Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-20 nr. 3139

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Kerry Shawn Keys.
UGNIS
37
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• Marcelijus Martinaitis.
VILNIAU, KAIME MANO…
41

POKALBIAI 
• „NEMUNUI“ – 40!13

KNYGOS 
• „GYVENIMO APOLOGIJA: NIETZSCHE’S TEORINĖS INTERPRETACIJOS“1
• „LIETUVOS VALDOVO DVARO PRABANGA XIII A. VIDURYJE–XVI A. PRADŽIOJE“1
• „DŽENTELMENAI IR ŽAIDĖJAI“1
• „LAKŠTINGALŲ NAKTIS“
• SĄŽININGŲ LIUDIJIMŲ KNYGA3
• Paulina Žemgulytė.
KNYGA KAIP TEATRALIŠKAS MOSTAS
• Karolis Baublys.
AR ANTANAS VIENUOLIS TĖRA UŽMIRŠTA KLASIKA
3
• NAUJOS KNYGOS1

LITERATŪRA 
• Dorothea von Törne.
PILKASIS DELFINAS

DAILĖ 
• Rūta Taukinaitytė-Narbutienė.
VILNIAUS MENAS IR MENININKAI GRAFIKO AKIMIS
• Rita Mikučionytė.
NAUJOS IDĖJOS IR PROVOKACIJOS R. NOREIKAITĖS-MILIŪNIENĖS TAPYBOJE
 DAILĖS KONKURSAS „LIETUVOS LAIKAS“
• Beatričė Kleizaitė-Vasaris.
ALBINAS ELSKUS – MISTIŠKŲ VITRAŽŲ KŪRĖJAS
• MIKO J. ŠILEIKIO IR TEOFILIO PETRAIČIO PREMIJŲ DAILĖS KONKURSO „LIETUVOS LAIKAS“ NUOSTATAI

MUZIKA 
• Judita Žukienė.
JERONIMUI KAČINSKUI – 100
1
• Aušra Narvydaitė.
2007-ŲJŲ „SUGRĮŽIMAI“

TEATRAS 
• „BEMBILENDO“ PREMJERA
• IV TARPTAUTINIS LĖLIŲ TEATRŲ FESTIVALIS „KARAKUMŲ ASILĖLIS 2007“1

POEZIJA 
• AGNĖ ŽAGRAKALYTĖ22

PROZA 
• Justinas Bočiarovas.
PROST A
10

VERTIMAI 
• Ota Pavel.
KAIP AŠ SUTIKAU ŽUVIS

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• TOLSTANT NUO TIKROVĖS: APIE JEANO BAUDRILLARD’O FILOSOFIJĄ8

KRONIKA 
• TIKĖTI AR NETIKĖTI
• KAIP TAPAU ŠŠ1
• LMKA
• PRASIDEDA BIBLIOTEKŲ SAVAITĖ
• EUGENIJUS MINDAUGAS BUDRYS
1925 02 16–2007 04 06

SKELBIMAI 
• KONKURSAS KALBOS PREMIJAI GAUTI
• LITUANISTIKOS TRADICIJŲ IR PAVELDO ĮPRASMINIMO KOMISIJA SKELBIA1

DE PROFUNDIS 
• Vaiva Kuodytė.
PAVASARINĖS NUOSKILOS
39

DAILĖ

DAILĖS KONKURSAS „LIETUVOS LAIKAS“

[skaityti komentarus]

iliustracija
2006 m. lapkričio 5 d., Lemontas. Konkurso „Išeivijos kelias“ diplomai ir premijos įteikti (iš kairės) Vidui Zimkui, Danguolei Šeputaitei-Jurgutienei, Giedrei Žumbakienei, Liucijai J. Kryževičienei-Hutcheon, Adai Sutkuvienei
Laimos Apanavičienės nuotrauka

Lietuvos dailės muziejus ir Čiurlionio galerija (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.), veikianti Lemonte (JAV), vėl skelbia Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursą, kurio šiemetinė tema – „Lietuvos laikas“. Dalyvauti konkurse kviečiami Lietuvos dailininkai profesionalai ir šios profesijos studentai. Konkursinė paroda 2007 m. spalio 11–gruodžio 2 d. bus eksponuojama Vilniuje, Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmuose.

Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursų idėją pasiūlė Čiurlionio galerija, Inc., su kuria Lietuvos dailės muziejus bendradarbiavo grąžinant į Lietuvą Čikagoje sukauptus išeivijos dailės rinkinius. Ši išeivijos kultūrinė institucija prieš 50 metų – 1957-ųjų spalio 20 d. – buvo atidaryta lietuvių jėzuitų Jaunimo centre Čikagoje. Apie galeriją telkėsi daug pajėgių dailininkų, pasitraukusių iš Lietuvos karui baigiantis, o vėliau iš Vakarų Europos DP stovyklų persikėlusių į JAV. Laikydamasi steigimo dokumentuose įrašytų tikslų – „padėti lietuvių dailininkams ruošti meno paro­das ir iš jų atrinkti, įsigyti ir apsaugoti geriausius kūrinius“, – galerija tapo išeivijos kultūros centru, rengė ne tik Čikagoje, bet ir kituose JAV miestuose bei kraštuose gyvenusių dailininkų parodas, leido katalogus, iš visuomenės aukų pirko geriausius lietuvių dailininkų kūrinius ir kaupė Meno kūrinių fondą laisvai Lietuvai. Vėliau dėl kilusių nesutarimų radosi dvi Čiurlionio galerijos. Viena jų (Lithuanian Art Gallery Čiurlionis) ir toliau rengė parodas Jaunimo centre, o kita (The Art Gallery of Čiurlionis, Inc.) nuo1975 m. veikė „Midland Savings“ banko patalpose, kurias už vieną dolerį metams išnuomojo banko prezidentas – seno ateivio Žiogo sūnus advokatas Frankas Zogas. Ši galerija rengė parodas (paskutinės surengtos 1994 m.), leido katalogus, priglobė, saugojo ir eksponavo dailininkų Povilo Puzino, Teofilio Petraičio, Miko J. Šileikio kūrybos palikimą. Šioje galerijoje rengiamų bendrų parodų dalyviams nuo 1977-ųjų buvo pradėtos teikti piniginės premijos, o nuo 1980-ųjų buvo skiriamos ne tik Čiurlionio galerijos, bet ir mecenatų Miko J. Šileikio bei Teofilio Petraičio premijos, kurias įsteigė patys dailininkai.

Mikas J. Šileikis (1893–1987), kilęs iš Zarasų krašto, į JAV atvyko 1913 m., baigė Čikagos meno institutą, kūrė portretus ir peizažus, amerikiečių parodose išgarsėjo kaip „kopų tapytojas“; jis buvo Čiurlionio galerijos signataras, pirmasis jos direktorius, nuolatinis pa­ro­dų rengėjas, dalyvis ir vertintojas, ilgametis Amerikos lietuvių dailininkų sąjungos pirmininkas, „Naujienų“ priedo „Meno žinios“ įkūrėjas ir redaktorius, dailės kritikas, rašytojas, vertėjas. Premiją jis įsteigė siekdamas „paremti Čiurlionio galerijos, Inc., kultūrinę veiklą ir paskatinti mūsų dailininkus kurti bei augti nepelningame jų pašaukime“. Lietuvos savanorio, Kauno meno mokyklos auklėtinio, dailės pedagogo, akvarelininko ir tapytojo Teofilio Petraičio (1896–1978) premija jo valia buvo įsteigta po jo mirties iš šiai galerijai patikėto jo palikimo. Šiomis premijomis įvertinti kūriniai pateko į Lietuvai kaupiamą rinkinį, kuris 1999–2000 m. buvo parsiųstas į Lietuvą. Į tėvynę galerija grąžino ir joje saugotą dailininkų Povilo Puzino, Teofilio Petraičio ir Miko J. Šileikio kūrybos palikimą. Taigi svarbiausias darbas buvo atliktas, galerijos kūrėjų tikslas pasiektas, o sukauptą premijų fondą Čiurlionio galerijos valdyba nutarė ir toliau naudoti išeivijos ir Lietuvos dailininkų kūrybai skatinti.

2004 m. LDM ir Čiurlionio galerija, Inc., pasirašė sutartį kartu rengti Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursų ciklą. Penkios šio ciklo parodos 2005–2009 m. pakaitomis rengiamos Vilniuje ir Lemonte. Laureatams Čiurlionio galerija skiria šešias premijas: tris Miko J. Šileikio premijas (500, 300 ir 200 JAV dolerių) už tapybą ir skulptūrą ir tris tokio pat dydžio Teofilio Petraičio premijas už akvarelės ir grafikos kūrinius. Vilniuje rengiamų konkursų temas numato ir juos rengia LDM. Konkursinių paro­dų temos skirtingos, bet tikslai tie patys – gaivinti ir stiprinti Lietuvos visuomenės istorinę bei pilietinę savimonę, aktualinti Lietuvos istoriją, išskiriant simbolinius jos elementus, reikšmingus valstybės ir tautos savivokai, atverti Lietuvos visuomenei kultūrinės tradicijos savitumą ir vertę, skatinti lietuviškosios kultūrinės tradicijos interpretacijas bei prisidėti prie Lietuvos tūkstantmečio programos siekių įgyvendinimo.

Pirmoji konkursinė paroda „Lietuvos kelias“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms, 2005 m. vasarą buvo surengta LDM Radvilų rūmuose Vilniuje. Joje dalyvavo 52 Lietuvos dailininkai, pateikę 134 skulptūros, tapybos, akvarelės ir grafikos kūrinius, sukurtus 1990–2005 metais. Miko J. Šileikio premijų laureatais tapo Jonas Daniliauskas, Audronė Petrašiūnaitė ir Pranas Griušys, Teofilio Petraičio – Emilija Gaspariūnaitė-Taločkienė, Romualdas Čarna ir Vija Tarabildienė. Po parodos buvo išleistas „Lietuvos kelio“ katalogas, kurio leidybą finansavo Čiurlionio galerija (Inc.).

Antrą ciklo parodą, pavadintą „Išeivijos kelias“, pernai rudenį rengė čikagiečiai – Čiurlionio galerija, Inc., kartu su Lietuvių dailės muziejumi, veikiančiu Lemonte, kur ir buvo eksponuoti trisdešimt vieno konkurso dalyvio pateikti 69 kūriniai. Į šią konkursinę parodą buvo kviečiami lietuviai dailininkai iš viso pasaulio, ne mažiau kaip trejus metus gyvenantys ir kuriantys ne Lietuvoje. Bemaž visi paro­dos dalyviai buvo iš JAV (tik vienas iš Kanados), tad ekspozicija priminė Čiurlionio galerijos pirmaisiais dešimtmečiais rengtas populiarias bendras parodas ir lankytojams suteikė progą išvysti jau senokai išeivijos parodose nesirodančių vyriausios kartos menininkų, ėjusių mokslus dar Freiburge, jaunesnių ir jauniausių kūrėjų, gimusių ir išsimokslinusių išeivijoje, bei gan nemažai į JAV persikėlusių naujų ateivių iš Lietuvos kūrybą. „Išeivijos kelio“ Miko J. Šileikio premijas už skulptūrą ir tapybą vertinimo komisija skyrė tapytojui Juozui Mieliuliui, skulptoriui Ramojui Mozoliauskui ir tapytojai Danguolei Jurgutienei. Teofilio Petraičio premijų už akvarelės ir grafikos kūrinius laureatėmis tapo dailininkės Giedrė Žumbakienė, Liucija J. Kryževičienė-Hutcheon ir Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė. Dar trijų dailininkų – Zitos Sodeikos, Ados Sutkuvienės ir Vido Zimkaus – kūriniai, sukurti kitomis technikomis, negu numato konkurso nuostatai, įvertinti Čiurlionio galerijos, Inc., specialiomis premijomis (po 300 JAV dolerių). Konkursinės parodos „Išeivijos kelias“ ekspoziciją taip pat atspindės šios parodos katalogas.

Konkursinė paroda „Lietuvos laikas“, trečioji iš Miko J. Šileikio ir Teofilio Petraičio premijų dailės konkursų ciklo, šį rudenį, spalio 11–gruodžio 2 d., rengiama Vilniuje, LDM Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22). Kviečiame Lietuvos dailininkus ir dailę studijuojantį jaunimą dalyvauti šioje konkursinėje parodoje.

Konkursinės parodos rengėjai

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 10 
6:25:29 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba