ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-12-12 nr. 920

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

KAZYS SAJA. Robinzonas (53) • BARBARA BROWN TAYLOR. Mobiliojo telefono sakramentas (2) • Sekmadienio postilė (4) • ROLANDAS KAUŠAS. Su meile – Voltaire’ui (67) • KOSTAS POŠKUS. Soldafoniška tema (18) • VILIUS STAKĖNAS. Sunkios durys, sunkus ryšulėlisSIGITAS GEDA. Žalieji pergamentai (53) • AISTĖ LAISONAITĖ. Miniatiūros (14) • POVILAS ŠKLĖRIUS. Eilės (7) • AUDRIUS MUSTEIKIS. Muziejiniai etiudai (2) (11) • Priverstinė kultūraEUGENIJUS ALIŠANKA. Kaip įveikti banalybę (4) • Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kūrinius Vaikų literatūros premijai gauti (2) • Pro Perkūno namus – kur vaikams gera (11) • Meno streiko bienalė (4) • mes ginkluojamės Amūro strėlėmis ir lankais (613) • 2008 m. gruodžio 19 d. Nr. 47 (921) turinys (8) •

Žalieji pergamentai

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Poezija

Žmogus, manantis, kad turi šią Dievo dovaną, irgi privalo apsibrėžti.

Poeziją apriboja godojimai apie meilę, gyvenimą, mirtį. Tam tikros nuotaikos, tam tikri dūmojimai, godos, nostalgija, rezignacija, desperacija etc.

Priešingu atveju – poezija pabėga, ištrūksta iš kuriančio rankų.

Juozas T. apie V. Č.

Tai, ką užrašiau su jo sutikimu:

– Gali parašyti, kad iš Virgilijaus Č. (buvo) toks saugumietis kaip iš by...io diržas!

Kitkas apie tai, ką jis pats turėtų parašyti.

1956–1962 metai Lietuvoje (be jų niekaip neperprasi dabartinės Lietuvos). Jis pats, tada pirmakursis, buvo areštuotas, tardomas ir verčiamas išduoti „organizatorių“ pavardes.

– Aš pats save organizavau!

Apie V. L. kūrybą (rodęs ją dar seniai, teiravęsis nuomonės).

– Ką galvoji apie mano eilėraščius?

– Nieko negalvoju!

Iš tiesų tai viena šviesiausių galvų Lietuvoje, bet nieko neužrašo. Enciklopedija.

Žmonės, su kuriais pasikalbėjus šviesu galvoj...

Petras Juodelis apie Kossu

Kossu, kaip poeto, smukimas prasidėjęs su rinktinės sudarymu (išėjo 1940 metais). Ją sudaręs Motiejus Miškinis (Antano brolis). Labiausiai jai pakenkęs kalbos gryninimas. Kai P. Juodelis, prikalbinęs Kossu į „Pjūvio“ grupę, papriekaištavo Motiejui, šis atsakęs:

– Reikėjo, kad lietuvių kalba būtų kiek galima taisyklingesnė...

Beje, kiti Kossu-Aleksandravičiaus (Aisčio) poezijos silpnėjimą pastebėjo jau knygoje „Užgesę chimeros akys“ (1937), už kurią jam buvo skirta Valst. premija.

Pats P. J., paskaitęs, ką A. rašo emigracijoje, pasakęs:

– Geriau jis būtų nusikirtęs sau ranką...

Apie H. Radauską J. T. sako, kad visi nagrinėjantys jo kūrybą nemato lenkų poezijos įtakos. Tai lėmė ir jo gimtis Krokuvoje, ir vaikystė, ten praleista, ir anuometinės lenkų poezijos išmanymas.

Improvizacijos

Geriausias ekspromtas yra tas, kuris gimsta iš ilgų ir gilių apmąstymų (tas pats šaltinis).

Lietuvos saugumas

Regis, ir prieškary jo darbas buvo abejotinas. Vienas iš kūrėjų – Liudas Gira (1918) atėjus rusams (1940) parašė eil. „Lietuva LTSR, Lietuvos senos nebėr“ ir – užsivilko karišką raudonarmiečio uniformą. Kauno kalėjimo viršininkas „poeta“ S. Mikuckis – demaskuotas išeivijoje kaip SSRS šnipas. A. a. J. Grušas mėgdavo kartoti, kad „Lietuvos saugumas dėvėjo angliškus kostiumus ir rūkė cigarus“, bet viskas ištekėdavo kaip pro rėtį... Kas per velnias?

Kino dokumentika išrausė vieną lietuvę žvalgę, kuri, girdi, išpešusi daug informacijos iš lenkų karininkų. Nepamiršo paminėti ir – per kurį galą... Siūlo padaryti ją didvyre. Kodėl gi ne palaimintąja?

Triušių išmintis

Gerieji patarimai (man):

– Nerašyk paukščių kalba, nevartok metaforų. Jeigu apie ką nors kalbi, tai ir įvardink.

Deja, deja! Vienintelė kalba, kurią aš moku, taip ir vadinasi – paukščių, poetų glosolalija. Nesuvokiama tiems, kurie tvarko mūsų mirties dokumentus.

Tai, ką nutyli istorija

Didžioji dalis vadinamosios Lietuviškosios divizijos (16-oji divizija, sudaryta iš lietuvių, rusų, žydų, lenkų, ukrainiečių etc.) po karo bemat buvo „perrengta“, t. y. tapo liaudies gynėjais (stribais). Aišku, kad niekas nesužinos, kur, kas, kada ir kaip praleido likusią savo gyvenimo dalį. Apie tai vengdavo pasakoti ir a. a. K. Marukas-Krasauskas ir E. Mieželaitis. Jų likimas, žinoma, buvo kitoks. Betgi jie ir buvo „kitokie“ – karo korespondentai.

Ši žinia neturėtų įskaudinti sunkaus ir tragiško likimo žmonių (pavyzdžiui, tų, kurie ištrūko iš stribynų...).

Tautos (belgiškai)

Ruanda. Po I pasaulinio karo atiteko belgams. 1932 (ar 1934) metais belgai įvedė tapatybės korteles. Jei turi 10 karvių – tutsis, jei 5 – hutas, jei nieko – tva. Laukiniai žmonės... Socialiniu pagrindu įsiliepsnojo neapykanta ir 1994-aisiais paplūdo upės kraujo. Tutsiai, kurių buvo bene 18 procentų, šaudomi (lengviausia mirtis), kariami, kapojami mačetėmis.

Dabar jau lyg ir taika, bet visi pastėrę iš siaubo – užsisiuvę, nenori nieko kalbėti.

Lapkričio 3, penktadienis

Iš perfrazuotų psalmių

Išėjau į mirties slėnį, bet nejaučiu baimės; Tavo kelias ir Tavo kariauna mane tepaguodžia!..

Lapkričio 4, šeštadienis

Boratas,

t. y. juokdarys Sacha Baronas Cohenas. Kažkas apie jį parašė: „Jeigu kazachai nutyli jo juokelius, jie atrodo kvailiai, jeigu prieštarauja – dar kvailiau.“

Ir mane patį dažnai gelbsti šita taisyklė – įsiutusių daug, o terorizuoja tik pašnibždomis.

Praleistas posmas

O gaila! Iš „Rojaus“ XXVII giesmės. Netilpo, t. y. ne taip susirimavo. Apie žmones, geras tiesas ir laiką:


    O kūdikiai teklauso prasižioję
        tikėjimo tiesų, kad jas pamirštų
        greičiau, nei seniai bus susiraukšloję...

Manding – dar jauni pames viską. Čia Dantei būdinga ironija, virstanti į groteską. Viduramžiški paveikslėliai, panašūs į tuos, kuriuos matom to meto tapyboje.

O ir vėliau.

Tas, kur buvo danguje (pirmasis)

Šv. Paulius, vienam laiške rašęs, kad „buvo paimtas į rojų ir girdėjo slaptingus žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti“ (2 Kor 12, 4).

Nežinomas autorius šią frazę išplėtojo į „Pauliaus apokalipsę“ (Pragaro vizijas).

Pats Paulius, persikeitęs po Jėzaus apsireiškimo kelyje į Damaską, buvo nedidelio ūgio, nuplikęs, kreivomis kojomis, pakumpęs, antakiai suaugę į vieną kuokštą.

Gyveno su Tekle, kurią apkrikštijo, kaip ir Liūtą, kuris jo nesuėdė narve...

Jaunystėje buvo itin uolus krikščionių persekiotojas, uolumas išliko ir į senatvę, tik jau – atvirkščiai.

P. S. Komunistai dabar galėtų jam pasimelsti. Kad ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Laiške efeziečiams: „Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį.“

Jo stilius – karinė terminija.

Damaske, tiesa, jį, apakintą Kristaus šviesos, išgydė Ananijas, minimas Dantės „Komedijoje“.

Apaštalai juo nepasitikėjo, šv. Petrą jis įtikino, kad apipjaustymas yra senas žydų prietaras ir apskritai – niekis, palyginti su Apreiškimu.

Taip krikščionybė įgavo universalumo.

Patys žydai po atsivertimo norėję jį nugalabyti, bet Pauliaus mokiniai įtupdė jį į pintinę ir naktį nuleido į kitą sienos pusę – Jeruzalėn, kur šis ir norėjo prisidėti prie apaštalų.

Šie pasakė: „Nik... ja!“

V. Mikuševičiaus galva, visa, kas vertingiausia Evangelijoje, yra šv. Pauliaus laiškai.

Ypač – korintiečiams. T. y. tezė, kad „niekas būčiau be meilės“.

Eilutės, kurios neiškrenta

iš mano galvos. Man regis, švedų poeto Päro Lagerkvisto (1891–1974). Apie juodaodę moterį, karštą vasaros dieną einančią įkaitusiu asfaltuotu keliu. Asfaltas, žinoma, garuoja ir jo dervų kvapas susipina su prakaituojančios moters kūno kvapu... Bet ne tai. Jis pavydi asfaltui, kurio tamsi juoduma gali žvelgti (iš apačios) į juodos moters apvalumus.

Žmonių išmintis

Jaunas su jaunu poterių nekalba, tačiau: geriau aplinkui mylią negu tiesiog į skylę!

Pasaulis kaip vaizdinys...

Bene 50 metų sulaukęs pradėjau bėgti nuo savo vaizdinių. Kova su vaizdiniais – šit dėl ko ėmiau rašyti „iš gyvenimo“. Gal tai panašu į piešimą iš natūros?

Ar man kas nors pavyko? Šiek tiek išsivadavau iš solipsistinio požiūrio. Paneigiau, t. y. sunaikinau pats save.

Ką gavau mainais? Regis, nieką...

Lapkričio 5, sekmadienis

Šįryt S. Husseinas (ir du jo sėbrai, brolis bei revoliucinio teismo pirmininkas) nuteisti pakarti. Ar pakars – dar nežinia.

1991 metų pavasarį „Himne laukų krosnelei“ buvau užsiminęs apie savo vaikystę:


    Rodos, dar be kelnių lakstė Husseinas,
    O dabar per pusę plyšęs ir jo klynas...

Vis dėlto – turėjo prabėgti dar 15 metų, kad taip būtų! Kartais suabejodavau: ar ne per anksti parašiau?

Dar 15 metų – visų kelnės bus sudėvėtos...

Lapkričio 9, ketvirtadienis

Realybė yra paradoksali

Gyvenimas galop atsigręžė prieš mane, t. y. užklupo iš netikėtos pusės. Realybė mėgsta akibrokštus. Ogi dalis tų žmonių, kurie skundėsi esą persekiojami sov. saugumo, dabar pasirodo besą išties ten suklimpę, bet – kaip tos įstaigos „stukačiai“.

Antai tas verksnys, kuris visą gyvenimą pralindėjo kaip žiurkė po šluota, sukratytas bene tik pačioje jaunystėje (1956–1962), ištrauktas į aukštą postą Tatulio 1990–1991 metais, dabar nuolat čiulbantis per LRT...

Vos kepštelėjau, negaliu atsipurtyti, net velniop siųsdamas.

Antikos žmonės buvo teisūs pirmieji pastebėję, kad avių ganytojai naktimis sulenda į vilkų kailius ir – anųjų vardu mažina bandas.

Jeigu labai supyksite, jeigu įtikėsite į vieną tiesą, realybė būtinai apvers visą mąstymą aukštyn kojomis, taigi: užuot kapstęsi po mėšlą, klausykitės, ką čiulba vieversiai...

Iš Varšuvos

Labiausiai mane apstulbino žinia, kad Lenkijoje daug jaunų žmonių, studijuojančių lietuvių ir latvių kalbas. Ne tik Varšuvos universitete, bet ir Torunėje, Poznanėje.

Kam? Kodėl?

Geriausiai į tą klausimą bus atsakęs bene Jurgis G., kultūros atašė Lietuvos ambasadoje. Vakare prakalbo turkiškai, priblokšdamas visus, paskui pasiguodė:

– Pats nežinau, kam tos kalbos mokiausi... Jau spėjau primiršti, nes šešeri metai nekalbu.

Varšuvos universitete į vieną vietą per stojamuosius egzaminus pernai buvę net po 13 kandidatų...

Galop lietuviai turėtų galutinai suvokti ir kitą tiesą – andai dviejų tautų sąjunga turėjusi ir gerų bruožų. Netgi metafora – jungtuvių, santuokos – nėr tokia bloga.

Žmonės, gyvenę santuokoje, dažnai įgrysta vieni kitiems, skiriasi, kerštauja etc. ir – tik po mirties (vieno iš partnerių) ima graužtis, gailėtis, suvokti, kad ne viskas taip jau blogai buvę. Nė viena nauja santuoka neturėtų absoliučiai paneigti buvusiosios, ankstesnės...

Gyvenimas niekad ir su niekuo nebūna vien „rožėmis klotas“.

Naujausioji lietuvių istorija galgi sulaužys daugelį prieškario stereotipų?

Kai kuriuos, beje, jau ir šiek tiek palenkė...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


141896. 3102008-12-13 03:51
:(

142401. am2008-12-17 09:05
kai kurie žmonės kalba ir po mirties. tyliau negu likusieji čia - teisėjai ir advokatai, - bet prasmingiau. net jeigu juos kartais ir nelengva suprasti.

142427. pacientas2008-12-17 10:38
esu komentavęs, kad S. Geda žino viską, bet netiksliai. Va tas "netiksliai", ko gero, ir yra raktas į jo tekstus, į jo poeziją. Geda ne sakė, ne rašė, o bylojo. Specifiniu balso tembru. Bylojo kartais kreivai, "netiksliai", bet savaip. Jo žodžiai dirbo, bet neišsidirbinėjo. Toks jausmas, kad po jo lietuvių poezija kaip ir pasibaigė. Beliko tik rašinėjimai... Galima knaisiotis, ką gyvenime jis darė netaip. Atrasim - daug ir visko. Bet ar dabar tai svarbu?

142428. mie - pacientui2008-12-17 10:46
verciau pasiknaisiokite ka pats darote ne taip.

142429. bulvelė2008-12-17 10:55
Anksčiau koneveikdavot Gedos tekstus, o dabar jau perpratot, kokie jo tekstai prasmingi. Na argi jūs ne iškrypėliai? Mylit tik mirusius.

142436. pacientas - miei (tele- pop- mia?)2008-12-17 11:00
Nuolat knaisiojuosi. pastebiu, kad darau viską netaip. Ir tikrai neketinu būti vertintoju ar teisėju kitų bylose. Norėjau be pagražinimų pasakyti, kad po S.Gedos Lietuvoje nebeliks poezijos. Niekur. to įrodymas - tamstos piktas komentaras...

142440. mie(netelepop) - pacientui2008-12-17 11:06
visai nepiktas, tai tik draugiskas patarimas. bet nepoetiskas, tikrai.

142441. dar mie 2008-12-17 11:07
as irgi darau ne taip, bet esu savim visai patenkinta.

142449. Balys2008-12-17 12:14
Nuu,"po S.Gedos Lietuvoje nebeliko poezijos" - tvirta. Už Gedą!

142451. mie2008-12-17 12:32
jau esi sakes, Baly. kartojiesi.

142480. Mielam Baliui2008-12-17 14:19
neliko tai neliko, o ką manote apie prozą, estradą ir kt?

142493. mie - brangiajam baliui2008-12-17 14:45
apie Baltijos cirka ka jus manote, baly, ir apie dailuji ciuozima?

142503. Balys2008-12-17 15:23
Tai kad aš tik drąsiai paryškinau "142427.pacientas" mestą šaunų šūkį. O šiaip, Balys yra tikrinis vardas.

142505. Skirmantė2008-12-17 15:27
Kaip atsiranda iliustracijos šiam skyreliui?

142517. mie - skirmantei2008-12-17 15:59
kazkas tamsoj po pagalve karpo senus "kobieta i zycie" zurnalus ir kaip papuola suklijuoja.

142549. Kaip gražu2008-12-17 16:39
"užuot kapstęsi po mėšlą, klausykitės, ką čiulba vieversiai... "

142550. mie2008-12-17 16:41
nuostabu, tik vieversiams ne tas metu laikas.

142560. Balys2008-12-17 17:30
O, taip, "kaip gražu", - realybė yra paradoksali - dabar Geda jau guru - jeigu įtikėsite į vieną tiesą, realybė būtinai apvers visą mąstymą aukštyn kojomis, taigi: užuot kapstęsi... klausykitės, ką čiulba vieversiai...

142561. mie2008-12-17 17:31
kapstytis irgi, beje, butu sunkoka, nes zeme isalusi. ir slidu.

142563. varna2008-12-17 17:37
Geda, kaip ir Ivanauskaitė - ta pati lemtis: "Tiek daug galėjo pasakyti, bet taip nieko ir nepasakė". Kaip sudygusios bulvės rūsy - o juk tokie cepelinai galėjo gautis. O gal TIK cepelinai ir galėjo gautis?

142567. mie2008-12-17 17:50
sivakar beprociai televizininkai puls rodyti velnio nuotaka. gedos atminimui. sitas libretas - didziausia gedos chaltura. o filmas - tarybinis kicas, sudu sudas. pagal visus propagandos standartus.

142570. Balys2008-12-17 18:39
Čia tai kapstotės po ... - skaityti reikia Gedą (nors šį puslapį)ir dėtis į galvą, kad išgirstute - ką čiulba vieversiai... Aišku. Ko, toto, toks protingas ir tyli.

142576. mie2008-12-17 20:03
gal nustokite pamokslauti, Baly. mes visi suauge zmones.

142578. D2008-12-17 20:11
Mie_les ir toliau gesdamos dvokia,dvokdamos genda:-(

142592. ragana Kornelija2008-12-18 08:38
kaip tik šito Gedos puslapio skaityti ir neverta - neklaidink žmonių, Baly. imkitės, žmonės, Gedos poezijos. Baly, kokią Gedos poezijos knygą esi perskaitęs? gal nė vienos?

142602. archyvaras2008-12-18 10:10
Tikrai, kažkuri vidinė pačios lietuvių poezijos mini epocha pasibaigė su a.a. Sigitu Geda. Bet pati poezija suteka iš įvairių poezijos upių upelių...juškaitiškų, kajokiškų, marčėniškų, patackiškų, navakiškų. Akivaizdu, jog liko didelė tuščia plynė, išėjus S.Gedai...

142603. mie2008-12-18 10:13
kai numirs juskaitis ar kuris kitas, paaiskes, kad buvo nepakeiciamas vienintelis nepakartojamas. su juo bus pasibaigusi poezija.

142605. kvailutė2008-12-18 10:21
Šitiek žmogus paliko, tik skaityk ir permanyk, tad visiškai nesuprantama "liko didelė tuščia plynė".

142611. archyvaras2008-12-18 11:27
Kiekvienas žmogus yra nepakeičiamas, kiekvienas turi unikalųjį auksinį kodą nelyg IP,- ir miestė, ir kvailutė, ir toto, ir...Kiekvienas!

142615. mie2008-12-18 11:55
ir tuo pat metu pamirstamas kaip nebuves. pavyzdziui, jaunas lietuvos saugumo darbuotojas, kalbejesis su kestuciu girnium, jau nebezino kas toks buvo kriuckovas.

142617. am 2008-12-18 12:09
ir su kiekvieno mirtimi nutrūksta mini epocha, kurią kažkas galbūt norėjo pratęsti iki amžinybės. ir vieno žmogaus mirtis kažkam reiškia netgi ne poezijos, estrados ar santechnikos, o viso pasaulio pabaigą

142639. Balys2008-12-18 13:21
ragana Kornelija nori įvaryti į kampą etc. Nustokim burnoti. Geda perspėja, jog tai turi absoliučiai nenumatytų padarinių. Šito niekas negali išvengti. Tačiau plaukai šiaušiasi!

142641. Baliui nuo archyvaro2008-12-18 13:26
Baly, mostelk " Babilono atstatymu" raganai palei nosį ir atšoks, nelaboji!

142646. kvailutė > am2008-12-18 13:46
Būna, kad su artimo netektimi užsibaigia pasaulis, o gedėjimo metai ne tik kad nenuramdo skausmo, bet dar labiau jį išgrynina. O tu negali niekur pabėgti, besiveržiantis paskui išėjusį, bet įstrigęs mini epochos finišo akimirkoj.

142647. kvailutei nuo archyvaro2008-12-18 13:54
S.Geda - gedėjimas, gedulas, gedulis, gedulingasis....jotvingis švedas Lietuvos.

142655. kvailutė archyvarui2008-12-18 14:21
Kaimo, kuriame gyvenu, pavadinimo šaknis - ged. Kai atsikėlėm ten gyventi, ilgai viduje priešinausi pavadininimo surišimui su gedėjimu. Pagrindinis argumentas - lietuviškas vardas Gediminas. Na, koks sveiko proto tėvas/mama gali rišti vaiko vardą su skausmu? Aš išrišau. Galbūt tik pati sau, bet man taip gražiau, todėl tikėsiu savuoju variantu, kol nesugalvosit dar gražesnio. Anksčiau sakydavo, kad gegutė ne tik kukuoja, bet ir geduoja. Nežiūrint to, kad gegutė apverkdavo kovose kritusius karius, žodis "geduoti" man susiasocijavo su žodžiu "giedoti". Tai va, sumąsčiau, kad gedavimas galėjo būti specifinis dainavimas/kalbėjimas gal net eilėmis. Tarkim žyniai taip galėjo kalbėti. Kadangi geduojantys žyniai išminčiai buvo gerbiami, tai ir vaikams noriai suteikdavo Gedimino vardą, kuris reikšdavo "dainuojantis mintį". Na, ir a.a. Geda gedavo mintis, galbūt kaip ir jo tolimi protėviai.

142663. kvailutei nuo archyvaro2008-12-18 14:43
Įdomi, labai gyva etimologinė Tavo istorija apie šaknį -"ged,-"....

142666. ragana Kornelija2008-12-18 14:50
Lietuvių kalbos žodynas:
gedáuti, -áuja (-áuna), -ãvo
1. klausti, ieškoti, teirautis pasigedus kokio daikto; ilgėtis: Gedáuti yra ieškoti, kas buvo, o nėr.
2. norėti, geidauti: Marti gedãvo sūrio, t. y. norėjo.
ten yra daug pavyzdžių. kam įdomu: http://www.lkz.lt/startas.htm. dar būtų galima pasižiūrėti ir į vardų žodyną - ar tikrai Gediminas siejamas su "gedėti"? kvailutės suregzta žodžio kilmės istorija - labai tinkama prie Gedos teksto - jis irgi mėgdavo išvedinėti žodžius vien iš savo fantazijų.

142673. Balys2008-12-18 15:30
Gedos etnogenezė sudėtingesnė nei nuo švedų. XIII a. į prūsų sembą buvo įsismelkęs nobilis Gedūnas, ko gero čekas, nes kai sembai buvo išvykę padėti kuršiams Klaipėdą vaduoti, tas Gedūnas pranešė čekų Otokarui. Semba buvo sunaukinta. Nuo to ir gėda, už išdavystę gavo žemės. Tokia tat nelietuviška ged šaknies kilmė, o vėliau visokių prasmių prisimanyta.

142704. Balys archyvarui2008-12-18 17:49
Gal nereikia keršyti raganai, prisikentėjo inkvizicijos laikais. O ką reiškia "mostelti "Babilono atstatymu"?

142732. meska2008-12-18 21:27
kaip man nepatinka satenu nuolatiniai komentatoriai - varnu ir mie`tu karksejimai tiesiog veikia kaip naftalino kvapas:( klimaxas cia ? ar charakterio bruozai?

142751. KEISTA,2008-12-19 01:38
kad nera redakcijos prieraso apie Autoriaus likima.

142759. tikrai keista2008-12-19 09:22
Kai kas dėl Gedos mirties tikrai keista, juk jis aną savaitę rašė apie keistą susirūpinimą jo sveikata pagal jo kūrybą, prieš tai ir dėl vertimo, po to lyg pasikėsinimas, ar tik nebus čia kaip ir su Gintaru per daug keistenybių.

142771. Baliui nuo archyvaro2008-12-19 10:44
"Babilono atstatymas" - super galinga Sigito Gedos poezijos knyga, sakyčiau, mūsų nepriklausomybės metų kentauriška S.Gedos gulbės giesmė...

142789. archyvarui nuo Balio 2008-12-19 11:54
Betgi žodis "mostelėti" gali būti ir neatsargus. Antai Račius kai mostelėjo Gedai "Paraleliniu šventraščiu", tai ir lemtinga. Gal sutapimas, bet gal.... ką čia gali žinoti. Sutapimai veisia versijas. Tdėl ir nustokim burnoti, juk Geda perspėjo, jog tai turi absoliučiai nenumatytų padarinių. Šito niekas negali išvengti. Tačiau plaukai šiaušiasi!

142800. Baliui nuo archyvaro2008-12-19 14:18
Nebeburnoju. Tyliu....Sninga drėgnu sniegu.

142803. Katė2008-12-19 14:31
Sveriame, matuojame kaip kokie muitininkai. Kad tik neturėtų Ramybės.

142805. Balys2008-12-19 15:22
Ėgė, archivarai, sninga, bet galvoje turėjau visai ne paties korektiškas mintis, o tik bendrą papamokslavimą. Katės Ramybė - nerami, juk pažiūra į daugelį klausimų aktuali, kelianti rūpestį. Geda šiame tekste palietė Aisčio kūrybos likimą, o šis, yra išsireiškęs, jog - mes visame savo istorijos būvyje vien patys save apgaudinėjome. Tai pats nenaudingiausias, o taip pat ir pats neprotingiausias apgaudinėjimas žemėje.

142829. Baliui nuo archyvaro2008-12-19 21:47
Giliai ir įžvalgiai Tu čia pastebėjai, Baly. Teks man sugrįžti prie Kossu - Aleksandriškio Aisčio, teks...

142879. dūda2008-12-20 12:20
Pasirodė naujas ŠA numeris, jame vėl Gedos Žalieji pergamentai, o ir pradeda tokia kirkinančia tema kaip pimpalių prailginimas Lietuvoje. Ir kaina nurodyta... Nerimastingas tas Geda.

143200. meškai nuo varnos2008-12-22 20:33
Klimaksas, meška, klimaksas. Tai negi kreipsiuos į gydytojus? Geriau čia pasitrinsiu.

143299. ...2008-12-23 13:57
Išėjimo elegija Sigitui*

143355. geras2008-12-23 16:02
Na ir drąsi ta varna. Šitaip atsikirto meškai.

Rodoma versija 27 iš 28 
14:38:36 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba