ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-11-19 nr. 773

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (16) • A. A. GILL. Nekenčiu AnglijosLAIMANTAS JONUŠYS. Du postmodernizmai (1) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. 12 eilėraščių, dauguma – su daugtaškiaisKalbėjosi Elvyra Kučinskaitė. Maestro Andrius Vasiliauskas: "Kiekviena valanda – įkvėpimas"DAINIUS JUOZĖNAS. Faustina ir Jėzus (3) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiAUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Išsaugotas pasaulis, arba Niekada nevalgyk šiukšliųDAVID SAMOILOV. Eilės (1) • TOMAS KIZNIS. Beveik geriausia valstybė pasaulyje (4) • RENATA ŠERELYTĖ. Ar keturkojui būtinas diplomas (13) • ŽILVYTIS ŠAKNYS. Merginų santuokos eiliškumas (76) • OLIVIER ROY. Tapk prancūzu arba mirk stengdamasisMINDAUGAS GRIGAITIS. Guodžiantys gėrio miražai (211) • RAMŪNAS JARAS. GregorijusLAIŠKAI (226) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


A. A. GILL. Nekenčiu Anglijos
Būtent dėl pykčio jie, žvelgiant iš istorijos perspektyvos, tapo bene nuosekliausiai sėkminga iš visų senosios Europos tautų; tikrai išradingiausia, labiausiai linkusia į nuotykius, energingiausia. Valdomas pyktis yra puikus išradimų variklis. Jį reikia kaip nors išlieti. Pyktis tiesiog neleidžia žmogui nusiraminti ir jaukiai jaustis.
Anglai kaip tauta nesiekia didybės, jie susierzinę prie jos artėja. Pyktis sukūrė Pramonės amžių, pyktis lėmė atradimus ir ekspedicijas. Savikontrolės poreikis pasireiškė katalogavimu ir gamtos pasaulio klasifikavimu. Aklas įtūžis, kurį kėlė netikslūs, užsispyrę negyvi objektai, sukūrė kelias inžinierių ir išradėjų kartas. Pasipiktinimas nuodėme ir neteisybėmis kurstė savotišką – žemišką, pedantišką – jų dvasingumą ir raudonveidžius, pirštais grūmojančius, seilėmis besitaškančius politikus.

LAIMANTAS JONUŠYS. Du postmodernizmai
Gelmėje yra neapčiuopiama ir racionaliai nenusakoma esmė. Jos pagava geriausioje postmodernistinėje literatūroje mane veikia lygiai taip pat kaip ir kitoje, tai yra poveikis bent jau toks, kokio nesuteikia kitos pažinimo ar patyrimo sferos. Todėl postmodernistinę raišką apskritai laikyčiau veikiau ne esmės, o formos, išraiškos dalyku. Tam tikras negatyvizmo ir absurdo elementas yra pradinis taškas – tai yra pozicija įsigalėjusių gyvenimo ir literatūros stereotipų atžvilgiu, o atsispyrus nuo šito pradinio taško galima nueiti arba nuskrieti labai įvairiomis kryptimis.

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. 12 eilėraščių, dauguma – su daugtaškiais
...vasara bailiai stebėjo nokstantį obuolį; mudu
bailiąją vasarą gailiai stebėjom ir laukėm...


Su Maestro Andriumi Vasiliausku kalbasi Elvyra Kučinskaitė. Maestro Andrius Vasiliauskas: "Kiekviena valanda – įkvėpimas"
– Ar manote, kad dėl to pralaimėjote gyvenime kaip asmenybė, kaip atlikėjas?
– Taip. Smarkiai pralaimėjau. Aš dėl to iššvaisčiau begalę energijos, kurią būčiau galėjęs nukreipti meistriškumui kelti. Užsibrėžiau tokį donkichotišką tikslą – pragyventi iš muzikos, ir tam, kad išsilaikyčiau, pradėjau sukti muzikinį konvejerį, kuris mane labai nualino, nes reikėjo ruošti programą po programos. Aš tiesiog labai pavargau. Normalūs atlikėjai neštampuoja programų, o paruošia po vieną dvi per metus ir tobulina. Su viena programa surengia mažiausiai dešimties koncertų gastroles ir turi visiškai kitą statusą, kitokį planą, nėra tokio beatodairiško, chaotiško švaistymosi.

DAINIUS JUOZĖNAS. Faustina ir Jėzus (Šv. ses. M. Faustina Kowalska. Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje. V.: Dialogo kultūros institutas, 2005. 472 p.)
Kaip galima skaityti tokį "briedą"? – girdžiu. Tas pats per tą patį – diena po dienos. Kažkoks iškrypęs gyvenimas – ištisai vaizduotės ir fantazijų pasaulyje. Dievu, Marija, Jėzumi, angelais, demonais ar visokiomis apvaizdomis, širdimis, krauju, gailestingumais manipuliuojama tiesiog instrumentaliai, it kokiais įrankiais. Šovė galvon koks nors reikalas – Jėzus pasakė: nieko nebus, nepavyks. Nieko ir nepavyko. Va, Jėzus pasakė: daryk, kaip aš sakau – pavyks. Žiūrėk, ir pavyko. Nekvailas tasai Jėzus, žino, kur ir kada įkišti savo trigrašį. Tasai priežastingumas vartaliojamas kaip nori – ar vežimas prieš arklį statomas, ar atvirkščiai – vis viena Dievo valia, ir amen. Tokia būtų indiferentiškų ir abejingų visų laikų skeptikų kalba. Quasi recenzentas – šių eilučių autorius – savęs tokiems nepriskiria.

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Štai ir aš, sugrįžęs į miestą. Iš vienos vasaros... Skruzdėlių pasiuntinybės darbuotojas Vilniuje...
Per radiją spėjau išgirsti, kad keikiasi visos tautos. Ir dabar, ir praeityje taip buvo. Iš keiksmažodžių neverta daryti kokios politikos. Visi ideologiniai dalykai (teiginiai) yra neįrodomi.
Neva mes nesikeikiame ir esam pavyzdinga tauta...

AUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Išsaugotas pasaulis, arba Niekada nevalgyk šiukšlių
Iš tiesų filmas nebūtų praradęs galios kalbėti apie universalybes, jei jame būtų buvę parodyti ir kokias nors fiktyvias istorijas pasakojantys pakrantės gyventojai. Tačiau suprantama – norėta, kad viskas atrodytų ir autentiškiau, ir universaliau. Kad gyvenimo džiaugsmas lietųsi iš autentiško šaltinio, pačios gyvybės (gal net – amžino gyvybės tęsimosi) simbolio – vaikiškos būtybės. Ar galėtų būti kas įtikinamesnio tokioje situacijoje? Tikriausiai – bet kas. Nes pasaulyje greičiausiai nėra labiau socialiai sukonstruotos ir neautentiškesnės būtybės nei vaikai. Nes niekada jokia normali vaikiška būtybė nėra išrėžusi ko kito, nei jai būtų įdiegę reikšmingi kiti (kartais, sakykime, tėvai). Nes vaikai neturi dieviško įkvėpimo, kaip kartais buvo tikima. Nes ne vaikai kuria ir atnaujina pasaulį, o nelemti krioštantys jų tėvai ir reikšmingi kiti.

DAVID SAMOILOV. Eilės
Ėjau tolyn. Nuliūdęs, vienas.
Kuo guostis? Meile ar vynu?
Dar pagalvojau: "Dieve, Dieve,
Kam reik pasaulyje menų?"


TOMAS KIZNIS. Beveik geriausia valstybė pasaulyje
Simboliška, kad šiandien Islandija, NATO valstybė, pati neturi jokių karinių pajėgų (išskyrus pakrančių apsaugą ir miniatiūrinį antiteroristinį greitojo reagavimo būrį). 1940 m. šalies pietvakariuose, Keblavike, įkurta amerikiečių karinė bazė patiems islandams svarbesnė net ne kaip karinis objektas, salos saugumo garantas, o kaip veiksnys, turėjęs lemiamą įtaką Islandijos kultūrai ir ekonomikai. Bazės veikla lėmė Keblaviko ir aplinkinių rajonų verslus, o amerikiečių kariai į Islandiją atvežė holivudinį kiną, dešrainius ir roką. Islandų nacionalinis radijas iki šiol transliuoja vien klasiką, o bitlai pirmąkart nuskambėjo karinės bazės radijo stoties eteryje. Suprantama, dauguma šiandieninių islandų roko grupių yra kilusios iš Keblaviko. Taip komplikacijos virsta kultūrinėmis implikacijomis.

RENATA ŠERELYTĖ. Ar keturkojui būtinas diplomas (Atminties kriaukšlės: Palemono Dračiulos rakštys, eilės ir poringės sulasiotos ir dienos švieson išvilktos dr. Eligijaus Railos. V.: Aidai, 2005. 119 p.)
Nepamirškime ir to fakto, kad kiekvienam šuniui jo šeimininkas – jei ne Viešpats, tai bent kruopščiai apmaižiotos teritorijos savininkas, ir už tai jį (šeimininką, ne šunį) reikia gerbti. Bet kaip suvokti kokio meškonio, tarakono, linkusio į ikonų tapybą, ar tarą renkančio kiškio egzistencijos tikslą?.. Ar nebus p. Dračiulos aprašytas gyvūnijos pasaulis perdėm kupinas baisių ir juokingų sąlygiškumų, kad būtų priimtinas ir suprantamas paprastam, į egzaltaciją linkusiam Lietuvos piliečiui?.. Ypač moterims, kurios labai užjaučia benames kates. Įsivaizduokite, parsineši tokią namo, blusėtą ir apsmurgusią, o jinai, prirydyta ir sušukuota, užuot dėkingai miaukusi, griebia teptuką ir nutapo tamstai ikoną. Aišku, kad nuo to pasimaišytų protas. Ir ne katei, aišku. O jei į duris paskambintų pagiringas šeškas ir pasiūlytų kažką nepadoraus?.. Kaip tada adekvačiai suvokti pasaulį?.. Meilę gyvūnijai?.. Žmogaus paskirtį?..

ŽILVYTIS ŠAKNYS. Merginų santuokos eiliškumas
Apie buvusius ritualus patvirtina tai progai pritaikyti posakiai, jais nusakomi atitinkami veiksmai, kuriais mergina nustoja pirmgimystės teisės šeimos ir kaimo bendruomenės akivaizdoje. Ji simboliškai atskiriama nuo jaunimo ir uždaroma namuose. Tokiu atveju sakydavo: "pakišo po kaše", "pakišo po šluota", "pakišo po kubilu, statine", "užmovė pavalkus", "kaladę per kaladę ritina". Kai kada aplenktąją seserį murzindavo, gobė negražia skarele. Tai mylintiems tėvams buvo tarsi perspėjimas dėl dukters ateities. Dėl to jie dėjo visas pastangas, kad pirmgimystės teisė nebūtų pažeista. Kelią užkirsdavo jau per piršlybas mandagiai atsakydami piršliams. Zervynose (Varėnos r.) tokiu atveju sakydavo, kad jaunesnioji dar per jauna, paauginti reikia, ir, norėdami pirma ištekinti vyresniąją, pridurdavo, kad "jaunesnė brangesnė, o senesnė pigesnė". Pasvalio apylinkėse perspėdavo, kad jaunesnioji dar mažai tedirbo, pasogėlės mažai užsidirbo, kraitelio mažai tesusikrovė. Dažnai, piršliams atvykus, jaunėles slėpdavo, o ištekinę jaunesniąją duodavo jai mažiau pasogos; be to, ir patys piršliai žiūrėjo tik į vyresniąsias, nes jos gaudavo didesnę dalį.

OLIVIER ROY. Tapk prancūzu arba mirk stengdamasis
Priešingai nei teigia daugelis liberalų, akcentuojant pagarbą kitoms kultūroms Prancūzijoje ši problema nebus išspręsta – įpykę jaunuoliai yra labai dekultūrizuoti ir individualizuoti. Šiose riaušėse niekas nekalba apie Palestiną ar Iraką. Ir nors šiuose priemiesčiuose verbuojama į islamo kovotojų gretas, į akis krinta tai, kad fundamentalistai riaušėse nedalyvauja. Musulmonų ekstremistams visiškai svetimas šio jaunimo gyvenimo būdas (nuo narkotikų platinimo iki lėbavimo naktiniuose klubuose), o jaunuoliai nesileidžia, kad kas nors imtų jiems vadovauti.

MINDAUGAS GRIGAITIS. Guodžiantys gėrio miražai
Tikrumo lieka mažiausiai, jei sociumas, pusantros valandos buvęs susivienijęs, išsisklaido ir tampa anonimine mase, nebepažįstančia kito kančios ir skausmo. Jo vieningumą ir dėmesį mažiesiems rodo banko sąskaita. Leisdamas gėriui virsti tik kapitalo srautu (pinigais), sociumas gali pateisinti savo apatiją; teisindamasis dalyvavimu gėrio akte, jis apsidraudžia, kad tikrovėje nebeprivalėtų atsakyti už pačioje jos šerdyje tikrai egzistuojantį blogį ir skausmą. Gėrio perleidimas televizijai yra labai palankus laisvės bijančiam žmogui: jis išvaduojamas iš nemalonaus tiesioginio susidūrimo su kančia ir iš dar nemalonesnės atsakomybės už kitų kentėjimus.

RAMŪNAS JARAS. Gregorijus
Išaušo šviesus rytas. Žmogus kabojo metro traukinyje ant rankenos, o aplinkui stovėjo storos moterys ir kišenvagiai ardė skutimosi peiliukais jų lagaminus. Ir netikėtai traukinį supurtė. Žmogus suriko, o aplinkui kilo triukšmas. Vyrai juodais dantimis kibo vieni kitiems į plaukus, moterys alkūnėmis blaškėsi viena kitos viduriuose, ir niekas nežinojo, kad traukinys tuo metu perlėkė per vienmatį, sukrešėjusį Gregorijaus kraujo klaną...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


47006. vasi (nepatikliai)2005-11-17 22:31
"bus tik tokie str." - ką, visi taip jau ir bus?! arba perversmas, arba Hercogas, nesulaukęs penktadienio, vyno padaugino..

47008. xX2005-11-17 22:34
varnos džazas man patiko.

47010. vasi2005-11-17 22:43
o, jau ir antraštę pakeitė.. Dabar pasi manys, kad vyno padaugino vasi. Žinoma, kad viskas išliks kaip anksčiau, dar Ekleziastas tą sakė. Tai duokit šen du postmodernizmus, vieno iš kurių "Gelmėje yra neapčiuopiama ir racionaliai nenusakoma esmė" (?) ir Andriuškevičiaus daugtaškius, kuriuose, matyt, irgi tas pats. Neapsakomai gilus neapčiuopiamybės laikas, įspėjo juk slogutis su zeta - ant ne-egzistencijos ribos visa tai..

47014. vasi irgi nori džazo2005-11-17 22:57
Atleiskit, xX, o kokiu slapyvardžiu varna šiame numeryje spausdinasi?

47016. xX2005-11-17 23:47
st_id=3389

47027. mgl2005-11-18 08:58
butinai šerelyte

47056. m - xx2005-11-18 15:54
kas yra dzazas?

47064. to m2005-11-18 16:23
If you ever seen the rain? It`s Jazzz ... :/

47066. m2005-11-18 16:36
No, never! are you sure?

47067. Moteris ir 4 jos vyrai2005-11-18 16:36
Koks ten merginų santuokos eiliškumas?

47076. m2005-11-18 17:23
pirma, antra, trecia ir taip toliau. kiek ten ju yra.

47085. bulka2005-11-18 19:33
niera čia jokio jazo, o juolabjau - varnos

47539. B.R.2005-11-24 22:08
Parolskij, kur tavo textai? Gal perdag prisiėmei?

47645. BR`ui2005-11-25 20:25
Parolskij kaulyja benzo savo vojažams po vsiudu

Rodoma versija 179 iš 203 
13:28:06 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba