ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-06-20 nr. 897

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

JAMES WRIGHT. Viršum upės (17) • GINTARAS SONGAILA. Lisabonos sutartis: Europos solidarumas ar stuburų laužymas? (52) • -gk-. Sekmadienio postilėHARALDS MATULIS. Latvijos vyrų pornografinė literatūra (Edmunds Frīdvalds, Nils Sakss) (5) • Su JOSEPHU RATZINGERIU (popiežiumi Benediktu XVI) kalbasi žurnalistas Peteris Seewaldas. Gyvybės medis (9) • ROLANDAS KAUŠAS. Reportažas iš miegamojo (85) • SIGITAS GEDA. Užuolaida ir žalias vazonėlis (22) • RENATA DUBINSKAITĖ. Wolfgang Tillmans: „Jei svarbus yra bent vienas dalykas, tai viskas yra svarbu“ (4) • EVALDAS GALINIS. Eilės (4) • LAIMANTAS JONUŠYS. Sovietinės realijos ir gluminanti literatūra (6) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Jurbarko vieškeliai, maišto šunkeliai (66) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Rasojančių rugių šventė (3) (10) • Gyvuoja „Mažosios Lietuvos enciklopedija“ (2) • REDAS DIRŽYS. Meno streiko konferencija: griauti ar statyti? (12) • „Santaros-Šviesos“ suvažiavimo programaTik pasiklydę čia patenka (688) • 2008 m. birželio 27 d. Nr. 24 (898) turinys (1) •

Lisabonos sutartis: Europos solidarumas ar stuburų laužymas?

GINTARAS SONGAILA

[skaityti komentarus]

Oficialiai buvo kalbama, kad tik vienai Airijai leista surengti referendumą dėl Europos Sąjungos reformų sutarties (toliau – Lisabonos sutartis). Ši sutartis turėjo pakeisti anksčiau sužlugusią sutartį dėl Konstitucijos Europai, kuriai NE pasakė olandai ir prancūzai. Dabar Briuselio elitui ir vėl teko išgirsti NE. Dar prieš referendumą viena airių politikos apžvalgininkė komentavo: matyt, Europos tautoms dar ne kartą reikės vis pasakyti NE, kad eurokratai suprastų, jog NE – tai ir yra NE.

Lisabonos sutartis pateikiama kaip kilnus ES stiprinimo projektas, kaip bendros europinės politikos mechanizmo sukūrimas (palengvinant sprendimų priėmimo procedūras – plečiant sritis, kuriose sprendimai priimami ne vieningu ES šalių balsavimu, bet kvalifikuota balsų dauguma, įsteigiant naujas ES vadovų pareigybes, kuriant naujas ir plečiant esamas ES institucijas ir t. t.). Kita vertus, niekam nebuvo paslaptis, kad šia sutartimi Europos Sąjungai perduodami papildomi valstybių narių įgaliojimai, kad ja siaurinamos kiekvienos iš jų išimtinio suverenumo sritys. Sutarties rengėjai ir derybininkai, suprasdami teisinius keblumus, kurių gali kilti ratifikuojant tokią sutartį, baigiamuosiuose jos straipsniuose įrašė, kad kiekviena valstybė narė privalo ją ratifikuoti pagal savo „konstitucines procedūras“. O politiniu lygmeniu buvo imtasi beprecedenčio spaudimo, kad šalyse nebūtų rengiami referendumai. Tik airių politikai su tuo nesutiko, motyvuodami savo konstitucijos nuostatomis, kad suverenitetas gali būti dalinai perduodamas tarptautinei organizacijai, tik jeigu tam pritaria dauguma rinkimų teisę turinčių piliečių. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje apie suverenitetą pasakyta netgi daugiau, tačiau derybose dėl Lisabonos sutarties Lietuvos atstovai kukliai tylėjo...

Įdomu palyginti, kaip Lisabonos sutarties svarstymas ir ratifikavimas vyko Lietuvoje ir, pavyzdžiui, Lenkijoje. Žinia, visur oficialiai paskelbta, kad abi kaimynės jau ratifikavo Lisabonos sutartį. Tik labai skirtingai. Tiesą sakant, Lenkija jos kol kas net neratifikavo...

2008 m. balandžio 1 d. Lenkijos Respublikos Seimas priėmė nutarimą dėl Lenkijos Respublikos Seimo sutikimo pateikti Lenkijos Respublikos prezidentui ratifikuoti Lisabonos sutartį. „Išreikšdamas galutinę valią, kad Lenkijos Respublikos prezidentas ratifikuotų Lisabonos sutartį, [...] Seimas, vadovaudamasis Lenkų Tautos gerove, siekdamas stiprinti Lenkijos Respublikos nepriklausomybę, taip pat užtikrinti jai deramą vietą laisvų, lygiateisių tautų, kurias vienija valia partneriškai bendradarbiauti Europos Sąjungoje, bendrijoje“, konstatavo: „Lenkijos Respublika yra ir išlieka suvereni valstybė, kurios sprendimų šaltinis yra Tautos valia, tai liečia ir Lenkijos Respublikos apsisprendimą stoti į Europos Sąjungą bei jos narystės šioje organizacijoje formą, taip pat galimą išstojimą iš jos“; „Lenkijos Respublikos Konstitucijos, kuri yra aukščiausias Lenkijos Respublikos teisės aktas, nuostatos dėl jos teisinių galių viršenybės turi galiojimo, taip pat visų jos valdžios institucijų viešo jų taikymo pirmenybę Lenkijos Respublikos teritorijoje prieš tarptautinių sutarčių nuostatas, taip pat tarptautinių organizacijų tų sutarčių pagrindu leidžiamus aktus, tarp jų – prieš Lisabonos sutartį, Europos Sąjungos sutartį, Europos Sąjungos funkcionavimo sutartį ir Europos atominės energetikos bendrijos steigiamąją sutartį, kaip ir prieš kiekvieną aktą, sukurtą arba galiojantį remiantis šiomis sutartimis“; ir dar devynis principus, iš kurių Lietuvai pamokomi yra šie du: „Lisabonos sutartis nesuteikia pagrindo aiškinimams, kurie leistų Europos Sąjungos institucijoms imtis bet kurių veiksmų, suvaržančių valstybių narių suverenumą, pažeidžiančių jų tautinį identitetą arba jų teisėtus nacionalinius interesus“; „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija jokiu būdu nepažeidžia Lenkijos Respublikos teisėkūros teisių viešosios moralės, šeimos teisės, taip pat žmogaus orumo apsaugos ir pagarbos žmogaus fiziniam ir moraliniam integralumui srityje, kas yra patvirtinta Lenkijos Respublikos deklaracijoje prie Lisabonos sutarties„ (taip pat ir „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje protokole, pridėtame prie Lisabonos sutarties“).

Nors pasirašant Lisabonos sutartį Lietuvos atstovai nebuvo išsiderėję ir net nesiderėjo dėl jokių išlygų, atskirų deklaracijų ar protokolų, kai kurie panašūs principai buvo siūlomi Lietuvos Respublikos Seime, kai jame vyko Lisabonos sutarties ratifikavimo procesas.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Smetona siūlė papildyti Lisabonos sutarties ratifikavimo įstatymą antruoju straipsniu, kuriame ratifikuodamas Lisabonos sutartį Seimas būtų konstatavęs, kad:

„2.1. Lisabonos sutartis nesuteikia pagrindo aiškinimams, kurie leistų Europos Sąjungos institucijoms imtis bet kurių veiksmų, suvaržančių valstybės narės suverenitetą, pažeidžiančių Lietuvos tautinį identitetą arba jos teisėtus nacionalinius interesus;

2.2. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija negali pažeisti pamatinių Lietuvos visuomenės vertybių, Lietuvos kultūrinio, religinio, istorinio paveldo;

2.3. Lietuvos Respublika yra ir bus suvereni valstybė, kurios sprendimų šaltinis yra tautos valia.“

Tokie pat principai buvo siūlomi ir rezoliucijos, kuri buvo priimta kartu su Lisabonos sutarties ratifikavimu, projekte. Tik šios rezoliucijos preambulėje dar aiškiau pasakyta, jog Seimas atsižvelgia „į Lietuvos Respublikos Konstitucijos esmines nuostatas, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika ir kad Lietuvos Respublikoje negalioja joks įstatymas ar kitas aktas, priešingas Konstitucijai“.

Tiesa, Seimas priėmė Lisabonos sutarties ratifikavimo įstatymą be siūlomo antrojo straipsnio, o rezoliuciją – be anksčiau minėtų išlygų. Dar daugiau, netgi kai kurie iš tų Seimo narių, kurie palaikė šiuos alternatyvius projektus, patys vėliau balsavo už Lisabonos sutarties ratifikavimą be visų šių išlygų (pavyzdžiui, Petras Gražulis).

Ar tai reiškia, kad Lietuvos Respublikos Seimas atsisakė Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybės principų, esminių jos nuostatų, kurios suformuluotos pirmajame jos skirsnyje (o šis gali būti keičiamas tik visuotiniu tautos referendumu, jei tam pritaria trys ketvirtadaliai visų rinkimų teisę turinčių piliečių)?

Kadangi, anot buvusio Italijos ministro pirmininko Giuliano Amato, Lisabonos sutartis sąmoningai surašyta taip, kad niekas joje nieko nesuprastų (be palyginamojo varianto su ES Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartimis), į šį klausimą sunku kategoriškai atsakyti. Dar liūdniau, kad Lietuvos Respublikos Seimas, svarstydamas Lisabonos sutartį, ir vėl paskubėjo, nes visai neatliko tokios analizės.

Tuo užsiimti teko iš esmės saviveiklininkams – visuomenės veikėjams, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariams, kitiems sąjūdininkams. Birželio 3 d. jie pasirašė peticiją Seimui (ir nuorašą prezidentui), prašydami paklausti Konstitucinio Teismo, ar Lisabonos sutarties ratifikavimo įstatymas, priimtas be referendumo, ir pati sutartis atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją. LR Seimo Peticijų komisija šiuos du reikalavimus pripažino peticija ir jie bus nagrinėjami iš esmės.

Peticijos, kurią pasirašė daugiau kaip 100 Lietuvos Respublikos piliečių, iniciatoriai mano, kad netgi tuo atveju, jei paaiškėtų, jog Lisabonos sutartimi Lietuvos suverenumas siaurinamas tik nežymiai, vis dėlto Konstitucija nurodo, kad „suverenitetas priklauso Tautai“, niekas negali jo savintis, siaurinti ar varžyti be Tautos sutikimo. Trumpai tariant, nei Seimas, nei prezidentas nėra Tautos suverenai ir tokias sutartis ratifikuoti jie kažin ar turi kokią nors teisę. LR referendumo įstatymas tokiais atvejais numato privalomą referendumą. Sprendimas, susijęs su įgaliojimų perdavimu tarptautinėms organizacijoms, laikomas priimtu, kai už tai balsuoja ne mažiau kaip trečdalis visų rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių.

Plačiau apie šią peticiją ir dėl jos kilusias aistras galima pasiskaityti www.tautininkai.lt.

Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas jau spėjo pareikšti, kad Seimas savo iniciatyva šių klausimų nesvarstys ir lauks Peticijų komisijos išvadų.

O štai Čekijos Senatas, pasirodo, dar balandžio mėnesį kreipėsi į šalies Konstitucinį Teismą, prašydamas ištirti, ar Lisabonos sutartis neprieštarauja Čekijos Konstitucijai. Čekijos prezidentas po referendumo pasveikino airių tautą su sveiko proto ir laisvės pergale.

Kažin ar sulauksime Lietuvoje laikų, kai pradėsime visavertiškai svarstyti, kaip norime stiprinti Europos Sąjungą, kokią matome Lietuvos misiją, o svarbiausia – kaip galime atgaivinti marinamą Tautos ir Valstybės ryšį, kuris ir yra Konstitucija. Turime savęs paklausti, ar mums mūsų Valstybė dar yra tikras dalykas, ar tik savanaudiškų interesų žaidimas.

Be to, ir Lietuva, ir Europos Sąjunga turi apsispręsti, kaip kurs savo ateitį – ant tiesos ar ant melo pamatų. Kaip antai Europos Komisijos pirmininkas viešai skelbia, kad Lenkija jau ratifikavo Lisabonos sutartį. Tačiau iš tikro Lenkijos prezidentas iki šiol jos nepasirašė, taigi neratifikavo. Komisijos pirmininkas tikrai turėtų žinoti, kad sutarties ratifikavimo dokumentai iš Lenkijos Italijos Vyriausybės (taip numatyta sutartyje) dar nepasiekė... Be to, mums, lietuviams, turėtų būti svarbu, kad mūsų prezidentas Valdas Adamkus birželio 16 d. pareiškė: Lietuvos ir Lenkijos prezidentų nuomonės dėl Lisabonos sutarties „visiškai sutampa“.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


121788. mie2008-06-25 08:11
zmogus, kurio ne vienu zodziu netikiu.

121801. Alyzas2008-06-25 12:08
Tikėti nebūtina, bet įsigilinti į faktus verta.

121802. Katė2008-06-25 12:19
Nepažįstu autoriaus, bet jis teisus. Kad ir kokios lauktos, kad ir kokios gundančios sutartys mums pateikiamos, jas turime tobulai perskaityti ir tik tada pasirašyti ar atmesti. Kai mažosios Europos tautos vienijasi aplink didžiąsias, kyla logiškas klausimas, ar tai nėra naujo tipo karas, o sutartis - ar ne kapituliacijos aktas?

121803. mie2008-06-25 12:28
kazkada buvo toks anekdotas: reiktu paskelbti kara amerikai ir pasiduoti i nelaisve.

121805. mie2008-06-25 12:30
autorium netikiu todel, kad jis atsotovauja nacionalfasistinei ideologijai. ir ka jis besakytu tai yra nulis.

121806. mie - katei2008-06-25 12:30
kokia matote alternatyva?

121813. Katė - mie2008-06-25 13:00
Alternatyva - ne galvą pametus pulti ir pasirašinėti, o devynis kartus pamatuoti... Nors visa žmonijos istorija - tai integracijos ir diferenciacijos procesai. Ko gero, mes esame dar vieno integracijos proceso vystymosi liudininkai. Ir mūsų Konstitucijos teiginys, kad "suverenitetas priklauso tautai" greit virs anachronizmu.

121816. mie - katei2008-06-25 13:33
labai gera alternatyva. tik tiek, kad pamatavus vistiek teks pasirasyt.

121965. mie2008-06-26 10:43
ziuriu, istrintas mano vakarykstis komentaras. kazi kas pasidarbavo ar tautininkai sovinistai ir skystaprociai konservatoriai? ar pasidare ramiau, kalnierius nebegrauzia?
El. Redakcija: Koks dar komentaras? Atsipeikėkit.

121984. Katė2008-06-26 13:02
Ant konservatorių laikosi pasaulis.

122003. mie2008-06-26 14:52
kai tautininkai rinkimams prilimpa prie konservatoriu, pasaulis gali nebeissilaikyti. suskiai ir sudziai, biezdariai ir vidutinybes. dabar galite trinti.

122020. dalgis - mie2008-06-26 16:14
matau, mieste, labai simpatizuoja avinams, ir biurgeriams bile but paest ir daugiau, del to galima bet ka pasirashyt net atiduoti kas priklauso ne tau, o kaimynui ;), po tokiu miestes benefisu man visi jos pliurpalai - nulis. materializmo puvesiai...

122022. fašiarmakranistas - mie2008-06-26 16:21
Kada iš kosmoso grįši, putperekšle?

122023. d2008-06-26 16:21
jau vien arogantishka pozicija milijonu zmoniu pozicijai viska pasako (kaip sarkozy atsiliepe apie airius), ir ish viso, jei ta sutartis butu paleista per referendumus visose shalyse, tai tai butu ratifikuota mazhiau 50 proc. Tai viska ir pasako... ES tai keliolikos milijardieriu klano planas kaip ishlaikyt ir plest savo itaka (ekonomine ir politine) regione. ir vsio jie europa valdo jau senokai dabar nori teisihkai itvirtinti ta bardaka...

122025. dalgis2008-06-26 16:24
o del teisiniu dalyku, tai lietuvos statusas, pasimato labai gerai, Rinau byloje, kai turi atiduot vaika vokieciams, ir lietuva nieko cia negali padaryt... kitais zhodziais sakant: lietuva tai vergu kaimas prijungtas prie ponu vokieciu zemiu.

122027. d2008-06-26 16:26
mane asmenishkai tokia pozicija zhemina ir ash su ja nesusitaikau, bet miestei bilia but paest... saugiam ES gleby...

122045. mie2008-06-26 17:23
galite klykti kiek lenda. nieko konstruktyvaus neisgirdau. baudziauninkai komunistai.

122046. Katė2008-06-26 17:27
Kai aš išgirstu įvertinimą vidutinybės, iš karto pamatau vertintoją: pasipūtęs snobas, negalintis išsivaduoti iš sovietinio žargono... jokių vidutinybių nėra, tai tik žodis, kurį paleido į pasaulį pižonai, negalintys kitaip įrodyti savo vertės (kai ant kito atsistoji, be abejo, didesnis atrodai). O kad dar yra tokių, kurie gina tautą ir jos vertybes, džiaugtis, o ne keiktis reikia.

122047. mie2008-06-26 17:37
tikriausiai as tokia ir esu, nes man "vidutinybe" yra labai konkreti savoka. kazi ar tautai reikia tokiu gyneju, kuriems labai rupi prasmukt i seima ir tiek. sliejantis prie stipresniu, bet kokiomis priemonemis.

122104. Kuhulinas2008-06-27 02:02
Ar ir lietuviai tokie pat kvaili kaip airiai? Karalienė Medb karaliui Aililiui šia proga sakė: tik du airiai žino, kas yra ta Lisabonos strategija ar kaip ją tinajės... Bet niekas nežino, kas jie tokie... Ir man, Kuhulinui, dzin ta Lisabona... O jūs, ruso blusos, ką apie ją išmanote?.. Taigis, čiaupk snukį, ruski, nes padarysiu su juo kaip su Eratkulamo fotografija padariau...

122109. krankt2008-06-27 02:30
ajajai, kaip graziai viskas tviska ant popiergalio, visokios konstitucijos, nutarimai, pritarimai, uztarimai, nukvakimai. viska i isviete pakabinti, bent naudos bus.

122121. Katė2008-06-27 09:09
Visame pasaulyje į politikos vandenis plaukia ne patys išmintingiausi žmonės. Taigi Lietuva - jokia išimtis. O kad į susitaikėliškumą linkusius konservatorius atskies drąsesni žmonės - tik sveikintina. Esu nacionalistė. Visada ir visur ginu savo tautą, bet neniekinu ir kitų, aišku, jeigu jos nesikėsina į mano tautos suverenitetą.

122125. laumė2008-06-27 09:41
na taigi, liaudis seniai sako: ant palinkusio karklo visos ožkos lipa. praktiškai tuo įsitikinau įvairiose įstaigose - valdiškose ir ne: tik būk neišleidusi nagų, patikli, tai tuoj tave nusunks iki paskutinio grašio arba varinės iš vieno galo į kitą tik dėl to, kad patys ko nors nesusitarė. kaip tarp žmonių, taip ir tarp valstybių: stipresnė stengiasi dominuoti, o silpnesnė turi nepasiduoti - taip ir išsikovoja sau patogesnę vietą po saule. kur ožkos ne taip labai lipa.

122130. e _ Visada ir visur ginu savo tautą2008-06-27 09:52
Netinka. Kadangi ir "sava" tauta gali elgtis ir kvailai, ir niekšiškai. "Visada ir visur" reikia ginti teisiuosius, o ne saviškius.

122134. Katė-e2008-06-27 10:04
Kaip sakė Vaižgantas, nors labai dažnai ir "padlecai", bet vis tik jie mano broliai ir seserys.

122137. e _Katė(vis tik jie mano broliai ir seserys)2008-06-27 10:18
Ar ir tada, kai už ledų porciją balsuoja už chamą Ivaną?

122145. mie2008-06-27 10:37
kartais brolis ar sesuo pikciau uz priesa.

122147. Katė-e2008-06-27 10:46
Ne ledų porcija čia lemia, gilesni dalykai. Labai daug nepajėgių pakelti akis aukštyn...

122171. xX2008-06-27 12:21
kaip visa tai siaubingai nuobodu. Kažkokios sutartys, kažkokios lisabonos. Kodėl man ir be jų gera gyventi? Daryk, kas tau ir kitiems teikia džiaugsmą, ir jokių sutarčių nereiks. Dabar dėl kažkokio apgraužto kaulo dalijamasi, kai čia pat skaniausi vaisiai auga, tik skink juos.

122179. archyvaras2008-06-27 13:23
Dar neskaičiau G.Songailos opuso. Paskaitysiu vėlėliau. Bet niekada tikrų tikriausiai mes neišeisime iš tos mūsų Lietuvos, kad ir kur važiuotume ar apsigyventume, nes esame savo tėvų, senelių, protėvių kraujo, papročių, gerumo ir ydų, vaižgantiškų " padliecų" palikuonys, neišeisime iš savo kalbos ir tarmių; ir dar daugel nenukertamų priežasčių tarsi savaime gimdo mus nacionalistais, pakankamai gerbiančiais kitų tautų geros valios geranoriškus žmones, kartu su mumis gyvenančius šioje, Lietuvos vietovėje. O Lisabonos sutartis tokia jau mirtinai reikalinga ir neišvengiama?

122182. Katė -Archyvarui2008-06-27 13:45
Miau (liet. "pritariu").

122189. e - O Lisabonos sutartis tokia jau mirtinai reikalinga ir neišvengiama?2008-06-27 14:25
Jei nori priklausyt europinei civilizacijai, reikalinga Lisabonos sutartis, jei tenkina, kad Tavo vaikai- vaikaičiai gyventų pagal nacionalinių žvejybų- medžioklių ypatumus, užtenka sutarties, kurią pasirašė draugas Molotovas su partaigenosu Ribentropu .

122190. laumė2008-06-27 14:37
tik nereikia mums ant ausų makaronų, ežere. ir kvailai gąsdinti negaliojančiais partaigenosais nereikia. ne taip lengvai ES paleistų kokią valstybę.

122194. Katė2008-06-27 14:56
Niekas su niekuo be intereso nesitaria, e. Kol ši sutartis buvo nereali siekiamybė, galvojau taip pat, kaip e. Situacija keičiasi, daug ką matom ir suprantam. ES finansuoja mūsų tualetus (visiškai neblogai ir būdelėj su širdele), sumokės, kad tik nedirbtume žemės, uždraus kalbėti gėjų, rasiniu, nacionaliniu klausimais. tada savo žemėje mes tapsime nacionaline mažuma, kol išnyksime kaip kuršiai ir pan. Vokietija, Prancūzija, Anglija ne tokios valstybės, bet ir jose jau dominuoja turkai, arabai. Turbūt pamatė, kad procesas nesustabdomas, tai nenori, kad kiti kitaip susitvarkytų. O iš tiesų - tai finansinių srautų valdytojų kova už rinkas. Aš tai vadinu 21 amžiaus karu.

122195. ežerui nuo archyvaro2008-06-27 15:01
Atleiski, bet kažkaip sutiesmukinai (gerai žinau M - R. pakto dukumentus, okupaciją istoriją), "sužaidei" slaviškos TV "ypatumais". O tenorėjau pasakyti, jog geografoontologiškai, filotopiškai esame pasmerkti būti nacionalistais šioje gimties/prigimtinėje vietovėje, šioje kalboje ir tautoje, - kad ir kokios bolševikinės ar europinės civilizacijos/ okupacijos lietuvių tautą apniktų).

122198. e- ne taip lengvai ES paleistų kokią valstybę2008-06-27 15:05
O ko Tu nori? Gavom ultimatumą dėl neriboto kariuomenės kontingento įsileidimo, Briuselis siuntė savo dekanozovus, organizavo masinius trėmimus į Airijos šiaurinę pakrantę tujų genėjimo darbams, mūsų chruščiovkes prifarširavo prancūzų/ vokiečių kolonistų, o dabar nori, kad lengvai paleistų. Na jau ne. Teks kurt Sąjūdį, eit į Vingio parką, atsikovot trispalvę, stot Baltijos kelin, kęst blokadas, griūt po tankais, laukt pučo baigties... Bet paleis, kur jie dėsis.

122201. mie - xXui2008-06-27 15:10
todel kad tu savanaudis ir prisitaikelis.

122203. e2008-06-27 15:18
Pripažįstu, kad be galo sunku diskutuot su žmonėmis, kurie net negali įsivaizduoti jog santykių tarp žmonių (ir tautų) motyvai gali būt kitokie, nei grynai savanaudiški. Tokie išgirdę, kad Jonas išgelbėjo skęstanti vaiką sako jog jis tai padarė dėl medalio. Imk ir paneik, jei gudrus. O Jūs apie abiems pusėms naudingą bendradarbiavimą esate girdėję? Galite paneigti tokio galimybę?

122204. laumė2008-06-27 15:20
ežere, tavo 122198-tas - tik retorika, ne argumentai :). tu užsiciklinęs ant praeities, o gyvename tai šiandien. aš irgi, panašiai kaip Katė, manau, kad ESai esame reikalingi kaip rinkos dalis. už mūsų gražias mėlynas akis niekas nieko neduos ir į jokias tik mums naudingas sąjungas neįsileis. mainai yra mainai: kažką gauni, kažką turi atiduoti. bet reikia žiūrėti, kiek atiduodi ir kiek gauni, nes kitas tavo interesų tikrai nepažiūrės - nei materialinių, nei dvasinių ar dar kokių.

122205. :)e (savanaudis ir prisitaikelis)2008-06-27 15:21
Na jau ne. Jis pasiklydęs kitaip.

122207. e-kitas tavo interesų tikrai nepažiūrės2008-06-27 15:25
europietis europiečiui- draugas, bičiulis, brolis.

122210. toto2008-06-27 15:34
Tuo [Lisabonos sutarties svarstymu] užsiimti teko iš esmės saviveiklininkams“, - savo pasekėjų kompetencijos ribas pristato autorius. Ir dėsninga, kad šiame straipsnyje Lisabonos sutarties tekstas net nenagrinėjamas. Gaila, bet čia eksponuojamos G. Songailos procedūrinės priekabės tėra sapalionėse skęstančių Šiaurės Atėnų gelbėjimosi ratas, balastas. Jį, kaip parazitinę beletristiką, kaip saviveiklinių politinių klounų grafomaniją, ramia sąžine galima mest į šiukšliadėžę.

122216. dalgis to xx2008-06-27 15:44
idomu viena, o svarbu kita, visa shi idomi lietuvos "rashytoju" rashliava SA ir kt. savo svarba yra nulis (kulturine ir politine prasme lietuvai) palyginus su lisabonos popieriais ir seimo nariu parashiuikais po jais. Taigi shiek tiek demesio tam dalykui nepamaishys.

122219. dalgis to laume, ezere2008-06-27 15:53
o tu ir istorine prasme man parodyk ta nesavanaudishka bendradarbiavima, tokio - nera, jei kas ir eina kariaut sajungininkais tai del dalies grobio ar savo kailio saugumo... taip zmones jaucia kazkokius jausmus... "uzjaucia" tautas ju nelaimese, kartais atsikrato senu skuduru, kad pajustu kokia satisfakcija, bet kiek ish ju atsisako savo interesu, paprastas dalykas, jus pvz atsisakykite tualetinio popieriaus del mishku... ir iki gyvenimo galo jo nenaudokite, tokiu atsiras?

122221. dalgis2008-06-27 15:57
net sheimose nariai yra ish savanaudishku paskatu, taip patogiau, geriau ishgyvent... kai dabar tokios butynybes neliko, nyksta ir sheima... tuo daugiau bus shiltnamio salygu pavieniui individui to mazhiau bus mes... ir nieko cia nepakeisi ba viskas naturalu...

122225. Li2008-06-27 16:22
Gal tokį naturalumą pasilik sau individualiai

122233. dalgis to Li2008-06-27 16:57
naturaliai = desningai, nereishkia kad man tai labai patinka, jei mes (vakaru civilizacijoj)dabar vaikus lepinam (jokiu darbu ir atsakomybes, ka uzsimano ta ir gauna), tai paskui uzauga ir negali normaliai sugyventi (labai konkuruoja), tai yra desninga, o kadangi labai paplite visuomeneje, tai ir naturalu.

122234. dalgis2008-06-27 16:59
beja ir mes save lepinam... vis daugiau vartojam, varydami gamta i nevilti, jei taip galima ishsireikshti...

122235. Li2008-06-27 17:03
Ir dar kaip lepinam. Bet ne taip ir tragišką. Motina gamta dar nemažai gali patemti. Tik ar suspėsim "susikrapštyti"

122302. cc2008-06-27 22:25
Manyčiau: 1.Vieno balso veto teisė yra didžiausia nesąmonė. Vieną balsą visada galima nupirkti.Prisiminkime - tai padėjo sužlugdyti Lietuvos- Lenkijos valstybę. 2. Referendume dalyvaujantys milijonai neturi tikros informacijos ir nesupranta sutarties. Dažniausiai, bet nevisada, jie yra propogandos įkaitai. Kaip ir su rinkimais į Seimą. 3.Jei jau esi ES,tai nenorėk tik gauti ir nieko neduoti.

122447. Astilbė2008-06-29 12:13
Straipsnis nei patiko, nei nepatiko. Pati tema aktuali ir manau, kad ja būtina kalbėti ir rašyti. Sutinku, kad buvo per mažai diskutuota, viskas kaip "katė maiše". Beje, straipsnio autorius rašo panašia maniera, kaip ir Lisabonos sutarties genijai - kad būtų sunkiau suprasti :)

122957. jurgis :-) 2008-07-04 17:01
ESąjungoje įgnoruojamos bendražmogiškos vertybės,Dekalogas.Propaguojama netradicinė išsigimusi,prasigėrusi šeima. Manau,kad visą tai organizuoja savimi labai pasitikinti, atominiu vėzdu ginkluota žydiška, labai turtingų masonų ``šeimyna`` Ji entajį kartą save įvardija,kaip Dievo išrinktąją Tautą. Ji tą įdėją,ir savo galybe apspangusi naikina šalią gyvenančių tautų gyvastingumą. Beje, aš nesu tautininkas, bet protingumo ribose jiems pritariu. E.S be moralinių vertybių. Ji jas atvirai įgnoruoja,ji skiriasi nuo TSRS tik žmonių naikinimo taktika ir metodika Jurgis

Rodoma versija 25 iš 25 
14:17:19 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba