Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-03-10 nr. 3086

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jolanta Sereikaitė.
ISTORIJA
54
• RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENAI – KOVO 11-AJAI
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ55
• FORUMO "ŠIANDIENINĖ LIETUVA: VILTYS IR REALYBĖ" REZOLIUCIJA5

LITERATŪRA 
• Rasa Drazdauskienė.
ORLANDAS, ORLANDA, ORLANDO...
4

KNYGOS 
• Jūratė Baranova.
ŽURNALISTĖS KNYGA, KAIP PROVOKUOJANTIS EKSPERIMENTAS
28
• NEPASIGAILĖTI DUŠANSKIO10
• KARTONO PILYS1
• MIEGU SU TAVIMI PO ODA2
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• "IŠLAISVINTI PIRMAPRADĘ IDĖJĄ"3
• Vitalija Mockutė.
"GAIDA", INSPIRUOTA "GAIDOS"
2

TEATRAS 
• PEREITŲ VINGIŲ BEIEŠKANT2
• NERIMTA KOMEDIJA APIE RIMTUS DALYKUS
• VITEBSKO LĖLIŲ TEATRO VIEŠNAGĖ

DAILĖ 
• Saulius Kuizinas.
MOBILUMO INTERPRETACIJOS
• Raimonda Kogelytė-Simanaitienė.
"STIKLO ŽAIDIMAI" VITRAŽO MANUFAKTŪROJE
3

KULTŪRA 
• NAUJAS MENOTYROS METRAŠTIS2

NAUJI FILMAI 
• IKI "PRAVDOS" FESTIVALIO – VIENA MINUTĖ
• FILMO "LAIKU SUSPĖJOME PASIKALBĖTI" PREMJERA
• NAUJAS LIETUVIŠKAS VAIDYBINIS FILMAS "AŠ ESI TU"4

POEZIJA 
• GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ70

PROZA 
• Algirdas Vaseris.
VIENOS DIENOS ŠVENTĖ
14

VERTIMAI 
• EWA LIPSKA6

PAVELDAS 
• IEVA DILYTė.
TALINE – NAUJAS DAUGIAFUNKCINIS MODERNAUS MENO MUZIEJUS

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Tomas Pabedinskas.
INDIJA, ŠVYTINTI FOTOGRAFIJOSE
1
• Vytautas Michelkevičius.
"KITAS FESTIVALIS" ("NEXT FESTIVAL") IŠVAŽIAVO IŠ MIESTO
• 10 EKSPERIMENTŲ4

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
 IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUJE6

KRONIKA 
• VYRIŠKA – MOTERIŠKA
• ŠOKIO SPEKTAKLYJE – MOTERŲ PASLAPTYS
• VERTĖJŲ DARBAI IR SUSIRINKIMAI
• POPULIARIAUSIOS UŽSIENIO GROŽINĖS LITERATŪROS AUTORIŲ KNYGOS4

DE PROFUNDIS 
• KITATAUČIAI LIETUVOJE RETRO ŽVILGSNIU2

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI

IX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS URUGVAJUJE

[skaityti komentarus]

iliustracija
Suvažiavimo dalyviai

Šių metų sausio 15 dieną baigė darbą IX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Argentinos, Brazilijos, Kanados, Kolumbijos bei svečiai iš Vokietijos ir Lietuvos. Jame dalyvavo apie 40 Jaunimo sąjungos atstovų.

Suvažiavimas prasidėjo sausio 7 dieną, šeštadienį, Lietuvių kultūros centre, Urugvajaus sostinėje, Montevideo. Per atidarymą dalyvius pasveikino Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas Nicolás Velo, ir padėkojo svečiams, atvykusiems tiek iš Pietų Amerikos, tiek ir iš Europos, pabrėždamas, kokią didelę reikšmę turi jaunimo suvažiavimas lietuviams, gyvenantiems šiame krašte.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo svarbūs Pasaulinės lietuvių bendruomenės atstovai: prelatas Edmundas Putrimas, Pasaulio jaunimo sąjungos dvasios vadas ir patarėjas, einantis Pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininko pareigas; Roberto Ibarra Vėta, atstovaujantis Pietų Amerikos reikalams; Arvydas Naujokaitis, Lietuvos ambasados atstovas biznio reikalams Argentinoje; Dalia Henke, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė; Rita Valiukonytė, Hamburgo lietuvių bendruomenės narė; Rimas Baliulis, buvęs PLJS pirmininkas ir dabartinis sąjungos valdybos kasininkas. D. Henke, R. Valiukonytė ir R. Baliulis šiuo metu gyvena Hamburge, Vokietijoje. Taip pat dalyvavo PLJS Pietų Amerikos atstovas – Santiago Butkus (Argentina).

Kanados lietuvių bendruomenė atsiuntė savo atstovą – Tomą Kurą, kuris atstovavo Kanados jaunimui ir dalyvavo kaip rengiamo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso organizatorius platintojas, kuris įvyks šią vasarą Kanadoje.

Gausiausia buvo Brazilijos delegacija su valdybos pirmininke Julija Ukai.

Argentinos lietuvių jaunimo sąjungai atstovavo Juan Ignacio Fourment Kalvelis (pirmininkas), Ingrid Repšys, Alejandra Pumar Žebrauskas, Johanna Mahne Zavickas, Norberto Menéndez, Eglė Naujokaitytė, Jésica Repšys, Benito Linch, Mario Kalainis, Santiago Butkus, Diana Pokorny ir Ariel Kalainis.

Šiame suvažiavime pirmą kartą buvo atstovai ir iš Kolumbijos – Andres ir Sebastian Osio, kurie entuziastingai domėjosi svarstomomis temomis ir išsivežė daug vertingų įspūdžių, žadėdami Kolumbijoje kurti Jaunimo sąjungos skyrių.

Lietuvą reprezentavo Tautinių mažumų ir išeivijos departamento atstovės: vicedirektorė Vida Bagdonavičienė ir Išeivijos skyriaus direktorė Violeta Raulynaitienė.

Taip pat suvažiavime dalyvavo iš Lietuvos jau antrą kartą viešintys etnologai Dalia Uzdilaitė ir Rolandas Boravskis, kurie per pasikalbėjimus-diskusijas supažindino klausytojus su Jonininėmis bei jų svarba lietuvių kultūroje. Jaunimas liko sužavėtas lietuvių vaizdžiais ir įdomiais pasakojimais, kurie per dainą, šokį ir vaidybą, supažindino su lietuvių senolių papročiais ir tradicijomis.

 Pirmą suvažiavimo dieną, sekmadienį, dalyviai keliavo į "Canelones" miestą, kurio priemiestyje yra "Eduardo" sodyba, šiuo metu priklausanti Urugvajaus lietuvių bendruomenei. Galima sakyti, kad ši diena buvo skirta susidraugavimui – dalyviai, atvykę iš įvairių šalių, galėjo arčiau susipažinti ir užmegzti tampresnius ryšius.

 Pirmadienį suvažiavimo dalyviai turėjo progą išklausyti įdomius etnologų pasakojimus, kurie yra išlikę net nuo pagonizmo laikų, apie lietuvių senovės papročius, apie mitus, vandens ir ugnies reikšmę, taip pat dalyvauti bendrose diskusijose. Etnologai nemažai kalbėjo apie šv. Jono reikšmę lietuvių kultūroje ir Joninių apeigas per šventę.

Gaivinančios bangos ir saulės šiluma paįvairino suvažiavimo programą. Vakare buvo išklausytos šv. mišios Trijų Karalių proga, kurios buvo laikomos dviem kalbom – lietuvių ir ispanų. Prieš mišias jaunimas susiskirstė pagal pilietybę. Kiekviena grupė turėjo įžvelgti, kuo skiriasi lietuvis nuo to krašto piliečio, kuriame jie dabar gyvena.

Antradienį, dalyvaujant ne tik jaunimo atstovams, bet ir svečiams, vyko diskusijos – vadinamosios "studijų dienos". Po­kalbiams vadovavo Dalia Hen­ke, Rimas Baliulis ir Tomas Kuras, kurie aiškino Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos prasmę, jos paskirtis, darbus ir pasiektus rezultatus. Taip pat detaliai analizavo šiuo metu įvairių Pietų Amerikos kraštų Jaunimo sąjungos problemas, siūlydami klausytojams naujų idėjų ir naudingų patarimų.

Kanadietis Tomas Kuras pristatė šių metų Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongreso ruošiamą programą. Kongresas įvyks birželio 23 – liepos 9 dienomis Kanadoje – Hamiltone, Montrealyje ir Toronte. Tomas išdalino klausytojams įvairių lipdukų, literatūros ir reikalingos informacijos, kviesdamas visus Sąjungos narius ir svečius dalyvauti kongrese. 

Trečiadienį, apie vidudienį, dalyviai sugrįžo į Montevideo miestą, o vakare Lietuvių kultūros centre vyko oficialus suremontuotų draugijos patalpų atidarymas. Siekdamas, kad draugija galėtų susigrąžinti ir suremontuoti pastatą, nemažai padėjo ir Lietuvos tautinių mažumų ir išeivijos departamentas.

Po oficialios ceremonijos, kurioje dalyvavo svečiai iš Lietuvos ir Montevideo kolonijos lietuviai, jaunimas linksminosi iki ryto.

 Ketvirtadienį buvo tęsiamos diskusijos. Jų metu įvairių valstybių atstovai kalbėjo apie savo krašto kultūrinės veiklos pliusus ir minusus.

Urugvajaus jaunimas pateikė programą šiems metams. Tarp programos punktų – "Imigrantų Olimpiada", kurioje dalyvauja visų tautybių šiame mieste gyvenančių imigrantų grupės. Dar numatyta toliau stiprinti vaikų tautinių šokių ansamblį "Rintukai", tęsti lietuvių kalbos kursus, organizuoti jaunimo stovyklas ir pritraukti pasyvų jaunimą.

Brazilijos atstovai akcentavo, kad Brazilijoje lietuvių kolonija gan didelė, bet jų veiklą trikdo šio krašto dideli atstumai, o tai sudaro komunikalumo, glaudesnio bendravimo problemą. Bet ir tokiomis sąlygomis aktyviai veikia dvi šokių grupės: "Nemunas" ir "Rambynas", skautų grupė "Palanga", vaikų grupė "Žilvitis", yra leidžiamas mėnesinis žurnalas "Mūsų Lietuva".

Įdomu buvo sužinoti, kad šiais metais Brazilijos lietuviai atšventė savo 80-tąsias metines nuo pirmos lietuvių imigracijos. Minėjimą suruošė lietuviškos organizacijos, aktyviai talkininkaujant jaunimui. Atstovai išdalino suvažiavimo dalyviams šio minėjimo proga pagamintus suvenyrus.

Argentiniečiai supažindino su dabartine ir ateities veikla. Vienas tokių projektų – dažniau ruošti "arbatėles". Tai ne tik jaunimo, bet įvairaus amžiaus lietuvių pasišnekučiavimai prie arbatos puodelio – vienas būdų, bandant materialiai padėti jaunimui išlaikyti įvairias šokių grupes, ratelius.  Argentinoje veikia "Nemuno" ir "Mindaugo" draugijos Berisso mieste, šokių grupė "Šaltinis" – Rosario mieste; "Inkaras" ir "Dobilas" – Buenos Airėse.

Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos Garbės konsulu Argentinoje dr. Jonu M. Daujotu, taip pat su Lietuvos ambasada.

Sąjunga rūpinasi, kad tie, kurie turėjo galimybes tobulinti lietuvių kalbą užsienyje, prisidėtų prie dabartinių kalbos kursų. Kuo daugiau bus jaunų žmonių, kalbančių ir rašančių lietuviškai, tuo daugiau jų bus galima siųsti tobulintis į Vokietiją arba į Lietuvą.

Argentinoje rengiamos Joninės, Alaus šventė, Vasario 16 minėjimas, Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė ir draugijų sukaktuviniai minėjimai.

Dar buvo prisiminta Berisso miesto jaunimo stovykla, kurioje dalyvavo apie 100 stovyklautojų.

Kolumbijos atstovai trumpai apibūdino savo krašto lietuvių veiklą. Nors Kolumbijoje gyvena apie 200 lietuvių šeimų, deja, jungiančios draugijos neturi.

 Penktadienį suvažiavimo dalyviai patyrė vieną maloniausių ir emocingiausių momentų. Montevideo mieste, Río de la Plata pakrantėje, buvo suvaidinta Joninių šventė su dainomis, šokiais, žaidimais, pagonybės laikų papročiais ir apranga. Pasibaigus vaidinimui, iškilminga eisena visi dalyviai žygiavo prie upės, ir nuo kranto merginos nuleido vainikus su degančiomis žvakutėmis, kaip ir senieji lietuviai.

 Šeštadienio rytą suvažiavimo dalyviai aplankė Montevideo miesto maisto turgavietę "Mercado del Puerto", kurioje ragavo tipiškų Urugvajaus skanėstų.

Vakare buvo suruošta atsisveikinimo vakarienė, kurioje dalyvavo valdžios ir vietiniai lietuvių draugijų atstovai ir svečiai.

 Sekmadienį po draugiškų pietų buvo uždarytas IX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Urugvajuje. Kitais metais suvažiavimas vyks Brazilijoje.

Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos vardu dėkoju visiems Urugvajaus jaunimo sąjungos nariams už puikų ir tvarkingą šio suvažiavimo organizavimą. Taip pat noriu padėkoti etnologams Daliai ir Rolandui, kurie savo patirtimi ir nenuilstama energija mums davė tiek žinių apie Lietuvą.

Labai ačiū prelatui Edmundui Putrimui, kuris nepailsdamas jau devintus metus organizuoja suvažiavimus ir juose dalyvauja.

Sveikinu Jus

Su didžiausia pagarba

JUAN IGNACIO FOURMENT KALVELIS

Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkas (ALJS)

(kalvelis_jif@hotmail.com)

Lietuviškos radijo valandėlės "Ecos de Lituania" vedėjas

(ecosdelituania@yahoo.com.ar)

 

Skaitytojų vertinimai


23320. kas :-( 2006-03-13 17:08
cia dabar?

23342. krankt2006-03-13 22:56
Jo, cia kas dabar - "Draugas" ar "Teviskes ziburiai"?

23413. vs2006-03-15 00:27
lotyniški vardai labai dera prie lietuviškų pavardžių: Santiago Butkus, pvz.

23520. ak2006-03-17 14:45
Šiaip jau visai įdomu būtų sužinot-pajaust, kaip ten gyvena mūsų pajuodę tautiečiai. Žmonės kaip žmonės, bet turbūt kažkiek kitokie? kuo?

23578. vs2006-03-18 18:45
kažkada teko užsukti, puikūs "tropiniai lietuviai" - šoka, dainuoja, lietuvės močiutės vietoj cepelinų vaišina enčiladom, gyvenimas ten dabar biednokas, bet nesiskundžia - smagi daugiau dainuojančių ir mažiau dejuojančių lietuvių rūšis

31275. douglas :-) 2006-08-21 10:36
jo labai idomu nes as buwau seis metais urugvajuj,ir jonines atswentem lietuviu klube daug bendrawom,lietuwei ten kitokie atsipalaidawe,tranquilo,Roberto Ibarra tambien:))) zodziu pietu amerikos lietuwei man labeu patinka nei musu tie baisuoklei sati ir pikti........

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 11 iš 12 
6:08:47 Sep 26, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba