dailės akademijos scenografijos specialybės magistrantėmis Kotryna Daujotaite ir Marija Rubavičiūte kalbasi Vika Ryžovaitė.
LIGOS DIAGNOZĖ – TEATRAS
20

KRONIKA 
• Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
2

SKELBIMAI 
• TARPTAUTINIS POEZIJOS KONKURSAS "STRUGOS TILTAI"
• KONKURSAS

DE PROFUNDIS 
 RETRO APIE KNYGAS4

DE PROFUNDIS

RETRO APIE KNYGAS

[skaityti komentarus]

Byla už pornografiją

Liepos 25 d. I-os nuovados taikos teisėjo kameroj bus nagrinėjama pris. Adv. padėjėjo J.Dabrilos byla, kurią jam iškėlė Kauno miesto ir apskrities viršininkas už pornografiškos knygos "Trijų rašytojų šnektos" išleidimą. Knyga buvo konfiskuota.

("Lietuvos aidas", 1929 m. liepos 12 d., Nr. 155, p. 7.)

Teisiama knygas skaitančioji mūsų visuomenė

Vakar Kauno I-os nuovados taikos teisėjas svarstė pirmą mūsų teismų istorijoj bylą, kur buvo kaltinamas lietuvis rašytojas ir leidėjas viešosios dorovės ir dvasiškijos įžeidimu jo knygoje. Tokią knygą... yra parašęs ir savo lėšomis išleidęs prisiekusio advokato padėjėjas p. Jurgis Dabrila Kaune. Knygos esą atspausta 5000 egz. Kauno miesto ir apskrities viršininkas, įžiūrėjęs toje knygoje trejetą anekdotų, kaip pornografiškų ir įžeidžiančių viešąją dorovę ir katalikų dvasiškiją, tik ką išėjusią knygą sulaikė, o josios autorių ir leidėją patraukė atsakomybėn. Vakar teisme iš kaltintojo pusės nestojo niekas. Kaltinamasis p. Dabrila, teisindamasis, tarp kitko, pacitavo šalia jo knygos inkriminuojamų vietų kai kurias vietas iš "Dekamerono". Tokias vietas, kad jas skaitant net moterys iškaitusios pabėgo iš teismo salės... Ir tai čia kaip tik toji knyga, kuri pas mus, rodos, plačiausiai yra paplitusi!.. Be to, kaltinamasis pacitavo pora vietų iš originalios lietuviškos knygutės "Šposų aruodas"... Vadinasi, išeina, kad šios bylos proga teismui teks visa knygas skaitančioji mūsų visuomenė teisti?.. Taikos teisėjas p. Domaševičius, vakar išklausęs kaltinamojo pasiteisinimą, bylą atidėjo ir nutarė pakviesti ekspertus šiam klausimui ištirti. Ekspertais kvies prof. Vacl.Biržišką, garbės d-rą kan. Tumą ir docentą d-rą B.Sruogą.

("Lietuvos aidas", 1929 m. liepos 26 d., Nr. 167, p. 7.)

Literatūros teismas

Rugs. 30 d. Kaune I nuov. Taikos teisėjo kameroj buvo nagrinėjama Jurgio Dabrilos byla dėl jo pornografinės knygutės "Trijų rašytojų šnektos". Ekspertais teisme dalyvavo Balys Sruoga, Petras Vaičiūnas ir kun. Tumas. Pirmiausia kalba knygos autorius Dabrila, įrodinėja, kad įstatymų nesą tiksliai nurodyta, kas galima ir ko negalima rašyti, ir jo knyga šiuo atveju neperžengianti ribų. Kitos knygos, autoriaus nuomone, esančios pornografiškesnės, o tačiau nekonfiskuojamos ir jų autoriai nesą traukiami tieson. Čia Dabrila mini "Šposų aruodą", kurį kasdien reklamuojąs "Lietuvos aidas" ir pornografinius žurnalus, leidžiamus Lietuvoje ir užsieny. Ekspertų vardu kalbėjo kun. Tumas. Savo kalboj kun. Tumas pasakė didelę naujieną, būtent, kad "Dekameronas" nėra jokia literatūra, bet... čia Tumas pradėjo taip vulgariškai kalbėti, kad viešai nepadoru jo žodžius kartoti... Paskui kun. Tumas kalbėjo apie moterų sukneles. Jo nuomone, moterų suknelės dabar esančios per trumpos ir jas, sukneles, reikia būtinai pratęsti žemiau kelių. Tokiomis suknelėmis ir drąsiai dekoltuotų moterų nepakenčiąs ir popiežius: audiencijos tokioms moterims popiežius neduodąs. Ir dar ne viskas. Tumas be galo karštai užsipuola Dabrilą, kam jis užgauliojąs ir išjuokiąs dvasiškius. Už tai Dabrilos knygas ir reikia kuo veikiausiai sukrauti į laužą ir uždegti... Balys Sruoga prisidėjo prie Tumo žodžių, tik pabrėžė, kad Dabrilos knyga "Trijų rašytojų šnektos" nėra joks meno dalykas. Vadinasi, pornografija tiesiogine prasme. Vaičiūnas irgi tos pat nuomonės apie "Trijų rašytojų šnektas", tik jis pasakė, kad ir popiežius mėgstąs nuogas moteris, nes audiencijų salėj esanti pastatyta visai nuoga madona, tik, žinoma, aukšto menininko skulptoriaus padaryta. Ta nuoga moteris esanti šalia popiežiaus todėl, kad ji esanti meniška, bet ar skulptūrinė moteris yra meniškesnė už gyvą moterį, apie tai ekspertas nieko nesakė. Ekspertai savo nuomonę apie "Trijų rašytojų šnektas" teismui įteikė raštu...

Dabrila karštai užsispyrė, kad ekspertai atsakytų į tokį klausimą: ar jo knygoj "Trijų rašytojų šnektos" yra daugiau pornografijos, negu kitose lietuvių ir svetimomis kalbomis platinamose knygose ? Į tą klausimą ekspertai neatsakė, tai ne jų dalykas esąs. Tada Dabrila prašė bylą atidėti ir iššaukti kitus ekspertus, kurie į šį klausimą atsakytų. Bet teismas bylos neatidėjo ir Dabrilą nubaudė 100 lt arba 8 paroms arešto, o "Trijų rašytojų šnektas" konfiskuoti...

("Lietuvos žinios", 1929 m. spalio 1 d., Nr. 223, p. 3; spalio 2 d., Nr. 224, p. 5; pastaba: nepaisant visko, 1930 m. išėjo antras knygos leidimas.)

Įdomi naujiena

J.Herbačiausko knyga "Dievų šypsenos", buvusi 5 mėn. uždrausta, šiandie yra leista pardavinėti. Knygą galima pirkti "Spaudos Fondo" knygyne, Laisvės Al. 62. Ten pat ji ir sukrauta.

("Lietuvos žinios", 1929 m. rugsėjo 18 d., Nr. 212, p. 3)

Alkoholis išsisunkė pro šonus...

Kaune plačiai kalba apie vieno daktaro išduotą valdininkui komiškai skambantį liudijimą. Daktaras ištyręs valdininko sveikatą konstatavo, kad alkoholis išsisunkė pro šonus, nuo ko oda biauriai alkoholiu kvepianti ir todėl valdininkas darbui netinka.

("Lapas", 1933 m. gegužės 21 d., Nr. 21, p. 1.)

Nubaudė gydytoją

Kauno apygardos teismas nubaudė Kauno gydytoją D. 3 mėn. kalėjimo už netikrą liudijimą išduotą panelei L., jos tariamai garbei patvirtinti. Mat to liudijimo pagalba panelė L. bandė melagingai apskųsti poną Ž., kuris, esą, atėmęs prievarta jai garbę. Pati panelė L. nubausta 1,5 metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

("Sekmadienis", 1933 m. sausio 29 d., Nr. 5, p. 1.)

Už nemokėjimą nusinuodyti – protokolas

Gegužės 10 d. apie 14 val. pil. Aleksas Rubens, apie 38 mt. amž. gyv. Veiverių gatvėj 30 nr. nusinuodijimo tikslu išgėrė acto, bet, suteikus medicinos pagalbą, atsigavo. Jam surašytas protokolas.

("Diena", 1929 m. gegužės 13 d., Nr. 32, p. 2.)

Pabėgo "karalius"

Kaune į vieną valdžios įstaigą prieš kelias dienas vakare atėjo gražiai apsirengęs virš 20 metų ponas ir pareiškė budinčiai panelei, kad norįs kalbėti su visos Lietuvos apskričių viršininkais ir komendantais. Dabar trūkstą tvarkos. Save "užsirekomendavęs" karaliumi jis paimąs valdžią, apie tai norįs pranešti savo pavaldiniams provincijoj. Už pasikalbėjimą telefonu nemokėsiąs – jam telefonu, kaip nuosavybe, esą galima naudotis nemokamai. Panelė prie telefono "karalių" neprileido, pakvietė kituose kambariuose buvusius valdininkus. Tie "karalių" norėjo sulaikyti, bet jis paspruko.

("Diena", 1929 m. rugsėjo 15 d., Nr. 58, p. 2.)

Kaune nokinami bananai

Akc. b-vė "Vitamin" (Vilniaus g. 23) įsteigė Kaune pirmąjį bananų nokintuvą. Bananai iš pusiaujo kraštų į Kauną atvežami visiškai žali ir patalpinami į specialias izolito sienomis kameras, kur prie tam tikros temperatūros jie laikomi ir nokinami. Pirmiau, kol neturėjome Lietuvoje nokintuvo, bananai buvo įgabenami iš Vokietijos ir paskutiniu laiku kainavo 8 litus už kilogramą. Bet vos tik akc. b-vės "Vitamin" nokintuvas pradėjo veikti, bananų kainos tuoj nukrito iki 5 lt už kg. Tas kainų skirtumas aiškiai rodo, kiek daug pinigų buvo išmokama svetimiesiems bereikalingai. Dabar tie pinigai liks savo krašte. Turėsim pigesnių bananų ir prie jų apdirbimo ras sau uždarbio keli mūsų darbininkai.

("Diena", 1932 m. kovo 13 d., Nr. 11, p. 2.)

Apniko žiurkės

Remontuojant karo ligoninę žiurkės, kurių nemažai čia užsilaikė, jausdamos pavojų pradėjo bėgti, kaip patys ligoninės tarnautojai sakė, būriais į aplinkinių žmonių butus. Ir taip štai kai kurie arčiau ligoninės gyvenantieji nusiskundžia negalį jų dabar net atsiginti. Šie nuožmūs gyvūnėliai tiesiog kankinte kankina ramius piliečius grauždami spintas, kapodami rūbus, teršdami valgomuosius daiktus ir neduodami naktimis užmigti. Žmoneliai visų klausinėja, kaip nuo šių įkyrių padarų apsiginti, nes ilgainiui jie dar ir didesnių šposų pridarys.

("Diena", 1929 m. gegužės 15 d., Nr. 34, p. 3.)

Naudingas nutarimas

Senai jau buvo kalbama apie keistus pas mus kelių viešbučių savininkų pasielgimus, kurie įleisdavo į viešbutį žmonių su prostitutėmis. Tam dalykui Kauno miesto valdyba padarė galą. Savo posėdyje, gegužės 10 d., kuriame dalyvavo Kauno policijos vadas p. Vl.Jankauskas, miesto gydytojas d-ras Pr.Vaičiuška ir doros brigados viršininkas, nutarta patėmytus įleidžiant prostitutes į savo viešbutį nubausti viešbučio uždarymu.

("Diena", 1929 m. gegužės 12 d., Nr. 31, p. 5.)

Skandalas madų salone

Kaune plačiai kalbama apie vieną madų saloną, kuriame buvo nupirkta suknelė ir jos nešiotoja užsikrėtė juodaisiais raupais. Pasitikrinę sužinojom, kad madų salonuose išstatytos suknelės ne visos gaminamos vietoje, bet daugelis parvežama iš Paryžiaus ir Berlyno. Taip pat patyrėme, kad parvežtos suknelės yra pirktos ne naujos, bet dėvėtos, dažnai parvežtos suknelės duodamos į vietos valyklas išvalyti ir tik tada išstatomos į vitriną. Atatinkamos įstaigos šiuo įvykiu labai susirūpinusios.

("Lapas", 1933 m. vasario 12 d., Nr. 7, p. 1.)

Kauno pigiausia rūbinė

Tuo tarpu kai Kauno kavinėse ir restoranuose, šokių vakaruose ir baliuose rūbinėse nuo svečių lupa už rūbų pakabinimą po 50 c., Pienocentro užkandinėje už rūbų saugojimą rūbinė ima tik 5 centus. Ji yra pigiausia rūbinė Kaune. Ar nevertėtų ir kitoms tos rūšies rūbinėms pasekti gražiu Pienocentro pavyzdžiu, nes imti šiais laikais už rūbų saugojimą 50 c. yra per didelis lupikavimas.

("Lapas", 1933 m. gruodžio 10 d., Nr. 50, p. 1.)

Moterų priešai Kaune organizuojasi

Paskutiniu laiku Kaune kalbama, kad ketinama įkurti senbernių klubą. To klubo reikalingumą sukėlęs "Pieno Lašo" draugijos nutarimas prašyti apdėti senbernius mokesčiu vaikų naudai. "Kuo mes blogesni, – kalba senberniai, – jei mus organizuotai puola, mes turime organizuotai gintis". Bet ar įvykdys jie tą savo sumanymą, dar didelis klausimas.

("Diena", 1930 m. kovo 23 d., Nr. 11, p. 1.)

Senberniai turės mokėti 50 litų?

"Pieno Lašo" draugija jau išdirbo įstatymo sumanymą apdėti senbernius mokesčiu labdarybei. Mokėti turės nevedę vyrai nuo 32 iki 60 metų amžiaus. Mokėti reiksią 50 litų per metus. Nemokės tik kunigai, vienuoliai, psichiniai nenormalūs, džiovininkai, venerikai ir kiti sunkiai sergą. Senbernių esą apie 50000... Tuo būdu numatoma surinkti iki 2 su puse milijonų litų. Tos pajamos eis vaikų ligoninėms, vaikų prieglaudoms, gimdyvėms sušelpti. Vyriausybė į tą sumanymą žiūrinti rimtai ir, galimas daiktas, kad įstatymas bus priimtas.

("Diena", 1930 m. balandžio 13 d., Nr. 14, p. 1.)

Vežikams įves kitą uniformą

Mūsų vežikų dabartinė uniforma yra netikusi, per daug jau rusiška ir dėl to gadina visą gatvių judėjimo vaizdą. Teko patirti, jog atitinkamos įstaigos yra susirūpinusios įvesti tikrai lietuvišką ir gražią vežikams uniformą. Tuo reikalu netrukus žadama paskelbti konkursą vežikų uniformos rūbų projektui pagaminti. Už geriausią projektą bus paskirta premija. Jeigu aukštesnės įstaigos šį projektą priims, manoma nuo Naujų Metų vežikus aprengti nauja uniforma.

("Diena", 1932 m. spalio 30 d., Nr. 44, p. 1.)

 

Skaitytojų vertinimai


5786. Petras2004-01-08 17:14
Vėlekos gera publikacija, kas jums pasidarė? Gal apsirgot?

5809. o gal tu,2004-01-09 11:34
Petrai, pasveikai? :)

5817. Korra2004-01-09 12:00
Neblogai pavarė tie mūsų protėviai - ir su prostitutėm pasirodydavo viešbučiuosia ir gerdavo. Anksčiau maniau, kad lietuviai niekada nesip...davo ir niekaip negalėjau suprast iš kur atsiranda žmonės Lietuvoj. Dabar matau, kad viskas - tvarkoj.

5831. Vacius2004-01-09 15:20
Jo, ir koks stilius, mažu reikėtų pasilygiuotie.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:41:19 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba