ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-05-06 nr. 795

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (131) • ITALO CALVINO. Jūs dėl rankraščio?LEONARDA JEKENTAITĖ. Sąžinė cinizmo kultūroje-gk-. Sekmadienio postilė (8) • TIMOFEJ TOLSTOJ. Tegyvuoja revoliucija! Tegyvuoja Lukašenka!Puikus senas pasaulisDAVID PRYCE– JONES. Piktybinis šarlatanizmasELENA ŽIRGULYTĖ-DRĄSUTIENĖ. Sūriai (1) • SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojai (2) • SIMON REES. Istorijos pamokos: skulptūros ir grafikos sąveika appžvalginėje Dailininkų sąjungos parodojeLietuvos mokinių esė konkursas "Atodaira į Vinco Mykolaičio-Putino "Langą" (22) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbisDAINIUS JUOZĖNAS. Vilniaus vardynas (6) • SVETLANA RYŽAKOVA. Kalkutos zoroastristaiDARIUS GIRČYS. Henrikssonas ir 22673 stalčiujeLAIŠKAI (100) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


ITALO CALVINO. Jūs dėl rankraščio?
Vertė Asta žūkaitė. Iš leidyklos "Baltos lankos" spaudai rengiamos Italo Calvino knygos "Jeigu keleivis žiemos naktį"
Kiekvienas iš šių veikėjų pageidauja šnekėtis su atsakingu atitinkamo skyriaus darbuotoju arba tos srities žinovu, tačiau galiausiai visus priima daktaras Kavedanja. Kalbos srautai, kuriuose liejasi itin siaurų ir išskirtinių disciplinų ir filosofinių mokyklų leksika, užplūsta šį pusamžį redaktorių, kurį iš pirmo žvilgsnio pavadinai "susitraukusiu kumptelėjusiu žmogeliu" ne dėl to, kad jis būtų labiau susitraukęs, labiau kumptelėjęs ar labiau žmogelis už daugelį kitų, ir ne dėl to, kad žodžiai "susitraukęs kumptelėjęs žmogelis" iš dalies atspindėtų jo kalbėjimo manierą, o todėl, kad atrodo tarsi atėjęs iš pasaulio, kuriame vis dar – ne: atrodo tarsi atėjęs iš knygos, kurioje vis dar galima aptikti – štai: atrodo tarsi atėjęs iš pasaulio, kuriame vis dar skaitomos knygos, kuriose aptinkami "susitraukę kumptelėję žmogeliai".

LEONARDA JEKENTAITĖ. Sąžinė cinizmo kultūroje
Esame pripratę apie visokią kultūrą kalbėti neapibrėžtai. Visa, kas turi bent kokį išskirtinumą ir apibrėžtumą, apibūdinama kaip "kultūra": tai ir popkultūra, ir subkultūra, ir homoseksualų kultūra, ir naujos augalų kultūros, ir t. t. Visoks tikrovės segmentas gali būti aprašytas kaip tam tikra kultūra, ir taip galime turėti begalines horizontalias išsklaidas. Ir vis dėlto gal nevertėtų visai atsisakyti vertikalių matmenų. Gal kas ir būtų linkęs užmiršti, bet šalia to, kas yra, visada galiojo ir galios tai, kas turėtų būti. Tai, kas kilnu, gražu, didžiadvasiška, yra reta, nes sunkiai realizuojama, bet tik tikėdami šiais dalykais žmonės gyvena ir sugyvena. Klasikinėje tradicijoje kultūros terminu apibūdinama tai, kas tam tikra prasme susiję su nenatūralumu, su priešprieša savaimingumui, kaip chaosui ir stichijai, su tam tikrais radikaliais draudimais (tabu), kai laukinė natūra transformuojasi į sukultūrintą prigimtį. Tarkim, gamtoje pirmumas atitenka stipriausiam, o kultūroje pirmumo teisė užleidžiama silpnesniam (pvz., kultūringas žmogus į troleibusą leidžia pirmiau įlipti ligoniui, senam žmogui ar vaikui). Tik valdomas noras, nepatenkintas fiziologinis poreikis leidžia atsirasti kalbinei simbolikai, nuorodai į tai, kas buvo nepatenkinta. Jei visi žmogaus norai būtų patenkinti, kalba niekad nebūtų atsiradusi.

-gk-. Sekmadienio postilė
Mes reikalingi Dievui visai ne dėl to, kad esam minkšti, švelnūs ir pūkuoti. Mus išsitrauks iš brūzgyno ir su spygliais vilnose bei rakštimis širdyse, laikui atėjus. Užsikels ant pečių. Parsineš namo. Todėl, kol turime laiko, galim bimbinėti kur tik širdis geidžia. Kol vieną dieną pašto dėžutėje rasim atviruką su savo pačių nuotrauka. Tarsi šaukimą į kariuomenę. T. y. į kaimenę, kurios ganytoją netikėtai atpažinsim iš savo veido.

TIMOFEJ TOLSTOJ. Tegyvuoja revoliucija! Tegyvuoja Lukašenka!
Baltarusijoje įvykiai būtų pakrypę kita linkme, jei pirma laiko nebūtų balsavę 30 proc. rinkėjų, o balsavusių gyventojų skaičius nebūtų viršijęs 90 proc., jeigu būtų buvę leistos apklausos po balsavinmo, o šalyje būtų likę bent keletas su valdžia nesusijusių radijo stočių ir laikraščių. Lukašenka sunkioje, bet palyginti sąžiningoje kovoje būtų pralenkęs savo varžovą Milinkevičių, galbūt net antrajame ture, bet būtinai būtų nugalėjęs. Jo pranašumą pripažino pats Milinkevičius. Visos instrukcijos ir vadovėliai rekomenduoja dirbant su sudėtingais mechanizmais sukti varžtus kruopščiai matuojant pastangas dinamometriniu raktu. Dabar belieka ginčytis tik dėl to, kada žlugs siaubą keliančio Batkos režimas. Dabar jis jau ne vienintelė figūra Baltarusijos politinėje scenoje. Ir atsitiko taip tik dėl jo paties kaltės.

Puikus senas pasaulis
Pagal Jurijaus Ševcovo ir Sergejaus Stepaniščevo straipsnius "Russkij žurnal" vertė Vitalijus Šarkovas
Lukašenka tiesiai šviesiai, kaip ir dera ūkiškam vadovui, nurodė pagrindines veiklos gaires: "Nemoki pats pagaminti tokios prekės, nusipirk technologiją užsienyje. Negali įpirkti technologijos – nusipirk gaminį, atsivežk, išardyk iki paskutinio varžtelio, išsiaiškink kas kur ir padaryk geriau..." Nauja baltarusiška tapatybė – pasibaisėtinas, bet toks saldus ir "iki varžtelio" suprantamas racionalus "pragmatizmas".

DAVID PRYCE– JONES. Piktybinis šarlatanizmas
Edward Said. Orientalizmas. Iš anglų k. vertė Violeta Davoliūtė ir Kazimieras Seibutis. V.: Apostrofa, 2006. 447 p.
Robert Irwin. For Lust of Knowing: The Orientalists and Their Enemies. London: Allen Lane, 2006. 409 p.
"Literary Review", 2006 m. kovas. Vertė Laimantas Jonušys
Savo kortas Irwinas atskleidžia iš pat pradžių, apibūdindamas Saido "Orientalizmą" kaip "piktybinio šarlatanizmo veikalą". Jis tai įrodo nagrinėdamas, ką gi iš tikrųjų sakė ir darė orientalistai – nuo senovės graikų iki šių laikų. Ankstyvaisiais viduramžiais nelabai stengtasi nukrypti nuo stereotipų, kuriuos vienodai puoselėjo ir krikščionys, ir musulmonai. Ir vieni, ir kiti svetimą religiją laikė grėsme, tad jų tarpusavio polemika iš tiesų buvo teologijos atšaka. Keliauti buvo sudėtinga. Tie, kas bent kiek mokėjo arabų kalbą, buvo savamoksliai ir arabiškus tekstus suprasdavo miglotai ar net klaidingai. Dažniausiai jie ieškodavo antikos autorių dingusių raštų, galėjusių išlikti šiuo pavidalu.

ELENA ŽIRGULYTĖ-DRĄSUTIENĖ. Sūriai
– Oi, – sako brolis, – tai tas keistuolis iš Dotnuvos akademijos, profesorius Ruokis. Jis niekad nenešioja nei palto, nei kepurės, nei pirštinių. Mamyte, jis turi didelį ūkį, daug karvių ir dviaukštį namą tarp Dotnuvos miestelio ir akademijos. Ten ir gyvena.
Mama sukluso, parvažiavusi namo papasakojo tėtei. Tėtė ir sako:
– Aš taip ir maniau, kad jis tave apgavo.

SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojai
Būdas yra žmogaus dievybė.
Dievybė čia tas pats kaip ir senovės dievai, dieveliai.
Taigi Daukanto "Būdas senovės lietuvių ir žemaičių" gali būti šifruojamas, skaitomas ir kaip "Dievas senovės lietuvių ir žemaičių". Juk Daukantas buvo geriausias senovės graikų, romėnų mokinys. Kitaip sakant, koksai yra žmogaus būdas, toks yra ir jo dievas. Čia ne nuoroda, o skaitymo, nagrinėjimo raktas. Šituo raktu jo namus reikia rakinti: ne kaip gyveno, o kaip suvokė, ką garbino.

SIMON REES. Istorijos pamokos: skulptūros ir grafikos sąveika apžvalginėje Dailininkų sąjungos parodoje.
Vertė L. J.
Šių kelių Lietuvos dailės muziejaus ekspozicijoje rodomų Piranesi raižinių analizė nėra hermetiška ar savitikslė – ją pasitelkiau norėdamas palyginti su nūdiene šiuolaikinio meno situacija. Daugelis istorikų, filosofų, taip pat ir dailės istorikų Romos pertvarkymą sieja su modernybės gimimu ir reginių visuomenės įšventinimu (Sikstas V skatino piligrimystę ir, kurdamas teatrališką aplinką, viliojo keliautojus). Pontifiko projektas neabejotinai reprezentuoja modernizaciją ir "siekį atsinaujinti"; jis taip pat byloja apie menininkams tekusią naują užduotį – pertvarkyti kasdienį gyvenimą ir urbanistinį miesto audinį, ne naikinant senąsias "ikonas", o meniškai jas pritaikant nūdienos poreikiams. Tam tikra prasme barokinė Roma yra geštaltiškos skulptūros bei architektūros ir Gesamtkunstwerko gimimo liudytoja. Piranesi kūriniuose, taikant "klasikinę" terminologiją, akivaizdus ir tam tikros dailės rūšies raiškos priemonių tobulinimo bei gražių, estetiškų vaizdų kūrimo siekis, taip pat kanoną atitinkantys santykiai tarp grafikos, skulptūros ir architektūros.

Lietuvos mokinių esė konkursas "Atodaira į Vinco Mykolaičio-Putino "Langą"
Alfa ir omega. Jonas Jurkevičius.
Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla
Kodėl eilėraščio žmogus, savo gyvenimą laikantis "šviesiąja būtimi", o mirtį suvokiantis kaip gilų "besotį" urvą, nebijo artėjant nebūčiai prarasti savo sielos? Iki šiol jis atrodė gyvenimą mylintis, pozityviai pasaulį suvokiantis žmogus...
Gal kaltas vidurnaktis? Maginio virsmo metas. Metas, kai nugarma žemėn prakeikti dvarai (tokie kaip Čičinsko), kai po kaimus ima lakstyti vilkolakiai, tvartuose prabyla gyvuliai, pelkėse švysčioja žaltvykslių liepsnelės, o padangėmis skraido turtus nešantys aitvarai... Juk tik "vidurnakčio gūdy" ir Putino žmogus ima lenktis šėtonui, prašydamas pratęsti nors ir nykią klajonę žemėje. Pozityvaus požiūrio į gyvenimą kaip nebūta.
Pagauti didįjį merliną. Paulius Gritėnas.
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Poezijai reikalinga visiška beprotybė, panirimas į transcendencijos gelmę, tačiau kartu ir realybės reflektavimas. Neabejoju, kad kiekvienas poetas yra beprotis, bent jau žvelgiant iš new age varpinės, iš dangų remiančio plieninio dangoraižio 66 aukšto ar pro "Boeing" iliuminatorių. Poetas neklaidžioja po prekybos centrus ir nesėdi įmerkęs nenaudojamas smegenis internete. Greičiausiai susisukusį į beviltiškai nemadingą paltą jį rastume viešosios bibliotekos grožinės literatūros skyriuje, pamėlusiais pirštais vartantį Fiodoro Dostojevskio tomelį. Stebėtina, tačiau vis dar atsiranda žmonių, kurie skaito.
Gyvenimas už tvoros. Jolita Valickaitė.
Vilniaus "Minties" gimnazija
Skaitant šį Putino eilėraštį atmintyje netikėtai iškyla kitas kūrinys – "The Wall" ("Siena"), 1979 metais išleistas britų grupės "Pink Floyd" albumas ir 1982 metais pasirodęs režisieriaus Alano Parkerio to paties pavadinimo filmas.
Ką bendra turi šie skirtingų kartų, skirtingos patirties menininkų, priklausančių skirtingoms kultūroms, kūriniai? Visų pirma beveik identišką pavadinimą. Abiejų žodžių reikšmė panaši – užtvara, tik siena "kietesnė" – aklina užtvara. Vadinasi, roko grupė ir lietuvių literatūros klasikas analizuoja tą pačią atsiribojimo, uždarumo, susvetimėjimo temą. Panašios ir abiejų kūrinių situacijos: savo baimėms veikėjai stato sieną arba tvorą, kuri turėtų užtikrinti saugumą ir ramybę, tačiau, patys to neįtardami, susikuria sielos kalėjimą. Tiek V. Mykolaitis-Putinas, tiek "Sienos" tekstų autorius R. Watersas skirtingomis raiškos priemonėmis kalba apie panašius dalykus. Abu atskleidžia patirtį, kuri nepriklauso nuo istorijos ir gyvenimo aplinkybių.

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Matomiausioje knygų parduotuvės vietoje – perkamiausi produktai. Grožinės literatūros TOP-10. Negrožinės literatūros TOP-10. Knygos sudėliotos tvarkingai, sunumeruotos nuo 1 iki 10. Iškart už jų – naujausi tiekėjų (t. y. leidyklų) produktai. "Naujos knygos". Pirkėjus masinanti šviežiena, pragulėsianti šiame skyrelyje porą savaičių, paskui keliausianti į prigrūstas lentynas tarp tūkstančių savo likimo draugių. Ir, žinoma, nedidukas skyrelis su jau pašvinkusiais produktais. Prekėmis, kurių "galiojimo" laikas jau artėja prie pabaigos, – "Nukainotos knygos".

DAINIUS JUOZĖNAS. Vilniaus vardynas.
Tomas Venclova. Vilniaus vardai. V.: R. Paknio leidykla, 2006. 336 p.
Vienaip tai dėliotų profesionalus istorikas, kitaip muzikologas, dar kitaip menotyrininkas, literatas. Vienaip katalikas, kitaip cicilikas. Vienaip lenkas ar žydas, kitaip – lietuvis. Visuomet iškils personalijų hierarchijos ir atrankos problema. Autorius kaip niekas kitas turi universalų ir organišką požiūrį, yra tikras prof. Mykolo Römerio ir Czesławo Miłoszo mokinys ir sekėjas. Lakoniškos, tačiau labai talpios, grakščios asmenybių charakteristikos, netikėtos ir labai įdomios citatos. Senųjų LDK laikų vardynas jau kaip ir nusistovėjęs, dauguma personalijų suskaičiuotos ir įvertintos. Na, o pats įdomumas, suprantama, prasideda nuo lenkų ir lietuvių skyrybų laikotarpio. Dabar, nebūtin prasmegus ištisiems nepakartojamiems Vilniaus lenkų ir žydų pasauliams, yra be galo įdomu juos vėl atrasti, po gabalėlį bandyti rekonstruoti, suklijuoti kaip sudužusios vazos šukes. Tokioje knygoje įdomiausia surasti kažką netikėta, nauja (it tas negriukas šokėjas), tokių asmenybių, kurios iš pirmo žvilgsnio atrodytų nedidelės, užkulisines, tačiau likimo valia atsidūrusios būtent čia, galinčios sukelti susidomėjimą, simpatiją, nustebimą, patraukti netikėtais biografijos ar istorinio konteksto rakursais. Vilniuje lankėsi F. Dostojevskis, V. Leninas, M. Gorkis, A. Achmatova, V. Briusovas, O. Mandelštamas, D. Merežkovskis ir Z. Gippius. Visus juos vienija na... maždaug toks atodūsis: "Vilna... kakoj milyj, prelestnyj gorod. Da...sss, charmante..." O va Petras Biržys – Pupų Dėdė, nusipelnęs šio vardyno jau vien todėl, kad yra legendinis nemirtingos frazės "Vilnius mūsų – o mes rusų" autorius, po karo gyvenęs ir palaidotas Vilniuje, – nepaminėtas.

SVETLANA RYŽAKOVA. Kalkutos zoroastristai
Sužinojusi, kad esu iš Rusijos, Tina pradėjo stebėtiną pokalbį. Paaiškėjo, kad ji seniai ieško kontaktų su rusais ir netgi yra neakivaizdžiai pažįstama su kai kuriais rusais zoroastristais iš Sankt Peterburgo. Žinoma, ji pasakė, kad jie ne parsai (jais neįmanoma tapti, jais reikia gimti), bet jie – zoroastristai! Negano to, Tina mano, kad jų atsivertimas nebuvo religijos pakeitimas, nes Sovietų Sąjungoje nebuvo jokios religijos, todėl tie žmonės priėmė tikėjimą, taip sakant, pirmapradžiu pavidalu. Ir tai ji palaiko. O kadangi pats Zarathuštra, anot vieno iš spėjimų, buvo kilęs iš pietinių Rusijos stepių, tai čia viskas normalu! Tina kaip piligrimė nori pakeliauti Pietų Rusijos stepėmis, pasak legendų, susijusiomis su pranašo Zarathuštros gyvenimu. Tina mano, kad galbūt Rusija yra zoroastrizmo tėvynė, todėl žmones, grįžtančius prie seniai užmirštų religinių šaknų, dera palaikyti. Savo biblioteką Tina po mirties ketina pasiųsti į Rusiją tiems, kurie bus pajėgūs suvokti zoroastrizmo esmę ir ją pratęsti.

DARIUS GIRČYS. Henrikssonas ir 22673 stalčiuje
Thomo Henrikssono nutapyti pramoniniai agregatai man primena moteris. Mano motinos kartos stambias moteris pudruotais skruostikauliais ir storomis venomis apipintomis darbininkių rankomis. Moterų robotų, dienomis rūšiuojančių detales prie ilgų konvejerių, vorele tempiančių namo sunkius krepšius vakare, generacija. Mechanizmas, besisukantis vilkeliu šokių salėje arba kilnojantis rankas virtuvėje, su manim beveik nesikalbėjo. Mezgė, liepdavo ruošti pamokas ir eiti miegoti. Nežinau, ar pats tapytojas lengvai sutiktų su šituo palyginimu. Nežinau, ką pasakyti moterims, leidusioms konvejeriu į pasaulį mano kartą...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


55951. kiskis p2006-05-04 15:23
vis pataikau ant turinio montavimo. smagu girdeti kaip girgzda verzles ir dzerzga metalas. jei reikes ka prisukti ar palaikyti drasiai prasykite. ateisiu i pagalba.

El.Redakcija: Ir mums smagu.

55952. kiskis p2006-05-04 15:33
nagi darbuokites. as tuom tarpu nuplausiu veranda.

El. Redakcija: Nepamirškite vis žvilgterėti, kaip mums sekasi.

55954. kiskis p2006-05-04 16:26
tai svetlana ryzakova ir pabaigia sita parada? ar dabar kurpiate santrumpas? padarykite pertraukele, pamankstinkite nugara, ziu koks susikuprines.

55963. kiskis p2006-05-04 17:32
kaip ilgai mankstinasi. matyt laiku pasiuliau.

55967. kiskis p2006-05-04 17:41
kilnoja svarmenis, tampo galunes.

56069. edva2006-05-04 22:23
Koks gražus kiškių P. sukilimas?!

56091. edva > moksleiviui ( " padėkite...")2006-05-05 16:28
Oi, kaip reaktyviškai atsiliepė į Tavo prašymą ŠA redakcija:publikacija iš moksleivių esė konkurso!Ir jeigu š i t i e moksleivių esiukai atsidurtų čia, žydrynėje, kiek mes polemikos irgi nuomonių pareikštume, vargu bau tilptų į tavo prašymų- parašymų sąsiuvinėlį...

56094. abr :)2006-05-05 17:21
vaikai, moksleivis-iš akies luptas Atanazas, t.y. šv. Antanas:) Taigi iš mūsų šaiposi, galiu klyst, tačiau ... Jį oda jaučiu, visada atpažįstu. Kodėl pasivadino "moksleiviu"? taigi miestės komentą perkaitė ir mus į "nugalėtojus" striukakojus deivius nurašė.:)))

56097. ivs2006-05-05 18:13
Tikrai tie moksleiviai labai apetitnai atrodo :)

56122. edva> 561172006-05-06 00:27
Tebemąsto autentiškasis, taip nuoširdžiai klausęs...apie nuoširdumą edvos klausimų.

56126. ivs apžvelgia Turinį ir ieško Esmės šeštadienio išvakarėse2006-05-06 08:13
Italo Kalvino ilgisi pasaulio su knygomis, kurias skaito susitraukę kumptelėję žmogeliai, Leonarda Jekentaitė ieško sąžinės atliekų cinizmo kultūroje, -gk- sako, kad galime laisvai bimbinėti, kol gausim šaukimą į Viešpaties kareivines, Timofej Tolstoj rekomenduoja dirbti su sudėtingais mechanizmais, sukti varžtus kruopščiai matuojant pastangas dinamometriniu raktu, kai tuo tarpu Lukašenka, anot Jurijaus Ševcovo ir Sergejaus Stepaniščevo, liepia išsiaiškinti kas kur ir padaryti geriau. David Pryce–Jones įspėja apie Edward`o Said`o ir Robert`o Irwino piktybinį šarlatanizmą, o Elena Žirgulytė-Drąsutienė demaskuoja sukčių profesorių Ruokį. Sigitas Geda teigia, kad Daukantas buvo geriausias senovės graikų, romėnų mokinys, o Simon Rees, prisidengdamas popiežiaus Siksto V strategija, skatina piligrimystę ir, kurdamas teatrališką aplinką, vilioja keliautojus. Lietuvos mokiniai žvelgia pro Langą ir mato, kad Putino žmogus ima lenktis šėtonui, prašydamas pratęsti nors ir nykią klajonę žemėje; poetas susisukęs į beviltiškai nemadingą paltą, viešosios bibliotekos grožinės literatūros skyriuje, pamėlusiais pirštais varto Fiodoro Dostojevskio tomelį; kiti veikėjai savo baimėms stato sieną arba tvorą, kuri turėtų užtikrinti saugumą ir ramybę, tačiau, patys to neįtardami, susikuria sielos kalėjimą. Castoras su Polluxu šį kartą prisipirko nukainotų produktų skyriuje pašvinkusių knygų, kurių galiojimo laikas artėja prie pabaigos, o Dainius Juozėnas apgailestauja, kad Tomas Venclova nepastebėjo Pupų Dėdės, kuris pastebėjo, kad "Vilnius mūsų – o mes rusų". Svetlana Ryžakova pradėjo stebėtiną pokalbį ir nutarė savo biblioteką pasiųsti į Rusiją tiems, kurie bus pajėgūs suvokti zoroastrizmo esmę ir ją pratęsti, bet Darius Girčys nežino, ką pasakyti moterims, leidusioms konvejeriu į pasaulį jojo kartą...

56134. m - ivs2006-05-06 13:34
itikinot. nusipirksiu.

56137. ivs > mst2006-05-06 17:12
O paskui užsukite radiją ir paskaitykite. Mums papasakosite. Bus toks cechas: jūs skaitysitie ir tatai skaitydama permanysitie, o paskui mums persakysitie, a? Bus daug įdomiau. Ir Šatėnai dar pagyvuos.

56144. m - ivs2006-05-06 21:12
manau samanos jums bus per minkstos. nesgi atvyksite i tevyne isitikinti kad ne taip cia ir gerai. pakisime jums po tuomet jau sena uodega kieta akmeneli.

56145. m - ivs2006-05-06 21:16
tarp kitko perskaiciau jau nemazai. C ir P sikart ir man per ziaurus. o is kur jus viska zinojote? musu kaimynai siandien kieme svencia gimtadieni. smagu girdeti baliu kuriame nereikia dalyvauti.

56147. ivs > mst2006-05-07 00:36
Mieste, ten viršuj, baltam fone yra Turinys, kurį kiškis piškis sumonatvo girgždindamas veržles ir džeržgindamas metalą. Matyt, sunkiai dirbdamas, o per pertrauką dar ir svarmenis kilnodamas irgi galūnes tampydamas, pats pervargo ir perskaityti jau nebeturėjo uchvatos. O aš perskaičiau ir dar sutrumpinau. Bet jei imsitės jūs ir dar sutrumpinsit, tai liks tik abreviatūra.

56152. m - ivs2006-05-07 11:49
kiekvienam savo. kiskiai darbininkai dirba o skaitovai skaito.

56154. m - ivs2006-05-07 12:07
jeigu jau prasote. per radija saptajus fon kalmanovicius. argi neidomu? o jums pasiklausyti dar ir butu pamoka nes daug reveransu lietuvai. zinotumete kaip burnoti. paskutinis: kai sedi prie stalo maskvoje, jis, budamas is lietuvos ir kauno, jauciasi labai udobno o latviu bankirai prie to paties stalo turi uzimti gynybine pozicija. nezinau kodel bet patikejau.

56156. edva > miestei2006-05-07 13:07
Šabtajus fon/ ginklais yra prekiavęs, neaiškūs ryšiai su trijų supervalstybių spec.tarnybomis,dar genijus (kaip ir visi žydai!)- negalėjote nepatikėti: ne Tamstos jėgoms...Pardon!

56159. miest e - edvai2006-05-07 14:45
sutikite, kad asmeninis zavesys labai daug gyvenime reiskia. ir sukciai paprastai buna malonus ir itaigus. puikiai ta suvokiu. labai taikliai pastebejote kad ne mano jegoms nepatiketi. is tiesu visuomet tikiu ka man tuo metu sako. itariu del to zmones man daug ir pasipasakoja. kartais netgi gatveje sutikti nepazistami. ar parduotuveje. esu is pirmu lupu taip suzinojusi apie Krymo kara. tikrai. belaukdama troliko. o jusu minetas edma jeigu tas pats apie kuri galvoju yra toks nesimpatiskas kad nemalonu uzeiti i jo antikvariata. nors megstu antikvariatus. jam tai tik nuostolis. pasakykite jeigu pazistate.

56162. edva > miestei2006-05-07 15:09
Pasakyti j a m, Ed., kad nesimpatiškas?!Juokaujate, sakyčiau-žiauriai.Puikus žmogus, talentingas Poetas(neserijinis, natūralus, nestipendijinis). Asmeninių simpatikų ypač daug seime: vienas nuostolis ta įstaiga:pasakykite - jeigu pažįstate bent vieną iš jų.

56163. mieste edvai2006-05-07 15:30
viena suome pasakojo apie savo dede kuris turejo parduotuve. tai, ji sake, jis buvo iprates buti zmonems labai malonus, sirdingai sveikintis. visuomeneje kurioje visi dalykai nuo seno savo vietose, naturalu kad krautuvininkas stengiasi itikti pirkejams. tai nenuostabu kad zmogus ipranta visiems buti labai malonus, giminems ir siaip zmonem. o cia pasiputes tarsi nepatenkintas kad uzejai. aisku, dar tas faktas kad buvo subjaurotas repsio knygynelis. bet dabr juk kitoje vietoje, totoriu gatveje. tas pats man atsitiko kai neseniai kreipiausi bernardinuose i kuniga, tikriausia viena is keliu nes nepazistama. ryzas be to. atrodo, zmogus prieina prie kunigo, tai kunigas tuertu isskestom rankoma atvira sirdim. o cia - susisukes persisukes. o iseina is tokios grazios koplycios ka tik pakrikstijes vaika. rankoj laiko grazu indeli. o pats suruges kaip devynios petnycios. netinka kunigui. ir antikvariato savininkui netinka. su seimunu grupele atisitktinai teko susipazinti tam tikromis aplinkybemis. vienas buvo labai mielas. s.p.

56164. edva > miestei2006-05-07 15:35
Visada jums, moteroms, - VIENAS...Su Motinos diena, malonioji pašnekove!

56165. m - edvai2006-05-07 15:38
aciu, brangusis.

56166. jechidnai (privat) apie tai, kodėl žmonės susisukę persisukę2006-05-07 17:41
:(((((
Gydosi l. stipriais vaistais, ištvers arba ne, mat nedaugelis tokį gydymą iškenčia: nuo jų temperatūra pašoka iki 40 ir pakrinka nervai. Ir dirba. Stoikas.

56168. againsta2006-05-07 19:22
čia apie nesimpatiką, ne apie kunigėlį.

56170. mieste2006-05-07 21:15
numanau kokie tai vaistai. busiu pasakiusi netakta. atsiprasau. bet mano ispudziai pakankamai seni. gal ir del to kad visuomet buvo gaila knygynelio. maciau kaip letai ir kruopsciai jis buvo puosiamas.

56172. m2006-05-07 23:01
pasakykit nors zodi.

56179. ivs2006-05-08 05:01
nė už ką.

56186. mieste2006-05-08 17:17
nenoriu rasyt 7md prie antanaviciaus. as jo nepazistu bet prisibijau. kai i namus buvo parnestas toks nedidelis jo paveikslelis as jo voznenadvidila kaip rusai sako. to paveikslo. slykstus ir antifeniminstiskas. buvo pakabintas (auklejimo tikslais) man priesais nosi, virs darbo stalo. tuomet (protesto zenklan)uzkisau uz remo iskarpa is laikrascio: breznevas giliam buciny su Ziskar d`Estenu. susisiurbe viens i kita kaip dvi sraiges. ka gi atejo toks momentas kai kabintojas del kazko pasijuto kaltas ir noredamas isiteikti (vyru elgesio standartas) perkabino antanaviciu i kita vieta, aukstai, virs peciaus. ten jis visai pritapo. o man pakabino mociutes mediku laidos vinjete. padorus mieli veidai. studentai ir destytojai. prof Landau, operaves Matulaicio uzdelsta apendicita. rodos, neapsirinku. nemazai zyduku. cia jie giedrais veidais, diplomuoti gydytojai. kazi kaip kuriam is ju susikloste. karta per radija viename pasakojime apie geta buvo paminetas daktaras Trapido. turbut tas pats i kuri ziuriu. plikai nusikirpes.

56222. kiskis p - geradariui2006-05-09 12:10
kas is cia perkelineja kitur tas gaus per nagus kad mazai nepasirodys.

56246. zioma from haifa2006-05-09 15:54
Shita miestes pasazha kartoja visa Haifa:)

56255. Matau2006-05-09 18:05
Visai pamirsau jog mastau... Reiketu grizti prie disputu. Tik nei noro nei nuotaikos nera. o jus matau cia toliau peizeliojat, as jums bent kokia intriga buvau. Cia jau taskas padetas, kiekvienas isvadas sau matau padarete, bent kokias, vieni ryskias, kiti tokias pat vaikiskas kokios buvo daromos mokykloje - ai, padurnavojo ir uzteko, as suauges, manes neaukles niekas.

56278. abr miestei2006-05-10 13:44
nors iš prigimties jechidnas, haifietis nesišaipo. Jam medikų - ypač smetoninių - šeimos - saviškiai. Be kita ko, jei pati nežinai: esi l. gražiai apie jį pasisakiusi, retas atvejis, nejuokauju.
Dėl nesimpatiko: kartą pas mus namie prisiglaudė veik nepažįstama mergaitė: laukėsi, jos tėvai į namus neįsileido, kažkokia nesąmonė, atseit gėdijosi, nesvarbu. paprasta mergina, apie ką su ja šnekėtis? Radom: įsikalbėjom apie daininyką Iglesijusą, jai - gražuolis, bekalbant sąrėmiai prasidėjo, į greitąją skambinam, klausia gimdyvės pavardės -nežinom, sutrikom, nenorėjo mums mašinos siųsti, galvojo, kad mergos juokus krečia. Aišku, parsivežėm ją su mergyte iš ligoninės, laukiam, kol kas nors iš artimųjų atvažiuos pasiimt. Nevažiuoja. O kas mergytę maudys? Jaunoji mama nezgrabna, kaimietė, o natūralių instinktų nerasta, o mes, mergos, irgi bijom atsakomybės, pirmas kartas tam vaikui...Laimė, kaimynystėj sukiojosi nesimpatikas. Tada dar "hipis", tokis baisokas, tokiam bijotum ką trapaus patikėt. Tą vaikelį pasiguldė ant delno ir išmaudė bliūdelyje. Tada pamačiau jo veidą ir rankas, kaip tam vaikučiui šypsojosi. Žinai, žmonės keičiasi, visko pridirba ir prisidirba, gyvenimas suniokoja, pats savęs gali nebeprisiminti, tačiau kiti prisimena.
O R-šio darbus l. mėgstu. Mano brangenybė turi tris l. gerus. Būtų neįpirkus, autorius jai už darbus savo darbais atsilygino. Ir Vilučio "Bičiulystę" turiu. L. geras. Draugė (ne Simono) padovanojo.

56285. geranoris (atkaklusis, like medikas)2006-05-10 15:49
El. Redakcija: AisV komentaras panaikintas.

56286. Džoroldui irgi artūrui iš Vilniaus (56285)2006-05-10 16:10
Atšok visiems laikams, padugne.

56287. mieste - abr2006-05-10 16:29
uzmini misles i kurias nerandu atsakymo. gal vakare po dusu kas ateis i galva. del nesimpatiko priskaldziau malku atrodo. nenorom. gi visai jo nepazistu. smagu kad tau patinka kas ir man.

56289. abr2006-05-10 17:01
dar pagalvojau: ta mergaitė dingo kaip į vandenį, tik vieną kartą mane aplankė, kai antro vaiko laukėsi. Ištekėjo už užsieniečio, Nidoje grandiozinį butą įsitaisė, o mūsų nė karto į svečius nepasikvietė, nors mes jai kaip ir krikštatėviai, kad ir neformalūs. Na, bent jau nesimpatikas, jis tikrasis mergaitės krikštatėvis, marods. kai sako, kad paprasti žmonės nesugadinti, tikresni, nuoširdesni etc. - blefas, prietaras. Kuo paprastesnis organizmas:), tuo nuožmesnis. ir žemaitės kūryba tai liudija.

56290. abrė2006-05-10 17:15
Dukrytę supainiojau su mamyte, tai pastarosios likimas, ačiūdie, sėkmingai susiklostė. Kotais šiandien liežuvis pinasi. O kūdikiui kiek dabar galėtų būti? 19. Turbūt panaši į Iglesijų:)

56293. m2006-05-10 18:07
ir nenorek kad kviestu ar dar ka. padarei gera darbai tai padarei. ne tik del jos, ir del saves.

56294. Birželio rytas2006-05-10 19:08
Spausdinkit CASTOR&POLLUX-ą arba skirstykitės.

56295. abr2006-05-10 19:46
ne tai. nekenčiu vaikščiot į svečius, net kviečiama išsisuku. ir Neringoj plotą turim. Tas vaikas mums savas, jį prisimenam, o mes jam net neegzistuojam, o jo mamai dar ir priešai, jos "nesėkmės" liudytojai. Aš apie tūsktantąjį kartą patiriama jausmą, kai stovi prie baseino krašto, žiūri į vandenį ir pasijunti trečią kartą kvaila. ir žinai, kad ne-paskutinį.

56300. šiandien paskutinė replika, užnešė kaži ko2006-05-10 20:51
Sakydama "mes", turėjau momeny visus vaikus, tuo metu besisukiojančius mūsų namuose-komunalkėje-čigonų tabore.:)

56304. m2006-05-10 21:26
speju, situacija sena kaip pasaulis. elgiesi kaip tau atrodo teisinga. labiau save mylek.

56330. mieste2006-05-11 16:40
stai mano mielas isspriegia i tusovke be manes. bet as neverkiu ir netgi dziaugiuosi. jei reiketu eiti kartu buciau ruosusis, stresavusi ir visa diena sušikusi. o dabar tik aprengiau ir isstumiau pro duris. ir ramu. o rytoj eisiu viena i mergu tusovke.

56346. mark2006-05-12 07:34
can anyone help with a short translation?

56354. vascontrol miestei2006-05-12 12:06
laukiam ataskaitos apie mergu tusovke.

56357. mieste2006-05-12 12:47
nuostabiausia kad itelpu i sijona kuris vienu metu buvo susiaurejes. saldu pagalvoti kaip man pavydi tos, kurios padidejo vienu dydziu.

56360. zuikiui pagyrunui2006-05-12 13:46
uztat as maciau po palmes blakstienas. Neispasakyto ilgio. Nors imk ir supuokis.

56368. Boingui2006-05-12 15:07
Nurimk, gerai?

56369. dar tam pačiam Boingui irgi artūrėliui iš Vilniaus (56366)2006-05-12 15:11
Nuo manęs laikykis atstu. Galiu ir pastumt, jei pats nesusipranti atšokti.

56410. 56369 - ugolovniko tonas. Tai cia culture.lt - indomu.2006-05-13 11:13
"Nuo manęs laikykis atstu. Galiu ir pastumt, jei pats nesusipranti atšokti." -- ugolovniko tonas. Tai cia culture.lt - indomu.

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:52 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba