ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-09-06 nr. 667

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Sklandumai (44) • -gb-. Apie žmones (23) • ROLANDAS RASTAUSKAS. Kaip mane nušovė (26) • JAN KOPROWSKI. Lenkų literatūros istorija (2) • DIRK VON PETERSHOF (1) • BRIGITTE OLESCHINSKI (1) • Su Balio Sruogos dukra DALIA SRUOGAITE kalbasi rašytoja Vanda Juknaitė. Esu įkaitas (11) • RASA KALINAUSKAITĖ. Juodoji dėžė iš "Šiaurės vasaros" (2) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (10) • AURELIJA MIKALAUSKAITĖ. Henrikas Natalevičius. Siena. 2000 (3) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Kinas pagal A. MatelįPETRAS DUMBLIAUSKAS. Charlesas Bronsonas išeina (24) • LAIMANTAS JONUŠYS. Ir kaip kasdienis laiškanešio žygis...AUDRIUS BEINORIUS. Pirštas, rodantis į mėnulį... (23) • MARTYNAS PETRAITIS (g. 1921). Dienoraštis (5) • Įvaizdis – (ne) viskas (8) • LIŪNĖ JANUŠYTĖ. Korektūros klaida (3) •

Dienoraštis

MARTYNAS PETRAITIS (g. 1921)

[skaityti komentarus]

1939 metų svarbesnieji užrašai

Sausis

8. Gražiai sninga, važiuojame su rogėmis.

9. Ant vakaro lyja, paleidžia visą sniegą.

18. Lyja, viskas patvinsta. Vakare parėjau namo nuo Gudaičio. (Mat aš nuo 38 m. lapkr. gyvenau ir mokiausi.)

20. Tą naktį visur pašalo. Važiuoju į Katyčius.

22. Rytas gražus, truputį šalta. Vėjas vidutinis dvelkia medžių šakose. 10 val. užsidega seniūno Krompolco daržinė su tvartu. Kai mes nubėgom, jau visas stogas nudegęs, liepsnojo tiktai apatinės dalys. Sudegė vežimai, pucmėlis ir kt. Padegimas – vaikų.

Vasaris

6. Pirmos pempės.

7. Pirmi špokai.

16. Į Naumiestį važiuojam dalyvauti nepriklausomybės šventėje. Važiuojam iš Degučių visi Jaunaliet. Aušra nuveža. Buvo vaidinimai, kinas ir kt. Nemokamai.

[Nuplyšęs sąsiuvinio kampas – A. P.]

[Kovas]

...Gražus rytas, oras jau šiltas, plinka jau laukai, nuo sniego valosi. Atsikeliam su Viliumi savo laiku, pakuru ugnį ir dirbam kiekvienas savo darbą. Gudaitis tą rytą anksti buvo išvažiavęs į Klaipėdą savo reikalais. Jau pietūs, ateina laiškanešys, ale girtas svyriuoja, na sako, jau Klaipėdos kraštas prijungtas, mes išpletame akis ir, rodos, tikėti netikėti. Ir tuojaus atsuka radiją, ir kaip tik pasakoja, kad Klaipėdos kraštas geruoju atiduotas ir kad paštas, bankas ir kit. yra sa ir ordnugstinstų [-dynstų] rankose. Ką darysi, tuojau susirišu smulkiuosius daiktus ir einame ant namų su Viliumi. Akys, rodos, džiaugiasi pavasarišku gražumu, bet širdis verkia. Pareiname namo, visi žmonės tik renkasi į būrius, tik tariasi, nežino, kas bus. Vakaro sulaukę, tuojau važiuojam parsivežti savo daiktų. Pasikinkau arklius ir važiuojam, parsivežam lovą, patalynę, varstotą ir, pernešę per griovį, sudedam ir važiuojam.

23. Važiuoju į Pagėgius parvežti Miko [brolio, kurs mokėsi Pagėgių gimnazijoje] daiktus, bet atvažiavus ligi Laugalių nebeleidžia, jau stovi s. a. Paskui Mikas parvažiuoja ir sako, kad Didlapis parvežęs. Tai nieko nelaukę įsikinkom arklį ir drožiam mažuoju keliu pro Žioną pas Didlapį. Susisdedam viską ir važiuojam namo, sutinkam dar jau vokiečių šarvuotį bėgant plentu. Ir vėl parvažiuojam sau ramiai mažuoju keliu, mat ant mažųjų kelių nestovėjo.

31. Jau pradėjo vaikščioti pasienio policininkai, buvo atėję ir pas mus.

Balandis

1. Buvo atėję pasien. polic. nuomotis kambarių.

7. Pirmus gandrus matau, važiuojam į Naumiestį.

9. Velykų 1 d. į Naumiestį, oras gražus, saulėtas.

10. Pas Naujoką nuvažiuoju. Jau pirmos kregždės.

17. Namo parvažiuoju nuo Naujoko.

18. Mėšlus vežam už trobos. Lyja.

21–22. Vežam mėšlus į lauką.

23. Vicentas [?] Labai negražus oras, lyja. Tebuvo tik kelios būdos [jomarke?].

26. Pirmoji mūsų sėja. Jau gegutės.

Gegužis

3. Naumiesty prieš žydus sukilimas, išdaužo langus ir kitus smulkius daiktus.

12. Bulves pabengiame sodinti.

13. Kalkiuoju obeles 130 cm aukščio.

23. Į Tauragę važiuoju su Junkariu, kiaules vežam.

25. Mileris įsirengia radio.

28. Sekminių 1 d. Arklius išleidžiame ganykloj.

29. Sekminių 2 d. Į Naumiestį, oras šiltas.

31. Jau leidžiame karves ganykloj.

Birželis

1. Lyja. Popiet graži, lošia futbolą Degučiuos, Degučiai–Raugeliai. Laimėjimas 5:1 Degučių naudai.

17. Maudaus pirmą kartą.

20. Atsodinam daržą.

27. Pirmus dobilus piaunam už staldo.

Liepos

3. Įvežame 7 vežimus dobilų.

5. Vagoju bulves.

11. Išsikrausto Kulaginas, polic., nuo mūsų pas Knulą [?] Pabengiame pievas piauti.

18. Pabengiame visą šienavimą.

20. Keliam baidykles į vyšnias špokams.

21. Į Tauragę su Naujoku A. Vežam kiaules.

25. Rugius kertame.

27. Pas Milerį rugių talkon, kerta penki dalgiai, gelbi ir policininkai: Baltušninkas, Lažinskas, Lažinskienė ir viršin. Petraitis.

30. Nuperka nuo polic. Murino dviratį už 100 litų.

Rugpiūtis

5. Kuliam sėklai javų su F. Siliaus mašina.

10. Išsiimu sienos kortelę ir važiuoju į Katyčių jomarką. Nieko gero.

14. Pabengiame nupiauti vasarojų.

27. Važiuoju į Naumiestį aviacijos šventėje. Graži diena. Buvo 6 lėktuvai ir sklandytuvas "Vanagas".

Rugsėjis

4. Pareina pas mus gyventi policininkas Būta su žmona.

5. Įveda telefoną.

18. Pareina polic. Brinša [?], sargybos viršininku.

26. Kasam bulves.

27. Pas Martinkų kasu.

29. Pabengiame bulves kasti.

Spalis

11. Vilnių atgaunam. Visur mūsų trispalvės plevėsuoja.

17. Pareina polic. Dvareckas pas mus ant pensijono. Dar naujokas, visai policijoj netarnavęs, iš namų.

Lapkritys

8–11. Pas Peldžių Kalnujuos dirbu su kortele perėjęs. Pas jį buvo penki lenkai, belaisviai karo.

20. Pradeda šalti.

28. Kuliam javus su Maco mašina.

29. Vežam mašina į Lazdunėnus, lyja, biaurus oras, sunkus kelias.

30. Pas Naujoką kuliam javus, labai vėlai pabengia, tiktai 2-rą valandą nakties.

Gruodis

1. Išeina pas Milerį nuo mūsų pasienio polic. Dvareckas.

2. Išsikelia pasienio sargybos viršin. Brinša nuo mūsų ir polic. Būta į Degučius. Į sargybos viršin. vietą pareina buvęs Degučiuos viršin. sarg. Andrulaitis.

8. Netenku sienos kortelės. Sargyb. virš. Petraitis įtaria einant skolinta kortele per punktą. Žmogų galima pažint tiktai tada, kada susiduri su juo rimtam reikale. (Buvau paskolinęs Bemeikiui.)

12. Važiuoju pas Naujoką Lazdun. [-ėliuos].

13. Nuo čia važiuojam su Naujoku į Tauragę. Važiuoti be leidžiamo buvo galima tiktai nuo 5 val. iki 10 val., vėliau ar anksčiau reikėjo leidžiamo.

14. Rytai vėlyvi, migloti, kėlus reikia 2–3 val. deginti žiburį. O žibalas buvo ant kortelės, mėnesiui 1,5 litr. Tai su tuo pusantro litro deginsi visą mėnesį. Tai tiek gera buvo, kad galima buvo parsinešt vieną kitą litr. iš Vokietijos, Klaipėdos krašto. Ir tai paskui jau vokiečiai nebeleido. Tai buvo tada ūkininkams sunkiausia, negaudavo žibalo, druskos, geležies, pasagų ir kit. Kad ir gaudavo, tai po truputį ir labai brangiai.

22. Biaurus sniego pustymas. Pirmą kartą važiuojam su rogėmis, bet kelias ne visai geras.

24. Važiuoju pas Naujoką, nuo Naujoko pas Dėną kailinių mergai.

25. Kalėdų 1 d. Į Naumiestį, pamaldos pirm pietų.

26. Kalėdų 2 d. Šalta. Žvarbus vėjas pučia, plikina veidus. Šalta žmonėms vaikščioti lauke, gyvulius šerti. Bet dar prasčiau einant pareigas pasien. policininkams. Tą dieną pasien. polic. Šermuliui einant Raugelių–Degučių keliu pro girutę, sutiko vokiečių belaisvį lenką. Pabėgęs iš Vokietijos ir manęs drožti į Vilniaus kraštą. Šermuliui paklausus lietuviškai, kur eina, nieko neatsakė, bet lenkiškai klausus pradėjo kalbėti, nes lietuviškai nemokėjo.

Atvarė jį pas mus į Raugelių 2-rą sargybą, kur jį virš. Andrulaitis iškratė, nieko nerado, tik juodos duonos porą kąsnių. Čia jis papasakojo, kad dirbęs belaisviu nuo Šilutės 4 km pas ūkininką, maistą blogą gavęs, juodos duonos ir vandens, dėlto ir bėgęs. Išbėgęs 1-mą Kalėdų dienos vakarą, per naktį ir parėjęs ligi Raugelių, tik sakėsi į vieną tvartą truputį pamiegojęs.

Taip išklausė visi, visiems pagailo ir visi sudėjo po porą litų, mes davėm pirštines, raištį, lašinių, duonos ir kt. Ponia Andrulaitienė davė skaniai pavalgyti, na ir valgė porą gerų valandų. Viršin. Andrulaitis davė tabakos ir išleido. Tegu drožia į Vilniaus kraštą. Po pora valandų pamatome, kieman vėl atveda tą patį lenką, tik jau Žalpių policininkas. Mat jam einant link Tauragės vieškeliu pastebėjo polic. ir atvedė vėl pas mus į sargybą. Vėl ką darys. Na, sako, tegu pernakvoja, o ryte galės eiti. Bet staiga telefonas, Degučių rajono viršininkas liepia tuojaus pat nuvedus prie sienos ištremti atgal Vokietijos pusėn. Ką darys, liepia – turi vesti. Tai polic. Virkovas vedęs jį ligi sienos, parodęs sieną ir sakęs: čia siena, už sienos Vokietija, eik dabar. O jis atsiklaupęs ėmęs verkti, nes labai nenorėjo ir bijojo atgal grįžti. Ir atsisveikinę nuėję kiekvienas sau. Tai kažkur dabar begyvena tas žmogelis lenkas, nuo lietuvių pavaišintas, apdovanotas.

1940 metų svarbesnieji užrašinėjimai

Sausis

Nauji metai. Pirmadienis

Šalta. Kėlus 7–8 val. apsigirdau galvijus ir valgome pusryčių. Dar nuo Kalėdų šv. likusį pyrago. Lauke vangu eiti. Su rogėmis tai jau kelias geras.

2. Važiuoju pas Naujoką su dviračiu langų dirbti. Su dviračiu tai jau blogas kelias.

6. Trys karaliai. Prasideda labai dideli šalčiai 18–20 laipsnių.

10. Jau šaltis siekia 25–28 laipsnių.

11. Po didelių šalčių atdrėkis.

14. Pradeda vakare vėl šalti, mūrija langus. Antrą rytą jau 32 laipsniai šalčio.

15. Pareina nuo Milerio pas mus ant pensijono polic. Baltušninkas ir Dvareckas.

18. Sarg. virš. Andrulaitis įsirengia radio.

19. Parvažiuoju namo nuo Naujoko, jisai atveža žąsų į Degučius ir nuo Degučių pareinu. Žąsys gana brangios, po 1 markę užmokėjo pas punktą perėję vokiečiai.

Vasaris

9. Vežu žąsų rumpų į Degučius pas punktą. Gaunu 1,10 markės už svarą.

16. Nepriklausomybės šv. Važiuoja mūsų pasien. polic. į Naumiestį. Kiaupa juos nuveža.

21. Didelis atlydys. Po didžių šalčių, siekusių 38 laipsnių, gauname atlydį. Šitas didysis šaltis ir privargino žmones, nei kur išeisi, nei kur išvažiuosi, vis šąla ir šąla. O daugiausiai privargo pasien. polic. einant tarnybą. Tokio šalčio, radija pranešė, kad nėra buvę pirm šimtą metų Lietuvoje. Po to dar šalo, bet, palyginus prieš tus šalčius, tai buvo labai maži. Rytą šąla, o dieną jau saulutė šiek tiek šildo.

Kovas

1. Pareina man knyga "Jaunasis Dailidė".

3. Atvažiavę buvo Naujokai iš Lazdunėnų, buvo graži diena. O Jonas važiavo į žvalgus su Kiaupa Andrium.

4. Motina su ponia virš. Andriulaitiene važiavo į Naumiestį su rogėmis. Nupirko man paltą, o ponia pirkosi suknelę. Medžiagos labai brangios, kitos medžiagos buvo pabringusios antra tiek. Bet aplamai viskas buvo brangu, cukrus, buvęs 50 ct, kainavo 80 ct svaras. Žibalas ant kortelės 3 litrai mėnesiui buvo po 50 centų. Muilas gabalinis svaras, buvęs 80 ct, kainavo 160 ct. O kitako, kad ir brangu, negalėdavai gauti. O Vokietijon nebegalėjom nueiti, nes ilgą laiką vokiečiai neleido mus, bet iš Vokietijos žmonės ėjo paprastai.

5. Po nusistovėjusio gero oro vėlei pusto, užpusto takus, kelius ir kt. Šaltis 9 laip.

7. Atvažiuoja į svečius Andrulaitienės motina iš Vokietijos.

9. Jonas su tėvu važiuoja į žvalgus. Į Balskus pas Margį.

10. Didelė pūga. Sniegti ir pusto su dideliu vėju, kad biauru ir eiti, ir važiuoti. Takai, keliai užpustyti. Iš namų nei nosies tiesiog nekišk, sėdėk ir žiūrėk.

16. Į Naumiestį. Parvažiuoja Mikas atostogų.

21. Pavasario pradžia, bet dar vis šąla pilnai ir sninga.

24. Pirmoji Velykų diena. Į Naumiestį pamalduose.

25. Antroji Velykų diena. Buvo atvažiavę Naujokai ir Kairių Martynas, parvažiavęs atostogų, su Marta ir Jonas. Degučių mokykloje vakarėlis. Rengia šaulių būrys. Bilietai 1,50 Lt. Buvo gražu pažiūrėti vaidinant 2-jų veiksmų komedija: "Kaimo Sendberniai".

26. Trečioji Velykų diena. Buvo atvažiavę pas Joną žvalgai: Margiai iš Balskų ir tą pačią dieną išvažiavo namo.

27. Į Naumiestį važiavau vienas su rogėmis, kelias duobėtas.

28. Važiuoju pas Naujoką. Pirmi špokai ir pempės.

29. Nuo čia susikinkę po arklį važiuojam į Tauragę. Naujokas veža lašininę, o aš kviečių piklevoti. Už kiaulę gavo 65 ct svarą. Kelias tai jau blogas, duobėtas.

30. Parvažiuoju namo nuo Naujoko, parsivežu supiklevotus miltus. Išsikelia pasienio polic. Baltušninkas. Į Panevėžio savo gimtąją apskritį, tenai į viešąją.

Balandis

3. Važiavom su motina į Naumiestį, dar su rogėmis, bet jau blogas kelias, jau daug vietų plika.

4. Minam linus Marozo jaujoj dienos metu. Nuo ryto iki antros val. sumynėm penkis buntus ir mažuma kanapių. Mynė: Valius, Margys, Jankauskaitė, Milerienė A., merga, Jons ir aš.

7. Vincentas. Oras jau gražus, saulutė jau šildo, bet dar visur ledų ir sniegų. Ale važiuoti su rogėmis jau nebeina. Degučiuose jomarkas visai nekoks, žmonių dar šiek tiek, bet jau būdelninkų tai jau visai nieko. Buvo tiktai su riestainiais, dešromis ir ražančiais. Daugiausia pirkosi pyrago, dešros perėję per punktą vokiečiai. Mat pas juos taip su maistu bloga, o dabar, karui siaučiant, ko benori.

9. Praneša radijas, kad vokiečiai užima Daniją ir puola laivais Norvegijos pakrantes. Užimdami sostinę Oslo, uostą Narviką, uostą Bergeną ir kt. Ir eidami toliau, išlaipinti desantai užima vis daugiau.

10. Į Naumiestį. Jau visi su vežimais. Bet dar ant vieškelio apie pusę metro sniego, mat žiemos metu ant vieškelio buvo tarpais apie 1,5 metro sniego. O suvažiuotas taip greit ir neištirpsta.

13. Nudažau padirbęs vir. Andrulaičio 4 kėdes taburėtkas.

14. Jau šilta, pavasariškas oras.

18–19. Tikros vasariškos dienos, šilima jau siekia nuo 10 iki 14 laipsnių. Jau ir gandrai skraido, matyti visur. Kiemelį pirmą kartą nušluoja po žiemos sniego nutirpimo.

20. Seniūnas Krompolcas nešioja "mobilizacijos paskyrimo lapelius". Įteikia mūsų Jonui, pasien. polic. Dvareckui ir kitiems. Radija praneša, kad Amerikos laivynas jau išplaukia padėti Anglijai.

21. Miglota. Su lietum. Taip jau visai nelinksma lauke.

24. Akselį piaunam su arkline Šliupo. Atvažiavęs buvo Naujokas, parvažiuodamas iš Naumiesčio.

25. Rytą važiuoju pas Naujoką į Lazdunėnus su dviračiu ir nuo jų važiuojam apie 11 val. į Skaudvilę, kur per "Maistą" Vokietijos pirkliai pirko arklius.

Į Tauragę nuvažiuojam apie pusę šeštos val. vakaro. Čia pasišeriam arklius ir važiuojam toliau. Mat nuo Tauragės dar yra 26 km iki Skaudvilės. Važiuojam pamažu žingine per naktį beveik, atvažiuojam apie 3 val. ryto.

26. Atvažiavę pirmą kartą, nežinome nei apsistoti kur, nei nieko, o dar tamsu.

Paskui pradeda švisti, apvaikščiojam, apžiūrim miestą: krautuvių tai daug ir restoranų daug ir "Spaudos fondo" krautuvė. Tiktai taip dar daug senoviškų namų, lūšnų. Miestas viena pagrindinė gatvė, kuri labai ilgai išsitęsia. Apie 9 val. pradėjo pirkti arklius. Naujokas, turėjęs porą arklių, neparduoda: per jauni ir taip per lengvūs. Tą dieną tepirko vieni vokiečiai ir visus sunkaus tipo artilerijai ir gurguolei.

Nepardavę važiuojam atgal, parvažiuojam į Tauragę, nusiperka iš kooperatyvo "Laisvė" trąšų, dobilų ir kt.

Parvažiuojam apie 12 val. nakties, išvargę arkliai ir patys nemiegoję.

27. Vėlai keliamės ir paskui važiuojam pas Kaniauskį fimotų [?] ir kitur. Ir parvažiuoju namo, parsivežu fimotų [?] ir kepurę iš Tauragės pirkęs.

28. Truputį vėjuota, bet saulė džiugina.

29. Padirbam su polic. Dvarecku sode turniką.

30. Padirbu dėžę išmatoms išeinamoj vietoj. Lig šiolei dėžės nebuvo.

Gegužis

2. Važiuoju pas Naujoką. Jonui nuvežu kelnes siūti.

5. Apsiniaukusi, vėjuota, liūdna diena.

6. Pirmoji šiųmetinė avižų sėja.

7. Jau gegutės kukuoja.

8. Į Naumiestį su dviračiu važiuoju, išsiimu dviračiui leidimą.

9. Išsikelia iš Raugelių į Pažaliosios sargybą pas. polic. Jakubauskas ir Virkovas, o čia parkelia iš Pažaliosios Paulauską, kuris pas Kiaupą apsigyvena ant pensijono. Mačionį, kurs pas mus apsigyvena, ir dar vieną perkelia iš Pažaliosios į Raugelių sargybą, Glinskį, tik jis atostogauja.

10. Vėl į Naumiestį pas veterinarijos gydytoją, nerandu namo.

11. Įrengiau pas. polic. Mačioniaus radiją. Pagelbu įrengti: prikalu kartes ir kitką.

12. Sekminių šventė. 1-ji diena. Važiuojam su motina į Naumiestį pamalduose. Šalta vėjuota, su paltais dar šalta.

13. Sekminių šventė. 2-ji diena. Oras negražus, lyja, apsiniaukusi.

14. Sekminių šventė. 3-ji diena. Vėliai lyja, nei su dviračiu važiuoti kur, nei nieko. Lošiu su pas. policininkais kumščiasvaidį, bet palijusi, taškosi, sviedinys sušlampa. Bendrai šometinės Sekminės lietingos ir šaltos, nors prieš Sekmines buvo daug gražių dienų.

15. Išvežam vieną vežimą mėšlų ant pievos, dar nearta, už trobos paliai vyšnias ir kelią laukelio. Apariam ir įsodinam porą cent. bulvių. Pavakare pradeda lyti.

16. Vėl lyja per visą dieną, sutrukdo žmonėms sėją ir kitus lauko darbus. Šis pavasaris taip vėlus buvo, vėlai gamta kėlėsi, o dabar dar palyja keletą dienų!

18. Iš po lietaus pradeda jau džiūti kiemas, dar kur paliai staldą truputį pelkės. Kumščiasvydį lošiant sušlampa sviedinys, tad su pas. polic. Strauka nusausinam pelkę, išbarstome drėgnesnes vietas smėliu, sulyginam ir visai puiku lošiant: nesušlampa, nesipurvina.

20. Radio praneša, kad vokiečiai pralaužę prancūzų Mažino liniją apie 100 km.

22. Mėšlus bulvėms vežam vieni su dviem vežimais ir vienais arkliais. Jonas verčia, o su tėvu kabiname.

22. Sodinam bulves paliai kryžkelį ant Ilgstukio.

23. Miežiams vežam mėšlus. Gražus oras, sausas kelias.

24. Pirmą kartą maudaus.

26. Į Naumiestį nueinu pėsčias ir parvažiuoju, dviratį parsivežu. Dviratį išsivežęs buvo Mikas.

30. Jau karves išleidžiam ganykloj.

Parengė Astrida Petraitytė

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


6320. Ginas iš Griškabūdžio2003-09-09 20:21
Nuostabūs užrašai apie gamtos kalendorių: kada parskrenda gegutė, kada pasirodo gandrai, kada sodinamos bulvės etc. Tikras lobis fenologui. Gal "Dienoraštis" kur nors yra išleistas, ir jį galima visą perskaityti. Arba bus greitai išleistas?.. Labai įdomu, kiek metų jis buvo rašytas? Gal apie tai ką nors žino p. Astrida?

6329. Sventasis2003-09-10 03:26
Is pirmo zvilgsnio uzrasai pasirode nykus, apie visiskai banalius dalykus. Taciau isiskaicius tos - tarp nuolat islendanciu zinuciu apie Europoje pradejusia siauteti beprotybe - kasdieniskos pastabos apie ora, seja, jomarkus, zaidimus ir pan. asmeniskai man sukele mintis apie zmogaus blaskyma istoriniuose vandenyse, likimo nezinojima ir nekontroliavima.

6334. lietuvis2003-09-10 11:00
Būtent, man nepaprastai patiko šis dienoraštis, eilinio žmogaus buitis, šalia pasaulio istorijoje sarbiausių įvykių.

106982. Dailide2008-01-08 01:55
Šitą dienoraštį aptikau ieškodamas informacijos apie knygą pavadinimu "Jaunasis dailidė". Turiu gan seną knygą (be viršelio, tema: darbas su medžiu) ir nusprendžiau, kad jos pavadinimas būtent toks, nes gale knygos yra "Jaunojo dailidės" priedas. Būtent čia adau įraša: 1940, Kovas, 1. Pareina man knyga "Jaunasis Dailidė". Daugiau jokios informacijos neradau. Gal kas žino ar tai periodinis leidinys? Ir nuo kelintų metų jis pradėtas spausdinti?

134602. Martinas :-) 2008-10-13 02:43
Kažkur pas save turėjau tokio tipo dienoraščių, apžvalgų, skiaučių ir visokių popiergalių.. Būtų puiku surašyt viską kaip čia

Rodoma versija 30 iš 31 
14:13:41 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba