ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-09-10 nr. 764

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (30) • KĘSTUTIS NAVAKAS. Rašytojas ir alkoholis: kuris kurį? (1) • RASA DRAZDAUSKIENĖ. Tekstą apraizgę voratinkliai (456) • LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS. Praskrendantys paukščiaiTOMAS VENCLOVA. Vilniaus vardai (1) • ELISABETH GERLE. Kultūros ir religijų globalizacijaSIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiOLIVIER CULLIN. Muzika ir pasaulio sandaraVALDAS DAŠKEVIČIUS. EilėsGINTARĖ ADOMAITYTĖ. Apie duobes ir tylą (23) • VALDAS STRIUŽAS. Visiems – saugų eismą-vp-. VoraiGINTARAS BERESNEVIČIUS. Tove Jansson, skaitymai ir rašymaiVIDAS POŠKUS. DurysGILBONĖ. Mano pirmoji meilėRIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s (63) • LAIŠKAI (192) •

Tekstą apraizgę voratinkliai

RASA DRAZDAUSKIENĖ

[skaityti komentarus]

Internete įdėti tekstai turi šleifą – juos lydinčius komentarus. Įprasta manyti, kad komentarai sudaro galimybę tekstui gyventi, o komentarų autoriai taip dalyvauja diskusijoje su teksto autoriumi. Diskusija yra gerai, nes autorius gauna unikalią grįžtamojo ryšio galimybę, gali tiesiogiai ir iš karto sužinoti skaitytojų atsiliepimus, jų vertinimą. Be to, komentaruose kristalizuojasi nuomonės, formuojasi pažiūros ir t. t.

Bet tai iliuzija. Dar daugiau – internete funkcionuojantis tekstas geriausiu atveju veikia tiek pat kiek pasirodęs spausdintu pavidalu. Būtent – geriausiu atveju; imant vidutinį variantą, internete sudėti tekstai daro kur kas mažesnį poveikį negu spausdinti, o interneto komentarų aktualumas ir vertė išvis kelia didelių abejonių. Tiesa, čia reikia aiškiai pasakyti, kad bus kalbama apie grožinius tekstus ir eseistiką, paliekant už svarstymo ribų politikos, ekonomikos ar kultūros klausimų analizę bei vertinimus – šiems tekstams galioja truputėlį kitokios taisyklės, ir jei jų autorius yra pasirengęs atlaikyti gerą dozę palankių ar nepalankių argumentų ad hominem, arba, tiksliau, globėjiško familiarumo, dažnai besireiškiančio plūdimu, savotišką naudą vis dėlto bus galima įžvelgti. (Tiesa, net ir ši nauda anaiptol neatrodo tokia jau akivaizdi, įdėmiau kelis kartus peržvelgus interneto skaitytojų komentarus, kuriuos, gražiai suredaguotus, kartais spausdina dienraščiai. Šiuo požiūriu informatyvus pasirodė pokalbis su vieno kultūros žurnalo redaktoriumi, mėginusiu kartą parengti spaudai diskusiją, kilusią internete dėl vieno jų autoriaus teksto. Pasirodė, net labai stengiantis atrinkti ir parengti interneto komentarus, kad šie tiktų spaudai, išeina ne kažin kas. Paprasčiau sakant, išspausdinus komentarus popieriuje ir pamėginus suteikti jiems teksto pavidalą, didelė jų dalis tiesiog sprogsta kaip muilo burbulai. Be kita ko, ir nuo nereflektuotų emocijų pertekliaus.)

Bet čia vieta kalbėti apie beletristiką. Atidžiai kelis mėnesius skaičiau grožinių tekstų ar esė komentarus lietuviškų kultūros leidinių interneto svetainėje www.culture.lt, iš kurios galima pasiekti savaitraščius "Literatūra ir menas", "7 meno dienos" bei "Šiaurės Atėnai". Pastarojo leidinio mėlynąja komentarų erdve naudojausi daugiausiai dėl dviejų priežasčių: pirma, joje dažniausiai dedamos įvairios esė, antra, jos komentatoriai kaip reta aktyvūs ir įdomūs.

Taigi – ką tekstui suteikia internetiniai komentarai arba, prisiminus suformuluotą seminaro temą, ką duoda toji internetinė teksto apsiaustis? Atsakymas būtų nedviprasmiškas – nieko. Nieko, ko nebūtų galima įgyti kitais būdais, ir nieko, kas, atidžiau pasižiūrėjus, nebūtų regimybė. Pamėginsiu pagrįsti.

Šiam tikslui siūlau įvesti tokią sąvoką kaip teksto valentingumas. Vartosiu ją ne literatūros moksle priimta prasme – kaip "žodžių ir jų formų gebėjimą jungtis sakinyje su kitomis žodžių formomis", o chemijos mokslo: "elemento atomo savybė prisijungti ir išlaikyti tam tikrą skaičių vandenilio atomų". Žodžiu, teksto valentingumas – tai jo savybė prisišaukti prasminiu požiūriu su juo susijusius komentarus; juo tekstas valentingesnis, juo daugiau jam skirtų komentarų bus susiję su juo, su jame iškeltomis idėjomis, jų menine raiška, autoriaus stiliumi ar kitais tik tekstui būdingais motyvais, o ne su kitų komentatorių komentarais. Mat didžioji dauguma komentarų, interneto formaliai, vizualiai susietų su tekstu, iš tikrųjų yra reakcija ne į tekstą, o į kitus komentarus – paprastai tariant, komentatorių pasikalbėjimai. Tyčia pamėginau suskaičiuoti, kiek komentarų išlaiko (pritraukia) konkretūs tekstai. Tai padaryti galima šitaip: perskaityti konkretų tekstą, paskui perskaityti visus jam iš paskos einančius komentarus ir išskirti tuos, kurių autoriai kalbasi su teksto autoriumi (arba kalbasi su kitais komentatoriais būtent apie tekstą). Pateiksiu kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, gk pasirašyto teksto "Saldainių popierėliai" 1 dalis sulaukė 284 komentarų, su tekstu susijusių – 15; 2 dalis – 103 komentarų, apie tekstą – 13; 3 dalis – 235 komentarų, apie tekstą – 16. Gintaro Beresnevičiaus tekstas 757 internetinėje savaitraščio laidoje sulaukė 41 komentaro, apie tekstą – 9. Valdo Kilpio esė 755 laidoje – 40 komentarų, tekstui skirti 4, 753 laidoje – 48 komentarai, tekstui skirti 2. Ir taip toliau. Prisiminus įvestąją sąvoką, galima sakyti, kad tekstų valentingumas stebėtinai mažas. Be to, išryškėjo keista priklausomybė – juo tekstas įtaigesnis, tuo mažiau su juo susiję jį lydintys komentarai. Be abejo, galima tai laikyti pranašumu: esą įtaigus tekstas vis tiek suteikia dingstį užmegzti aktyvią diskusiją, tai kas, kad ne apie tekstą. Tačiau būtų apgaulinga šią magiją priskirti tekstui. Dingsčių diskusijai atsiranda įvairiausių – pavyzdžiui, visai tinka interneto ryšio gedimai. O paties teksto apmąstymai ar diskusijos vyksta kitu laiku ar kitoje plotmėje, kurios internetas nefiksuoja.

Taigi interneto komentatoriai komentuoja ne tekstus ar bent jau, švelniau pasakius, ne tuos tekstus, kurie iš tikrųjų rūpi. Bet gal tada vertybė yra pati diskusija, atviras ir laisvas tapatybės nesuvaržytų asmenų bendravimas ir keitimasis nuomonėmis? Akivaizdu, kad irgi ne. Internete diskusija nevyksta. Tokia diskusija, kokią esame pratę matyti – kuriai būdingas keitimasis argumentais, nuomonėmis, pažiūromis, konsenso ieškojimas ar stengimasis suprasti oponentą. Interneto komentarų virtinėse vyrauja ne pagarba argumentams ar pagaliau pačiam tekstui, o paprasčiausia dedovščina – laimi tie, kurių daugiau, kurie seniau rašo toje svetainėje ir dėl to yra nusipelnę, ir tie, kurie nesilaiko civilizuotos diskusijos taisyklių, tai yra puola ne argumentus, bet argumentuotoją. Toje pačioje "Šiaurės Atėnų" komentarų erdvėje galima rasti ne vieną klasikinį pavyzdį, kaip komentatorius, drįsęs pasipriešinti bendrai komentarų dvasiai (pavyzdžiui, suabejoti kelių "autoritetų" giriamos esė pranašumais), buvo tuojau pat nutildytas, nedviprasmiškai paliepus "eiti iš čia – tu ne savas". Tokia nuomonių raiška gali būti vadinama kaip tik nori, bet diskusija čia nė nekvepia. Pokalbių svetaine – taip. Bet tai juk kiek kitas žanras?

Ir nėra ko stebėtis. Diskusija iš principo negali vykti interneto suteikiamomis nelygiomis sąlygomis, kai komentatoriai reiškiasi anonimiškai, o komentuojamo teksto autorius – viešai. Apie anonimiškumą jau daug buvo kalbėta. Ir vis dėlto nėra sąžininga, kai vienas diskusijos dalyvis yra aiškus ir pažįstamas, o kitas (ar kiti) – iš principo nepažinus, tai yra arba budistiškai ištirpęs daugelio įvairių nickų nirvanoje, arba, kaip Senojo Testamento Dievas, "Tas, kuris Yra", pasivadinęs ilgalaikiu nicku, bet iš principo neįžvelgiamas. Čia būtų tinkama vieta prisiminti autorystės keliamus filosofinius keblumus, kaukių sąveikas ir autoriaus mirties teorijas, bet ar sąžininga, kai šių principų laikosi tik viena diskutuojanti (ar veikiau diskutuojama) pusė?

O jei jau pradėjome kalbėti apie diskusijas, tai probėgomis būtų ne pro šalį prisiminti, kad civilizuotai diskusijai vykti reikalingas moderatorius. Jis ne tik apibendrina jos rezultatus, bet ir tarpininkauja oponentams, kad šie suprastų vienas kitą. Interneto komentarai nemoderuojami, necenzūruojami, nekarpomi ir jokiais kitais būdais negadinami siekiant išsaugoti natūralų jų pavidalą. Todėl tik labai retais atvejais jie susiklosto į ką nors primenančio diskusiją.

Tai kaip vis dėlto veikia beletristikos tekstus toji internetinė apsiaustis? Dar kartą – niekaip. Komentatoriams tekstai ne per labiausiai rūpi, diskusijos jie neskatina, tik duoda dingstį kaukėmis prisidengusiems anonimams pabendrauti, išreikšti (kartais) pažiūras ir (dažniausiai) emocijas. Tarsi rudeniškos gijos iš pasaulinio voratinklio komentarai draikosi, pasak Maironio, "bailiai", be ypatingo tikslo, o teksto trauka, poveikis ir svarba slypi "kažkur anapus". Ne internete.


    Tekstas skaitytas tarptautiniame literatūros
    forume "Šiaurės vasara. Teksto trauka" Jurbarke
    š. m. rugpjūčio 28 d.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Kovo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


41581. cikada2005-09-09 11:16
he, vel komentatoriams suteikta garbe:)))nagi nagi, parodykite musu iltis:))))

41584. edva2005-09-09 11:38
Manau, komentatorių diedovščinai, laikantis paprotinės teisės sovietų armijoje, vertėtų Rasytei Drasdauskienei padaryti "tiomnojė". Bet kaip sako dizaineris Augustinas Burba: "Su mumis bėda: mes perdaug kultūringi"

41585. Jura2005-09-09 11:49
Kokia jauna ir dar grazi ta RD. O kartu ir "senobine". Jaucu, kaip jai bus nelengva. Isvartaliota visokiomis pozicijomis bei propozicijomis: analizuokit mane, analizuokit typo....

41586. JurasMuras2005-09-09 11:54
Dalyvavimas "koliokviume" ipareigoja "koliotis". Zizikas tepogi skatina apiberti vienas kita kolionemis didesnes pagarbos vardan.

41587. Jura2005-09-09 12:10
Daba va pagalvojau,kad be Deridos pradziamokslio RD nepasistums toliau.Visi kiti lengvesni autoriai kazikaip pastjmodernumo motyvu nenurodo.Garbioji RD,perskaiytykit visa Derida,ir neraiks daug aiskintis del komentaru ir komentatoriu.Aciu.

41589. JurasMuras2005-09-09 12:41
Nugi kartais buna visai malonu paleist "siela" pasiganyt i Satenus. Bet ir labai pavojinga. Neisvengiamai koks jaunasis deridietis pabandys ibrezti mailiai murkdamas. Ale toks gyvenimas muset.

41590. vasi2005-09-09 12:43
Hemas (bent jau jaunystėje) turėjo ir dar vieną, kiek originalesnį "stimuliatorių" - rydavo apelsinus ir mėtydavo jų žieveles į degantį židinį. O šiaip jo rašymo koncepcija apskritai įdomi ir kardinaliai priešinga romantizmo "įkvėptojo genijaus" mitui. Gerai rašyti, jo nuomone, galima išmokti, bet tai pragariškas darbas. Kur čia apsieisi be viskio:). Tai balsuoju už Navaką. Antras balsas iš eilės antrai - Drazdauskienei dėl aktualios e-temos. Nesuprantu, ko Edva su JuruMuru tiek užniršo? pateiktoj ištraukėlėj aš su daug kuo sutinku. El-komentavimo žanras iš tiesų visai kitoks nei "kultūringa diskusija". Ir diedovščinos čia pasitaiko, ir skirstymo į savas/svetimas, ir pliurpiam neretai apie bile ką (anot pasi - "teisybę mušam, dinderio ieškom":). O kad jūs pats, Jurai, būtumėte perskaitęs visą Derrida, kažko labai abejoju, nes retas skaitytojas aprėptų jo produktyvumą. Jei šito straipsnio Hercogas neįdės, tai aš tada nesuprasiu, kokiai auditorijai, jei ne komentuojančiajai, jis skirtas... O sielos ramybei labai norėčiau įžengti per Poškaus duris.

41593. edva-vasi2005-09-09 13:13
Nuoširdžiai šypsausi perskaitęs Tavo komentą. Jokio užniršimo neturiu Rasos Drasdauskienės mintims; tiesiog savaime krebštelėjo realios atminties ir teksto asociacija. Būtinų būtiniausiai reikia patalpinti "Tekstą apraizgę voratinkliai".

41595. cikada2005-09-09 13:31
diedovshchina shtenu komentaruose yra tik lengvas sheshelio atspindys to, kas vyksta ant musu zhemeles... ir nekaltinkim saves, nes lietuviai niekuo neishskirtini - visams sviete tas pats... gal tik namie skaudzhiau reaguojam, nes chia - savi...

41596. cikada2005-09-09 13:34
P.S.: beje, ash dzhiaugiuosi, kad nei vienas komentatorius nera uzhsikretes valatkizmu - paprasti zhmones vis delto atsirenka, xu iz xu...

41607. dalgis2005-09-09 16:26
drazdauskaites prasau nebedeti

41608. dalgis > cikada, RD2005-09-09 16:37
Kokia diedovchina? tu ka rusu armijoj nebuvai? jei kuri nors homo vulgaris ir pashukuoja, tai manau tik atspindi shatenu dvasia. O tie ishtikimi SAtenu kilnios idejos sargai, kaip kokie shunys, kartais ir aploja... ju toks darbas, o kai nera ka veikt (o tai pastaruoju metu vis dazniau)tai pasikalba tarpusavyje juk naturalu. Ir tik nesakykit RD, kad jie vaiko komentatorius ir neleidzia jiems komentuoti straipsniu..... ba tai bus briedas ir netiesa. jie kanda tik gindami savo kaili ir vaisku Satenu dangu (cia varna turiu uomeni) ...

41609. dalgis su ...2005-09-09 16:47
na, kai minejau ishtikimus SA tarnus, tai ne tik shunis turejau uomenyje, bet ir kitus sutverimus, pvz siamo kates (antikvarines ir nebe), mirtinas praeives, jokshuyro shmeklas, ebolos pandemija, septynias nei gyvas, nei mirusias vasilisas ir aisku dalgi su giltine..

41664. zeta2005-09-10 15:05
Ot butu idomu, jeigu Drazdauskienes straipsnio nebutu internetiniam variante. Iseitu labai smagus paradoksas - parasyta apie interneto komentatorius, bet jiems skaityt neduokim! Bet jau cia tai butu kaip apkalbos uz nugaros, ar ne?. O itarimai apie straipsnio turini auga ne dienom, bet valandom. Sventa teisybe, kad Satenuose kartais tildomi komentatoriai "drįsęs pasipriešinti bendrai komentarų dvasiai". Taip buvo su St Antonio, anam tikrai vienakart i duris pati pirstu parodziau ir ir pasakiau, kad ne melynas jis zmogus, ne tuaregas ir gali eit, is kur atejes. Nes tokiu rupuziu, gyvaciu ir visokiu izeidimu nebuvau girdejus net gyvendama Peterburgo dugne, o tai kaip ir priestarauja bendrai inteligentiskai komentaru dvasiai. Bet kad jau butu tildomi ir varinejami suabejoje ese pranasumais, tai jau trumpakojis melas. Kazkas cia ne taip, o Satenu garbe man brangi, todel jei kam uztenka drasos pirstines metyti, tai mums uzteks drasos jas pakelti.

41671. toto2005-09-10 17:16
zeta, Rasa surašė daug tiesos ir mažai teisybės. Bet kuriuo atveju, laikantis josios motto, aš tokių straipsnių-voratinklių nerašyčiau ir čia nedėčiau, - nesiryžčiau :). Nors, pagal anonso toną tekstas turėtų išvysti dienos šviesą... komentaruose tuo labiau. :)

41672. Rūta2005-09-10 17:25
Teisybė gali būti tavo, mano ar kalvio Ignoto, o tiesa yra viena, absoliuti.

41674. Jura2005-09-10 18:04
Man tai Derida nereikalingas.Jis reikalingas mianinnkams kaip pagrindas astriaumniai kurybai kaip pagrindas po kojom.Dekonstruoja juk visi net to reikia ar nereikia. Nu ir ta dekonstrukcija pasistuma tik per 0.5 zingsnelio. Gal turit ideju,kaip pro ta "differance" prasmukt? Is anksto dekoju.:)

41675. JurasMuras2005-09-10 18:11
Kazkas netaip:-/

41676. Jura2005-09-10 18:27
Neblogai vienas "tamsuolis" parase-kazkoks kiautas is deridos,pro kuri niekaip neprasibrausi,nors lyg ir zinai ,vo kad cia "kiautas" a va cia minkstimas. Ir man rodas,kad ir tamsuolis tas "kieciausiu" minkstimu.

41713. zeta>Jurai2005-09-10 20:24
Atstok tu, kaip koks Queer - tas kaip prisikabindavo prie kokios dekonstrukcijos, kaip isivaziuodavo per simta puslapiu, tai paskiau kaip nori pokalbi sukiok - viskas dekonstruota, galu ner.

41718. IVS > zetai2005-09-10 20:39
Pirštinė mesta.
Daug pirštinių primėtyta. Paskubom radau dvi:
"Be to, išryškėjo keista pri­klausomybė - juo tekstas įtaigesnis, tuo mažiau su juo susiję jį lydintys komentarai."
"Ko­mentatoriams tekstai ne per labiausiai rūpi, disku­sijos jie neskatina, tik duoda dingstį kaukėmis pri­sidengusiems anonimams pabendrauti, išreikšti (kartais) pažiūras ir (dažniausiai) emocijas." Ką kviesime sekundantais?

41722. miestiete2005-09-10 20:51
o ar ne taip?

41747. prašalaitė2005-09-11 10:11
Taip, taip ir net labai taip. RD daug kur pataiko į dešimtuką ...

41748. Rūta2005-09-11 11:04
Taip, diskusijos apie tekstus arba tom temom nevyksta, tik šiaip mes čia toks būrelis kartais pasidalinam kokia mintele ar emocija. Gerai, jei tai bent nuoširdu - be galo didelė vertybė. O ne tik tušti pasipezėjimai, cinamoniniai lengvo atseit pokalbio palaikymai (kartkartėm tai būtų nieko) ar netgi pykčiai, užgaulūs pasišpilkavimai kas iš viso baisiausia. Būtų gerai, jei tobulėtume. Visi.

41752. vasi-Rūtai2005-09-11 12:37
o kaip Jūs galvojat, kas trukdo toms diskusijoms vykti? juk užuomazgų ar net susirišančių mazgų fragmentiškai tikrai pasitaiko...

41756. IVS > vasi2005-09-11 13:45
Vasi, tai, kas tau atrodo nuoširdu, verta diskusijos arba žaidimo vardan išlikimo, kitiems atrodo pezėjimai. Man keisčiausi tie žmonės, kurie pastoviai čia užeina pasakyti, kad jie neturi laiko pezėjimams.

41757. Rūta to vasi2005-09-11 13:53
Tikrai pasitaiko ir labai džiugu dėl to. Kartais, manau, trukdo tai, kad tos užuomazgos sąmoningai nepalaikomos. Jei vienas komentatorius kažką išsisakė apie perskaitytą straipsnį ar pasakė nuomonę apie kažkokį reiškinį, paliestą tam straipsnyje, kiti turėtų į tai įsiklausyti, pasakyti savo mintis. Kartais užuomaga rimtesnės diskusijos "paskęsta".Ją paskandina paprasčiausios replikos ne į temą ar pezėjimai šį bei tą. Bent aš kartais pavargstu skaityti, kol randu kažką rimtesnio tarp tų lengvų makalavimusi žodžiais. Žinoma, kartais ir tais makalavimaisis žmogus išreiškia savo ilgesį paprasčiausio bendravimo ir tai ,žinoma, verta palaikyti, išgirsti, atsiliepti. Kartais kai kurie komentatoriai, jaučiu , serga, priklausomybės kompui liga ir tiek.Manau, kad reiktų ir rimtesnių diskusiją, ir lengvo bendravimo,-viskas juk gražu, kas subalansuota, kas su saiku. Anksčiau ir aš makaravausi per daug,per dažnai ir pasidarė tuščia širdy nuo savo paikumo, tad dabar atsakingiau noris kalbėti. Taip, aš pasigendu diskusijų, pasigendu pagarbos viens kitam-nesvarbu ar pritari jo nuomonei ar ne-turėtume visi būti draugai. Pastabas išreikšti nepiktai, subtiliai. Kartais gerai pasisakyme ir pipirai, bet be puikavimosi savo požiūriu, o tiesiog -"aš taip manau, bet noriu išgirsti ir tave".Kitą kartą matau, kaip komentatorius tiek energijos skiria savo "išskirtiniam" požiūriui išsakyti, taip kategoriškai gina savo mintis, nors paskui, žiūrėk, ir pats sau prieštarauna:). Man įdomiau kito mintys, juk savas aš ir taip žinau:)bet , aišku, turi kalbėti, nes jei tylėsi, dialogas nevyks paprasčiausiai. Nenorėčiau, kad tarp mūsų vyktų lenktynės, kas gudresnis, kas šmaikštesnis. Taip pat neperlenkim lazdos vardindami savo draugus. Kelis kartus iškilo dilema-kurie "geresni"-senieji ar naujieji komentatoriai. Kvaila tai. Visi mes čia vienodi.Bent jau aš noriu daugiau solidumo,subtilumo, noriu daugiau diskusijų ir nuoširdumo. Ir komentaruose po straipsniai ir laiškuose. Laiškuose, žinoma, daugiau paikybių gali būti:) juk ten tarsi poilsis:) Bet kai per daug tų lia lia lia , tai irgi - kartais pasijunti lyg svetimą pašto dėžutę skaitytum. Reik saiko.Ir ten gali iškilti diskusijų ir ne kartą iškilo, žinoma. Kodėl neaptarus ten savo perskaitytas knygas, nepasidžiaugus kitiems savo įdomia kelione-gal ir kitas kažką prisimins ar panorės perskaityti tą knygą ar aplankyti tą parodą.Ar tiesiog parašyti kažkokią savo esė, įdomų pastebėjimą, savo nuotaiką, džiaugsmą ar liūdesį...

41759. praeivė Kasandra :)2005-09-11 15:10
Kodėl nevyksta diskusijos straipsnių temomis? Man atrodo, kad čia tinka Erlicko frazė: "Už save ką įdomesnio rasi?". Daugeliu atvejų komentatoriui svarbiau už viską parodyti save, kaip protingai, išraiškingai ir t.t. jis moka pasakyti. Ir jam nesvarbu, kad tai, ką jis sako, iš esmės yra ne į temą ar kad jo kalba - tai kito asmens įžeidinėjimas, svarbiausia - kad rado, už ko užsikabinti savo tiradai paleisti. Juk toli gražu ne visada esi pajėgus argumentuotai diskutuoti, o BŪTI čia, žydrynėje, taip norisi. Kukliai tylėsi - nebūsi. Niekas tavęs nepastebės. O ir palaikyti sąmojingą lengvą pašnekesį - irgi ne kiekvienam duotas sugebėjimas. Belieka drėbti ant kitų savyje sukauptą mėšlą. Beje, stebiuosi: iš kur jo tiek daug?...
Drazdauskienė didžiąja dalimi pataiko į dešimtuką, anot prašalaitės. Ir dėl diedovščinos taip pat. O apsimesti, kad šio reiškinio nepastebi, gali tik tas, kas yra "hierarchijos" viršuje, nes jam nepastebėti yra naudinga, arba naujokas - per savo naivų idealizmą. Rūta sako: "Visi mes čia vienodi". Tik pamiršta pridėti "turėtume būti" ir todėl jos teiginys neatitinka tikrovės. Manau, kad ne vienas potencialus (o gal ir buvęs realus) komentatorius negrįžo į šią svetainę pajutęs blogą diedovščinos kvapą. Man atrodo, kad Šatėnų žydrynei ateina galas. Tokia, kokia yra dabar, ji neturi perspektyvos. Straipsnių autoriai, kiek girdėjau iš jų pačių (aišku, ne iš visų), komentarais nesidomi, ir tai visiškai suprantama, turint galvoje dabartinę situaciją. Komentarų erdvėje tvyro negeras kvapas, dėl to ir turintys ką pasakyti ją dažnai aplenkia. Tai kokia prasmė laikyti tokią svetainę? Juk ją reikia dar ir finansuoti. Ar tik nenuspręs vadai elektroninius Šatėnus, ar bent jau galimybę komentuoti, visai panaikinti? Nebent dar naujoji xXo minėta suknelė reikalą pakeistų iš esmės, dėl ko aš smarkiai abejoju - tiesiog žmonės yra "pernelyg žmogiški", kad vadovautųsi kažkokiais idealizmais. Valdo pragmatika, na, dar malonumai. Bet toks valdymas neverčia tobulėti. O kas netobulėja, tas ritasi atgal, degraduoja. Pranašauju Šatėnų žūtį :).

41760. praeivė2005-09-11 15:17
Prisiminiau V. Vysockio dainelę apie Kasandrą :)
без умолку безумная девица
кричала: "вижу Трою павшей в прах!"
но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев,
во все века жигали люди на кострах

41761. Rūta2005-09-11 15:24
bet koks procesas, kuriam skiri energiją, jei netobulėja-vadinas, ne taip skiri, nemoki gero įnešti..Reikia, mokytis mokėti tą gera suteikt...Mokykimės-tu ir aš:)

41762. Rūta praeivei:)2005-09-11 15:51
nėra čia to mėšlo, bet įžeidinėjimų pasitaiko ir savęs iškėlimo taip pat..Dėl to dabar ir šnekėkimės atvirai ir paprastai-kam dėl ko skauda ir ką galima būtų pagerinti.O ims ir pavyks:) nepražus tie Atėnai, nepražus. Man tai labai patinka tas laikraštis, beveik visada viską perskaitau, prenumeruoju visiem metam...

41766. praeivė - Rūtai2005-09-11 17:05
Aišku, kad Atėnai kaip laikraštis nepražus: popierinį variantą skaitančių kur kas daugiau negu komentatorių žydrynėje. Ir aš pati jau ne vienerius metus nepraleidžių nė vieno numerio. Bet turėjau galvoje el.komentarų svetainės žūtį. Logika paprasta: jei tai, kas yra, netenkina, tai arba bandai pagerinti, arba apskritai išmeti velniop :). Klausimas tik, kiek redakciją tenkina kultūrinio laikraščio straipsnių komentavimo nekultūra :).
Įžeidinėjimai, savęs iškėlimas žeminant kitus, savo blogos nuotaikos išliejimas ant niekuo dėtų kitų - ir yra mėšlas.
Sakai, reikia įnešti gero. Bet juk tu pati gerokai seniau nei aš neši tą gera, o kas iš to - bendra atmosfera nuo to nesikeičia, tiesiog per maži tie gero krisleliai - tavo, mano, vieno kito naujoko. Aišku, galima laikytis savo pozicijos, bet tai pasaulio nepakeis, rezultatas bus lygiai tas pats - ar tu būsi Šatėnuose, ar ne. Labai gali būti, kad verčiau yra su ta savo pozicija pasitraukti į šalį ir pataupyti nervus bei laiką: te kaunasi tie, kam karas prie širdies.

41767. toto2005-09-11 17:35
Uoj, praeive, uoj nepatikai man šį kartą, nebepatikai, galutinai nepatikai, ir nuliūdinai. Matau, niekur nedingsiu, jau teks man peržiūrėti savo naivias iliuzijas.

41768. zeta2005-09-11 17:39
Mergaites, ar suprantat apie ka kalbat? Satenai todel ir yra gyvi, kad juos sudaro nuotaiku ir issilavinimu kaleidoskopas. Negi butu smagiau, jei varnai gerkle uzkimstume skuduru, ebolai lieptume kalbet tik mandagiai ir paplonintu balsu ir visi tik nestume, nestume geri kaip bites medu. Noretumet. Del kukliai tylinciu irgi siek tiek apsirinkat. Va, cikada tyli kaip pabuciuota jau kelis simtus metu - pamirstas, apleistas? Bridaugilos galvoja tik japoniskai - ka, mires? Gavrosas tik pro sali praejo ir net kardo gerai is maksciu issitraukt nespejo - su IVS dar dabar laukiam, kad kaip Godo pareitu. Nepamirskit ir kito dalyko - mes nesam profesionalus komentatoriai ar literaturos ktritikai. Visi turim savus darbus ir Satenai mums ne prievole. Tai yra tik kitoks draugu ratas nei realiam gyvenime, tam tikra kompensacine reakcija, kurios nereikia sureiksmint. Va, RD skaiciavo, kiek komentaru tiesiogiai liecianciu teksta rado po "Suknelem". Taip isejo, kad nelabai daug. Bet taigi reik proto turet ir atskirt revoliuciniu srapneliu prikaisiotus ese ir "Sukneliu" refleksijas. Kaip ji isivaizduoja, ka turejom nagrinet - stiliu, temos aktualuma, herojes elgesi ar morale? O tuo tarpu, kai galima buvo zmoniskai snektelt apie Balta Europos vasara, tai autorius mandagiai slepesi uz uzuolaidos, nes nenorejo but nemandagiai ketvirciuotas. Bandoma sudaryti ispudi, kad mes kaip kokie priklydeliai be adreso arba kaip tie keli milijonai turku, kur nesurasyti ir nesuskaiciuoti gyvena Istambulo bazaruose ir gatvese. Kiti lyg ir nori su mumis sneketis, bet nezino, kur mus rasti. Va, RD, pergyveno, kad taisykles nevienodos - autoriai tokie svelnuciai, geruciai atvirasieliai, su akiu raineles fotografijom, o mes ziaurus uzsislaptine anonimai, nesirenkantys zodziu plesikai. Lyg butu koks skirtumas, ar zeta raso ar Astrida Jonaityte. Skirtumas atsiranda tada, kai zmones dirba ta pati darba, konkuruoja, diskutuoja, daro itaka klimatui. Melynuosiuose puslapiuose skirtumo ner. Ir zodzius mes renkames - kiekvienas pasako tai, ka nori pasakyti. Paprastai tariant: kokie straipsniai, tokie ir komentarai, kas jau seniai aisku.

41769. Rūta to praeivei2005-09-11 17:46
ne, nesutinku, praeive. Pastaruoju metu nebuvau atidi visų komentarų skaitytoja, bet..perskaičiau tavo atsiliepimą api pikniką, paskui tave kai kas supeikė už tai, kai kas palaikė. Gal įžeidė. Neįsižeisk. Kartais sunku neįsižeisti, bet...gal žmogus ne taip norėjo pasakyti, kaip tu supratai, gal jo tuo metu nuotaika prasta buvo, gal jis velka su savim savo praeities kažkokį skausmą ir tu netyčia ant to užmynei. Neįsižeisk. Toliau nešk to, ką turi gražiausio, žmonėm. Neprisiriškim prie to, kas buvo blogai. Visad galima pataisyti. Pagalvok apie tai, kad tas, kuris piktas, juk pats teršia save. Kautis tikrai nereikia, geriau jau pasitraukti , bet nereikia nuleisti galvos, visad yra žmogus(bent vienas)ir čia, kam esi svarbi ir įdomi ir kuris supranta tave. Pati , matyt, kažkokį skaudulį nešioji, dėl to taip jautriai...Mat jį galas tuos komentarus, rašysis jie kaip rašosi, matyt, yra tokie, kokie mes esam-visokie:)su bangelėm, taip sakant:)

41770. Rūta zetai2005-09-11 17:58
Tikra teisybė, Zeta, visi turim darbus kitus ir nesam profesionalūs komentatoriai:)Va, šį savaitgalį esu laisva, tai vis prisėdu.Langą išplaunu ir vėl prisėdu pažiūrėti, valgyt padarau ir vėl prisėdu. O šiaip-taigi ne namai tie Atėnai ir komentavimas gi ne prievolė,ne darbas ir ne vienintelė pramoga. Per daug įsijausti tikrai nereikia, nes tai kažkaip įtraukia ir tampi nuobodus ir sau ir kitiem, juk nejučia imi kartotis:)Neduok die, užkimšti burną Varnai ir Ebolai-juk tai patys įdomiausi žmonės:) Kad jie ir keikiasi, kažkas tokio gilumoje dvelkia gerumu ir nuoširdumu . Arba ABR-kai parašys, tai tik ir supyk, o man kažkodėl persišviečia kažkas tokio skaudaus ir sukyla noras suprasti, įsiklausyti, išgirsti. Reikia kartais atskirti tikrą gėrį nuo blogio, kuris slepiasi po šypsena ar atseit protingumu. Oi, kiek esu aš čia klaidų pridariusi, oi, oi-shame on me:(Ne iš blogio, bet iš durnumo:(

41771. praeivė - zetai2005-09-11 19:00
Tai ir yra blogai, kad kai kurie nori pasakyti kitam piktai, įžeisti, kad skaudėtų. Tada ir nukreipia savo piktus žodžius ne į straipsnį, ne į jo mintis, o į patį autorių kaip asmenį. Nes taip įkąsti yra lengviausia. Nors juk nemalonu ir tada, kai pakritikuoja tavo darbą: pasižiūrėk, kaip įsižeidė xXas, kai sukritikavau jo organizuotą renginį - net iš pasalų Prochodimcu pasivertęs kandžiojosi, galiausiai nutarė praeivę apskritai iš šios erdvės išvyti. O juk aš nesakiau, kad xX toks ir anoks, viso labo - tik renginys. Diskusijose visada esu prieš argumentus ad hominem, nes jie pokalbį paverčia beprasmiškomis muštynėmis. Nejaučiu jokio malonumo įskaudinti kitą ir manau, kad tam niekas neturi teisės, nei neįdomūs, nei įdomūs žmonės. Todėl, mano manymu, ir ebola, ir varna, ir visi turėtų žodžius rinktis žiūrėdami ne tik savo teisės pasakyti, bet ir kito teisės nebūti įžeidinėjamam. Kam gi patinka, kai kažkas atsineša savo blogą nuotaiką ir išlieja ant jo? Nemanau, kad esu vienintelė, kurios nežavi komentarai, vulgariai dedantys į šuns dienas autorius (arba kitus komentatorius). Pati tikrai nenorėčiau atsidurti tokio autoriaus vietoje, bet, spėju, mėgstantys "dėti" - taip pat.

41773. praeivė - Rūtai2005-09-11 19:19
:) Tavo kalba dvelkia krikščioniškais artimo meile ir atlaidumu: jei tau trenkė per vieną skruostą, tai..., o jei atėmė marškinius, tai... Tai ne kiekvienam pasiekiama. Aš, pvz., manau, kad tas, kuris trenkė per skruostą ar atėmė marškinius, elgėsi blogai, ir kad jis neturėtų taip daryti. O skaudulių... Galvoju: kažin, ar yra žmonių be skaudulių ir skauduliukų. Bet tikrai nemanau, kad leistina trenkti tam, kuris iš nežinojimo ant tavo skaudulio užlipo. Mano skauduliai - mano reikalas su jais dorotis ir valdyti iš jų kylančias emocijas. Kaip sako viena mano draugė: visi mes jautrūs, tik vieni sau leidžiame tai parodyti visiems, o kiti - ne. Kas dėl manęs pačios, tai stengiuosi būti objektyvi ir pripažįstu savo klaidas. Po pikniko diskusijos įsikarščiavusi trenkiau durimis. Paskui pamąsčiau, supratau, kad buvau neteisi, sakydama "visi jūs čia tokie", grįžau ir atsiėmiau šiuos savo žodžius. O apskritai į Šatėnus atėjau ieškodama būtent intelektualesnės diskusijos. Neradau. Gerai, galvoju, tegu bus nekvaila sąmojinga kompanija, tai irgi gerai. Bet kai pamatai tiek pykčio, nukreipto į niekuo dėtus kitus, tai... jau nebegerai.

41774. susinervijes2005-09-11 19:26
Kai buvo visas numeris, tai ir komentarai daugiau su tekstais susije. Po to ideda kokius pasityciojanciai menkus daiktus. Komentuokite kaip kokie isalke sunys, analizuokite!
Tuo tarpu vien is mandagumo negali tokiu nieku komentuoti. Juk tai tas pat, kaip spardyti pastipusi suni.
O juk dazniausiai tik koks vienas padoresnis tekstas ir tebuna.
Kodel pagaliau tureciau gaisti laika ir savo galias kalbeti apie tai, kas man nerupi. O ir kam tas privalomas teksto objektas, jei uzsimezga gyva pokalbio gija; kartais net labai intriguojanti?
Ar neuztenka to, jog jis pasitarnauja pretekstu. Tai ir taktiska ir mandagu ir neikyru ir pagaliau gailestinga. Visu tu autoriu atzvilgiu. Atsirado, mat, kurejai - korifejai.

41775. praeivė - toto2005-09-11 19:33
Aš - už realizmą gyvenime, ne už iliuzijas. Kuo anksčiau jos žlunga, tuo geriau, jei tai tėra iliuzijos :). Jeigu jums nepatinku - ką padarysi, guodžiuosi tuo, kad tai nebuvo mano gyvenimo tikslas. Be to, posakis "Platonas - draugas, bet tiesa brangesnė" man galioja. Noriu dar pastebėti, kad tai, ką teigiu, esu pasiruošusi argumentuoti faktais. Ir taip pat pasiruošusi viešai atsiimti savo žodžius, jei bus įrodyta, kad klydau. Be pykčio :) - praeivė.

41777. runcei2005-09-11 19:46
Runce, ta fotografė-Birutė Orientaitė, jai turėtų būt apie 60, o Jonuš., pas kurį lankiausi, jau miręs, tai turbūt lankeisi pas jo sūnų. Tu ant manęs nepyk, dažnai manęs nesupranti, nes esu iš aplinkos (šeimos ir profesinės), kur visi kits kitą ironizuoja ir žeurei per dantį traukia (žinotum, kaip mane motina nuo mažumės "tarkuoja"), tai aš įpratus, man atrodo, kad taip "jechidnai" simpatijas privalu reikšt. Blogas įprotis, sutinku. Na, pati viską šyvorot na vyvorot suprantu: jei vilkas, vadinas, princas; jei rapuga, akurat princesė; jei saldžiabalsė geruolė- saugokitės, veidmainė. Nors kiek kartų apsigavau (vis per tą dažnai nesamų poteksčių ieškojimą)- cinikas tebūdavo cinikas, o ne užsimaskavęs romantikas etc. Juokis: buvau labai gera mergaitė, na, bent jau spontaniška ir betarpiška, mane į kampą statė ir baudė vien už tai, kad užuot "kultūringai" pasisveikinusi, nepažįstamus žmones apsikabindavau. Nemokėjau susivaldyt. Sakė, tai nenormalu. Gaivalas. Na, iš tų, kur sesei gimus bėga saldainių pirkt ir nepastebi, kad grįžo vienu sandalu. Ir kai į tolimą miestą išvažiavau studijuot, benderyje į mano kambarį mergos verkdamos prašėsi, nors galėjo gyvent po dvi- gyvenom penkiese. Graužiuosi, vienos drovuolės nepriėmiau, ją vėliau "demaskavo" (buvo slapta vienuolė, stačiatikė) ir išmetė iš aukštosios. Kai prisimenu, dar dabar gėda, na, kad nepriėmėm, nepaglobojom, net nepastebėjom, kaip ji tyliai "dingo". O kada prasidėjo "griūtis"? Seniai. Tačiau tik čia, žydrynėje, kai palyginau save su kitais žmonėmis, "iš šalies" į save pažvelgiau (iš vidaus savęs nematom)- -Jėzau, kas iš manęs belikę, nuolaužos, maita... Tokį gerą suomių filmą mateu - "Žmogus be atminties" (nepainiot su "Žmogum, kurio nebuvo",- nors irgi geras). Taigi žmogus klausia nepažįstamojo, jam paslaugą padariusio, kuo galėtų atsilyginti. O tas: kai pamatysi mane griovy veidu į purvą, pasuk man galvą į šoną. Nepaprašė "pakelk", ištrauk, ant kojų pastatyk, ne. Laikas man pačiai iš gilios duobės lipt kapanotis, net jei labai nesinori, prasmės nematau, bet reikia, nes vis dar gėda. Tai tiek tos žydrynės naudos. Man. Mažai? O dėl diskusijų "nerimtumo", tai aišku, kad su neprofesionalais šnekėtis "rimtai" nėra prasmės, apie profesinius dalykus ir nesišneku, tyliu, net ir apie Nemo "aptariamą" Žižeką patylėjau: kokia prasmė diskutuot apie savo autorių -numylėtinį (skaičiau kone visus jo tekstus, asmeniškai kalbėjausi) su žmonėmis, plepančiais "ot fonaria". :)Bet ir tokie dalykai manęs nebeerzina. Jau beveik niekas nenervina. Dar viena nauda iš žydrynės :)

41778. varna (senas diedas)2005-09-11 19:47
Labaijuokinga, bet tarp Šatėnų autoriu geru tonu pavirto niekinimo dvasios kupini pasisakymai apie komentatorių šlykšumą. Atsimenat Laimantėlio Jonušėlio citatų kupiną paskvilį apie komentatorius? Tada Jonušys buvo išplaktas žiautiau, nei jis pats to tikėjosi. Tas pats laukia ir Drazdauskienės. Man keista, kad ta pati tema niekaip neduoda ramybės šitiems žmonėms. Ko jie tikisi iš komentatorių? Gilių jų rašliavos analizių? Bet mes ne kritikai. Pagyrų ir liaupsių? Bet mes ne subinlaižiai. Juk ateinam čia virtualiai susitikti, paskaityti, pakomentuoti (jei yra ką), na, dar akis padrąskyti (jei yra dėl ko). Tai gatvė (tik žydros spalvos) ir joje visko būna. Bet tai jokiu būdu ne sovietinė armija su "dedovščina" - toks palyginimas yra totaliai bukagalviškas. Ir tokiems bukagalviškiems pareiškimams paremti naudojamas iš mėšlino piršto laužtas "argumentas" apie kažkieno išvijimą iš svetainės dėl to, kad jis pasisakė neigiamai dėl "autoritetams" patikusio esė. Drazdauskinė jau antrą kartą rašo savo nesąmones apie komentatorius. Jei ji taip jau nori "diskusijos" - tegu ateina į čia ir pasišneka "on line". Bet kai vieną kartą jai tai pasiūlėme, tai atsisakė dėl to, kad matote čia visi "anonimai". Na, apie mūsų jau tapusį "menamu" anonimiškumą aš patylėsiu. Praeivės pastabų nekomentuosiu, nes vėl puls raudoti ir gąsdinti "išėjimu". Čia iš tikrųjų visi lygus, kaip teisingai pastebėjo Rūta, o jei tamsta siūlai uždaryti Žydrynę, tai pati save pastatai kitoje barikadų pusėje ir todėl nenustebk, jei būsi apdrabstyta mėšlu. Yra dar vienas paprastas dalykas: jei leptelėjainesąmonę, tai bent jau neužsispirk paskui kaip ožys ir negink tos nesąmonės. Kalbu apie tavo pasisakymą apie Gedos šuniuką. Žinai, praeitą savaitgalį buvau Santaros Šviesos konferencijoje tuose pačiuose Šeteiniuose - po salę visą laiką lakstė du mieli šuniukai ( ne Gedos, o šiaip - vietiniai). Niekas ant jų nepyko, o Donskis vieną paėmė ant rankų ir šiaip paglostė. Salėje buvo labai pritarianti reakcija, nors pokalbis vyko daug rimtesnėmis temomis nei Alinos poezija... Iš karto prisiminiau tave ir tavo aršią nemeilę šitiems padarams. Juokinga pasidarė - kaip žmogus ( t.y. tu) taip greitai gali susikurti kvailą imidžą. Ir jeigu uždarys šitą svetainę, tavo nepagrįsta neapykanta Gedos šuneliui liks su tavimi ir tarp mūsų. O dabar siūlau bėgti į maximą ir įsigyti apsiaustą nuo lietaus - jei stoji Drazdauskinės pusėn - smarvę teks dalintis su ja.

41780. xX2005-09-11 20:04
Na gerai, praeive. Daug neprašau - paaiškink tik šį savo #41771 komentaro teiginį apie mane: "galiausiai nutarė praeivę apskritai iš šios erdvės išvyti". Paaiškink viešai, be dviprasmybių, ką reiškia "nutarė" ir ką reiškia "išvyti"?

41781. praeivė - varnai2005-09-11 20:41
Daugelyje pastabų dėl manęs esate iš dalies teisus, bet - iš dalies. Kartais, pajutusi per didelį aplinkos spaudimą, iš tiesų užsispiriu ir nebenoriu prisipažinti, kad iš tiesų su ta aplinka turime ir bendrybių. Pati supratau, kad mano įvaizdis Šatėnuose nuo tikrovės gerokai skiriasi. Nu i bog s nim. Nebeturiu nei laiko, nei noro detalizuoti tų dalių, kur esate neteisus kalbėdamas apie senus įvykius. Tik pastebėsiu, kad žydrynės uždaryti nesiūliau, ten mintis buvo išreikšta kita ir, manau, pakankamai aiškiai. O dėl diedovščinos... Gal ir ne visai tikslus pavadinimas, apie detales nežinau, nes armijoje netarnavau, Drazdauskienė, ko gero, irgi ne, bet esmė aiški: visi yra lygūs, bet "senieji" komentatoriai lygesni. Tai matau pirmiausia iš savo patirties. Ankstesniuose numeriuose juodu ant mėlyno parašyti pabarimai man, kam klausiu kito komentatoriaus apie jo mokslų sritį - atseit, į anonimiškumą kėsinuosi. O tarp senbuvių tas anonimiškumas, pasirodo, menamas. Kai noriu sužinoti, kuris nuotraukoje yra xXas, tai man atsakoma: negalima. Tuo tarpu praeivę nuotraukose senbuviai gali aptarinėti. Ir kai šeimininkas veja praeivę iš žydrynės, tokio atoveiksmio neadekvatumą veiksmui pastebi tik naujokas bridaugilos, o "seniai" tyli arba pataria klausyti šeimininko. Žodžiu, esame lygūs, bet lygūs nesame.
Į barikadų puses mes pasiskirstę iš anksto - pagal savo įsitikinimus. Dabar tik aiškinamės, kas kurioje, nes ant kaktos, ir tai neparašyta, o čia nė kaktos nesimato.

41782. to praeive ( pritariu varnos komentaro pirmai pusei)2005-09-11 21:01
"bet esmė aiški: visi yra lygūs, bet "senieji" komentatoriai lygesni." siuo atveju tu tikrai neteisi .as pvz. visada pasirasineju ktais nikais , taigi as kaip ir nesu joks menamas senbuvis , bet tai netrukdo ......ir t.t.

41783. praeivė - xXui2005-09-11 21:01
O aš ir kalbu be dviprasmybių. "Nutarė išvyti" tai ir reiškia. Argi ne toks buvo jūsų komentarų tikslas diskusijoje apie atsakingą kalbėjimą? Pvz., 40613."Man atrodo, kad praeivė truputį ne į tą avilį pateko, ir tai dar - švelniai sakant." Ir kiti tos diskusijos komentarai. Negi manote, kad save gerbiantis žmogus, taip iškomentuotas, išvadintas intrigantu, gali likti čia? Į xXo kvietimą "ant taurės vyno" net nemaniau atsakyti. Bet kai sužinojau, į kieno daržą akmenų primėčiau, pamaniau, kad turbūt reikėtų paaiškinti iki galo, ką kodėl sakiau. Todėl aš vis dar čia.

41784. IVS2005-09-11 21:04
Bridaugilos ne naujokas, o štai naujokė Micė fon Bla-bla-bla, siūlė xX`ui nagus nukapoti, zeta jį buvo į kampą pastačius, o IVS ir dabar dar laiko save naujoke, nes kur jai su fantastiškąja abr lygintis. Zeta, turbūt, irgi "naujokės" sindromu neserga, o Gavrošo man verkiant reikia, nes žioplumo klaidos jau sapnuojasi. Va, šiąnakt nemiegojau, sapnavau, kad kažkur parašiau "terapiautas". Siaubas! Bet aš ir vėl ne į temą ir ne į straipsnį. Atsiprašau.

41785. Rūta to ABR2005-09-11 21:04
Ačiū ABR.Esi kieta, stipri, protinga. Jei aš-ištižusi jautruolė - susilipdžiau, tai Tu-tik atsikvėpk.Nenoriu čia daug rašyti, kažkaip labai intymu...

41786. praeivė > 41782.2005-09-11 21:07
"Lygesnieji" komentatoriai yra draugų būrelis, susitikinėjantys ir realybėje, ne tik virtualybėje. Tuo tarpu nuo "naujokų" daug kas slepiama. Dėl to kartais pasijunti nesmagiai, tarsi netyčia įlindus į svetimą daržą.

41787. to praeive2005-09-11 21:12
jei tu metus 2 metus pabendrausi gal ir tau uzeis noras susitikti su kuo nors , nors manes tai visiskai netraukia panasus dalykai .ir nemanau kad kas nors yra/galibut slepiama:), nebent susidaro toks ispudis

41788. Rūta Varnai2005-09-11 21:12
Varna, ar jau skaitei tą straipsnį? Turbūt ne. Nerašo ji ten, kad komentatoriai blogi.Rašo, kad įdomūs, tik mažai kalba apie tekstus. Nu bet tas ir tiesa yra. Man norėtųsi, kad tikrai dažniau iškiltų diskusijos rimtesnės, susijusios tiesiogiai ar nebūtinai tiesiogiai su straipsniu.Na, kad kiek rimčiau, giliau pasišnekėtume apie daug ką.O gal aš per daug ir noriu. Kaip yra, taip turi būt gerai turbūt, natūraliai upė turi tekėti. Bet jei kas ką jaudina, gal ir neblogai pasakyti mandagiai, neužgaunant kito.Gal nuo to taptume jautresni kito nuomonei, geresni.

41789. Rūta Praeivei:)2005-09-11 21:20
Oi, kas gi jau čia slepiama gali būti:) taigi ne šeima čia kokia. Ir nėra čia lygesnių. Bent aš nejaučiu. Praeive, et, nesijaudink, nurimk. Va, tuoj įdės straipsnių, rašykim apie juos, kalbėkimės ir mažiau aiškinkimės santykius. Ir pasitenkim gerbt vieni kitus, jei jau mes čia vis užeinam. Suklystam visi, pasikarsčiuojam , padurniuojam, atsiprašom ir toliau važiuojam. Nebandyk pabėgti! Nebent laikinai atsipūsti:)

41790. xX praeivei2005-09-11 21:26
Ar čia likti, ar ne, ateiti ar išeiti - kiekvieno asmeninis sprendimas. Tačiau parodyk man prašau tą mano nutarimą apie išvijimą. Ne interpretacijas, aliuzijas, pamanymus, nujautimus etc, bet komentarą, kuriame būtų tie du xX žodžiai - "nutariau" ir "išvyti". Būsiu be galo laimingas ir daugiau man nieko iš tavęs nereikės.

41791. Rūtai nuo varnos2005-09-11 21:30
Aišku, kad dar neskaičiau - bet juk pažįsti mane - jei ką nors prieš Žydrynę parašo aš kaip mat peilius išsitraukiu. Toks jau netikęs būdas, pirma papjaunu, o paskui jau aiškinuos:) O dėl komentarų ir temų. Juk pati žinai, kaip buvo, kai čia įdėdavo visus Šatėnus. Ir komentarai buvo dažniausiai į temą, ir diskusijos buvo apie straipsnį ar po to jau susiklosčiusį ginčą. Man irgi norėtusi komentatuoti būtent taip, bet kad dedami straipsniai dažniausiai jau "tokie nekalti ir anemiški", kad nelabai yra apie ką kalbėti.

41792. zeta>IVS2005-09-11 21:32
Parasei "terapiautas". As maciau. Bet tylejau. Kaip zuvis. Kad neissiduociau. Kad nenusijuokciau. Kaip nors bjauriai ir izeidzianciai. Vos susilaikiau. Bet istveriau. Kol neissidavei. :)

41793. IVS2005-09-11 21:32
Rūtai > Šaunuolė!
Nežinau, ar mane priskiria prie tų "lygesnių". Nuotraukas irgi gaunu be pavadinimų ir skundžiuosi zetai, bet ta ne kaži kuom gali padėti. Vienas toks mane maloniai supažindino su zeta ir nemo, atsiųsdamas jų kokteilių fotkes. Gyvai esu susitikusi tik su Rūta, varną irgi esu mačius ir gal net kokius du žodžius jam pasakius. Adresų knygelėje vos prieš keletą mėnesių atsirado vienas kitas e-mailas, kuri nusirašiau pati, lygiai taip, kaip ir praeivės, bet ji man nieko neparašo, nes kol kas lyg ir nebuvo toks reikalas iškilęs. Tikiu, kad parašytų, jei norėtų.

41794. praeivei nuo varnos2005-09-11 21:49
Praeivė, niekas čia jokių paslapčių (jau iš karto masonu pasijutau) neturi ir nelaiko. Taip jau atsitiko, kad po kelių metų bendravimų ir susirašinėjimų (ir pykčių) visai atsitiktinai kai kas su kai kuo susitiko. Bet tai grynas atsitiktinumas. Galų gale, suprask, žmonės, kurie jau virtualiai pažįsta vieni kitus kelis metus pradeda pasitikėti vieni kitais. Net ir naivaus žingeidumo atžvilgiu pasidarėme įdomūs vieni kitiems - "o tai kaip vis dėlto tas ar anas atrodo?" Gal todėl tavo nuotrauką kažkas matė, o xX-o nuotraukos tau neparodė. Na ir baisus čia dalykas. Bet prisipažinsiu atvirai - aš iš tų, kurie mėgsta ir nesigėdi pavaryti be skrupulų ir vartodamas ne itin malonius išsireiškimus. Aš žinau, kad Rūtą tokie pasisakymai (ir ne tik mano) žeidžia, bet tai nereiškia, kad aš susitvardysiu kitą kartą, kai man kas nepatiks iš straipsnių. O ABR užvažiuoja ant visų ir be jokių skrupulų. Na ir kas? Rašom kaip norisi ir reveransų nedarom. Prie ko čia "senbuviai" ar "naujokai"? Ir apskritai, TU PIRMOJI, kuri pritarė pramanytam ir kvailam Drazdauskienės komentatorių suskirstymui, kuri ištraukė šitas sąvokas ("dedovščina") iš kažkokių tamsių glūdumų ir sviedė į Žydrynę.

41796. varna (sotus Ebola alkanos varnos neužjaučia)2005-09-11 21:55
O kur šiknius Ebola? Galvą puodose slepia? "Senbuvių" (chi chi chi) kraujas liejamas, o tas dingo. Ebola!

41797. zeta2005-09-11 22:03
Del susitikimu. Man tikrai butu keista, jei kas is cia uzeinanciu nuosirdziai nenoretu susitikt su plunksnos kompanjonais. Sakyciau - maivosi. Sutinku, kad kartais labai smagu but be veido, be profesijos, be odos, be jokiu fiziniu reliseriu ir tik vaiksciot po Satenus kaip efemeriskai butybei, kaip arabei su ta melyna slogucio burka ir sakyt: stai as toks/tokia, cia mano protas, cia mano siela, visa kita "no no". Mane smalsumas nugina i keistas vietas. Sutapus laikui ir aplinkybems, tas smalsumas nugine susitikt su keliais satenais, bent keliais is tu, kur taip idomiai, tiksliai, jautriai, mislingai ir maistingai raso. Ir nepasigailejau. Is elementarios Brauno daleles judejimo pasidare Bonifacijaus atostogos su IVS minetais kokteiliais. Gal dar nepavargau nuo gyvenimo ir nesipurtau nuo nauju draugysciu - gyvi zmones man idomesni uz mirusius ar chrestomatizuotus ir taip pakeltus i sventuju ranga. Ir jeigu vel bent keli butu ziema Nidoj, tai vel man butu dziaugsmas.

41798. varna (sekmadienis - nuotaikų kaitos metas)2005-09-11 22:05
O aš šiandiens su šeima Kernavėje pabuvojau. Labai gera buvo. Pagalvojau apie mūsų bergždžias pastangas įminti žemėje pėdsakus. Stebėjau savo sūnūs ir galvojau, kad visos mano pastangos perduoti nors dalelę patirties yra niekinės - jie viską nori patirti patys: ir nusideginti, ir nudžiugti. Viskas, ko jie iš manęs reikalauja - netrukdyti. O tai taip sunku kartais.

41801. varna (grįžta literatūron)2005-09-11 22:30
Kadangi niekas negelbsti, einu rašyti pornografinį romaną.

41802. praeivė2005-09-11 23:05
xX bando išsiginti savo ankstesnės intencijos apvalyti Šatėnus nuo intrigantės praeivės.

41803. toto2005-09-11 23:18
Na, praeive, atsakyk. Kiek ėjimų į priekį reikia pragalvoti, kad čia užėjus būti lygiu, palinkėti pačio blogiausio ir po to dar likti suprastu?

41804. xX2005-09-11 23:35
Praeive, pasijuntu kaip tas brazilas, kurį britų policininkai tada nušovė. Nes jiems pasirodė. Jie bent atsiprašė artimųjų ir visų, kuriems tai svarbu. Vaikystėje, pamenu, sakydavo - žegnokis, jei rodosi. O tu vis dar šauki: xX nutarė mane išvyti! Žegnokis, jei rodosi, ir nevaizduok esanti auka. Daugiau nieko negaliu patarti.

41805. Voratinklin įsipainioje tekstai2005-09-11 23:45

     Esu jechidno būdo ir nuolat pagaunu save mąstant atbulai, nei įprasta ir visiškai nemanau, kad komentarai turi/privalo sudaryti galimybę tekstui gyventi. Kartais jie konstatuoja teksto mirtį ir užtraukia Užtrauktuką. Diskusija būtų gerai, bet Autoriai nedalyvauja ir taip praranda unikalią grįžtamojo ryšio (dėl kurio taip verkta laikotarpyje nuo Johannes Gutenberg iki Bill Gates) galimybę. Beveik nė vienas autorius (pastebėjom, pastebėjom JB "Pasaulio viešbučio" šleife) nedrįsta pasirodyti nei sobstvenoj personoj, nei su kauke ir nesiėmė nei diskukuoti (kaip mes įpratę), nei moderuoti. Anei joks jo draugas literatūros kritikas irgi negaišo tam laiko. Matyt jie neturi Laiko, kuris nėra Pinigai. Gal aš ir klystu. Atsiliepkite.
     Komentaruo­se kristalizuojasi nuomonės, formuojasi pažiūros ir t.t. ir tai nėra tik iliuzija. Internete funkcionuojantis tekstas tik blogiausiu atveju veikia tiek pat, kiek pasirodęs spausdintu pavidalu. Būtent - blogiausiu atveju; imant vidutinį variantą, internete sudėti tekstai daro kur kas didesnį poveikį, negu spausdinti, nes jie nemiršta šiukšliadėžese, į juos nevyniojama silkė, o yra seivinami, siuntinėjami linkų pavidalu, aptarinėjami "šiaip gyvenime", bet tik su tais, kurie turėjo e-galimybę paskaityti ir permąstyti. E-tekstų gyvenimas ilgesnis, geografija platesnė. Tad popierinių straipsnių vertė XXI a. išvis kelia didelių abejonių.
     Tiesa, čia reikia aiškiai pasakyti, kad bus kalbama apie grožinius tekstus ir eseistiką, paliekant už svarstymo ribų po­litikos, ekonomikos ar kultūros klausimų analizę bei vertinimus - šiems tekstams galioja truputėlį kitokios taisyklės, ir jei jų autorius yra pasirengęs atlaikyti gerą dozę palankių ar nepalankių argu­mentų ad hominem, arba, tiksliau, globėjiško fami­liarumo, dažnai besireiškiančio plūdimu (betgi Jūs, Rasa Drazdauskiene, labai apgailestavote, kad už karšėnės išmetame besiplūstančius) naudą vis dėlto bus galima įžvelgti. Tiesa, ši nauda yra didesnė nei atrodo. Deja, pasirodo, kad net labai stengiantis, tik kai kurie esė atitinka komentarų žanrą. Kad ir kaip stengiausi suteikti jiems komentarų pavidalą, didelė dalis iš jų sprogo, kaip pėdkelnės, maunamos ant galvos. Bet nemažai buvo ir tokių, kuriuos teko atmesti dėl nereflektuotinų emocijų pertekliaus. Bet čia jau tas pats, kas košę su puodu kartu sumaišyti. Todėl, švelniai, tariant, keistos pastangos spausdinti ko­mentarus popieriuje ir mėginti suteikti jiems teksto pavidalą.
     Bet čia vieta kalbėti apie beletristiką. Atidžiai skaitau grožinius tekstus ir esė lietuviškų kultūros leidinių interneto sve­tainėje www.culture.lt, iš kurios galima pasiekti sa­vaitraščius "Literatūra ir menas", "7 meno dienos" bei "Šiaurės Atėnai". Pastarojo leidinio mėlynąja komentarų erdve naudojausi daugiausiai dėl dviejų priežasčių: pirma, joje dažniausiai dedamos įvai­rios esė, antra, jos komentatoriai kaip reta aktyvūs ir įdomūs
     Taigi - ką internautui duoda tekstai? Atsaky­mas būtų nedviprasmiškas - nieko. Nieko, ko ne­būtų galima įgyti kitais būdais, ir nieko, kas, ati­džiau pasižiūrėjus, nebūtų regimybė. Pamėginsiu pagrįsti.
     Šiam tikslui siūlau įvesti tokią sąvoką kaip teksto valentingumas. Vartosiu ją ne literatūros moksle priimta prasme - kaip "žodžių ir jų formų gebėjimą jungtis sakinyje su kitomis žodžių formo­mis", o chemijos mokslo: "elemento atomo savybė prisijungti ir išlaikyti tam tikrą skaičių vandenilio atomų". Žodžiu, teksto valentingumas, tai jo savybė prisišaukti komentatorius; juo tekstas valentingesnis, juo daugiau komentatorių jis prisišaukia.
     Pateiksiu kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, gk pasirašyto teksto "Saldainių popierėliai" 1 dalis sulaukė 284 komen­tarų, su tekstu susijusių - 15; 2 dalis - 103 komen­tarų, apie tekstą - 13; 3 dalis - 235 komentarų, apie tekstą - 16. Gintaro Beresnevičiaus tekstas 757 internetinėje savaitraščio laidoje sulaukė 41 komen­taro, apie tekstą - 9. Valdo Kilpio esė 755 laidoje - 40 komentarų, tekstui skirti 4, 753 laidoje - 48 ko­mentarai, tekstui skirti 2. Ir taip toliau. Prisiminus įvestąją sąvoką, galima sakyti, kad tekstų valentin­gumas stebėtinai didelis. Be to, išryškėjo keista pri­klausomybė - juo tekstas įtaigesnis, tuo mažiau su juo susiję jį lydintys komentarai. Be abejo, tai galima laikyti pranašumu: įtaigus tekstas vis tiek suteikia dingstį užmegzti aktyvią diskusiją, tai kas, kad ne apie tekstą. Tačiau būtų apgaulinga šią ma­giją priskirti vien tik tekstui. Dingsčių diskusijai atsiranda įvairiausių - pavyzdžiui, visai tinka interneto ryšio gedimai. O paties teksto apmąstymai ar diskusijos vyksta kitu laiku ar kitoje plotmėje, kurios popieriuje neužfiksuosi.
     Taigi interneto komentatoriai komentuoja ne tekstus ar bent jau, tiksliau pasakius, ne tik teks­tus, bet ir tai, kas jiems iš tikrųjų rūpi. Vertybė yra pati diskusija, atviras ir laisvas tapatybės nesuvar­žytų asmenų bendravimas ir keitimasis nuomonė­mis. Akivaizdu, kad internete diskusija ­vyksta. Ne visai tokia diskusija, kokią esame pratę matyti - kuriai būdingas keitimasis argumentais, nuomonė­mis, pažiūromis, konsenso ieškojimas ar stengima­sis suprasti oponentą. Tačiau interneto komentarų virtinė­se vyrauja pagarba argumentams ar pagaliau pa­čiam tekstui, o ne paprasčiausia dedovščina - laimi tie popieriniai autoriai, kurie seniau rašo tekstus ir dėl to yra nusipelnę.
     "Šiaurės Atėnų" komentarų erdvėje galima rasti ne vieną klasikinį pavyzdį, kaip nepraustaburniui, drįsusiam pasi­priešinti bendrai humanistinei komentarų dvasiai (pavyzdžiui, bandant užsiiminėti ekshibicionizmu), buvo tuojau pat parodytos durys, nedviprasmiškai paliepus "eiti iš čia - tu ne savas". Tokia nuomonių raiška gali būti vadinama ir pokalbių svetaine. Bet tai juk kiek kitas žanras? Na ir kas.
     Diskusija iš principo gali vykti interneto suteikiamomis lygiomis sąlygo­mis, kai komentatoriai ir komentuojamo teksto autorius reiškiasi anonimiškai arba ne - laisvo pasirinkimo principu. Apie anoni­miškumą jau daug buvo kalbėta. Ir vis dėlto nėra są­žininga, kad autoriai nedalyvauja diskusijose. Visi diskusijos dalyviai iš principo yra pažinūs, tačiau autoriai yra labiau linkę budistiškai įsitaisyti pasyvaus stebėtojo nirvanoje, arba, kaip Senojo Testamento Die­vas, "Tas, kuris Yra", pasivadinę vardu ir pavarde, bet iš principo neįžvelgiami. Čia būtų tinkama vie­ta prisiminti autorystės keliamus filosofinius keblu­mus, kaukių sąveikas ir nickų mirties teorijas, bet ar sąžininga, kai šių principų laikosi tik viena diskutuojanti pusė?
     O jei jau pradėjome kalbėti apie diskusijas, tai probėgomis būtų ne pro šalį prisiminti, kad civili­zuotai diskusijai vykti reikalingas moderatorius. Jis ne tik apibendrina jos rezultatus, bet ir tarpinin­kauja oponentams, kad šie suprastų vienas kitą. In­terneto komentarai nemoderuojami, necenzūruoja­mi, nekarpomi ir jokiais kitais būdais negadinami siekiant išsaugoti natūralų jų pavidalą. Todėl tik la­bai retais atvejais jie susiklosto į ką nors primenan­čio diskusiją. Ir tame nėra nieko blogo. Taip pat neliečiami patys tekstai, todėl tik gana retais atvejais, jie atitinka skaitytojų reikalavimus. Ir tame taip pat nėra nieko blogo. Autoriai visada turi teisę parašyti kitą tekstą, o e-skaitytojai - kitą komentarą.
     Tai kaip vis dėlto veikia e-skaitytojus beletristikos tekstai? Įvairiai. Komentatoriams labai rūpi tekstų kokybė, intelektualinis krūvis, pažinimo aspektas, be to yra dingstis išreikšti pažiūras, emocijas. Tai besidraikančios viso pasaulinio voratinklio gijos, suvienijančios į bendrą Šatėnų chorą, vadovaujamą chormeisterio po palme, kuriame darniai skamba užsienio ir Lietuvos choro solistų tokių, kaip ebola, toto, abr, zeta, dalgis, cikada, xX, vasi, pasi, varna bei eilinių bjaurių bobų beigi pialedų balsai. Beje, yra vienas apribojimas. Arijas gali traukti tik Autoriai. Nauji solistai bei choristai visada laukiami, priimami be eilės, netikrinant nei klausos, nei pažiūros, nei profesijos.
     Tekstą griežtai draudžiama talpinti popieriuje, nes tekste minėti asmenys nenori būti apipilti kava, ištaukuoti, o ypač aprašinėti paraštėse, bei sunaudoti asmeniškiems tikslams.

41807. toto2005-09-12 00:20
Kas čia per "komentaras" #41805, IVS? Pailsėk, pravėdink smegenėles.

41808. varna2005-09-12 00:44
Puikus komentaras. Galu gale.

41810. Rūta2005-09-12 08:17
Tikrai neblogai, I----,:))

41812. Rūta Varnai2005-09-12 08:29
Varna, gausi į akį, pažadu. Kaip tai - MANE (oho - MANE) keiksmažodžiai žeidžia, o tu, nusmurgus varnelė, nesiruoši tobulėti. Prašom man keiktis taip - ok tu rapūga( čia ABR leksika, pasiskolinau), rupūs miltai, ok tu prasmirdėlis, velnio išpera, sisioti (o ne myžti), eik kakoti (o ne šikti). Oi, negaliu rašyti, bendradarbiai lipa ant galvos - pirmadienis. Paskui dar parašysiu, vėliau.

41813. Monika2005-09-12 08:45
Kodėl, oi, kodėl, mielieji ponai ir mielosios ponios, susikūrę bendravimo iliuziją tiek širdies į ją sudedat? Kodėl, oi kodėl, gerbiemieji, tokie visi jautrūs sau ir nejautrūs kitam? Kodėl, oi kodėl, intelektualieji, taip laikotės savo nuomonės, įsitikinimo savojo, o net nepasvarstot, kad kitas gal irgi dalį tiesos žino? Ar nemanot, ponai mano, kad tik Dievas (vadinkit, galų gale, jį kaip tik norit) žino VISKĄ, kad mes, net geriausi iš mūsų žinom tik šiek tiek? Garbusis Toto nepulkit į kraštutinumus, nesižavėkit iliuzine žydrynės praeive - gal ta kur šiandien rūke vaikšto Jums labiau patiktų? O nekaltai apkaltinti du nežinomieji (Xx), gal Jūsų pareiškimas vienas kitas buvo netyčia pernelyg drastiškas? na, ką gali žinot, koks žodis į ekraną netikėtai iššoka? Praeive, mieloji mano praeive, neverta tikėtis, kad pakeisi pasaulį... deja, žmonija turi didžiulę kitaip mąstančių naikinimo patirtį... Monika, vaikeli, na, tu čia ir prirašei... nereikia tikėtis, kad iliuzinės realybės žmonės skaitys paistalus, o dar mažiau vilties, kad juos mėgins suprasti... bet juk psichologai sako, kad svarbiausia - išsikalbėti. tai va... geros psichoterapijos, žmonės mielieji.

41815. cikada2005-09-12 09:54
I balta shviesa nutvieksta shurmuliuojanchia auditorija pagaliau izhengia profesore RD. Kukliai moterishka eisena uzhlipa ant pakylos, susideda pluoshta popieriu ant stalo, ilgai juos varto. Staiga kresteli savo tokia moterishka, nors vyrishku kirpimu kirpta galvute ir ashtriai nuzhvelgia auditorija. Visi, tarsi po komandos, nushchiuva. Profesore ryzhtingai prieina prie stendo, prie kurio prisegta nukryzhiuota bejegishkai ishverstais viduriais varle. "Iprasta manyti,- sterilia auditorija perskrodzhia shaltas it chirurgo skalpelis profesores balsas,- kad varles turi siela, kuri sudaro galimybe gyventi. Bet tai iliuzija." Tolimiausiame auditorijos kampelyje neramiai krustelejo pilka ypata blankiai zhibanchiom melsvom akim. Tai buvo cikada. Auditorija toliau raizhe ledinis profesores balsas: "Ish tiesu nera nieko, ko nebutu galima igyti kitais budais, ir nieko, kas, atidzhiau pasizhiurejus, nebutu regimybe. Pabandysiu pagristi. Zhodzhiu, sielos valentingumas - tai jos savybe prisishaukti prasminiu pozhiuriu jai giminishkas sielas." Matyt, sustingusios auditorijos gilumoje besimuistanti cikada erzino lektore, nes profesores balsa atmieshe susierzinimo gaidele ir auditorija argumentai jau chaizhyte chaizhe it ledo kirtiklis: "O jei jau pradėjome kalbėti apie diskusijas, tai probėgomis būtų ne pro šalį prisiminti, kad civilizuotai diskusijai vykti reikalingas Vieshpats Moderatorius. Jis ne tik apibendrina jos rezultatus, bet ir tarpininkauja oponentams, kad šie suprastų vienas kitą." Cikada susiguzhe, tarsi noredamas amzhiams ishnykti nuo zhemes pavirshiaus. "Taigi, varles draikosi, pasak Maironio, "bailiai", be ypatingo tikslo, o sielos svarba slypi "kažkur anapus". Ne varlese." - nuosprendis tarsi Ledo merginos buchinys sustingde iki smegenu. ...Seniai ishtushtejusioje auditorijos kampe vis dar sedejo sustingus susiguzhus cikada. Ji nieko negalvojo, tik viduje dege lyg ledinio peilio paliktas stingdantis nenumaldomas skausmas. Lygiai ten, kur shviete prarezhtos varles pjuvis...

41817. Jura2005-09-12 10:08
Ar as jums, RD, nesakiau....

41818. IVS2005-09-12 10:14
Jeigu čia būtų teatras, jei cikada būtų scenoje, jei aš sėdėčiau salėje, tai nepločiau. Nes dar negalėčiau. Nes dar stengčiaus per tankiai nemirksėti, nešniurkšti nosimi ir priversti širdį pradėti plakti ir taip neskaudėti. Paskui pločiau. Atsitočiau. Namo eičiau pėsčia.

41829. VyrasMuras2005-09-12 11:45
Nunu, "durnumo" tai turime visi "per akis". Normaaaalej ji raso, bet banales isvadas padara. Man SA tvinpyksas zaurei patynka.:) Serialas koznai dienai. RD nusipirko diploma. Kur man toki gaut.? Gal kaip ish feministuojancios moteriskes daugiau reikalaut - nusikaltimas.

41833. gegne2005-09-12 12:22
manau RD sveikai ikirto. Retsykiais uzsuku i dangu ikvepti, bet noro iskvepti neturiu - laiko gaila. Pagyventi norisi, o ne pliurpt, kad retkarciais sublizget. Beje, pirmas ispudis apie kai "dangaus" angelus buvo pakankamai teisingas (visai kaip issireiske p Kasandra 41759 apie tylincius) - tad ir nebunu patyliukais. Ir nesigailiu. Ir idomu ne kiek ne maziau. Aciu visiems

41835. Rūta2005-09-12 14:03
na bet.. kai žmogų gerbi, tai stengies nedaryt to, kas žeistų, nepatiktų... nesvarbu-ar matomas esi, ar anonimas ar ne... Ir kai save gerbi...

41837. zeta2005-09-12 14:17
Tie, kas pamirsta iskvept, arba suserga astma arba nusigaluoja uzduse. Prasom visiems.

41838. bridaugilos2005-09-12 15:02
Parupo, kam skauda del musu peckelioniu. Esa, autoriai komentarais nesidomi. Komentarai/-toriai, toldami nuo teksto, spardo viens kita siknon ir gena diskusija - anonimiska ir kiek gaivaliska, sokinejancia ir neipareigojancia - link vis nauju temu. Is dalies taip vercia badas, is dalies gi tokie mes zmones esam - kai neisireminame savo tikraisiais vardais ir pavardemis, kartais uzsigeidziame pazaisti pagal kitokias taisykles, nei kad TV ar radio "eteris". Komentarai nera ta sunorminta diskusija, kuria autoriai taip nori matyti. Todel jie jau ne pirma karta pareiskia, kad i tokius niekus demesio nekreipia, bet jau kelinta karta komentarai tampa straipsniu ar pranesimu tema. Nieko nesuprantu. Reiskia, mes visgi esam rakstis sedynej...

41839. gegne>zeta2005-09-12 15:04
Nors erdves cia netruksta, kai kurie asmeniniai komentatoriu svelniai tariant nukrypimai trukdo susikaupti. Bangavimas del bangavimo - be krypties. Burbulai ir dumblas upės, tiesa, neisdziovina, bet nardyti neikvepia. O jus - astma, dusulys. Grazus zodziai - mazai aiskumo.

41840. toto2005-09-12 15:05
zeta, prašau paaiškinti, kaip man reikėtų galuoti, norint nenusigaluoti. :)

41841. cikada2005-09-12 15:19
kasandrushka, energijos tvermes desnis sako, kad energija ish niekur neatsiranda ir niekur nedingsta, tegis, ir shita shatenu erdve gal ir pasmerkta, kaip akimirka kosmose, kuri niekados nepasikartos, bet planetos taipgi shviesuliai ir kiti didesni ar mazhesni kunai toje akimirkoje prasilenkia, brezhdami shvytinti pedsaka, kuris ishnyksta erdves bedugneje, ir vel toliau sau keliauja, palikdami vis kitoki pieshini... arba dar viena man patikusi mintis - kad mes esam tik siuleliai vieshpaties audinyje: susitikdami, bendraudami ir liesdamiesi, tarpusavy susipindami, mes kuriame nuostabu rashta, kurio didybe teizhvelgia pats vieshpats... o mes tepazhistame tik menka jo fragmenta...;) kas tave nuskriaude, kas izheide, kodel nelaiminga tokiam nesupratime? ash nuvokiu, kodel rasele drasdauskiene sodina mus i apkasus - juk taip grazhu stoveti prieshui atstachius grazhia raudonu shaliu apvyta krutine, taip didvyrishka!... nors kai prisimenu jos mielus shiek tiek aukshchiau buities pakyletus perliukus apie tuos pachius buitniekius vienam mieschionishkam zhurnale, tai nenorom pershasi mintis - kai zhmogus ima taikytis kur aukshchiau, tai jam galva greit susisuka... tegis, nesuprantu, ish kur kas trauke, kad ash prie "seniu" - ir ishvis, ar chia tokiu yr? tiesiog kai turiu laiko imu ir drebteliu savo trigrashi... ir nerandu reikalo kiekviena eilini atvest i savo tikejima: pasipeshioju, jei yra nuotaika, jei randu bendraminchiu - maloniai paduzgiu su jais, o ner nuotaikos - "uzhtraukiu uzhtrauktuka" :))) kai ash chia atejau, niekas nepuole man i glebi ir nesodino i svechiu kresla - ka norejau, ta sakiau, ko norejau, to klausiau... va shitoj erdvej man yra ta geroji demokratijos forma: supratimas apie tvarka viduj atsineshtas, o ne primestas tulos e-redakcios, laisve ir drasa reikshti mintis, nelipant kitiems ant galvu, teise i pazheminima atsakyti spjuviu i akis, o i izheidima - shimtmechiu ignoracijos... o paprastom dienom - ne tik penktadieniais ar sekmadieniais - myleti visus, kurie man patinka...

41842. kaimietė2005-09-12 15:42
Prisiminiau pasakojimą. Nuėjo žmogus pas Dievą ir sako: "Tu nieko neišmanai apie žemdirbystę – kai verkiant reikia lietaus, duodi sausrą, kai prašom giedros – lyja lyg per tvaną. Duok man metus. Aš parodysiu, kaip reikia orus tvarkyti." Dievas sutiko. Ir saulė švietė, kai turėjo šviesti. O lietus lijo, kaip tik tuo metu, kai drėgmės trūkumo nuojauta suvirpėdavo. Gaivinančiame vėjelyje mūru lingavo javai. Džiaugėsi neatsidžiaugė žmogaus širdis, tačiau… Kai atėjo laikas nuimti derlių, pasirodė, kad visos varpos tuščios. Ir vėl nuėjo žmogus pas Dievą. Verkė ir klausė, kame reikalas. Ir atsakė Dievas, kad subrendimui reikalingi išbandymai ir audromis, ir lietumi, ir sausromis. Ar ne, Rūta? Tad nedaryt to, kas žeistų, nepatiktų yra ne tik nenaudinga, bet ir žalinga. Kaip ir rankiot akmenukus vaikams nuo kelio (mirkt>IVS).

41843. cikada2005-09-12 15:50
zhalinga yra pasijusti dievu... o viena kita akmenuka, kai pamatau ant vaiku kelio, tai surenku... ir neshioju kishenej - o gal ilgainiui perlas uzhaugs ;)

41844. kaimietė2005-09-12 15:55
Geriau akmenuką įsidėk į batą - daugiau šansų perlui užaugti

41845. k.2005-09-12 15:56
PS Į batą, kuris ant kojos, o ne priemenėj;)

41846. cikada2005-09-12 15:59
lietuviu jumoras niekuo nenusileidzhia anglishkam:)))

41847. toto2005-09-12 16:19
cikada, kas čia darosi? Vis primeni ir primeni Rasos D. kūną ir nenurodai link`o į fotografiją. Skubiai ištaisyk klaidą. Per tave iš naujo peržiūrėjau visas jos publikacijas ŠA, vėl prisiminiau, kad po infantilių balandžio antrosios josios sapalionių iš gailesčio negalintiems nesipublikuoti buvau nutaręs nereaguoti, nutylėt. Spėju, dievas mums atsiuntė ypač įkyrią natūralią blondinę. Ar pataikiau?

41848. ebola2005-09-12 16:22
"Įprasta manyti, kad komentarai…. - tai iliuzija. Būtent – geriausiu atveju; internete sudėti tekstai …vertė išvis kelia didelių abejonių… išeina ne kažin kas. Paprasčiau sakant… …sprogsta kaip muilo burbulai. Taigi – ką tekstui suteikia internetiniai komentarai – nieko…... " "Bet gal tada vertybė yra pati diskusija? Akivaizdu, kad irgi ne. Internete diskusija nevyksta. Interneto komentarų virtinėse vyrauja ne pagarba argumentams Bet tai juk kiek kitas žanras? Ir nėra ko stebėtis. Diskusija negali vykti interneto suteikiamomis nelygiomis sąlygomis, kai komentatoriai reiškiasi anonimiškai, o komentuojamo teksto autorius – viešai." :D:D Oij numirsiu ….. "Tai kaip vis dėlto veikia beletristikos tekstus toji internetinė apsiaustis? Dar kartą – niekaip. Komentatoriams tekstai ne per labiausiai rūpi, diskusijos jie neskatina, tik duoda dingstį kaukėmis prisidengusiems anonimams pabendrauti, išreikšti (kartais) pažiūras ir (dažniausiai) emocijas.. " Sitas straipsnis yra akivaizdus irodymas, kad yra atvirksciai. Jau tiek apie mus popieriuje yra pripaistyta, kad toki poziuri laikyciau…gerokai atgyvenusiu. Kaip jie veikia? Veikia ir tiek… Labai idomiai skamba toks pliurpalas, mazdaug "na kai vieni nieko nepasako, o kiti daug sako apie ta nieko nepasakyma ir patys nieko nepasako, tai vieni kitu tiesiog neveikia"….:D:D

41849. cikada2005-09-12 16:28
toto, nebuk rasistas - merlin monro irgi juk nebuvo tikra blondine, jeigu supranti, ka turiu omeny;)... o del to kunishkumo, tai jau tikrai, anot kaimietes, berods (atleiskit, jei suklydau del autorystes): jau tas jaunimas - jokiu jiems metaforu, jau kaip pasakei, taip ir duoksh...:))

41850. Rūta kaimietei2005-09-12 16:29
Reikia individualiai žiūrėti - koks žmogus, koks reikalas. Kartais gal ir reikia įžnybti. Dažniausiai sau. Už tingėjimą, už grubumą, už apsileidimą. Man labai padeda formulė tokia - kai abejoju, sakyt tai kitam žmogui, ar nesakyt, daryt tai ar nedaryt, pagalvoju - o ką gero tai duos man ir kitiems žmonėms? Jei tai ves tik į pyktį, įžeidimą, verta susilaikyti. Iš viso bent jau aš mokausi neteisti kitų ir ieškoti kituose gero. Mokausi. Kartais suklumpu (mirkt IVS:)

41851. cikada2005-09-12 16:38
grizhau ir pasitaisau: ten buvo zeta... maldauju atleidimo :))

41852. gegne>ebolai2005-09-12 16:42
Tais "kartais" satenai kol kas ir idomus, o "dazniausiais" - primena SMS`inio Muilo bizniuka. Zodynas, tiesa, turtingesnis, bet "uzutekiai sekloki"

41854. pasi2005-09-12 16:50
O ji dar nemegsta anonimu [http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=725&kas=straipsnis&st_id=3036]. Zinoma, kad nelygios salygos, kai autorius pasiraso, o komentatoriai - ne. Ivedziau autores varda ir pavarde i google - 49 hits, tai ko jau cia pavarde nepasirasineti :))) O man patinka anoniminiai komentarai - tada komentara galima vertinti pagal tai, kas jame parasyta, o ne pagal parasiusi asmeni. Ir dar, kaip kokia lachudra, mini Senaji Testamenta.

41855. cikada>gegne2005-09-12 16:50
fignia visa tai... chia nieks nepretenduoja nei i gylius, nei i aukshtumas... tik vis atsiranda autoriu, kurie it kokie treneriai nori ish musu kazhka ishspausti... ne velnio - tai mes mes esam tos bites, ir klysta rasele ir panashus, neteisinga vektoriu dedami...

41856. pervalkos korna2005-09-12 16:51
Pasirodo, labai svarbu, ar pakankamai liauna ir graži, ar blondinė, ar visos sagos užsegtos... Pradėjau pergyventi dėl savo mariose nubraidyto pedikiūro. Ko tai.

41857. gegne>Rūtai2005-09-12 16:53
vieni klumpa, kiti klupdo...

41858. ebola2005-09-12 16:56
ziu - jau kokie 50% komentaru apie straipsni! :D:D Sutinku su gegne is dalies - zodynas cia kaip arabisko kilimo rastas, bet toks tankus, kad izvelgti dusele per ta tankme beveik nera sansu. Vat tie gyliai... ko verti gyliai uz kortu stalo?

41860. gegne>Rūtai2005-09-12 16:57
ps: kazi kokie dievai gruda brandina?

41862. ebola apie nelygias salygas2005-09-12 17:01
as visad maniau, kad lipant i scena reikia pameginti isivaizduoti, kaip elgsies, kai publika tave apmetys kiausiniais. Jei sau atrodai nekaip tokioj situacijoje - nelipk ant scenos. Juk niekas neveja? Lipi savo noru. Ir pasekmes gali buti ivairios - juk zinai. Taip kad nera ko cypt - pasirinkimas padarytas. Jus ant scenos - o mes publika. Ar ne?

41864. cikada2005-09-12 17:15
ivs, mano sesuo neskaito vaikams Anderseno pasaku, nes jos, esa, yra zhiaurios ir vaikai verkia... ash sakiau jai - dzhiaukis, kad verkia, tai reishkia, kad jie turi shirdi... kurios mes, suaugusieji, vis mokom ir verchiam neklausyti... dzhiaukis, kad gali verkti ir niekada nesigedyk uzhuojautos, gaileschio, skausmo asharu... gedykis silpnumo asharu ir venk neapykantos... kitakart, kai eisi i tetra, tik pasakyk - cikada tau ishties balta nosinaite:)))

41865. gegne>ebolai2005-09-12 17:19
Kitam tyla - blogiau uz galiorkos kliedesius. O gal kitos publikacijos nevertos demesio?

41868. zeta2005-09-12 17:36
Cikadai - atleista. Rutai - tai negi tu niekada ir nesikeiki ir taip jau visada galvoji, "ką gero tai duos man ir kitiems žmonėms"? Ebolai - po kokias peklas slaisteis visa savaitgali, kad ne varna prisisaukt negalejo? Toto ir gegnei - kvepuot reikia moket taisyklingai: virs vandens ikvepi (gatvej), po vandeniu iskvepi (Satenuose). Pasi - teisingai. Kaimietei - bravo uz grakstuma. Kornai - del pedikiuro nepergyvenk, susitike galesim eit nuogos maudytis, bus dar baisiau. RD - nera cia ko taip isizeist, jei melyni zmones kada i koki straipsni kaip i darza akmenu primete.

41869. slogutis2005-09-12 17:38
Lietuva maza. Mazai autoriu (vertu demesio), dar maziau ju vykusiu tekstu. Taciau ir ju niekas negaletu aprepti. Vienas kitas profesionalus kritikas, per laika islavines individualius atrankos kriterijus.
Sios svetaines nuolatine auditorija taip pat ribota (atvira, bet ribota). Gal koks 20... Kur jau cia jiems rupeti i visa Lietuva (i.e. kokius 6323 skaitytojus...) orientuotiems autoriams... Per siaura, menkas biznis :)...
Nors abejoju, ar taip jau visiskai ir nerupi, visi juk zmones - socialiniai gyvuliai; geras zodis pakelia, blogas gadina upa. Kad ir kokia saikinga ta atgaline reakcija, vis delto reakcija (ne tik to vieno kritiko maniako); jos nebuvimas taip pat zenklas; nemanau, kad niekas nepastebetu ir nepaminetu tikrai verto dalyko.
Komentatoriu pozicijos, skoniai per laika taip pat issikristalizuoja. Kaip kokia parlamente. Galima daugmaz prognozuoti ju reakcijas vienu ar kitu klausimu. Aisku, paliekant jiems teise pasakyti ir kazka naujo, kitaip, kitu rakursu (tada dazniausiai ir naudojamas kitas, nei iprastas nikas).
Sia apibreztai atvirai komentatoriu bendruomenei, manau, visai netinka terminas diedovscina. Tai veikiau bendruomene, kuri per laika susikure savotiska bendra kalbini zaidima ir nerasytas taisykles, kurias norintieji dalyvauti turi priimti - truputis samojo, truputis nuosirdumo, pageidautinai individualus braizas ir siek tiek aukstesnis nei vidutiniskas viesu lietuvisku diskusiju padorumo ir intelektualumo lygis.

41870. dar slogutis2005-09-12 17:45
ir nereikia cia riesti nosytes ir pusti lupyciu !

41871. Rūta:)2005-09-12 17:52
kad grūdai užderėtų, reikia gerai įdirbti žemę, pasėti geros veislės grūdus tinkamu gyliu ir tinkamu laiku, laukus visad stebėti - laiku išrauti piktžoles (greičiau nupurkšti), laiku novoti su kenkėjais ir ligom. Labai butų geri grūdai, jei būtų galima pareguliuoti meteorologines sąlygas. Šiemet štai labai lijo, kai jau kulti reikėjo, tad grūdai užsiteršė visokiom ligom, pelėsių atsirado, o ES labai šiais metais žiūrės, kad grūdai nebūtų užteršti mikotoksinais, o jie kaip tik nuo tų pelėsių. Ir jie labai kenkia žmogui - tie mikotoksinai. Taigi ta pasakėčia gal ir graži, bet su realybe -nieko bendro. Norint užauginti pilnas varpas grūdų (ir javų, ir širdies) reik žinot, kaip tai daryti, turėt kantrybės ir ... mylėt. Žemdirbiui - savo darbą ir kaip kiekvienam kitam žmogui (ne tik žemdirbiui) - kitą žmogų. Ale kol tai supranti.....

41873. kaimietė Rūtai2005-09-12 18:01
Tik prielaida. Pilnaverčiam grūdui užauginti reikalingos ir piktžolės, ir kenkėjai. Derlius nebus gausus, bet pilnesnis. Dėl vieno sutinku - mylėt. Esu tikra, kad šitai grįžta su kaupu. Netgi tais atvejais, kai atrodo, kad yra priešingai.

41874. Rūta kaimietei:)2005-09-12 18:39
Kai žemė derlinga, grūdas geros kokybės, veislė pritaikyta vietos sąlygoms-truputis piktžolių gal ir nepakenks, bet ir nepadės niekuo.Taip ir žmogus-reikia truputį tų piktžolių, kad sumobilizuotų savo jėgas kovai, bet kai jų per daug, o niekas nepadeda su jom kovoti, deja, būna, kad žmogiukas ir palūžta.Ale ir įsijaučiau apie žemės ūkį:) Geriau apie meilę:) Nesvarbu - grįš negrįš ji su kaupu ar be. Nereik laukt...

41876. IVS > kaimietei2005-09-12 18:55
Aš ten, anam puslapy, su tavim dar kalbėjausi, po to, kai tu išėjai.

41877. gegne>kaimietei2005-09-12 18:57
į 41876: vot tau ir meile artimam savo

41879. IVS > cikadai2005-09-12 19:00
Nemirksėti verkiant reikia, kai esi pasidažius blakstienas prastu tušu, nes ne tik kad nubėga juodais upeliais per skruostus, bet dar ir labai graužia akis. Čia šiaip, parašiau, jei kartais skaitytum Anderseną ar kokį Akselį Miuntę ;)

41881. miestiete2005-09-12 19:51
dar papasakokit ka nors gero apie akecias. Kaip mane veza zemes ukis.

41883. zeta2005-09-12 19:54
Anderseno pasakas, tas kur ne vaikams, lietuviai protingai isleido atskiru leidimu. Pavyzdziui, apie Zmogu ir jo Seseli. O vaikai, perskaite "Sniego karaliene", nenusinuodys.

41887. varna2005-09-12 20:55
Manlabai patiko Slogučio mintis - juk tikrai autoriai geriausiu atveju gauna kritikos tik iš kritikos (kurie pažįsta vieni kitus kaip nuluptus). Apie gerbėjų "kritiką" irgi nėra ką kalbėti. O čia jie gauna "normaliai" - anonimai per daug pagyromis nesisklaido. Galų gale jei ir patenka koks gerbėjų komentaras (dažniausiai tai būna egzaltuotų merginų komentarai tipo:" varyk, Vytautai, varyk!"), tai jį be galo lengva atpažinti ir autoriui jokios vertės neturi (jis "varo" ir taip). O šiaip jau RD tekstas (pilnas) netikėtai normalus (visai padorus tuščiažodžiavimas apie tuščiažodžiavimą), nors aišku sakiniai apie "dedovščina" tai srutų kibiras pačiai sau ant galvos. Na, bet dėl skonio nesiginčysiu.

41889. varna (palieka Atėnus persikelia kaiman)2005-09-12 21:02
Na merginos ir pavarėte čia apie žemės ūkį. Bebėgiojant klavišais rankos grėblio išsiilgo? Gal Valstiečių Atėnų frakciją Žydrynėje įsteigti įsigeidėt? Darbščiųjų ravėjų būrelis!

41897. kampinis2005-09-12 23:14
Užjudino mėlyną savim patenkintųjų pelkę... Kak vsie zašugali-zabiegali... :) Snaiperio rankelė, Rasele.

41900. IVS2005-09-12 23:27
Nors kartą pataikė į minią :)

41902. korna2005-09-13 00:34
..fui, komentarai, fui, komentatoriai...

41903. toto2005-09-13 00:45
Neteisinga malda prieš miegą, korna. Reikia kartoti ...atia, atia, iki, iki... :).

41904. korna2005-09-13 00:54
Čia toks teksto poveikis.

41906. toto2005-09-13 01:27
Nekreipk dėmesio į tokius "tekstus", korna. Keliolikai pačių aktyviausių Šiaurės Atėnų skaitytojų skirtas pagiežingas, įžeidinėjantis, sovietiškai deformuotos tiesos tekstas, deja, likusiems trims tūkstančiams pasyvių savaitraščio pirkėjų nieko nesako, tik liudija vienašališką autorės egoizmą, panieką, iš už kadro į sceną ištraukia kompleksuotos prisvilusios "virtuvės" savimylą.

41908. kampinis2005-09-13 02:20
Kai pritrūksta argumentų, tūlas mėgsta tradiciškai prabilti apie sovietines deformacijas. Toto, ar neturi spintoje paslėpęs megztos beretėlės?.. Jokios pagiežos tame straipsnyje: nuoga statistika. Faktas: tekstai čia nekomentuojami. Susirašinėja grupelė ne pačių kvailiausių, bet šiek tiek per daug save įsimylėjusių žmogučių ir tiek. Ką tai duoda kultūros procesui? Žinoma, nieko. Tik nemanau, kad ir turėtų. Niekam tai nė motais - išsskyrus pačius susirašinėjančius. Gal netyčia ims kuris ir patobulės - išmoks mintinai kokią citatą ir nustebins šeimyną bei bendradarbius. Ir šiaip viskas tvarkoj - sėdi prie monitorių žmonės, nesimuša, praeivių gatvėje neužkabinėja. Puiku. Negi pulsi reikalaut, kad apie tekstus rašytų...

41909. nemo2005-09-13 02:33
Komentarai kaip komentarai. Nemanau, kad Rasa D. pati cia labai jau kitokius rasytu. Zinoma, jei samoningai neforsuotu tokio rasymo. Neabejoju, kad karta ar kita pasakytu savo nuomone apie kita komentatoriu arba perteiktu kokia emocine busena. Tada sulauktu atsakymo i kuri vel atsakytu ir prasidetu "kulturos procesui" nieko neduodantis grandininis pokalbis, kokiu daugybe turime ir savo verbalineje kasdienybeje. Taigi, duodantis kazka dalyvaujantiems pokalbyje. Taciau kartais tame mintis ar susitelkimas gali issirutulioti. Toks tas jau saves isimylejimas - bendrazmogiskas, tik labiau matomas, nes uzrasytas.

41910. to RASA DRAZDAUSKIENĖ2005-09-13 02:46
Labai šauniai ir paprastai. Tik gal kiek per daug paprasta kalba tokiai savimi patenkintai čia rašinėjančiai publikai,.. kad suprastų, ar bent pasistengtų. Nors.. žibalas į ugnį padeda kartais išdegti net tam, kas būtų ir nevirtę pelenais.
Moderatoriau! Toreadore! Laikas į areną! Tik šį kartą su gera gera šluota. ;))

41911. nemo>419102005-09-13 02:57
Gana su situo "savim patenkinti" sablonisku arkliuku. Ne argumentas cia, o pigus triukas. Tariamai banalus komentatoriu rasomu komentaru "tikrasis" psichologinis motyvas, sitaip juos "demaskuojant"?. Tokia motyvu projekcija i komentatorius niekam verta. Kitaip bet koki (ir bet kur atlikta) nuomones pareiskima ar apsikeitima (kaip ir straipsniu i SA rasyma) reiktu vadinti savimylu israiska.

41912. toto2005-09-13 03:01
kampini, bandyk reabilituotis, persiskaityk tą tekstą kelis kartus, pagalvok apie ką skaitei ir po to vėl imkis pudryti smegenis. Žiūrėsim, kokie pakitimai.
O gal tau čia moka už dalyvavimą kaip "praeiviui"? Tada papasakok, ką čia manai pats atstovauji. Guviau, įdomu.

- Štai ginančiai autorę praeivei, kuri sau leido komentuoti išimtinai tik komentatorius, sumokėjo diedovščinos atradimu. Gal tau sumoka kitu atradimu -pareiškimu, kad tik keli komentarai tiesiogiai liečia staripsnį?
- Tai gal manai ir tu, kad kažkuo kalti autoriui (ar dar velnias žino kam) tie statistiškai nekomentuojantys straipsnio komentatoriai, tarp kurių, žinia, ne tik šimtų tūkstančių, naršančių internetą, bet ir tu?
- Atsakyk, kaip manai tu pats, kampini, ar gali normaliame prote esantis autorius (šiuo atveju pasisakantis ne kokiame privačiame klube) reikalauti iš laisvanoriškos auditorijos procentinio kryptingo komentavimo produktyvumo parametrų. O gal neįžiūri R.D. logikoje mąstymo kilmės epochos požymių? - Tada taip ir sakyk. Ar reikia dar paaiškinimų?

41916. to 41911. nemo>419102005-09-13 03:49
Šabloniška tai - čia užsisėdėjusiam "ant balno" ir užsiciklinusiam "bepurtant kėdę tarp kojų". Gi praeiviui paskaičius, - tik juokas ir teima, kol prasibrauni pro begalines eiles "intarpų", nė nepretenduojančių į nuomones (pačiu geriausiu atveju, deja). Nuoširdus juokas ir užuojauta, kai matai taip kenčiančius nuo įvairiausių priklausomybių puokštės uostymo ir tuo mėgavimosi. Demaskavimas - kritinio mąstymo pagalba susikurta iliuzija gėdai prisidengti figos lapu. Rūpestis - tai jau visai kita priežastis, dėl kurios praeivis kartais dar ir taria vieną kitą žodį. Kiekvieno valia rinktis: kaip ir ką skaityti, ko nematyti, ko nenorėti matyti ir t.t. ir pan... Tokia karma. Šypsokimės - tik kvietimas. Jame nėra vidinio mes, kuris dvelkia iš tamstos žodžių. O tai dar viena iliuzija (noras gintis, kai niekas nepuola ir nė nesiruošia), trukdanti, ir ne tik tamstai, suprasti ir pažinti tai, kas neįprasta (švelniai išsireiškus). Juk visai patogu kartais visa tai pakišti po pirmu pasitaikiusiu štampu, ar, kad nereikėtų matyti, bent jau po kilimu? :)

41917. IVS2005-09-13 04:01
Beje, o kas pasakė, kad turėtume/privalėtume komentuoti straipsnius? Ar tokia įėjimo pro ŠA vartus kaina?

41920. >41917. IVS2005-09-13 04:10
Šitokiai retorikai ir forumų i-nete aplinkui per akis. Juolab ir diskusijos ne viename jų žymiai turiningesnės, o ir pačios temos "neplaukioja į ..." taip, - visad gali susikurti naują čia pat, visai šalia. ;)))

41922. IVS2005-09-13 04:18
Tai kad man ir čia gerai. Aš tik klausiau, ar privalau kažką daryti už teisę būti mėlynu žmogum.

41923. >41922. IVS2005-09-13 04:24
Pasakei taip - ...o, ... pasižiūrėjau į rankas... Tik venos mėlynai ir "tešvyti" prieblandoje. Žvakė ir ta bespalvė... ir be aromatų. Dar žaltvykslės galėtų vilioti, bet užuolaida, užtraukta aklinai, sergsti. Sako, kad tos, kurios pačios žydriausios, į patį giliausią akivarą vilioja... ;)

41926. zeta2005-09-13 05:36
Broliai Savimylos, seses Intrigantes! Nors ir turetume jaustis kaip melynuju tamsybiu nusikalteliai, galvazudziai ir nedori zmones, bet net paciai keista - nesijauciam. Sitokiu budu teksta apraizge kritikos voratinkliai praranda prasme - ner ka zadint, nes princese nemiega. Taip pat panasu, kad aplinkui vyrauja nezymus sutrikimas, nes nieks nezino, ka cia mes tuose Satenu namuose darom. Po RD tekstu slypincioj potekstej sklando tokia neissakyta mintis "tai gal uzdaryt juos, jei is ju jokios naudos", bet velgi - nieko nebus (bent jau kol El Hercogas musu/Svano pusej). Tai ir augam sau kaip piktzoles kokios, pasaipiai issikeroje, snekam koduota kalba ir sudarom maza nykstancios populiacijos rusi. Loginis kirtis ant "nykstancios". Nes argi kasdiena sutiksi tokiu, kur kai nesikalba, tai eilerasti koki paraso, bet nebega su juo tekini i redakcija, o eina pasiklausyt "kaip dauzosi juros sirdis".

41927. IVS2005-09-13 06:03
Ir vis tik Pradžioje buvo straipsniai. Ir tai buvo gera.

41933. kaimietė2005-09-13 08:59
Kuoduota piktžolių kalba... :) Berods, Adomas kiekvienam augalėliui paskirtį sugalvojo. O jei užmiršom, jei nematom, neskubėkim į ugninį ežerą mesti. Palygink, Rūta, miško ir sodo avietę. Kurią rinksies vaistams? Kodėl? PS Fui,kur beeisi, vis į tą žemės ūkį įkrisi. Tiksliau - į gamtą...

41934. Rūta Kaimietei:)2005-09-13 09:15
Nu dėl aviečių tai aš neabejoju-miško kvapnesnės:)Bet geros ir sodo-šalia, patogu, išbėgai, nusiskynei pusryčiam į jogurtą įmesti:)O žemės ūkis tai tikrai ne fui. Visi duoną valgom.Ir čia žmonės dirba nei kiek ne prastesnį darbą.

41936. ebola2005-09-13 09:16
tekstas virsuje is tikro labai "komentatoriskas". Ta moteriske tinka i musu kompanija. Kazi po kokiu niku slepiasi?

41942. <[`_`]>2005-09-13 10:17
Rasa Drazdauskienė bando išpopuliarėti Š. Atėnuose tokia "aktualia" visiems komentatoriams tema (kažin apie ką ji rašys paskui :)), kartu jai įdomu paprovokuoti kadaise čia šėlusius komentatorius - jie taip ją iškomentavo, kad dar dabar negali atsigauti. Bet... geri laikai praėjo, Rasa, jūs pasenote, o gal tiesiog nusibodote.

Nieko naujo po saule, vienžo.

41947. Mulkis2005-09-13 10:47
Kam gi RD reik siekt kazikokio "konsensuso"? Zanytis juk negalvojate su "komentatoriais". Nors kai kurie ir labai idomus.

41948. Anonimas2005-09-13 10:59
Ne. Nu mintis tai nebloga. Reiktu susest prie "bendro stalo". RD pamoderuotu. Ir po ilgu ar trumpu diskusiju isgautume vieninga nuomone, Butu ikurtas "skaitytoju klubas" issvajotas RD. Skaitytojai pamoderuoti, surusiuoti ir jau tikrai be noro ``rasytojui" onanimishkai brukti savo nesukonsensinta nuomone. Bet as jau nebenoriu in real RD paciupineti, paliesti, pamatyti. Liksiu ananymas.

41949. Rasa2005-09-13 11:00
Nemegstu anonimu.

41950. Maryte2005-09-13 11:07
Ok .:)Va ir susitaret:)

41953. Mulkis2005-09-13 11:11
Del ko gi skaitytojas skaito? Kad ismoktu rastyt. Akivaizdziau nebuna. Ir kad spetu be gedos atsiimti priza_premija uz grazu rashyma. Susitart su skaitytojais, RD, nepavyks, bo visi jie nori tapti "rasytojais" ne kitaip.

41954. edva2005-09-13 11:11
Avietės vėlyvosios d a b a r tik noksta rausta raudonuoja. Riebiai didelės kaip nykščio galai, - taip sakydavo mano motina uogaujant Platelių Plokštinės miškuose. Miško kvapniausios, be abejonės. Bet ir visos kitos naudingos mūsų organizmui. Nebent žmogus, ypač vaikas, turėtų alergiją. O Rasa Drazdauskienė "įsitaisė" alergiją komentatoriams ir jų komentarams. Tiesą sakant, nežinau ankstesnių j o s rašinių ir komentarų apie juos (esu barbaras, žmogus be konteksto - nersiu į redakcijos Archyvą). Tokia straipsnio ir nauda: pasidomėti Rasos Drazdauskienės publikacijomis ir komentarais apie jas. Galiausiai: akivaizdaus tendencingumo kilmė ir motyvai.

41957. kaimietė2005-09-13 11:58
Noriu pagirti RD už drąsą. Žinojo, koks bus atsakas, bet vis tiek kišo pirštus tarp durų. Kažkas yra žavaus neprotingame kvailume.

41958. Abonentas2005-09-13 12:11
Nu ir gerai! Stebesime procesa. RD protinges protinges protinges. Atsisakys autoriaus teisiu. Ims ir suabejos: Ar tai ji "rasytoja"? O gal tik skaitytoja? O didysis Rasytojas ir yra "Didysis ANONIMAS"?:)

41959. kukutis2005-09-13 12:34
Skaito RD daba komentarus. Galetu "komentaruose" ir ne taip suredaguotai nuomone pareiksti. Rasa,PRIESTARAUK!

41960. kampinis to toto2005-09-13 12:58
Aha, esu nupirktas ir parsidavęs. Man moka dvigubai - Mosadas ir CŽV - kad tik sunaikinčiau tą mirtinai grėsmingą žydrųjų komentatorių sektą.:-O "Mąstymo kilmės epochos požymių" R.D. logikoje neįžiūriu. O štai Tavo leksikoje tokių požymių apstu. "Laisvanoriškos auditorijos procentinio kryptingo komentavimo produktyvumo parametrai"... Orvelas apsidžiaugtų. :)

41962. kampinis to nemo2005-09-13 13:07
O tas "savimi patenkinti" - tiesiog diagnozė. Dauguma etatinių komentatorių akivaizdžiai tokie (nemo - beveik prie mažumos). Kaip pavadinti tas jūsų kolektyvines savigyras, kai vienas tėkšteli kokį vidutiniokišką esė, o kiti puola žavėtis: ach, kaip gražu, kaip protinga, dau stipriau, nei pačiuose šatėnuose? Be abejo - savimi patenkinti. Gerokokai.

41963. kampinis2005-09-13 13:16
Tik neverkit ir nesusireikšminkit: niekas čia jūsų nemuša ir neuždarinėja - ne tokie jau jūs ir svarbūs.:) Tiesą sakant - nesvarbūs kaip Mongolija. Būkit sau, jei patinka. Kiekvienas savaip po saule orą gadina.

41964. susireikšminusi kaimietė2005-09-13 13:31
Aš esu sau labai svarbi. Tiesą sakant, net labai labai svarbi. O dar tiksliau - pati svarbiausia. Ir, būdama tokia svarbi, suprantu, kad kitiems jie patys taip pat svarbūs. Net neįsivaizduoju, kaip galėtų būti nesvarbūs. Kampini, juk ir tu svarbus, ar ne? Laikyk savo kampą, o kai jis ims griūti, mes šauksim: "Kur kampinis? Po galais, kur jis nevidonas bastosi!"

41965. nemo>kampiniui2005-09-13 13:34
Apie tai jau buvo kalbeta kazkada seniau. Tiesiog pastoviai paziurintys ir parasantys si bei ta per daug laiko jau ir priprato vienas prie kito, nuspeja pozicijas ir situacijas. Va, as su Ezeru del religijos pesuos, bet is kitos puses pamates, kaip jis vel koki sviesuoliska - iliuministini komentariuku teskia opiumu apdujusioms masems, tai jau beveik draugiskai nusisypsau - kaip sakydavo senatviska isminti pasiekusi mano viena teta: "reikia sugyvent su tais, kurie salia". Noriu pasakyt - atsirado familiarumas, savi juokeliai, atsiminimai ankstesniu komentaru ir gincu, o visa tai ka tik atejusiam atrodo kaip savas klanas. Manau tai bendrazmogiskas ir neisvengiamas dalykas, o "savimi patenkintu" diagnoze nera teisinga.

41966. cikada2005-09-13 13:34
aishku, kad cikada sau svarbi... ir jei numeta kokia banalia mintele, ir atsiranda, kas jai pritaria - och, kaip cikadai gerai, vadinasi, ji jau ne viena, nes kazhkur yra gimininga dushia, nes juk nuobodu pachiai sau but svarbia, ar ne? o del to zhavejimosi - juk ir pirmokelius mes giriam uzh kiekviena naujai ishmokta raidele, kiekviena menknieki, kad stengtis noras nepraeitu, o va ish moksluose pazhengusiu imam jau reikalauti... taip ir su autoriais - reikalaujam ish ju... po velniu, ash turiu teise sakyti "patinka - nepatinka", net jei tai drasdauskienei ar jonushiui nepatinka!

41971. ebola2005-09-13 14:27
matei kokia lele jonusys tam piknike gavo?:D Subintuota visa ir kai i rankas paeme galva nukrito...:D Sitai protingai poniai as dovanociau svariai nupesta zasi. Nes ta kol su plunksnom - irgi - eina mandra nusisukus, atseit nezino kad i sriuba bus sudeta greit...:D

41972. ebola2005-09-13 14:33
apie uogas vaizdziai:http://www.sf.amc.ru/loginov/books/story06.htm

41973. xX2005-09-13 15:04
Perspėju, kad savo komentaruose komentuosiu tik aukščiau neaišku kaip šiais laikais galėjusį atsirasti straipsnį. Prašau manęs nekomentuoti, o aš savo ruožtu įsipareigoju kitų nekomentuoti. Antraip mano/jūsų komentaras gali būti Išmintingųjų Visažinančių šv. Valentingumo (nuo šv. Valentino, matyt) Vertintojų palaikytas ne apie tekstą ir sumažinti šio straipsnio šventumą. O mažas šv. Valentingumas yra blogai.

Pirmasis komentaras – tai asmeninis neanonimo xX (toks Lietuvoje ir pasaulyje yra tik vienas) požiūris į anoniminės Rasos Drazdauskienės (Lietuvoje Rasų Drazdauskienių yra virš dešimt, neaišku, kuri čia kuri) stilių ir bendrą kontekstą.

Vadinkim susireikšminusius reiškinius tikraisiais vardais. Ačiū Redaktorei, kad spausdina tokį atvirai cinišką, taip bukai sukurptą straipsnį – tokiam žingsniui reikia pilietinės drąsos. Dėl to ir pagarba savaitraščiui - Šiaurės Atėnai išties atspindi visą žmogaus proto spektrą, pradedant nuo jo įmanomo menkumo. Taip pat ir čia, komentarų ervėje, tokių nevalyvų tekstų retai pasitaiko. Komentatoriai turi savo vidinį cenzorių ir rūpinasi savo geru vardu, kad ir koks nickas jis būtų. Aš nekalbu apie individualų stilių, pagal kurį atskirsi zetą nuo dalgio, o praeivės niekaip neatskirsi nuo kampinio. Kalbu apie bandymą prastumti savo surūdijusią dogmą už tikrą pinigą ir apie atsakomybę, nesvarbu, koks užnugaris būtų už tavo pečių ar jo visai nebūtų, nesvarbu, popierinėje ar skaitmeninėje terpėje tu plaukioji. Autorės tekste atsakomybė minimali, vyrauja bukaprotiškos dogmos, dėl kurių diskutuoti būtų gaila laiko. Bet teks.
Tačiau kaip tendencijų simptomas šis tekstas visai įdomus. Gal išties tokie "rašytojai" po truputį sukykla, nes jaučia savo galą? Tie "rašytojai", kurie viską žino ir tik transliuoja mums, "imtuvams", savo tiesas. Kad ir čia: susigalvoja kažkokio nerealaus reiškinio vaizdą, "išanalizuoja" situaciją aplink tą reiškinį ir po to šaukia, kad jo nėra, jis nerastas, todėl geriausiai būtų išvis uždaryti šią terpę arba taip sumoderuoti, kad ji pati išnyktų. Ir ramiai gyventi. Ne, tovarišč Drazdauskiene, ne tie laikai.
Tačiau vis tik įdomu, kokios galėtų būti tokių "rašinių apie nieką" perspektyvos? Nors tūlos autorės ir autoriai už tokius tekstus ir pranešimus forumuose gauna nevertus dėmesio honorarus, bet taip po trupučiuką lipdo savo "teisuolišką" vardą ir tvirtą (nesvarbu, kokia ji bebūtų kvaila) "poziciją", vėliau už tarnystę gauna jau šiek tiek didesnes stipendijas, atlyginimus ir paramas, leidyklų redaktoriai vyrai ir žmonos bei draugai parūpina užsakymų, visa tai krūvoje tampa svariu argumentu dalyvauti komisijose, tapti VšĮ direktoriais ir direktrisomis, skirstyti stipendijas kitiems, priiminėti sprendimus ir formuoti, sakykim, kultūros politiką. O ką tie skaitytojai? Jų darbas, jų pareiga skaityti, o ne komentuoti, ne opusus rašyti ir susireikšminti. Skaitytojai yra kultūrų karo patrankų mėsa.

Čia pirmojo komentaro pabaiga. Dar kartą primenu, kad manęs komentuoti negalima. Drazdauskienei irgi, nes dar nebaigiau. Taip pat prašau Aukščiausiojo ir Protingiausiojo bei Išmintingiausiojo Moderatoriaus manęs neapibendrinti ir man netarpininkauti. Jei kas manęs nesupranta, gali paklausti laiškų skyrelyje, bet ne čia, kur svarbus Šv. Valentingumas. Kai pabaigsiu – pasakysiu.


41975. A+A2005-09-13 15:19
Penki balai... Tęskite, xx, prašom

41976. kampinis2005-09-13 15:23
Xx, tokio buko įtūžio tikrai nereikėtų demonstruoti. Garbės nedaro nei tau, nei visoms mėlynosioms ganykloms. Būtent tai yra kvaila ir primityvu, o ne RD straipsnis. Nekomentuoju tavęs, nes paprasčiausiai nėra ko komentuoti.

41978. kampinis to nemo2005-09-13 15:32
Teisybė. Žinau tą iliuzinį bendrumo jausmą - kuris nors ir iliuzinis, bet labai malonus. Todėl smarkiai nieko ir nekaltinu - yra kaip yra, ir nieko čia baisaus. Juolab pastebiu čia ne vieną man simpatišką personažą. Bet save įsimylėjusių chamų, rimtais veidais paistančių nesąmones niekaip negaliu priimti. Organizmas netoleruoja. Sakysi, tokių čia nebūna? Būna būna. Šiek tiek mažiau negu delfyje, bet ir vietelė čia ne masėms skirta. Jei jau vaidinam elitą, tai laikykimės padorumo. Kokio velnio šnypšti ant RD, kad parašė nemalonią teisybę? Juo labiau: jūs visi anonimai, taigi visai nėra ko pergyventi. Take it easy, bičiuliai.

41979. cikada2005-09-13 15:35
bravo, xX!

41980. kampinio P.S.2005-09-13 15:35
Na ne Praeivė aš, nors užmušk. Geriausiu atveju galėčiau būti praeivis. Stiliaus žinovas Xx nepaliaujamai šaudo pro šikšnelę.

41981. kampinis2005-09-13 15:38
Štai ir įrodymai: tik pasirodžius atviram chamizmui, būtinai pasigirs privalomi "Bravo, penki balai!" :)))

41982. ežeras2005-09-13 15:39
"skaitytojai yra kultūrų karo patrankų mėsa." -:) o, taip, tiesa tikru tikriausia. niekas cia nenori musu (skaitytoju-vertintoju) pripazinti kulturos subjektais pilnaverciais. treciaisis luomas meta pirstine, - antrasis (kariai-kurejai) ir pirmasis (dvasiniai tevai-redaktoriai) net nesiteikia ja pakelt ir suteikt satisfakcija, - ne to mėlynumo kraujas, mat. kita vertus ir mes, plebejai, ne ka geresni, - taip ir taikomes cia, viduje, susisluoksniuot, o ir ginklas pagrindinis tas pats - slight.

41983. skautė2005-09-13 15:40
Anonimai tam ir yra, kad rašytų anonimkes.

41984. cikada2005-09-13 15:43
kampini, mazhiu mazhiausiai neetishka - o ka beshneket apie pagarba - jei autorius ims teigti, kad skaitytojas yra niekas ir jo nuomones ishvis nera... gal koks inirshes rashytojas viduje ir pakeikia skaitytoja, tachiau garsiai varyt, kaip sako dabar jaunimas, - dar tokio durniaus neteko sutikti... o ta labai idiotishkai ima daryti drasdauskiene ir dar, pamanykite, tarptautiniam forume!

41985. kampinis to ežeras2005-09-13 15:44
Keista problema: skaitau nuo vaikystės, taigi esu skaitytojas. Kažkodėl niekada nejaučiau jokių nevisavertiškumo kompleksų ir nesiprašydinau, kad kas mane pripažintų kultūros subjektu (vargu ar norėčiau būti tokiu monstru). Skaitau. Būnu. Nekariauju. Visai nieko. Nebandei, ežerai? :)

41986. toto2005-09-13 15:46
kampini, KAIP ten reikalai su tavo nuosavu veidrodėliu? Negi gali vien paskui svetimus sijonus sekioti ir loti? Žinai, čia kaip tik ta vieta, kur niekas nemėgsta demagogijos.

41987. kampinis to cikada2005-09-13 15:50
Kas kas?.. Kas neetiška? RD straipsnis ne tik pakankamai etiškas, bet ir nepaneigiamai mandagus. Jei ieškai neetiškų išsireiškimų, skaityk Tavo pamėgtą komentarą Nr.41973. Epitetai: nevalyvas, bukaprotiška, bukai sukurptas... Štai kur tipiška lietuviška azijatščina.

41988. kampinis2005-09-13 15:52
O, ir toto apsireiškė. Tuoj pasilinskminsim. :)))

41989. ežeras2005-09-13 15:53
"kad kas mane pripažintų kultūros subjektu (vargu ar norėčiau būti tokiu monstru)"-:) ten pas mane SYPSENELE tokia mazyte teksto pradzioje - nepastebejai? kovos ikarstyje akytes aptemo? as pats save ten autoironija apipyliau - tavo ironija kaip ir pertekline gaunasi, siuo atveju. o siaip reiketu visiems dar karta prisiminti didziaja trivialybe - klientas visada koks? - TEISUS!

41990. kampinis to toto2005-09-13 15:53
Svetimus sijonus?.. Aš ką, iš tamstos merginą atmušiau? Pasakok, pasakok. Smalsu man. :)

41991. kampinis2005-09-13 15:55
Apskritai čia viskas labai panašu į grupinį seansą pas psichiatrą, tik atvirkščiai: kiekvienas tikisi savosios manijos legitimavimo... Įdomi vietelė.

41992. kampinis to ežeras2005-09-13 15:56
Maži tie taškeliai. Nepyk, brol...

41993. kampinis2005-09-13 15:58
Neištversiu nepacitavęs toto: "čia kaip tik ta vieta, kur niekas nemėgsta demagogijos." :))))))))))))))))))))))))

41994. Rūta2005-09-13 16:00
perdaug triukšmo, netrukdykit, baikit rėkaut, aš muzikos klausaus

41995. kampinis2005-09-13 16:00
Sorry; laikas dirbt. Iki naujų malonių :)

41996. toto2005-09-13 16:00
kampini, esi įkyrus. Nuo pat pradžių matėsi, kad ieškai kvailesnių už save. Kiek dar smirdėsi?

41997. A+A tam, kur kampe2005-09-13 16:07
Jūs įtartinai angažuotai ir egzaltuotai plaikstotės. Suspėjate aploti kiekvieną... Atsipalaiduokit, kitaip galima įtarti kažką ne fair play... Net neskanu, fui...

41998. cikada2005-09-13 16:08
chia mes niekas turbut todel, kad prenumeratos nemokam, ane? fui, kokie mes, fui!

42000. dalgis2005-09-13 16:22
na, gauja komentatoriu, jus cia dura stumdot po ta DR

42002. Rūta2005-09-13 16:29
Nu ko nemėgstu, tai nemėgstu - kai kažkas kažkam pradeda A+A skelbt. Visi reikalingi, visi vienodi būkim. Tegul nebūna lygesnių ir šaunesnių, geriausių ar tų, kurie nepageidautini. Jei nepatinka Kampinis ar, pavyzdžiui, Rūta, tai ir neskaitai to personažo komentaro - taip paprasta:) Gal reiktų šnekėtis taip, kad ir gyvam tam žmogui būt negėda į akis pasižiūrėti. Ir kam taip baisiai pult autorę. Kažkaip aš nematau ten kažko tokio labai jau negero, įžeidžiančio, tad ir mes neįžeidinėkim.

42003. edva2005-09-13 16:52
Pritariu Rūtai: nepulkim, nevykim iš mėlynės nei Kampinio, nei kraštinio. Nekorektiška. Vėlgi analitikams-reziumistams teikiame raštiškus įrodymus apie nedemokratišką aplinką ir išvarymus.

42004. cikada2005-09-13 16:57
a propos, machiau siulyma atsipalaiduoti, o ne "piktu dvasiu ishvaryma" :)

42005. kaimietė2005-09-13 17:00
Rūtel, visi vienodi grabe pabūsim. O tas žaislinis pasipyškinimas visai smagus. Charakteriai, stuburai praryškėja. Ne taip kaip beintrigiuose pasilinkčiojimuose ir reveransuose. Aš tai sergu už tą, kuris vienas lauke, atsiprašau kampe. Man visiškai nesvarbu teisybė. Kokia ten teisybė, aa? Na, pavadino mane kažkas nieku. Na, ir kas. Nuo to mano savimeilė nė kiek nesusijaukė. O čia – reginukas. Vos spėju akimis šaudyt.

42006. Rūta:)2005-09-13 17:07
na, aišku, nesam šiaip jau vienodi, bet nieks neturi teisės nutarti, kuris nereikalingas... Nu ginu gi Kraštinį, tpju, Kampinį:)

42007. Rūta(išeina, laikinai:))2005-09-13 17:15
D. Čepauskaitė

Eisiu jau
nieko blogo nepasakiau
nieko blogo nenutylėjau
jau ir debesys kaupiasi
jau ir dantys skirstosi
jau ir kaimynai nebesisveikina
tik vienas girtuoklėlis
perpjauta gerkle vis dar
šypsosi ir linksi
laimingai laimingai
laimingai ritasi galva
lyg pinigėlis pakalnėn
skimbčioja į akmenis
paskui ilgai sukasi aplink savo ašį
kol apsisuka
ir krenta
veidu į viršų
nelaimėjau
eisiu jau


42010. kaimietė tik Rūtai2005-09-13 17:18
Tuose, kurie kitiems pirštu, žvilgsniu, koja, nuomina ar dar kuo ten išėjimą rodo, matau per ausis kyšančias atitinkamo komplekso ausis. Na, gaunasi tokios dvigubos ausys, supranti;) Bet čia tik tarp mūsų. Tssss...

42013. toto2005-09-13 17:25
Apie ką jūs čia, damos, užsisvajojot? Ko gi tą kraštinį kviečiatės kaip iš tremties?

42015. xX2005-09-13 18:04
Ir vėl perspėju, kad savo komentaruose komentuoju tik aukščiau neaišku kaip atsiradusį Drazdauskienės straipsnį. Prašau manęs nekomentuoti, o aš savo ruožtu įsipareigoju kitų nekomentuoti.

Šis antrasis komentaras – tai asmeninis neanonimo xX (toks Lietuvoje ir pasaulyje yra tik vienas) požiūris į kol kas dar anoniminės Rasos Drazdauskienės (Lietuvoje Rasų Drazdauskienių yra virš dešimt) straipsnio žanrą.

Taigi paanalizuokim patį straipsnį, kuris pretenduoja ne tiek į esė žanrą, kiek į atlikto "mokslinio" tyrimo rezultatų apibendrinimą ir toli siekiančių išvadų pateikimą plačiai auditorijai (apie vieną, "brangiausią" išvadą – kitame komentare).
Nekalbėsiu apie tai, kaip Drazdauskienė apibrėžia cheminių elementų valentingumą. Bent jau į tarptautinių žodžių žodyną galėtų žvilgterti. Tačiau jei iš tokių "teorinių" prielaidų daromos apibendrinančios išvados, tai gal verta ne alchemija užsiiminėti, o bent jau su kažkuo pasikonsultuoti, padiskutuoti uždarame ar atvirame tikrų draugų ratelyje. Kam diskredituoti mokslą?
Išties visa tai svarbu, bet ne svarbiausia. Juk šiuolaikinėje neatsakingų neanonimų visuomenėje, ypač aukštesniuose ešalonuose gana dažni atvejai, kai kompetencijos stoka ar visiškas jos nebuvimas tampa teisumo argumentu. Prie to galima priprasti, nors tai mums ir nemažai kainuoja.
Dar apie išvadas, kurios, žiūrint į susikonstruotą metodą, yra pakankamai linksmos. Pavyzdžiui, Be to, išryškėjo keista priklausomybė – juo tekstas įtaigesnis, tuo mažiau su juo susiję jį lydintys komentarai. Kaip elegantiška, kaip paprasta. Ypač įtaigumo laipsnio nustatymas labai paprastas ... ... tiesa, nežinau jo. Bet čia tikrai verta paploti katučių, o už tokį atvirkščios priklausomybės tarp įtaigumo ir valentingumo nustatymą Drazdauskienę pristatyti Nobelio premijai alchemijos srityje!
Arba štai kitas pavyzdys: Tai kaip vis dėlto veikia beletristikos tekstus toji internetinė apsiaustis? Dar kartą – niekaip. Čia tiktų Nobelio Taikos premija - apsiaustis, bet niekaip neveikianti. Oho.
Dar: [...] gal tada vertybė yra pati diskusija, atviras ir laisvas tapatybės nesuvaržytų asmenų bendravimas ir keitimasis nuomonėmis? Akivaizdu, kad irgi ne. Super! Kokiai čia Nobelio premijai pristatyti? Kadangi kalba apie vertybes, tai gal tiktų ekonomikos?

Daugelis tikriausiai žinote mano neanonimiškumą ir ko aš čia toks neabejingas, kai kiti komentatoriai triūsia taikdarių batalionuose. Dabar mano šūkis "Nori taikos – ruoškis karui." Sakau jums atvirai - man jau nusibodo tokie neatsakingi straipsniai, todėl kitame komentare pasakysiu, kaip normalioje valstybėje yra daroma su viešai platinimamais kai kuriais teiginiais.

Čia antrojo komentaro pabaiga. Dar kartą primenu, kad mane niekam komentuoti, apibendrinti ir man tarpininkauti negalima.


42016. zeta2005-09-13 18:10
Tas krastinis puolejas tikrai piktas pasitaike. Siunta dabar, kad vaidinam elita. Spardo persiutes tai i kamuoli, tai i zeme ir visu balsu saukia: priimkit zaist!!! Priimam, priimam, nerekauk taip garsiai. Va, damos jau nosinaitem mojuoja, vyrai tai dar atsargiai ziuri, kas cia bus. Nieko cia nebus, dar vienas atejo ir toliau bole po laukus spardysim.

42017. Rūta:)2005-09-13 18:15
šauniai, zeta:) aš tai va net vyno taurę įsipyliau ta proga. Sūrį sudžiūvusį radau. Kviečiu prisijungti, kas norit. Draugiški mes:) Toto, jei ir Tave kas varys iš čia, pažadam ginti.

42018. zeta2005-09-13 18:21
Nors negalima xX komentuot ir terptis, bet nagai niezti, net ir zinant, kad galiu but istrinta. Turiu pasakyt, kad ir man uzkliuvo tas teksto itaigumas atvirksciai proporcingas komentaru valentingumui. Nes labai jau savimyliskas teiginys. Kodel dabar mum su Drazdauskiene tie patys tekstai turi but vienodai itaigus, kas cia per kokybes kontrole? Kai zaibiskai pagalvoju atgal ir perlekiu per visas kategorijas, tai man itaigiausias "Uztrauktukas". O Drazdauskienei? Gal visai ir ne. Tai dabar turetume susitikt ranku lenkimo varzybose, nes kaip ten - kai plunksnos tyli, kalba patrankos? Vienu zodziu, pasaulio pabaiga arsesne uz Naujojo Orleano tvana, gerai xX sako - traukt marseljetes is kiseniu, Para Bellum.

42020. gegne2005-09-13 18:28
nu va, nors ne veltui 13 menesio diena praejo

42021. zeta(toliau linksminasi, kampinio pamokyta)2005-09-13 18:29
Atmintis - pasalune, o pasiziuret neturiu kur. Taigi ne plunksnos ten tylejo, o lygtai lyros kokios su arfom (cia jau vel nuo saves). Isivaizduoju - as su lyra, Drazdauskiene - su arfa, ir taip akim tik zybciojam, kaip tos Karmen sokejos tabako fabrike. O kulniukai tik dung-dung-dung i viena puse, i kita, scena prisipildo dumu, Drazdauskiene isnesa su peiliu sone, zeta isveda zandarai. Satenai uzsidaro.

42022. kampinis2005-09-13 18:35
Linksminkimos. :)

42023. kampinis2005-09-13 18:40
O kam nepavyksta - siuskite, brangučiai, ir pasiuskite. Viešosios erdvės juk tam ir sutvertos, kad kiekvienas kas kaip moka pasiviešintų. Kartais ir tam, kaip rusai sako, "štoby duraka videt` s daleka". Kaip sakė "Na, palauk" zuikutis - vižu vižu. :) Dauguma nesiunta; tai, tiesą sakant, tiesiog puiku.

42024. kampinis2005-09-13 18:45
Tai tas xX, pasirodo, Begal-Reikšminga-Visai-Neanoniminė-Susiinteresavusi Persona? Gal kas žino, kas jis toks? Turbūt koks garsus rašytojas, kuriam RD užmynė ant kojukės?.. Vai vai, nejauku man tarp tokių autoritetų. Kaip kokiame Daktaro baliuje...

42025. nemo>kampiniui2005-09-13 19:05
su komentaru 42023 rodos jau ir priejom visu moralu (taip pat ir gana lengvai istampomo RD teksto) pabaiga:)

42026. kampinis to nemo2005-09-13 19:10
Aha; čia visai tiktų uždanga ar titras `The End`. Ale kur tau... :)

42027. slogutis kampiniui, bo nemoka arogantiskai ignoruoti2005-09-13 19:36
Kokia cia bite tamstai ikando? atradai, kad ne visi pasaulyje genijai ir dabar nori zutbut visiems apie tai apskelbti? Uzeini i laiptine, skambini i visas duris ir irodineji slepetuotiem savim patenkintiem ar nuo vargu suirzusiem iesytelenam kokie tie kvaili ir riboti; po to isbegi i gatve ir kabiniesi kiekvienam i atlapus irodinedamas ju menkavertiskuma... Kas, kad daugeliu atveju esi teisus. Ar nemanai kad pats atrodai keistokai?

42028. s.2005-09-13 19:37
"iesytelenam" skaityk "miestelenam"

42030. deluxe2005-09-13 20:01
na štai, Rasa Drazdauskienė sulaukė daugybės komentarų, gal dabar, patenkinusi savo ego, ji pagaliau nurims (numirs?) ir nerašinės tų savo nesąmonių. Rasa, beje, ar galite duoti ženklą, kad girdite mus, niekinguosius š. atėnų grafomanus? Pamirksėkit ar dar ką padarykit ir tada jau eikit ilsėtis. Dėkui.

42035. time is out2005-09-13 21:28
baigiam.

42037. nemo2005-09-13 21:43
Sedi melynieji, kasosi patenkinti pilvus (varna ant nudziuvusios pusies sakos kranksi) - dar viena mat straipsni sudorojom:) O RD pergalingai demonstruoja visa surmuli ir pamokanciai sako - "o ka sakiau":) Ir as neabejoju, jog ji labai moka palaikyti tokia diskusija, "kokią esame pratę matyti – kuriai būdingas keitimasis argumentais, nuomonėmis, pažiūromis, konsenso ieškojimas ar stengimasis suprasti oponentą":)

42038. xX2005-09-13 22:00
Na ir pagaliau priėjome svarbiausią vietą. Nedaugiažodžiaudamas cituoju straipsnio autorę Rasą Drazdauskienę, jau nebe anoniminę, bet gyvenančią Viniuje, berods, A.Smetonos gatvėje:
Toje pačioje "Šiaurės Atėnų" komentarų erdvėje galima rasti ne vieną klasikinį pavyzdį, kaip komentatorius, drįsęs pasipriešinti bendrai komentarų dvasiai (pavyzdžiui, suabejoti kelių "autoritetų" giriamos esė pranašumais), buvo tuojau pat nutildytas, nedviprasmiškai paliepus "eiti iš čia – tu ne savas".
Nediskutuoju, nes nėra dėl ko diskutuoti - autorė čia pateikia faktą, kuris turėtų būti užfiksuotas Šiaurės Atėnų elektroninės versijos komentarų duomenų bazėje. Tačiau aš manau, kad tai yra akivaizdus šmeižtas, paskleistas ne tik tarptautiniame Jurbarko forume, bet ir žymiai plačiau ir galintis įtakoti kultūros portalo www.culture.lt likimą. Todėl artimiausiame numeryje Rasa Drazdauskienė turi patvirtinti šį savo teiginį bent vienu konkrečiu pavyzdžiu arba paneigti jį ir viešai atsiprašyti Šiaurės Atėnų skaitytojų. Jei to nepadarys, aš pažadu pareikšti autorei ieškinį, atitinkantį padarytus materialinus ir moralinius nuostolius.

42039. IVS (naktinė pamaina)2005-09-13 22:04
Na va, vėl tik žiūrovo kėdėj sėdėjau. Ale kiek prisijuokiau! Nors iš tiesų, tai verkti reiktų, bet cikada per toli sėdėjo, tai nosinaitės negalėjau paprašyti. Gera buvo serija šiandien.
Rūtai > toto neginsiu, tegul eina pro mėlynas duris. Ne kartą visiems jas rodė, tegul pats išbando, ne mažiukas, kelią atgal ras, jei norės.
Jei būčiau Trenerė kokia moderatorė, tai toto ant atsarginio suolelio pasodinčiau, kad atvėstų, o į jo vietą kampinį išleisčiau - gerai žaidžia bachūras.
xX - negaliu rušyti - nagus nukapos, bus man mač-revanš. Bet jei leistų, tai kojas aliejais trinčiau, plaukais šluostyčiau, ką ten dar...
O zetą su RD įdarbinčiau kokiai vienai dienai Tabako fabrike, kad mums taikos cigarečių prisuktų. Juk Šatėnų Manifeste aiškiai parašyta, kad šatėnai privalo karts nuo karto tyloje cigaretę surukyti. (Rūtai galima kava gerti instead).

42042. praeivė - kampiniui2005-09-14 00:18
Labas :). Išeitų, lyg ir estafetę iš manęs perėmei kautynėse :). Tik nežinai, kad susikovei su pačiu šatėnų valdovu el.Hercogu xX? Siurprizas? Greitai jis tau pademonstruos visą savo primityvumą ir tu suprasi, kad diskusija su juo - beviltiška, nes jis nori girdėti apie SAVO Šatėnus TIK GERA. Kartu su savo dešiniąja (o gal kairiąja) ranka toto jis čia labiausiai ir sukuria nemo minėto klano (taip ir aš sau įvardijau tai, ką Drazdauskienė vėliau pavadino diedovščina) įspūdį. Hm, įdomu, kokią bausmę man toto sugalvos už šią pastabą: smarkiai išdės į šuns dienas ar bandys kaip nors garsiai ignoruoti (pareikš "su tokiom šiukšlėm nekalbu" ar ką panašaus) :)... Na, bet nukrypau nuo temos. Tai sėkmės, kolega Kampini :).

42043. IVS2005-09-14 00:35
Dar kartą peržvelgiau kampinio žaidimą ir konstatuoju: kartais į savus vartus pataiko, bet vis tiek geras. Kodėl geras? Todėl, kad neabejingas. Todėl, kad yra. O kurie čia tie vartai savi? Aš noriu, kad ir straipsniai būtų ir komentatoriams galvų nekapotų. O RD straipsnis gal toks jechidnas "xod koniom"? Negali būti, na, negali būti, kad žmogus be sarkazmo, be ironijos, be šaržo čia taip rašė. Būna, ypač tarp komentatorių taip būna, kad vienas sako vieną, kitas perksito kitą, nes jau sakiau kadais, kad žodžiai čia be intonacijos, be akių, be nervingo nagų kramtymo, ar špygos laikymo už nugaros - nuogi žodžiai. Tos šypsenytės mažai ką padeda, todėl perskaitom, kas ką norim, kam ką skauda. Na, bet čia jau Donkichotas už mane kalba. Negali būti Rasa Dulsinėja, jei rimtai rašė. Bet teisės rašyti negalima atimti. Nei jai, nei man. Ir nurodyti, apie ką rašyti. Todėl ir sakiau, kad kampinis geras žaidėjas. Todėl, kad į abejus vartus spardo. Toks ir turi būti Mėlynas žaidimas, kaip vasi sakė "Platonas draugas, bet teisybė svarbesnė." Ir nėra ko čia barikadų statyti. Visi mes vienoje pusėje. Kultūros. Ir ginsiu abi: ir baltą ir mėlyną komandą, kol krisiu negyva. O paskiri žaidėjai visada tik ir liks paskiri žaidėjai - bus geresnių, bus prastesnių, bus atsakingų ir ne. Vienus mylėsim, ant rankų nešiosim, kitus nušvilpsim. Ir aš rizikuoju.
P.S. Pareive, toto gal tau ir rodys duris (ir man ne kartą liepė užsičiaupti), o El. Hercogo dėka ir tavo ir mano ir toto komentarai YRA.

42044. zeta2005-09-14 00:52
Praeive. Praeive?

42045. Pompaduras2005-09-14 01:01
Jūs labai daug meluojate, ir ant galo turėsite tą melą praryti.

42046. zeta>IVS2005-09-14 01:10
Sakai, kampinis gerai zaidzia. Tik as nemaciau jo zaidziancio dar. xX maciau, po palme maciau, vasi, praeive, tave pacia ir kitus. O kampinis tik siandien atejo, dar ne salmo uzsimaukslint gerai nespejo. As, pavyzdziui, dar nezinau, ka jis moka, o is auksiniu dantu sunkoka apie zmogu sprest. Piktai parasyt - sugeba. O ar graziai, biciuliskai moka? Nieks nezino. Kaip manai, ar gerai dabar sitais keliais sakiniais sukuriau "dedovscinos" atmosfera?

42047. IVS2005-09-14 01:32
Nu papliotkinkim, nosissukišę, juk naktis, niekas nemato. Pažiūrėk į kampinio #41978, paskui #41985 Skaitau. Būnu. Nekariauju. Visai nieko. #41963 netgi kuoduota (tyčia uo) kalba: Tiesą sakant - nesvarbūs kaip Mongolija. Arba #41991, o kai pasiūlė linksmintis, kam linksma ir siusti, kam pasiutimas užėjęs, tai argi ne mėlynas jis žmogus? Bandė uždangą "The End" užtraukti, bet plyšiuką vis tiek paliko. Sunku būti nešališkai, kai esi už Demokratiją.

42048. IVS2005-09-14 02:59
Va, būtų Gavrošas prabėgęs pro šalį, butų ten o į ų ištaisęs, o va ten du kablelius padėjęs ir paklausęs, kurį turėjau galvoje: Don Kichotą ar donkichotą. Bet nėr! Nėr Gavorošo. Ir kaip gali rimtai kalbėti, jei visi tave Perestukinu laiko.

42049. nemo guodzia IVS2005-09-14 03:12
Tai kad israiskos ir minties laisve daugiau nei gramatika...

42050. korna2005-09-14 06:15
Labas, IVS.

42052. slogutis2005-09-14 06:52
Sudejus daug nuliu vieneto negausi. Sveikiname kampini prisjungus prie tuscios nuliu aibes.

42054. IVS2005-09-14 07:45
Turėdama galvoje tai, kas pasakyta apie valentingumą, ir toliau išsamiai nagrinėjant RD straipsnį, norėjau dar pridurti, jog kadangi bet tačiau, nes jeigu ar jei, bet kokiu atveju, Labas, korna!

42055. sangruda2005-09-14 08:02
komentarus skaiciau, o straipsnio dar ne. kazhi ka chia galetu reikshti?

42058. IVS2005-09-14 08:11
neatsakingą tamstos požiūrį į Valentingumą.

42059. cikada (labas rytas!)2005-09-14 08:26
pritariu xX, negalintys nesipublikuoti tegu pagaliau atsako uzh savo publikacijas!

42061. gegne2005-09-14 08:50
neblogai 42043. Vienu žodžiu - anoni(mi)zmas aplink

42062. korna apie valentingumą2005-09-14 08:51
Nepykit, niekada nemokėjau chemijos. Jei būčiau mokėjus, gydyčiau dabar gyvūnėlius kur nors Zoologijos sode.

42064. IVS2005-09-14 08:57
O dabar turi čia su nevalentingais gyvuliais per dienas duotis.

42065. Monika2005-09-14 09:05
oi, gražu man gražu... kulkos švilpia pro ausis... Xx mano, jos praeivė tik ir šaudo į jį strėlikėm ar bent jau supuvusiais piomidorais mėtosi... o jei praeivės nematyt, bet pasirodė kampinis, tai irgi viskas aišku - ogi praeivė užsimaskavo... Brolyyyyyčiai... vaikų karą žaidžiam. O gal ir gerai, kad čia, o ne gatvėj... nes paskaičius jau kaip ir baugoka tamsiu paros metu namo grįžinėti... da ims kas palaikys Praeive (o ką man daryti, jei pro šalį eisiu, tai ir būsiu ne kas kitas, o praeivė?) ir TAUKŠT per makaulę... Ir bus Monikutei šakės...
Dar toks diletantiškas pastebėjimas - visi tik ir rėkia, kad tekstas blogas, neteisingas, dar bala žino koks... bet skaito, mąsto, piktinasi... Oi geras tekstukas, gerutėlaitis.

42067. sangruda2005-09-14 09:12
komentarus skaiciau, o straipsnio dar ne. kazhi ka chia galetu reikshti?

42068. IVS > Monika2005-09-14 09:15
Tekstas geras, bet labai jau neįtaigus, nes pažiūrėk tik, koks valentingumas!

42069. korna2005-09-14 09:16
Tekstas kiek perdaug didaktiškas. Toks - lyg būtų parašytas suspaudus lūpas. O jei dar pažiūrėjus tarptautiniu mastu...

42070. Monika2005-09-14 09:26
Na, matote, su tuo valentingumu... kiek pamenu iš mokyklos, tai elementai turi labai jau ribota valentinių jungčių skaičių. O šiuo atveju viskas taip išsišakoję... Kita vertus, didaktinė literatūra juk ir padėjo pamatus visai kitai literatūrai. Gal didaktiškumas yra sekimas klasika? O šiaip visi didaktiškai aršūs ar "suspaustom lūpom" (ačiū, Korna, už tokią formuluotę) kyla iš nuoskaudų ir nusivylimų... Šiaip, mano gal ne itin kieta galva, tekstas buhalterinis - suskaityta ir apskaityta.

42071. zuikelis2005-09-14 09:33
As esu drasus kiskis, tude isdrįsiu pareiksti tokia buitiska nuomone. Gerb. jonusys neatlaike "komentaru" is esmes "zenklinimo" spaudimo. Kazkaz su gerb. juo pasidare ir is viso nustojo rasyti. Tapo skaitytoju. Tai matydama RD. pagalvojo, pagalvojo, sudelijo argumentus galveleje, o kadangi yra drasi moteris, puole ginti garbes ir vyramsmurams nosi truputi pasluostyti. Nemegti anonimu yra lyg ir normalu. Taciau "zenklinimas" ir RD pagavo i sukuri ir nesa daba kai uraganas "niekaip" i "niekur". Ar tai nieko nereiskia?

42072. kaimietė2005-09-14 09:35
Atrodo, kad man kaip žirafai, tik po kelių dienų esmė marmalynę pasiekia. Esu keletą atsiliepimų apie tekstus parašiusi ir aš. Skrebinau plunksną ir vyliausi, kad autorius nors iš žmogiškojo smalsumo mano kapeiką delne pavartys. Nekalbėsiu garsiai apie slaptą tikėjimą, kad tegu ir uždelsto, tegu ir mikroskopinio poveikio grūdą pasėju. Vijau šalin sklandančius gandus, kad rašytojai visai neskaito atsiliepimų. O čia RD juodu ant balto "interneto komentarų (…) vertė kelia didelių abejonių", ir pakartotas "kaip (…) veikia tekstus toji internetinė apsiaustis? Dar kartą – niekaip." Durnė aš durnė. Ne komentarus straipsniams rašyti reikia, o bendrauti su tais, kurie atsiliepia. Taip protingi žmonės ir elgiasi. Būsiu ir aš gudresnė. Ačiū, Rasa, už vertingą pamoką.

42073. Monika kaimietei2005-09-14 09:39
Sveika, kaip Tau šiandien sekasi? Tikiuosi, diena bus/yra gera.

42074. kaimietė2005-09-14 09:45
Labas, Monika. Kreipiu tikėjimo gera diena vektorių į tave;) - ir tau geros. :)

42075. Monika2005-09-14 09:47
na, va, čia jau malonus bendravimas :-)

42076. zuikeliui2005-09-14 09:48
Laba diena. Tai vis tik "reiskia" kazi ka. Du straipsniai viena tema ir keli menasiai atidaus komentaru studijavimo nuspaude RD "pasamonej" redknopke. Samone trimituoja, kad niekas neveikia, o pasamone nepasiduoda. Kada kur jos susitiks ir susivienys, niekas niekaip nepasakys.

42077. IVS > kaimietei2005-09-14 09:52
Tai ar paieškojai savo lentynoj knygos, kurią man vertėtų perskaityti, ar ne? Ir dar klausiau, ar jau nepyksti? [click*]

42078. praeivė - Monikai2005-09-14 09:53
Yra liaudyje toks pasakymas: kuo pats kvepia, tuo kitą tepa. Tai xX ir galvoja, kad praeivė papildomų galvų prisiauginau. Bet aš nelinkusi į daugiagalviavimą, turiu vieną ir už ją atsakau. Todėl ir po vasarinio konflikto savo nicko nepakeičiau, tada ir paaiškinau: manau, kad būtų negarbinga. Xi, xi, matai, turiu tokį kvailą nikį - sverti poelgius dar ir garbingumo prasme. Aišku, iškasena, bet juk ne visiems lemta kasdien gimti iš naujo, pagal naujausią mados klyksmą :). O ta mano viena galva mėgsta sakyti tiesą, kartais - smarkokai tiesmukiškai, bet ne iš pasalų ir nesikandžiojant pačiu bjauriausiu būdu, mat, nuodingų dantų neišsiaugino, tik pačius paprasčiausius :). Be to, tokiems neprasmingiems niekams gaila gaišti laiką ir energiją. Na, o blaiviai diskusijai, objektyviems samprotavimams - visada pritariu.

42079. Puputis2005-09-14 09:57
Stabdyt stabdyt ta sreuta RD reik. Ty. zinoma, kad dauguma "autoriu" yra suskaldytos asmenybes, svelniai tariant. Reiktu paieskot todel daugmaz sveiko proto personos. Pvz. Derida. Ir RD skaityt skaityt skaityt...:)

42080. kampinis to xX2005-09-14 09:57
Reikia raštiškų įrodymų, kad "išvarinėjimai" vyksta? Ogi maloniai prašom. Štai kaip kreipiasi toto į kampinį (po daugybės masinių įrodinėjimų praeivei, jog nieko net panašaus čia nenutinka (cituoju ištisai): "41996. toto 2005-09-13 16:00 kampini, esi įkyrus. Nuo pat pradžių matėsi, kad ieškai kvailesnių už save. Kiek dar smirdėsi?" Taigi nedaugžodžiausiu ir aš. Be komentarų, kaip sakoma.

42081. kaimietė>IVS2005-09-14 10:03
:) Nepykstu. Būta ko. Jei ne tu, tai tos diskusijos gal net įvykę nebūtų. Bus proga - pratęsim. Dėl knygos - pagalvosiu.

42082. Monika praeivei2005-09-14 10:04
Sako, kad yra toks sutrikimas - persekiojimo manija. Ar kur žydrose lankose nesi jos pastebėjusi?) Tik nereikia imti į širdį visų nesivaldančių žmonių pareiškimų. Liaudis sakė, kad šuo loja, bet, rodos, karavanui dėl to nei šilta, nei šalta?

42083. kampinis to praeivė2005-09-14 10:04
Ačiū už informaciją; panašiai ir įtariau. Ką gi, hercogas tai hercogas. Man įspūdžio nedaro - aš pats sau princas. :) Mano pagarba Jums.

42084. praeivė2005-09-14 10:08
Aš irgi maniau, kad autoriai skaito komentarus, bet Šeteniuose buvau nustebinta, iš keleto autorių išgirdusi, kad nelabai. Antra vertus, suprantu juos: kritika visada truputį nemalonu, o įžeidinėjanti - ypač. O jei dar komentatoriaus dvidešimtyje eilučių tegalima rasti vienintelę mintį, kad jam šis straipsnis nepatiko... Tai kam tada komentarus skaityti, sau nuotaiką gadinti? Autoriai juk irgi žmonės :).

42085. korna2005-09-14 10:08
Rūta, gerkim kavos. Ar sūrio dar liko? Aš pastoviai žiūriu viesulo Šiaurės Karolinoje žemėlapius, tai ir čia atsiverčiu. Zeta, vis paskaitau apie tas maudynes, ir truputį linksmiau pasidaro.

42086. ežeras2005-09-14 10:15
"Autoriai juk irgi žmonės :)." o as, naivuolis, galvojau, kad antzmogiai,- koks nusivylimas :).

42087. praeivė - Monikai2005-09-14 10:17
Dėl to ėmimo į širdį :). Iš tiesų esu gerokai degtukė: imu į širdį staigiai ir smarkiai. Bet jei prieš ką nors leptelėdama suspėju pradėti mąstyti (o stengiuosi), tai greitai ir atlėgstu. Tai va :). Tiktai jei karavano esmę sudaro ne kas kita kaip bendravimas, tai nuo šunų lojimo pats karavanas pradeda prarasti prasmę.

42088. Rūta( dėkavoja už kvietimą gerti kavos):)2005-09-14 10:24
Korna, labas. Pas mus šviečia saulė ir aš pasišokinėdama nulėkiau į parduotuvę pirkti varškės. Pakeliui sutikau seną draugą, seniai matytą. Sako - ar nematei Rūtos?:) Spėk, ką tai galėtų reikšti?:) Žiūri žemėlapius?Tik nesugalvok ilgam kur išvykti, ruoškis žiemą Nidoj svečius priimti, matei Laiškuose - jau nemažai mūsų užsirašė:) Žiūriu - naujų personažų atsirado -Monika, kampinis, puputis. Na, tai labas visiems:) Gerų orų ir geros nuotaikos, nepaisant turit džiovinto sūrio ar ne:) Be darbo reikalų, turiu jus ir Deepaką Choprą ir dar nepaleidžiu D. Čepauskaitės. Ir dar... ai:)Gerai, geriam kavą:) kažkaip nefainai būtų nepakviesti ir R.D.

42089. Monika Rūtai2005-09-14 10:26
Sveika, ar galiu ir ašen kavos puodelį išlakt kartu?

42090. zuikelis2005-09-14 10:32
Patiko man jusu, RD, pastebejimai apie kaukes ir veidrodzius. Pamaniau, kad labai taiklu: popieriniai SA-tai kauke, o eSA - jos veidrodis. Pasiziuri i Veidrodi ir stogas nuvaziuoja:)

42091. Rūta Monikai:)(junkis, ką jau darysi su tavim:))2005-09-14 10:32
Ar matei voratinklių? Tekstus jie apraizgę, bet lauke dar nesimato:) Namie tai turiu, saugau porą:)

42092. korna2005-09-14 10:35
Tai kad, Rūta, ji, autorė, mus čia susikvietė ir sėdim neišprašomai. Gerai dar, kad bent su sava kava.

42093. Monika (išsišiepus iki ausų)2005-09-14 10:37
Malonu, kad jau priimat... ale va - mano kava baigės... teks gerti arbatą. O su voratinkliais kovoju, bet namie gerai paieškoju, matyt, irgi porą rasčiau. Tiesa, lauke jau mačiau... ale va ant tekstų nesimato, nors pasiusk. kai jau tektus judini, tai ir voratinklius tenka nubraukt - kaip kitaip prisiliesi?

42094. IVS2005-09-14 10:40
Rūta, žiūrėk tvarkos, kad niekas neprilaistytų, nepritrupintų. Prie kavos nepamirškit valentingumo ir tyliau, nes aš jau einu miegoti.

42095. Monika > IVS2005-09-14 10:43
Saldžių sapnų, ramių blusų, kad nejudintų kūno jūsų. Iškilmingai prisiekiu netrupinti - neturiu trupančių daiktų.

42096. xX2005-09-14 10:45
Monikute, kur gi matai mano komentaruose pasakymą, kad kampinis - tai užsimaskavusi praeivė? Mano pastebėjimas, kad praeivės stiliaus niekaip neatskirsi nuo kampinio tereiškia, kad aš, xX, iš rašymo stiliaus nemoku atskirti praeivės nuo kampinio ir, dar pridėsiu, nuo Monikos. Gal kokia abrė tai nesunkiai padarytų, suskaičiuotų kokias šypsenėles pas praeivę, dar kokių skiriamųjų ženklų surastų. Tuo tarpu aš nesugebu to padaryti. O kokios toli siekiančios išvados daromos - xX`ui viskas aišku - ogi praeivė užsimaskavo. Kaip protinga!
Jei žiūrėti bendriau - vis tik tas pripaišymo fenomenas, dėl kurio ir dabar daug kam tenka "pakuotis čemodanus", o anksčiau daug ką ir į Sibirą išvežė - gyvas ir šiandien. Gerai tik, kad dabar yra sąlygos pasiaiškinti, kad nesi begemotas, satisfakcijos paprašyti, į teismo rankas atiduoti - nors už tas sąlygas tenka ir pakovoti.
Žinai kas, Monika, mane labiausiai neramina? Kad tokius kaltinimus iš piršto laužia žmogus, dirbantis mokslinėje įstaigoje. Studijų kokybė mūsuose tikrai žema, tai faktas. Na, nėra taip, kad tik aimanuoju, kažką darau, kad taip nebūtų.
Tad parodyk, Monika, kur aš sakiau, kad kampinis yra užsimaskavusi praeivė? Padiskutuojam pagaliau! Gal išties aš tai sakiau, bet nepamenu. Arba tu pieši pabaisas, kurių nėra.
O Rasa Drazdauskienė, kaip sakiau, turi oficialiai paneigti savo šmeižtą. Tikrai neatstosiu.

42097. praeivė > 42086. ežeras2005-09-14 10:55
Ne jūs vienas toks - su mintimis apie antžmogius :), yra ir daugiau, todėl ir reikalaujama iš autorių kaip ne iš žmonių :).

42098. Rūta:(2005-09-14 10:56
Kažkas negerai su xX:(

42099. xX -> kampiniui #420802005-09-14 10:56
Aš nejuokauju, kalba eina ne apie smėlio dėžę. Civilinis ieškinys gali siekti skaičių su keturiais-penkiais nuliukais.

Reikia raštiškų įrodymų, kad "išvarinėjimai" vyksta? Ogi maloniai prašom. Štai kaip kreipiasi toto į kampinį (po daugybės masinių įrodinėjimų praeivei, jog nieko net panašaus čia nenutinka (cituoju ištisai): "41996. toto 2005-09-13 16:00 kampini, esi įkyrus. Nuo pat pradžių matėsi, kad ieškai kvailesnių už save. Kiek dar smirdėsi?" Taigi nedaugžodžiausiu ir aš. Be komentarų, kaip sakoma.


42100. cikada>zuikeliui2005-09-14 11:02
reishkia reishkia:), kad RD pamirsho elementariausias tiesas, pvz., kad teksto trauka turi slypeti ne kazhkur internete, o pachiame tekste :))))

42102. Monika didžiai įžeidžiam xX-ui2005-09-14 11:03
jei kalbate apie studijų kokybę ir sakote (rašote) man, vadinasi: 1) manote, kad galiu kokybę pagerinti arba 2) teigiate, kad esu nemokša. Pirmuoju atveju manau, kad studijų kokybė Lietuvoje tikrai ne visur yra prasta, bet žmonės, pateikiantys tokios pareiškimus, turėtų nurodyti kokius nors duomenis, įrodymus, kad taip yra. Kol kas aš jų nematau. faktas tampa faktu, kai būna įrodomas. Iki tol tai tėra asmeninė Jūsų nuomonė. O nuomonė nėra faktas. Jei Jūs teigiate, kad esu nemokša, tai irgi tėra Jūsų nuomonė. Turėkitės ją.
Aš manu, kad iš jūsų parašytų žodžių galiu daryti išvadas, kurias padariau. Tai mano nuomonė. Jūs galite turėti savąją, aš - savąją. Diskutuoti su jumis kol kas nematau apie ką. Ar apie tai, kad visi tekstai turi tekstą ir potekstę? Nemanau, kad verta prasidėti.

42103. Monika2005-09-14 11:04
Visiems geros dienos dar kartelį. Ypač xX`ui.

42104. xX Monikai2005-09-14 11:11
Nieko nesupratau. Mano šuniukas ir katinas irgi turi savo nuomonę (tikuosi) ir su ja visur vaikšto. Tik tiek, kad jie žydrynėje jos nereiškia. O galėtų. Tiesa, vieną kartą katinas buvo nukritęs nuo monitoriaus ant klaviatūros, bet nemanau, kad atspausdino savo nuomonę. Greičiau ji buvo įtakota traukos jėgos.

42105. praeivė2005-09-14 11:12
Na, va, 42096. - tipiškas xX atsitraukimo būdas: komentare pateikia mintį, tačiau taip užuolankomis, netiesiogiai, kad paskui būtų galima sakyti "aš taip nesakiau", o vėliau reikalauja parodyti tiesioginę tos minties formuluotę, kurios, aišku, nėra. Bet juk tą pačią mintį galima išreikšti įvairiais žodžiais ir sakiniais, ar ne? Tik xXui to neįrodysi, tuo jis panašus į mūsų politikus: jei "abonento" pavardė nenurodyta, tai niekas nežino, kas jis toks. xXui > Tai gal dar nurodykite, kokioje įstaigoje dirbu, mano vardą ir pavardę, namų adresą? Labai tiks. Juk tie visi duomenys be galo susiję su žydryne, lygiai taip, kaip jūsų buvimas el.Hercogu, ar ne?

42106. praeivė2005-09-14 11:17
Oi, mirsiu iš juoko, kas iš to teksto daugiaprasmiškumo gali išeiti :)))...

42107. Wiskis2005-09-14 11:18
Kazkas neatsakingai paspaude RD redknopke. Ir pradingo. Norint isjungti RD, reik sukurti melyna knopke ir ja paspausti. Tada turi viskas (o tuo paciu ir niekas) atsijungti kartu su RD.

42108. praeivė2005-09-14 11:18
Geros dienos, Monika :)).

42109. Monika gerbiamam xX2005-09-14 11:18
Atsiprašau, ar tai reiškia, kad aš negaliu turėti savo nuomonės?

42110. Monika praeivei2005-09-14 11:20
Kaip manai, xX mane ką tik nužemino iki naminio gyvūnėlio lygio ar juos pakėlė iki žmogaus kategorijos? Jo klausti kaip ir nedrąsu - dar priims kaip jo asmens įžeidimą.

42111. xX2005-09-14 11:25
Monika, ne apie nuomones kalba. Apie nepagrįstus pripaišymus. Tai daugiau, nei nuomonė - reikėtų atskirti.
Tarp kitko, aš nesu nei gerbiamas, nei negerbiamas - kam tie reveransai?

42112. puputis2005-09-14 11:25
Suprantu RD. Taip. Parasius toki str. - wiskas, ko reikia - sexualiai nusiteikti....

42113. Rūta Monikai:)2005-09-14 11:29
nežinau, man tai mano katinas yra tokio pat lygio kaip aš. tai kas, kad jis nešneka, tik tuo ir skiriamės. Šiaip tai aš jam dažnai pavydžiu, mokausi iš jo... džiaugtis šia diena taip parastai, patingėti...

42114. xX2005-09-14 11:32
O, #42110 Monika, čia jau geriau. Mėgstu sarkazmą, ypač apie save - daug kas gali patvirtinti.

42115. Monika xX`ui2005-09-14 11:34
Matote, reveransų aš nemėgstu - sąnariams kenkia. Bet ten, kur pasirodo užuominos apie civilinius ieškinius, nieko kito nelieka - tik imti rašyti pabrėžtinai mandagiai. Jeigu jau nagrinėjame viską tiesiogiai, paraidžiui, tai piešti nemoku, todėl pripaišyti nieko negaliu. Nebent sumąstyčiau pasiimti kokią nuotrauką ir ją padailinti. Kol kas tokių minčių neturiu.

42116. Monika xX`ui2005-09-14 11:36
Bene Jūs mane pagyrėte? Kaip čia taip?

42117. Monika Rūtai2005-09-14 11:39
Na, katinus aš myliu. Ir aš norėčiau šildytis saulutėje, lakti pieną ir galvoti tai, ką noriu, nes murkimo žmonės nesupranta, todėl neįsižeidžia.

42118. xX Monikai2005-09-14 11:42
Nei paraidžiui nagrinėjam, nei neparaidžiui. Tiesiog kartais reikalinga dozė atsakomybės, ypač reiškiant savo nuomonę tarptautiniuose forumuose ir spaudoje.
Kaip supratau, diskutuoti dėl praeivės ir kampinio stiliaus neketinat? Aš tai norėčiau, man įdomu.

42119. cikada2005-09-14 11:43
praeive (kasandra), kas ateina prieshu ieshkoti, tas prieshu ir ras... buitishka mano nuomone (anot zukelio), tie, kurie labiausiai skundzhiasi chia skriaudzhiami, su didzhiausiu pasimegavimu ir ieshko butu nebutu skriaudiku... jeigu tu turi nuomone, tai sugebek atstovet ja argumentais, net jei tave ir lupa... (nors ash asmenishkai priesh ezhera sunkiai randu argumentu, tada belieka, pamirshus savo karinga dzukishka krauja, isispyrus tyliai it kokiam zhemaichiui atstoveti... bet nieko va, vis dar gyvenu, chirshkauju pro reta...)

42120. Monika xX`ui2005-09-14 11:48
O, atleiskite, kodėl turėčiau diskutuoti ne apie savo stilių? Kodėl man turi rūpėti Praeivės ar Kampainio stilius? Kodėl ne kieno nors kito? Beje, kaip Jūs įsivaizduojat šią diskusiją? Paaiškinkit, gal prisijungsiu. Gal ir man staiga pasidarys įdomu, kai sužinosiu, ką turit omenyje?

42121. Susorius2005-09-14 11:50
Tikras gi pasitenkinimas bus pasiektas kai valentingumas "perevalyt" per 300 komentaru galbut.Kita vertus mums meiles niekada nebus per daug.galbut.

42124. Baxuriuks2005-09-14 12:08
Neparasyciau tokio str. kaip RD manot? Laisvai. Bet tingiu, kaip monikos katinas. Ir knopke saugau:)

42125. xX2005-09-14 12:08
Ačiū, Monika, už norą diskutuoti ir kuklumą, vertinant savo kompetenciją. Bet kodėl gi negalima vertinti kitų - mano, tavo, kitų stiliaus ir minčių? Niekas gi nedraudžia!
Kalbant apie stailą, vienas dalykas šiame valentingumo kontekste vertas, man atrodo, ypatingo dėmesio. Kito komentatoriaus kaltinimai, aš juos vadinu pripaišymais. Ar pas zetą ar dalgį surasi kito minčių transformavimą į tokį pavidalą, kurio nėra kito mintyse? Ar yra jų komentaruose baubų lipdymas? Taip, neslėpsiu - noriu išvaryti tokį stilių iš žydrynės, o paskui ir iš kitų pievų ir postmodernių pilkųjų kvartalų.

42127. puputis2005-09-14 12:20
Kai liesis taip laisvai, kaip pas RD, tada ir parasysi:)

42129. 2 Monika2005-09-14 12:26
labas, tu čia nauja šitoj skylėj, ar tik nick`ą/vardą pasikeitei? Ačiū.

42131. Monika xX`ui2005-09-14 12:36
Problema ta, kad komentuojant kieno nors stilių, visada yra galimybė užminti ant nuospaudos. Manau, visai logiška, kad aš nežinau, kur jūsų nuospaudos, jūs nežinot manųjų. Mes nepažįstami. Tai, kas Jūsų vadinama pripaišymas, yra visai logiška reakcija į jūsų norą "išvaryti tokį stilių iš žydrynės", tai sukelia pasipriešinimą - jūsų pareiškimai ganėtinai aštrūs ir yra ant mandagumo ribos. Atsiprašau už atvirumą.

42132. Monika2005-09-14 12:37
O kam keisti vardą, jei ir taip gražus? Beje, būtų labai smagu žinot, kas klausia ir kam atsakyti.

42134. JE2005-09-14 12:48
Teisybe. Is nekompetencijos teorijos nesulipdysi, o is gyvenimo zodziu neismesi:)

42136. xX2005-09-14 12:55
Na, gerai, šatėniečiai, nepridėsiu šiam straipsniui valentingumo, bet --- girdėjau, kad el. hercogas pasitraukia emigracijon - studentai laukia, po to Šiauliai, po to Klaipėda - ir tik sekmadienį vakare vėl būsiu Vilniuje. Ačiū, Monika, kad atsiveri dialogui. Su geru jausmu palieku žydrynę.
Šeštadieniniuose Šiaurės Atėnuose turėtume pamatyti Rasos Drazdauskienės teiginio patvirtinimo arba paneigimo. Lauksiu, kaip ir jūs.

42137. JE2005-09-14 12:59
Is to seka isvada, kad mes paprastuliai galim malt ka norim. Kompetentingieji vis vien iskeps grazia teorija. Is tu miltu. Nereikia, beje, labai jaudintis ka ir kaip malt. Svabu juk malt!:)

42139. ebola2005-09-14 13:10
ka veiksi klaipedoj, x?

42140. Rūta to xX2005-09-14 13:14
nu tai šaunu, xX, sakei turi gerą dviratį. Pavažinėsi, pasportuosi ir pamatysi, kad ne ginčuose laimė ir nėr ko eit iš proto dėl tų tekstų, juolab pyktis. gero tau. Užsuk pas Ebolą - fainas jis.

42141. ežeras2005-09-14 13:16
"Atsiprašau už atvirumą.:-:) uz atviruma atsiprasineti nereiketu, - reiketu juo tik didziuotis. taip ir rasyt reiketu: didziuojuosi, kad dristu but atvira:)...

42146. Monika ežerui2005-09-14 13:39
Žinosiu

42148. abr (per jus mano darbai skęsta, netikėliai)2005-09-14 13:42
Svarbiausia: mergos, nesam tokios turtingos, kad pirktume pigius daiktus. Turiu galvoj tušą: IVS, kelintąsyk dėl nubėgančio tušo skundies? Nebeapsikenčiau: rinkis Yves Saint Laurent Mascara Longueur Intense (praeito rudens naujovė, nieko geresnio nerasta) arba to paties YSL Mascara Volume Effeet Faux Cols (pigesnis dalykas, bet nieko). Rinkis tamsiai violetinį (4): jei dažysies paskubom ar raudosi (iš juoko ar šiaip), vokai "nesusiteps", tik nusidažys švelniai violetine. Atrodo super. Diorai šmorai albo gerlenai neprilygsta YSL`o kokybei.
Iki gruodžio tikrai neturiu laiko komentuot ir komentarus skaityt, bet...
Praeive, tu man nepatikai nuo pat pirmo komentaro, nes mėginai čia žaist "barą" (to anksčiau čia nebuvo): prisiplakinėjai prie "elito" (nelabai susigaudydama, kas jis yra), vergiškai pataikaudavai stipriesiems, niekieno neprašoma draskei akis tiems (man, ebolai etc.), kurie "pykosi" su "taviškiais". Atsimeni, kaip nubėgus už krūmo raportavai, kad ebolai arbatpinigių palikai? Fui. O mane kiek kartų įkyriai "spjaudei"? Kai manei, kad taip Totoškei ir xX-ui įsiteiksi? Nė karto tau neatsikirtau, mat susimąsčiau, kodėl tokia nesavarankiška esi, gal esi iš tų, kuriems "išoperuota" etinė klausa. Nenustebau, išklausius tavo "tiesą" apie girtos moters neužsegtą užtrauktuką. Tokie dalykai viešai nesakomi, jie "nepastebimi", nežinojai? Luošiai teisuoliai klasikinėj literatūroj aprašyti, ypač juos mėgo Čechovas (žr.kaip daktaras Lvovas rėžia tiesą Sarai apie jos vyrą etc) Nors... būsiu teisinga: patikai, kai išklausiusi pasi ir ebolos "dvikovą", pastebėjai, kad ebola niekad nežemina oponento. Jis religinis žmogus, toks netiesioginis tėvo Stanislovo vaikaitis. Va. Pereikim prie linksmesnės temos: sutinku, kad xX liaaaabai blogas, beširdis Kajus (ledo stikliukas aky), masonas, demonas, pavojingus voratinklius rezgantis pavojingas oi žeurus psykas; liepdama tau klausytis šeiminyko ironizavau/demaskavau jį, aišku, ir dar žinok, aš čia nuo pat pradžių misiją neįmanomą vykdžiau: jaučiausi pašaukta xX`o kuriamą tvynpyksą griaut iš vidaus. Mudu kariaujam nuo pirmos dienos, bet paskutinio mūšio dieną/naktą vis atidedam. My pobiedim:)
p.s. Drazdauskienė labai miela mergina, tokia gėlėtu sijonėliu, puiki vertėja, bet nelabai protinga, mąstymas silpnutis, neoriginalus. Apie inetinį anonimiškumą, kaukes, identitetą, laifus džiornalus sociologai, kultūrologai diserius yra parašę, sudėtingų paradoksalių dalykų "išvedę". Prieš rašant ir ypač paikus straipsnelius savo pavarde pasirašant, Drazdauskienei derėtų "teoriškai pasikaustyt", tada ir prie nuogos empirijos kitaip gautųsi prieit. Rasa neturėjo ką pasakyt indomia žydrynės tema, štai dėl ko vertėtų insižeist. Bet neinsižeidžiu. Ir dar: nė vieno savo komentaro nepublikuočiau, kita vertus, rasos lygio tekstų savo pavarde nepasirašinėčiau, nes visi jie - žydrynės komentarų lygio ar prastesni. Rašyk, rasa, bet susigalvok slapyvardį, anonimiškumas tau nepakenktų, bent protinguolio Drazdausko nekompromituotum. Mano sesė labai RD myli, jeigu ką. O dėl xX šeima nesutaria: viena sesė perspėjo, kad pavojingas monstras, o kita - kad labai padorus žmogus, kad juo galima pasitikėt. Tai katra iš mano seserų teisi? Abi:)

42151. xX sako atia ir2005-09-14 13:58
myliu tave, abr:)
ebola, dar mestelk savo mailą kur nors - kažkur nukišau...

42153. kampinis to xX2005-09-14 14:52
42038. xX 2005-09-13 22:00 "Na ir pagaliau priėjome svarbiausią vietą. Nedaugiažodžiaudamas cituoju straipsnio autorę Rasą Drazdauskienę, jau nebe anoniminę, bet gyvenančią Viniuje, berods, A.Smetonos gatvėje: Toje pačioje "Šiaurės Atėnų" komentarų erdvėje galima rasti ne vieną klasikinį pavyzdį, kaip komentatorius, drįsęs pasipriešinti bendrai komentarų dvasiai (pavyzdžiui, suabejoti kelių "autoritetų" giriamos esė pranašumais), buvo tuojau pat nutildytas, nedviprasmiškai paliepus "eiti iš čia – tu ne savas". Nediskutuoju, nes nėra dėl ko diskutuoti - autorė čia pateikia faktą, kuris turėtų būti užfiksuotas Šiaurės Atėnų elektroninės versijos komentarų duomenų bazėje. Tačiau aš manau, kad tai yra akivaizdus šmeižtas, paskleistas ne tik tarptautiniame Jurbarko forume, bet ir žymiai plačiau ir galintis įtakoti kultūros portalo www.culture.lt likimą. Todėl artimiausiame numeryje Rasa Drazdauskienė turi patvirtinti šį savo teiginį bent vienu konkrečiu pavyzdžiu arba paneigti jį ir viešai atsiprašyti Šiaurės Atėnų skaitytojų. Jei to nepadarys, aš pažadu pareikšti autorei ieškinį, atitinkantį padarytus materialinus ir moralinius nuostolius." 42099. xX -> kampiniui #42080 2005-09-14 10:56 "Aš nejuokauju, kalba eina ne apie smėlio dėžę. Civilinis ieškinys gali siekti skaičių su keturiais-penkiais nuliukais." xX, tai jau rimta. Manau, tau reikia rimtos pagalbos. Nesityčioju, visiškai rimtai sakau.

42158. kampini sanitare2005-09-14 15:26
kur cia "rimtas sakymas" ar nesityciojimas?

42159. nemo>Praeivei2005-09-14 16:11
Praeive, cia nestoju i xX puse, tik del teisingumo - tokio, koki suvokiu - noreciau patikslint tai, ka jis sako. situacija tokia: jus sakote, kad xX norejo jus isvyt, o xX tai neigia. Jus pateikiat vienas citatas, o xX sako turejes omenyje ka kita. As manau, kad nesusikalbejimas yra cia: xX jusu nevijo kaip turintis galia valdyt (trint) sita tinklalapi, is El Hercogo sosto. O jus sureagavote lyg jis butu butent taip elgesis, butent is tokiu poziciju. Isivaizduokime pavz. kokio Kubiliaus ginca su Jursenu, kurie, pasiklause vienas kito, sako - ai zinai, eik gal tu jau nuo tribunos...Tarkime Jursenas turi galia Kubiliu isgrust is tribunos ir is seimo. Taciau Jurseno pasakymas "ai, gal tu jau eik" - nereiskstu, jog jis grasina savo oficialia galia, nereikstu prievarta itikint Kubiliu sutikt su jo nuomone, nes kitaip - "ismesiu is tribunos ir seimo". Va ta xX ir norejo pasakyt - jo issireiskimai, kurie reikstu mazdaug "ai, geriau patyletum" - nereiskia grasinimu panaudot spaudimo priemoniu kurias jis turi, tokiu budu melynaja erdve paversdamas sau skania konformistine sriuba. Tai stai, jus tvirtinat, kad jis turi butent toki tiksla, o xX teige, jog snekejo ne is El Hercogo sosto, o tiesiog is zmogaus su kitomis nuostatomis apkasu, kur jis ne El Hercogas, o paprastas kareivis. Tai ir kaltina dabar jus nebutu dalyku primetimu. Na ir as kazkodel xX tikiu, o su jumis nesutikciau - man rodos neturi tas xX tokiu jau piktu hegemonisku/diedovscinisku keslu:) Bet tokiu atveju jus galite ramiai, kaip kazkada IVS patare toto, kai sis isreiske nepasitenkinima jos komentarais, pasiusti xX eiti iki pasaulio krasto, o priejus - nukrist:)

Ezere, kas ten sake - konfliktai yra varomoji visuomenes ir progreso jega?:)

42160. a propos2005-09-14 16:49
Pirmąkart matau xX tokį pasipiktinusį :)

42162. ebola2005-09-14 17:05
mailas

42163. xX2005-09-14 17:57
Na taip, mielieji, esu pasipiktinęs. Investuojami į kultūringo dialogo kūrimą pakankamai dideli resursai, tame tarpe ir mokesčių mokėtojų pinigai, ir štai pasirodo Rasa Drazdauskienė ir pareiškia, kad tai yra investicijos į niekam nereikalingą diedovščinos vystymo terpę. Kaip man jaustis? Žinot, aš baisiai nemėgstu militaristų, o jei tose organizacijose dar ir diedovščina bujoja, tai mane siutas ima. Taip, esu bjaurus, jei kas nors nesiskaito su elemenaria etika, bet daug kas patvirtins, ypač studentai, kurie mane vadina vardu, kad man mieliausia paskaitos forma yra diskusijos.
Todėl Rasos Drazdasuskienės viešas minėtos tezės patvirtinimas arba paneigimas yra būtinas. Be to, ne visi Šiaurės Atėnų skaitytojai skaito komentarus ir sužino apie tai, kas čia vyksta iš tikrųjų. Ir šiaip - man komentuotojai, tame tarpe ir aš pats tame vaidmenyje, yra pats brangiausiasi turtas, jokiais pinigais neįkainojamas.

42165. kampinis to xX2005-09-14 18:31
Gal ir pikta tau - bet teismais grasinti tikrai neverta. Net, sakyčiau, absurdiška. Negi pirmąkart kažkas išdrįso pasakyti tai, kas tau nepatinka, kad šitaip jautriai reaguoji? Iš tiesų niekas nesikėsina į tavąjį misionierišką darbą. Nei Drazdauskienė, nei aš, nei dar kas nors. Pernelyg rimtai save vertini, broliuk; jei saviesiems studentams maloniai leidi vadint save vardu, tai galėtum ir čia ramiau reaguoti. Demokratiškiau. Kol nepasirodė koks pilietis Giljotenas...

42166. Kliunkis2005-09-14 18:45
Rasydami "diserius" isminciai nesamonigai maskuoja "saltinius",todel tik pashtudijavus Derida galvoj ir aplink pasvieseja.Tik Derida da da!!!Ir Deleuzas! Tas tai isvis:)

42167. slogutis2005-09-14 18:51
Razborkes...

42168. Kliunkis2005-09-14 18:57
Nu vis viena butu malonu jei Rasa gyvai apsilankytu, suteikdama komentarams truputi reiksmes.Visi(ir Rasa intinai) supranta,kad reiksmes jie turi.Jei rasa is tikro "myli" literatura,tai niekur kitur "literaturos" nerasi,o tik komentaruose.GB taipogi sitai supranta.Nes myli:))

42169. kampinis to xX2005-09-14 18:57
Beje; kultūringas dialogas sėkmingai kuriamas ir kitose vietose - ne tik šatėnuose. Žinau ne vieną lietuvišką forumą, kur toks dialogas gyvuoja be jokių finansinių injekcijų, nerypuojant apie mokesčių mokėtojus ir nevaidinant nuskriausto tėtuko.

42170. Abonentas2005-09-14 18:59
Jei jusu,RD ,nera komentaruose-tada jusu nera niekur.:(

42171. po palme2005-09-14 19:01

Autorius karstai dekoja autorei Rasai Drazdauskienei, pazadinusiai po palmes sazine ir privertusiai ji viesai paskelbti savo varda, tokiu budu patenkant i tikru autoriu gretas
Atsikele po palme ,ta koja, grazu ir sauleta pirmadienio ryta, nusiciaudejo ir isgirdo vidini balsa:-Usikurk kompiuteri ir eik I www.culture.lt, o paskui spausk Siaures Atenu knopke . Ten rasi geru dalyku. Tai pasakes, vidinis balsas keistai sukikeno. Po palme, kaip ir buvo pamokytas, paklusniai sedo prie velnio masinos ir kaip mat atsidure # 764. Akurat, rado ten straipsni apie komentatorius ir labai apsidziauge:-Cia ir apie mane, isdidziai pagalvojo. Dar kart pasitikrino per langa ir pasiziurejo I kalendoriu:-Ir kas galejo pamanyti, kad viena grazu ir sauleta pirmadienio ryta,( pakartotinai zvilgterejo per langa), pakliusiu istorijon. Gaila, kad ne as nurodziau praeivei kur jos vieta, susigriauze. O juk tokia paprasta fraze, galejau ir dasiprotet. (Pakartoja fraze mintyse, kad kita karta atsimintu).Gal tada butu ir varda pamineje. Vis tas xX, (pagrumojo), nori visur but pirmas. Vidinis balsas, vilkintis geletu sijoneliu, (abr liudijimu ,42148, manes taip lengvai I teisma nepaduosit), tuo tarpu, isizeides pareiske;- Durnius, ir uzvere fortke, ant kurios pasilipes diktavo po palmei darytinus dalykus. -Ai nieko, pas vasi irgi kazkas viduj gyvena, jei reiks, ji man pasakys kur toliau spausti. Taip save nuramines svarste sau toliau:-Pazvelkim, pavyzdziui, I liaudies isminti, kad ir I Devynias subtilias uzuominas, kad jai su jumis neidomu. 1. Ji, straipsnio autore, zvalgosi I salis- tikrai: snekasi su kitais redaktoriais ir varto kitus zurnalus. 2. Ji nekalbi-neee. Cia netinka.3. Kalbedama ji mini kitus vyrus-aha, moderatorius! Prisirinkes tokiu rimtu argumentu, toliau vijo minties gija:-O jeigu jau taip, kazin ar tik cia nesmirda tais bjauriais pinigais. Pauoste ora dar karta. – Sakot negalima nusipirkti meiles, tik seksa. Dar paziuresim. ( isdidziai pakele galva ir vel kazinkam pagrumojo kumsciu). Po to pajudino veslius antakius, klastingai sukikeno ir pasitryne rankas:-O kad taip is Satenu, francises pagrindais, nusipirkus elektrine versija. Po palmei net galva apsisuko:-Ir su komentatoriais pradejus gastroles po tevyne, pradedant nuo Tubausiu! Tuo paciu ir klebono zirgus sugaudytumem. Slogutis muštusi del orumo ir del moteru su vietine dvasininkija, o dalgi su giltine aprengtumem sutana ir galetu viesai dekoti uz saule ir dangu, dvirati ir moteris. Ir moteris?!?!?! minties burbulas, pakibes virs po palmes galvos, rysium su nereflektuotu emociju perteklium, sprogsta ir aptasko sienas, bet tuojau iskyla kitas:- Uztat zeta rodytumem tik po dvyliktos, kad visiems butu linksmiau. Ir su raudonom pedkelnem. Ir tabako fabrike. Ir belauziacia ranka su RD. Atstates vertybiu lygsvara, po palme giliai atsiduso ir susimaste:-Neaisku ka reiktu daryt su drill sergeant toto; gali uzmigt scenoj nei nepersizegnojes. Teks ji priverst ziuret I moteris. IVS sugrazint prie blynu kepimo ir sukooperuot su praeives galinejimosi su stresu menu: prisikerti bulviniu su grietine ir baigta su vidiniu poreikiu keistis. BBIVS tiesiogines transliacijos pasiektu atkampiausius tevynes baznytkaimius. Radijo atpazinimo sukis butu Nusove tevelis peleda. Po palme net uzduso, besivydamas savo fantazija, o ta jau rikiavo visus e-salagas, tokius kaip monika, kampini, susoriu, bachuriuka, el. Hercoga,Je, puputi, wisky, zuikeli ir kitus I eile ir rusciai ju klausinejo; -Čto, služba rajem pokazalas, ble, naxuja daxuja prixujarili? Cia jau kvepia turne po senute Europa, net suprakaitavo po palme. O paskui isleisti nespejusiu kaip muilas burbulai sprogti komentaru triiiitomi. Ekstazes pagautas pasoko nuo unitazo ir trenkesi galva I ranksluosciu laikikli. Tualeto kampe pats save nusipiese zvakiu fabrikelis.-Ne, nuvijo atgyveną ranka po palme ir pats, ant rasoto duso veidrodzio, nupiese kuklu penkiu aukstu nameli salia Kalabybiskio. Letai pirstu uzrase: NAUJIEJI SATENAI. Uzsimerke ir sucepsejo lupomis: Senasis Vilnius, pasmerktas tapti nykia provincija, nugrimzdo I uzmarsti. Netiketai uzuode ta kvapa. Gal pinigai, pagalvojo. Atsimerke, nutrauke vandeni; tikra rasa pamazu sklaides nuo veidrodzio. Tik kampinis kampe savaip gadino ora. Po palme nusibrauke prakaita nuo kaktos: -Uff, o galvojau, kad pinigai ir, kadangi buvo tikras lietuvis ir dziaugsmus programuodavo ribotam laikui, pajuto sirdin besismelkianti nerima:-Pasakyk visiems savo varda, vidinis balsas vel prasivere savo fortke. -Gerai, po palme pasiryzo. Isejo I balkona, giliai ikvepe ir …garsiai pasake savo varda. Atsimerke. Gatve kaip niekur nieko vaziavo masinos, pro Sali skubejo popieriniai autoriai, po pazastimis nesini brangiaisiais rankrasciais, ir dar niekad nespauzdintais sedevrais. Po palme isizeide.-Ach sitaip, as jums varda, o jus man taip. Paslapcia, kad vasi nematytu, nusibrauke sykscia vyriska asara. Tik pro Sali praeidamas, apsikarstes sprogmenim kampinis, sviede: -Slyšu, slyšu. –Tai, vadinas, teisybe sake, atsigavo ir pasipute po palme, kad mes cia kaip Tas, kuris Yra. Oho. Anas leidzia desimt istatymu, kuriu nieks neklauso. Prie musu taip nebus. Staiga prisoke du kauketi pilieciai apraizge po palme voratinkliais ir globejiskai familiariai pradejo reiksti emocijas. –Stai kur bresta nauja, demokratine tevynes visuomene, dar spejo pagalvoti. Taip po palmes vardas, auksinemis raidemis, tarp kitko, tapo irasytas I garbingiausiu autoriu sarasus.

42172. 2482005-09-14 19:02
Smalsu!gal pamesit linka?

42173. varna2005-09-14 19:09
KARAUJO! KRAUJO! KRAUJO! KRAUJO! Aš čia Ebolai - jei pavyks (planuoju savaitgalį kelionę į Klaipėdą pas gimines), paprašysiu tavęs kepsnio su krauju. O dėl ko čia visi ginčijasi?

42174. Kliunkis2005-09-14 19:11
Va po palme tai yra po palme!

42175. Kliunkis2005-09-14 19:18
Del nieko.Rasos geistas konsensusas pasiektas. Pasiektas auksciausias valentingumas.Sukneles pasirode prasciau.Sumusti visiSA rekordai. Ir e-solobonai:)

42176. korna (rd) pavaduoja RD2005-09-14 19:21
Po palme - labai gerai. Sekantis. Tik nerėkit taip garsiai to savo vardo. Ir jokių auksinių raidžių, užteks spalvotų pieštukų.

42177. korna2005-09-14 19:39
Apsižiūrėjau, kad pavaduoju neatsiklausus. Ir atlikimo techniką prašom rinktis laisvai, nebūtinai mano (kornos) mėgstamiausią.

42179. dalgis (dekingas RD)2005-09-14 20:18
Aciu, Rasa, uz gilu termina "textu valentingumas"; as kaip pavyzdingas perestukinas, ji sekminigai naudosiu, na gal ir ne ta prasme...

42184. Nebas2005-09-14 20:41
Nežinau, vakar netyčia per Liet. radio išgirdau apie šią diskusiją. Rasai Drazdaukienei (kurios visai nepažįstu ir tuo nesididžiuoju)manau norėčiau pasakyti - "Dieve laimink internetą" (galima "intertiklą"). Tą patį noriu pasakyt ir L. Donskiui (kurį pažįstu dar nuo mokyklos laikų, bet tuom tikriausia neverta didžiuotis). Žinoma, čia po ilgų metų Delfyje portale beveik kaip rojuje ir netgi truputuką .. ne nenuobodoka, per mandagu. Vanžo, manau radau puikią vietą lavinti mandagų keikimasį.

42185. toto2005-09-14 20:57
Sveiks Nebai, malonu matyt, kaip laikosi Klaipėda? :)

42186. Nebas -Tato2005-09-14 21:09
Labas? . ne tikrai labas! O Klaipėda laikosi gerai, tik vėjas pučia šiaurės vakarų stiprus, bet negi pyksi ant Rudens draugo Vėjo? ps. Donskis dar vakar per radiją postringavo apie Klaipėdą ir klaipėdiečius ir kuom jie geresni/blogesni už kitų didmiesčių gyventojus. Tiesa saknt už tos jo kalbos ir užkibau.

42188. toto2005-09-14 21:21
Turiu, Nebai dar tavo generalinį įgaliojimą, saugau:
2004 05 04 19:46
   Generalinis įgaliojimas:
   Įgalioju gerb. TOTO atsiimti iš visų, kurie lažinosi su manim, Nebu, sulygtus ir laimėtus brendžius/wiskius ir savo nuožiūra bei sąlygomis peružstatyti naujose lažybose su paksistais, taip dauginant Nebo turtą.
Nesekmės atvėju, jokių pretenzijų iš mano, Nebo, pusės.
Su pagarba,
Nebas

   Ar išsimušei nors ką nors iš tų nabagų? :)

42189. Helen Blinkevičienė :-) 2005-09-14 21:25
Šį ŠA nusipirkau tiesą sakant dėl K. Navako publikacijos. Tačiau nebloga čionais ir R.D.- 85 nuošimčiai komentatorių kasosi savo votis ir niežulius.

42192. 2 abr2005-09-14 21:36
o is kur pazisti Drazdauskiene su jos vyru? Ir kaip manai, kodel ji parase sita straipsneli? Pasakyk savo nuomone ir as pasakysiu savaja, paremta tikrais faktais.

42193. xX2005-09-14 21:39
Na va, baigėsi paskaitos, tai galiu dar kampinio #42165 replikuoti. Demokratija tai tikrai nėra tas laimėjimas, kai bet kas gali bet kokiais kaltinimais mėtytis. Demokratinėje visuomenėje paprastai veikia ir teisinė sistema, ji puikiai viską sureguliuoja. Esu optimistas - po vienų kitų pamokų išmoksime kalbėti.
To dar betrūko, kad nerimtai vertinčiau savo darbą. Įsivaizduokit, statau namą ... nerimtai. Nugrius nenugrius - koks skirtumas. Medikai nerimtai operuoja, seimūnai nerimtai posėdžiauja, Drazdauskienė nerimtai verčia knygas.
Tačiau po tokio nerimto Drazdauskienės straipsnio koks rimtas chaltūros ministerijos klerkas, savo gyvenime nematęs interneto, baksnoja į atverstus Šiaurės Atėnus ir vienareikšmiškai įrodo, kad internetas yra blogai. Juodu ant balto parašyta - diedovščina. Rašo Rasa Drazdauskienė, vertėja eseistė, VšĮ, kuri tvarkė Frankfurto knygų mugės reikalus, direktorė. Na taip, nieko negaliu įrodyti. Tiesiog man savo laiko gaila įrodymams. Uždarom, uždarom tą internetą.
Arba dar. Kokie švedai pespausdina Rasą Drazdauskienę ir susirūpina, kad Lietuvoje kultūros portale įsigalėjusi kažkokia diedovščiana, arba, žmoniškai sakant, diskriminuojamos kitaip galvojančios mažumos. Tokių straipsnių kopijos gula ant AMB stalo ir tas turi duoti kelis milijonus Lietuvos įvaizdžio atstatymui kokiai VšĮ, kurią įkūrė kokie Rasos draugai.
Pas mus namuose jau kelios dienos gyvena dukros svečiai iš hospitality klubo. Vienas iš Meksikos, kitas iš Šveicarijos, vakar dar iš Italijos atkeliavo. Šįvakar Meksikietis ruošia vakarienę. Važiuoju, gal dar bus likę.

42194. Nebas2005-09-14 21:40
Be šansų, tiksliau nei lašo. Bet pasiekimų yra - niekas nebesilygsta su manim. mane tai truputuką žeidžia, aš ne koks kortų šuleris.. ..tiesa ar įgaliojimas davė naudos/procentų ? .. nu jo gausi iš jų nabagų du su puse keiksmuose išraugintus. re; Buvo daug kalbos apie vargšus autorius su vardais ir pavardėm ir mus banderlogus po nickų (toliau pravadžių) kaukėmis e-voratiklio džiuglėse sekmingai elvoliucijuojančius. Kagi mum niekas nemoka ir iš garbės jokios materialinės naudos. Kitas reikalas kad ir su Donskiu ir su visa pagarba - jam populiarumas reikalingas - gyvi pinigai už gyvą eterį. Ir nesakau, kad Donskis yra pinigų vergas.

42195. zeta>palmei2005-09-14 21:50
Po palme, tas tavo vidinis balsas su geletu sijoneliu tai parklupde mane ant keliu, anei pedkelniu negaila, nei isbyrejusiu vogtu cigareciu. Svecias esi cia retokas, bet labai jau garbingas. Salve!

42196. toto2005-09-14 21:58
Tavo įgaliojimu taip ir nepasinaudojau. - Pats gi matai, kad saugau. :)
O kas dar iš senos delfi chebrytės belikę? Kas iš senų nick`ų nuo anų "gerų" šikančio erelio vertimo laikų dar beužeina? Papasakok.

42197. po palme2005-09-14 22:02
jeigu 248 prase mano linko, tai arastaunesakiau@gmail.com.
kliunkiui aciu uz komplimenta. Tamsta esate itraukiamas i sarasa asmenu, kurie gaus po palmes nuotrauka su uzrasu; Po palme i prezidentus. Kad taip Beresneviciaus zodziai tiesiai Dievui i ausi (zr Delfi)
korna, ka reiskia "sekantis"?
Helen Blinkeviciute seniai svajojau tamsta susitikti

42199. -2005-09-14 22:10
ok

42200. miestiete2005-09-14 22:11
na uzkabino rd internautus, tie isejo i prieki ir parode savo. Lieka misle, kaip jus vieni kitus pazistat. Man jusu daugelis vieno veido. Tiksliau vienos kaukes. Gana bjaurios.

42201. po palme :-) 2005-09-14 22:12
tai norit pasakyti, kad vel uzmirsau programavima?

42202. 2482005-09-14 22:13
Delfis sunykes:(Issibarste "plunksnos brolija":( Kirbejo nekuklios mintys uzsiregistruoti... O kiek dar jaudinanciu prisiminimu neblestanciu?:) Tai va...

42203. po palme :-) 2005-09-14 22:15
Sveika zeta, aciu. Tik tavo raudonu pedkelniu deka toto neuzmigo :)

42204. kampinis to xX2005-09-14 22:19
Hm... Tai čia visa ta isterija dėl to, kad gal ims ir nutrauks finansavimą? :) Baisios jūsų dramos, išties. Dėl rimtai vertinamo darbo: statomą namą ir savo darbą, žinoma, reikia vertinti rimtai. Tačiau jei save pernelyg rimtai pradeda vertinti pats mūrininkas, namui nuo to tikrai ne geriau. Nes kaip mat imama statyti ne šiaip namas, o didingas Projektas, išgelbėsiantis žmonijos egzistenciją ar bent jau Lietuvos kultūrinį dialogą...

42205. Ne į temą2005-09-14 22:20
Gamtininkai teigia, kad jonvabaliui nerūpi jonvabalės makiažas.

42206. toto2005-09-14 22:21
miestiete, labas. Man jūsų kaukė (sprendžiant iš sklindančio iš po jos garso urzgimo) panaši į namordniką. Kokia jums mano?

42207. praeivė > abr2005-09-14 22:24
Smarkiai apsirikai dėl manęs. Visiškai absurdiška mintis, kad aš bandžiau prie kažko prisiplakti. Jei kuo mane galima apkaltinti, tai tik ne šituo - greičiau gal naivumu. Iš pat pradžių aš ne tik kad nežinojau, KAS čia yra tavo minimasis "elitas", aš nežinojau, kad jis apskritai YRA. Maniau, kad visi čia laiko save lygiais tarpusavyje. Tik po pikniko man pradėjo ryškėti klano kontūrai. Taigi visiškai ramia sąžine atmetu tavo kaltinimą bandymu prisiplakti: bendravau su tais, su kuriais bendravimas mezgėsi ir niekada į draugišką toną neatsakiau akių draskymu. Reiškiau savo nuomonę, nes man taip atrodė, bet ne tam, kad kam nors įtikčiau - kaip ir čia, po šiuo straipsniu. Net juokinga: negi manai, kad sakydama nelabai patogius dalykus tikėjausi "prisiplakti"? Koks kvailys taip elgtųsi? Dėl toto ir xX: kai iš niekur nieko gavau nuo toto per galva, iš pradžių niekaip negalėjau patikėti, kad žmogus taip elgiasi sąmoningai, man vis atrodė, kad gal jis pats nesuprato, ką pasakė, arba kad gal pasakė supykęs, o paskui pats to gailėsis. Gal tai tu palaikei "vergišku pataikavimu"? Kai supratau, kad esu mušama sąmoningai, rėžiau atgal. Tik nesu linkusi ilgai laikyti pykčio, juo labiau - keršyti. xXo aš apskritai ilgai nepastebėjau, o kai pastebėjau, tas įspūdis buvo geras. Prisimink savo seserų atsiliepimus apie jį :). Kad tai yra el.Hercogas ir kad būtent jis organizavo pikniką, sužinojau prieš savaitę ar dvi, kai toto (kuriam tada dar vis patikau, nepaisant kai kurių mano nelabai malonių pasakymų) tarpininkavo, kad priimčiau xXo kvietimą "ant vyno taurės". Taigi turėjau puikiausias progas "prisiplakti" ir prie vieno, ir prie kito, tačiau tai yra ne mano būdui. Apie arbatpinigius ebolai atsimenu, kaipgi - man nepatiko jo pozicija. O tada, kai jam pritariau, taip ir pasakiau. Matai, visa esmė tame, kad nebuvau (ir nesu) nusistačiusi prieš ar už kurį nors žmogų, o diskutuoju su jų reiškiamomis mintimis, ir - "Platonas draugas, bet..." :). Su tavimi - lygiai tas pats: kai nepatiko tavo pasipūtėliška pozicija (su istorija apie tėvą), taip ir išrėžiau. Beje, nesiceremoninti dėl žodžių mokiausi čia, žydrynėje, iš savo karčios patirties :).
Žodžiu, Abr, tau tikrai reikėtų, kaip sakoma, peržiūrėti įsitikinimą savo visažiniškumu: padarei daug klaidingų išvadų spręsdama apie mano intencijas bei savarankiškumą. Šiaip išeitų, kad mes lyg ir vienoje barikadų pusėje, ta prasme, kad abi - prieš klano stiprinimą. Tik aš nejaučiu tokio įkvėpimo, kaip tu, vykdyti neįmanomą misiją, nes iš esmės esu taikiamėgis padaras. Tik nenuspręsk dabar, kad pradėjau įsiteikinėti tau, tikrai ne - gali būti rami. Tiesiog "čto vyžū, to pojū", teisybės dėlei :).

42208. Nebas to; toto2005-09-14 22:25
Na aš pats retas svečias delfyje pasidariau. Vis per tą darbą. Šiaip delfis nuobodokas man asmeniškai pasidarė. Gal perdegiau? Lervas raudonas dar pagainioju laiks nuo laiko prišokdamas, bet šmaikštesnė mintis reta pasidarė, o gal nebemoku skaityt, tiksliau perskaitytą suprast? Mačiau "dešinysis", bet nesudiskutavom ir netodėl kad jis už Zuoką, o aš prieš .. time shortage killing friends , nors gal draugai mes nebuvom, bet visvien buvo smagu lervas radonas patraiškyt draugiškai. Ten jau pastebėjau tendenciją- diskusijai darantis beviltiškai - pradedama pimpalizuotis - bandant atbaidyt diskutuot mokančius/minčių turinčius. Nepadeda - copy-paste pagalba tiesiog užverčiamas eteris kokiu šlamštu ir normali diskusija, normalaus tempo darosi nebeįmanoma. Tiesa senai bebuvau pamalonintyas mano pravardės vagystėmis/pasisavinimais ir nesamonių rašymu pasislėpus po ja. - matomai nebesu toks skaudus, ar lietaus senia gero bebuvo? Hmmm na tas iš RD culture.lt langas (ar durys geriau tinka?) tikra neblogas.

42210. korna>po palmei2005-09-14 22:30
Sekantis, prisistatęs vardu, buvo Dalgis Perestukinas.

42212. 2482005-09-14 22:47
Nagi praeive tai tikrai freudaz isstudijavusi - tokia objektyvi. Galejo galejo ir taip rutuliotis.:)

42213. praeivė > nemo2005-09-14 23:01
Sakote: "xX teige, jog snekejo ne is El Hercogo sosto, o tiesiog is zmogaus su kitomis nuostatomis apkasu, kur jis ne El Hercogas, o paprastas kareivis". Būtent šito jis ir nepasakė :). Nors kažin, ar taas pasakymas galėtų pakeisti situaciją: man regis, taip atskirti (sako "kaip El Hercogas" ar "kaip paprastas kareivis") galima tik teoriškai. O praktiškai jis tuo pat metu yra ir viena, ir kita, ir savo hercogiškumą dar pabrėžė priminimu, kaip jam rūpi Šatėnų gerovė, tada - kalbėdamas apie praeivės patekimą ne į tą avilį. Būdamas ypatingoje pozicijoje, t.y., ir šeimininku, žmogus turėtų būti ypač atsargus su tokiais pareiškimais. O yra atvirkščiai: niekas iš komentatorių taip drastiškai neišsireiškė negerosios praeivės atžvilgiu, kaip jis. xX pademonstravo savo išskirtinę poziciją, pabrėždamas savo ypatingą susirūpinimą Šatėnais. Tai atrodė šiek tiek keistai, nežinant, kad jis - El Hercogas, bet tai sužinojus viskas paaiškėjo. Žodžiu, Nemo, jūsų bandymas išaiškinti situaciją vis dėlto tėra xXo, ne tiesos, gynimas. Bet juk jūs tada atostogavote. Ar visus to konflikto "dokumentus" :) perskaitėte?

42214. toto2005-09-14 23:06
praeive, man labai nemalonu klausyti įžeistos jūsų savimylos odžių. Tuo labiau nemalonu girdėti apie "gavimą nuo toto per galvą" iš jūsų, kai buvau vos ne vienintelis naivuolis, palaikęs jus kaip geranorišką šatėnę po to nelemto pikniko.

Nesu mažas vaikas, supraskite, nedomina manęs ir daugumos jau nedomina jūsų padaryti atradimai pamačius Gedos šunelį, išgėrusią moterį, neužsegtą klyną, nedomina tų pačių frazių kopijavimas, citavimas, daugkartinis įrodinėjimas, nedomina bobiška erzelynė, kurioje jūs liguistai matote savo misiją groti pirmu smuiku. Jau dešimtis kartų rašėte tą patį, tikinote, kad jums viskas blogai. - Tikiu, praeive, aš jau jumis tikiu, patikėjau, su liūdesiu.
Tad kiek dar kartosite? Kiek dar ištrauksite "detalių" iš vieno sakinio ar vienos minutės, kiek dar tomų nepapasakojote? Ar jūsų gyvenime nieko daugiau nevyksta, kas būtų jums priimtina? Ar gi nėra nieko, kas mums būtų bendra, kas mus rištų?

42215. 2482005-09-14 23:07
Koks "krutas " kafkiskas gabalas, bet jau nelabai pajegiu ji intrprtuoti:) Dovanokit ir atleiskit:) Ainu gult. Labanakt:)

42216. praeivė - cikadai2005-09-14 23:12
Cikada, o jei pasižiūrėtum iš kitos pusės - taip, kaip į save moki pasižiūrėti: kad argumentų kartais neturi ir stovi "žemaitiškai" :)? Gal tada pamanytum, jog mano kalbėjimas yra ne tiek skundimasis skriaudimu, kiek bandymas "argumentais atstovėti savo nuomonę"?

42217. praeivei nuo abr (raminkytės, nes mane nemiga puola)2005-09-14 23:16
Praeive, apie misiją neįmanoma truputuką ironizavau:) Humoro jausmą turėk, nu raminkis, neužciciklink. Padaryk pertrauką. Einu pamiegosiu ir prie darbų. Žiemą blogiečius totoškę ir xX sniege išmaudysim. Sudaryk sąrašą luptinų. Tik ėĖ (vambozio, t.y. tau patikusio A. iš V. neįtrauk, nes ans tikra boba, atslenka, kai xX sutrikęs, kai jam blogai, ir dar boba apsimetęs, kad mažiau lupti gautų, fui, A. iš V. net lupt nebesinori). Atidedam šventę, gerai, taikiamėge?

42218. toto2005-09-14 23:25
Jo, mačiau ir aš, Nebai, kad dešinysis dar turi sveikatos :),... ...bet geri gi buvo laikai, nepaneigsi.

   Dabar norėčiau tau psiūlyti pasišildyti čia šitoj padangėj, į kurią aš pats įsivėliau prieš gerą pusmetį. Kai kas mane čia priskiria senbuviui, bet tu netikėk. Rasi čia visko, ko tik širdis geidžia. Jei kas klaus ID, sakyk, kad esi senas toto draugas. :) Pagrindinis skiriamasis šios svetainės bruožas - intelektas, populiariausia liga - savimyla.
   Aš tuo tarpu išeinu atostogų -- planuoju ilgai gydyti akis, nes traiškanoja nuo bobiškų myžalų kvapo. Iki.

42219. praeivė > toto2005-09-14 23:31
"Per galvą" nuo jūsų gavau dar pavasarį, taigi tai neturi nieko bendra su Šeteniais. Paliko didelį įspūdį :), todėl nepamiršau, tik atleidau. Bet faktas lieka faktu.
Manydamas, kad mane reikia palaikyti, jūs suklydote - aš esu pakankamai savarankiška, kad galėčiau laikytis pati, ir turiu savo nuomonę. Jei mūsų nuomonės, požiūriai sutampa - puiku, galime bendrauti, jei ne - beviltiškas reikalas, nereikalingas laiko ir energijos švaistymas. Na, ir kas, kad yra vienas kitas "bendras taškas"? Gali būti, kad jų yra mažiau negu tų, kurie kirste kertasi.
O jei jūs iš tiesų geranoriškai nusiteikęs, kaip duodate suprasti, tai perskaitykite dar kartą savo 42214. komentarą ir atsiimkite tuos žodžius, kurie yra neteisingi ir kuriuos parašėte vien norėdamas pasakyti ką nors nemalonaus. Nebūtinai viešai, man užteks ir į emailą - aš jumis irgi patikėsiu.

42220. praeivė > Abr2005-09-14 23:38
Kodėl neužsiciklinti :)? Per tokius triukšmus kaip tik labai išryškėja, kas yra kas. Nepatikėjau, kad su xX esate tikri priešai (čia vėl apsirikai) - tikri priešai kovų neatidėlioja, nors kad bandai kažką čia keisti - patikėjau (vėl naivumas).

42223. xX2005-09-14 23:54
Taip taip, žiūrim, ką tas kampinis dar pasakė... Tuoj atsiversiu... Aha, mūrininkas, mūriju plytas. Galima ir neatsakingai... Aha, plytas galima dėti neatsakingai. Kad nesigautų didingas kultūros Projektas, Kultūros Nnamas (arba namai). Kad gautųsi Chaltūros Projektas. Gali būti ir Ne Didingas. Žinosiu. O, dar prisiminiau apie mūrijimą. Buvau dar visai mažas, kai žiemą pasamdyti mūrininkai tvartą mūrijo. Kad skiedinys nesušaltų, į jį priėjo druskos. Jau rudeniop plytos ėmė pleišyti. Pamenu, kaip tėvukas, rąstais parėmęs stogą, perdėjinėjo plytas. Tikrai, kampini, tavo žodžius turėtų girdėti mano tėvukas - Tačiau jei save pernelyg rimtai pradeda vertinti pats mūrininkas, namui nuo to tikrai ne geriau.
Atleiskit, bet vis dar noriu pakartot Drazdauskienei apie minėto teiginio patvirtinimą arba paneigimą šį šeštadienį išeisiančiame Šiaurės Atėnų numeryje. Antraip naudosiuos teisinės valstybės teikiamais privalumais.

42224. abr (jau naktis, ryt viskas atrodys kitaip)2005-09-15 00:00
Pareive, miela mergaite, labai prašau: išjunk kompą, gurštelk ko nors stipresnio ir išsijunk. Jau esi ant ribos, tavo sveikata man svarbiau už visas ne/teisybes.
Jei negali pakeisti pasaulio, pasikeisk pats. Et, man tik save pakeist rūpi, o kiti- tegu propadajet s muzykoj :))))
Toto tau parašys. Tikiu. Jis muša ir po to guodžia, jo toks stilius, mėgsta pažeidžiamas/prijaukinamas. Kiba maniakas? :) Juokauju.

42227. zeta>abr2005-09-15 00:31
Pavogiau IVS skirta patarima del tuso. Kitakart gal kokiais kremais atiduosiu.

42229. IVS2005-09-15 00:46
Kaži kur tas Patarimas? Buvo ir nėr. Toks geras patarimas. Tik nusisuk sekundei, tuoj kas nors ir nuknis. Saugogit, vaikai, abrės patarimus, kaip savo akį.

42231. kampinis to xX2005-09-15 01:26
Na, jei jau taip norisi pasinaudoti teisinės valstybės teikiamais privalumais, ką gi... Ta proga neįkyriai priminčiau ir kitą valstybės teikiamą privalumą - nemokamą mediciną. Komiška: kažkas įmetė į smėldėžę varlę, o triukšmo nelyg per Paskutiniojo Teismo dieną. :)

42232. zeta2005-09-15 01:30
Nemokama medicina labai nepasitikek, nes gali atsidurt ten, kur dar nebuves (idomu, pavyks provokacija?)

42233. kampinis to praeivė2005-09-15 01:32
Praeive, puikiai prisimenu tą tavo minimą batalinį pavasarį ir galiu paliudyti, jog esi visiškai teisi. Jei neklystu, tada ir tiesiai šviesiai ištrintų postų - ne dėl nenorminės leksikos, o paprasčiausiai dėl kažkam nepatikusios pozicijos - netrūko. Gal klystu? BitLordas... ee... edonkey... kaip jis ten... EHercogas, berods - pataisys, jei aš neteisus. Ieškoti reikėtų 2005 balandyje - jei berniukai darbštuoliukai dar neprasisuko su šluota po archyvus.

42234. zeta2005-09-15 01:34
Nepavyko. tie, kur uzeina vidurnakciais, tai nori tik snukius dauzytis ir alaus butelius svaidyt i siena. Arba padeginet priesu batus.

42235. kampinis to zeta2005-09-15 01:34
O kaip pageidautumėte? :)

42236. kampinis to zeta2005-09-15 01:36
Na ne piktas aš, ne piktas. Ir snukiadaužis ne mano sportas...

42237. zeta2005-09-15 01:38
Pageidauciau, kad taip nesikarsciuotumete, o papasakotumete ka nors is gyvenimo stebejimu. Nes ir taip jus bandau pasukt ir anaip, o matau tik viena puse. Gal man su regejimu kas?

42238. NaktiesBludas2005-09-15 01:59
Padjom duxai!:))))

42239. kampinis to zeta2005-09-15 01:59
Man taip pat kažkas darosi su regėjimu: kiek stebiu tą gyvenimą pro monitorių, vis, anot Binkio, vien tik mėlyna akyse... O iš visų pusių demonstruotis... Aš ką, ant podiumo? :)

42240. Pumpis2005-09-15 02:00
Netruksmauk, Blude:) 00.00 nauja serija prasidejo:)

42241. kampinis to zeta2005-09-15 02:03
Zeta, ieškok tarp eilučių. Arba paskaičiuok, kas iš komentatorių pripaišė daugiausia snukučių (statistika vadinasi). Ne, nevark, prisipažinsiu: tai aš tas snukučių lyderis. Vadinasi, esu itin meniškos sielos. Dar šiek tiek maištingas ir gerokai raštingas. Nepažįsti?.. :)

42242. kampinis to NaktiesBludas2005-09-15 02:05
:))))) Labai netikėta ir labai vietoj. Spasibo za sluzhbu.

42243. nemo>zetai2005-09-15 02:15
Melynieji, pasirodo, barnus zmones. Va, paziurejau - jau daugiau nei para pesiojames. Beskausmiai lekia nupestos barzdos ir kasos, virtualioje tyloje trankosi durys, sklinda mandagus grasinimai ir geranoriski pasiulymai pasigydyti. O musu maziausiai taisykliu paisantys vidutinio svorio "kampionai" ebola ir varna matyt Klaipedoje ora aptarineja, tokia tyla... Net Antanas tik karta, rodos, sukrebzdejo, gal i doros kelia atejo ir po latinksku su angelais kalbas? Karstoka naktis, butu gera prosecco gurkstelt - su tamysta:)

42247. NaktiesBludas2005-09-15 02:59
Gal Zizikas ir tavo draugas, bet man tiesa - svarbiausia!

42249. nemo>bliudui2005-09-15 03:03
Zizek`a gerbiu, bet draugas jis daugiau Abr`es.

42250. po palme2005-09-15 03:04
pilieciai, prasau diskutuoti tik apie teksta ir grizti prie mustyniu

42251. toto, to Nebas2005-09-15 03:07
P.S. Tiesa, Nebai, dar norėjau paklausti, gal matei, kur slapstosi Justė ir Aleksotas (dar užeina į DELFI ?). Buvau radęs jų metų senumo pėdsakus čia culture.lt. Jei sutiksi - perduok nuo manęs linkėjimus.
Respect.

42252. nemo>palmei2005-09-15 03:08
diedovscina?

42253. IVS2005-09-15 03:12
Žiū, toto liežuvis Delfio kalvėj paplonintas.

42254. Rytis2005-09-15 03:14
Susipazinsiu su simpatiska, paprasta mergina nuo 25 metu. be majaku

42255. zuikelis2005-09-15 03:16
RD tiks?

42256. po palme2005-09-15 03:45
This guy walks into psychiatrist`s office with a duck on his head.
May I help you, politely inquires the psychiatrist.
Yeah, says the duck. Get this guy of my ass.

42257. po palme>nemo :-) 2005-09-15 03:47
aha, nu ar nesmagu butu e-salabonus pavaikyti aplink satenu redakcija?

42260. Rytis2005-09-15 04:02
Netiks. As prasiau paprastos:)

42262. Kadru kalve2005-09-15 05:16
office.delfi.lt

42263. GR2005-09-15 05:24
A tai ko nemiegat? Ar necibostanti RD akiu sumerkti neleidzia? Sandei pavareu nerealei! Pripostinau gyva pekla postu-kompostu :)Ir labai jau savim patenkintas. Taip - patenkintas:))

42267. sangruda2005-09-15 08:07
RD dar neskaiciau , bet komentarus taip ,, hm,,

42270. Monika2005-09-15 09:10
Labas rytas. Kam kavos?

42275. Nebas - Monika2005-09-15 10:45
Įpilkit man kavos ir atsistosiu ant galvos. Įpilkit man kavos puodelį ir pakabinsiu jums medalį. to; TOTO; ne tokių nepamenu. re:"Pagrindinis skiriamasis šios svetainės bruožas - intelektas, populiariausia liga - savimyla." Panašu į tiesą, svarbaiusia kad būtų gyva; t.y. nenuobodu.

42276. korna2005-09-15 11:17
Jei dar neataušo, gal neškimės kavą į laiškus - čia kažkas naktį akis neaišku kuo skalavo ir grindis pritaškė.

42280. zeta>kampiniui2005-09-15 11:35
Jezusmarija! Ar taip gali buti? Ta pati panele, tik kita suknele? Taigi nepamirsau ne sekundei. Ir tikrai pasiilgdavau.

42289. zeta>nemo2005-09-15 12:18
Tikrai, nemo, toks ispudis, kad vakar tuaregai savo lenktus kardus issitrauke ir viens kitam labai arti aplink nosis mojavo. As tai neturejau laiko, dirbau truputi. Bet atmosfera buvo nervinga, ir kraujais siek tiek pasitaskem. Siandien dar karta perlekiau akim RD straipsniuka ir radau priezasti - labai jau atvirai priesiska izanga: "interneto komentarų aktualumas ir vertė išvis kelia didelių abejonių". Tai melynuju gentis ir sukilo. Paskiau persokom prie asmeniniu nuoskaudu, o du karo vadai paciam ikarsty netiketai nusiplove prie juros arkliu girdyt. RD komentarus skaite, bet tylejo, o is ryto Monika visus pakviete kavos. Is sono pasiziuri - durniu laivas. Is vidaus - "domestic scandal". Idomu, kaip siandien bus. Gerai vienas musiskis pasake: "serialas koznai dienai".

42290. migla2005-09-15 12:36
na jau visai..uždaryt.argi mes negalim but,negalim tusintis ,stuburas tai yra.kažkas dedovščina ižiūri per veislius antakius muštines ir viskas blogai.taip mes čia gaunam per galvas nuo tokiu kaip zuokas mus čia nukautuot kaip esalabonus žada.bet vistiek sakom labas ir niekada nebus lygybės tarp autoriaus ir jų gerbėjų. kai pila karta,tai triskart ant karto atsijungia(už bludijimus neatsako ).jei taip nedarot,nemokat,nedarot ir negalvojat - tai pažiurekit tikrai taip yr.jus musų brangus gerbėjai....tik pažiurėkit ne ta dar sužiurėsit.as už tusa.

42295. cikada2005-09-15 13:28
praeive, man susidare ispudis, kad tu kaltini, o ne argumentuoji >:)

42300. info2005-09-15 14:17
RD straipsnis šiandien publikuotas ir bernardinai.lt.

42301. gegne2005-09-15 14:27
RD: "Bet gal tada vertybė yra pati diskusija, atviras ir laisvas tapatybės nesuvaržytų asmenų bendravimas ir keitimasis nuomonėmis? Akivaizdu, kad irgi ne. Internete diskusija nevyksta. Tokia diskusija, kokią esame pratę matyti – kuriai būdingas keitimasis argumentais, nuomonėmis, pažiūromis, konsenso ieškojimas ar stengimasis suprasti oponentą..." Ar vis dar tiesa, bent jau šia tema?

42302. kampinis to zeta2005-09-15 14:27
;)

42303. kampinis to gegne2005-09-15 14:50
Jau nebelabai; bet kiek vargti reikėjo... :)

42304. kampinis to zeta2005-09-15 14:54
Ir aš, pasirodo, pasiilgdavau. Zetos, nemo, praeivės, ežero. Netgi maniakiškai siautėjančio toto (ne taip jau labai, bet visai smagu būdavo pasikrizenti). Sveikinu visus ir manieringai žemai lenkiuosi.

42305. mgl2005-09-15 15:09
neužmiršk nusilenkti ir prieš muši.taip kaip priklauso prieš imtynių kova,nes tai jau japonų išrasta.taškas

42312. nemo>kampiniui2005-09-15 16:29
Nepamirskit ne ka maziau manieringai atsilenkt:)

42317. zeta>kampiniui2005-09-15 17:17
Tai kur taip ilgai buvai? Uzmustas, uzdarytas, slogucio kalnu ikaitas su skuduru burnoj? Vis karts nuo karto sukteldavom patyliukais, bet jau elgeis tai kaip numires. Reikalauju idomiu istoriju kaip duokles ir ispirkos. Karaliaus Liutasirdzio vardu, su visom is to isplaukianciom manierom.

42324. nemo2005-09-15 17:55
Zeta, kantrybes, o dabar tai susiges Kampinis ir nebeistars ne vienos istorijos. Na zinai kaip buna - kai kas specialiai judina, tai ir susigesti issigandes debesu danguje.

42326. IVS2005-09-15 18:29
O tai aš, reikškia, kampiniui nė motais! mano auskarą įsisegęs, o kad nors labas pasakytų. Zeta, jam tik zeta. Zeta ir taip be klaidų rašo. Man mirtinai reikalinagas draugas, kuris žioplumo klaidas pats ištaiso, o kitas paaiškina stilingai, manieringai visaip. Gersiu kavą viena ir puoduką pati išsiplausiu! Iš pasiutimo net su nebo nekalbėsiu. Ir apskritai, jūs čia visi nevalentingi.

42327. IVS2005-09-15 18:36
42301 + 42303 Ar mano nuojauta mane apgaudinėja? Ar tai įžvalga ar įtarumas? Ar naivus tikėjimas?

42329. praeivė - cikadai2005-09-15 18:48
Kad argumentuotum, t.y., grįstum argumentais, reikia turėti, KĄ argumentuoti, t.y., reikia iškelti teiginį. Mano teiginys buvo toks (suschematintus): matau Šatėnuose tokį ir tokį reiškinį ir vertinu jį kaip blogą. Kai man atsakoma, kad tokio reiškinio nėra, aš bandau pateikti faktus, detalizuoti savo pirminį teiginį - tikriausiai būtent tai tau atrodo kaltinimas. Bet ar galiu aš kaltinti? Hm... Jei manysime, kad kažkas PRIVALĖJO veikti taip, kad to reiškinio nebūtų, tada, ko gero, kaltinti galiu. Bet jei niekas NEPRIVALĖJO, tai kaltinimas kaip toks praranda prasmę: neįmanoma ką nors kaltinti dėl to, ko neprivalėjo padaryti, ko neturėjo būti :). Aš vis dar nežinau, ar tokie veiksmai, kuriuos aš vertinu kaip blogus, Šatėnuose yra norma. Panašu, kad taip. Na, ir ką? Blaiviai mąstantis žmogus supranta, kad jis pasaulio nepakeis. O tas, kas dėl tokių pastebėjimų pasijunta kaltinamas... galimi du variantai: 1) arba jis pats jaučia, kad kažką darė blogai (ar bent jau nedarė nieko, kad būtų geriau, nors galėjo), ir nenori sau to pripažinti - tai vadinama sąžinės balsu, 2) arba jis turi skaudulių (Monikos terminologija) ir dėl jų reaguoja liguistai, t.y., priskiria argumentuotojui tokias intencijas, kurių šis neturi - šiuo atveju yra "kaltinamojo" psichologinė problema.

42332. kampinis to IVS2005-09-15 19:06
Atleisk; tikrai nepamiršau. Auskarą tebenešioju. :)

42333. po palme (naujas vardas DIKTATORIUS)2005-09-15 19:10
Vyriausybinis pranesimas
Rysium su susidariusia situacija, ir atsiradus valdzios vakuumui, po palme pasiskelbia save diktatorium.
1.Nuo sio momento isigalioja komendanto valanda ir neblaivus ir pervarge komentatoriai bus negraziai isprasomi laukan pakvepuoti grynu oru, idant pasikeistu ju tonas ir poziuris i kitus, ne tokius girtus ir pavargusius komentatorius.
2.Nuo sio momento, kiekvienas komentaras ar kreipinys i kita komentatoriu turi prasideti: Ponas/ia/ele, ir tik po to tekstas. Pavyzdziui: Pone, jusu tokiam ir tokiam komentare pamineti faktai...
3.Bent 50% kiekvieno komentatoriaus medziagos turi buti konstruktyvus straipsnio narstymas. I snuki autoriui siulyti grieztai draudziama.
4.Komentatoriams, nesugebentiems atskirti savo asmeniniu problemu nuo komentuojamo konteksto, bus taikomas sankcijos, paminetos #1(ziureti virsuj).
5.Komentatoriai, praleide prie zydrojo ekrano daugiau kaip astuonias darbo valandas, grieztai prasomi palikti svetaine ir kreiptis i durininka sekancia darbo diena.
6.Komentatoriams siulomi keli galimi atsipalaidavimo budai: a.malonus pokalbis diktatoriaus kabinete,(krastutiniu atveju) b.pasivaiksciojimas, c.manksta d.get laid (tam tikra sporto saka)f.savo seimos aplankymas g.prirasytu vaistu gerimas, h.ir t.t.
7.Norintys naujai prisijungti, pristato gydytojo pazymejima apie savo nepakaltinamuma.
8.Autoriams leidziama, prisidengus svetimu vardu, kontrargumentuoti, taciau jiems galioja auksciau pamineti isakymai.
Isakymu nesilaikantys bus atiduodami vietiniam draugiskam teismui. Tuo atveju auksciau mineti isamymai negalioja ir kreiptis i toki komentatoriu Ponas/ia/ele nebereikia. Pasaliniams tokiais atvejais iejimas draudziamas. Vaikams uzdengiamos akys. Kunai ismetami uz duru.
Prasom laukti nauju pranesimu.

42334. kampinis to zeta2005-09-15 19:11
Niekur nebuvau dingęs - bent jau man pačiam taip atrodo. :) Tiesiog toks jau esu - epizodinis. Pasidairydavau, ką veikiat, ir tiek. Ir darbų visokių turėjau. Dar ir geografinę padėtį pakeičiau - iš čia ir visi kiti pasikeitimai.

42335. kampinis to zeta2005-09-15 19:14
Duoklę lieku skolingas. Atidėk terminą, gerai? Kiti deadline`ai spaudžia...

42336. zeta>kampiniui2005-09-15 19:51
Terminas atidetas. Pati dabar kulversciais vartaus per darbus. Ir dar turiu sveciu (i xX nusiziurejus). Parasysiu, kai biski palaidziau jausiuos, tada vel galesim tartis. Labai smagu, kad parejai.

42337. zeta>IVS2005-09-15 19:53
Jin mat su nebo nekalbes. O gal su Nobu? Tai gal su bridaugilom? :)

42345. sangruda2005-09-16 11:52
opiat dvacat pet ,,,RD neskaiciau bet komentarus perskaiciau

42346. kaimietė2005-09-16 11:54
Aš jau kelinta diena galvoju, ko praeivės klausimas vis toks aktualus. Pateiksiu tau šiek tiek patirties iš šeimyninio gyvenimo. Būk tu nors 100 kartų teisi (ir ypač, jei teisi), pradėsi aiškintis, lįsti su argumentais, įrodinėti, geriausiu atveju oponentas užsidarys, blogiausiu – apkaltins kabinėjimaisi, kaltinimais (!!!) ir dar sužinosi, kad tavo hobi kitus valgyti be druskos ir be pipirų. Paskui greičiausiai bus prisimenami laikai nuo Matjošiaus ir Keipošiaus ar net dar giliau su atitinkamomis logiškomis (!!!) išvadomis ir dar logiškesnėmis (!!!) pasekmėmis. Kaip pastebėjau, tokiu atveju dažnai padeda karčios piliulės nurijimas ir pasiguodimas, kad nusileidžia gudresnis. Pasirodo, kad ir neatnarpliojus visų mazgų gyventi galima. Ir nieko. O bandant atmazgelioti , kaip taisyklė, susipainioji dar daugiau. Tada tik kalavijas begali išgelbėti. Bet kam to reikia.

42347. bridaugilos>Zetai2005-09-16 11:57
Kalbekit su manim, po viena ar choru. Svelniai ir be pykcio. Nyku skaityti barnius, nusidriekusius kelis metrus per sias melynas palas. Is salies ziurint atrodo, kad sio teksto autore norejo igelti komentatoriams zinodama, kad tarp ju yra besikandziojanciu kitu autoriu, ar bent jau autoriu pazistamu. Del tokios svogeriskos atmosferos pradedu nebemegti satenu. Ir abr`e galetu kartais susilaikyti nuo autoriu ar ju giminiu apibudinimu. Neidomu man kas ka pazista. Ne to mes cia dairomes.

42348. nemo>Praeivei2005-09-16 11:59
Skaiciau as ir tuos ankstesnius bruzdesius. Na, xX gal ir perlenke, taciau sutinku su juo, kai jis jus patikino, jog tai anaiptol nebuvo klaninis-diedovscininis jusu varymas. Siurkstesniu zodziu, stipresniu nuomoniu pasitaiko ir man tikrai nepatinka, kai tai betarpiskai pavadinama "uzdarumu", "nemokejimu klausytis ir suprast", "liguista psichologija", "kaltes jausmu", o paskutinis isradimas - "diedovscina". Pati nuomones/vizijos/teiginio prigimtis yra tokia, kad, tarkim, nuomone A loginiu poziuriu nesutampa (tad ir atmeta) su nuomone B, C, D ir t.t. Tolerancija kito nuomonei nera loginis, o greiciau pasauleziurinis (ir psichinis) reiskinys, tad kazkaip nedera stipriu nuomoniu nesutapimo vadint "diedovscina" vien todel, kad vienas is nuomones reiskeju gal yra El Hercogas, o kitas - "eilinis" komentatorius. Ir dar - nu neginu as xX tiesos, tiesiog sakau kaip man atrodo. Cia ir Drazdauskiene sove pro sona - niekas is cia diedovscininiais metodais nebuvo isvarytas, nors pasiulymu buta vienam ar kitam. Kad ir Antano komentarai buvo trinami tik tie, kur jau lazda perlenkdavo vulgarumu, bet visi kiti buvo paliekami. Kaip ir Rastenio paklodes. Negi nematote skirtumo tarp daugiau ir maziau mandagiu pasiulymu nesdintis (kas atspindi asmeniniu nuomoniu nesutapima ir i ka galima atsakyt analogisku pasiulymu) ir diedovscinos metodu (kas atspindi sio tinklalapio administravimo strategija)? Nuomoniu buvo, o klanines diedovscinos nebuvo. Tad xX ir sake, kad jam per daug priskyrete. Arba jus tiesiog "diedovscina" vadinate nemalonius pasiulymus eit lauk ir cia paprasciausiai lingvistinis nesusipratimas.

42350. bridaugilos2005-09-16 12:12
Labai pritariu kaimietei.

42353. ežeras2005-09-16 12:39
:) o as labai pritariu tiems , kurie labai pritaria , kadangi ir as uz visuotini vieni kitiems pritarima/ sutarima(t.y. taika bet kokia kaina). p.s."pasiguodimas, kad nusileidžia gudresnis" -...o kai gudresnis(suprask ismintingesnis) nusileidzia - chamukas( ar kitoks blogiukas) mano kazka ten laimejes ir dar labiau isskecia sparnus. p.s. p.s. beje, girdejot putkino isaiskinima kuris is dvieju susimususiu berniuku kaltas? ogi tas ,kuris mustynes pralaimejo ...

42354. kaimietė2005-09-16 12:55
:)
Ėjo du žmonės dykuma. Susiginčijo, susibarė, išsiskyrė. Nuėjo kiekvienas savo kryptim. Po kiek laiko vienas pastebėjo, kad kitas seka jam iš paskos. "Štai, koks aš reikšmingas. Be manęs vargšelis pražūtų"- išvedė. O kitas galvojo: "Vargšelis! Pasipūtėlis! Be manęs pražus."

42356. cikada2005-09-16 13:29
nunu:))) po palme reik skaityt tris kartus...kaip "amzhinatilsi" :))

42357. Keista2005-09-16 13:31
kad niekur neminimas Sv. Antanas, nuo kurio mano manymu, viskas ir prasidejo. Juk tai jis kadaise parodė savo senai pazistamai R. Drazdauskienei kur jai eiti ir ka daryti su tokio lygio rasliava. Bet si uzsigruzino ir pradejo kara pries visus anonimus, is cia ir nesibaigiancios batalijos, simtai nereikalingu komentaru, kaltinimu, ieskojimu...

42360. nemo>keista2005-09-16 13:47
Na, kazkuria prasme ne vienas komentaras nereikalingas. Svarbiausia pavalgyt, issimiegot, but apsirengusiam na ir gal kartais daugintis...

42362. xX2005-09-16 13:52
nemo, gal ir perlenkiu, bet nenoriu, kad ant šių sienų būtų pilamas purvas. Nesvarbu, kas tai daro - Rasa Drazdauskienė, Prezidentas ar pats Aukščiausiasis. Jei ne aš, kas tai padarys? Čia aš būsiu užsispyręs, nors ir atrodysiu "perlenkiantis".

42364. nemo>xX2005-09-16 14:09
Na jus astrokai sureagavote. Galejote pasakyt ta pati, tik paprasciau, nes matesi, kad Praeive sureagavo ne tiek i tai, kas jei buvo sakoma, o i tai, kaip jai buvo sakoma. Kitaip sakant - del tono, o ne del turinio. O paskui del tono ir prasidejo nesupratingos kalbos apie klana, kontrole, tremimus ir varymus, kiekvieno zodzio (is)tampymai, paskui aiskinimai, isvadu dedukcijos ir antidedukcijos. Vandeni nemazai sumaise ir abipusis paironizavimas - vienas ironizuoja, kitas priima tai rimtai, na o paskui atvirksciai.

42365. gegne2005-09-16 14:24
netobula vis tik mumi kalba: tiek laiko neapsisprendziam, ka vienu ar kitu zodziu norejom ar noresim pavadinti. Akivaizdziai truksta vietos turiniui (o gal minciai), nors pastangos, sunaudota energija - tikrai verta pagarbos ir laiko. O gal padetu RD tekstas apie teksta?.. Juk ir sventrascius kompetetingai komentuoja, ir (kaip taisykle) ne autoriai... Tuo ir zavūs Satenai. Gero savaitgalio

42369. rasa :-) 2005-09-16 15:21
sveiki mano brangieji po ilgų ir nuobodžiai lietingų atostogų bulvių kasimų sulčių spaudimų bei agurkų konservavimų vėl sugrįžau pas jus -bet kas čia daros?dėl kažkokios paikos bobelės baigiat viens kitam gerkles perkąst?neverta jūs tokie mieli ir protingi kad daugiau taip šiukštu nedarysit-ir ko cia pestis-man kažkodėl noris užstot tuos skriaudžiamuosius -matyt kažkada kažkas l teingai pastebejo jog esu sukomunistiniu kvapeliu ar religiniu-ai kaip mada ateina...Pas jus žydrieji nėra dedovščinos?-jei dabar mane pulsit -tai dar kartą patvirtinsit,okad praeivė yra kokia yra tau sušniotas xx reikėtų tik džiaugtis nes rūšių įvairovė skatina pokalbius barnius ir tt o šitai poniai autorei mano bendravardei galėtumėm iškrėst bajeriuką-pakomentuot straipsnius taip kaip ji prašo su liaupsėm pasigėrėjimu ir kt gal tada greit sulauktumėm kito tarptautinės "mokskinės" konferensijos pranešimo?labai skanūs baravykučiai su spirgiukais gal neveltui per atostogas braižiaus po tuos krūmus ir tušą tą pigesnį nusirašiau GERO savaitgalio MEILĖSir sutarimo šeimose-Kėdainiai

42370. kampinis2005-09-16 15:23
Netobula kalba, netobuli kalbantys... Viskas normalu - taip jau yra ant šio svieto. Norėtųsi, kad kiekvienas tai suvoktų. Kaip mat išnyktų visi teisuoliai fundamentalistai. O su varymais... Kai kuriems bediskutuojant pritrūkdavo ne tik argumentų, bet ir elementaraus padorumo. O civilizuotas žmogus, kai jį pasiunčia toliau, nebemato prasmės diskusijoms. Tiek to varymo. O štai valymų, gal ne tokių radikalių kaip asmenybės kulto metais, bet būta. Be menkiausio pagrindo ištrintų postų. Tai faktas. Kiek suprantu, ne dėl kokios diktatoriškos cenzūros, o labiausiai dėl nekontroliuojamų el.red. emocijų (labai jau jis emocingas, lyg ką tik iš Kaukazo nusileidęs :)). Esu linkęs tikėti, jog tai praeitis, kurią metas pamiršti. Protingi žmonės visada gali susitarti. O RD , volens nevolens, reikia padėkoti - kad ir už šią diskusiją, kuri, beje, beveik visa buvo apie straipsnį.:) Ir dar, beje: dėkui visiems, kurie dalyvavo, kurdami šitą visai neprastai išrodantį kultūrinį dialogą. Dabar galiu ramia širdžia išeiti į pogrindį (ne visam, neliūdėkit ir nesidžiaukit). :)

42371. Benigna2005-09-16 15:29
kaip manot, ar komentaru skaicius po siuo textu yra jau rekordas melynuju puslapiu? El.redakcija, kaip manote?

42376. po palmei2005-09-16 15:55
-- klausyk, vaikeli, nekaltink visų pamišusiais; iš pradžių tokius kaltino rusų vlastios talkininkais, homo sovieticais, dabar, abstrakčiai, pamišusiais. Kažkur ir kažkada girdėta.

Siūlau pasiskaityti V.Landsbergio kalbų sąjūdžio laikais, tai ir Europos parlamentas neišcenzūravęs tųjų atrodys kaip pamišėlių prieglauda. Nes Tavo po palme, poreikis yra labių labiausiai priemenantis NUOVARGĮ NEIŠSIMĖGOJIMĄ DIDŽIULES KAIP LENINAS PRETENZIJA. Į ką? Į kur? Ar niekas jau neturi patirties - kas bus po to?

42380. IVS > po palme2005-09-16 17:36
Atsakyk žmogui, nebūk gnyda.

42381. bridaugilos2005-09-16 17:39
Jei xX`as yra tasai, kuo cia ivardijamas, ar jis sprendzia, kokius straipsnius ideti? Jei ne, tuomet as ir vel (vel ir vel) nieko nesuprantu.

42382. keista>nemo2005-09-16 18:08
as kalbu ne apie kazkuria, o apie visai konkrecia prasme: komentarai, gal tiksliau ju pretekstas, yra beprasmis, cia nera apie ka kalbeti, nebent tik apie miega, valgyma, grybavima, isizeidimus ir t.t. Boooring...O kokia RD sedi prie kompo ir glostosi savimeile: bardzo protinga esu, tokia "diskusija" isprovokavau tarp situ durniu, kurie is manes juokdavosi
Zmones, kam jus laika leidziat?...Na bet tiek to... kaip svetimu pinigu neskaiciuoju, taip ir i laiko sanaudas nesigilinsiu, tiesiog norejau nusviesti, ko sita dama (RD) uzsiciklino ant internautu.

42383. pasi2005-09-16 18:21
kazkoks beprotnamis... gal pilnatis?

42385. Nebas2005-09-16 18:35
Palmė net nėra medis ir išvis kodėl palmė turėtų už kažką atsakyti? Gal ten išvis "dub dubom, a po seredine derevo" Šiaip dėkingas po palmei, ir kiečiu prie jūros 2005 rugsejo 17 apie 15:30 -16:30 adresu http://www.portofklaipeda.lt/en.php/webcam/220. Ten laivas plauks didelis. DW 72450??. Vaizdelis nekoks ir to laivo dydis nelabai jausis, bet visvien, net prie jūros gyvenantiems rekomenduoju, būna labai gražių vaizdų iki visiško banalumo (ir viskas kas gamtoje labai gražu yra banalumo ribose). Taip pat kviečiu alaus, nes wiskio/brandžio visdar neturiu pusė jūros ar bent marias, nes paksistai padlos dar net nepradėjo atsiskaitinėt. Su pagarba ir gero savaitalio kolkas `salaga` Nebas.

42386. Nebas - pasi2005-09-16 18:41
Prieš pilnatį paprastai skelbimo daug būna-"padori moteris iesko gerai apmokamo darbo" ir atvirksčiai. Nagi ką gero šiandienos laikrasčiai------ Tiltų 21-5; Alksnynės gatvė, dvi jaunos tigrės... nieko naujo Klaipėdoje. Gal dar nepilnatis?

42387. Tas, kuriam prisistatyti nereikia :)) > Keista 423572005-09-16 19:04
Turbūt, tu teisus/-i, Rasa Drazdauskienė laukia vieno vienintelio komentaro :) Ką gi, tarsim porą žodžių. Ji, matome, nekokia rašytoja, o ir bendraujant tiesiogiai kažko stebuklingo iš jos neišgirsi...tik vargu ar galima buvo pamanyti, kad leistųsi užgautą savimeilę gydyti viešai ir taip pasirodytų visiška kvaile. Šiuo atveju dėl jos galima sutikti su dar viena (be pagrindo) sušvitusia žvaigžde - abr. O dėl to vienpusio flirto...kadaise St. Antonio išties pasirinko RD kaip taikinį, bet tik todėl, kad buvo vienintelė iš asmeniškai pažįstamų Š. Atėnų autorių (moterų), ir kadangi jis myli moteris, regis, pirmu o gal antru komentaru pasiuntė ją n.x. Tiesa, Radvilavičiūtės nesiuntė niekur, nes ji patiko tokia kokia yra...bet gal Šv. Antanas tiesiog nesuspėjo - numirė jaunas, jėgų žydėjime. Tokia istorija ir tokios pasėkmės, dabar matome, kad jei komentatoriai - kompleksuoti nevykėliai, tai autoriai - tokie pat ir net blogiau. Metas grįžti anapus. Beje, s. A. priimtas į Dangų :), sąlygos - so far, so good, visiems regardai.

42388. Hm...errata2005-09-16 19:13
regardai regardais, o va pirštai karste visai atrofavos: turi būti patiko tokia,kokia yra bei pasekmės. Przepraszam, vienu žodžiu. Aukot Bažnyčiai nepamirškit ir aš pasirūpinsiu jūsų priešais ;)

42389. praeivė2005-09-16 19:32
Daug tiesos kaimietės ir nemo žodžiuose...

42394. miestiete2005-09-16 20:14
nuostabi kaimietes pasakecia apie dykuma. Dar noretusi zinoti kaip jiems baigesi.

42396. egzorcistas2005-09-16 20:43
Hey, atrodo, reikes vel is sito puslapio varyti apsedima?

42398. ebola2005-09-16 23:55
jeigu as kadaise buciau reagaves i siulymus iseiti...:D Cia nesunkiai gali pabuti ir dviejose rolese - ir varomuoju ir varanciuoju...moterims gal sunkiau - nezinau.Man tai juokas ima kai kazkas ant manes uzvaziuoja.O tas straipsnis tai kiaura nesamone - ir taip aisku - ko cia dar ji narplioti...

42399. po palme2005-09-17 00:04
Kadangi dabar esu visiems viesai paskelbes savo varda autorius,I anoniminius straipsnius viesai neatsakineju. Norintieji gauti asmenine audiencija, kreipiasi arastaunesakiau@gmail.com eiles tvarka.
Nebai, dekui, butinai dalyvausiu

42400. IVS2005-09-17 00:52
Didysai Diktatoriau po palme, ar kasdien po satena suvalgysit, ar užteks po vieną penktadieniais?

42411. zeta2005-09-17 15:49
superekstramotografo@gmail.com

42412. Nebas2005-09-17 16:12
re:http://www.portofklaipeda.lt/en.php/webcam/220. Veluoja truputuką laivelis, bet per pusvalanduką pasirodys. To: miestietė - už abejingumo pelkių - vienatnės dykuma. Ten medis stovi. "Neišsigąsk - tai aš".

42415. miestiete ne(la)bui2005-09-17 18:54
jeigu atrodote taip pat kaip rasote tai galiu ir issigasti.

42416. miestiete2005-09-17 18:58
Klaipedos uostas. Saugus universalus. Tikiu kad tikrai taip. Na ir kas?

42419. ad Antonium epistola2005-09-17 21:26
video te rarissime hic apparere, quare latescere vis? :)

dic mihi, quaeso, unde Latinum edidiceris; puto te perbene scribere etiam loqui, eo tamen fluenti modo loquentem novi solum philologiae studentem, qui de pluribus valde prostitisset, i. e. sua persona, eruditione et aliis propriis. nescio, an tu sis ille, si sic est, scripseris forsan mi notam, sin autem - scribe quomodocumque, quia quaero ubique sodales Latine loquentes, putabam te velle adjungere. valeas.

42421. xX2005-09-17 22:19
Dabar esu Klaipėdoj, po Ganelino & Co improvizacijų seniems judantiems kadrams, fone vyksta diskusijos apie poeziją ir mokslinius straipsnius, žvaigždes, sekretores, (girdžiu fone...).
Yra apie ką diskutuoti ir be RD tuščių provokacijų. Tokių provokacijų gali kiekvienas mokantis rašyti kvailys surašyti paklodžių paklodes. Tikrai, beprasmių judesių nemėgstu, jie yra ne tik mano, o mūsų visų nuostoliai. Mes priversti minkyti molį, iš kurio nebus žiedžiami puodai. Mes nuo jų nei dvasiškai, nei morališkai nepraturtėjam, mes veliamės į tuščius ginčus ir galų gale ... nemanau, kad kažką vertingo įgyjam. Bet, ačiūdie, tam yra tesinė sistema. Gal aš nesu teisus ad hoc - pažiūrėsim.

42422. Rasa2005-09-17 23:47
Leb wohl, du blonde deutsche Maid,
Mit deiner Augen Schimmer!
Leb wohl, Herzlieb, uns ruft der Streit,
Doch dein gedenk ich immer!

42423. Nebas - miestietė2005-09-18 00:09
Uostas. Mano darbas. Uostas mano maitintojas. Uostas. Laivų ugnys naktį. Uostas; rūkas virš veirodinio vandens saulei spiginat rytą; kai temperatūra minus 15 ir be jokio vėjelio. Banalu, bet gražu. .. ir dar tame rūke tarp laivų prie krantinių plaukioja gulbės. Net turgui toko paveikslo nerasi.

re: vienatvė/medis. nekreipk dėmesio, toliau eilėraštis nekoks, jeigu tai išvis eilėraštis. "Vienatvės medis liūdnas .... silke palaistytas nebesužaliuoja; padla. Ir tu teisi - na ir kas? Tiksliau who care?


42427. miestiete2005-09-18 12:24
suprantu. Turiu sentimentu klaipedos uostui.

42433. 日本語 Neb2005-09-18 17:08
孤独のための悲しい木

42451. Anthony > 424192005-09-18 20:58
Monica [?], kitąkart tiesiog į meilą, nes čia mano vėlė būna retai... gratias maximas tib` ago pro epistula tua iucunda, attamen ullus sapiens, seu potius dici: homo, qui se sapientem appelaverit, in hoc foro iam proposuit mi unam inceptionem Latini fovendi, sed tempus semper deest, quamobrem compulsus eram ideam illius repudiare. Qua de causa debeo etiam tuam propositionem relegare dicereque tibi: nescio, quem philologiae studentem tu in mente habes, ego autem non diu germanicae phil. studebam et post hoc ex patria decessi. Quod non impedivit mi deridere illos, quos aliquando novissem: R. Drazdauskienė, S. Geda, G. Beresnevičius et allos moros hinc scribentes non quidem ad hoc potentes :) Istos spero me oblivisse, sin autem, eant in malam crucem, quia nullo modo queunt me nunc afficere. Gratiast iterum pro laudatione mei Latini, tu etiam, mea sententia, valde bene scribis et nullius colloquii Latini ad perficiendam linguam indiges ;)

42457. ėĖ to xX`ui 424212005-09-18 21:55
Nusiramink xX`e, kaip į snukį jau porą šimtų metų civilizuoti žmonės neduoda, taip pradeda ir į teismus nesikreipti.

Norisi bet glitu.

RD numarino save ilgam, kaip ir jonušėlis.

Tu man, moteriai, tik vieną paaiškink, kas čia buvo motyvas - pinigai ar ambicijos

42459. IVS2005-09-18 22:07
"... kaip į snukį jau porą šimtų metų civilizuoti žmonės neduoda, taip pradeda ir į teismus nesikreipti." Va čia Mintis. Viena iš tų, kur nežinojau, kad žinau, kol neperskaičiau. Vis galvodavau, kad kažkas yra jechidno tuose teismuose. Tai civilizuotos muštynės, bet vis tik muštynės. Nors... su kai kuriais vilkais nori nenori tenka vilku kaukti, tam kad suprastų. O gaila. Čia kaip su tais žmonėmis, kurie be persotojo kartoja, koks aš geras, koks aš geras. Vienintelis vaistas atrėžti: "Aaš irgi geras, net labai geras. Kaip tau pasisekė, kad sutikai tokį puikų žmogų, kaip aš." Ironija? Sarkazmas? Jie tai priima už gryną pinigą ir užsičiaupia. Išbandžiau.

42460. Xu2005-09-18 22:08
Informacijos stoka,suzadinusi ambicijas,pastume nuo bedugnes krasto.Bet RD tai niekuo negresia-pazystu Vylniaus fifas:)Nauda abipuse-SA pasigarsins-RD pasireklamuos. Vylnius-ne kaimas.Pyrstais kvailiu nebadys. Iskilios damos turi teise nesiot patinkama skrybelaite priderinta prie stringu.Linkejimai Strazdauskui.

42462. >42433. 日本語 Neb2005-09-18 22:48
Ar, 孤木, jau taip prispyrė, kad reikėjo išversti?

42466. Nebai, pabandyk dar ...2005-09-18 23:13
42462> Koks intelektas, koks pastabumas, koks modernumas, o jau jumoras (neišpasakytai sąmojingas) - paprašysiu, kad tau ledų tėveliai nupirktų

Nebai, pabandyk dar ... - pats tur būt nepagauni, kad tampi minimalistinės japonų kultūros aidu. Na ir Memelio dvasia - netikėta.

42469. >42466. Nebai, pabandyk dar ...2005-09-18 23:27
"Bac. I mimo!" - Odessa, Papandopola. :))))

42473. ai ai kaip negerai, bac i mimo, ai ai2005-09-18 23:37
ai ai kaip negerai, bac i mimo, ai ai.
Bet šiaip.
Klausyk, gal nestoi pod streloi - čia du kvaileliai (palyginus su tavim) šnekasi - Aš ir Nebas

42474. Keule2005-09-18 23:43
Kaip tik "kvaileliams ` turi buti rezervuota vieta po kranausko styrancia strele. Ateina genijai, bet kazkodel isnyksta, ale kvaileliaiuai lieka visada....:(

42476. >42473.2005-09-18 23:46
驚異 :)) P.S.: Gardaus pokalbio užkandžiaujant, 鷹. :)X

42477. Sprendinys:-/2005-09-18 23:47
Dekonstruktoriaus dekonstrukcija?

42482. bridaugilos2005-09-19 04:46
A jus suprantat bent, ka uzrasot hieroglifais? Nenoriu atsistot "pod strieloj", tik siaip smalsu..

42860. edva2005-09-24 16:08
Koks įspūdingas Rasos Drazdauskienės šleifas!

Rodoma versija 22 iš 22 
8:46:10 Mar 7, 2011   
Mar 2010 Mar 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba