ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-12-04 nr. 727

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MARIUS RAUBA. Mąstymo liga (19) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Kieno ženklai (52) • RASA DRAZDAUSKIENĖ. Da Vinci paaugliams (77) • FERNANDO PESSOA. Eilės (20) • Prisiminimų vakaras: Chaimas Soutine’as (6) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų (11) • ASTA JACKUTĖ. Keli Užupiai (6) • EGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Mažiau žmonių, daugiau medžių! (10) • VIRGINIJA VITA. Poezija (10) • ENRIKA STRIOGAITĖ. Eilės (8) • ŠIAURYS NARBUTAS. Bet rytoj mes jau nebūsime pavargę? (29) • MYKOLAS SLUCKIS. Neužsisklendęs nostalgijoj (5) • MECHMAN GAFARLY. Pabėgimas iš Babilono bokšto (11) • VAIKŲ LITERATŪROS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI (8) • Mieli skaitytojai! (96) • AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. "Giesmių giesmė"? (42) • ROMUALDAS OZOLAS. Kažkas tikrai kinta (17) • VYTAUTAS VYČAS. Sušaudyti mirusią... (21) • GIEDRIUS TRAKIMAS. Koncertas smuikui ir mobiliajam telefonui (6) • L a i š k a i (192) •

Iš mėlynųjų mansardų

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Tęsinys. Pradžia Nr. 41

Realybė

Girių valgykla. Labdaringa, žinoma. Užrašas ant durų: "Meškų nemaitinam".

Graudulinga meška, užsimaukšlinusi briedžio ragus. Plakatas: "Aš nesu meška".

Kantriai laukia.

Merga su marškinėliais. Užrašas stačiai ant papų: "Norėčiau, kad mano smegenys veiktų čionai".

Pasislinkus žemiau (akimis):

"Norėčiau, kad ir čia pradėtų galvoti".

Nusirašiau prie Spenglos. Kažin kokia stovykla...

Atkutusi, neva liaudies daina. A. Skačkauskas sako, kad jo, betgi aš buvau užrašęs ir kitą variantą. Per Jonines bernai jį traukdavo ant piliakalnio. Prieš 16 metų. Apytikriai:

Kai gimiau, matušė bulves skutė,

Tu, atrodė, pakulas peši.

Tai sveika, sveika būk, Anzelmute,

Tau – 16, man – 36-i!

Kai užaugai – nieko sau mergučė,

Į Marytę Melnikaitę panaši.

Tai sveika, sveika būk, Anzelmute,

Tau – 16, man – 36-i!

Kai pargrioviau, tai buvai pasiutus,

Aš – viršuj, tu plaukus man peši.

Tai sudie, sudievu, Anzelmute,

Man – 16, tau – 36-i!

Tu pastojai, o nebuvo buto,

Žėlė man galvoj, o tau (...)ūšy.

Tai sudie, sudievu, Anzelmute,

Man – 16, tau – 36-i.

Ką padarysi? Geriau nei pseudoromantinė estrada.

– Ant podiumo! – kaip sako Gerulaitis.

Rugpjūčio 20, antradienis

Vakar pranešė apie Ričardo G. mirtį. Žmona prašė, kad kalbėčiau kapuos. Regis, dar kalbės Valdas K. Daugiau nieko nežinau. Sekmadienį žmona grįžo namo ir rado jį jau nebegyvą.

Tai kelinta tokia rašytojo mirtis? Bent trečia tai jau tikrai.

Pasirašiau nekrologą ir stengiuosi "šniukštinėti" Omarą Chajamą. Kad ir kiek besipūstų L. B., niekas nėr išvertęs geriau už Kleopą Jurgelionį, visų pamirštą Lietuvoje. Seniai maniau, kad drąsiai galima "daryti" ilgesnę eilutę. Taip savo "Rubajatuose" laimėjo ir Stasys Santvaras.

K. J., regis, nepasenęs vertimas.


Ir tie, kur Meilės grūdus taupė savo skarmaluos,

Ir tie, kur drabstė juos, kaip lietų debesys laukuos,

Suprast turėtų, kad tik žemė, kur gerai sėta,

Šlakstyta ir dažnai badyta, gerą vaisių duos.

L. B. pražudė jo neprofesionalumas ir davatkiškumas. Mano kolegė jį gindama parašė "versti neuždrausta".

Keista, kai sufijų lyrikoje (ten, kur Dievas lygu Meilė) nelieka erotikos.

Rugpjūčio 22, ketvirtadienis

Kasdienybė, kuri pasišlykštėtina. Ir tam tikra žmonių dalis. Andai – kolchozų pirmininkų pavaduotojai, buhalteriai... Kitados – prievaizdai ir tijūnai.

Dabar gi: irgi panašios pareigos, tik kitaip vadinamos.

Vyresnybė vengia, gėdijasi tiesiogiai spausti, todėl parenka žmones, kuriems mokami pinigai.

Pavyzdžiui, už algų sukimą, nepriemokas.

Smulkius ir juodus darbus.

Ir tu žinai, kad jie mulkiai, ir jie patys žino... Ir viršininkas, kaišiojantis galvą...

Kartais tą šlykštų darbą atlieka sekretorės. Išsipusčiusios anųjų sugulovės. Arba – jau išvarytos "į atsargą" senės.

Namuose jų laukia geriantis vyras ir pasaulį niekinantys vaikai.

Klaiki menkystų tironija, į kurią pakliuvo išsilavinę žmonės.

Apie baimę

Rytoj – 15 metų, kai Lietuvos laisvės lyga paminėjo Molotovo–Ribbentropo paktą. Geriau būtų pasakyti – prisiminė.

Tik šiemet Antanas Terleckas pasipasakojo apie baimę:

– Sveikas žmogus turi bijoti. Kai ėjome nedidelė grupelė žmonių prie Mickevičiaus paminklo, rodės, iš visų langų kyšo kulkosvydžiai. Miestas – tuščias, tuščias, o buvo sekmadienis. Nepajutau, kai pačios kojos ėmė nešti ne prie Adomo Mickevičiaus, o prie Liudo Giros paminklo... Visi ėmė juoktis: "Antanai, grįžk, ne ten eini!"

Prokuroras Kalvelis tada jiems sakęs: "Jei Gorbačiovas laimės, tai ir jūs laimėsit, jei jis pralaimės, tai sėdėsite kalėjimuose, kaip sėdėję".

Linksmų būta ir prokurorų.

Rugpjūčio 23, penktadienis

Apie laisvamanybės grimasas

Negaliu užmiršti laidotuvių, kur vietoj kunigo pirmu smuiku griežė... girtas "družbanas".

Velionis andai mėgdavo pabrėžti savo netikėjimą, betgi tokios grimasos!

Eiti, svirduliuoti, baksnoti pirštu į gyvuosius, verkšlenti prairusiom kelnėm...

Netgi iš estetinės pusės – visiškas krachas.

Visa tai (kur link suku) grąžina prie pakartojimo, tradicijos, rėmo.

Ir vestuvės, ir laidotuvės, ir valstybė, ir sodžius, kuris neturi "pakartojimo", pasmerktas beskonei.

Tokie buvo socializmo "laimėjimai", toks galop visad lieka "baltas ar raudonas avangardas".

Tam tikra siauraprotystė visad stulbina.

Beje, tikroji mirties priežastis buvo ne ta. Kodėl apie tai turėčiau rašyti? Iš kur tas tekstas, likęs mano galvoje:


Aš būsiu tavo karstas, malonusis mare!
Paliudysiu, ką tavo tulžingumas darė.

Brangusis nuode angelų burnos,
Kurs graužei gyvastį! Mirtie širdies manos!

Visą rytą jis sukosi atminty, nuo 5 val. mieste, ištiktame smogo.

Aplinkui Vilnių ratu dega neužgesinami durpynai. Juos užgesinti labai brangu. Žmonės – pigi prekė... Tedūsta alei vieno!

Rugpjūčio 24, šeštadienis

Visas prieškarinis Kaunas – kaip ant delno, kada išgirsti, tarkime, dvi eilutes iš operetės:

Pūikiai tu mokėjai apsyvesty,
Šyrdis tavo žiauri ir šalta...

Žiauri – kirčiuojama "a".

Apie sveikus ir nesveikus žmones

Statistika: daugiau nusikaltimų padaro tie paaugliai, kurių psichika "sveika"...

Kas palygino psichinių problemų turinčių žmonių sąmonę su stiklu? Pagal trapumą.

Ypač jų bendravimas su "visuomene" yra stiklo trapumo.

Iš panemunių

Nieko nėra graudesnio už vasaros mirtį. Toji tyla, tie augalai, išleidžiantys paskutinius kvapus. Bulvikės, Saulės verdamos smėlynuose tarp balandų. Tyla, tyla ir viena nenuskinta avietė piliakalnio pašonėj...

Žiemos galas – groteskas, pavasaris baigiasi vasara, o vasara – kuo? Tikrąja kosmine mirtimi, voratinkliais.

Visa tai dar sustiprino kieme įjungto tranzistoriaus "balsas" – paleistas buvo a. a. Ričardo G. pokalbis. Apie Lietuvos įvaizdį Europoje.

Numiręs, o kalba! Paukštis su pilka skarute antrina jam suraustoj avižienoj.

Kazekas

Kazekui dabar gal jau 80. Nuo ryto lig sutemos – ir per visą vasarą – neišlenda iš senoviško rūbo – milo kelnės ir žiponas... Naminio audimo.

Marškiniai – drobiniai. Neaišku, kada skalbti. Tašelė? Tokia, kokias po karo nešiojo visų mūsų močios. Juoda, dviem rankenom. Ten visad rasi lašinių, duonos ir pusbonkį... Mano šuo apuosto, apuosto ir čiaudėdamas neria šalin.

Kazeko karvė – panemunėse. Graibo snukiu išdegusią žolę. Ją reikia pamelžt.

Arklį reikia pašerti, aprėkti, pririšti nakčiai. Kiaulėms reikia runkelių lapų. Palaužt ir supjaut – tam yra akselinė su dideliu sukamu ratu.

– Tprū! – šaukia Kazekas, pamatęs žmogų.

Išlipa, pritūpia, ilgai žiūri atkišęs kaulėtą subinę.

Jis visas toks įjuodęs, bedantis ir rėksnys, kad geltonose ražienose darosi panašus į šmėklą. Iš kito amžiaus atklydusią kaliausę.

Vakarais įjungia Šiaulių darbo nespalvotą "Taurą". Žino visus, pyksta, jeigu "ne tą rodo per televiziją".

– O kur Kazeko boba? – paklausite. – Kodėl neparašei?

Boba jau 50 metų guli "ant patalų"...

Yra tokia moterų (o ir vyrų) veislė – suserga vos tik apsivedę.

Iki vedybų – sveiki ir gražūs.

– Tai ko jie suserga?

– Aš šito nežinau. Tai liga ir prastų, ir mokytų.

Vienas (jis arba ji) apsimeta mirštantis. 50-iai metų.

Vaikai?

Vienas mėtosi pašaliais... Nesuprasi, iš ko pragyvena.

Rugpjūčio 25, sekmadienis

Pats metas dingti! Nors labai ankstyvas.

Žvirblienė (moteriškė!) sako, kad ruduo ateina mėnesiu anksčiau.

Varnėnai ir mėlyngurklės (?), tos, tos pačios pernykštės bobutės, "partalija" šermukšnius...

Kur gi tu, prezidente lakštute?

Tik šią vasarą, šios vasaros palydose, supratau: jai vienai tetinka dideli žodžiai:

– Dievo Saulytė!

Per vasaros mirtį Šiaurės platumoj.

Žemuoju lygmeniu: Nemuno vanduo, plukdantis antį, du meškeriotojai lig juosmens vandeny, šlaitas, bažnyčia, vargonai ir Alio Z. (klebono) balsas.

– Nerk vandenin, klebone!

Mišios: vasaros išėjimui.

Iš senovinio "Vaistų žolyno"

Rūta:

dera prakaitui ir kirminams (!) varyti. Nervams taisyti, kūnui prie darbavimo pratinti.

Rūtų skystimą galima nosin švirkšti, atsiradus joje puvelių ir nešvarumų. Jų milčiukai arba skystimas naikina utėles ir gydo šašus.

Ypač veikia dar neprinokę rūtų grūdukai (sėklos).

Rūtų kvapo bijo pelės...

Gydykitės, katalikai!

(O moterys myli rūtas ir bijo pelių.)

Uosiai – veikia kaip chininas. Milčiukai kratomiems drugio. Kur yra uosių, iš ten bėga gyvatės...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


25753. v.p.2004-12-06 09:34
"Klaiki menkystų tironija, į kurią pakliuvo išsilavinę žmonės." kaip čia pasakius viršininkui, kuris vis įkiša galvą pažiūrėti ką (ar) aš dirbu?

25855. Chna2004-12-06 19:58
Darsyk persidazhyk plaukus, seneli.

25885. nuomonė :-) 2004-12-07 08:24
Man patiko. Viską supratau, tušti tarpai - geras fintas, galima atsispausdint ir pačiam įrašyti tarp eilučių. Net pakėlė nuotaiką, kitaip čia net nerašyčiau. Džiaugiuosi už save ir autorių. Savas. Dabar visada skaitysiu Sigito myžalus. Gerai nuteikia. Neprilimpa, neįsigeria, neužknisa apsimestu intelektu, nepapjauna demagogija, jokių blatnų žodžių, labai originalu, vargu ar kas kitas taip parašytų - vieni pliusai. Galėtų būt daugiau.

25887. v.p. nuomonei2004-12-07 08:39
"Neprilimpa, neįsigeria, neužknisa apsimestu intelektu, nepapjauna demagogija " - gerai pasakyta

25920. viarslinykas2004-12-07 11:14
sutikčiau gedai mokėti pinigus už tai, kad nieko nerašytų į ŠA.

25944. viarslinykui2004-12-07 13:57
tai ko nemoki?

26060. neplauta morka2004-12-08 18:18
Jei ne Gedos tekstai, į ką kiaulės nugaras kasytų.

26201. Korra2004-12-10 15:31
Tas gabalėlis apie vasaros mirtį ("Iš panemunių") tiesiog dieviškas. Viskas taip tikslu. Vieno to gabalėlio pakanka, kad publikacija jau būtų vadintina puikia.

26237. naujasis dzūkas2004-12-10 23:24
Myžalai.

26441. marcenas2004-12-13 15:07
je, naujieji dzukai kartais porina tiesa: nieks gerai nevirskinta, tik sumesta i burna, o is ten - skystai, skystai, ale mozna regeti, ka anas gere

Rodoma versija 32 iš 33 
14:42:51 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba