Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-06-06 nr. 2953

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEPANAS RUDANSKIS10
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Liudvikas Jakimavičius.
IŠ PENKIOLIKOS METŲ PERSPEKTYVOS
• Viktorija Daujotytė.
VYTAUTO MARTINKAUS KūRYBOS VAKARAS
1
 Dalia Striogaitė.
STEIKIME KLAIDŲ BANKĄ
3

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS

POEZIJOS PAVASARIO KONFERENCIJA 
• Jolanta Sereikaitė.
EILĖRAŠČIO TAUTYBĖ
1

PROZA 
• Iš būsimos knygos "Nebaigtas žmogus".
KAZYS SAJA
2

VERTĖJO PUSLAPIS 
• DONALD BARTHELME

LITERATŪRA 
• Jūratė Sprindytė.
UGNIASPALVIAI LAPIUKAI
2

KNYGOS 
• Arvydas Genys.
KREGŽDUTĖ, PAKYLĖJUSI LYRIKOS DANGŲ
• Dalia Kuizinienė.
SPALVOTAS NATIURMORTAS POETINIO PASAULIO ŽEMĖLAPYJE
• NERINGOS M.
• ŽAIDIMAS GRAŽIAIS PAVIRŠIAIS
• IR NĖRA SVARBU2
• NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• Vydas Dolinskas.
SVARBIAUSIA MINDAUGO KARALYSTĖS RELIKVIJA VILNIUJE
1

DAILĖ 
• Mikalojus Vilutis.
"GRAFIKA`03"

KINAS 
• Kino režisierių Audrių Stonį mandagiai kamantinėja kino mėgėjas Ričardas Šileika.
AUDRIUS STONYS
3

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
NAMAI, PILNI MUZIKOS
3
• Giedrė Kaukaitė.
PADĖKA BENDRUOMENĘ GAIVINANTIEMS
3
• Rytis Jokūbaitis.
KAPELMEISTERIS
• Jonė Fridmanaitė.
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU
1

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Ilzė Bathos.
KINEMATOGRAFINĖ VALPURGIJOS NAKTIS,
6
• POKALBIS SU LENKų "LėLININKU"1

AKTYVIOS JUNGTYS 
• "GRAŽIAUSIA MAN - PRIKALTAS KRISTUS"18

PAŽINTYS 
• Sigitas Rudzevičius (SIG ROMP).
HUMANIKA
2

KRONIKA 
• Erika Drungytė.
"MEDITACIJOS" PIEŠTUKU IR TEPTUKU
• NUOSTABIAUSI "LIETUVIŲ NAMŲ" ŽELMENYS
• Elvyra Markevičiūtė.
POETINIO TEATRO PAIEŠKA
• FILMų INDEKSAVIMO KOMISIJA
• LNOBT SIEKIS - DINAMIŠKAS TEATRAS
• in memoriam.
RASA ANDRAŠIŪNAITĖ
• Ridas Viskauskas.
TEATROBUSU PER PASAULĮ

SKELBIMAI 
• KARALIENĖS MORTOS PREMIJA2
• BALTIJOS ASAMBLĖJOS APDOVANOJIMAI
• RAŠYTOJŲ IR VERTĖJŲ NAMAI

DE PROFUNDIS 
• Petras Dirgėla.
TRAKTATAS APIE VYTAUTĄ MARTINKŲ
1
• ESI6
• ČERNIAUSKAS SAPNUOJA SLIEKUS
• ALVYDAS ŠLEPIKAS1

AKTUALIJOS

STEIKIME KLAIDŲ BANKĄ

Dalia Striogaitė

[skaityti komentarus]

Ak, klaidos, rašančiųjų klaidos! Netikslumai, iškraipymai, apsirikimai… Kartais pasipila kaip iš gausybės rago. Jus tai piktina? Jūsų nejaudina? Esate atlaidūs?..

Andai nedideliame savo straipsnelyje "Literatūros ir meno" redakcijos buvau "apdovanota" netikėtais pataisymais: dailininkai postimpresionistai pervardinti postmodernistais, o modernistai - vėlgi postmodernistais. Nepasakyčiau, kad buvo smagu. Klaidos, net svetimų rankų įveltos, vis tiek yra klaidos. Kas kam rūpi, kodėl jos atsirado. Jos yra.

Jau ne sykį galvoju: kompiuterinės skubos laikais nebemokame (nenorime), nematom reikalo krapštinėtis su klaidomis, tikrinti ir dar kartą patikrinti, kas spausdinama. Argi jau neberūpi nei skaitytojas, nei literatūros garbė?

Bernardas Brazdžionis kadaise griežtai sakydavo, kad poezijos knygoje neturi būti nė vienos korektūros klaidos. Nė vienos! Įdomu, o kiek klaidų - ir korektūros, ir dalykinių - leistina literatūrologiniame leidinyje, kuriuo naudosis ne viena moksleivių, studentų, mokytojų karta, cituos kiti tyrinėtojai? Klaidos iš čia kaip skruzdėlės išsibėgios platyn ir tolyn.

Štai nauja, didelė, graži knyga - archyvinių dokumentų leidinys "Išėję sugrįžti", parengtas Virginijos Paplauskienės, išleistas Maironio lietuvių literatūros muziejaus. Tikrai reikalinga knyga, pasakojanti apie lietuvių išeivijos pačių sunkiausių ir sudėtingiausių metų, 1944-1950, kultūrinį gyvenimą Vokietijos ir Austrijos DP stovyklose. Nedaug ir gana fragmentiškai apie tai dar žinome. O Maironio literatūros muziejus jau turi sukaupęs daug archyvinės medžiagos - tikrą lobyną, kurio dalį štai pateikė ir skaitytojams. Ačiū, galėsime susidaryti daug išsamesnį, o svarbiausia - dokumentais pagrįstą vaizdą. Pokario metų rašytojų laiškai, nuotraukos, rankraščių faksimilės, knygos… Kiek daug įdomios nežinomos medžiagos. Panorau tuoj rašyti recenziją.

Bet paskubėjo pati leidinio sudarytoja: apibūdino knygą, pabrėžė savo intensyvų triūsą ir grakščiai atsiprašė dėl paliktų klaidų. Savireklama - didis daiktas: sumaniai užbėgama už akių visokiems recenzavimams.

Taigi ne recenzija, o tik mano subjektyvios pastabos dėl to, ką sužinojau peržiūrėjusi šį leidinį. Sužinojau daug: apie pokario metų Vokietijoje ir Austrijoje lietuvių gimnazijas, Pabaltijo universitetą bei lietuvių studentus kituose universitetuose, apie knygų leidybą, literatūrinius vakarus bei tremties teatrą, apie Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos suvažiavimus ir literatūros premijas. Tiesa, pateiktoji archyvinė medžiaga kiek vienpusiška - daugiausia iš Stasio Santvaro fondo (tik šiek tiek papildoma iš kitų - Antano Vaičiulaičio, Jurgio Jankaus - fondų).

Bet sužinojau ir tikrai keistų dalykų. Kad Marius Katiliškis gimęs 1945 metais (?!), vėliau dar bus nurodyta 1914 m. data (dokumente, rašytame jo paties ranka, aiškiai šviečia 1915 m.).Kad Augsburgo stovykloje 1948 m. rašytojai palaidojo Antaną Vilkutaitį (?!), nors šis iškeliavęs į amžinatilsį jau 1903 metais. Kad muziejininkės nedovanotinai neatpažįsta mūsų rašytojų veidų: pirmojo tremtyje moterų rašytojų vakaro dalyvių kolektyvinėje nuotraukoje "dvi nežinomos" - tai Vlada Prosčiūnaitė ir Karolė Pažėraitė. Ir dar, ir dar. Stasys Tamulaitis painiojamas su Vytautu Tamulaičiu. Neteisinga Vydūno gimimo data. Petronėlė Orintaitė pristatoma taip, kaip ji niekad savo kūrybos nepasirašinėjo, - pavardės sudvigubinimą laikė prasto skonio apraiška ir visad griežtai skirdavo savo literatūrinę ir šeimyninę pavardes (nesyk yra tai pabrėžusi).

Tikra bėda leidinyje su rašytojų slapyvardžiais: daugelis jų "neiššifruoti". Pavyzdžiui: "Literatūros kritikas A.Džiugėnas rašo…" Derėtų nurodyti, kad tai yra Paulius Jurkus. Arba - kad K.Arėnas ir K.Barėnas ("Minties" bendradarbiai) yra tas pats asmuo, lygiai kaip A.Kelmutis ir A.Klimas, kaip V.Adamkevičius ir Leonas Lėtas. O kas yra J.Miliušis, V.R.Kinčius?

Nemalonios ir šitokios smulkmenos: "…leido "Žiburius", "Tėviškės garsus" (="Tėviškės garsą"), "Mūsų kelius" (="Mūsų kelią")…", V.Jonikos "Trys margi laiškeliai", V.Jonikos "Pakeleiviai" (=V.Joniko). O dailininkas V.K.Jonynas virsta A.Jonynu.

Visos tos klaidos informaciniuose puslapiuose. Juose nesmagiai nuteikia kalbėjimas "nudėvėtais" štampais ("tautos žiedas", "inteligentijos žiedas", "tautinės kultūros žiburiai", "lietuvių rašytojų šeima" ir pan.) ir atrankos kriterijų nebuvimas. Kokiu principu remiantis išrikiuojamos ir pristatomos (ar visai nepristatomos) mokyklos, periodiniai leidiniai, pagaliau ir patys kūrėjai? Pagal reikšmingumą, pagal alfabetą, pagal tai, kas esama muziejuje? Ar be jokio principo? Skyriuje "Rašytojų kūryba" berods pagarbiai pradedama nuo amžiumi vyriausių kūrėjų, bet vėliau tas amžiaus kriterijus išnyksta, ir lieka neaišku, kodėl 1944-1950 m. laikotarpio reprezentantais yra pasirinkti būtent tie, o ne kiti lietuvių rašytojai (tame skyriuje pasigendu veiklių, kūrybiškų ir literatūrinėmis premijos apdovanotų Liudo Dovydėno, Pulgio Andriušio, Nelės Mazalaitės, taip pat ir Antano Škėmos).

Leidinyje yra informacijos pasikartojimų (pavyzdžiui, apie tas pačias literatūros premijas net keliose vietose) ir daug neapsižiūrėjimo: į dramaturgijos skyrių pateko V.Krėvės "Dangaus ir Žemės sūnūs" bei A.Maceinos "Didysis inkvizitorius" ir "Jobo drama"; 52 p. publikuojamus laiškus reikėtų sukeisti vietomis, t.y. atsižvelgti į jų parašymo laiką; neaišku, kodėl 86 p. pateikiamos 1951 m. fotografijos (juk šis leidinys yra apie 1944-1950 m. laikotarpį).

Taigi graži knyga. Vertinga ir įdomi autentiška medžiaga. Be abejo, daug kas šiuo leidiniu domėsis. Bet skaitytojams, turintiems rimtesnių mokymosi ar mokslinio tyrinėjimo interesų, teks būti tikrai atsargiems.

Todėl ir siūlau - steikime klaidų banką. Bent būsime informuoti, kas, kur, kaip skelbia, švelniai tariant, ne visai teisingus ar mažai apgalvotus dalykus.

 

Skaitytojų vertinimai


2676. pelėda2003-06-10 16:22
Steikime. Labai gera idėja - pritariu.

2693. lanka2003-06-11 21:07
As taip pat uz, skaitant Stendhal "Raudona ir Juoda" naujaji leidima net ir as siaip jokiu klaidu nepastebinti ( ir pati daugybe daranti), susierzinau ne vienoje vietoje, tragiskai daug klaidu. Atrode kad senaji leidima skaitant pries nemazai metu nieko nepastebejau gal todel kad labai pergyvenau del jaunojo grazuolio Sorelio?:)))

2694. Margarita2003-06-11 21:29
Aha,taip ir būna,kai myli aklai.Bet geriau vėliau,negu niekad - praregėti:))

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
21:25:33 Oct 9, 2011   
Oct 2010 Oct 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba