ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-02-07 nr. 687

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Imobilizacija (52) • "Šiaurės Atėnų" redakcija sveikina skaitytojus (ir truputį save) su dar vienu savaitraščio gimtadieniu ir labai linki (48) • JONAS JACKEVIČIUS. Spektaklis Romoje (3) • "Šiaurės Atėnai" – daugiau negu laikraštis (29) • NEIL WILLS. Mohavio telefono būdelė (6) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Modernybės paraštėse (30) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (9) • RŪTA TAUKINAITYTĖ. Dialogas "Maldyje" (11) • JURGA ARMANAVIČIŪTĖ. Apie gylį ir plotį (4) • MARK COUSINS. Knyga ar filmas? (3) • VYGANTAS VAREIKIS. Prie Baltijos (22) • NOMEDA GAIŽIŪTĖ. Du nauji karoliukai vilko dantų vėriniui (3) • Pasakoja JUZĖ ŠIDLAUSKIENĖ, gimusi 1908 m. Grendavės kaime, Onuškio parapijoje, Trakų apskrityje. "Gyvenau kap ancis an vandenio" (19) • SAULIUS MACAITIS. "Vienos dienos kronika" (1) • JURGIS JANAVIČIUS. Vasara su Cezariu (4) • Karaliai (6) • mano laiškas tau (160) •

Modernybės paraštėse

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Federico Patellani. Žiūrint į karinio lėktuvo griaučius. 1945

Kas šiandien yra modernu, šiuolaikiška, atitinka laiko dvasią ir stumia tą laiką pirmyn? Kas šiandien yra vektorius, rodantis kelią Vakarų civilizacijai? Aišku – tai pinigai, vartojimas, globalizacija, išnaudojimas, paremtas darbo jėgos akių muilinimu – popsinės kultūros stabais uždengiant žvilgsnį į realybę. Tačiau tai yra senokai susiformavęs poindustrinės visuomenės kompleksas, kuris šiandien yra pasenęs ir trivialus.

Didžiausias absurdas, kai ši visuomeniškai persenusi idėjų sampyna pristatoma kaip naujausias galimų idėjų žodis, naujausias progreso atradimas, netgi visų procesų pabaiga ir tobulybė, įsikūnijusi "čia ir dabar" ir kurios atžvilgiu įmanomas tik sekimas, o ne ėjimas kažkur pirma jos, ieškojimas kelių pirmyn.

Tačiau tai socialinė ir ideologinė senovė. Popsas ir jo reiškiniai, po teisybei, sukriošę ir persenę, kaip ir sekuliarizuotos visuomenės idėja, kuri atitinka XVIII a. realijas filosofų galvose ir XIX a. realijas ideologinėje ir technologinėje aplinkoje, turiu omenyje evoliucionizmą, geležinkelius, telegrafą ir kitas vertybes, kurios nuolat besikaupdamos kėlė įspūdį, kad progresas vyksta ir kad žmonija tobulėja, tobulindama technologijas. Ir kad ateis toks metas, kai visuomenė nebeturės niekuo daugiau rūpintis, tik naudotis technologinio progreso vaisiais. Dabar leidžiama numanyti, kad ši komunizmo ar rojaus žemėje epocha jau atėjusi, tereikia naudotis tuo, kas yra, naudotis iki galo – daiktais, pramogomis, malonumais. Maždaug kaip Romos imperijos apogėjuje, kai šūkis carpe diem ir reiškė šūkį naudotis civilizacijos malonumais; pliuralizmas ir tolerancija Romos imperijoje klestėte klestėjo, imtinai iki pedofilijos, homoseksualizmo, valgio kulto ir savotiško popso – tuometinės muzikos, freskų, statulų, hedonistinių filosofijos atmainų etc.

Tačiau pirmieji barbarų milijonai jau telkėsi apie Romos perimetrą, o iš Mongolijos ir Kinijos gelmių pajudėjo hunai.

Tuo metu moderniausi ir labiausiai nūdieną atitinkantys reiškiniai buvo ne tie, kurie ideologiškai buvo pristatomi kaip tokie, o tie, kurie turėjo ateitį, teikė kitabūčio versiją. Tai krikščioniškos katakombos ir pirmieji kankiniai, tai ideologiškai, kultūriškai ir politiškai atmesta ir pasmerkta periferija. Beje, jei norime, alternatyva šiam pasauliui buvo ir gotų armijos, kurios dar tik laukė savo valandos. Ji išmušė – IV a. pabaigoje gotai persikėlė per Dunojų. Dar ne kaip visa naikinanti jėga, o kaip imperijos draugai. Už tą draugystę imperija turėjo paaukoti save pačią.

Ateitį turėjo tos galios, kurios išpažino vertybes, pranokstančias sekuliarizuotą ir sinkretišką Romos dvasią. Ir barbarai, ir pirmieji krikščionys, kurie, nežinodami šito, jau artėjo vienas į kitą, į gyvybingąją naujosios viduramžių Europos sintezę, tuo metu dar nenutuokė vienas apie kitą. Tačiau jie turėjo bendrą bruožą – idėja ir bendra sėkmė jiems buvo svarbesnė už individualią gyvybę, visų pirma už savo gyvybę. Barbarai, kaip ir krikščionys, mokėjo mirti. Lygiai kaip ir šiandienos islamo fundamentalistai. Ir jie turėjo idėjų. Barbarai – fizinio viešpatavimo, krikščionys – dvasinio. Jų keliai negalėjo nesusitikti, ir jie perėmė Romos palikimą. Drauge su žydiškuoju. Roma visąlaik buvo kupina paniekos mirčiai, tačiau po Augusto epochos šitai praėjo. Romėnai buvo ištikimi Romos idėjai, tačiau, tapusi megapoliu ir metropoliu, religijų ir tautų maišalyne, Roma virto plebėjų siautėjimo vieta, nuo jų patricijai slėpėsi atskiruose kvartaluose už aukštų sienų. Romėnai jau nebeturėjo karinės prievolės, o siųsdavo į karus samdinių armijas. Idėjų taip katastrofiškai trūko, kad ja tapo imperatoriaus dieviškumo idėja, – kitokios bendros visai margaspalvei imperijai paprasčiausiai nebuvo surasta. Ir nieko nuostabaus.

Taigi ateitį turėjo tie, kurie valdė gyvybingas idėjas.

Kas gyvybingas idėjas turi šiandienos sekuliariame pasaulyje? Nesvarbu, koks jų etinis turinys. Be abejo, islamo fundamentalistai, anarchistai, antiglobalistai. Visi anti-, tačiau pozityvią aiškiai apibrėžiamą idėją turi tik islamistai, o tiesiai ištarta ši idėja – nei daugiau, nei mažiau, kaip pasaulinis islamo įsiviešpatavimas, JAV ir apskritai Vakarų civilizacijos sugriovimas. Antiglobalistų vizija skendi rūke – lyg visuotinės gerovės ekologinė visuomenė, lyg nenuilstančios permanentinės kovos su monopolijomis idėja, kuri save savyje ir uždaro. Bet ji nors romantiška. Savo tikrųjų tikslų ji gal ir nežino ar nesugeba suformuluoti, kas, po teisybei, nieko keista. Bet ateityje šios jėgos gali būti lemiančios, ir nieko nuostabaus, jei jos susivoktų galinčios sužaisti daugiau nei pusantro tūkstantmečio senumo partiją – anarchizmui ir antiglobalizmui kaip naujiesiems "ekologiškiems barbarams" gali būti naudinga jungtis su katalikybe ir protestantizmo srovėmis.

Idėjų, koks turi būti kitoks pasaulis, turi krikščionybė. Ir visų pirma – katalikybė drauge su stačiatikių bažnyčiomis, kurios išlaikė fundamentaliąsias Romos krikščionybės ir bizantinės krikščionybės, katalikybės ir stačiatikybės (ortodoksijos), formas ir turinius. Tai tradicija, tradicijos, patikrintos laiko. Galime įtraukti ir evangelikus reformatus, liuteronus, baptistus, kurie dar tveriasi į savo XVI a. išganingąsias doktrinas, malonę, laisvę ir Dieviškąją prievartą. Visų evangelinių tradicinių religijų idėja yra tokia: žmogaus ir Dievo santykis yra arena, kurioje sprendžiasi ir žmogaus, ir visuomenės likimas. Ne taip svarbu, koks to santykio rezultatas – ar gniuždantis, ar pakylėjantis, bet jis visada yra nuskaidrinantis žvilgsnį.

Ir grįžkime prie klausimo – koks judėjimas, kokia ideologinė kryptis lemia šiandienos pasaulio įvykius ir kas yra naujausia, kas naujau už postmoderną ir antiglobalizmą?

Be abejonės, naujausia ir gyvybingiausia šios dienos srovė yra fundamentalizmas.

Būtent fundamentalizmas. Islamiškasis, iš kurio galime daug ko pasimokyti, ne tik neigiamo. Fundamentalistai yra ir globalizacijos priešininkai. Jie fundamentaliai atmeta šiuolaikinę visuomenę su jos vertybėmis.

Fundamentalizmo nereikia painioti su konservatyvumu. Konservatizmas – tai pasenusio postmoderno išraiška. Ir atvirkščiai – postmodernizmas šiandien yra konservatyvumo išraiška, postmodernas yra paskutinė konservatorių minties citadelė.

Kas yra konservatorius? Tas, kuris nori, kad jam viskas būtų aišku, pateikta ant lėkštutės, jau gerokai apvirškinta; konservatorius yra socialinis bailys, negalintis sutikti, kad esama situacija gali būti pakeista, pajudinta. Jam tai nepatogu.

Juodasis Renesansas – štai kas šiandien gali būti įdomu. Juoduma – tai labai daug šviesos aplinkui. Juoda – tai naktis prieš auštant. Juoda į save susiurbia visas kitas spalvas.

Juoda įgalina raudoną, juoda įgalina baltą. Ir juoda – tai atsidavimo, nuolankumo spalva, pasirengimo aukai ir aukojimosi spalva. Anarchistai irgi mojuoja juodomis vėliavomis. O kunigai nuo amžių nešioja juodas sutanas. Tai garbinga spalva, reiškianti atsakomybę ir aukojimąsi; vilties ir tikėjimo žmogumi bei socialinio teisingumo galimybe spalva.

Ateities pasaulis remsis juodos spalvos pamatais, tik tada jis pats žaižaruos ir bus saugus. Struktūros visada yra slegiančios ir valdančios, tačiau vietoj struktūrų KB (kuri pati struktūruota) siūlo aplinkai visiškai atsakingą vertybių sistemą, išsigelbėjimą nuo depresijų, stresų. Struktūra, kurią KB siūlo pasauliui, visų pirma yra dvasios struktūra, o dvasia niekada nebūna struktūruota; ji slypi įvykiuose, mintyse, perduodama tradicijos, ir dvasios nereikia painioti su medžiaga, kuri ją transliuoja. KB yra netobula. Dievas tobulas. Tai normalu. Negi norime, kad būtų atvirkščiai. Vienas yra teikiantysis, kitas – gavėjas, o gavėjas visada perima ne tiek daug šviesos, kiek jam duodama, – tačiau moderniame pasaulyje vakariečiui ar europiečiui daugiau šviesos ir nėra. Dvasia, kuria du tūkstančius metų alsuoja Europa, yra krikščioniška. O krikščionybė tokia tobula, kad ji atitinka visus pagoniškuosius pagrindus, jie perimti, apimti ir susinkretinti. Ir pakylėti Kristaus meilėje. Marijos globoje. Dievo Tėvo glėbyje. Šventosios Dvasios dosnume. Visa tai buvo žinoma ir pagonybei, Šiaurės Europos keltų, germanų ir baltų religijoms. "Pagonių dievai" Europoje ir Mesopotamijoje rikiuodavosi triadomis, kurias papildydavo deivė motina. Visa kas įimta, viskas perimta, ir todėl krikščionybei Lietuvoje nėra ko peštis su pagonybe – prie to paties abi artėja iš skirtingų pusių, bet siekis – dorovinis. Tai sieja ir KB, ir Lietuvos pagonis – to nereikia bijoti, juk niekas, bent jau šiandien, nebijo kontaktų su evangelikais reformatais ar liuteronais; pagonybė Lietuvoje pernelyg sena, kad ją kas nors galėtų iš tikrųjų sunaikinti.

Tai ir gerai. Katalikybė yra tobula religija, sujungusi Romą su pasaulinės civilizacijos dvasiniu vektoriumi, būtent katalikybė nuo Tėbų, Memfio ir Babilono veda į Jeruzalę, Atėnus, Romą, Vilnių ir Lisaboną. Ji veda per Jėzų Kristų, kuris yra sintezių sintezė, Žmogaus ir Dievo sintezė, meilė ir tobuliausias pažadas žmonijos istorijoje.

Daugybę dalykų, daugybę šiukšlių esame sukaupę būtent dėl prisirišimo prie skirtumų, o ne prie bendrybių, prie formos, o ne prie turinio. Mes, kaip katalikai europiečiai, esame pasaulio civilizacijos vektoriaus priešakyje.

Tačiau kas yra atsitikę? Kodėl tiek nesupratimo aplink?

Kokios galimybės išspręsti susišnekėjimo klausimą ir kokie reikalai su pasauliu ir dvasia, kurie palengva ima tolti vienas nuo kito?

Ką gali daryti Lietuvos Katalikų Bažnyčia?

Visų pirma būti moderni. O tai šiandien reiškia – tęsti Vatikano liniją ir jai atstovauti, nes tai yra pati archajiškiausia modernaus pasaulio išraiška. Tai yra žavu, nes tai tikrosios Romos reliktas, tikrosios, milžiniškos civilizacijos laidas. Maskva ar Konstantinopolis varžėsi dėl Trečiosios Romos titulo. Kam ta "trečioji", jei niekur nedingusi pirmoji ir vienintelė Roma, kuri paveldėjo romėniškos civilizacijos vektorių. Judėjiškos ir graikiškos taip pat. Nebūkime naivūs – Roma kaip tokia susiformavo ir gentiniu pagrindu, tai ir Viduržemio jūros baseino civilizacijų, ir Šiaurės Europos tradicijų lydinys. Ji sinkretiška – nebijokime to žodžio, o jos dogmos gina sinkretiškumą, gina laisvę, o ne ją stingdo. Kartoju – Romos Katalikų Bažnyčios dogmatika ir teologinės doktrinos pritaikytos Europai ir sinkretizuoja visą žmonijos civilizacijų palikimą nuo Babilonijos ir Egipto iki graikų ir romėnų, nuo germanų iki keltų, baltų ir slavų. Dogmos gina Europos senųjų religijų ir Artimųjų Rytų religinį sinkretizmą, kuris yra amžino katalikybės gyvybingumo laidas.

Pietų Amerika irgi savitai individualizuojasi ir vienijasi tik per katalikybės ir etninių religijų sintezę. Tai natūralu, kaip natūrali ir juodoji Madona, ir juodasis Kristus Afrikos bažnyčiose.

Ir todėl Katalikų Bažnyčia turi teisę kalbėti tiek Dievo, tiek tautų, tiek civilizacijų vardu. Visų didžiųjų civilizacijų, kiek jų yra buvę.

Ir ji šiandien vienintelis balsas, turįs teisę kalbėti Vakarų pasauliui liepiamąja nuosaka.

Prie to vartotojų visuomenė tarsi nepripratusi, – jai neliepiama, jai siūloma rinktis, tačiau kiekviena reklama veikia sąmonę ir pasąmonę ir liepia. Ji yra maksimaliai prievartinė. Liepia valstybės, liepia darbdaviai, liepia koncernai. Žmogus nėra laisvas, jis savo darbdavio įkaitas, firmos belaisvis, kurio mintis, ketinimus ir veiksmus lemia ne kas kita, kaip vartotojų visuomenės poreikiai, pagal kuriuos jis formuojamas. Jam sakoma, kad jis laisvas, bet didesnio civilizacinio kalinio už jį nėra. Jis laisvas judėti, bet jo laisvę realizuoti sunku, nes judėjimas kainuoja, o be to, žmogus pririštas prie darbo vietos. Jis laisvas judėti, tačiau bet kuriame pasaulio taške jis atsiduria tik kitoje klimato, o ne civilizacijos juostoje. Visur tas pats globalinis kaimas. O jame jis pakeisti negali nieko. Jis negali sakyti "ne", nes nėra adresato. Monopolinis kapitalas adreso neturi. Jis visur ir niekur. Ir jis liepia, jis sprendžia, o žmogų jo įsakai pasiekia per daugybę instancijų, ir susekti pirmojo impulso nepavyks.

Ir jo veiklos sritis vis plečiama, žmogaus laisvės sričiai vis nepastebimai siaurėjant.

Yra sakoma "taip" visam tam, kas plečia sekuliarųjį lauką, viskam, kas neturi adreso. Ir naujųjų kultų, ir "Coca-Cola", ir eutanazijos idėjos, klonavimo tėvynių lyg ir nėra, jos visur ir niekur. Ir jų negalima apčiuopti, jos nuolat juda reklamomis, mintimis. Jų atstovų kalbų ir reklamų perkimšta žiniasklaida.

Šios pasaulinės tendencijos veda į tą pasaulį, kuris neturi orientyrų ir nesugeba pasakyti net kas jis yra. Susivokti jis gali tik turėdamas tradiciją. Tradicija yra kaip veidrodis. Jeigu ji yra, galima pasitikrinti, ar tu jai tolimas, ar artimas. Ar tu jos vektoriuje, ar iškritęs iš jo, ar regresavęs, – visa tai pasitikrinti įmanoma tik esant didelei ir galingą istoriją turinčiai tradicijai. Vakarų pasauliui tai krikščionybė, o mums, suprantama, katalikybė, Romos tradicija. Būtent todėl gausėja kultų – nuo popsinių iki naujųjų religijų ir guru. Idant tradicija kaip tokia būtų aptemdyta ir pasitrauktų į šešėlį. "Tradicinis" protestantizmas, atsiradęs ir identifikavęsis būtent kovos su tradicija metu, yra tradicijos šaka, kuri išsikovojo teisę būti tradicijoje kitokiu būdu. Tačiau vėlyvosios protestantizmo skiltys, pavertusios jį tūkstančių sektų chaosu, tikrai nepriklauso tradicijai, nors būtent dabar jos ir yra populiariausios – nes perėmusios savo pasaulio, medžiagiško vartotojų pasaulio kalbos stilių ir reklamos įvaizdžius.

Ir jos nesako šiam pasauliui "ne". Jos kaip tik apsimeta tradicijos elementais, jos centriniais vektoriais. Ir jos veikia, jos pripažįstamos ir globalizacijos nešamos į visas pasvietes.

Katalikų Bažnyčia vienintelė šioje sumaištyje neša veidrodį. Ji vienintelė sugeba, išdrįsta pasakyti "ne" šiame vertybinius orientyrus praradusiame pasaulyje. Ji leidžia orientuotis, susiprasti, sustoti, apsidairyti, susivokti. Ta jos galia pavojinga sekuliariajam pasauliui, vartotojų visuomenei. "Ne" netinka ten, kur reklama visada vyrauja ir visada sako "taip, taip ir dar kartą taip".

Ir atrodo, kad tikroji modernybė slypi fundamentalizmuose. Ateitį jie turi neabejotinai, jeigu ir ne šviesią, tai tikrai didelę. Į tai atkreiptinas dėmesys reflektuojant dabartį.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


12499. ėĖ2004-02-09 00:55

... ir vėl B. gieda smulkmenas, - pirma atėjusi į galvą mintis, - kaip automobilis numarino nacionalines kultūras. 

  • O Mūsų Bažnyčia per daug ciniška dabar - prisiminkim kaip ji šliuchiškai paprašė kažkokio politikiūkščio atsistatydinti, 
  • ir per daug turtinga - suvokimui tai labai trukdo. 

Beresnevičiui laikas pradėti iš tikrųjų mąstyti, o ne žaisti rusišką žaidimą su revolveriu, kaip socialistui Landsbergiui. Beje intelektualai ir politikai iš jo jau nebesityčioja, o gailisi tos bendruomenės, kuriai tenka jį atstovauti (sakyčiau Pliseckaja)

Viskas dar tik prasideda ir niekas nėra toks idiotas spręsti kame reikalas - palaukti reikia, kol susiklostys bent kontūrai.


12506. ebola2004-02-09 09:29
galetu beresnevicius vietoj cekuolio kalbeti per tv.Butu kur kas smagiau pasiklausyti.Medijos pamokslininkai...As tik pasigedau daugiau demesio tam netramdomam kapitalui. Stai kur nera ir nebuna fundamentaliu pasikeitimu ir kas "burnina" ta prakeikta reklama vaiku smegenukuose.Pasikeicia tik "turetojai".Kapitalo valdytojai.Aisku, jie tik tiek savininkai kiek ir zemes - nei si nei pinigai nepriklauso niekam...Vot kol nebus taip, kad zmones begtu nuo pinigu, o ne i juos kaip drugeliai i liepsnas, tai fundamentaliai nieks is tiesu ir nepasikeis - suras kompromisa su jais ir baznycios ir menai, o keisis tik vardai ir datos. Ir dabar tiek tuos baznytininkus tiek bet kuri azijos imama vietinis nafta apsirijes monstras gali suvalgyti pusryciams uzsidejes ant tosto.O paskui prisukti vietini koki zaislini spaudos ar tv politini obozrevateli kad ji pateisintu.Kita vertus malonu, kad kazkas spaudoje isvis paraso, kad islamo fundamentalizmas nera "blogio jegu ideologija". Nors man tai jis ziauriai nesimpatiskas. Man teko gyventi su keliais tokiais irakieciais vienam name, kur jie rinkdavosi gaujom su susnimis jeroglifu primargintu tekstu ir susede ratu burdavo kazkokias sektantiskas tantras.Gaila, kad as ten buvau panasiomis teisemis.Ju elgesys buvo toks, kad jeigu jie butu cia, lietuvoje, as nieko nedelsdamas imciausi lazdos ir lupciau nelabai paisydamas kuno vietos.Todel kartais tokie "globalus" samprotavimai, mazai gilinantis i savo prigimti, kelia liudna sypsenele.

12513. Anarchistas :-) 2004-02-09 10:49
kaip zinia buna anarchistų, kurie atmeta viską - valdzią, moralę, bet ne \Dievą. Todel man Beresnevicius limpa prie sirdies.

12519. ebola2004-02-09 11:30
"....the anarchist position, as I understand it, is that individual liberty should be maximized, along with individual responsibility" Atmeta morale bet ne dieva? Tai paimi kirvi ir atskiri, a ne?

12525. Rino :-) 2004-02-09 13:08
Nezinau ar gerb.Beresnevicius skaite Hardt`o ir Negri pries pora metu Vakaru intelektualini pasauli sukretusi veikala "EMPIRE"...Ten ta pati pagrindine ideja: arteja visuotines globalios "imperijos" metas - imperijos be sienu, be centro, be sostines, be adresato...kapitalo "imperijos" ir tai,beje, visai dar nereiskia globalumo, nes globaliais teistengia buti tie kurie turi kapitalo, taip buvo ir bus visada - kulturiniai ir milijonai kitu skirtumu isliks, bet zmogus nukeliaves i bet kuri zmoniu bent kiek gyvenama krasta neisvengs sios "imperijos" "valdzios", arba, tiesiog priklausymo nuo jos primetamu egzistavimo principu - esa jie persmelks visa pasaulio sistema ir patys bus ta sistema...Reik pasakyti, kad tai isties dideli susirupinima kelianti problema ir panasu, kad turinti pagrinda. Taciau, kaip ten bebutu, nepamirskime,kad visu socialiniu kismu transliuotojas, laidininkas ir priemejas yra zmogus - tai kas socialineje teorijoje vadinama social agent and the agency.Visai nebutina ispazinti ir lenktis pasaulines sistemos, visuotines kapitalo "imperijos", nesvarbu kaip pavadinsi, vertybems ir idealams.Taip, priklausymas jai - neisvengiamas, ir pabegti nuo jos negali, bet uztat gali naudotis jos teikiamomis galimybemis ir kreipti savo veikla kita linkme, galu gale bandyti kazka bent minimaliai pasiulyti alternatyvaus(bent jau sistemos kritika-o tai nemazai).Kita alternatyva - chaosas...arba, taip,- fundamentalizmas, kuris, deja, nera "idejinis"(o Beresnevicius bent jau savo straipsnyje ji taip apipavidalino..)ir nera kas tai naujo - fundamentalizmas kyla is opozicijos pasaulinei sistemai, kitaip tariant, negalejimu pasinaudoti jos teikiamomis galimybemis(del ko,beje, jokiu budu negalima vienasaliskai kaltinti vien tik pacius zmones ar ju religija)ir daznai tarnauja "tramplynu" joms pasiekti. 60-taisiais-70-taisiais metais JAV kilo ir buvo labai stiprios ivairios komunistu, maoistu, feminisciu ir kt. "alternatyvios" sroves.Ju tarpe buvo daugybe izymiu zmoniu - ivairaus elito sluoksniu(ypac gerai apmokamu universitetu destytoju:daktaru, profesoriu...). Zmones klykdami uz sias idejas net nesusimastydavo, kad juos pacius maitina ir rengia sistema kurios jie esa taip nekencia, kad jei ne si sistema, tai ir nei siu ideju, nei judejimu nebutu kile. Jie patys, galu gale, buvo jos produktai, joje susiformave.Mes su jumis ir Beresnevicius taip pat yra sios sistemos dalis ir deka jos gyvename.Mes ja naudojames, bet nebutinai turime garbinti jos vertybes.Kita vertus, sios vertybes produkuojamos pacios sistemos, todel nera lengva joms pasipriesinti. Nauju Ideju truksta globaliu mastu, taciau zmones kasdienese gyvenimo praktikose nuolat kuria sau priimtinas alternatyvas ir gyvenima stengiasi(ir neretai tai neblogai pavyksta)paversti komfortabiliu ir kas svarbiausia - prasmingu.Jei fundamentalistai ar kataliku bei staciatikiu Baznycios ir turi/es ka pasiulyti alternatyvaus - tai vistiek neimanoma nuleisti tu ideju mechaniskai is virsaus ir pasakyti:"Tai verta demesio, tai - prasminga"...Zmogus turi priimti tai samoningai, jis pats atsirenka.Ir jeigu kazkokiam reklamos vadybininkui ar menedzeriui jo veikla ir egzistencija siame pasaulyje atrodo prasminga ir jis ja iprasmina tomis sistemos vertybemis - tai ji ir yra prasminga, kol tokia jam bus.Reikia atsisakyti tos elitistines prieigos...(kuri ryski ir Beresneviciaus straipsnyje).

12529. ebola2004-02-09 13:53
cia ne elitistine prieiga.Galu gale prieiga neturi jokios reiksmes.Sitos, populiariosios vertybes nera net verta tema, nes jos NEVERTYBES.Uzsitikrinai sotu, "saugu" urva - pasiekei savo vertybiu aukstuma, na ir? Kas toliau? O toliau - nieko, degradavimas, todel kad po kiekvienos virsunes seka pakalne.Tik klausimas i kuria kopi - ta sliuzu virsune ar ta sakalu.Jeigu i ta sliuzu, visi pritars, nes visi ja renkasi.Ten veda tave uz rankos nuo mazumes.O apie ta didziaja kalba kaip apie netikra, nes tie kas pasieke, su jais nebesusisnekam, jie musu nebepalaiko, isskrido velniop...Ar pasiekimas patapti zhydomasonu lozes nariu??? Ir kokie reikalavimai tokiam pasiekimui? Kiauras antras galas, principu nebuvimas, "charakterio" lankstumas" ir truputis sekmes...Nieksiskumas irgi netrukdo.Ir kaip sitas elitas elgiasi, kokios ju "prieigos"? Manau joks kad ir labiausiai pasiputes inteligentelis nepajegus iskresti tokiu slykstybiu kaip tie pinigu isalke sunys...nebent prie ju prisijungtu.

12552. Edma2004-02-09 16:12
Katalikybės dogmos ir ritualai sunkiai derinasi su asmenybės laisva valia, o tuo labiau su Jėzaus Kristaus gyvenimo evangelija, kurioje tik gyvas tikėjimas žmonių brolybė ir Dangiškuoju Tėvu - žmogiškosios asmenybės išsigelbėjimo Dievu. Skaitykime Knygą "THE URANTIA BOOK" ir žmogaus dvasinė evoliucija atsiskleis Dieviškosios realybės pasaulyje.

12579. Artūras iš Vilniaus2004-02-10 01:24
straipsnis yra išverstas iš prancūzų kalbos XIX amžiaus meno almanacho prieš jo bankrotą. I think so.

12584. Mafija Kumstyte :-( 2004-02-10 02:19
Berioza paliaupsino baznycia noredamas ja vel numelsti...(vel reiskia isspyrima is Kauno kunigu seminarijos uz netaktiskuma)...na ta prasme neismintingas jis, tik gudrus... o Arturas is Vilniaus pataike tiesiai i desimtuka. Uzknisdavo Beriozos paskaitos verciamos ekspromtu is lenkisku knygiuksciu... Galu gale ar imsis kas nors demaskuoti G. Beresneviciu..., ar jam bus lemta tapti nomenklatursciku...

12585. Mafija Kumstyte2004-02-10 02:34
...dar truputeli. Berioza tikriausiai vienas is tu rasytoju, kuris pirmiausiai raso kitiems, ne sau paciam. Pvz:. Tokia blevyzga per kelis jo straipsnius: Amerikos politika Lietuvai priimtina, bet ne kultura...ir kitame straipsnyje toliau sekanti mintis, kad modernybe slypi fundamentalizme?! Aplamai, jis per daznai dievo varda mini, geriau butu nusispjoves, ar galu gale atsiduses...

12603. liamas2004-02-10 10:30
ko taip kumstyte ta berioza dievini?

12610. zmona2004-02-10 12:13
zygias o ne zodziais mes tyvynę mylim

12629. Rino Ebolai2004-02-10 15:20
...Na taip...kas liecia asmenine gyvenimo trajektorija - tai visuomet dilema.Save "realizuojant" norisi, visgi, buti ir sociam..Nereik tos patetikos ir nereik teisti "to elito"-"pinigu isalkusiu shunu", nes ir ju tarpe yra jieskanciu."Elitistine prieiga" - pakartosiu - viskas labai zemiska: negali primetineti savo gyvenimo supratimo zmonems gyvenantiems "taip kaip priimta", nes taip gyvendami jie irgi gali jaustis laimingais ir gyvenima laikyti savaip prasmingu.O tai, kad "jie" gali "nesusisneketi" su "isskridusiais" aukstumu - ne vien tik ju problema.

12632. zmona2004-02-10 15:43
Ėė, rusiškos ruletės zaidimas siandien daromas su pezervatyvu ant pirstines zydeli mano

12639. ebola2004-02-10 16:15
tai as ir nesmerkiu.Man tik bloga. Toshnit, taip sakant, nuo to visuotinai isliaupsinto "sekmes gyvenime" supratimo. Bet viskas ka as galiu padaryti, tai ignoruoti ta populiaruji kelia kiek tik pajegiu, kiek esu samoningas.O jie kisa savaji i veida visiems.Dideliems ir maziems, visur ir visada.Ir tik del tos "sekmes".Tai vargina, erzina, kelia pasibjaurejima.Ir jeigu kas dar bando rimtu veidu itikinti, kad tikras "sekmes" verslininkas del milijono neprazudytu artimo savo - yra vertas pasaipos. Pastarieji tai daro kiekviena miela diena. Pinigu paakintam monstrui nera sventu dalyku, nebuvo ir nebus. O kad zmones to nepastebi ir varo mane is proto. Ar atsikratys visuomene sitos idos pati, samoningai, be kataklizmu? Kazkokios religijos pagalba? As netikiu asmeniskai.Ta nelaimes nuojauta jau issikerojusi, zmones nujaucia kad kazkas bus, kas pakeis ar sunaikins mus.Apmaudu bus, ko gero...

12640. slogutis2004-02-10 16:41
Šis straipsnis, tarsi prakiuręs radiatorius, iš kurio kliokia nesulaikoma murzina čiurkšlė. To murzino vandens tiek daug, jis net savaip maloniai šiltas. Nesulaikysi. Provokuoja vos ne bejėgiško atsidavimo palaimą... Bet NE. Nesulaiksite. Mes išsikviesime Avarinę. Kad tik drumzlės ir apnašos nusiplautų.

12642. Dar vienas anarchistas :-( 2004-02-10 17:07
Surase beresnevicius viska kaip koks sektantas. Pamanykite, liepiamoji nuosaka.. Bet kurios religijos fanatikas , ne tik Beresnevicius, tuo yra isitikines.

12667. ebola2004-02-11 10:43
antra pastraipa yra auksine.Bet as manau kad tai daroma samoningai.Jie labai nori tu paramu, nes dar puikiai veikia "atsiurbimo" sistema.Tada sugrys visos "negryztamos" investicijos.Cia vienas senas zombis pasistate laisvalaikio centra uz paskutinius prisivogtus litus.Dabar vos prakvepuoja, bet vistiek savo gimine musa i kasa, kad butu matyt apyvarta. Zino - gaus parama verslui plesti ir bus ramus...Laukia jevrosojuzo kaip sauletekio ozys.Ir tokiu kaip jis dabar simtai tukstanciu, jie yra labai galinga lobistiniu pagrindu susieta gauja, su jais skaitosi visi ministrai ir ju pakalikai.Todel jie taip mielai pucia ir propagandine jevrosojuzo duda....Kiek ju cia aplink tokiu, paskendusiu paskolose ir nepelninguose bizniuose, sazines sugrauztais nervais, sulindusiu i skolas sesiems gyvenimams.Jevropa paskolins jiems(nes jie pirmieji eileje), bet atidavines ne jie. Pasiskolins ir pasitrauks. Ir kai visi netolimoj ateity cyps kaip tos skolos verzia kiausius, jie prades murmet kokia cia bloga sistema, bet patys joj nebedalyvaus - bus arti pragaro varteliu jau...Kas svarbiausia - daugelis jau mato, kad ta propaguojama kapitalistine demokratija jau senai dvesia uzdususi savo pinigu maise, bet juk mum ubagam uzteks ir to kas liks, bent dali tu milijonu atsegtu ir busim laimingi!Valio EU! Valio jevrovizijai!

12728. Artūras iš Vilniaus2004-02-12 05:16
ko purkštauji prieš mažumų (rabočij klass) meną - gal dar prie Pliseckajos prisikabinsi. Ir gi kažkoks komercinis kojų kilnojimas, bet kažkam sukelia estetinius jausmus, na gi palik ramybėj. Europa yra dar pakol kas galinga intelektualia prasme; ir jau senokai pergyveno Tavo gerb. ebola stilitiką. Žiūrėk ir nežiopsok - mokykis, analizuok, (kartais vynelio išgerk), po to mąstyk ir nekvaršink galvos smulkmenomis kaip B. o tai pradėsi piktintis kodėl Tavo koja paslydo (kaip tikra šikna) ir išsip[ylė paskutinis vyno lašas; jei ne tie anie ir kiti taip nebūtų atsitikę. A?

ir dar - Aš ne varna ir nesiūlysiu Tau išdaužti mokyklos langų, kad geriau būtų
P.S. faunulkia tas varna Ar ne?

12751. ebola2004-02-12 16:25
Mazumu? Zinai tas pasakymas "intelektualia prasme" yra burbulas.Kad tai "civilizuotiskiausia" vietele ant svieto, jo, sutinku, bet tas "intelektualumas" yra tuscia, nekonstruktyvi savybe. Zogeliuks vidujai pralaimi kara godumas pries sazine, o intelekta naudoja ivairiai - arba savo godumui pateisinti, arba jam pasmerkti.Tikro intelektualo pavyzdys: ispruses ir inteligentiskas spaustuves savininkas kuris savo darbuotojams ant knygutes raso puse etato, o naudoja 16 valandu per diena.Taigi jis noredamas elgtis civilizuotai, turetu atsisakyti dideles pelno dalies, kojam neleidzia godumas.Tada jis sako: "koks neteisingas sis pasaulis!" Salis neturtinga, zmones finansiskai impotentai. Bet nieko nepadarysi, sistema kalta.Toks gyvenimas! Intelektas pries goduma yra niekas, jis nei priemone ji iveikti, nei koks lemiantis veiksnys.Gerai, as puikiai suprantu, kad man vertetu paziureti mezzo koki koncerta vietoj to krepsinio.Dvasinis penas vietoj suknistos komercijos. As megstu klasikine muzika.Bet renkuosi krepsini, nes taip lengviau.Bukas relaksas traukia labiau nei gilesni jausmai ar apmastymai. O jeigu mes keli kambaryje - tai mezzo nebeturi jokiu sansu.Ta intelektualioji evropa ka ir daro, tai ryja alu ir evforiskai stebi dvidesimt po aikstele lakiojanciu imbecilu. o kur buvo intelektualioji visuomene pries vos penkiasdesimt metu, kai visi puole ir issiskerde kaip savizudziai siaures lemingai? Europa jau pergyveno bet kokia imanoma stilistika, socialiniu sistemu santykiu variacija ir atejusi liepto gala, dairosi po barbaru salis naujos gyvybines jegos. Nors ir kruvina kaina, jai reikalingas naujas boost`as, kazkoks spyris naujam progresui.

12816. to Arturas2004-02-17 14:15
Rašyk į "Respubliką" savo pamokslus, "Vakaro žinias" ar "Komsomolskaja pravda", vakarietis atsirado.

12827. urlaganas2004-02-17 19:51
i kuria vieta zhiuri, eee, kad tau dar konturu nesimato.

12830. Eugenijus :-) 2004-02-17 22:37
Pasizvalgius po komentarus, tik dar kart patvirtina, kad gerb. Beresneviciaus mastymas turi itakos (kiek ivairiu nuomoniu). Jis klibina nusistovejusia ruina ar bent poziuri i ja. Aciu

12832. ėĖ2004-02-18 06:07
Tu (12827. urlaganas)   kaip visada visiškai teisus (šaunuolis)

kitiems apie kontūrus nieko negaliu pasakyti - paskutinis kurį matau (sakyti, kad Aš durnas nereikia - pats galiu) -

    -- prasideda karas, kuris tęsis apie 80 - 160 metų (x metų), tokius karus gali ištraukti tik Europa, dar nuo Žanos D`Ark šimtamečio karo. Su Amerika yra liūdnos perspektyvos. Viena tik aišku ko gero - Europa jau niekada nebus žiauri.

Nors kita vertus šitie kontūrai taip pat netinka - dar palauksiu labiau aiškių


12836. bg2004-02-18 10:47
Puolat GB iš pavydo, nes esat nykūs aprašinėtojai ir kompiliatoriai (geriausiu atveju).

12873. Amerikonas2004-02-19 01:27
Man tai atrodo kad jis shita straipsni parashe girtas.

13018. Marius2004-02-23 15:10
Nežinia, kas Beresnevičiui šovė galvon, kad kvailą straipsnį pakeverzojo. Žmogus jis protingas ir tokių niekų paprastai nerašo. Gal apsi(gėręs)valgęs ko nors buvo...o gal šiaip čia yra straipsnis-provokacija...

35223. drasute :-) 2005-06-08 15:22
kaip supratau tai Beresnevicius daug kur parase praeties teisybe. niekur dar nemaciau tokio gerai suregzto straipsnio.man jis patiko nors kaikur be skaitydama net pasimeciau jau buvau be pradedanti nesuprasti ka tuo noreta pasakyti.matosi kad zmogutis labai stengesi visiem(paaugliams ir dar auganciai jaunuomenei)parodyti koks pasaulis egzistuoja.kaip atrodo tas modernusis siuolaikinis pasaulis.ir tu 13018 mariau lb klysti straipsnis ne provokacija,sis straipsnis turetu parodyti tau kokiame pasaulyje tugyweni.manau kad suprastum ka straipsnio autorius norejo pasakyt dar ne lb suwoki nes per jaunas esi kad su sawo protu ta suwoktum ne tawo smegenims waikuti.

51232. Vytautas :-( 2006-01-28 11:50
Kokia migla puti i akis tiems musu debilams? Gal tu nori atrodyti protingesnis uz juos?

174604. mindaugas2009-11-12 21:35
cia matau dar yra mananciu kad su gyvu Gintaru padiskutuos:) kaukoles jus.

Rodoma versija 21 iš 22 
14:43:41 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba