ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-04-17 nr. 697

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Ateina ir praeina (84) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Sudie, mano lyrinis herojau, sudie (11) • LAIMANTAS JONUŠYS. Knyga pasaulyje (12) • VYGANTAS VAREIKIS. Holokaustas, katalikai ir žydai (25) • VYTAUTAS VYČAS. Tarnauju Tarybų Sąjungai (2) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (2) • VIRGINIJA JANUŠKEVIČIŪTĖ. Pabiros mintys apie naująjį lenkų meną (7) • DOVILĖ ZELČIŪTĖ. Eilės (29) • ANNA JACKSON. Rytai ir Vakarai (6) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Dievų meilė ir kraujas (4) • JUOZAS ŠORYS. Norbertas Laukuvietis (8) • ANTANAS LAPĖ. Mano TV (4) • JELENA TREGUBOVA. Stokholmo košmaras (19) • laiškas tau (13) •

Septyniolika brulijonų

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Pabaiga. Pradžia Nr. 1

2002

Gegužės 1,

trečiadienis

Paryčiais, kai už lango didelės miglos, ievos su savo parfumerija... Negiliam įmygy – neva namie, neva įėjo ilgu pilku paltu mano mirusi krikštamotė. Išblyškusi, dažytom lūpom...

Ji neatpažino manęs, vargana laukų pelė! Aš pakštelėjau jai į skruostą, o kieme pasistačiusi kėdę po šalnose pražydusiom slyvukėm sėdėjo dar labiau išsigandusi mano mirusi motina. Abi labi! Tokioj šarmoj.

Ar tai dėl to, kad šiandien darbo žmonių šventė? Raudonos gegužinės, o jų nieks nepažįsta, ir jos pačios bijo?

Manęs, važiuosiančio Amerikon...

Geriau menka krikštamotė nei jokios. Vis ženklas šioks toks – iš toli.

Iš Korano tiesų. Apie viršų ir apačią

5 sura 70 (65).

...O jeigu jie (žmonės) ištikimai laikytųsi Toros ir Evangelijos ir to, kas jiems atsiųsta iš jų Viešpaties, tai maitintųsi ir tuo, kas virš jų, ir tuo, kas po jų kojomis.

Žmonės gali gerti (ragauti, skanauti) iš dviejų šaltinių. Ir iš savos, ir iš dieviškosios patirties. Iš to, kas "atsiųsta iš aukštai".

Šventenybės pagrindas.

Apie netikinčiuosius

Pasiuntinys įspėjamas, kad jis (Mahometas) neišgyventų dėl tų, kurie nepriima Rašto. Daugeliui jų Šventraštis tik padidina netikėjimą bei paklydimus.

Nesigraužk dėl tų, kurie netiki!

Mūsų krašte – netikintieji kaltina dvasininkus dėl to, kad patys netiki... Ne kunigų reikalas, ne Viešpaties reikalas rūpintis ateistais... Baisingoji Tuštuma, kurioje lieka atskalūnas – pats turi už save atsakyti...

Netikintieji eina, bet "krivuliuodami" – ne tiesiuoju keliu.

Ta proga prisiminiau suvokietėjusį lenką (Wiśniewski?), kuris vežė mane naktį iš Leipcigo į Berlyną. Sužinojęs, kad verčiu Dante, klusterėjo:

– Ar čia ne beprotiškas darbas?

Dar sykį: "Dieviškoji komedija" kaip eretiko darbas. Didžio, įnirtusio eretiko. Galingo, preciziško, atkaklaus, matematiško vizionieriaus.

Kuriam galui visa tai?

Žmonių gyvenimas galgi yra daug paprastesnis dalykas. Didžiumos žmonių. Fellini...

Korane apie krikščionybę (t. p. 81 (77)) –

kaip apie perdėtą išlaidavimą tikėjimo dalykuose ir pasidavimą pernelyg žmogiškoms aistroms. Maždaug: taip, buvo Mesijas, bet ir prieš jį buvo pasiuntinių, o jo motina – tikra teisuolė. Bet – abu jie valgė maistą...

Neklaidžiokite su tais, kurie jau anksčiau pasiklydo ir daugelį paklaidino, išvedė iš lygaus kelužio!

Beje, Daudas ir Isa, Marijamos sūnus (Dovydas ir Jėzus, Marijos sūnus), buvo perspėję žmones, kad šitie nesusigundytų tuo, kas smerktina... Žmonės nesusilaikė ir buvo prakeikti.

Šlykštu tai, kai jie darė (82, 78).

Korane nuolat pakartojama, esą didžiuma, daugelis žmonių tėra "šlykštukai" ir elgiasi šlykščiai, ir – nuolat beveik muzikinė parafrazė:

Bjauru (šlykštu), ką jie daro!

Pasaulis kaip pasibjaurėtinas dalykas. Etimologiškai: ne kosmosas, o tai, kas po saule dedasi...

Ne žvaigždės, o mėnulis...

Netikėtai pagalvojau apie V. Mykolaičio-Putino chrestomatinį "Rūpintojėlį" (1926 m.) šitoje šviesoje:

Problematikos nėr! Lyrinis blyksnis, ir tiek! Pasigraudenti ir pasidūmoti ant lygaus kelio "šviesiąją naktužę..." Putinas, tiesą sakant, netgi nelabai besuvokia, kam, iš kur ir ko čia tasai Rūpintojėlis...

Visas Putinas yra "miglų pilna galva". Prisiminiau, jog kažkur Dievo klausimu parašė, girdi, užtenka, kad Jis yra, o kokiu pavidalu, kokiais apmatais egzistuoja, jam nerūpi... Lėkštos amžiaus pradžios teologijos auka.

Toks pats ir "Altorių šešėly" – šiek tiek meilės Visagaliui, šiek tiek poniutėms. Kodėl gi to romano niekas nepastatė šalia "Erškėčių paukščių" (garsus vienos australės serialas)?

Dar blogiau pasielgė jo tėvynainis, kuriam sekmadienį po šv. Mišių Nukryžiuotasis pasirodė "jauno, kūningo berno pavidalu"...

Man regis, nėr eretiška pasakyti, kad antropomorfinis, kūninis dievas beveik atgyveno.

Visagalis geba "įterpti savo informaciją" galvon kitaip. Be saiko dauginami Kristaus paveikslai išplito kaip milijoninis kičas.

Apie "klebonišką meilę"

Vakar tėvas S. puse lūpų prasitarė, jog platoniškos meilės tarp kunigų nėr ko ieškoti. Jos čia negali būti, jie nesugeba. Tai kas yra? Yra gašlavimai... 5–6 minutėms. Ir jo kelyje taip būta. O ką daryt?

Ir – geriausias patarimas ten meilės ieškančioms:

– Nepasipainiokite, stenkitės nepasipainioti kely tokiems kaip aš...

Seksualinis instinktas labiausiai (turėtų būti) susietas su meile, deja, taip nėr.

Tai kuriam galui moteris, jeigu nesiekiate su ja susieti savo bendrą gyvenimą, lemtį, svajonių išsipildymą, planus?

Ar musulmonų tikėjimo vyras sieja (savo vaizduotėje) planus su keliom svajonių, vaizdinių moterim? Moterys tai žino ir susitaiko?

"National Geographic" žurnalas apie tantrinius Tibeto vienuoliukų iškrypiavimus (mūsų akimis žiūrint): šimtai jų trinasi "religiškai".

iliustracija

Pasaulis kaipo KOSMINĖ NERŠTAVIETĖ.

Žuvys neršto metu elgiasi visai kitaip, apakusios, gali rankom pagaut... Nerštas (bet koks) yra kosminis aktas, betgi žmonių? – ilgas gyvenimas pareikalauja kitaip poruotis.

Žmogus – bitė

Grįžtant iš Trakų mus aplenkė motociklininkas. Ties kapinėmis. Ten, kur į plentą įsilieja kelias iš Lentvario, po kokios minutės pamatėm šiurpią avariją. "Honda" buvo išlaksčiusi į dalis. Plento viduryje dryksojo tik degalų bakas. Šalimais "perlaužta" mašina. Daugybė žioplių.

Ant vejos, šalikelėje, dryksojo sumaitotas žmogaus kūnas. Du sveikieji, pasilenkę ties juo, ginė į šalį žioplius ir smalsautojus... Bitė liovėsi dūzgusi. Vakare pranešė – krepšininkas Javtokas.

Gegužės 2,

ketvirtadienis

Kur dėsies žmogus! Kaip neparašysi apie bezus, lendančius pro balkoną:


O jūs, ir vėl pražystančios alyvos,
Sakykite, ar dar kas nors galėtų
Prikelt šį vakarą, šį vakarą vėlyvą
Bent milimetrą sielos violetų?..

Nagų karpymo apeigose...

Kosto Smorigino paliudijimai, kaip jis budėjo prie a. a. Vytauto Žalakevičiaus. Buvo likę gal trys dienos iki mirties.

– Vytai, gal nori prisnūst, miegok!

Žmogus užsnūdo. Po 10 minučių nubudo ir ištarė:

– Maumedžiu žydėsiu...

Dar sėdėjo Arvydas Juozaitis.

Pataisė – diemedžiu...

V. Ž.:

– O kaip atrodo diemedis?

Arvydas ėmė pasakoti.

Įdomu tai, kad lietuvio sąmonėje tas diemedis itin įsirėžęs ("Aš diemedžiu žydėsiu..."). V. Ž., kaip didelis maištautojas, ėmė ir gražiai pataisė ar papildė: maumedžiu...

Išties tai ne juokinga, o prasminga papilda. Po mirties pasaulis visad lieka neįmanomybė. Bent kol žmogus yra šitame pasaulyje.

Poezija taria neįmanomybės žodžius. Ypač tada, kai riba akivaizdi.

Nepavydėkite žodžių tarėjui!

Dievas Baudėjas ir Dievas Atleidėjas

"Viešpats yra stiprus bausti ir sykiu – atleidžiantis, gailintis" (5 s. 97 (96)).

Jeigu tik baudžiantis, tada ne gyvenimas, o kalėjimas. Jeigu tik atleidžiantis, tai nėra jokių ribų.

Iš tiesų senasis Dievas buvo žmogaus erdvės saugotojas. Tam tikrose ribose elkis kaip tinkamas.

Mokytojas, Tėvas ir Sargas...

Visa tai žmonija "išspjovė pasigardžiuodama". O gyvi esame, tiesą sakant, tiek, kiek mumyse Jo dar likę.

Tam tikrų liekanų atrijimu...

Atrajojančios Viešpatį būtybės.

Telegrama iš rankininkų centro

Atėjo anądien. Mėnuo po laidotuvių. Mušė moteriškė jau pražilusiu smilkiniu:

– Jis man atkimšo vieną ausį, paskui kitą. O šitos skylės susisiekia su kitom. Jos dar vadinamos čakromis, bet iš esmės – tos pačios skylės... Taip man atkimšo visas skyles.

– Tai kiek dabar turi skylių? – dar paklausiau pats vienas. Veltui.

Moteriškė jau seniai buvo priekurtė.

Pačios geriausios moterys (kaip žmonės): nei girdi, nei mato... Tikroji, tiek svajota laisvė

LAISVUŽĖLĖ

P. S. Laisvė (Gedai) likti vienam su savo vaizdiniais. Taip jis sugrįžo prie žodžio "svajonės".

Vyrai būna: vaikštikai, bobuliai ir bobelišiai. Bjauriausi – vaikštikai. Tie, kur nuo vienos prie kitos eina... Šitų nesustabdysi! – sakė Morta, ragana iš Kriaunų.

Šizofrenija yra ne tik genetinė, yra ir medžiagų apykaitos sutrikimas galvoj, – sako antras Mortos vyras, kuris skaito gudų profesoriaus Movlyčko knygą "Laikas gyventi, o ne laikas mirti".

Metafizinis košmaras

Tie, kurie ilgai žiūri bedugnėn, susilaukia atsako, – bedugnė užmeta akį į juos...

Dzūkų dainos:


Tai suviajo –
Susirinko mergos, cielkos,
Pilna mergininkų!
Kožnas dedas ant torielkos,
Kas cik jam pacinka.

Niekas taip gerai netarnauja rusams, kaip neokupuoti lietuviai.

(Sociologiniai tyrinėjimai – Lenino bei Leviatano.)

Ryt. dzūkų daina:


Ažužvengė žirgužėlis,
Ažuverkė mergužėlė.
Nebeverki, mergužėle,
Aš tau duosiu dovanėlę.
Aš tau duosiu dovanėlę,
Žalių girių papartėlį.

Vienintelis sveikatos receptas: liautis galvoti apie savo ligas. Galvoti apie aukštesnius dalykus (tėvas Stanislovas).

Armėniški burtai moterims pagydyti: paimt žvakę, uždegt, pradėti nuo moters sėdynės. Žiūrėt, ar smarkiai rūksta... Tada iš kitos pusės, vesti ligi papų.

Nuvarvėjusius juodylus atiduoti moteriškei. Tegu užkasa po kryžium, kur sueina trys keliai.


Tikimybė pakliūt į televizorių.
Ale cik tu po perkūnais!

ŠLIUNDROS BE-BORDELINĖS

Privalomieji priedai. Iš Sigito Zarcadlovo arch. Nr. 0647...

Visi vynmaišiai išsipučia nuo vėjo, o žmonių galvos – nuo puikybės.

Daugiau neminsiu dobilo!

Kompanija numirėliams mazgoti...

Palinkėjimai

Pasvilins da jum Dievas skūrelę! O kai šita nusvils, naują uždės ir vėl pasvilins!..

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


15251. mikroskopas2004-04-19 10:49
Koks aną savatę buvo geras gabalas Gedos, toks šią - blogas, atstumiantis įsijautimu į pranašo kailį, pavasarine - poklimaksine hormonų ataka ir banaliomis suvaikėjusio tėvo S. citatomis.

15383. rasa :-) 2004-04-22 20:48
Iš kur gaut visus dienoraščius nors savaitę turėčiau ką skaityt

Rodoma versija 21 iš 21 
14:13:01 Jan 31, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba