Periodiniai leidiniai

Periodinių Lietuvos banko leidinių elektroninės versijos pateikiamos šiame interneto svetainės skyriuje. Dėl spausdintų leidinių versijų prašome kreiptis el. paštu leidiniai@lb.lt. Periodinių leidinių, kurie šiuo metu jau nebeleidžiami, elektronines versijas rasite Leidinių archyve.

Pastaba: nuo 2010 m. spaudinami ne visi šių leidinių numeriai: leidinio „Mėnesinis biuletenis” – tik gruodžio mėn. (Nr. 12), leidinio „Išorės sektoriaus statistika” – tik ketvirtojo ketvirčio ir metinis numeriai.

Pranešimas, teikiamas Lietuvos Respublikos Seimui


Pranešime apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija apie Lietuvos ekonomikos raidą, Lietuvos banko funkcijų vykdymą, kredito įstaigų veiklą ir jų priežiūrą.

 • Naujausias numeris (PDF, 1863Kb)
 • Metų ataskaita


  Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

 • Naujausias numeris (PDF, 4699Kb)
 • Išorės sektoriaus statistika


  Leidinyje skelbiami ataskaitinių metų ketvirčių ir mėnesių šalies mokėjimų balansai, oficialiųjų atsargų informacija, tarptautinių investicijų balansų bei bendrosios šalies skolos užsieniui duomenys. Skelbiama daug išsamios statistinės informacijos apie tiesiogines užsienio investicijas Lietuvoje ir Lietuvos tiesiogines investicijas užsienyje. Iki 2008 m. duomenys buvo skelbiami leidinyje "Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas". Šiuos leidinius galite rasti leidinių archyve.

  Pastaba: nuo 2010 m. spausdinami leidinio „Išorės sektoriaus statistika” – tik ketvirtojo ketvirčio ir metinis numeriai.

 • Naujausias numeris (PDF, 7937Kb)
 • Mėnesinis biuletenis


  Mėnesiniame biuletenyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansinių institucijų balanso, pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų statistikos, paskolų pagal ekonominę veiklą, tarpbankinio skolinimo ir valiutų rinkų, mokėjimo priemonių statistika, Vyriausybės vertybinių popierių pirminės rinkos duomenys, oficialūs užsienio valiutų santykiai ir kiti duomenys.

  Pastaba: nuo 2010 m. spaudinamas leidinio „Mėnesinis biuletenis” – tik gruodžio mėn. (Nr. 12) numeris.

 • Naujausias numeris (PDF, 1205Kb)
 • Metinė finansinė ataskaita


  Leidinyje pateikiama Lietuvos banko metinė finansinė ataskaita, kurią sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinę finansinę ataskaitą.

 • Naujausias numeris (PDF, 359Kb)
 • Finansinio stabilumo apžvalga


  Finansinio stabilumo apžvalgoje aprašomos svarbiausios rizikos, galinčios daryti įtaką šalies finansų sistemos, ypač bankų, veiklai, nagrinėjami išorės ir vidaus makroekonominės aplinkos pokyčiai, jų įtaka šalies finansų sistemai, pastarosios gebėjimas atlaikyti šių pokyčių įtaką. Daug dėmesio skiriama ne tik pokyčiams bankų sistemoje, bet ir bankų skolininkų, nefinansinių įmonių bei namų ūkių būklei.

 • Naujausias numeris (PDF, 3518Kb)
 • Bankų statistikos metraštis


  Metraštyje pateikiami pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų, valiutų ir finansų rinkų, mokėjimo priemonių statistika, mokėjimų balanso einamosios, kapitalo ir finansinės sąskaitų, tarptautinių investicijų balanso, tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje, oficialiųjų tarptautinių atsargų duomenys. Skelbiami kai kurie duomenys apie komercinius bankus, oficialūs užsienio valiutų santykiai, lito efektyviojo kurso indeksas.

 • Naujausias numeris (PDF, 453Kb)
 • Mokslinis leidinys „Pinigų studijos“


  Moksliniame leidinyje spausdinami lietuvių ir užsienio šalių autorių moksliniai ir apžvalginiai straipsniai apie ekonomikos, finansų, pinigų ir bankininkystės raidą, makroekonominių procesų modeliavimą ir prognozavimą, taip pat aktualijos, moksliniai komentarai ir mokslo veikalų recenzijos. Straipsniai leidiniui pateikiami laikantis nurodymų autoriams. Kiekvieną straipsnį recenzuoja du recenzentai ir vertina redaktorių kolegija, kurią sudaro Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkai.

  Naujausias numeris

  Darbo straipsnių serijos leidiniai


  Darbo straipsnių serijos leidiniuose aprašomi autorių vykdomi tyrimai, kurie skelbiami siekiant paskatinti diskusijas ir kritinius komentarus. Dėl visų šios leidinių serijos darbo straipsnių rekomendacijas teikia vidaus ir išorės ekspertai. Leidiniuose išreikštos nuomonės yra autoriaus ir nebūtinai atitinka Lietuvos banko nuomonę. Leidiniai skelbiami anglų kalba.
  Visas darbo straipsnių sąrašas

 • Naujausias numeris (PDF, 425Kb)
 • Atnaujinta 2009-07-15
  Rodoma versija 14 iš 14 
  20:50:46 Mar 19, 2011   
  Jul 2008 Nov 2013
  Sąrašas   Archyvas   Pagalba