ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-11-08 nr. 675

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Dhammapada (164) • LAIMANTAS JONUŠYS. Politinės paksynos (32) • JONAS STULPINAS. Pakraikai (7) • GIUSEPPE UNGARETTI (1888–1970). Upės (8) • Su REMIGIJUMI AUDIEJAIČIU kalbasi Audra Baranauskaitė. Ten visai visai netamsu (18) • SIMONA MAKSELIENĖ. Apie Bizantijos aktualumą (25) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (14) • TOJANA RAČIŪNAITĖ. Vlado Urbanavičiaus "Skoliniai" (11) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Ištiktieji (8) • ALMA BRAŠKYTĖ. OKT: emocingai apie meilę ir neapykantą (13) • IEVA REKLAITYTĖ. Premijos (13) • JULIUS KVEDARAUSKAS. Pergalė ir pralaimėjimas (19) • DALIA STAPONKUTĖ. "...du vaikai ant Baltijos kranto..." (29) • Nusipelniusį mokytoją, garbės kraštotyrininką, Leipalingio vidurinės mokyklos muziejaus įkūrėją ir vadovą ALGIRDĄ VOLUNGEVIČIŲ kalbina Juozas Šorys. Jotvingis su liepinių makščių kalaviju (67) • MAKS FON OTTO ŠTIRLIC. Septyniolika pavasario intrigų (6) • ANDRIUS ŠIUŠA. Tas prakeiktas PP (7) •

Dhammapada

[skaityti komentarus]

iliustracija
Indija. XII a.

Dhammapada (pažodžiui "Posmai apie Dhammą" arba "Įstatymo pėdos") – autoritetingiausias ir sakraliausias budizmo kūrinys, dažnai vadinamas ankstyvojo theravados budizmo biblija, tai liudija jo reikšmę ir įtaką visoje Azijos budizmo istorijoje. Nedidelis, užrašytas 423 glaustais aforistiniais posmais budizmui šventa pali kalba, šis kūrinys yra ir senosios indų literatūros šedevras, daugiau nei du tūkstantmečius perduodamas sakytine ir rašytine forma kaip budistinio pali kanono Tripitakos ("Trys pintinės") antrojo rinkinio Sutta-pitakos dalis. Tradicija byloja, kad jį sudaro įvairiomis progomis pasakyti paties Budos žodžiai ir jame populiariai išdėstyti kertiniai ir pasauliečiams, ir vienuoliams skirti ankstyvojo budizmo moraliniai principai. Kūrinys gerai žinomas vėlesniuose budistiniuose tibetiečių, kinų, japonų, mongolų ir sanskrito kanonuose ir daug kartų verstas į bemaž visas Europos kalbas. Siūlome kelis į lietuvių kalbą verčiamos Dhammapados skyrius.

Vertėjas

Apie mintį

1. Tenukreipia išminčius mintį kaip šaulys strėlę, – virpančią, netvarią, neklusnią, sunkiai sutramdomą.

2. Virpa mintis kaip iš vandens gelmių išgriebta ir į krantą išmesta žuvis, norėdama ištrūkti iš Maros pančių.

3. Tikrai verta sutramdyti permainingą klajoklę, laisvūnę savo mintį; suvaldyta mintis į gėrį veda.

4. Tesergsti išminčius savo mintį, neregimą, klajojančią kur tiktai nori; prijaukinta mintis į gėrį veda.

5. Tie išsilaisvina iš Maros pančių, kurie suvaldo toli klajojančią vienišę, bekūnę, širdyje slypinčią mintį.

6. Išmintis tiems nesužydi, kurių mintis netvirta, kas nežino [Budos] Dhammos ir kieno tikėjimas netvarus.

7. Nepažįsta baimės tas, kieno mintis nesudrumsčiama, nesujaudinama, išsivadavusi iš gėrio ir blogio [dualumo], nuolat būdrauja.

8. Žinodamas, jog šis kūnas [trapus] it ąsotis, ir pavertęs mintį neįveikiama tvirtove, teužpuola jis Marą išminties kardu ir, išsivadavęs iš prieraišumo, tesaugo savo pergalės lobį.

9. Neilgai, deja, šiam kūnui lemta gyventi žemėje, pamestam, be gyvasties ženklų, beverčiam it trinka.

10. Kad ir ką blogo priešas priešui ar piktavalis piktavaliui padarytų, kur kas kenksmingesnė į blogį nukreipta mintis.

11. Kad ir ką gero motina, tėvas ar kitas giminaitis padarytų, kur kas veiksmingesnė į gėrį nukreipta mintis.

Apie kvailius

1. Ilga naktis nemiegančiam, ilgas kelias pavargusiam, ilga samsara kvailiams, nežinantiems tikrosios Dhammos.

2. Jei keliauninkas nesutiks panašaus į save arba geresnio, težengia jis vienišas tvirtai: neverta bičiuliautis su kvailiais.

3. "Vaikai – mano, turtai – mano", – taip susirūpinęs mąsto kvailys. Juk pats sau nepriklauso jis. Tad kaip vaikai? Kaip turtai?

4. Savo kvailybę žinantis kvailys iš tiesų yra išmintingas; o save išmintingu laikantis kvailys vertai vadinamas kvailiu.

5. Net visą gyvenimą su išminčiumi bendraudamas kvailys nepažins tiesos, kaip kad šaukštas – putros skonio.

6. Tik akimirką su žinančiu bendravęs išminčius išsyk perpras tiesą, kaip liežuvis – putros skonį.

7. Nenuovokūs kvailiai elgiasi su savimi kaip su priešais, sėdami piktadarystes, kurių vaisiai kartūs.

8. Prasti tie darbai, kuriuos atlikus atgailaujama, kurių atlygio sulaukiama ašarotomis akimis, raudant.

9. Tačiau geri tie darbai, kuriuos nuveikus neatgailaujama, kurių atlygio sulaukiama mielai ir džiaugsmingai.

10. Kol blogis neprinoksta, kvailys jį mano esant medumi; o blogiui vaisių subrandinus – sielvartauja.

11. Netgi kasdien daugybę mėnesių su kuša [šventa žole] valgydamas maistą kvailys vis vien nebus vertas net šešioliktosios dalies Dhammą pažinusiųjų.

12. Ne išsyk sugyžta pienas, taip ir piktas darbas ne iškart duoda vaisių; jis seka paskui kvailį kaip pelenuose rusenanti ugnis.

13. Savo pragaiščiai žinių įgijusį kvailį sunaikina jo paties šaunusis žirgas, perskeldamas jam galvą.

14. Jis gali užsigeisti nederamos sau padėties, pirmavimo tarp vienuolių, įtakos vienuolyne ir garsių šeimų pagarbos.

15. "Težino ir pasauliečiai, ir vienuoliai, kad visa mano padaryta. Te visuose darbuose jie priklausys nuo manęs", – tokie kvailio ketinimai, o jo troškimai ir puikybė nuolat auga.

16. Juk vienas kelias veda į turtus, o visai kitas – į nibbaną. Tai žinodamas, o vienuoliai, Budos mokinys nesidžiaugia pagarba, jis mėgaujasi vienatve.

Apie išminčius

1. Sutikęs ydas nurodantį ir jas peikiantį išminčių, seki juo kaip paskui paslėptus turtus parodžiusįjį. Juk ne blogiau, o tik geriau bus tam, kas seks tokiu.

2. Te jis įspės, patars, nuo blogio sulaikys. Geriesiems mielas, jis nekenčiamas piktųjų.

3. Te niekas nesusideda su piktadariais ar su niekingais žmonėmis. Bendraukite su doraisiais, bendraukite su geriausiais.

4. Laimingai gyvena išminčius, nuskaidrintu protu skanaujantis Dhammą; tokį visada džiugina kilniųjų [budų] skelbiama Dhamma.

5. Kanalų statytojai suvaldo vandenį, šauliai nukreipia strėlę, staliai raižo medį, o išmintingieji sutramdo save.

6. Vėtros neišjudina tvirtos uolos, taip ir išminčiaus nesutrikdo panieka ar gyrius.

7. Išgirdę Dhammą išminčiai nurimsta tarytum tvenkinys – gilus, skaidrus, nesudrumsčiamas.

8. Dorieji tęsia savo kelią nepaisydami nieko ir net nepritekliaus kamuojami jie nedejuoja. O jei sėkmė ar negandos aplanko, jie nieko neparodo.

9. Nei sau pačiam, nei kitiems negeidžia jis sūnų, turtų nei karalysčių. Netrokšta sau sėkmės jis nedoru būdu. Tebus kilnus jis, išmintingas ir teisingas.

10. Nedaugelis žmonių pasiekia kitą krantą. O kiti – blaškosi šiame.

11. Jei Dhamma skelbiama teisingai, ja sekantys pasiekia kitą krantą, aplenkę mirties viešpatiją, kurią sunku įveikti.

12. Apleidę tamsos taką tepuoselėja išminčiai šviesųjį. Išėję iš namų į benamystę, teieško atgaivos atšiaurioje vienatvėje.

13. Troškimų išsižadėjęs, apleidęs nuosavybę, teskaidrina išminčius savo protą.

14. Tie, kurių protas nukreiptas į nušvitimą, kurie atsisakė prieraišumo, tie, spindintieji, mėgaujasi išsivadavimu, troškimų išsižadėjimu ir dar šiame pasaulyje pasiekia nibbaną.

Apie tūkstantį

1. Vienas reikšmingas žodis, kurį išgirdus nurimstama, geriau už tūkstantį ištarmių, sudarytų iš beverčių žodžių.

2. Vienas posmas, kurį išgirdus nurimstama, geriau už tūkstantį posmų, supintų iš beverčių žodžių.

3. Vienas Dhammos žodis, kurį išgirdus nurimstama, geriau už šimtą sugiedotų poemų, sudarytų iš beverčių žodžių.

4. Jei vienas tūkstantį kartų kovose įveiktų tūkstantį žmonių, o kitas įveiktų vien save, būtent šis taptų didžiausiu nugalėtoju kovoje.

5. Iš tiesų savęs įveikimas, apsiribojimas ir savitramda yra geriau nei kitų žmonių nugalėjimas.

6. Nei deivės ar gandharvos, nei Mara ar Brahma negalėtų atimti pergalės iš tokio žmogaus.

7. Jei vienas atnašas mėnuo po mėnesio tūkstantįkart per šimtmetį aukotų, o kitas tik akimirksniu pašlovintų save tobulinantį, iš tiesų ši pagarba būtų vertesnė už šimtmetes atnašas.

8. Jei žmogus, šimtą metų girioje kurstęs šventąją ugnį, bent akimirksniu pašlovintų save tobulinantį – iš tiesų ši pagarba vertesnė už šimtmečius aukojimų.

9. Kad ir ką ištisus metus aukotų šiame pasaulyje žmogus nuopelnų trokšdamas, visa tai neverta net ketvirtosios [šlovinimų] dalies. Geriausia – pagarba kilniesiems.

10. Kas kuklus ir visada gerbia vyresniuosius, tame sužydi keturios savybės: ilgas gyvenimas, grožis, laimė ir galia.

11. Viena doro ir sutelkto gyvenimo diena kur kas vertingesnė už šimtą palaido ir išblaškaus gyvenimo metų.

12. Viena išmintingo ir sutelkto gyvenimo diena kur kas vertingesnė už šimtą palaido neišmanėlio gyvenimo metų.

13. Viena ryžtingo gyvenimo diena kur kas vertingesnė už šimtą tingaus ir abejingo gyvenimo metų.

14. Viena gimtį ir nyktį regėjusiojo gyvenimo diena kur kas vertingesnė už šimtą gimties ir nykties neregėjusio gyvenimo metų.

15. Viena nemirtingąjį regėjusiojo gyvenimo diena kur kas vertingesnė už šimtą nemirtingojo neregėjusio gyvenimo metų.

16. Viena aukščiausiąją Dhammą išgirdusio gyvenimo diena kur kas vertingesnė už šimtą nemirtingojo neregėjusio gyvenimo metų.

Apie brahmanus

1. Stenkis, o brahmane, sustabdyti [atgimimų] srautą, atmeski juslių troškimus! Pažinęs [būties] derinių laikinumą, tu, brahmane, pažinsi tai, kas nesukurta!

2. Kai dviem priemonėmis [ramybe ir įžvalga] brahmanas pasiekia kitą krantą, tuomet nuo jo, pažinusiojo, nukrenta visi apkaustai.

3. Tą vadinu brahmanu, kuriam nėra nei šio, nei ano kranto, nei abiejų; kuris bebaimis ir prie nieko neprisirišęs.

4. Tą vadinu brahmanu, kuris susitelkęs, beaistris, ramus, kuris įveikdamas troškimus padaro savo darbus ir kuris pasiekia aukščiausiąjį tikslą.

5. Saulė šviečia dieną, mėnuo – naktį. Karys spindi šarvais, o brahmanas – sutelktumu. Tačiau dieną ir naktį spindi Pabudęs [buddho].

6. Tas vadinamas brahmanu, kuris atmetęs blogį gyvena romus it atsiskyrėlis; išsižadėjęs savo teršalų, jis vadinamas tyruoju.

7. Nevalia skaudinti brahmano, bet ir brahmanas neturėtų išlieti [savo pykčio] ant priešų. Nešlovė tam, kas brahmaną skaudina, bet dar didesnė gėda [savo pyktį] liejančiam.

8. Nėra nieko brahmanui kilniau, kaip atitraukti savo protą nuo malonumų. Kentėjimai liaujasi tik išrovus norą pakenkti.

9. Tą vadinu brahmanu, kas nieko neįskaudino nei kūnu, nei žodžiu, nei mintimi, kas sutramdo save šiuose trijuose [darbuose].

10. Kad ir iš ko išgirstume tobulai Nušvitusiojo skelbtą Dhammą, nuoširdžiai derėtų tą pagerbti, kaip kad brahmanas garbina šventą ugnį.

11. Nei dėl plaukų kuodo ar šeimos, nei dėl gimtinės tampama brahmanu. Tiesa ir Dhamma gyvenantis yra laimingas, jis – brahmanas.

12. Kokia gi tau nauda iš supintų plaukų, kvaily? Ko verti tavo kailių apdarai? Puošni išorė tavo slepia vien tamsumus.

13. Miške medituojantį, sublogusį, išbrinkusiomis venomis, apdulkėjusiais rūbais vienišių, – tokį aš vadinu brahmanu.

14. Tačiau nevadinu aš brahmanu žmogaus vien dėl gimties ar dėl jo motinos [kilmės]. Dėl savo nuosavybės vadinamas jis "bho sakančiuoju". Tik tas brahmanas, kas neprisirišęs ir nieko neturi.

15. Tą vadinu brahmanu, kas nutraukė visas grandines ir nebevirpa iš baimės, kas laisvas nuo prieraišumo ir išsivadavęs [iš teršalų].

16. Tą vadinu brahmanu, kas nušvitęs (buddham) pašalino kliūtis ir nutraukė diržus, vadžias, pančius su apynasriu.

17. Tą vadinu brahmanu, kas nesupykęs ištveria priekaištus, prievartą, nuobaudas, kurio galinga kariauna yra kantrybė.

18. Tą vadinu brahmanu, kas nebežino neapykantos, rūpestingas savo priedermėms, doras, nesipuikauja savimi, santūrus ir kuriam šis kūnas jau paskutinis.

19. Tą vadinu brahmanu, prie kurio nelimpa kūniški malonumai, kaip vanduo prie lotoso žiedo ar garstyčios grūdas ant adatos galiuko.

20. Tą vadinu brahmanu, kas nusimetė savo naštą ir dar šiapus regi visų kentėjimų pabaigą.

21. Tą vadinu brahmanu, kurio pažinimas gilus, kas išmintingas, kas skiria teisingą ir neteisingą kelius, kas pasiekė aukščiausiąjį tikslą.

22. Tą vadinu brahmanu, kas neturi nei troškimų, nei būsto, kas nesibičiuliauja nei su šeimynykščiais, nei su benamiais.

23. Tą vadinu brahmanu, kas nei žudo, nei kitus žudyti kreipia, kas nepakels lazdos nei prieš bailų, nei prieš narsų.

Dhammapada

24. Tą vadinu brahmanu, kas draugiškas tarp priešiškų, kas romus tarp pakėlusių lazdas, kas neprisirišęs tarp aistringųjų.

25. Tą vadinu brahmanu, nuo kurio lengvai nupuola aistra, neapykanta, puikybė ir veidmainystė, kaip garstyčios grūdas nuo adatos galiuko.

26. Tą vadinu brahmanu, kas pamokomai, nepiktai ir nieko neįskaudindamas byloja tiesą.

27. Tą vadinu brahmanu, kas šiame [pasaulyje] nepaims nieko, kas jam neduota, ilgo ar trumpo, mažo ar didelio, gero ar blogo [daikto].

28. Tą vadinu brahmanu, kas netrokšta nieko nei šiame, nei kitame pasaulyje, kas nesupančiotas [norų] ir neturi poreikių.

29. Tą vadinu brahmanu, kas nieko nebetrokšta, kas pažinęs išsivadavo iš dvejonių ir paniro į nemarumą.

30. Tą vadinu brahmanu, kurio nebesaisto nei gėris, nei blogis, kas niekad neliūdi, yra neužsiteršęs ir ramus.

31. Tą vadinu brahmanu, kas kaip mėnulis be dėmių, kas tyras, taikus, nesujaudinamas, ką džiaugsmai ir [noras kuo nors] būti apleido.

32. Tą vadinu brahmanu, kas įveikė šį klampų kelią, samsaros sumaištį, kas įveikė ir pasiekė kitą krantą, kas susitelkęs, be dvejonių, neprisirišęs ir nesaistomas.

33. Tą vadinu brahmanu, kas šiapus, atmetęs aistras, klajoja benamis, kas numarino būties norą.

34. Tą vadinu brahmanu, kas šiapus, atmetęs troškimus, klajoja benamis, kas numarino būties norą.

35. Tą vadinu brahmanu, kas, išsivadavęs iš žmogiškųjų ryšių ir įveikęs dangiškuosius saitus, nutraukė visus pančius.

36. Tą vadinu brahmanu, kas narsiai ir šaltakraujiškai įveikė visus pasaulius, kas atsižadėjęs malonių ir nemalonių dalykų atkirto visas [atgimimų šaknis].

37. Tą vadinu brahmanu, kas viską žino apie gyvų būtybių mirtį ir gimtį, kas nesusaistytas ir nušvitęs, kas yra "gerai nuėjęs" [sugata].

38. Tą vadinu brahmanu, kieno likimo nežino nei deivės, nei gandharvai, nei žmonės ir kas sunaikinęs visus teršalus tapo nušvitusiuoju arahatu.

39. Tą vadinu brahmanu, kas išsivadavęs iš visų saitų ir nieko neturi, kuriam nėra nieko nei praeityje, nei ateityje, nei dabartyje.

40. Tą vadinu brahmanu, kas bebaimis kaip jautis, taurus, narsus, išmintingas, kas beaistris, tobulas, pabudęs.

41. Tą vadinu brahmanu, kas žino savo ankstesnius gyvenimus, regi dangų ir pragarą, kas užbaigė atgimimų kelią; tą išminčių, kuris tobulu pažinimu pasiekė tai, ką tik įmanoma pasiekti.

Vertė Audrius Beinorius

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


8544. brahmanas2003-11-08 21:35
aaaaaaūūūūūū............

8546. mintis2003-11-08 22:13
Gera minčių kolekcija :) Jei trūksta savų, tai skaitykit, o jei ne, tai...

8558. varna2003-11-08 23:55
Dar vienas rinkinėlis "grakščių" minčių "kaip teisingai gyventi". O man šalta - aš noriu apsirengti. Aš alkanas - man reikia nusipirkti maisto. Mano vaikas serga - aš privalau nupirkti jam vaistų. Galų gale - noriu paskaityti knygą prieš miegą. Nenoriu rytoj ryte išeiti į kiemą ir pamatyti jame šliaužiojančius "medituojančius, sublogusius, išbrinkusiomis venomis, apdulkėjusiais rūbais" brahmanus. Brahmanų vieta Brah-Manijoje-Smiradinoje. Ten tegu jie ir propoguoja savo "Pasipūtusių Nevykėlių Bibliją". O aš šianakt eisiu žiūrėti Mėnulio užtemimą ir galvosiu apie tai, kad jame žengė žingsnius Žmogus, o ne "brahmanas, kuris netrokšta nieko nei šiame, nei kitame pasaulyje". Tai kokio velnio jis čia šlaistosi, jei nieko nenori?

8580. Rytai2003-11-09 12:53
Zinote, kas man juokingiausia, tai musu - vakarieciu - (pavirsutiniskas) domejimasis Rytais. Ziurek, vos is luksto issilupes inteligentelis svaicioja apie budizma ir Rytus lyg pats butu to dalis. Kazkoks nesveikas sureiksminimas, kategorizavimas, teorizavimas. Kai pagyveni Rytuose penketa seseta meteliu apsuptas budizmo ir kitu "egzotisku" dalyku, imi suprasti, kad niekada nebusi to dalimi (o ir nenoreciau). Tai zmonems, kurie gime sioje erdveje, augo ir kitaip saves neisivaizduoja. O dabar Lietuvoje populiaru sublizgeti pacitavus ka is vedu, Lao Tzu (Lao-tse arba Lao-tze, kaip norite) arba japoniskojo dzen kanonu (nepainioti su "chan"!!). Taip kad geriausia mums butu nesiskolinti minciu is taip toli, vis tiek nesuprasim. Ir netikekite tais, kurie dedasi perprate..

8587. xX2003-11-09 13:47
Įdomiausia tai, kad Rytai beveik nesidomi Rytais; jie jais gyvena. Kodėl man jais nesidomėti? Todėl, kad vis tiek nesuprasiu? Kodėl man nesidomėti atomo fzika, branduolio sandara? Todėl, kad aš vis tiek nesusitapatinsiu su branduoliu?

8588. ziema2003-11-09 14:44
Susitapatinti, buti tame mes nepajegsime, taciau pazinti , bandyti suvokti, tai , kas veda i isminti, gyvenimo pilnatve-reikia.bent bandyti. Kai kurios rytu praktikos ieina i musu gyvenima , ir tai padeda gyvent. kai kas veikia tiesiog stebuklingai, tik pati pritrukstu nuoseklumo. Dhammapada -grazu. gerai, kad galiu rast SA, neeikia ieskotis kitur.

8591. xX nuo varnos2003-11-09 14:51
O kas yra "domėtis"? Perskaityti vieną kartą ir suprasti, kad tai "beraščių civilizacijos paraštės" - tai "domėtis" ar ne? Manau, kad domėtis reikia viskuo (na, gal perlenkiau, bet mintis aiški). Klausimas tame, ką daryti po to kai pasidomi. Nemanau, kad reikia su viskuo susitapatinti, o ir neįmanoma. Atomo fizika aš irgi labai domiuosi - kad geriau suprasčiau materialinio pasaulio sandarą. Šita prasme Rytais aš nesidomiu - užtenka perskaityti brahmėšliadas ir supranti, jog tai paistalai. Savęs trempimas į purvą man visada atrodė niekingas ir atgrąsus.

8593. Žiemai nuo varnos2003-11-09 14:56
Žiema, baikite užsiiminėti šita "augalų" praktika. Jūs ne salota, Jūs Žmogus.

8599. as su varna2003-11-09 15:22
O man tai juokingiausia, vakarieciu nesugebejimas atskirti RYTU nuo to ka rytieciai, kokreciai BUDA, atrado apie prota. Nes BUDA moke ne "rytiecius", jis moke butybes isvengti kentejimo. Ir dar... sio bei to:) RYTAIS domisi popso myletojai, iskyrus kelis vyrus universitete, kurie tai daro profesionaliai. Ir tas nuolatinis kartojimas - jus nesuprantat ir nesuprasit! Tai tegul ir buna sau kur nors tyliai, suprate, kad nesupras?! Ko nuolat lenda prie zmoniu, o ka jeigu jie SUPRAS? Viska. Kaip BUDA?

8600. varnai ziema2003-11-09 15:27
tikrai taip, esu zmogus, ir jus esate zmogus, na ir nieko cia gi naujo, as turiu teise manyti, kad ten nera paistalai, nera mesliada ar kaip ten sakot, nes kaip tik ir noriu nepakliuti i purva nei teoriskai nei praktiskai. jei mane kas nors veda ne i purva, as labai noriu pazint ta kelia, pazint, suprast, o jei tai man priimtina-gyvent. kas sake, varna, kad jusu gyvenimo modelis pats geriausias... na, kas? as savojo nepersu, galiu tik apie tai kalbetis, pasidziaugti ar papykti, bet neprimesti kitam....

8601. žiemai nuo varnos2003-11-09 15:45
Žiema, ar ką nors sakiau apie savo gyvenimo modelį? Kiekvienas, girdite, kiekvienas pasirenka savo ir tik savo. O sekioti paskui "guru" man atrodo yra avinų dalia.

8603. Kolombina2003-11-09 15:46
Nelabai suprantu, kodėl būtina taip giliai ir ypatingai domėtis, kad perskaitęs susitapatintum, gyventum tame, gal net taptum pats kokiu brahmanu. Tikrai inteligento požiūris - SUPRASTI, po to ir kitus pamokyti. Kodel negalima tiesiog paskaityti prieš miega ir padėti i lentyna kaip gražią rytietišką statulėlę. Tegul papuošia lentyną.

8606. ziema varnai2003-11-09 15:59
kas sake, kad sekiojama? is kur zinote? nespreskite pagal kai kada pasitaikancius atvejus.... teisingai raso Kolombina-SUPRASTI, bent pasistengti.....o jei mane guru ves ten, kur man gera, as eisiu, nes nesu pati ismintingiausia ir visa zinanti...... niekas neuzhipnotizuos, jei tavo vidus tam priesinsis, kodel matyti tik bloga, o gal paziurekim, kas gera..... pagaliau yra gyvenime Siekiamybes, paskui ka eini ar bent nori eit-man grazu daugelis ten sakiniu, minciu, grazu ir tiek.....

8607. žiemai nuo varnos2003-11-09 16:11
Klausykit, Žiema, Jūs IŠ TIKRŲJŲ skaitėte, kas ten parašyta? Ką, dabar teks cituoti? Na, yra ten kelios mintelės, neneigiu, čia kaip aklai vištai grūdas. Bet likusieji išmintizmai? Nors... Gal būt paklaikęs pastėrusių akių dvokiančiame brahmano kūne žvilgsnis Jus labai "jaudina" ir kelia sielos virpulius. Tada nesiginčysiu.

8610. ziema2003-11-09 16:36
neabsoliutinkim.....kam sokti i viena ar kita puse per stipriai? ne, man tai nekelia sielos virpuliu, as kalbu apie tai, kad nereikia atmesti ivairias patirtis, praktikas, daugybei zmoniu tinka vakarietiski Makdonaldai-na ir valio, irgi vos ne guru panasus dalykai, yra kam tinka indu gyvenimo laimes suvokimas....o sis kurinys yra kurinys, man labai labai grazu, sakykim, Giesmiu Giesme taip pat....kam as turiu statytis sienas, viska vertinti minusu ar pliusu, , galiu paimti, paciupineti, pavartyti pati. Ziurekim praktiskai-yra tam tikri kvepavimo pratimai , juos naudojo Tibeto vienuoliai, kazkada uz tokiu ziniu skleidma gaude saugumas, dabar mes to galim mokytis, tai padeda atsipalaiduoti, kodel to neismokus? nebutina priklausyti sektoms, brahmanams ar krisnaistams, daugybe ju praktiku ar filosofiniu dalyku galime bent pazinti, nenuneigti, nenumesti vien del to, kad nepazistame tos kalbos....zinoma, daug atsiranda visokio plauko pasipelnytoju kitu pasimetimu, ieskojimu, na, bet ir prie geriausiu dalyku limpa s.... Rinkimes su kuo draugauti, su kuo eiti, nuo ko nusisukti, bet pries tai nors kiek pazinti reikia, ar ne?

8612. žiemai nuo varnos2003-11-09 16:47
Sutinku. Paliaubos. (laukiu antro kvėpavimo) :)

8614. xX2003-11-09 17:00
Žiema, jūsų 8610 labai patiko, kaip ir varnos 8612. Tiesiog nuotaika pasitaisė...

8615. ziemai ir varnai2003-11-09 17:08
Sekioti paskui - avinizmas, sutinku. Taciau viskas, ko ismokstam gyvenime, ismokstam is kitu. Anot varnos, "kiekvienas pasirenka savo" modeli. Taigi "pasirenka", kazkodel nesusigalvoja kazko iskirtinai naujo (irgi neabsoliutinant). Turbut daugumai zmoniu noras gyventi prasminga ir laiminga gyvenima - naturalus. Todel iesko ir renkasi. Kokiais kriterijais remiasi, kitas klausimas ir as nesiplesiu.

8623. ziema2003-11-09 20:25
as sutinku sekt kaip avele, jei matau, kad geras vedlys ir veda ten, kur as visad norejau patekt:)))) taip taip, kuriames gyvenimo laime tik patys pagal savo kriterijus, vienintele salyga, kad kito asmens laimes nezeistume, deja, sunkus tai uzdavinys....

8627. varna2003-11-09 22:55
Žiema, kam vedlys, jei Jūs žinote, kur norėjote patekti? Ar savom jėgom nepasitikit? Bijot "paslysti"? Ir kodėl išvis reikia kažkur patekti? Man nepatinka žodis "patekti", nes jis asocijuojasi su "aklaviete". Tai ir yra tai, ką siūlo brahmėšlizmas ir kiti (atleiskit už jūsų jautrios klausos įžeidimą). O vietoj "patekti" visada naudodavau nukeliauti, aplankyti, nuvaži... Supratot. Nes tada galima grįžti, arba tęsti tolyn. Jau kadai sakiau, kad nemėgstų "mokymų" būtent dėl šitos priežąsties - jie visi pardavinėja bilietus į vieną pusę.

8629. Realistas2003-11-09 23:22
Ką, jūs tikrai perskaitėt visą tą ch...nią?

8635. xX2003-11-10 01:36
Ką tik peržvelgiau diskusiją, virusią po anksčiau publikuotu Beinoriaus straipsniu adresu http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=667&st_id=2058 Gal Elredakcija galėtų juos kaip nors apjungti, kad nesivargintume kartodamiesi?

8636. ziema varnai2003-11-10 08:10
sutinku. Dar tiksliau-keliauti....leidziant sau toje kelioneje ir paklysti.... bet pagrindini tiksla , ideja, vizija reikia tureti, o gal kazkas tuo keliu jau sekmingai nukeliavo ir jis gali tapti mano draugu? sutinku su juo žengti.....juk yra tam tikri atskiriamieji ženklai, kurie rodo-taip, tai yra tai...

8642. xX nuo varnos2003-11-10 10:40
Kartojimas - kažko ten motina, ar ne? Na, pasikartosim, nedidelė bėda. Merginos dažnai prašo pakartoti: "pasakyk, kad myli mane". Perfrazuoju ŠA: "pasakyk, kad diskutuoji mane".

8643. Kolombina2003-11-10 10:43
Dar karta pažiūrėjau - na, net gražaus čia nieko nėra. Tiesiog seni tekstai. Argi tai bilietas kur nors? Tiesiog reklama laikraštyje, kad galima kur nors nukeliauti, o kai jau perki patį bilietą, paaiškėja, kad nėra vietų, kaina dvigubai didesnė ir niekas nėra matęs to kelionės tikslo. Gal ten tik kambarėlis, pilnas vorų?

8651. Žiemai nuo varnos2003-11-10 11:36
Žiema, kurlink lenkiat? Bet jei atvirai, džiaugiuosi dėl Jūsų - atrodo, kad Ruduo jau baigėsi.

8653. skaitytojas2003-11-10 11:48
noreciau paklausti-ka jus manot apie viliu orvyda.kiek girdejau jis buvo gan jautrus rytu isminciai?

8654. Lapas2003-11-10 11:53
Kodėl pas mus dar diskutuojama ar reikia tų rytų. Senokai vakaruose rytus studijuoja, egzistuoja net tam tikra santykio su rytų kultūra tradicija, o pas mus daug kas žiūri kaip ožiai į naujus vartus.

8658. skaitytojas Lapui2003-11-10 12:21
ziuri del to ,kad pas mus nera sio santykio su rytu kultura.manau diskusijos gali siek tiek prisideti prie sio poziurio(savito) vistimosi.

8659. varna (apie avis)2003-11-10 12:23
Miestas. Kaip avių banda akmeniniai namai grūsdamiesi ropščiasi į kalną. Ne vieno panašaus, ne vieno skirtingo. Kaip avių banda. Miestas, kuriame nėra gatvių. Tik skersgatviai. Kreivi ir beminčiai jie klūpdami lipa kalvon. Kaip avių banda. Mieste tik kylama arba leidžiamasi. Susiglaudę namai į visas puses skleidžia nepažįstamus gardžius kvapus, kurie nieko neprimena mano apdujusiai sąmonei. Šitame tvankiame chaose nevaikštoma – čia galima tik klaidžioti. Bet nėra baimės pasiklysti. Visada gali išeiti, tereikia apsispręsti: leistis papėdėn ar kilti viršūnėn. Kaip gyvenime. Įkyrus pamokantis miestas. Puošnus kvapais miestas.

8661. varnai(apie avis)2003-11-10 12:33
Tas miestas mumyse.

8662. keule2003-11-10 12:37
Avis yra religingas gyvūnas. Avis metasi į budizmą, nes toji religija jai garantuoja nemirtingumą. Buda nemirtingumą traktuoja kaip neatitaisomą Blogį. Bet avis trokšta to Blogio visomis išgalėmis. Nes avis yra religingas gyvūnas.

8663. ziema2003-11-10 12:50
Ėjimas, ieškojimas, mokymasis vyksta nuolat. Elgdamasis teisingai-mokaisi, elgdamasis neteisingai-mokaisi .Iš kiekvienos situacijos ar žmogaus mokaisi. Jeigu gyveni miegodamas , tuomet tavo gyvenime nera nei skausmo, nei pasitenkinimo, nei mokymosi. Dauguma žmonių giliai snaudžia. Klaidžioti vien dėl klaidžiojimo nesutinku.( Nebent kartais, kai gražus ruduo skerstgatviuos dar pažėręs berželio lapelius lyg pinigėlius, o klevo lapai geltonuoja sukritę kažkaip gailiai pusiau stačiom į žolę). Turi jausti, ko nori. Kartais tas- ko nori- tampa Kažko, bet tik kai stabteli stotelėje. Skerstagatviai..... Įdomu, bet pagrindiniai mano sapnai ir esti panašus kaip Varnos mieste...vaikštau, praveriu senų namų duris, na, kaip Užupy...

8665. apie skersgatvius2003-11-10 13:35
Skersgatvis-pasirinkimas

8669. lietuvis2003-11-10 14:54
keule, o kas yra trinka ?

8670. TV2003-11-10 15:22
Nemanau, kad Dhammapada nedaug kuo skiriasi (iš esmės), sakykim, nuo Mordillo.

8672. Arle2003-11-10 15:42
Šįkart principingai neskaitysiu kompiuterinio varianto. Nusipirksiu laikraštį, taip malonu tiesiog tarp pirštų jausti tuos šiugždančius žodžius...

8673. Arlei nuo varnos2003-11-10 15:52
Pavydžiu tau, Arle.

8674. xX nuo Rytu2003-11-10 16:00
Siek tiek paveluotai isijungiu i diskusija, vis tas laiko skirtumas.. Taip, as gyvenu Rytuose ir gyvenu Rytais. Gal todel nepuosiu namu rytietiskomis statulelemis ir neskaitau pries miega senovisku indisku posmu. Sutinku, kad zmonems is vakaru pusrutulio puikiausiai tinka ivairios rytu pusrutulio zmoniu tradicines kuna lavinancios praktikos (pvz. yoga ir tai chi chu`an), kad vakarietis budizme gali atrasti stipresni ramsti gyvenime, nei krikscionybeje; suprantu, kad rytieciai, pabande, pripazista grieztesniu vakarietisku higienos normu privalumus. :) Bet, sakykite ka norite, mane siutina liurbiai vakarieciai, traukiantys siaip sau pasibastyti i Indija, o grize pasakojantys, kaip jie viska zino ir supranta. Dar labiau nemegstu tu, kurie pries miegeli pasiskaito kokiu nors posmu ir po to moko kitus, nezinancius, kaip gyventi. Mielai pasiskaityciau Varnos rasiniu. Beje, kaip bebutu keista, gyvenu mieste, kuriame isties neimanoma siaip sau vaikscioti - cia galima tik klaidzioti. Baisiausia, kad ir pasiklysti - nes nera nei kur kilti, nei leistis. Plokscia aviu banda.

8676. ziema Rytams2003-11-10 16:24
mane irgi kiek piktina viska žinantys, ypač apie rytu filosofiją arba jogą supranta tik kaip pratimus, na, bet....tegul skaito, kad ir prieš miegą, tegu domisi-niekam nuo to neblogiau, o juk taip po truputį ir giliau užgriebiama. negi dave Dievas kam tokią galvą, protą, išmintį, gabumus viską iš karto-op ir susemti, suvokti, gyventi tuo, neblogai ir bent kiek susipažinti, o jei tai teiks naudą, malonumą, žmogus nueis ir tvirtesniu žingsniu tuo keliu...

8677. xX nuo Rytų nuo varnos2003-11-10 16:31
Įdomu, įdomu... o kaip pas jus su žiemomis, xX nuo Rytų?

8692. kritikuotojai, prieš kalbėdami - pagalvokit ką sakot2003-11-10 18:48
5. Net visą gyvenimą su išminčiumi bendraudamas kvailys nepažins tiesos, kaip kad šaukštas – putros skonio.
6. Tik akimirką su žinančiu bendravęs išminčius išsyk perpras tiesą, kaip liežuvis – putros skonį.
7. Nenuovokūs kvailiai elgiasi su savimi kaip su priešais, sėdami piktadarystes, kurių vaisiai kartūs.

8695. Kolombina2003-11-10 19:22
Man irgi patinka aukštyn kylantys ir besileidžiantys miestai, kartais sutinki tokį besibastydamas, viduramžiški susigrūdę namai, skersgatviai ir netikėtos aikštės. Kartais net su fontanais. Pavėsyje sėdinčios bobutės, turbūt visur vienodai juodai apsirengę. Diedai prie degalinės. Ir visai gera tiesiog pasibastyti...

8702. gerbėjai, prieš cituodami, pagalvokit ką skaitėte (varna)2003-11-10 19:53
"Nenuovokūs kvailiai elgiasi su savimi kaip su priešais, sėdami piktadarystes, kurių vaisiai kartūs". Kvailiai ne tokie prietrankos, kad tuos "vaisius" valgytų - jie sušeria juos "protingiesiems". Necituokit, skaitėme.

8711. varna (anti brahmanistinė)2003-11-10 22:01
Kai visi sumigdavo, mylėdavau savo kūną. Jis būdavo pirmas, kurį prisimindavau atsibudęs. Buvau jam ištikimas. Puošiau jį. Prausiau. Nė akimirkai neužmiršdavau jo. Lepinau jį. Niekada nepriekaištadavau jam. Buvau jo vergas. O jis ėmė ir išdavė mane. Paseno...

8714. varnai2003-11-10 23:10
Nepaseno, nepaseno ir ko gi jam senti.

8715. dar varnai2003-11-10 23:38
Žinai, o gal geriau tą savo kūną tokį lepintą ir nupraustą kažkam atiduoti? Sielą galima ir sau pasilikti, bet žymiai geriau, kai - Brachmanas tvirtu žvilgsniu tau tikrąjį kelią nurodo ir kūną su siela suliejęs vienan - kaip gurkšnį šaltinio vandens atiduoda.

8720. žiema2003-11-11 08:04
oi oi, Varna pakankamai protinga, pati žino, kur kūną dėti, kam sielą skirti:)))ir kaip tai į vieną sulieti:))) ir iš kurio šaltinio atsigerti, kad nepavirstum brachmanu ar kuo ten:)))

8722. pasalinis2003-11-11 09:42
man labai patiko , reiks pasidometi placiau

8723. nepašalinis2003-11-11 10:32
Ir man labai patiko; lauksiu išleidžiamos visos knygelės. Sėkmės vertėjui (ir leidėjams) !

8724. 8702 Varnai2003-11-11 10:35
``Kvailiai ne tokie prietrankos, kad tuos "vaisius" valgytų - jie sušeria juos "protingiesiems". Necituokit, skaitėme.`` Būtent šerdami kitiems - sau ruošia labai karčius vaisius ateityje; jei būtų išmintingesni, tai suprastų, kad būtent taip ir yra (o ne tikėtųsi, kad tai neturės jiems pasekmių)

8728. ebola2003-11-11 11:51
labai gaivios mintys(ne komentarai, aisku)Komentarai slogus kazkodel.Depresija(pyktis be entuziazmo)cia ziuriu madoj.

8729. ziema ebolai2003-11-11 11:59
pyktis be entuziazmo? kazin ar taip buna? na na, stai varna nuskrido ir nera komentaru.... pastebejau, dažnai straipsniou lygis neatitinka komentaru lygio, stai delfy raso puikius straipsnius Lapinas, o komentarai...dieve dieve...... net gaila autoriaus, bet toks gyvenimas.....

8730. žiema2003-11-11 12:00
varna, kur Tu? ar dar miegi? pabusk....esi gyvas žmogus-su nervais, nuomone, puiku..... atsiliepk...

8733. ziemai2003-11-11 12:34
varna, itariu, isskrido kur idomiau. Taip, ziemuze, kartais komentarai neatitinka straipsnio lygio, kartais straipsniai - komentaru. Priklauso nuo situacijos. Bet kam tiek daugtaskiu? Esi labai sentimentali?

8734. žiema2003-11-11 12:41
abejoju, ar isskrido, kur idomiau.....galbūt..gal....duokdie......linkiu jam gero......visgi tai gyvas , atviras žmogus, tai kas, kad kartais per karštas, na, per karštas, bet neabejingas, tai taip reta ....nes aplink matau tik kažkokius grybus........ sentimentali? gal. o ką tai blogai? nėra blogai. Nuoširdžiai-aš laukiu varnos, nors jis mane ir išvadino ten tokia ir anokia, bet tai GYVAS žmogus, nenugeibęs, nenumiręs, nenusipezėjęs,ir leiskit jam klysti ar pralaimėti, .blyn....

8736. ebola2003-11-11 13:05
man buna.bet komentarai ne apie mus, o apie straipsni.kazin ar musu komentarai gali prilygti sioms mintims aksciau...ten daug sviesos, o mumyse - mazai. Del autoriaus/publikos tai ta pati problema kaip ir visur - mintys ir sakiniai, daiktai galu gale gali buti beveik tobuli, o ju skaitytojai - ne.Grazus dalykai nepriklauso nuo vertintoju.Vertintojas gali grozetis arba dergtis - savo nuoziura, taigi komentarai yra veikiau saves vertinimas, kazkokie zaibai musu kreivu veidrodziu palepeje.

8737. žiema Embolai2003-11-11 13:10
pritariu Embola. butu fainai, jei komentarai papildytu, sukeltu rimta diskusija, bet esam, kokie esam......

8738. neiskraipyk mano niko2003-11-11 13:20
nemanau kad cia imanomos rimtos diskusijos.netas yra ir taip nesveika terpe.

8740. =ziema2003-11-11 13:41
atsiprasau, gal ir tavo tiesa.....

8743. Artūras iš Vilniaus žiemai ir varnai2003-11-11 14:29
nesąmonė - Rytai skiriasi nuo Vakarų mažiau, negu Artūras iš Vilniaus (Aš), nuo xX`o, nebent jei stebėsime plaukų spalvą

8746. ziemai2003-11-11 14:35
Apie sentimentaluma as tik uzklausiau. Nekomentavau, gerai tai ar blogai. Kai nusilaku, irgi bunu sentimentalus (ir tada labai sau patinku). Tiesiog kartais per daug kazko ima nebereiksti nieko. Susizavejai varna, issiilgai varnos, nes jis labai neizeidziai pakomentuodavo tavo mintis. Bet varna gyvas nete tiek pat, kaip ir mes visi.Tiesiog jo stilius smaikstus, o mintys aiskios ir stulbinanciai nuoseklios. Apie koki varnos klydima ir pralaimejima kalbi, nelabai suprantu. Ir dar, ar pastebejai, kad nemaza dali nuklydusiu nuo temos komentaru sukelia rudens ir ziemos padusavimai? Ar neuzkliuvo tau "kritikuotojai, pries kalbedami pagalvokit ka sakote" pasirinktos citatos is posmu? Kazkodel praleido Nr.4, o butent: "Savo kvailybę žinantis kvailys iš tiesų yra išmintingas; o save išmintingu laikantis kvailys vertai vadinamas kvailiu" ... ... ...

8749. 8702 nuo varnos2003-11-11 14:45
Parašiau, kad kvailiai sušeria tuos vaisius išmintingiems. Tai kokie čia "išmintingi", jei iš kvailių rankų maistą ima? Čia šiaip, žodžių žaismas buvo, o Jūs tą "vaisių" ir prarijot!

8750. Artūrui iš Vilniaus nuo varnos2003-11-11 14:52
O kas sakė, kad Rytai ir Vakarai skiriasi? Ta pati brahmėšliada tik kitoj įpakuotej. O plaukus ir nusidažyti galima.

8751. Žiemai ir Varnai žvilgsnis iš viršaus2003-11-11 14:52
žiema + varna = karšta meilė. Mokyklinis variantas, kai kažkas vienas kito labai nemėgsta, o paskui labai mėgsta. [aū, protaujanti nuostabioji varna, ar miegi, ar nemiegi.. be taves čia nėra su kuo pasikalbėti, nors tave ir pykina nuo saldžių komplimentų, vis tiek gero tau likimo ir kad laimėtum aukso puodą, o be to tavo išminties lobynai tebūna pripildyti rytų išminties..] Daugmaž taip ;)) Žiūrėk, žiemuže, neišsidurk

8753. 8751-am2003-11-11 14:55
Parasei taip, kaip as nedrisau (vis apeliuodavau i ziema).

8754. žvilgsniui iš viršaus nuo varnos2003-11-11 15:08
Priviso nūnai dievų mūsuose. Trejybės neužteko, tai dabar importuoja iš Rytų (tolimųjų, artimųjų ir viduriniųjų), iš Vakarų (artimųjų ir iš už jūros), iš Šiaurės (Odinas su žmogišku veidu), iš Pietų (mafija su tuo pačiu žmogišku veidu), iš po Žemių (pagonybė, atgaivinta dirbtinio kvėpavimo pagalba) ir pan. ir ti. ir... Iš kur Tamsta būsi?

8755. žiemai nuo varnos2003-11-11 15:11
Žiema, nebijokit. Apkalbomis mūsų neįveiks. Šitie nevidonai paprasčiausiai pavydi mums mūsų tyros internetinės meilės, kurios ir pats Platonas nepasigėdytų.

8758. Varnai su Žiema nuo vieno iš dievų2003-11-11 15:21
Vadovaujantis logika, atsakau, jog Žvilgsnis iš Viršaus turėtų būti virš jūsų galvos :) Mano dieviškasis brolis yra Balsas iš Dangaus, bet Jis nemėgsta virtualių pokalbių. O dėl pavydo - mylėkitės į sveikatą, kad tik padėtų. Olegas Lapinas ir Zigmundas Froidas patvirtintų, jog jautri reakcija į provokacijas yra išdavikiška :P

8759. Nevidonas2003-11-11 15:21
Ziema eme ir istirpo nuo varnos karstu zodziu.

8761. Ziema2003-11-11 16:41
na, kol jus sprendet-myli ar nemyli, as numigau:))))) labas, varna, o Tu jau ismiegojai? Gal ir nemiegojai, o stebejai. Tyla yra tyla. LYg ir nedaug man tu karstu zodziu, bet......man patinka aistringi zmones, turintys nuomone, neistize, tik, zinoma, nereikia kitu izeidineti.....siaip tai......OK. Ar jum negaila rudens? Man gaila..taip noreciau, kad is grazaus geltonu klevu laikotarpio galetume nusokti i Sv Kaledu laukima..kaip nors praleistume ta patizusi slapia laika......

8763. varna2003-11-11 16:56
Žiema jau apie Kalėdas šneka. Girdėjau, kad Parulskis visus komentatorius pakvies į kaukių balių redakcijoje. Čiur, aš brahmanu persirengsiu (medituojantį, sublogusį, išbrinkusiomis venomis, apdulkėjusiais rūbais). Paskutinės desperatiškos pastangos grąžinti "vaikų darželį" prie aptariamos temos.

8764. ziema2003-11-11 17:12
nereikia nieko niekur grazinti desperatiskai-tiesiog- GYVENAM, a? Snektelim-protingai ir ne....BE PYKCIO DIDELIO.....

8765. varnai2003-11-11 17:42
Didelio čia daikto Brachmanu apsirengti. Vat nusirengti nuogai- tai jau šis tas. Už drąsą galima ir kokį prizą skirti.

8775. Triple X2003-11-11 19:38
Ale kokia kritika... Jeigu butu pasakyta kad mintis yra *gerai* nukreipti bloga linkme, tai jauciu susilauktu zymiai daugiau palaikymo.

8777. Ziema to Triple2003-11-11 20:04
tikrai, kartais taip jau iseina-pries kai ka grazaus-kova, dar likusius zmogiskumo likucius-sutrypti. Kazkas tokio-stai balta siena-priejau, istepliojau ir smagiau tapo....keista..

8778. 8775-am2003-11-11 20:10
Tik nereikia ekscesų...

8782. kurmis2003-11-12 05:50
Nieko nuostabesnio už Žiemą dar nesu girdėjęs. Labai norėčiau susidraugauti ir arbatos išgerti, brachmaniškai taip.

8784. ziema2003-11-12 07:05
Aciu Kurmi. Maciau , kad rengiami kursai apie Ajurveda, o viena diena buvo skirta arbatos gerimo ritualui mokinti ..gaila, neturejau galimybiu nueit tada, bet nueisim gi dar, kur noresim, jei labai labai noresim:)))

8785. kurmis2003-11-12 07:21
Turiu visa aprašyma japoniškam stiliuje - du variantai. Tą arbatos gėrimo ritualo anonsą irgi maciau ir galvojau, kad būtų labai smagu;-)

8786. ziema2003-11-12 07:56
Skaityti ir mokytis-ne tas... taip kaip jogos mokytis is knygu-tuscia naudos, turi buti, kas pamoko, kas tuo is tikro gyvena.. Smagu. Kadangi arbatos gerimo ritualo dar tik mokysimes, dabar plikausi kava ir geriu i Jusu Visu Atenieciai sveikata!

8787. xX2003-11-12 08:05
Net pajutau kavos aromatą savo didžiuliame prietemoje skendinčiame kambaryje...

8788. varna2003-11-12 09:40
O aš geriu arbatą iš puslitrinių puodų. Saldžią. Ir be ceremonijų. O štai cepelinus darome su draugais visą dieną ir su ceremonijomis. Tik gaila, kad tai vyksta itin retai.

8790. varnai2003-11-12 10:08
Tai gal vietoj kaukių baliaus geriau pagalvoti apie cepelinuotą ceremoniją?

8791. gal2003-11-12 10:18
O gal geriau ŠArbatos klubą?

8794. keule2003-11-12 10:35
Kiek dabar valandų?

8795. xX2003-11-12 10:47
Laiko - kur kiek? Japonijoje, Izraelyje ar Lietuvoje ant stalo? Girdėjau, kad čia Saulė niekada nenusileidžia, o laikas tėra virtuali būsena, kurią pavertė medžiaga karaliai/diktatoriai įsiamžinimui...
Pažinęs [būties] derinių laikinumą, tu, brahmane, pažinsi tai, kas nesukurta!

8796. varna2003-11-12 10:52
Galima suderinti kaukių balių su cepelinuota ceremonija. Pasimėtytume cepelinais.. Būtų linksma.

8798. xX nuo varnos2003-11-12 10:55
Apie laiką puikiai atsakei. Ir aš pasimečiau, ką keulei atsakyti. Pagal Kieno laikrodį.

8799. keule2003-11-12 11:03
Njo, lovys tuščias, jau triskart išlaižiau, net blizga, matyt, mano šeimininko laikrodis sustojo arba iš pat ryto spėjo prileulinti. Jei mėtysitės cepelinais tai ir aš būtinai būsiu!

8800. brachmanams2003-11-12 11:30
Manau, kad cepelinuotai ceremonijai visi visučiai Brachmanai ir brachmaniukai su Brachmanėm ir brachmanytėm sakytų aiškiai ir trumpai - oi ne, oi ne, oi ne. Na o Šarbatos tai greičiausiai mielai išgertų, prisipliotų kaip kokie...

8801. ebola2003-11-12 11:42
zodines trydos epidemija kazkokia.

8805. peštukas :-) 2003-11-12 12:19
nevalgaucepelinų , bet pasimušti -esu mėgėjas ir moku labai labai. Tik čiur mėtomės be taisyklių. Ir kad po viskam nesiskųstumėt.Aimanuotojus kišim į puodą su vandeniu, kuriame cepelinai virrrrrrė.

8806. ebolai nuo varnos2003-11-12 12:23
Na kam tas cinizmas iš pat ankstyvo ryto. Pasaugokit vakarui, kai visi bus nustekenti ir irzlūs.

8808. Mylimute2003-11-12 12:32
noriu arbatos.........mylimute

8811. ebola2003-11-12 14:10
mano pastaba neciniska.o vienuolika nera ankstyvas rytas.kai paskaitai apie ka straipsnis ir paziuri i situos paskutinius komentarus, sunku suprasti kodel komentuojate cia, eikit i delfi koki, bent busit arciau savu. sitos komentaru skiltys virto i naujagimi foruma kazkoki kiberoralinio pasimakalavimo...

8812. Jokas2003-11-12 14:12
to 8808 mylimute, ir as noriu.....Jokas

8813. Varna2003-11-12 14:16
Ziema - ruduo, eik po velniu. Nebekranksesiu, nusibodote man. Prisityciojau is jusu visu ir gana. Varna

8816. 8813-am nuo varnos (tikros)2003-11-12 15:22
8813, kiaušius nurausiu, jei dar kartą mano vardu parašysi.

8818. ebola2003-11-12 15:33
isivaizduoju varna su keuseis snape...:D:D:D

8820. ebolai nuo varnos2003-11-12 15:45
Tai parašykit ką nors gero, įdomaus, pikto, galų gale, apie straipsnį. O tai pirmame savo komentare verkėte dėl prastų komentatorių, dabar - vėl verkiate dėl tos pačios priežasties. Siunčiate visus kažkur. Norit pabūti viena su straipsniu? Nusipirkit laikraštį. Ar čia tokia neointelektualų mada: įsėlinus į kambarį apžvelgti visus iš aukšto ir išvadinus kvailiais bei "žemu lygiu" paprašyti palaisvinti patalpą? Aš aišku galiu pasitraukti ir užleisti vietą Tamstos "šviesuliui". Bet be "kiberoralinio pasismakalvimo" pasakykit dar kokį argumentą.

8822. ebola2003-11-12 15:57
nu nesakyk, paskutiniame komentare nebeverkiau, prisitaikiau prie jusu.cia kiek pakelei mane su tuo neointelektualu pavadinimu, nesu as joKS(!) intelektualas.straipsni senai perskaiciau, dabar komentarus komentuoju, jeigu jus nieko pries. zvelgiu ne is auksto o is sono, nes cia man svetima aplinka, bet idomesne negu delfi.kartais.bet kaip pastebejau "cem vyshe intelekt, tem nyze poceluji" yra teisingas posakis.gabesni zmones leidzia sau blust ivairiomis kryptimis.o kai blusta, cia jau man gerai pazystama aplinka, nebeidomu darosi, tai ir verkslenu, kad nebera niekur idomios internete....Ar pasiteisinau?

8823. Ebolai nuo varnos2003-11-12 16:09
Ebola, tikrai neprašiau pasiteisinti - neturiu jokios teisės ką nors reikalauti iš čia susirinkusių (na, išskyrus kai vogtu vardu pasirašinėjama). To paties prašiau ir iš Taves - tegu "blūdija" žmonės. Pasakysiu Tau kaip paslaptį ( tik niekam nesakyk ) - intelektualų nėra. Nebūna. Čia kaip Dievas, visi šneka, nieks nematė.

8824. ebola2003-11-12 16:15
buna buna.as pazystu.ne is komentaru...nors komentuoja, tik ne nete.kai kurie zmones turi labai talpia atminti, ziniu, labai lakia fantazija ir toki vientisumo jausma kartu paemus, tai labai ispudingai uzgroja kartais...nesakyk kad nera.

8825. HaOrchid2003-11-12 16:42
Labas, ką veikiat? Pešatės kaip visada, jau ir pradedančių žliumbti matosi... Gerai :)

8827. Diana2003-11-12 16:56
Varnele, jeigu Parulskio kaukių baliuj žadi brachmanu apsirėdyti, tai mano suverti kaštonų karoliai, kurių vis niekaip neįsiūlau, labai pritiks. Cepelinų įdarui mėsos yra likusios nuo praėjusio numerio debatų - tie skerstuvių mėsos šmotai - vis dar mano šaldiklyje.Jeigu dabar pradėtumėte mėtytis bulvėmis (į rytų pusę, link ŠA redakcijos), tai iki Kalėdų turėtume gerą įdirbį cepelinų masei. Grietinei labai pritiktų žiema- ir balta, ir neperūgusi. O internautų baliaus-karnavalo kaip no-o-o-riu... Man ir kaukės nereikės - princesė Diana pritiks ir Rytų, ir Vakarų dvasiai. Tik tie cepelinai- kažin... Gal geriau persimetam prie pyrago su datulėmis, a? Jos netgi adventui tiktų. Prastesnis variantas pyragui- varnos surankioti kiek pašalę obuoliukai, bet jeigu jie būtų iš Rojaus sodų...Fui, kokia aš materialistė, tos mintys visai su Rytų išmintim nedera. Bet užtat optimistė -susitiksim!

8829. VALDAS2003-11-12 18:20
DURNIU BURELIS-KAS KVAILIAU PARASYS RUNGTYNES...

8831. Valdui nuo varnos2003-11-12 18:30
Valdai, sveikinu! Laimėjai!

8833. Dianai nuo varnos2003-11-12 18:44
Nesakykit, cepelinai ir Kalėdos - neatskiriami daiktai dar nuo pagonybės laikų. (paklauskit Beresnevičiaus, jei netikit)Žiemą dėčiau vietoj varškės į cepelinų vidų. Datulių nenoriu - jau gerklėj stovi. Ačiū už karolius. Diana, tik dėl Dievo meilės, neleiskite vairuotojui gerti. Jūsų mintys dera prie Rytų išminties. Apie tūkstantį: 1b. Vienas suvalgytas cepelinas, kurį suvalgius pasisotinama, geriau už tūkstantį ištarmių, sudarytų iš beverčių žodžių.

8837. Kolombina2003-11-12 19:10
Sveiki, priimkit ir mane prie arbatos bei cepelinų. Verkti ir savęs gailėtis nelabai sugebu, bet žiupsnelį cinizmo tikrai surasčiau - gal pravers?

8839. Kolombinai nuo varnos2003-11-12 19:27
Be abejo, be abejo. Cinizmas ir Kalėdos - neatskiriami dalykai (paklauskit Ozolo, jei netikit). JUK PASAKYTA: 3b. Vienas Cinizmo žodis, kurį išgirdus nurimstama, geriau už šimtą sugiedotų poemų, sudarytų iš beverčių žodžių.

8840. Kolombina2003-11-12 19:42
Dėkui, dėkui ponas Varna, Jūsų geri žodžiai tiesiog atgaivina mano vienišą širdį...

8841. CINIZMAS2003-11-12 19:54
VARNA, JUS -PSICHOPATAS, O APSKRITAI-NUSKRIAUSTAS LIKIMO ZMOGELIS. NEI GAILETI , NEI PYKTI PER DAUG NEGALI-DURNAS IR YRA DURNAS.

8842. CHA, CHA2003-11-12 20:02
del kaukiu baliaus, mielieji krankliai, juk kaukiu balius jau seniai prasidejo..........Sokam ir sokam kaip lietuviski cepelinai. Vargu Parulskis bepades, CHA, CHA

8844. A.Karenina2003-11-12 20:20
O aš irgi persirengsiu.Naujųjų laikų Karenina būsiu šitame Maski shou.

8847. GUCCI2003-11-12 20:30
Žiūrėk, kad batelių spalva prie traukinio derintųsi

8848. Kolombina2003-11-12 20:34
Prašyčiau Varnos visokiais bjauriais žodžiais nevadinti - jis taip gražiai rašo! Šiais laikais poetiška siela taip retai pasitaiko...

8854. CINIZMUI nuo varnos2003-11-12 22:56
Ne, taip žaisti negalima. Tai ne pagal taisykles. Nuspręskit: ar aš psichopatas, ar nuskriaustas likimo žmonelis, ar durnas. Negaliu būti vienas trijuose asmenyse. net jeigu "durną" ir "psichopatą" sujungsime (Jums kilniaširdiškai leidus), vistiek liks du. BET PASAKYTA: "16. Juk vienas kelias veda į turtus, o visai kitas – į nibbaną." Žinot ką, aš pasirinksiu "vienatvę".

8863. Jolka (raudona)2003-11-13 07:48
Varna, ar dar kiausiu nenusirovei kaip vakar zadejai?O gal persigalvojai per nakti. Geriau dar syki blaivas paskaityk" Brahmanu skyrelio punkta 1. Ten surasytos visos taisykles viename sakinyje, po to dar karta visus savo neva komentarus - kliedesius ir suprasi, kad CINIZMAS tukstanti kartu teisus vadindamas psichopatu ir durnu. Ir kas baisiausia dar vienisas (kaip pats prisipazinai vakar pries 22.56. Geriau jau kaip Diana sako "cepelinus maisyti". Galgi liks laiko ir rimtesniems darbelaims nuveikti, pvz., perskaityti , isigilinti ir suprasti ka raso "sveikesni" arba "ne tokie sveiki". Teisus Valdas, CHA, CHA, Kolombina ir visi kiti inesantys sveiko proto ie cinizmo doze. Priesingu atveju tikrai nebesinoretu ijungti kompiuterio - tiesiog paksizmas kazkoks apsedo kulturiniu leidiniu web page. Siur...siur....(siurkus, siurkus, siurkus) vimdo ir tiek. Galgi, issipagirioje, grizkime prie brahmanu, mielieji broliai.Pasidarkem ir uzteks, Jokas

8867. HaOrchid2003-11-13 09:28
Matau, naujausia tema - cinizmas? Man atrodo, cinikai kenčia nelaimingą meilę (t.y. be atsako). O ratas užsiveria tuo, kad tikrus chroniškus cinikus labai sunku pamilti, nes visad baisu gauti netikėtą spyrį į paširdžius.

8868. Jolka (jau neberaudona)2003-11-13 09:37
To HaOrchid, Sutinku visiskai. Tai tikri nelaimeliai ir dar norintys kitus tuo uzkresti.Besityciojantys is visu savo rasliavomis. Geriau jau susirastu mylima ir tyliai myletu. Jolka (neberaudona)

8871. Arle2003-11-13 10:28
Nejaugi ir Šatėnų komentarai virsta kalbomis apie cepelinus ir barščius?! :)

8876. Jolka2003-11-13 11:47
to Arlei ir as esu didziai nustebusi tuo.....Vietoj kurybos nagrinejimo "pasidusavimai" ir visiskas nusipleiziojimas. Is tiesu Cirkas

8878. ebola2003-11-13 12:06
ka pati darai, zuikeli? remember, 90% people U know are below average...:D:D:D

8880. x2003-11-13 12:27
kokia cia gali buti kuryba ar mintys, jei taip rupi pasisvaidyti zodeliais purvinais

8883. Rolkie2003-11-13 13:03
Jolka, nebuk tokia kritiska...

8884. Rolkie2003-11-13 13:04
Jolka, Jolka... Pim pirim...!:)

8885. Lorca2003-11-13 13:36
Zuikiai drąsuoliai.Varna tupi sau ant kito medžio ir stebi jus.

8886. pasalinis2003-11-13 13:44
o dar smagiau jam keliais vardais pasivadinus zaist,na, vaiku darzelis ir tiek-i kelnes pridejo tas jusu varna.Teisingai sake ziema-asmenybe, bet tik kad neigiama, o tokie ką ir moka-erzelynę sukelt ir pabėgt pakakojus po kiekvienu normalaus zmogaus komentaru:(

8890. HaOrchid2003-11-13 14:44
Nebūkit tokie įtarūs. Gal šiandien varna tiesiog užsiėmus (seminare, konferencijoj, posėdyje, paskaitą studentams skaito, sergantį vaiką slaugo, kompas užlūžo, žmona ultimatumą paskelbė arba medaus dieną paskelbė ir pan.). O užsiėmusios būna ir asmenybės, ir šiaip valkatos :) Aš pastebėjau, kad jei vienas iš komentatorių pradeda karščiuotis ir agresyviais žodžiais svaidytis, tai tuoj pat atsiranda pasekėjų. Nezanimajtes chamstvom.

8895. Rytai2003-11-13 16:17
Komentaras, itariu, vel bus ne i tema, bet.. Pastaba apie arbata. Azijoje daug kas ja geria kaip Varna - is puslitriniu stiklainiu, tik nesaldinta. Be ceremoniju. :) Beje, jei kai kam butinai reikia su "ceremonija", siulyciau pasidometi kiniskaja. Ji tokia visai "be ceremoniju". :)

8904. Gvntj2003-11-14 12:38
Troškimas. Spausti delne kaštoną, sniego gniūžtę, spalvotą minkštą žaisliuką, kūdikėlio pėdutę, kitą delną, šlapią nosinę... Ne, nenoriu būti brahmanu.

8905. ebola2003-11-14 13:21
ceremonija yra keistas dalykas.Tai disciplinuota veiksmu seka, su privalomais, o ne laisvai pasirenkamais elementais.Disciplina dazniausiai suprantama kaip varginantis, iverztas grieztuose remuose dalykas.Retas suvokia, kad disciplina yra vienintelis kelias "lauk is varztu", i laisve.Individo laisve gali buti isisamoninta tik lygiagreciai ugdant atsakomybes uz savo veiksmus ir mintis isisamoninima ir niekaip kitaip.Sito nesupranta tik bukaprociai.Bet suprantantys, taciau nepraktikuojantys zmones (mes) nera niekuo geresni uz bukaprocius.Xarmsas rase: tevas buvo labai pasileides, todel net mama i ji ziurejo is auksto...taip ir mes, kazkokia verbaline paleistuvyste cia uzsiiminejam ir...tampam kartais bukaprociu pasaipos objektu...:):)

8908. Tiems, kam patiko, ir kam nekantru laukti LT knygelės :-) 2003-11-14 17:55
http://dharma.ncf.ca/introduction/sutras/dhammapada.html

8909. Lisa Marie Coffey :-) 2003-11-14 18:24
All scriptures, no matter which religions use them, originated somewhere, and were written by someone, or by many people who were compelled to put those exact words down on paper. The remarkable thing is that they have stood the test of time. Because Truth is Truth, it doesn`t change. And what resonated in the heart way back when, still resonates in our hearts when we read the words today.

8910. Evaldas2003-11-15 04:29
Gerbiami "Satenu" komentatoriai ! Apdirbes ribota mane pasiekiancios mass media informacijos srauta, as noriu su Jumis pasidalinti savo isvadomis apie zmonijos egzistavimo prasme. Tai - iki galo save realizaves antzmogis, t.y. nusizudes ir po saves nepalikes vaiku. Zmonijos prasme - nutraukti evoliucijos prakeikima, nustoti daugintis, susinaikinti. Buda klydo - skausmo negalima iveikti, jis slypi musu kune, musu samoneje. Tik zmogaus nebuvimas galutinai pasalins zmogiska skausma. Kristus melavo - mirtis nera iveikiama. Dabartine vartojimo kultura yra saviapgaule - ji nedaro zmogaus laimingu. Kas esame gime, nugyvenkime savo gyvenimeli kiek ilgai galime ji iskesti ar juo dziaugtis. Taciau nebegimdykime vaiku. Ju nereikia - Visatai nereikia zmogaus ir pati anksciau ar veliau sia rusi sunaikins. Taciau mes galime buti isminciais, iveike savo instinktus, savo emocijas, savo genus. Nutrauke visa ant sios planetos vykstancia klounada, nustoje juokinti dievus. Baige apgaudineti save zodziais, knygomis, narkotikais. Nesapalioje, kodel yra kazkas, o pasirinke nebuti. Ir si pasirinkima daryti ne todel, kad kas ji ivertintu - ne ! Po Paskutinio Zmogaus nebus kam jo ivertinti. Visata i zmonijos atsakys tyliu abejingumu, kaip ir dabar atsiliepia i musu bandyma suprasti save. Iveikit kancia iveikdami genus. Nelaukite Nyces antzmogio, o pasvarstykit, kas is Jusu galetu but Paskutinis Zmogus. Dixi.

8911. .2003-11-15 11:43
Atsakymas - tai Evaldas.

8912. ebola2003-11-15 11:44
:D:D:D Koks naivus sudpankis turi buti, kad manytumeisi esas ismintingesnis uz visus iki taves gyvenusiuis zmones, kad tavo liguista invalido pasauleziura gali lyginti su pranasu skelbta ismintim.Kad suplaktum Nyce su Buda ir dergtis viesai.Nuo moderniu psichopatijos formu labai padeda prozakas ir kiti hormonine harmonija atstatantys chemijos isradimai.Vargsas, ka bepridursi.

8914. Evaldas2003-11-15 21:29
Idomi zmoniu savybe isgirdus kazkieno nuomone pagal ja spresti apie asmens issilavinima, psichine bukle, seksualine patirti, charakteri, socializavimosi igudzius ir t.t. Kritikuodamas religiju kurejus ir ju kulto tarnus, Nyce dare stulbinanciai aiskias psichologines izvalgas, sugebejusias paaiskinti net sventuju fenomena. Taciau jis taip ir nepaaiskino, kodel pats rase, kas ji verte ant popieriaus destyti savo mintis, o ne dingti kalnuose ir gyventi gamtoje toliau nuo zmoniu, kaip dare jo Zaratustra ( ar bent kaip Selindzeris JAV ). Taip ir as nezinau, kodel rasau, o ne pasilieku savo minciu sau. Nesu ismintingesnis uz bomza, taciau nesijauciu kvailesniu uz didziuosius zmonijos mokytojus. Kiekvienas iesko savo kelio, nera universalaus atsakymo. Taciau daugelis tyli ir tiesiog gyvena, o kai kas bando kalbeti. Ir tk nuo aplinkos bei minciu kokybes priklauso, ar kas kalbetojo klausys ar sis bus nusvilptas, ar, kas blogiausia, isvis praignoruotas. Tad mano teise mastyti, o Jusu teise reaguoti, gerbiami intelektualines produkcijos vartotojai ! Dixi.

8918. ebola2003-11-16 01:57
jauskis kavailesnis, jauskis, nes esi kvailesnis ir nieko nepadarysi....

8920. varna2003-11-16 11:16
Ir kodėl brahmėšlizmo išpažinėjai bijo cepelinų, kaip velnias kryžiaus? Maistas - tai "nešvaru"? O braidyti po dvokiantį Gangą tarp pro šalį plaukiančių lavonų tai "švaru"? O vaikščioti smirdančiomis nuo srutų šventos Indijos gatvėmis - tai dvasinga? O klausyti beraščio utelėto "Mokytojo" postringavimų apie gyvenimą - tai sielinga? O gal pigi "čolė" Indijoje ir yra tai, ko mums, išlepintiems vakarų civilizacijos, tik ir tetrūksta? O gal tie keli Dhammapados sakiniai nubraukia visa tai, ką per tuos pačius du tūkstančius metų sukūrė Vakarų žmogus: filosofija, dailė, muzika, architektūra, šokis, literatūra? Tai tokie mes vargšai? Nieko neturime, kad reikia bėgti rytuosna ir iš ten skolintis išminties? O gal Jūs svajojate apie "mokytojus", kurie prausiasi kartą į savaitę? Apie profesorius, kurie maudosi kartą į mėnesį? Apie dekanus, kurie nuo pat gimimo nėra matę vandens? Nes tai "šventa"? O kodėl "šventumas" privalo dvokti? O kodėl "šventumas" privalo būti alkanas? O kodėl šventumas be beraštiškumo negali egzistuoti? Prie ko čia cepelinai? Kuo jie nusikalto? Šaltibarščiai kenkia intelektui? Kumpis trukdo mąstymui? Pabandykit įsivaizduoti badaujančią Prancūziją. Kamiu, Sartras, Hugo - badauja. Rable, Mopasanas - neturi vyno taurės rytais. Robespjeras, Napoleonas keliasi rytais alkani. Tai išmintis, tai asketizmas...? Brahmanai. Šiknoje mačiau visą jų sušiktą mokslą. Tegu pirmiausia pasirūpina savo dvesiančiais gentainiais. O aš, tris dienas pailsėjęs prie saulėtos jūros, jaučiuosi puikiai. Netgi puikiau, nei savo išmatas ėdantis brahmanas. Man gera. Ir tiek.

8921. varna (rytais)2003-11-16 11:24
O aušros čia griauna. Be jokios priežasties rytinio džiaugsmo kupina saulė vožia atsivedėjusi pro dulkėtą langą. Kaip amžiną kraitį ji atsibogina su savimi tankius kaip ilgesys karšto dusinančio oro gūsius. Lipnios blakstienos, pavydžiai naktį saugojusios savo meilužius vyzdžius, sprunka aukštyn. Karšto oro glėbys dusina. Bandai išsivaduoti iš troškulį keliančių glamonių, bet veltui. Pirštai išdavikai atitolsta vienas nuo kito napasakę sudie. Norisi sudegti... Pavirsti pelenu... Žinai, Saulės žaizdras toks žavus... O tada vanduo... Jausmai ir kūnas susirenka draugėn. Iki sekančios ardančios aušros.

8922. p.s. varna2003-11-16 11:29
O kūną aš myliu. Jis tikrai nenusipelnė skriaudos. Nieko blogo nei man, nei Jums, jis nepadarė. Tai kodėl reikia ji niekinti? Kodėl privalu, pagal "brahmėšliadas" tyčiotis iš jo? Jis jus išdavė? jis jus paniekino? Jis kada nors skundėsi Jums? Tai ko Jūs pisate protą sau ir kitiems? Mėgaukites tuo, ką turite. Ir tuo, ką turėsite. Tegyvuoja cepelinai.

8923. Varnai2003-11-16 11:31
Papasakok daugiau! Kur tu gyveni?

8925. ebola2003-11-16 11:50
cepelinai yra gerai. Ypac su spirgiais. Ir grietine. Vakare, po ilgos darbo dienos laukuose, kada zinai, kad krisi i lova kaip nusautas. Kada kunas dirba, jie labai gerai. Kada viskas savo vietose: seima tvarkoj, darbas pakenciamas, rytai ne per daug pachmielingi, cepelinai visuomet ras savo paskirti. O kuomet dirbi nedarba, o laizai siknas, paskui velkasi 25 metu paskola bankui, boba nenori sedeti namuose, todel dirba, suesdama vazelino uz visa alga, esi priklausomas nuo alkoholio, pypkes, gyvenimas tera sleikstus itampu kaleidoskopas, cepelinai virsta i eilini suda, kuri privaloma susikisti kaip nors i save, nes antraip jausi pilve toki nemalonu jausma. Alki atseit, nors nelabai zinai ka jis reiskia. Kuo tada cepelinai skiriasi nuo burgerio? Juos kazkodel labiau gaila palikt nesuvalgytus... ir tiek.

8926. 8923 nuo varnos2003-11-16 12:48
Kur gyvenu? Gyvenu ten, kur myliu. O myliu ten, kur esu.

8934. Ebolai nuo varnos2003-11-16 13:56
Klausyk, Ebola, klevai nuostabūs nepriklausomai nuo paskolų. Saulė leidžiasi dieviškon jūron ir neprašo pasiaiškinimų. Vėjas glosto veidą nežiūrėdamas į veidrodį. Ko Tu nori? Ko? Skanesnės dešros? Žalesnio dolerio? Kvaily. Prašyk ilgesnės aušros. Prašyk raudonesnės laidos. Prašyk aukštesnių debesų, mėlynesnio dangaus. Vanduo nepakankamai šlapias? Sausra nepakankamai troški? Kelias per trumpas?

8936. varna (sucamusėjusi)2003-11-16 14:05
Sesuo man atsiuntė E-mailu ištrauką: "Valstietis,abejingai išklausęs maldą, išspaudusią ašaras visiems klausytojams. Žmonėms, kurie apkaltino jį nejautrumu, jis paaiškino esąs iš kitos parapijos." Albert Camus.

8948. ebola2003-11-16 15:25
man viskas gerai ko cia blusti? as labai laimingas zmogus.Ir paskolos neturiu.O kad kvailys, tai teisybe, negaliu gincytis.

8950. ebola2003-11-16 15:31
varna, tu is pajurio? tik nepradek vel myliu nemyliu.Geriau isvis neatsakyk...dieviska jura....senokai musu peklos taip niekas nevadino...

9203. Arle piktai varnai2003-11-19 09:48
Varna, nesiusk. Jaučiu būtinybę atsiliepti, kadangi aš reiškiau nepasitenkinimą kalbomis apie cepelinus. Aš asmeniškai neaukštinu brahmanizmo kultūros, bet manau, kad kai žmogus sotus, per daug sotus, jis aptingsta ir aptaukėja savo sotume. Jam yra labai patogu, šilta ir gera. Ir tingu. Jis judina savo smegenis tiek, kad užsitikrintų savo materialinį ir kitokį sotumą, bet paskui tiek į jį "įsijaučia", kad cepelinai su barščiais tampa žymiai svarbiau už sielos rūpesčius. Mačiau tokių žmonių - apsivalgiusių, ir toliau be saiko ryjančių, vartotojų, o ne mąstytojų, ne ieškotojų ar siekiančiųjų gilesnio savęs pažinimo.

9259. Arlei nuo sočios varnos2003-11-19 23:49
Tu kalbi dabar apie saiką. Ir aš kalbėjau apie saiką. Todėl ir pasiūliau PORĄ cepelinų alkstantiems rytų šviesos išpažinėjams. O siela nesirūpina ne tik "persisotinantys". Galgi atvirkščiai - juk alkanas žymiai daugiau galvoja apie maistą nei apsirijelis. (o piktas buvau todėl, kad buvau alkanas) :)

9277. ebola2003-11-20 11:48
ne apie saika arle cia.bent man taip neatrodo.

9292. Arle2003-11-20 15:49
Įdomu. Komentarų komentarai :) Aš dabar esu sotaus organizmo spąstuose ir deja neįveikiu tos sotumo negalios :)

9322. ebola2003-11-20 21:21
Nieko naujo.Nei komentaru komentarai nei sotumo negalia.

9353. Arle ebolai2003-11-21 13:58
Už naujienas reikia mokėti :)

10309. WWW.BABA@TAKAS.LT :-) 2003-12-12 11:38
NA KĄ AŠ ŽINAU?TAIP JAU YRA...MALADIEC...M...M..MM.. AM.NORIU../

23339. as2004-10-19 22:54
O rytu filosofija, matau, visai pamirsot!!!

38711. austeja :-) 2005-08-04 21:17
matot kiekvienas tiki vis kitkuo.pavyzdziui as tikiu, jog yra daug gyvenimo lygiu ir mes kiekvienas turime patirties, todel nemanau, kad mes- vakarieciai esame kazkokie pavirsutiniski!

38713. austėjai2005-08-04 21:29
ką turi galvoje, sakydama, daug gyvenimo lygių? Reinkarnacijas ar ką kitką?

39720. austėjai2005-08-16 15:18
Kopėčiomis dangun neužkopsi. Nešulio visam gyvenimui nesusikrausi. Štai tau ir tavosos pakopos. Štai tau ir tavasis gylis.

40569. Dovile :-( 2005-08-25 12:43
Manau viskas issakyta labai ziauriai, man asmeniskai nepatiko

152657. ausra :-) 2009-03-03 17:35
mintys tai getules

Rodoma versija 180 iš 204 
13:26:23 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba