ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-09-13 nr. 668

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Gyvenimą reikia gyventi (46) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Kitaip. Apie tą patį (12) • DYLAN THOMAS. Šitą pavasarį čia (2) • WILLIAM BUTLER YEATS. Perdainuota sena daina (2) • DARIUS GIRČYS. Dėžutė (4) • Poetą ir vertėją DARIŲ POCEVIČIŲ kalbina Žilvinas Andriušis. Tautos dvasia gyva ir keiksmažodžiuose (24) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Supratimai ir persekiojimai (21) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (12) • MYKOLAS KARČIAUSKAS. Krikštai (6) • VYTAUTAS V. LANDSBERGIS. Poezija (12) • DAINIUS RAZAUSKAS. Nuosprendis Maksui Kempinskiui (66) • KĘSTUTIS DANIELIUS RIMKEVIČIUS. Apie pelijančius (5) • JONAS LINIAUSKAS. Savaitraščio "Šiaurės Atėnai" vyriausiajam redaktoriui Sigitui Parulskiui (26) • KEMPA MAKSYTĖ. Salve, šiauriečiai! (8) • DOVILĖ ZELČIŪTĖ. Atviras laiškas poetui Justinui Marcinkevičiui (24) • DANUTĖ JURONYTĖ. "Šiaurės Atėnų" vyr. redaktoriui (14) • Paneigimai (33) • JŪRATĖ BARANOVA. Ar galima hermeneutikos dekonstrukcija? (14) • ROMAN BRANDSTETTER (2) • MARTYNAS PETRAITIS (g. 1921). Dienoraštis (4) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (5) • VALDAS STRIUŽAS. Česnako es(m)ė (6) • LIŪNĖ JANUŠYTĖ. Korektūros klaida (3) • Laiškai (31) •

Dienoraštis

MARTYNAS PETRAITIS (g. 1921)

[skaityti komentarus]

Pabaiga. Pradžia Nr. 33

1940 metų svarbesnieji užrašinėjimai

Birželis

2. Važiuoju su dviračiu į Sartininkus pas Naujoką. Žegnojo [konfirmavo] vaikus, pirmpiet vokiečių, popiet lietuvių. Lietuvių – 10 vaikų. Buvo gražus oras. Kelias dulkėjo – lietaus jau reikėjo.

3. Žvizdrą vežam ant kelio ant akmens grindinio. Iš Milerio žvyrduobės.

5. Pas mus gyv. sarg. virš. Andrulaitis išvažiuoja atostogų. Dar išvažiuoja iš Raugelių sargybos polic. Šermulis. Sargybos viršininku pasilieka vyr. polic. Mačionis.

7. Išvažiuoju pas Naujoką į Lazdunėnus su dviračiu žvyro gelbėti vežti. Veža su dvejais. Tą dieną apžvyrija vieškelį – Milių kalną.

8. Šitą dieną apveža Vainutkelį. Vakare parvažiuoju namo.

9. Jonas su motina važiuoja pas Margį į Balskus. Pradėjo lyti, sugrįžo, bet kai nustojo, vėl važiavo. Važiavo drauge ir Kiaupienė. Sugrįžo naktį.

10. Daržui mėšlus vežam ir sodinam daržą.

11. Italija įstoja į karą Vokietijos pusėn prieš sąjungininkus.

12. Į Naumiestį su dviračiu. Su Naujokais ir kitais užeiname ant alaus.

18. Pas Valių talkon. Durpes dirba Kubaičio Durpynėje.

22. Stogą pabengiau kloti su gontomis. Parvažiuoja į Degučius rusų Raudonosios armijos karių. Ir užima pas. polic. pareigas visu pasieniu. Mūsų pas. policininkai tuo tarpu be tarnybos taip sau.

23. Rusų kariai buvo paėmę Valių Fricą, bekalbantį su vokiečių pasieniečiu. Buvo atsivedę pas mus ir išsivedė į Degučius. Taip jau visur vaikšto rusų karių. Klausiant negalima susikalbėti nei nieko.

Po pietų pradeda lyti ir išdžiovinta žemė atsigauna.

25. Mūsų pasieniečiai anksti rytą, nusiėmę antpečius, su visais atsisveikinę, išvažiuoja į Vainutą, kur ten mokykloj apsigyvena. Žmonos pasilieka.

26. Važiuoju anksti rytą su arkliu vienas į Naumiestį. Dar nuvežu bulvių parduoti, nenorėdamas atgal bulvių vežti, atiduodu už du litu. Matyt, pasieniečiai dar vaikšto su uniforma, tik be antpečių.

29. Buvo parvažiavę iš Vainuto pirmiau pas mus gyvenę: vyr. polic. Andrulaitis ir polic. Dvareckas. Ir pas Kiaupą gyvenęs polic. Strauka. Sakėsi, tuojau gausią eiti pareigas.

30. Su dviračiu į Naumiestį pamalduose ir buvo mokykloje susirinkimas. Kalbėta apie liaudies vyriausybę ir kitą. Kalbėjo: advokatas Gocentas, prekybininkas Tutlys ir kiti.

Degučių pašto a. g. vedėjas buvo atėjęs pranešti polic. Andrulaitienei, kad važiuotų pas vyrą į Žvingius (mat jie iš Vainuto buvo išsikėlę į Žvingius).

Liepa

1. Piauname su Jonu pirmus dobilus ties Margiu. Šieno maža – pagiedrėjo.

3. Parvažiavęs iš Žvingių buvo polic. Dvareckas. Jis sakėsi, kad beveik visi Raugelių sargybos pas. policininkai paskirti už Vilniaus dar 70 km, Pabradės miestelyje, į viešąją policiją.

7. Naumiesty pamalduose visi išp. Ir parsivežu naujas kurpes [batus], pasiuvo batsiuvys Stonkus. Kaina 18 litų.

10. Naumiesty turguj su motina ir Andrulaitiene. Nusiperku šiaudinę skrybėlę.

13. Dobilus suvežam visus, pasakius, labai menkas dobilų derlius, užtrunkam su šienavimu.

14. Liaudies Seimo balsavimas.

15. Respublikos prezidentas Justas Paleckis dėl blogo oro atidėjo ir šiai dienai balsavimą.

16. Vakare beveik rusų buvau varomas į Degučius. Buvo taip: važiavau pas Martinkų ir paskui su Milerio bernu, kuris vedė arklį pririšti, ėjau irgi, jis pavedė toliau arklį pririšti, o aš pasilikau vaivorų skinti, tuo tarpu ir ateina trys rusų kariai. Buvo jau apie 10-tą val. vakaro, o vaikščiojimas ir važiavimas buvo uždraustas iki [nuo] 9-tos val. Tai nieko, ateina jis, pririšęs arklį, o rusai vis kalba, bet nieko nesuprantam, kad ir kelintą žodį suprantam, pav.: rabotit ir panašiai, bet tas maža. Rusas, paėmęs nuo manęs laikrodį, rodo į devynis ir sako: štai ligi to tegalima vaikščioti. Paskui klausia, kiek metų, kiek noriu už laikrodį ir kitką. Ir taip daugiau kaip pusę valandos kalbamės ir rodomės pirštais. Na, paskui sako, eikit, na ir einam, užsėdu ant dviračio ir važiuoju Dribta [keliu], ties Šliupo lauku vėl du rusų kariai ir klausia: kuda paiediš, aš parodau vežęs kaklininkus [?] ir sakau rabotit. Bet jie tiktai a-a pasakę, suprato, kad čia ne koks šmugleris ir paėjo. Tai ir parvažiavęs galvoju: kad buvau beveik varomas į Degučius. Mat po 9-tos uždrausto laiko ir dar nuo sienos kokia 500 m atstu toje Milerio ganykloj, tai ne juokai.

19. Buvo rusų kariai atvažiavę turniko vežtis. Mat jie manė, kad jis yra valdiškas. Bet tėvui pasakius, kad jis yra mūsų pačių padirbtas. [Nuplyšę pusė puslapio – A. P.]

...su Naujoku suderėjo dėl pritaisymo prie piaunamos dobilų mašinos avižom ir rugiams piauti prietaisą.

21. Naumiesty su dviračiu pamalduose. Dėl nepriklausomybės žuvusių sodelio stiebe jau raudona su žvaigžde ir piautuvu vėliava. Pas Šliupą M. Bumbulienės balius.

22. Rusų kariai, atvažiavę iš Degučių, išsivežė nuo mūs turniką.

26. Nuvažiuojam rytą jau anksti, aš pirmą kartą Šilalėje. Nuveda ant turgaus arklį, bet... vėl neparduoda. "Maistas" visai nepirko lengvaus tipo. Sako: "arklys geras, tinkąs kavalerijai, bet be parėdymo mes negalim pirkti". Tai ir kitų reikalų neturėdami 1-mą val. važiuojam namo. Pajūryje [miestelyje] apsistojame, arklius pašeriam ir papietaujam. Parvažiuojam 7-tą val. vakaro.

27. Rytą parvažiuoju namo.

28. Rytą lyja. Laidoja Patėgos Anę, pas Valių buvusią.

30. Rytą lyja. Popiet Margys Gustavas ir aš kertam rugius. Šiemet dėl zuperio negavimo buvo mažai sėta, tik devyni centneriai, dėl to ir nukertam beveik visus, dar truputį lieka. Jau, matyt, rusai veža vielas paliai sieną tverti rubežių. Nuo sienos trisdešim metrų turi būti atvalyti krūmai. Mūsų laukas prieinąs prie sienos į dvi vietas ir abi krūmynai, tad reikės viską versti žemėn – bus daug darbo ir daug malkų.

31. Į Naumiestį su motina. Parvažiuojant lyja, sulyjam kaip varlės. Lyja jau daugiau kaip savaitė; žmonės būgštauja dėl rugių sudygimo.

Rugpiūtis

1. Pabengiam likusius rugius kirsti. Seniūnas Krompolcas atėjęs pasakyti, kad nuo sienos atvalyti krūmus ir ne 30, bet tris šimtus metrų. Nukirtę rugius, jau einam pradėti kirsti krūmų.

2. Kertam krūmus Ilgstukio lauke. Iki pietų: tėvas, aš ir Mikas, Jonas Vokietijoj rugių kirsti buvo ištraukęs. Po pietų dar kerta Šliupas, Kristupas ir Gustavas Margiai.

3. Atvažiuoja Naujokas su bernu gelbėti kirsti krūmų. Tą dieną beveik ir iškertam visą krūmynę, tik, žinoma, didieji medžiai: beržai, drebulės ir kiti – pagenėjus gali būti. Važiuodamas namo, Naujokas prisikrovęs vežimą parsiveža namo.

4. Naumiesty mitingas, buvau nuvažiavęs pažiūrėt.

5. Suvežam rugius. Buvo Naujokas atvažiavęs, krūmų su dvejais pagelbėjo dar suvežti. Ir atsivežė piaunamą mašiną, nupiovė dar avižų šešių pūrų sėjos ties Junkariu, Špicą. Mašina piovė ir pėdavo, reikėjo tiktai rišti.

7. Pabradės darbo stovyklos viešosios policijos tarnautojas Jonas Mačionis parvažiavo pas žmoną, gavęs atostogų. Žmona gyveno pas mus, mat pirmiau buvęs pasienio polic., o pasienį perėmus rusų Raudonosios armijos kariams, tai jis ir kiti gavo viešoj policijoj tarnybą. Žmonos pasiliko dėl tikros vietos nenusistovėjimo, o dabar parvažiavo jau dėl galutinio išvažiavimo su žmona ir baldais.

10. Jau vežam paliai sieną nukirstus krūmus. Su kitomis dienomis parvežta jau dvidešimt vienas vežimas krūmų. Rasodininke sukrauname didžiausią krūvą, didesnę kaip šieno.

15. Degučiuose sueiga žmonių pas Mackevičių. Rusų leitenantas aiškina apie pasienio 10 km zoną ir kt.

16. Lazdunėnuose Naujoko rusai nusavina visą ūkį. Per penkias dienas išsikraustyti.

17. Važiuoju ir parvežu dar šio to nereikalingo, o kitką ir patys numato apsigyventi pas Pošką antrapus kelio.

18. Naumiesty.

19. Jau išvažiuoja polic. Mačionienė ir Andrulaitienė nuo mūsų. Bitinas Mikas nuveža iki Tauragės baldus, o paskui iki Pabradės su traukiniu. Baldai tilpo į vieną vežimą, dar šį tą nupardavojo Mačionienė, o Andrulaitienė beveik viską pardavė. Mūsų nupirko stalą, lovą ir keturias kėdes Jonui kaipo pasogą. Prisiminus buv. pasienio polic. labai gerus vyrus, tik gaila, kad išvažiavo visi. Kaip vyr. polic. sargybos viršininkas Andrulaitis, pas mus pragyvenęs aštuonis mėn., o žmona dar ilgiau. Po trumpesnį laiką yra gyvenę: polic. Kulaginas su žmona ir vaikais, pats pirmas, Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos. Paskui polic. Baltušninkas, Dvareckas ant pensijono.

21. Įvežam avižų keturis vežimus, šiemet vasarojaus valymas sunkus – lietinga. Vieną dieną graži, dvi dienas lyja, paskui ir vėl.

25. Buvo atvažiavę Margiai iš Balskų – tėvai ir Jono pana. Be leidimo negalima buvo atvažiuoti pas mus pasienio zonoj. Mes gyvendami 800 m pasienio zonoj (ta zona atžymėta sukastais stulpais) antspaudavo pase nr. 3., paskui kiek tai ar 2, ar 3 km nuo sienos antspaudavo pase nr. 2, ir paskui nr. 1. Visas 10 km pasienio ruožas buvo varžomas. Iš tenai į 10 km zoną be leidimo nebuvo galima važiuoti ir eiti. Ir, pavyzdžiui, turėdamas pase numerį 1, ir nebuvo galima, kur turėjo pasus, štampuotus nr. 2 ar 3. Bet iš 3 į 2-rą ir kitur ar iš 2-ro į pirmą buvo galima. Mes gyvendami 800 m pas. z. ir pase nr. 3 galėjom, kur norėjom eiti ir važiuoti.

Tad tėvas, gavęs sužinoti, kad atvažiavę yra sustabdyti, nuvažiavo į Degučius, išėmė leidimą ir galėjo atvažiuoti.

26. Išvažiavo. Išsivežė Joniaus kraitį: spintą ir nuo Andrulaitienės nupirktus stalą, lovą ir keturias kėdes. Aš buvau Vainute su dviračiu, buvo merga išėjusi namo paso imti ir neparėjo.

31. Graži. Žmonės plėšia kiek galėdami, mat tokiai dienai pasitaikius, jeigu žiopsosi, tai ir nieko neturėsi. Nes visą vasarojaus valymo laiką lijo ir lijo, daug kur žmonių vasarojai po dvi savaites pragulėjo ant pradalgių, kitų sudygo, žaliavo.

Rugsėjis

2. Pas Valių talkon, kulia javus ligi peludienių [pavakarių].

3. Pas Junkerį talkon. Kulia su Siliaus valoma mašina.

4. Į Naumiestį.

5. Vėl pas Junkerį, iki pietų pabengiam kulti, paskui akselį piauna.

8. Buvau Lazdunėnuose. Jau trobą užėmę rusai, o Naujokai apsigyvenę pas Stanciką, senis pas Ercių. Dabar reikia nuo čia eiti apie pusantro km ant lauko prie galvijų ir kitką.

9. Piaunam atolą. Dėl lietingo laiko pūva papiauti ir atolai žmonių.

13. Pirmus rugius sėjam. Dėl zuperio negavimo bloga sėja.

14. Į Naumiestį su dviračiu.

15. Naujokai atvažiavę buvo. Ir Mikas išvažiavo po atostogų atgal Naumiesty į mokslą.

18. Talkon pas Endriulį į Paliokio ūkį, kūlimas javų.

19. Popiet pas Kiaupą E. kūlimo talkon, nakties 12-tą val. pabengia.

21. Kasam bulves pas namų žardynoje ant dviejų lysvių. Dėl lietaus vienas kraštas palytas, bet tai maža bėda, kitų žemose vietuose taip palijo, kad kasant reikėjo kelnes atsiraityti. Daug bulvių dėl šlapumo ir supuvo.

22. Naumiestyje pamalduose. Ir buvau užvažiavęs Degučiuose pas Mackevičių. Buvo valstiečių sueiga, iš Naumiesčio Balčytis aiškino apie dabartinę padėtį ir taip ūkiškus klausimus. Ir rinko komitetus: ūkiškiems teismams spręsti, kaip antai: gyvuliai kam javus subraidė, kas ežią kam išarė, ir panašiais dalykais jau į teismą nereikės eiti ir teismai tebus tik svarbiems dalykams. O tokius spręs išrinktieji komitetai. Iš kiekvienos seniūnijos penkis. Mūsų seniūnijos komitetus išrinko: Zūza Miką iš Raug., Macą Joną ir Tomkų iš Midv., Jucių iš Pažial. ir 5-tą malūnininką Mareckį iš Deguč. Taip pat dar renkami komitetai turėjo būti dori, blaivūs, sąžiningi ir ne Jaunalietuviai, Šauliai ar kitokios Smetonos organizacijos piliečiai.

23–24. Abi dienas pas Junkarį kasu bulves. Pasitaikė gražus ir sausas oras.

25. Lietūs. Sugaišina daug bulvių kasimo talkų. Buvo girdėti ir perkūnijos. Taip vėlyva perkūnija retai tesigirdi.

27. Kasam bulves ant dviejų lysvių Ilgstukio lauke ties kryžkeliu. Protarpiais lietus, bet pastogėn eiti nereikėjo.

28. Lietus. Per dieną lyja.

29. Naumiestyje. Nusiperku pas Tutlį rusų kalbos vadovėlį už 70 centų. Vakare Naujokas buvo atvažiavęs. Nakvojo. Rytą išvažiavo.

30. Buvau bulvių kasti pas Emą Milerienę, gyv. pas Kiaupą.

Spalis

1. Savo bulves pabengiam kasti.

2. Suvežam bulvių virkščias.

3. Išvažiuoju pas Naujoką kasti bulvių su dviračiu. Šie metai jiems blogi: ūkyje gyvena rusai, o jie pas Stanciką. Rytą ir vakare vaikščioti beveik kilometrą. Pav., bulves kasant ar kitką, kame reikia vaikščioti.

4. Naujokienė turi [pagimdė]. Rytą važiuoju, būdamas ten, atvežti motiną. Bulves kasam ir šiandie ant trijų lysvių.

5. Kasam vėl ant trijų lysvių, bet dar nei pusė bulvių nenukasta.

6. Rytą nueinu pas Joną Naujoką, gyv. pas Ercių, paskui pareinam ir važiuoju namo.

7. Važiuojam vėl pas Naujoką kasti bulvių, bet lyja, antrą rytą parvažiuojam atgal.

9. Aru bulvieną.

10. Kelią žvyrijam. Dėl palyto kelio iš žvyrynės negalima atvežti, tai visi veža iš senojo vieškelio.

11–12. Vėl pas Naujoką kasam bulves. Jau dabar pabengiam.

16. Į Naumiestį su dviračiu. Sviesto nuvežu parduoti. Sviestas po 2,5 Lt svaras, brangus, bet krautuvėse ir 50% pabrango.

18. Į Naumiestį nuvežu Mikui malkų su dviem arkliais.

19. Ariam pasieny kelią. Reikėjo nuo sienos du šimtu metrų atstu suarti penkiolika metrų kelią, suarti ir smulkiai suakėti. Mat einant per sieną padaro žymias pėdas.

22. Pasodinu berželius prie Dribtos kelio. Nuo sodno buvo pradėta sodinti, dabar apsodinu ligi Kiaupos lauko.

24. Aru ražienas.

25. Naujokas atvežė kiaules. Rusams užėmus tvartą, kur dėsi.

26. Parvežu daugiau ko. Kiaulėms šerti kubilus ir taip ko. Atvažiuoja ir Naujokai su mergaite dėl krikštijimo. Ir Jonas su žmona atvažiavo pavakare.

27. Balius. Pakrikštija Naujokų mergaitę vardu Ela Herta. Kūmos: Kairys, Kairienė, Jono žmona ir aš. Aš kaipo pirmas kūmas. Paskui dar atvažiavo Jonas Naujokas. Ir taip pabaliavoję pauliavoję ėjom gulti, tik Kairiai išvažiavo.

28. Išvažiuoja namo ir Jons su žmona.

30–31. Veža pas mus Naujokas bulves. Su dvejais vežimais, su vienais aš, antrais Naujokas. Parvažiuodavom kitą kartą 8–9-tą val. vakaro tamsoje. Pasitaikė ir į griovį įvažiuoti. Rytą atvažiavus, bulves nusėmus, išvažiavom.

Lapkritys

3. Vakar parvažiavę vėlai su bulvėms, nespėję iš vežimų išsemti, turėjo nakvoti Naujokas su arkliais.

4. Važiuojam dar parvežti bulvių.

5. Parvažiuojam ir parvežam dvejais vežimais bulvių.

[...] Į Malūną Degučiuos. Lyja su sniegu. Važiuoju pas Naujoką ant rytdienos kūlimo talkon. Nuo pietų važiuojam su Naujoku parvežti mašiną. Parvežti reikėjo tokiais šunkeliais, o dar palijusi. Visur gerai sekėsi, tiktai vienoj biauroj duobėje ir vienam ratui į griovį įsileidus teko privargti apie 3-4 val., paskui pas žmogų nuėjus atsivedėm arklių ir porą vyrų, tai šiaip taip išvežė. Ale vis tiek važiuojant kli ...................................................................................... ties namais ant lauko, mašinai įklimpus, o arkliai išvargę, teko palikti per naktį. Ėjom gulti jau pusę pirmos val. nakties, o rytą reikėjo anksti kelti parvežti įklimpusią mašiną ir pradėti kulti.

9. Anksti atsikėlus, su keturiais arkliais pasvėrus, išvežėm šiaip taip. Tai ir pradėjo kulti. Valgį reikėjo atvežti. Bet vėl nelaimė – sugedo motoras ir nuo pietų turėjo atleisti visus darbininkus. Tą pačią dieną išvežė į Sartininkus taisyt.

10. Parvažiuoju namo.

11. Naumiesty su dviračiu. Nuvežu Mikui valgio ir reikalingų daiktų.

12. Nuo Naujoko parvežu avižų ir runkelių kiaulėms šerti.

15. Į Naumiestį su vežimu žibalo. Negavau. Vakare važiuojam su merga pas Naujoką talkon.

16. Kulią 6-tą val. pabengia. Vakare užkelia vakarušką.

17. Parvažiuojam namo. Vakare važiuojam į Tauragę su Junkario Fricu. Vežam bekonus.

18. Apie 6-tą val. nuvažiuojam į Tauragę. Pasišeriam arklius. 8-tą val. pradeda imti kiaules. Bekonus mokėjo 95 ct svarą. Parvažiavom apie 7-tą val. vakaro.

19. Į Naumiestį su Mileriu važiuojam, parsivežam žibalo kūlimui, miltų ir kitko.

22. Kuliam javus su Milerio mašina nevaloma. Pradedam anksti, miežius dar tamsoj iškuliam. Šiemet vieną dieną iškuliam viską ir anksti pabengiam. Tik viena karta rugių liko dėl motoro sugedimo; sutrūko babito liogariai.

23. Nuo Naujoko nuvažiavęs parvežu pas mus žąsis, vištas ir dar runkelius likusius. Ir jau šalia lito paleidžia į apyvartą ir rublius. Už bekonus, kiaušinius ir kitką išmokama rubliais.

27. Į Naumiestį su arkliu.

29. Važiuoju pas Naujoką, parvežu cementinių kubilų, avę ir avižų. Jau šąla.

30. Į Naumiestį su dviračiu. Litams galint kristi, dar šio to nuperku.

Gruodis

1. Naumiestyje pamalduose. Šiek tiek pašalusi, su dviračiu važiuoti gera.

3. Atjoja Naujokas su arkliu, ir paėmę mūsų vieną arklį sukinkom, įdedam bekoną jo (mat jo kiaulės buvo visos pas mus) ir važiuojam abu prie jų ant rytdienos į Tauragę.

4. Rytą 8-tą val. išvažiuojam, anksčiau nebuvo galima, rytą tiktai nuo 8-nių, o vakare ligi 7-nių, toks buvo rusų jau griežtas įsakymas 800 metrų zonoje. Apie pietus nuvažiavę, atiduodam tuojau. Mokėjo rubliais po 2 rub. 20 kap. kg, jo svėręs bekonas 90 kg gauna 197 rublius. Paskui į malūną kviečių piklevoti. Vakare vėlai supiklevoja, tai ir turim nakvoti. Nakvojam tam pačiam malūne "Progres", jau nacionalizuotame. Arklius pašeriam privažiavimo pastogėj, o patys šiltoj mašinstubėj, mat per naktį dirbo ir ėjo mašinos, tik rytą 8-tą val. sustabdė dėl šventos

5. Stalino Konstitucijos šventė. Kaip tiktai turgaus dieną žmonės nežinodami važiavo į turgų, bet turgaus nebuvo, visos krautuvės uždarytos, tik "Maistas" veikė. Pavakare parvažiuojam. Parsivežam miltų, rublių, červoncų ir kitko.

6. Pasilieku dar arbuoti gelbėti. Išarbuojam avižas.

7. Viską išarbavę, vežuos arbą namo savo arbuoti. Parvažiuoja drauge merga, Stasė. Važiuoti bloga: pašalusi, o dar nesumuštas.

11. Buvo Naujokas iš Naumiesčio parvažiuodamas užvažiavęs. Nakvojo, rytą išvažiavo.

13. Į Naumiestį su motina, važiuojam su vežimu. Vieškelis geras ir su vežimu ir rogėmis. Jau smarkiai šąla.

15. Šalta. Jau abeji langai įšąla. Sniego dar kelis centimetrus ir su rogėmis važiuok, kad dulkės rūks.

16. Naktį 5-tą val. mirė pas Kiaupą buvusi Urtė Peteraitienė, mano tėvo pamotė. Su dviračiu buvau Naumiesty.

17. Važiuoju pas Naujoką. Kiaupa prašė užvadinti Naujoką apgiedoti. Ir nakvoju pas Jurus.

Parengė Astrida Petraitytė

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


6499. afrika2003-09-17 12:16
mano mociutes jaunystes dienos ir vietos...

23531. martynas petraitis :-( 2004-10-22 18:00
bl mano vardas ir pavarde,as martynas petraitis

31772. Meta :-) 2005-03-23 21:32
Martynai,o tu rimtai su tokia pat pavarde,kaip ir jis? Geras.Taip buna retai.Nu ir kaip tau savijauta zinant,kad kazkas dar yra tokiu pat vardu, kaip ir tu? Zinai...egzotika tokia :)

31773. Meta :-) 2005-03-23 21:35
Martynai,o tu rimtai su tokia pat pavarde,kaip ir jis? Geras.Taip buna retai.Nu ir kaip tau savijauta zinant,kad kazkas dar yra tokiu pat vardu, kaip ir tu? Gal jis tau koks gimine,a? Zinai...egzotika tokia :)

Rodoma versija 23 iš 24 
14:31:00 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba