ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-08-27 nr. 762

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (17) • ROGER SCRUTON. Saugaus sekso pavojai (1) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Ant rutulioGINTARAS BERESNEVIČIUS. TvanasVIRGINIJA VITA. Vasariniam vėjo sparneInterviu su JOH SASAKI. Geriausia klausytis žmoniųJOH SASAKI. Kas yra autorius? (1) • EVA VALVO. Europietiškoji tapatybė ir tarpreliginis dialogasSIGITAS GEDA. Karalienės sekretai (8) • MARKAS ZINGERIS. Pasakojimai (1) • GUILLAUME APOLLINAIRE. Eilės (1) • JŪRATĖ SPRINDYTĖ. Vasaros skaitiniai (41) • DAINIUS ELERTAS. Vėjo gūsiai Klaipėdos krašto istorijoje (1) • SALOMĖJA BURNEIKAITĖ. Klaipėdos lėlių teatras iš KaltinėnųGILBONĖ. PasivaikščiojimasLAIMANTAS JONUŠYS. Vis dėlto klausausiJŪRATĖ BARANOVA. Gyvenimas "anapus" mirties ir meilės (254) • LAIŠKAI (209) •

Eilės

(1880.VIII.26–1918.XI.9)

GUILLAUME APOLLINAIRE

[skaityti komentarus]

iliustracija
Serge Ferat. Knyga. 1913

Būrio vadas


    Mano burna tave nudegins pragarišku karščiu
    Mano burna tau pavirs švelnumo ir pagundos pragaru
    Mano burnos angelai įsitaisys tavo širdies soste
    Mano burnos kareiviai paims tave atakuodami
    Mano burnos kunigai apsmilkys tavo grožį
    Tavo siela sudrebės kaip kraštas per žemės drebėjimą
    Tuomet tavo akis užplūs visa meilė kuri susitvenkė žmoni-
        jos akyse nuo tol kai ji gyvuoja
    Mano burna bus kariuomenė puolanti tave pilna
          prieštaravimų
    Besikeičianti kaip burtininkas kuris sugeba keisti savo
            pavidalus
    Mano burnos orkestras ir chorai išsakys tau mano meilę
    Jinai ją šnabžda iš tolių
    Tuomet kai akis įsmeigęs į laikrodį laukiu atakai skirtos
            minutės

Angliškas užrašas


    Tai kažkas tokio liauno tokio tolimo
    Kad vien apie tai pagalvojęs įstengi viską pernelyg
      materializuoti
    Pavidalas ribojamas mėlynos jūros
    Pravažiuojančio traukinio bildesio
    Eukaliptų mimozų jūros pušų
    Kvapnaus dvelksmo
        Bet lietimas ir skonis


    Ir ta smulki guvi keliautoja netikėtai palenkė galvą
     Marselio stoties perone
       Ir nuėjo
       Nežinodama
    Kad jos atminimas plevens
    Virš Šampanės miškelio kur kareivis sėdėdamas prie
    Stovyklos laužo stengiasi iššaukti tą atvaizdą
    Pro beržo žievės dūmus
    Kvepiančius nuostabiais smilkalais
    Kai melsvos besiraitančios cigaro dūmų gijos
    Kylančios į viršų rašo patį švelniausią vardą
    Bet atsimezgantys žalčių mazgai
    Taip pat rašo jaudinantį vardą
    Kurio kiekviena raidė išsiraito gražia angliška rašysena

    Ir kareivis nedrįsta užbaigti
    Dvikalbį žodžių žaismą kurį neišvengiamai sužadina
    Ta pavasarinė miško rašysena

Kalva 146


    Nusiaubtos lygumos musių pragaras Raketos žalia balta
     raudona
    Penkiasdešimties bombų salvės tranšėjose sakytum keturie-
     se daužo didelį kilimą norėdami jį išdulkinti
    Duobės panašios į gotikines katedras
    Įniršusių musių dūzgimas
    Laiškai uždaryti cigarų dėžutėje gautoj iš Orano
    Vandenvežiai grįžta su statinaitėmis
    Ir sužeistieji grįžta vieni nesibaigiančia sausa tranšėja
    Dekovilio atšaka
    Tenai jie žaidžia slėpynių
    Mes einam gūžynių
    Gražūs sapnai
    Magdalena kas nėra meilė tas tiesiog prarasta
    Jūsų nuotraukos ant mano širdies
    Ir metalinės musės iš pradžių žvaigždutės
    Ant arklių ant arklių ant arklių
    O lyguma visur duobės kur vegetuoja žmonės
    O lyguma kur vingiuoja tranšėjos tarsi pėdsakų įspaudai
     didinguose Gavrini akmenyse
    Magdalena jūsų vardas kaip neaiški rožė vėjų rožė arba
     rožyno
    Vežėjai traukia į girdyklą esančią už septynių kilometrų
    Pertas Iurliu Bosėžūras blyškūs vardai ir tu Mieste ties
     Turbu
    Kareivių kapinės kryžiai kur verkia kepurė
    Šešėlis supuvusių kūnų tokie reti medžiai yra žuvusie-
     ji likę stovėti
    Klausyk kaip rauda sviedinys lekiantis tau virš galvos

Kalva 146


    Nebėr gėlių o keisti ženklai
    Linguojantys mėlynose naktyse
      Pasidavusi aukščiausiam garbinimui mano gražioji mažoji
      Lu visa mano esybė panaši į žemus liepos debesis
      lenkiasi tavo atminimui
    Jis tenai tarsi beprotiškai balta gipso galva šalia
      aukso žiedo
    Į gilumą tolsta geismai kartais atsigręždami

    Paklausyk kaip groja ta muzika tokia pati kiaurą dieną
    Įgrisusią man vienatvę apšviečia vienintelis tolimas
      ir galingas mano meilės prožektorius
    Girdžiu rūstų sunkiosios fricų artilerijos balsą
    Priešais mane ten kur tranšėjos
    Yra kapinės kur pasėta keturiasdešimt šeši tūkstančiai
      kareivių
    Kas per sėja po kurios be baimės reikia laukti pjūties
      Žiūrėdamas į tą nusiaubtą vietovę
    Rašau laišką prispaudęs popierių prie cementinės plokštės
    Taip pat žiūriu į portretą su didele skrybėle
      Ir keli mano bendražygiai pamatė tavo nuotrauką
      Ir manydami kad tave pažįstu
       Paklausė
        Kas jinai per viena
    Ir aš nebesumaniau ką jiems atsakyti
        Nes netikėtai susizgribau
      Kad šiandien tavęs dar gerai nepažįstu
    O tu savo nuotraukoj gilioj kaip šviesa nuolatos šypsais

Urvo prieglobstyje


    Puolu prie tavęs ir man taip pat rodos kad tu puoli
      prie manęs
    Iš mūsų prasiveržia galia kuri yra tvirta ugnis mus
      suliejanti
    Tačiau čia taip pat slypi prieštara kurios esmė ta
      kad mes negalim kits kito matyti
    Priešais mane dūlanti kreidos siena
    Esama plyšių
    Ilgi kastuvų brėžiai glotnūs brėžiai atrodo įspausti
      stearine
    Tų plyšių kampus nudrasko praeidami tipai iš mano
      baterijos
    O aš šįvakar jaučiu prasmegusią dvasią kuri tuščia
    Sakytum jon krenti nepaliaudamas ir neatrasdamas dugno
    Ir nėra ten į ką įsikabinti
    Kas ten krenta ir gyvena tai keistos šlykščios būtybės
      mane kamuojančios ir atsirandančios nežinau iš kur
    Taip aš manau kad jos ateina iš gyvenimo iš keisto gyvenimo
      slypinčio ateityje neapdorotoje ateityje kurios dar
      niekas neįstengė sukultūrinti ar išaukštinti ar sužmo-
      ginti
    Toj didžioj mano dvasios tuštumoj stinga saulės stinga
      šviesos


    Tai atsitiko šiandien šįvakar o ne buvo visados
    Laimė tai atsitiko tik šįvakar
    Kitomis dienomis kabinuos į tave
    Kitomis dienomis randu paguodą nuo vienatvės ir visų
      baisybių
    Įsivaizduodamas tavo grožį
    Kad iškelčiau jį virš užkerėto pasaulio
    Paskui pagalvoju kad veltui vaizduojuos
    Nepažįstu jo jokiu pojūčiu
    Netgi žodžiais
    Nejaugi mano grožio ilgesys yra toksai bergždžias
    Ar tu gyveni mano meile
    O gal tesi esybė kurią susikūriau pats to nenorėdamas
    Kad apgyvendinčiau vienatvę
    Ar viena iš tų deivių kurias išgalvojo graikai
      kad mažiau nuobodžiautų
    Dievinu tave mano nuostabioji deive netgi jai tu gyveni
      vien mano vaizduotėj

Pirmadienis Kristinos gatvė


    Namsargės motina ir namsargė praleis kiekvieną
    Jei esi vyras šįvakar palydėsi mane
    Užtektų kad kas nors pasaugotų vartus
    Kol kitas užlips į viršų

    Trys degantys dujų degikliai
    Šeimininkė serga džiova
    Kai būsi užbaigęs pažaisim kauliukais
    Orkestro dirigentui skauda gerklę
    Kai atvažiuosi į Tunisą duosiu tau parūkyti žolės

    Atrodo tinka

    Lėkštučių stirtos gėlės kalendorius
    Pim pam pim
    Esu skolingas 300 frankų namų šeimininkei
    Geriau nusipjaučiau pirštą nei juos atiduočiau

    Išvažiuosiu dvidešimtą valandą dvidešimt septynios minutės
    Šeši veidrodžiai ten sustatyti vienas prieš kitą
    Manau kad mes dar labiau įklimpsim

    Brangus pone
    Esi tikras ištižėlis
    Tos ponios nosis kaip soliteris
    Luiza užmiršo savo kailinius
    O aš neturiu kailinių ir man nešalta
    Danas rūko cigaretę atidžiai skaitydamas tvarkaraštį
    Juodas katinas vaikšto po aludę

    Sklindžiai buvo puikūs
    Dubuo teka
    Suknia juoda kaip jos panagės
    Tai visiškai neįmanoma
    Štai pone
    Malachito žiedas
    Grindys pabarstytos pjuvenom
    Tuomet tai tiesa
    Knygų pardavėjas pasigrobė rudaplaukę tarnaitę

    Žurnalistas kurį beje menkai tepažįstu

    Paklausyk Žakai tai labai rimtas reikalas ką tau pasakysiu

    Mišrioji laivybos bendrovė

    Jis man sako pone gal norit pažiūrėti kokius ofortus ir
     paveikslus įstengiu sukurti

    Teturiu smulkutę tarnaitę

    Po pusryčių Liuksemburgo kavinėje

    Kartą tenai jis man pristato storą gerulį
    Kuris sako
    Paklausykit tiesiog žavu
    Smirne Neapoly Tunise
    Bet dėl Dievo meilės kur tai
    Paskutinį kartą kai buvau Kinijoj
    Prieš aštuonerius ar devynerius metus
    Garbė dažnai priklauso nuo valandos kurią rodo laikrodis
    Penkių čirvų eilė

Vertė Juozas Mečkauskas-Meškela

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


117850. sandra :-) 2008-05-20 18:32
nera lengwi zodziai bet man miciu isreiska laba patiko... patenkinta jusu darbu...

Rodoma versija 30 iš 31 
14:34:39 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba