Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-04-28 nr. 3093

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Paulius Norvila.
NAKTĮ
81
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE6

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• PARODOS
• KONCERTAI
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS1

ESĖ 
• Stasys Stacevičius.
ŽYMĖTOS KNYGOS
14

AKTUALIJOS 
• Vitas Labutis.
KAIP VISUOMENĘ SUDOMINTI LIETUVIŲ KALBA
11

KNYGOS 
• Asta Plechavičiūtė.
TRIJŲ VYNO TAURIŲ IR SILKĖS UODEGOS DEGUSTAVIMAS
11
• Giedrė Širvytė-Saladžiuvienė.
MONOGRAFIJA APIE NEPAPRASTĄ DAKTARĄ KRIPŠTUKĄ – RAŠYTOJĄ JULIŲ KAUPĄ
• Elena Skaudvilaitė.
ARTIPILNIS GAIVOS "AUŠROS ĄSOTIS"
1
• KOSMOPOLIS
• VIGILIJOS
• MAŽI ATSAKYMAI Į DIDELIUS KLAUSIMUS
• PIRMŲJŲ KNYGŲ KONKURSO REZULTATAI4
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Vilma Paliaukienė.
ATĖJIMAI "SUGRĮŽIMŲ" FESTIVALYJE
8
• Rita Nomicaitė.
"NAMO, BROLELIAI"

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
NEPAKELIAMA MARTYNO GAUBO LENGVYBĖ
12
• Dalius Baltranas.
VEIDAI ALMOS PIEŠINIUOSE
1

TEATRAS 
• Vaiva Grainytė.
VAIZDINGAS ŠIUOLAIKINĖS LIETUVIŲ DRAMOS PEIZAŽAS
1
• Elena Skirmantaitė.
KLAIPĖDIEČIAI "RAGANAUJA"
3

PAVELDAS 
• Danutė Murauskienė.
RESTAURUOTA ŠILUVOS BAZILIKOS IŠKILMIŲ AVALYNĖS KOLEKCIJA

GEGUŽINIS VEDAMASIS 
• NEĮVYKO27

POEZIJA 
• Dainius Gintalas.
PLYŠTELĖJIMAI
12
• Leonas Peleckis-Kaktavičius.
ILGIAUSIŲ METŲ!
4

PROZA 
• Kazimieras Jakutis.
ALOYZAS
9

VERTIMAI 
• Andrzej Stasiuk.
GALICIJOS ISTORIJOS
3

AKTYVIOS JUNGTYS 
• Lukas Devita.
VIZITAS Į KAUNO AVAN–TEKĄ
5
• "LIETUVA. 24 VALANDOS"
• Linas Kranauskas.
"RAŠTININKO JAUNŲ DIENŲ PORTRETAS, ARBA APSIVALYMAS: MAN NEGĖDA, KAI MAN GĖDA, KAD TAIP BAISIAI GALĖJAU NUSIŠNEKĖTI"
5

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Remigijus Venckus.
KUO MATUOJAMAS KRAUJAS IR AR NUKRAUJAVIMAS YRA MIRTINAS?
• Mantautas Ruzas.
KODĖL DELEUZE’AS ŽAVĖJOSI GODARDO FILMAIS
6

KRONIKA 
• SKANUS SAVAITGALIS
• INFORMACIJA RAŠYTOJAMS
• GERBIAMI LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS NARIAI!7
• IN MEMORIAM ELVYRAI KAIRIŪKŠTYTEI2
• VAKARŲ LIETUVOJE – FESTIVALIS JAUNAI PUBLIKAI
• "7 ĮKVĖPIMAI"

DE PROFUNDIS 
 RAUDONASIS RETRO6

PARK@S 
• Nijolė Feldmanaitė.
2006 04 02: METAI GRĮŽUS NAMO
• ROLANDAS RASTAUSKAS: "MANO TĖVYNĖ YRA FRAZĖ, LIAUDIŠKAI ŠNEKANT - SAKINYS"26
• Marina Jefimova.
TEORIJŲ FABRIKAS, ARBA LITERATŪROLOGIJOS AGONIJA
4
• Gintautas Mažeikis.
VIEŠIEJI RYŠIAI IR MĄSTYMO FORMŲ ĮVAIROVĖ
2
• Jonas Ruškus.
SORBONOS UNIVERSITETO STUDENTŲ MAIŠTAS
56
• Liucija Stulgienė, Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė.
Apie Šiaulių kultūrą ir kultūros prieinamumą

DE PROFUNDIS

RAUDONASIS RETRO

[skaityti komentarus]

iliustracija
Nežinomo autoriaus plakatas (1940)

Darbiečių keliai / Ed.Mieželaitis


Pakilk aukštyn, kol leidžia jaunos jėgos
Ir kol jauti krūtinėj – tūkčioja širdis!
Dar draugas paskutinis nuo tavęs nebėga,
Dar mūsų jėgos kruvinos prigis!
Aukščiau!
Tvirčiau! [...]

Tu žalias Herkulesas Lietuvos arimuos!
Tu Lietuvos vikingas! Tu žmogus,
Ne kirmėlė, kur laisvės nebežino,
Kur tik lapus temoka graužt žalius. [...]
Aukščiau!
Tvirčiau! [...]

("Darbo jaunimas", 1936 m., Nr. 1, p. 1)


Darbiečių metraštis


Kas yra darbiečiai, ko jie siekia, kaip ir kuomet jie atsirado, kaip jie dirba ? Nejieškokit atsakymo į šituos klausimus nė mūsų priešų, nė draugų tarpe. Atsakymą gausite tik ištisai perskaitę darbiečių metraštį Darbo jaunimą. Darbiečių metraštis gyvai vaizduoja jaunosios darbininkijos kovos ir darbo idėjas. Darbiečių sąjūdis – tai naujos valios ir naujos pajėgos veržimasis į kovą už gražesnį gyvenimą. Nepažint šito naujo sąjūdžio, tai reiškia būt atsilikusiu žmogum. Dėl to nelaukiant įsigykit darbiečių metraštį Darbo jaunimą. [...]
("Darbo jaunimas", 1936, Nr. 1, prieš­lapis)

Iš darbiečių įsikūrimo ir veikimo istorijos / K.Ambrozaitis


[...]Susikaupimas savyje
[...] Iš visų pusių smarkiai puolami ir provokuojami, darbiečiai labiau susikaupė, suglaudė savo eiles, kad būryje esant lengviau atsilaikytų ir geriau pasiruoštų naujiems žygiams. Tokį patyrimą davė darbiečiams J.E. Kauno Arkivyskupas Metropolitas. [...]
Darbiečių kovos tikslai
Darbiečius veda į pergalę ne glostymai prieš plaukus ar paplaukiui, bet didžioji, neklystamos žmogaus vertės ir žmogaus garbės idėja. Darbo jaunimo, visos jaunosios dirbančiųjų kartos vėliava yra garbinga, visuotina darbo idėja [...] Darbiečių kova ir veikimas nėra asmeniškumas, nėra nesusipratimu paremtas. Darbiečių puolėjų tarpe yra daug neišmanėlių. Bet tie, kurie tuos neišmanėlius siundo ir kursto, tie žino ką darą. Darbiečių puolikai supranta ką darą, o darbiečiai supranta juos. [...] Darbiečiai nepripažįsta tų mokyklinių ir organizacinių karantinų, per kuriuos pervaroma geriausi mūsų tautos žiedai, kad ponais, "vadais", "elita" taptų. [...] Mokslas tiek mokyklos suole, tiek už mokyklos yra ne smaguriavimas, ne laiptai ponu tapti, bet sąlyga daugiau dirbti, arčiau savo brolių būti. [...] Darbiečiai šaukia jaunąją kartą į nepalaužiamą kovą su visais, kurie vienaip sako, o kitaip daro. [...] Darbiečiai aistringai siekia sukelti didelį socijalinį entuziazmą, siekia sukurstyti didelį idėjinį gaisrą visoj jaunoj mūsų tautos kartoj. Ir sukurstys! Darbiečių veikimas yra ir liks gyvas savo idėjiniu liepsnojimu, savo nepalenkiamu kovos pasiryžimu ir niekuo kitu.
Valingumas. Darbietiška taisyklė. Pasididžiavimas.
[...] Senosios partijos nuo tokių smūgių būtų sutrupėję į šipulius. Darbiečiai liko gyvi ir ištvermingi. Priešų puolimas davė darbiečiams tokias taisykles:
1. Darbietis, kurio priešai nešmeižia ir nepuola, dar nedaug tenuveikė.
2. Darbietis, kurio priešai nešmeižia, yra priešams nepavojingas.
3. Priešų puolamas darbietis turi didžiuotis. [...]
Susirinkimai
[...] Prieš susirinkimą valdyba turi apsvarstyti ir priimti susirinkimo dienotvarkę. Numatyti ir paimti salę, kiek galima ją papuošti gėlėmis (vėliavėlėmis – popierėliais), paveikslais, šūkiais ir pan. [...] Gerai vežimas rieda, kada lygiai traukia visi įkinkyti arkliai. Gerai praeis susirinkimas, kada visi susirinkimo dalyviai jo programoj dalyvaus. [...] Jei yra orkestrėlis – jis turi susirinkime groti, nariai gali deklamuoti įvairius eilėraščius, pasakyti trumpą monologą, padainuoti ir t.t. [...] Susirinkimas turi praeiti geroj nuotaikoj. [...] Darbiečiai privalo dainuoti ir mokėti dainuoti. Draugovės tarp savęs turi konkuruoti, kuri geriau dainuoja. [...] Kiekvienam darbiečių susirinkime turi būti dainuojama. Paprastai, pirmą kartą sudainuojama po pirmininko atidaromosios kalbos. Antrą kartą dainuojama po paskaitos. Ir tretį kartą dainuojama prieš susirinkimo uždarymą. Dainuojamos yra darbiečių dainos – Į kovą, į kovą! Tik darbiečiai ... Nors vėtros ūžia ir kt. Be šitų dainų būtinai reikalinga dainuoti ir liaudies dainos. [...]
Tvarkos palaikymas susirinkimuose.
Darbiečių susirinkimai turi būti tvarkingi. Susirinkimų tvarkai prižiūrėti turi būti iš anksto numatyti tvarkdariai arba saugai. [...] Susirinkimų saugai kartais yra reikalingi pašalinti iš salės girtus asmenis, triukšmadarius arba įsibrovusius provokatorius. Darbiečiai turi mokėti su tokiais susirinkimo ardytojais apsidirbti patys be policijos pagalbos.
("Darbo jaunimas": Darbiečių metraštis ir kalendorius. – Kaunas: 1936, p. 15, 20–22, 42–44)

Darbo jaunimo daina / A.Paplauskas


[...] Mes jauna vėtra. Mes jauni tankai.
Pilni jaunatvės, jėgų, ugnies:
Sklis mūs idėjos šūviais patrankų,
Ir mūsų šūkiai griausmu aidės. [...]

("Darbo jaunimas": Darbiečių metraštis ir kalendorius. – Kaunas, 1936, p. 1)


Visu balsu / V.Majakovskis / Išvertė V.Montvila


Ir, gal būt, su erudicija už stalo,
Kirpdams klausimus, mokslinčius išgvildens:
Buvo toks poetas – priešas žalio,
Bet gerbėjas virinto vandens.

Profesoriau, numesk ratus akinių!
Aš pats papasakosiu savąjį likimą.
Esu vandenvežys, šiukšlynų išmėžėjas,
Revoliucijos mobilizuotas nuo jaunystės,
Eilėraščiais užėmęs frontą ir išėjęs
Iš poniškos poezijos sodininkystės. [...]

("Raštai", 1940 m., Nr. 1, p. 43)


Dainų konkurso taisyklės


Švietimo ministeris paskelbė šias dainų tekstų konkurso taisykles: [...] Dainos turi atitikti šių laikų dvasią. Jos turėtų būti parašytos šiomis temomis:
1) Niekuomet nebsugrįš, 2) Darbo valstietija, 3) Liaudies kariuomenė, 4) Darbininkija, 5) Išlaisvinimas, 6)Dėkui tau, raudonarmieti, ir 7) Tautų brolybė. [...]
("Tiesa", 1940 m. liepos 6 d., Nr. 15, p. 8)

Mes su Stalinu / A.Rūkas: Eilėraštis, kuriam dainų tekstų konkurso jury komisija priteisė pirmąją premijąLietuva – šalis gražioji:
Kalvos, gojai ir laukai.
Susiūbavo, sužydėjo
Visas kraštas raudonai. [...]

Mes su Stalinu į saulę!
Mes su Stalinu – kovon!
Tenedrįsta nieks pasauly
Kelti koją Lietuvon. [...]

("Tiesa", 1940 m. rugpjūčio 16 d., Nr. 54, p. 8)


Tik darbiečiai


Skaistesnio rytojaus ištroškę, pasiilgę,
Širdys nerimsta, kaista valia.
Mes žengiam per galvas visokių pavojų –
Baimės nežino jaunatvė žalia.

Garbę, džiaugsmą darbui nešam
Ir dainuojam žengdami:
Kad darbiečiai, tik darbiečiai
Darbo brolius išvaduos! [...]

("Darbo jaunimas": Darbiečių metraštis ir kalendorius. – Kaunas, 1936, p. 24)


Poema apie Staliniškąją LTSR Konstituciją / L.Gira


[...] Tavo prakaitu netuks jau ponai,
Tavo darbu nemis spekuliantai –
Tavo sėja tavajai eis duonai –
Tavo reikalus LTSR supranta.

Ne tiktai supranta – ir apsaugo.
Būk ramus – turi Staline draugą!
Konstitucija jojo teisinga,
Konstitucija jojo šventa.
Tavo skriaudos amžiams dingo.
Tau išaušo gadynė kita! [...]

("Darbo Lietuva", 1940 m. rugpjūčio 26 d., Nr. 74, p. 4)


Laisvojoj Lietuvoj / J.Graičiūnas


[...] Kas šiandien žygių šalinas,
Tam nepavyt rytoj.
Mus veda draugas Stalinas.
Laisvojoj Lietuvoj.

("Darbo Lietuva", 1940 m. rugpjūčio 31 d., Nr. 83, p. 7)


Didysis Tautų Vadas / Em.Jaroslavskis


[...] Draugas Stalinas visada laiko parengtą savo idėjinį kovos ginklą ir moko mus tinkamai juo naudotis. [...] Draugas Stalinas pats dirba ypatingai daug. Vargu galima surasti mūsų šalyje kitą žmogų, kuris tiek daug dirbtų. Jis neretai dirba iki 4 valandos ryto ir ilgiau. [...] Liaudies dainose dainiai draugą Staliną lygino su rūpestingu sodininku, kuris myli savo sodą, o tas sodas – žmonija. [...] Jo jėga – tai jo nepalyginama sveika nuovoka [...], nuolatinis rūpestis žmonių atranka. [...]
("Darbo Lietuva", 1940 m. rugsėjo 1 d., Nr. 85, p. 6)

Žmogaus žygiavimas / V. Sirijos Gira


Prie Kremliaus sienų dunkso mauzoliejus,
Ir mauzoliejuj ilsis didelė širdis.
Pro šalį minios okeanais liejas –
Ir savo balsą tu minioj girdi.

Ir tolimoj šaly tadžikų ir jakutų,
Ir ties šaltaisiais ledjūrio krantais,
Ir kur tiktai šita minia bebūtų –
Save minioj žygiuojantį matai. [...]

("Tiesa", 1940 m. rugsėjo 4 d., Nr. 71, p. 8)


Parengė ALVYDAS SURBLYS
 

Skaitytojų vertinimai


26175. krankt2006-05-02 23:59
Cia tai bent! ir jokio sekso!

26257. o prie ko cia kvankt, tai yra sexas?? :-) 2006-05-03 23:02
spalvingas puslapelis geguzes 1 osios proga. Lauksime lapkricio svenciu ir berods gruodzio 5 osios

26286. ne darbietis :-) 2006-05-04 18:32
Kas ten žino dėl anų darbiečių sekso,bet ir dainuot mokėsi iš tų laikų darbiečių idėjinio vado K.Ambrozaičio,kaip ir šiais laikais iš Viktoro, ir tvarką savais metodais palaikyti stengėsi, ir visų negailestingu puolimu prieš juos skundėsi,ir darbą šlovino.O ir sovietiniai eilėraštukai prie darbiečių labai dera.Žodžiu liuks reklama.Tik darbiečiai mus į šviesų rytojų atves !

26339. me be Brazo ne is vietos2006-05-05 23:06
o jus?

26344. edva2006-05-05 23:49
O aš ir nežinojau, kad Darbo partija "ne pirmos jaunystės", smetoninė...Ne be reikalo argumentuotai įtariama, jog A.Smetonai buvo mokama iš sovietų ambasados.

26362. avde2006-05-06 17:31
o i kita kisene jam dejo naciai

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 12 iš 12 
21:30:01 Sep 11, 2011   
Sep 2010 Sep 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba