ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-01-05 nr. 875

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

HAN-SHAN. Šaltasis kalnas (19) • LAIMANTAS JONUŠYS. Pasižvalgymai šalia literatūros (2) • VITALIJA BOGUTAITĖ. Eilės (7) • -pz-. Sekmadienio postilė (41) • Su žymiu rusų etologu VIKTORU DOLNIKU kalbasi Aleksandras Nikonovas ir Jekaterina Varkan. Gyvūniški instinktai nulėmė žmogų (25) • TERESA BERGER. Ramybės sutrikdymas (3) • SIGITAS GEDA. Pražilę varnėnai (9) • LINARA DOVYDAITYTĖ. Fluxus šiapus geležinės uždangos (7) • RŪTA SUCHODOLSKYTĖ. Eilės (8) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (69) • PO PALME. Šalia meksikietiškų pupelių su jautiena (96) • NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ. „Nėr gražesnės vietos gyvenc kap Levūnai...“ (4) • AUDRONĖ ŽUKAUSKAITĖ. Performatyvus menas: Urbonų atvejis (11) • Smetoniškos meilės godonės (8) • Visur balta ir švaru (533) • 2008 m. sausio 12 d. Nr. 2 (876) turinys (2) •

Smetoniškos meilės godonės

[skaityti komentarus]

iliustracija
Obliaus piešinys

  Vienas iš puikiausių išradimų pasaulyje yra raštas, dėl to reikia būtinai kiekvienam mokėti ir puikiai juomi naudoties... Laiškas tai yra kalba tarp rašančio ir to, į ką jis rašytas. Jeigu kalbant tarp savęs žmonės privalo kuo aiškiausiai išreikšti savo mintis, tai kur kas reikia to aiškumo daugiau rašant laišką, nes čia tasai, su kuriuomi per laišką kalbame, yra ne drauge su mumis. Kalbant su kuomi, mes galime nors dešimtį arba daugiau sykių atkartoti, kas sykį vis aiškiau išreiškiant mūsų mintis, kolei jisai, su kuriuomi kalbame, ant galo jas supras.


Laiškas meilės ir apsivedimo reikaluose

Mieliausia Kotryna!

Pamylėjau Tamstą nuo pirmo pasimatymo ir tai pamylėjau iš visos mano širdies. Dieną ir naktį apie Tamstą vien mislyju, prie Tamstos šaukiuosi! Baimė mane apima pamislyjus, kad Tamsta nedalinies su manim tų pačių jausmų, kad gal Tamsta manęs nemyli; ta mislis neišpasakytą skausmą man daro. Ilgiaus negaliu aš taip gyventi, tegul nors žinosiu, ko laukti.

Mieliausia Katriuke! Ištark žodį: ar galiu turėti kokią nors viltį, kad mane pamylėsi, kad sutiksi būti mano ant amžių? Suramink mane nelaimingą savo prielankiu atsakymu, o tapsiu laimingiausiu ant svieto. Iš visos pajiegos stengiuosi daryti vien tą, kas tamstai patinka.

Dar kartą meldžiu duoti man prielankų atsakymą, o tuom tarpu pasilieku širdingai mylinčiu

ir guodojančiu Tamstą

A. G.


Merginos atsakymas

Guodotinas pone!

Nuo tūlo laiko aš patėmijau, kad Tamsta žiūri į mane labai prielankiomis man akimis, apie ką pertikrino galutinai Tamstos laiškas. Jeigu teisybę sakyti, tai ir Tamsta man patikai; iš visų jaunikaičių, kokius ant savo kelio sutikau, Tamstą aš labiaus guodoju. Iš savo pusės neturiu aš nieko priešais tą, kad galėtume geriau susipažinti; jausčiaus labai laiminga, jeigu galėčiau Tamstai laimę atgabenti. Suprantamas daiktas, kad Tamstos laišką parodžiau mamutei. Nenori ji mums nė jokių kliūčių daryti, reikalauja vien, idant Tamsta manęs nesuvedžiotumei, ir aš taip pat misliju. Tiktai vien ant tų išlygų mano mamutė sutinka ant Tamstos lankymųsi mūsų namuose, kur visada Tamstą mielai matysim.

iliustracija
Obliaus piešinys

Laukdama Tamstos atsilankymo, pasilieku su širdingu prielankumu

Katrė Dilgytė


Laiškas į numylėtos merginos tėvus

Mintaujoje, kovo 23 d., 1914 m.

Persiprašau už mano laišką, bet pasitikiu, kad tikslas, su kuriuomi kreipiuosi, išteisins mane. Jau metai praėjo, kaip pažįstu Tamstų dukterį. Jausmai, kokius jaučiau iš pradžių, toliaus persikėlė į karščiausią meilę. Tiktai apsivedus su Tamstų Aldona, kurią iš visos širdies myliu, galiu būti laimingas. Padėjimas mano toksai, kad galiu savo numylėtai moteriai duoti užtektiną užlaikymą, ypač taupingai vedant namų tvarką, o aš dar tikiuosi neužilgo gauti didesnę algą už mano darbą.

Būdas mano toksai, kad gyvenime mano nėra nieko, ko turėčiau gėdėties arba slėptis; aš galiu pasigirti guodone mane pažįstančių žmonių. Tikiuosi, kad Tamstų duktė su manim galės būti laiminga.

Todėl kreipiuosi prie Tamstų, melsdamas leisti man paimti už moterį Tamstų Aldoną. Jeigu Tamstos nieko priešais mano prašymą neturite, aš prižadu visada stengties, idant Tamstų duktė būtų su manim laiminga.

Laukdamas su nekantrumu atsakymo, pasilieku su didžiausia guodone.

Nužemintas
        I. Bulgis


Atsakymas tėvo į dukters jaunikį

Maloningas Pone!

Laišką Tamstos gavau. Iš savo pusės aš nesipriešinu apsivedimui su mano duktere, bet džiaugiuosi, kad Tamsta ją sau išrinkai ir iš širdies duodu savo palaiminimą. Klausiau dukters ir iš jos atsakymo matau, kad jai Tamsta mokėjai įkvėpti meilę. Taigi aš ir mano duktė visai su Tamstos reikalavimais sutinkame. Vienog turiu čia atkreipti Tamstos atydą ant šito, man rodosi, svarbaus dalyko. Gal Tamsta manai, kad mano duktė atsigabęs kiek turtų, persikeldama į Tamstos namus, ko aš už piktą nelaikau. Taigi užtikrinu Tamstą, kad kiek mano turtiškas padėjimas leis, aš paskirsiu savo dukteriai dalį, bet dabar, apart kraičio, nieko duoti negaliu, nes atidalinimas dalies dabar užkenktų mano turtams. Taigi prašau tą dalyką apsvarstyti gerai. Užtikrinu Tamstą apie mano guodonę.

Pasilieku širdingai Tamstai prielankus
        R. Kelmas
iliustracija
Obliaus piešinys


Laiškas jauno ūkininko į merginą

Miela Agota!

Kreipiuosi į Tamstą su svarbiu reikalu. Jau nuo seniai pasižįstava: augova kaimynystėj, tėvai mūsų ir draugavo, taigi ir tarp mudviejų nuo senai užsimezgė širdingi ryšiai pažinties ir draugystės. Metai greit prabėgo, ir nepamatėm, kaip aš stojausi suaugusiu vyru, Tamsta gi – mergina, skaisti kaip rožė. Tėvas nori man pavesti ūkę, bet įsakė, idant pirmiaus pasirūpinčiau gerą į namus gaspadinę. Dairausi ir tėmiju visas aplinkines merginas, bet nė viena man taip nepatinka, kaip Tamsta, vien Tamsta gyveni mano širdyje. Tamstą noriu matyti gaspadine mano namuose. Bet nežinau, ar manęs norėsi, nežinau, ar Tamstos širdyje nepaskyrei kitam vietą. Jeigu dar širdis Tamstos niekuom neužimta, jeigu jauti nors kibirkštėlę meilės prie manęs, meldžiu sutikti ir eiti su manim prie altoriaus, idant surištų mūsų rankas nepertraukiamu ryšiu.

Mano tėvai, taipgi ir Tamstos, sutinka ant mano išsirinkimo; reikia vien Tamstos žodžio, mano mieliausia Agota!

Pasilik sveika ir duok atsakymą: ar esi man prielanki?

Tamstą širdingai mylintis
        I. B.


Merginos laiškas ūkininkui

Guodotinas Pone!

Tamstos laišką apturėjau. Dėkavoju širdingai už gerą apie mane mintį. Gailiuosi, kad ant Tamstos laiško negaliu atsiliepti taip, kaip norėčiau. Guodoju aš Tamstą labai, bet meilės nejaučiu ir netikiu, kad ją toliaus turėti galėčiau; be meilės gi niekada netekėsiu.

iliustracija
Obliaus piešinys

Atleiski, Tamsta, kad tiesiog taip sakau, bet slėpti teisybės aš nemoku.

Su guodone
        Agota Grigytė


Berniuko laiškas prie mylimosios, eilėmis

Mieliausioji Onute!


   Ką veiki šią baltą dieną!?
   Gal kur graudžiai verki viena?
   Norėčiau labai tave aplankyti
   Ir Tavo skaisčias akeles pamatyti.
   Ak, toli nuo Tavęs vaitoju
   Ir vien tik apie Tave dūmoju:
   Tu viena tik mano akyse švytruoji,
   Kaip ant dangaus žvaigždelė šviesioji.
   Su Tavim mislyje meiliai kalbuos,
   Pas tave širdelę savo raminuos.
   Kad Tave šiandien pamatyčiau,
   Visus vargus savo užmirščiau.
   Kaip vasaros rasa gaivin žoleles,
   Taip mane – Tavo skaisčios akelės...
   Tegul tad skaistumas jų niekad nenyksta
   Ir prižadai mūsų veikiai įvyksta!..
Pasilieku, Tave širdingai mylįs
        Tavo Petras


Mergaitės laiškas prie mylimojo, eilėmis

Mieliausiasis Petreli!


   O mylimiausias! Kame šiandieną?
   Kodėl gi visad be Tavęs aš viena?
   Kodėl gi greitai mane užmiršti,
   Tarsi kuomi kituomi pavirsti?
   Ar peiki mane – mano skaistumą?
   Atšaldai mano širdies karštumą.
   Ar tau negaila mane palikti,
   Iš aniolėlio negeru likti?
   Ar tau negaila mane marinti
   Ir mano meilę savyje naikinti?
   Juk aš su Tavim viską apleisčiau,
   Su Tavim gyvent ir mirti geisčiau!..
Pasilieku ant visados
        Tavo Onutė


Tekstai iš: Lietuvių raštvedys.
Pamokynanti knyga. Šiauliai, 1922

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


107099. mie2008-01-09 15:59
kas tas oblius?

107103. Neo2008-01-09 16:27
Paskutinis avinas.

107105. mie2008-01-09 16:31
bet piesiniai tai labai grazus.

107116. Katė2008-01-09 18:11
Kaip greitai viskas keičiasi: ir jausmų kultūra, ir jausmų raiška. Teisingai F. Beigbeder sako: greitai vietoje diskotekų aikštelių bus dulkinimosi aikštelės. O paskui?

107161. po palme(zavisi Siauliskiais)2008-01-10 06:04
jega, Siauliai va kaip va kaip ir dar sitaip

107182. ckiukas(eksGalkauckiukas) skaito, kad mergos visados buvo vienodai durnos ir jom rūpėjo (rūpi ir rūpės) tik 1: kad jas kas grečiau paimtų2008-01-10 10:58
mano nuomonę apie mergas skaitykite aukščiau

107196. cc2008-01-10 15:01
Vaikystėje,atostogaudamas pas dėdę kaime greta Viduklės, radau 2 smetoniškas knygeles. Viena vadinosi - "Kaip išsirinkti vyrą iš vyrų milijono", antroji - berods " Kaip išsirinkti merginą/moterį/žmoną(?)iš .... milijono". Juose buvo pilna analogiškų laiškų, parašytų panašiame stiliuje. Visų neperskaičiau, nes jie man pasirodė labai keisti,nelabai įdomūs, be to dar apie panas negalvojau.

107199. ckiukas(eksGalkauckiukas)2008-01-10 15:43
išmoksiu atmintinai laiškelį Onutei, gal prisireiks panašia proga deklamuoti

Rodoma versija 26 iš 26 
14:41:05 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba