Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-05-16 nr. 3190

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Romas Daugirdas.
AKTAS
15
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

PUBLICISTIKOS KONKURSAS 
• Stasys Stacevičius.
(NE)BADAS
4

AKTUALIJOS 
• TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS POEZIJOS PAVASARIS 2008
• DU APUOKU2

KNYGOS 
• „ŽANGADA“
• „DUBLINIEČIAI“
• „SMOKAS BELJU“
• „GYVENIMO RITMAS“
• Benediktas Januševičius.
ŠIANDIENOS POETAI RAŠO APIE VILNIŲ IR ANGELUS
5
• Ieva Steponavičiūtė–Alekiejūnienė.
BEVEIK DETEKTYVINĖ ASTRIDOS LINDGREN KNYGŲ APIE SEKLĮ KALĮ VERTIMŲ ISTORIJA
• (PA)SKAITINIAI
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• XVIII TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „ŠYPSOS LĖLĖS IR VAIKAI“
• NAUJOSIOS DRAMOS AKCIJA: „DEKALOGAS“ DABAR“
• SCENOJE – PASAULINIO GARSO RAŠYTOJO KŪRINYS1

DAILĖ 
• „PROJEKTINIO“ MĄSTYMO PADARINIAI2
• Aloyzas Stasiulevičius.
PARYŽIETIS IŠ PANDĖLIO
32

MUZIKA 
• „MUZIKA – PASĄMONĖS KALBA“2
• Ala Bendoraitienė.
POMORSKIO IR ČIURLIONIO KVARTETAI

POEZIJA 
• VLADAS BALTUŠKEVIČIUS3
• NERIJUS CIBULSKAS4

PROZA 
• Herkus Kunčius.
RAŠYTOJO M. G. LAIŠKAI PAREIGŪNUI SVAJŪNUI
4

VERTIMAI 
• Charlie Fish.
VYRAS, KURIS VEDĖ SAVE
6

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• STOP’ AS. AR KADA NORS ESI BUVĘS PSICHIATRINĖJE LIGONINĖJE?3
• MOKSLEIVIŲ POEZIJOS SKAITYMAI „AUGAME KARTU SU EILĖRAŠČIU“
• „LITERATŪRINIS PAVASARIS“ VILNIAUS PEDAGOGINIAME UNIVERSITETE
• PASIRODĖ NAUJAS KETVIRČIO ŽURNALAS – „KELIONĖ SU BERNARDINAI.LT“

IN MEMORIAM 
 „ESU LAIMINGAS, KAD ATRADAU PRANĄ DOMŠAITĮ“
• NATALIJA MANIKIENĖ 1922 12 31–2008 05 11
• PRANAS PIAULOKAS 1945 06 02–2008 05 12

KRONIKA 
• LAIKO ĮKAITAI

DE PROFUNDIS 
• Vladimir Šinkariov.
MAKSIMAS IR FIODORAS
1
• Arnas Varnas.
BRIAUNUOTI KETUREILIAI
4

IN MEMORIAM

„ESU LAIMINGAS, KAD ATRADAU PRANĄ DOMŠAITĮ“

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gediminas Balukas

Liūdna žinia: balandžio 1 d. JAV, Čikagoje, eidamas 86-uosius metus mirė lietuvių išeivijos visuomenės ir kultūros veikėjas, gydytojas dr. Gediminas Konstantinas Balukas. G. Balukas ženkliai prisidėjo prie dailininko ekspresionisto Prano Domšaičio kūrybinio palikimo įsigijimo, išsaugojimo ir perdavimo Lietuvai kaip Lietuvių fondo (JAV) dovanos.

G. Balukas gimė 1922 m. birželio 25 d. Alytuje. Baigęs Alytaus gimnaziją, ketverius metus studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. Studijų metais buvo Universiteto akademinio sporto klubo krepšinio komandos kapitonas. 1944 m. G. Balukas pasitraukė į Vakarus. 1947 m. baigęs Insbruko (Austrija) universitetą, dirbo Freiburge (Vokietija). Besimokydamas G. Balukas žaidė Insbruko lietuvių studentų krepšinio komandoje, gyvendamas Vokietijoje, šoko Čiurlionio tautinio meno ansamblyje. 1949 m. persikėlęs į JAV, tarnavo kariuomenėje ir karinę tarnybą baigė, turėdamas majoro laipsnį.

1963 m. išlaikęs medicinos egzaminus, specializavosi akušerijos ir ginekologijos srityje: nuo 1958 iki 1980 m. dirbo Čikagos Lojolos universiteto klinikiniu instruktoriumi, o 1980–1986 m. buvo Raudonojo Kryžiaus ligoninės Čikagoje akušerijos ir ginekologijos skyriaus vedėjas, vėliau vertėsi privačia praktika. Jis buvo Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos narys (1961 m. – pirmininkas), Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos narys (1963–1964 m. – sekretorius). Vedęs Vandą Kanytę (1923–2004), užaugino tris vaikus – Andrių, Laimą ir Danutę.

Lietuvių fondas, įkurtas JAV 1962 m., buvo svarbus išeivijos kultūros, švietimo, mokslo ir meno programų rėmėjas. G. Balukas buvo ne tik vienas iš Lietuvių fondo steigėjų, bet ir aktyviai dalyvavo jo veikloje, buvo nuolat renkamas į fondo tarybą, 1967–1971 m. jai pirmininkavo, o 1979–1983 m. buvo valdybos pirmininkas. Nuo 1980 m. G. Baluko, kaip fondo įsteigtos Meno puoselėjimo komisijos pirmininko, veikla glaudžiai siejosi su rūpesčiu išsaugoti P. Domšaičio kūrybinį palikimą. G. Balukas žavėjosi dailininko kūryba, tikėjo jos verte. O diskusijos su lietuvių išeiviais dėl modernios dailės kolekcijos įsigijimo buvo nelengvos. Paklaustas, kaip gydytojas susidomėjo daile, G. Balukas atsakydavo: „Mano žmona yra menininkė, baigusi meno mokyklas Vokietijoje ir Čikagoje, sūnus – architektas, taigi šeima man padėjo priartėti prie meno“ („Draugas“, 2002 10 19). Nuo 1986 m. jis ėjo Lietuvių dailės muziejaus Lemonte tarybos pirmininko pareigas.

Prisimindamas pirmuosius žingsnius dėl P. Domšaičio kūrinių įsigijimo, G. Balukas rašė: „Lietuvių Fondo Meno puoselėjimo komisijos atsiradimo pradžia sutampa su L. Fondo Tarybos posėdžio data (1980.III.23), kuriame dail. Adolfas Valeška pranešė apie galimybę nupirkti žinomo Mažosios Lietuvos dailininko Prano Domšaičio paveikslų kolekciją. LF Taryba, išklausiusi dail. A. Valeškos ir adv. P. Žumbakio pranešimų dail. Prano Domšaičio meno darbų reikalu, nutarė sudaryti Meno puoselėjimo komisiją ir jai pavedė pradėti derybas Domšaičio paveikslų įsigijimo reikalu su dailininko žmona Adelheid Armhold-Domšaitiene-Žvironiene. LF Taryba į Meno puoselėjimo komisiją paskyrė šiuos narius: dr. K. Ambrozaitį, dr. G. Baluką (pirm.), dr. J. Račkauską, dr. A. Razmą, P. Sodeiką, dail. A. Valešką ir adv. P. Žumbakį“ (Lietuvių fondas, Čikaga, 1983, p. 147).

Ne kartą Meno puoselėjimo komisija P. Domšaičio kūrinių vertę aptarinėjo su kitais lietuvių ekspertais, meno žinovais amerikiečiais. Buvo suburta lietuvių dailininkų grupė, kurią sudarė A. Valeška, Romas Viesulas, Bronius Murinas, Vanda Balukienė, Pranas Lapė. Grupės sudėtis keitėsi, tačiau visi pritarė, kad P. Domšaičio kūrinius reikia įsigyti. Pasak G. Baluko, „L. Fondo taryba buvo įtikinta ir paskolino LF Meno puoselėjimo komisijai pinigus (pagal sutartį) dail. P. Domšaičio meno paveikslams pirkti. Dailininkų Adolfo Valeškos ir Romo Viesulo rekomendacijomis 1980 metais Meno puoselėjimo komisija įsigijo dail. Prano Domšaičio šešiasdešimt penkių paveikslų kolekciją, o po metų nupirko ir likusį pomirtinį meno palikimą“ (Lietuvių fondas, Čikaga, 1983, p. 149). Iš viso buvo įsigyta per 800 P. Domšaičio kūrinių.

1982 m. Čiurlionio galerijoje Čikagoje buvo surengta įsigytų P. Domšaičio kūrinių paroda. Šia proga Čikagos universiteto meno profesorius Haroldas Heydonas pasakė: „Slenkant amžiams, valstybės ir tautos labiausiai žinomos iš to, kas buvo jų menininkai ir kokia buvo jų kūrybos vertė. Laimingi tie, kurie gali savintis P. Domšaitį, nes jis, nors ir giliai pasinėręs į savo laikotarpio meno srovių sūkurius, niekuomet neatitrūko nuo lietuvių meno tradicijų. P. Domšaitis liko lietuvių dailininku, nes menininkai, sykį subrendę, puoselėja savąją tautybę, nesvarbu, kur atsidurtų.“

Tačiau įsigyti P. Domšaičio kūrinius buvo tik pusė darbo. G. Balukas rūpinosi kolekcijos likimu, siekdamas, kad ji nebūtų išskaidyta, kad LF įsigyti paveikslai nebūtų išpardavinėjami ar dovanojami. Jis siekė, kad kūrybinis dailininko palikimas būtų perduotas Lietuvai. Meno puoselėjimo komisija teigė, kad „turėdami tokią meno darbų kolekciją, galėtume naudoti lietuviškai dailei reprezentuoti JAV, Kanados, ir kitų Vakarų kraštų galerijose, o sąlygoms pasikeitus, perkelti į nepriklausomos Lietuvos muziejus“, tačiau 1981 m. daugeliui tai atrodė graži vizija. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, imta mąstyti apie P. Domšaičio galeriją. G. Balukui tarpininkaujant, 1989–2001 m. Lietuvos dailės muziejui perduota Lietuvių fondo dovana – 530 P. Domšaičio kūrinių. Meno globos komiteto reikalais G. Balukas dažnai lankydavosi Lietuvoje. Rūpindamasis, kad paveikslai saugiai pasiektų muziejų, 1989 m. jis pats atvežė pirmuosius paveikslus.

2001 m. birželio 26 d. LDM padalinio, tuomet dar Klaipėdos paveikslų galerijos patalpose atidaryta didelė, nuolat veikianti P. Domšaičio kūrinių ekspozicija. G. Balukas dalyvavo ją atidarant. Tai buvo diena, kai išsipildė jo dar 1982 m. pasakyti žodžiai: „Šiandien P. Domšaitis yra šalia kitų didžiadvasių Mažosios Lietuvos atstovų, kūrusių mūsų raštiją, poeziją ir kultūrą, – Mažvydo, Donelaičio, Vydūno ir kt.“ Už lietuvybės puoselėjimą ir ypač vertingą visuomeninę kultūrinę veiklą 2002 m. vasario 16 d. LR Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo G. Baluką Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.

Ir atidarius P. Domšaičio nuolatinę ekspoziciją, G. Balukas nenustojo rūpintis dailininko kūriniais. Teko nemažai bendrauti su G. Baluku laiškais ir telefonu. Jis domėjosi nuveiktais darbais, rinko ir siuntė medžiagą apie P. Domšaitį iš Čikagos į Klaipėdą: iškarpas iš spaudos, senų leidinių kopijas, katalogus. Nekantriai laukdavo visos įmanomos informacijos iš P. Domšaičio galerijos. Pasidalijus žinia apie galimybę surengti P. Domšaičio parodą Vokietijoje, Diuseldorfe, vėl, kaip buvo pratęs, energingai ėmėsi veiklos ir parūpino Lietuvių fondo paramą parodai organizuoti. Apie save nemėgdavo pasakoti – P. Domšaičio kūryba buvo jam vienintelė ir neišsenkama pokalbių, kurių metu jis rodydavo subtilų menininko kūrybos pažinimą, tema.

Dėl ligos G. Balukas nedalyvavo priimant paskutinį Lietuvių fondo sprendimą dėl fondo turėtų likusių 135 P. Domšaičio darbų perdavimo Lietuvai (tai fondo tarybos buvo nutarta 2006 m. pabaigoje). Naujai gautų P. Domšaičio kūrinių parodas surengus Lietuvos dailės muziejuje Vilniuje ir Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, jie atkeliavo į Klaipėdą, Prano Domšaičio galeriją ir šiomis dienomis pristatomi visuomenei parodoje „Amžinieji keleiviai“, kuri veiks iki rudens. Vėliau aliejiniai paveikslai, pastelės, akvarelės ir piešiniai papildys nuolatinę ekspoziciją.

LDM saugomi 665 P. Domšaičio kūriniai, neįkainojama moderniosios dailės kolekcija. G. Balukas yra pasakęs: „Esu laimingas, kad atradau Praną Domšaitį.“ Kuo daugiau jis dirbo dėl P. Domšaičio, tuo labiau vertino jo kūrybą. Nugyvenęs aktyvų, gražų gyvenimą, G. Balukas išėjo Anapilin, atlikęs savo didžią misiją.

Kristina Jokubavičienė

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 15 iš 15 
1:51:48 Oct 3, 2011   
Feb 2009 Jun 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba