Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Naujienos pasauliui apie LietuvąEkonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiSu­dė­tin­ga pa­dė­tis Ig­na­li­nos elek­tri­nė­je

El. paštas Spausdinti

ignalinos-atomine-elektrineApie už­da­ro­mos Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tus plūs­ta prieštaringa infomacija, ta­čiau aki­vaiz­du, kad pro­jek­tai brangs­ta šim­tais mi­li­jo­nų li­tų ir ke­le­rius me­tus vė­luo­ja. Tęs­ti jė­gai­nės už­da­ry­mą Lie­tu­vai ga­li tek­ti sa­vo lė­šo­mis, nes ES kol kas nu­si­tei­ku­si tam skir­ti tik pu­sę rei­ka­lin­gos 3 mlrd. Lt su­mos. To­kius duo­me­nis pa­tei­kia Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­rius Os­val­das Čiuk­šys.

O. Čiuk­šys tei­gia, kad IAE va­do­vy­bė yra ne­veiks­ni, nes su­iru­tė IAE nau­din­ga Ru­sijos ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos ben­dro­vei „Nu­kem Tech­no­lo­gies“. Taip jis sa­kė ant­ra­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Ak­tu­a­lu­sis in­ter­viu“ . O. Čiuk­šys sa­kė: „Aš ma­nau, kad nau­din­ga yra tiems, ku­rie sten­gia­si pa­di­din­ti su­tar­čių kai­nas ir to­liau vil­kin­ti už­da­ry­mo dar­bus, tai yra pa­grin­di­niams mū­sų ran­go­vams („Nu­kem Tech­no­lo­gies“ – red.). Tai nė­ra paslaptis. Anos pu­sės pa­sam­dy­ti lo­bis­tai vei­kia la­bai ak­ty­viai tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, tiek Eu­ro­pos Par­la­men­te“.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Ingrida Ši­mo­ny­tė ne­gir­dė­jo apie „mi­li­jar­dą iš še­šė­lio“

El. paštas Spausdinti

simonyte_ingrida_finansuSei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te pri­sta­ty­da­ma pus­me­čio biu­dže­to pa­ja­mas, fi­nan­sų mi­nist­rė In­gri­da Ši­mo­ny­tė tei­gė, kad ben­dras mo­kes­čių pla­nas vyk­do­mas, prasčiausiai se­ka­si su­rink­ti pel­no mo­kes­tį ir da­lį ak­ci­zų.

Po po­sė­džio I. Ši­mo­ny­tė žurna­lis­tams sa­kė: „Ben­dras mo­kes­čių pla­nas įvyk­dy­tas, pa­gal at­ski­rus mo­kes­čius situ­a­ci­ja ne­vie­no­da, pel­no mo­kes­čio pla­nas ne­bu­vo įvyk­dy­tas iš es­mės dėl to, kad įmo­nės pa­kei­tė avan­si­nio pel­no mo­kes­čio mo­kė­ji­mo bū­dą.

Kalbant apie Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį ir Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį, abie­jų šių mokes­čių įplau­kos yra vir­ši­ja­mos ir ten­den­ci­jos iš­lie­ka to­liau“.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Komerciniai bankai ir jų ragučiai

El. paštas Spausdinti

jaskeleviciusLietuvos bankas (LB) pranešė, kad šalyje veikiantys komerciniai bankai ir jų skyriai pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 254,5 mln. Lt grynojo pekno. Finansinių paslaugų pajamos sudarė 198,2 mln. Lt, o palūkanų pajamos – 745 mln. Lt. Palyginimui galima priminti, kad pernai tuo pat metu komerciniai bankai skelbė 232,3 mln. Lt nuostolį. Atrodytų, kad bankai, kaip ir visas ūkis, pergyvena nelemtąjį nuosmukį. Tačiau tai tik miglos pūtimas patikliesiems. Ypatingoji komercinių bankų skaičiavimo metodika leidžia faktinį pelną mažinti, didinant specialiuosius atidėjimus blogosioms paskoloms. Štai jums, patiklieji, ir milijoniniai nuostoliai. Kas ten besutikrins tų blogųjų paskolų stalčiukus... Šiemet dalį blogųjų paskolų jau galima priskirti gerųjų kategorijai ir skaičiuoti nemenką pelną. Ir, suprantama, tikėtis premijų.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Lietuvos pramonės augimas lėtės

El. paštas Spausdinti

klyviene_1Metinis pramonės augimo tempas liepą sulėtėjo iki 6,8 proc. (mes prognozavome 11,2 proc.) nuo 10,4 proc. birželį.

Didelio pasaulio ekonomikos sulėtėjimo poveikio Lietuvos pramonė dar nejaučia, nes apdirbamosios gamybos pramonė, pašalinus sezono įtaką ir toliau augo – 0,9 proc ir 3,5 proc. eliminavus naftos pramonę. Vis dėlto neigiama rizika Lietuvos gamybos sektoriui dėl globalių ekonomikos lėtėjimo tendencijų akivaizdžiai didėja.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Globalios ekonomikos lėtėjimo tendencijos tempia žemyn ir Rytų Europą

El. paštas Spausdinti

VioletaKlyviene_2Lėtėjanti pasaulio ekonomika yra ženklas, kad Lietuvos, o kartu ir visos Rytų Europos augimas taip pat lėtės. Lietuvos BVP rezultatai šių metų II ketvirtį buvo šiek tiek prastesni nei prognozuota, tačiau spartūs mažmeninės prekybos bei eksporto augimo tempai leidžia tikėtis pakankamai gerų rezultatų. Visgi rizika, kad besiplečianti valstybių skolų krizė ir mažėjanti išorinė paklausa privers visas Rytų Europos ekonomikas įjungti žemesnę greičio pavarą, šiuo metu yra padidėjusi.

Pastarojo mėnesio svyravimai pasaulio finansų rinkose, JAV skolos rizika ir kiti nuviliantys makroekonomikos rezultatai kelia vis didesnes abejones pasaulio ekonomikos atsigavimu. Akivaizdu, kad šios lėtėjimo tendencijos nutemps žemyn ir Rytų Europą, tačiau taip pat mažės ir infliacijos spaudimas.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 15

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


Žymėti ir dalintis

Už teisingumą

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 2406222
Dabar lankosi:  svečių - 45 
Reklaminis skydelis
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 106 iš 128 
3:10:28 Sep 26, 2011   
Jan 2009 May 2014
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/