ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-10-18 nr. 673

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

LAIMANTAS JONUŠYS. Pašnekesiai Prahos vakarais (154) • SIGITAS PARULSKIS. Džiaugsmingas asilo šūksnis: Hinham! (42) • AISTĖ KISARAUSKAITĖ. Miniatiūros (27) • BERNEZ TANGI. Eilės (1) • MARK PATRICK HEDERMAN. Menas ir beprotystė (6) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (26) • LOLITA JABLONSKIENĖ. Agorafobijos gydymas visą parą (9) • ALMA BRAŠKYTĖ. Laikas melodramai? (4) • MANTAS MIKŠYS. Jūros nekrologas (13) • JŪRATĖ BARANOVA. Pamažu ateina islamas (18) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Tėvo Stanislovo "Atsidūsėjimai" (41) • MYKOLAS SLUCKIS. Žmogaus kalbėjimas, arba Vieno plagiato versija (4) • Su psichofiziologu ir šiaip įdomiu egzemplioriumi LEONIDU KITAJEVU-SMYKU kalbasi Maja Kulikova. Nuoga tiesa, arba Nuogalių apokalipsė (36) • IRINA ARCHIPOVA, ANDREJ ZAMACHIN. Monumentas išeina atostogų (9) • VIKTOR KANAVIN. Pagaminta SSRS (4) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXIII) (8) •

Tai kurmio kosuliai

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Tęsinys. Pradžia Nr. 24


2001
Balandžio 27, penktadienis

Buvo labai lietinga naktis. Pliaupia netgi dabar, jau į pavakarę. Gražina prisipažino sapnavusi V. P. B... Šis nei iš šio, nei iš to ištraukęs man iš panosės valgomą žuvį. Ir – suėdęs! Be išlygų...

Juodu važiuoja į Ameriką vietoj mūsų. Reikia padėkoti buvusiam ministrui – "dėdei Dudėnui". Su kai kuriais žmonėmis gyvenime tarpusavio santykiai būna labai keisti ir komplikuoti.

Mes netgi nesužinom, nelemta sužinoti kodėl.

Tikriausiai dėl to, jog esama ir totališko mums nežinomų aplinkybių sąlygotojo, platesnio priežastingumo.

Pavyzdžiui, Saulės dėmės arba Mėnulio fazės. Ką ten ir kalbėti apie kokius itin subtilius, rafinuotus mikropasaulių ryšius, virpesius, sroves "iš žemės vidurių".

Protas ir dermė veikia tik siauru spinduliu aplinkui mus, kitko vardas – beprotybė.

Tai, beje, patvirtino ir Cz. Miłoszas ("Kultūros barų" nr. 4) Radau jo eilėraštį Marianui Zdziechowskiui (1861–1938), trumpą laiką prieškario Vilniuje buvusiam universiteto rektoriumi.

•

Kovo 4-ąją vienoje šventykloje per minėjimo vakarėlį spontaniškai pasakiau, kad apie šventuosius nereikia kalbėti tokiu patetišku tonu.

– Reikia ieškoti dulsvesnio tono!

Regis, daugelį žmonių būsiu vėl šokiravęs.

Apie gyvenimą Lietuvoje

Visos struktūros, instancijos, visas veikimo būdas yra sutrejintas. Trigubų ar penkiagubų durų principu!

Šiandien su Šarūnu nuėjome į pasų poskyrį. Ten labai greit tau išaiškina:

– Jeigu nori gauti pasą "normaliai", įprasta, konstitucine tvarka – per tris savaites, kainuos 11 Lt.

– Jeigu greičiau, per savaitę, kainuos 77 Lt.

– Jeigu dar greičiau, per tris dienas – 144 Lt...

Taip yra visur: švietime, medicinoj, teismuos.

Kokios teisybės nori? Konstitucinės? Tai mirk!

Kokio mokslo nori? Nemokamo? Nieko ten neišmoksi.

Kokio teismo? Už pinigus ar pagal įstatymus?

Aš nebuvau, bet, man regis, viskas čia perkelta iš Afrikos ir kai kurių Azijos kraštų.

Iš esmės tai maskuotas kolonializmas.

Vargas tam, kuris nežino kelių į pinigus...

Dedikacijos, kurių man gaila

Gal tai ir pernelyg sentimentalu, bet man gaila, kad dėl cenzūros ar kitais sumetimais iš man "skirtųjų" mano bičiulių eilių dingo paskyrimai.

A. a. Gedimino Jokimaičio eilėraštis "Jei neklausot varnėnų" buvo parašytas kaip atošauka į mano eilėraštį, skirtą jam knygoje "Mamutų tėvynė" (1984 m.).

V. P. Bložės "Šaukiantis balsas" parašytas unisonu į mano penkių dalių cikliuką "Vidurnakčio jūra", pirmą sykį skelbtą "Švyturio" žurnale 1968-aisiais.

Jo poemėlė "Niekas" į mano rankas pirmą sykį pakliuvo 1976–1977 (tada gyvenau pas L. Jacinevičių). Publikacija buvo parengta "Literatūrai ir menui" su puslapio įvadu ir Vytauto nuorodomis į "Ledyną baltą kaukaspenį".

Eilėraščiai rašomi kaip tąsa, tęsiami kaip dialogas, prieštara. Dar daugybė sumetimų. Ir tik tokiu būdu jie atgyja.

Visos šios mintys atėjo man į galvą atrinkinėjant trumpus eilėraščius. Bet skaityti tai tenka storus tomus!

Sykį Darius K., užėjus kalboms apie poetus, prasitarė:

– Bet išliks visai ne tie!

Kažin kaip panašiai. Ir aš pritariau: išliks nuošalėse pasislėpę žmogučiai.

Pavyzdžiui, J. Degutytė ir G. Jokimaitis.

Atrandi seną tiesą: poezija – nei žmonių, nei paukščių... Per vidurį. Visai kitoniška kalba. Eilutė iš Gedimino:

Kaip liūdna, jeigu jūs neturit salvijų!

Maždaug: klausia ne šio pasaulio žmogus, atėjęs ir tyliai žiūrintis į mūsų klaikią buitį.

Bepročiai su sunkvežimukais!

Naktį, pastaba apie Sutvėrimą

Tveriančioji dvasia visus gyvus daiktus turėjo tverti po vieną... Čia ir yra kažin kokia beprotybė.

Arba – stebuklas.

Balandžio 28,šeštadienis

Vienas banaliausių šimtmečio mitų – Dariaus ir Girėno, maitinęs mus ištisą šimtmetį.

Jį sugriaus tik naujausieji lakūnai – politikieriai.

Lenkai, beje, turėjo tokius pat "brolius dvynius" – Žwirką ir Wigurą. Ir mitas panašus.

O kiek ašarų, kiek sušlapusių nosinaičių, dainų, dramų, eilėraščių.

Amerikonai irgi turėjo, rusai irgi turėjo.

•

Smulkesnieji "mitai". Pavyzdžiui, garsusis Vilniaus universiteto Lituanistikos katedros griovimas 1958-aisiais, apie kurį tiek ir tiek parašyta...

L. L. liudijimu, prasidėjo nuo to, kad vieną rytą katedroje apsireiškė Emilija Kvederaitė (Putino žmona) ir pasakė:

– Arba Putinas išeina iš katedros, arba šita k...

Ir parodė į vieną personą (I. K.).

Kostas Korsakas tada ėmėsi iniciatyvos, kad Putinas liktų ir parėmė Emilijos ultimatumą.

Balandžio 29, sekmadienis

Perrašinėjant trumpučius H. Radausko eilėraščius: jis yra iš tų poetų, kuriuos veda eilutė, metras, rimas. Eilučių, dažniausiai ketureilių, tvirtovėse.

Esama ir dvieilių, iš kurių lipdomas "korys". Į senatvę bandė išsimušti į prozinę formą.

Kitados H. Nagys, paklaustas apie jį, atsakė geriausiai:

– Prasmę būtų aukojęs dėl gražaus rimo!

Tokiems poetams "kažkas" diktuoja galvoje.

Jeigu poetas kvailas, tai išeina labai kvailo mediumo diktantas.

H. R. gelbsti linija, ritmas, piešinys. Prasmės čia yra antrajame plane. Antraeilės.

Jeigu Petras R. kitados dyvijosi:

– Kad ir ką daryčiau, viskas išeina ant karikatūros ribos...

Tai čia – ties banalybės riba.

Dar žingsnis ir – paners į Motinos Banalybės jūrą.

Tie, kurie ėjo "iš jo", taip ir padarė.

A. Nyka darė beveik tą patį, tik vertė į verlibrą.

Iš tiesų jiems abiem tiktų estetinio hermetizmo terminas.

•

B. Pūkelevičiūtės eil. "Lūžta geltonieji šalavijai" radau man neįprastą formą "tu atsisuki į mane ašmeniu..."

Peilio ašmenys ir žmogaus asmuo. Ar čia esama ryšio?

Atsisuki į mane savo ašmenimis... Įmanoma tarti.

Atsisuki į mane visais savo Aš, asmenimis.

Asmuo yra tai, kas stringa kitiems.

Kaip ašmenys. Kas nori, gali suvokti ir froidiškai.

•

Kitur radau neįprastą eil. pradžią. Sugretinimu "Pelėsiai ir rūdys".

Pasakymas apie žaibą (lietuvių kalboj): "Amalą meta, rūdis meta..." Suprask, žaibuoja.

Ar tiesa, kad rūdys yra metalų... pelėsiai.

Pelijanti geležis, pelijantis žalvaris.

Šiaip jau, atrodo, kad B. P. bus gerokai pasiskaičiusi W. Whitmano ir F. Nietzschės ("Also sprach..."). Dar – Omaro Chajamo.

Jos eilės yra mišinys: gaivalinga sodžiaus merga ir paviršinės literatūros įtekmės.

Pridurkite dar evangelinių citatų erotizavimą.

Toliau iš "Metūgių" nebuvo ką vystyti. Gal ir gerai, kad ėmė rašyti prozą.

Beje, visų išeivijos literatų kraitis buvo atsivežtinis. Tik A. Mackus bandė ką nauja perimti. Gal kiek J. Mekas. Abiejų nelabai norėta priimti.

Bet kokia išeivija įgyja "sektos" bruožų.

Šunvyšnės

Realiausias šito pavasario potyris. Jų kvapas – aitri esencija. Aliejus, išplaukiąs į nėriniuotą orą. Visuose priemiesčiuos.

Nuo ko galėtų būti geras antpilas?

Japoniškos sakuros yra galingi medžiai. Iš kamienų galėtum patrankas drožt... Senovės Lietuvoje vyšnios irgi galėjo būti kitokios.

Beliko šunvyšnės. Prie tepaluotų geležinkelių. Nuo Markučių per Panerius iki pat mūsų vien dvokianti šunvyšnių degtinė.

•

Kazys Bobelis. Vieną kartą akis į akį susidūrėme su juo Filharmonijos rūbinėje. Aš jį pažinau, jis manęs gal ir nenorėjo prisiminti.

Labai keistas derinys: veidas kaip pavasarį bulvė, akys žlibos, pragertos. Reakcijos – daktaro... Kai prisiminiau, kad dar rašo eilėraščius, išties supratau, jog čia medicininis realizmas dera su XIX a. lietuvių sentimentalumu. Visko po tiek, kiek būdavo atsveriama senose vaistinėse mažytėmis svarstyklėmis.

Gudriausios vis dėlto buvo užšalusios akytės. Šnarinėjo kaip pelės. Iš po ledo, po ledu. Jo narsą prilaiko tik mažomis porcijomis siurbiama degtinė.

Gal kiek vyresnis jo prototipas andai išnirdavęs Lietuvoje – Rojus Mizara. Nuo Merkinės. Nepaleisdavo iš dantų cigaro. Išties nemirtingieji lietuviški Kriukeliai, išgudrėję šimtmečio vėjuose. Geriausias žanras tokiems žmonėms pavaizduoti: serijinė fotografija. Kaip Augusto Sanderio (1876–1964). Gaila, kad mirė. Dabar į Vilnių atvežta jo paroda. Vokiška, tiksli, kiaurai matanti...

•

Mūsų fotografija sublizga tik retsykiais. Nebuvome treniruoti geros dailės ir geros literatūros. Apie socialinius, psichologinius, rasinius žmonių tipus.

Išliko tik Balys Buračas su visa etnografija.

Valstiečiais.

Petras andai pasakojo, kad pirmieji fotografai (geriausi) buvo dailininkai, pasinaudoję šia technika savo tikslams realizuoti.

Paskui jau pliūptelėjo masinis fotografavimas. Didžioji kultūra, aukštasis menas žūsta tada, kai jį "daro visi".

Masiškumas: kultūros papjūtis? Tai paradoksas. Laimės tie, kurie mokės manipuliuoti masiškumu (E. N. teatras).

Mums nieko kito nelieka, kaip totališkai manipuliuoti labai didelėmis masėmis. Tai beveik beprotybė.

Ankstesnioji romantikų formulė "Nuo gėlių iki žvaigždžių" galėtų būti perfrazuota: "Nuo šūdo iki žvaigždžių". Arba ir š..., ir ž...

•

Pratęsiant vakarykštę temą –

Putino kultas Lietuvoje. Iš esmės konservatyvus ir žalingas. Čia kairioji inteligentija sutartų su dešiniąja, išeivija su čiabuviais.

Poezijos raidą šitas retrogradiškumas sustabdė 50 metų, įteisino chrestomatinį mąstymą ir žodžių vartoseną. Pompastiką, fasadiškumą ir visas rezervatines nuotaikas.

Gyvas vanduo pulsavo tik po šiuo ledu. Nei išeivija, nei sovietinė visuomenė nerado vietos K. Jurgelioniui, S. Šemeriui, J. Žengei... Net Binkis abiem pusėms atrodė per mažai rimtas.

Kokia ironija!

Apie stiprios prigimties žmones

Jie "pavojingi" visur. Ir poezijoj: jei kas parašo labai gerą eilėraštį, tai paskui bus parašytos penkios jo versijos. Jis stačiai nusiaubiamas.

Maironis taip smarkiai užprogramavo lietuvius emociškai, kad viskas baigėsi – stygų pertempimu. Pavyzdžiui, tekstas:
Man gitara prie širdies,
o bernelis prie šalies...

Jokio diskretiškumo. Arba:
Alyvų žiedams mėlynuojant,
Kankintis ir verkti turi...

O žmonių arba liaudies kūryba gyvuoja tokiu principu: išsilaiko tik melodija. Žodžiai įkišami visai nauji.

Mat laikas pagriaužia podirvį – turinį. Šiandien išklausiau ansamblį ("Ūla"?), kur pokario partizanų dainos prigrūstos jau sovietinio kičo:
Išeisiu sykiu su gandrais,
Išeisiu su lapais žaliais...

Še tau!

Bėda ne tai, kad dabar daug šnekama apie kūną; bėda, kad neturima jo supratimo. Svarbiausia rodyti... Pasirodyti.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


7673. bobeline2003-10-20 10:00
ir bobelis jam ikando,tikriausiai i minksta vieta

7679. KURMIS2003-10-20 10:39
Eeeee khe... eeeaaaa khe kheee...

7715. ///2003-10-20 15:59
leiskite pailseti nuo saves, Autoriau

7734. autoriaus draugas2003-10-20 20:36
varyk , sigitai ,varyk ! tegul paspringsta jie visi...

7743. varna2003-10-21 01:13
Prisikasiau iki pasų istorijos ir žiaugčioti pradėjau. Vos nepaspringau. Čia toks autoriaus ir jo draugų tikslas?

7765. varnai nuo autoriaus draugo2003-10-21 07:30
taip

7780. S. -> Varnai ir ///-ai(-ui)2003-10-21 10:55
Gerai, gerai: kankinkitės, pakol kada nors suprasite, kad laikraštis ne vien tik jums skirtas, ir kad skaityti reikia tai, kas _patinka_, o ne tai, kas ne jums skirta [kaip tas Markas Kempinskis, už savo pinigus pirkęs ir skaitęs J.M. naują knygelę vien tam, kad po to galėtų "triuškinti"] :))))

7782. autoriaus draugui nuo varnos2003-10-21 10:57
Jeigu taip, tai ar autorius pasirašęs konvenciją apie nekonvincialaus masinio naikinimo ginklo nenaudojimą? p.s. Kad taip ir autorius būtų toks pat lakoniškas, kaip jo draugai...

7786. S. nuo varnos2003-10-21 11:23
Klausykit, S., aš bent jau nelinkiu niekam kankintis. Padorumas neleidžia. Taip, aš skaitau ir tai, kas man nepatinka, bet ir Jūs skaitote mano komentarus, nuo kurių, kaip pastebėjau, ypatingo malonumo nepatiriate. O gal skaitote "vien tam, kad po to galėtumet "triuškinti""? O geda skaitė Putiną dėl tos pačios priežąsties? Kai Autorius bando sukurti įspūdį, jog viskas, kas vyksta dabar turi neigiamą atspalvį, tai liečia ir mane - nes aš gyvenu šitoje tikrovėje ir dabar. Ir ji man visai neatrodo tokia juoda ir verta niekinimo. Ir jeigu nori gauti pasą greičiau, tai normalu ir mokėti už paslaugas daugiau. Ar tame yra kažkas išsigimėliško? O gal Geda nori taip, kaip buvo anksčiau - tereikėdavo turėti "pažįstamų"? Bet dažniausiai ir tai nepadėdavo, nes būdavai priskiriamas kategorijai "невыездной"? Ir kas per "kolonializmas, perkeltas iš Afrikos ar Azijos"? Suprask, ankščiau buvome "laisvi"? Kai kas nors važinėja prilytomis rudeninėmis gatvėmis ir drabstosi iš po ratų purvais į kairę ir į dešinę, norom nenorom pasijunti apdrabstytu. O gal Jūs, S., siūlote nevaikščioti?

7787. autoriaus draugas2003-10-21 11:31
varyk , sigitai , varyk....

7807. zaza2003-10-21 15:00
"Juodu važiuoja į Ameriką vietoj mūsų. Reikia padėkoti buvusiam ministrui...". Jau kelintą kartą geda vis "varo" ant V.P.Bložės ir neseniai mirusios N.Miliauskaitės. Na ir gajus chamiškas mentalitetas, jo nepridengsi net ir bajoriškais popieriais...

7821. товарищу автора nuo varnos2003-10-21 17:29
Давай, Сигитас, давай. Так держать. Uff, iš karto lengviau pasidarė, kai į gimtą kalbą perėjome, товарищи. :)))

7827. S.2003-10-21 18:21
Varna rašė: "aš bent jau nelinkiu niekam kankintis".
Ats.: Niekam nelinkiu kankintis beprasmiškai.

7828. autoriaus draugas2003-10-21 18:43
varyk , sigitai , varyk

7830. S. nuo varnos2003-10-21 18:59
Lakoniškai, neprikibsi. O gal baugu pasidarė? O gal šiaip noro nėra tuščiai burną aušinti... :)

7837. Dulsineja :-) 2003-10-21 20:51
Kiek ponu, kokie pikti visi... Autorius tampa panasus i mano mielaji drauga - kiek daug vejo malunu aplink. Autoriui - tokiam zmogiskam - giliausia pagarba jauciu ir pirmiausia atsiverciu "kurmi".

7840. varnai nuo maxo2003-10-21 22:23
sorry varna , cia as truputi pajuokavau ir autoriaus draugu apsimeciau,...o tu ir patikejai...(cia gi internetas - kur gi daugiau viesai masturbuotis ? matai geda ir p.rulskis viesai turi galimybe, taigi mes tampame kaip ir vuajeristai..//// tai mes nors internete..

7847. maxui nuo varnos2003-10-22 00:59
Kai parašei paskutinį kartą (7828), supratau, kad pakliuvau ant meškerės, bet jau buvo per vėlu viešai apie tai prisipažinti. Puikiai atlikta. (jei taip galima pasakyti apie "onanizmą) :)

7853. zvierius2003-10-22 02:05
na, ziuriu varnai jau tikrai ne kas... tai ko gi, gerbiamoji, skaitote tokius prastus rasinejimus, jei po to juos keikiate? isivaizduok, kad yra zmoniu, kuriems "kosuliai" netgi labai patinka, o stai juodbruviai pauksciai- nelabai... tai ka dabar daryt? gal reikalaut, kad tie pauksciai nebeskraidytu panoseje?

7868. Varnai nuo S.2003-10-22 10:56
baugu pasidarė :-)

7926. alenas platelis2003-10-23 11:29
bloze lucse giady bloze lucse giady

7931. zvieriui nuo varnos2003-10-23 12:09
Reikalaukit.

14350. Nesvarbu :-( 2004-03-18 18:49
tu durnas

28613. Ursula2005-01-13 16:45
ka cia galima parasiti? =) nesugalvoju ! gal kas man parasikit i pastuka kanors ( Ursula@one.lt )

99685. ananasinea :-( 2007-10-22 17:51
abla bla bla

99705. swank2007-10-25 20:03
kaip puiku ! galima pakiliai ir teigiamai vertinti zmogu uz jo mintis ir tuo paciu niekinti uz jo veiksmus

Rodoma versija 25 iš 26 
14:22:32 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba