ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-07-22 nr. 806

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (46) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Po lietaus (70) • WILLIAM BUTLER YEATS. Jis norėtų dangiškos drobėsNIKOLAJ GUMILIOV. 114. Tikėjau, galvojau…-js-. Sekmadienio postilėSTEFAN ZWEIG. TolstojusSIGITAS GEDA. Skaitalai - pelėms (31) • BAI JUYI. Amžinosios širdgėlos giesmėCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (99) • PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros (1) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Miestą valdo moterys, arba Šv. Agotos šventė ZamarramalojeVYKINTAS VAITKEVIČIUS. Pasinėrusi į NerįDARIUS GIRČYS. Ten ir čiaVIKTOR LAPICKIJ. StopALOYZAS TENDZEGOLSKIS. Gražbylystė ir realybė (2) • BALSADĖŽĖ su paveiksliukais (176) • Sueiga dėl pasikeitusios vėjo krypties perkeliama į sekmadienio naktį (70) • LAIŠKAI (962) •

Skaitalai - pelėms

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2004

Apie rašymo prasmę

Juk aprašydamas šią dieną, aš vėlei esu tas, kuris patyrė ją, kuris prisodrino ją neramaus ir niekingo gyvenimo.

(Samuel Beckett)

Mažieji džiaugsmai

Šįryt mums rezervavo bilietus į Kanadą. Būsime ten ilgokai – nuo balandžio 21-osios iki gegužės 26-osios...

Nepavyks susitikti per "Poezijos pavasarį" nei su Genadijumi Aigi, nei su Matsu Traatu. Aš pats rūpinausi jų pakvietimu ir verčiau kūrybą į lietuvių kalbą. Janina R. planavo bendrą vakarą su Genadijumi miesto rotušėje. Gegužės 25-ąją... Duokdie bent pasimatyti!

Kanadą labai norėjau pamatyti, ypač "laukinius Vakarus". Dar turėtume susitikti ir su H. Nagio žmona Birute, – reik atrinkti jo laiškus, nuotraukas etc. Rengiamai knygai.

Taigi:

Toronto, Calgary, Albertos provincijų kalnynai, vėl Toronto, Montreal, Hamilton, Delhi, Wasaga...

Praėjusią vasarą pakvietė toks mielas žmogus Vytas Kulnys, dabar jau įsitraukusi visa grandinė. Renginiai spaudos atgavimo šimtmečiui ir poezijos skaitymai.

Balandžio 3, šeštadienis

Saulėtieji pavasariai

Tokiomis dienomis – iki tėvų mirties – tekdavo važiuoti į kaimą. Kaip tik prasitarė protingiausias iš baltarusių, Šekspyro ir Husoviano vertėjas:

– Aštuoniasdešimt procentų mūsų minskiečių pragyvena iš kaimo...

Ardavom su broliu ir svainiais, nešiodavom skaldytų bulvių maišus iki devinto prakaito... Visai nusivarę išgerdavom degtinės su beržų sula ir vėl...

Paskui valties dervavimas, naktinė žūklė ir t. t. Pusę savo gyvenimo prasimaitinau žuvimi.

– Gerai, – sako Ž., – daug fosforo. Gal užtat tavo galva taip dirba...

Dabar tematau baltus baltus kirų atšvaitus Neries veidrodinėse plokštumose. Varnėnai po gluosniais, kurie vandenims slūgstant brenda į krantą. Visur pilna vynuoginių sraigių lukštų. Žiemos maistelis varnoms ir kėkštams. Prakerta kiaukutą ir – amen, saldžioji mėsyte! Žvirbliai piktinasi karkluos, čerška: "Negražu taip, negražu!", bet tik dėl akių, kad jiems paragaut neteko.

Šiandieną prie Neries džiovina valtis...

(J. V., 1962)

Kai studentai atvažiuodavom prie Neries anais laikais, ir Valakumpy, ir anapus upės gulėdavo pilna apverstų, dervuojamų valčių.

Neris dar buvo gili, žuvų dar buvo daug, žvejų – irgi. Dabar – jokių valčių. Liko tik pirmoje eilėraščio eilutėje.

Trečiajame posme buvo visai salomėjiški kreipiniai:

    Ei, suplasnok tu, vėjau mėlynasis,
    Virš vandenų, virš saulės pilno kranto!..

O toliau – visai socialistinė lyrika:

    Čia gelmėje – naujų namų karkasai,
    Čia gelmėje – aukšti kranai gigantai...

Mat Žirmūnai, nūnai visai subliūškę ir nuskurę, tada buvo naujojo Vilniaus pažiba, architektūros pavyzdys (veždavo turistus), "gerėjančio" gyvenimo pavyzdys.

Ir J. Vaičiūnaitė, ir M. Martinaitis šitų savo knygų ("Pavasario akvarelės", "Balandžio sniegas") vėliau "atsižegnojo".

J. V. savo rinktinėje "Nemigos aitvaras" (1985) paliko vieną eilėraštį iš 1962 ir vieną iš 1963 metų, M. M. sutelktinės ("Sugrįžimai", 1998) gale radau tokias miglotas frazes: "Pirmasis autoriaus rinkinys jam pačiam pasirodė kiek atsijęs nuo visos kūrybos". Iš tiesų tai jam kenkė pernelyg optimistiška gaida ("Eina tiltu vaikinai..."), eilės, skirtos J. Gagarinui ar V. Montvilos šaudytojams. Už tą socialistinę pompastiką jį vis patraukdavo per dantį kolegos.

Ką kalbėt apie Vyt. Bložės pirmas tris knygas? Vienoje jų aukštinamas dievdirbys Jokūbas, vietoj lietuviško rūpintojėlio išdrožęs ir įkėlęs į koplytstulpį... Leniną.

Neatsimenu – su kepure ar be kepurės?

Ir t. t., ir t. t.

Kažin kaip neateina man į galvą nė viena pavardė, kuri iki 1966 metų nebūtų pademonstravusi "optimistinės pasaulėjautos". Nei iš vyresniųjų, nei iš jaunesniųjų.

Nuotrupos

(...) istorija apie asilą su raudonais bateliais, atėjusį į sodžių (advokato Baublio parabolė).

(...) personažas panašus į šūdą, laukiantis vandens, kuris jį nuplaus (iš "Molojaus", p. 209).

Tačiau jei grįšime prie musių, tai, mano nuomone, yra tokių, kurios išsiperi namuose žiemos pradžioje ir greit nugaišta (sic! ten pat).

Kas pažįsta moteris?

Prieš 25 metus toji moteriškė buvo įsimylėjusi garsų režisierių. Kai kolegos patraukdavo jį per dantį, šis nesutrikęs atrėždavo:

– O ką galiu padaryti, kai ji žiūri į mane kaip... telyčia?

Dabar – iš televizoriaus ekrano girdžiu ją kalbančią, sveiką, raudoną. Režisierius jau 10 metų po žeme.

– Yra moterų, į kurias atsidaužę vyrai byra kaip šipuliai.

Ir dar pasitaisė: išlaksto į šipulius...

Svarbiausia, kad ji teisi.

Verbų sekmadienis

Senojo Vilniaus istorijos

Pirmieji Muravjovo-Koriko potvarkiai. Po 1863 metų sukilimo numalšinimo. Pasikvietė aukštą valdininką iš senos savivaldybės. Nežino, nuo ko pradėt kalbą. Sako:

– Matot, čia pas jus per daug varnų...

– Tikrai taip, bet ką su jom daryt?

– Šaudyt.

– Betgi jos senesnės gyventojos nei mes čia visi...

Žemaitis ir Dievas

Žemaitis susiruošė į kelionę. Įsidėjo terbon duonos, lašinių, svogūną ir iškeliavo. Užklupo audra. Žemaitis palindo po pirmu ąžuolu ir ėmė melstis, rankas iškėlęs:

– Pons Dievali, liaukis trankytis. Jeigu apstosi, duosiu tau lašinių puspaltę...

Audra bemat aprimo, žemaitis sukirto puspaltę su duona ir svogūnu. Traukia toliau. Vėl audra, lyja, žaibuoja. Palindo po kitu ąžuolu ir ėmė priekaištauti:

– Pons Dievali, nejau juokų nesupranti...

R. Gr. Teresės bažnyčioje

Gulėsi kryžium, anot Jono, šiaudų pasiklojęs, ir ėmė raudoti:

    Šventas Šventickau,
    Švenčiausias mūsų,
    Grąžink Granauskui
    Bent vieną mūzų...

Vyt. S. Grigiškėse

Ten jaunas nuomojo kambarį... Skambina A. Maldoniui, tuomet – RS pirmininkui:

– Maldoni, išeik!

– O ko?

– Yra reikalas.

– Galiu išeit, bet kur tu esi?

– Grigiškėse.

– Tai kada ateisi?

– O kokia tau bėda? Išeik į kiemą ir stovėk. Po dviejų dienų būsiu.

Romano pradžia

Šalį valdant Asilui (su raudonais pusbačiais) atėjo Velykos...

Didysis ketvirtadienis

R. senelis parėjęs iš pirties, raudonas nuo garo ir 50 gramų...

Močiutė:

– Tėvai, negerk, turėsim eiti į mišias...

Senelis, guldamas į lovą:

– Durna boba, Kristus kėlės, o aš gulsiuos...

Ir – numirė.

P. S. Beje, žemaičiai geriausiai skiria sangrąžos dalelyčių vartojimą.

Prikėlimo mišios...

Tik Kristus prisikėlė, kiti – bus prikelti.

Tik šito man ir trūko šventraščių vertimams!

Jeigu pats nedarai, nedarei ir nemoki, nevartok tos nelemtos dalelytės.

– Sumaldinau pūrelį (susimaliau).

– Sumaldink (susimalk).

Balandžio 5, pirmadienis

Gerokai apstulbau perskaitęs nelabai tikusią (...) novelę. Bet sakinio nuotrupa viena piršosi pritarimo:

"Pripildyti turinio absurdišką gyvenimą..."

Juk ir aš pats tą dariau, gyniausi nuo tuštumos ir beprotybės.

Duokite ir man vilties kibirkštėlę.

Balandžio 6, antradienis

Iš Jūratės S. straipsnio išsirašiau šią pastraipą:

"Biliūnas gyvas būdamas išleido vos tris plonutes savo apsakymų knygeles, kurių beveik niekas neskaitė. O "Grafienės Genovaitės" (vokiečio Šmidto kūrinio perdirbinio) leidimų iki Pirmojo pasaulinio karo išėjo 14, ir dar ji nuolat buvo statoma kaip pjesė klojimuose. Tarpukariu klestėjo apysakos tokiais daug sakančiais pavadinimais: "Kauno tigras", "Raudonos Kauno naktys", "Širdys ir Gėlės", "Miesto ponia", "Liepto galas", "Jausmų pančiai"...

O išliko tuo pat metu parašyti Vaižganto "Dėdės ir dėdienės" bei Šatrijos Raganos "Sename dvare".

Literatūros, kuri buvo skaitomiausia prieš 50, 40, 30 metų, sąrašą irgi nesunku sudaryti. Visi to vengia, nes čia toks pats darbas kaip ardyti šeimas, kalbėt neįprastais žodžiais, vertinti tai, kas nemadinga. Beje, visad sutinki žmonių, kurie žino tikrąją leidžiamų ir liaupsinamų knygų vertę.

Dar nebuvo taip, kad gera knyga sulauktų adekvataus vertinimo. Vos išėjusi.

Vakar J. labai išgyrė "visai ne rašytojos" S. Lomsargytės-Pukienės "Ditą", o aš jos neperskaičiau, nors ir autorę, ir jos vyrą gerai pažinojau vienu laikotarpiu. Sovietiniais laikais, kai neturėjau jokio darbelio, prikalbino mane rašyti laidoms anglų kalba – apie lietuvių rašytojus. Kartais paklausdavau: "Ar gaunate kokių atsiliepimų?" Mat tos laidos būdavo naktinės...

– Gauname. Net iš Australijos...

Tai buvo man paguoda. Sykiu – šiek tiek užsidirbdavau. Buvau "laisvai samdoma ietis" (tai jos terminas). Kažkuriais metais galėjau atsidėkoti tik tiek, kad parašiau rekomendaciją į RS.

Aktualijos I

Šiandien Seime turėtų būti "nukelnėtas bimbalas", anot žemaičių dainos, – prezidentas Paksas... Asiliukas su raudonais pusbačiais, kuriam pavyko įsikarti į Muravjovo-Koriko apartamentus...

Kur prasideda nuodėmės?

Rašytoja, kuri nuvažiavusi į Kauną prigąsdino visas kitas:

– Visos, kurios norite būti išgelbėtos, sukalkite po grabelį ir palaidokit savo nepagimdytus vaikus...

Jeigu norit būti išgelbėtos. O vyrai – kaip? Suvedžiotojai, tvirkintojai, jaunų panelių pirkėjai, papirkėjai ir supirkėjai?

O tie statybininkai iš Alytaus (A. pasakojimu), kurie vedasi po 2 tiesiog iš gatvės. Kaina 3 Lt. Kambariuose 5–6.

Tos "gatvinės" gauna išgert ir pavalgyti, paskui primeta po "trojaką". Išeina apie 25 litai už naktį.

O tų religijų moterys, kur nuodėmės nėr. Tik "klaida". Ar visos keliaus į pragarą? O ta rašytoja, kuri su ūsais ir KGB turėjo slapyvardį (...)?

O tos, kurias išniekino kareiviai, darbdaviai, policija ir mafiozai?

Kiek daug pamokslautojų mūsų krašte! Ypač į senatvę.

– Nedarykite taip, kaip mes darėm!

Ir – prisiminusios – apsilaižo. Visa tai yra pasakėčia apie katiną ir grietinę.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


59966. edva2006-07-23 16:19
Kas yra fragmentacija? Galbūt ir šitokie emociniai atminties išpuoliai:nenugenėti, super subjektyvūs,nepatogūs, trikdantys (skaitytojus? autorių?)

59970. ragana Kornelija2006-07-23 18:42
geda kaip visada paisto apie tai, ko neišmano.

59971. m2006-07-23 19:08
o ka cia reikia ismanyti. tiesiog ispudziai. man patinka kad apie paksa o ne apie tatuli. tatulis matyt issemtas.

59973. ragana Kornelija2006-07-23 20:36
ne vien įspūdžiai: kartais išmeta kokį iš savo piršto laužtą teiginį apie tikrovę.

59975. princesei K.2006-07-23 20:54
Visa tikrovė laužta iš piršto.

59977. m2006-07-23 21:31
juk poetas ne istorikas. sapnas susipina su tikrove. bandau ginti pati nezinau kodel.

59979. rudra2006-07-23 22:12
Kam jį gint. Jis kaip uola, spjaudyk nespjaudęs - nė krust. Pakanka perskaityt Balandžio 5.
Sušnekom apie D. K. vertimą, ėmė Geda ir išvertė Gumiliovą. Ir kaip išvertė! Fantastika. O D. K. nepavyko. Gumiliovas - kaip mūsų Stacevičius; pamėgink jį į kokią kalbą išverst, kampuotas visas, aštrus.

59981. edva ( papildinys)2006-07-23 22:17
Talentingi Poetos yra tikrovės tikrintojai.Bandytojai pranašai.Intuityvūs spėjikai.Didžių permainų nuojautininkai. Tragiški nevykėliai.Tikrovės ir sapno jungėjai( miestei garbė!).Didis poetas Sigitas Geda tikrina nuosavą pasaulio patirtį. Tarkime...

59989. ragana Kornelija2006-07-23 23:10
aaa, tai šitie skaitalai - poezija. kažkaip man sunku su tuo sutikti...

59991. m2006-07-23 23:13
sakyciau sitie skaitalai yra eskizai be isipareigojimu. kartais visai nieko bet kartais nervina.

60001. po palme :-) 2006-07-24 04:18
"daug fosforo, uztat jo galva taip dirba"

60004. Rūta2006-07-24 08:10
labai pritariu miestei

60062. churginas2006-07-24 12:44
kliedesiai, kliedesiai..........dar Tomas Venclova kadaise juos vadino folkloriniu surrealizmu..........

60086. R2006-07-24 16:16
Kažkaip tai, ką rašo S. G., mane ramina, maloniai maloniai, tarsi užkalbėjimas, nuo kurio pasidaro geriau.

60096. m2006-07-24 16:56
kartais geriau o kartais blogiau.

60535. Pelenas2006-07-27 18:35
Dar niekur neteko susidurt su taip tiksliai apibrezhtu zanru.

60789. nuobodžiaujanti2006-07-30 14:30
na neturiu ką veikti, tai spaudinėju interneto puslapius. Tik nesijuokite. Atsiverčiu šitą. Paskaitau pirmą sakinį ir nusistebiu: negi Geda galėjo bent vieną protingą mintį pasakyti. Ogi žiūriu: Samuel Beckett...

60850. dalgis2006-07-31 17:59
nu bet yra zmones kurie netur gedos jausmaa

60851. dalgis to R2006-07-31 18:11
geriausiai neurotines zmogystas ramina, akropolio shurmulys, riceptas: atsisedi shalikeleje prie barrro, pasiimi bockala arba kavos late su silkemis or shashlykais, ismeigi tushcias akis i prieki ir terrapiniesi...

60852. dalgis >>2006-07-31 18:27
bet jei uzkieteje viduriai galite skaityti ir GEDOS txt, beja, vieno neuzhtenka, po dvieju - triju viduriai pasiliuosioja ir ishlpaukia laisvi kaip graikai i pozemiu pasauli... shalutinis poveikis: supelejusios akys, subulvejusios ausys, kilmingais tapę kūno sekretai... dar aneurizmaa, dvasinis trilypumas, senatvinės chandrizmos, anaflabizzmas, sofinės nuotrynos bei visishkas nubuožėjimas ir vištavaakumas.

60854. ivs > dalgiui2006-07-31 19:15
nubložėjimas. O kas yra anaflabizzmas?

60856. 60852am2006-07-31 19:39
Beveik sutikčiau.

60884. 60856 ir 60852am2006-08-01 07:29
rekia pridėti būtina pieno šlakelį

60889. tai bent:)2006-08-01 08:28
Oho, kokia dalgio patirtis:)

60923. mieste2006-08-01 13:18
gal nesokit gedai ant ragu, skysktablauzdziai.

60952. korna2006-08-01 18:04
Kažin nu kažin, kodėl geriausiai girdžiu dalgį.

Ir zetą.

61084. neišsimiegojęs2006-08-03 07:06
patiko dalgis 60852. Geriau jausiuosi po nemiegotos nakties.

61154. dieve2006-08-03 15:42
apsaugok nuo tokių tekstų

61227. zeta>kornai2006-08-04 00:22
matyt, musu epindokseriu daznis sutampa.

61247. Epinluzeris2006-08-04 11:25
Kas yra epindokseris?

62235. epinluzeriui2006-08-14 21:00
Paskaityk metų senumo komentarus

Rodoma versija 29 iš 29 
14:19:47 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba