ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-06-19 nr. 705

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Keturi epizodai iš protagonisto gyvenimo (74) • LIBERTAS KLIMKA. Joninės jau laisvos! (9) • SUSAN SONTAG. Ką mes padarėme? (35) • AUGUSTINAS DAINYS. Nakties regėjimai (3) • Sonata Žalneravičiūtė kalbasi su DARIUMI GERASIMAVIČIUMI. Dantų skulptūros, arba Tirpstanti dimensija (5) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (12) • RENATA DUBINSKAITĖ. Kaži ko belaukiant... (1) • FRIEDRICH G. PAFF. Burtininkas (1) • JUSTINAS KUBILIUS. Pabaigos pažadas (2) • LAIMANTAS JONUŠYS. Istorinė tikrovė – absurdiškesnė už fikciją (15) • G. K. CHESTERTON. Mistikos paslaptis (4) • RIMANTAS BALSYS. Joninės, Kupolės, Rasos? (10) • TARPTAUTINĖ KONFERENCIJAREGIMANTAS KAŠKAUSKAS. Keturios pasakos (8) • JONAS ŽEMKALNIS (8) • laiškai (43) •

Keturi epizodai iš protagonisto gyvenimo

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Pionierius. 1964
Antanas Sutkus

Vytautui Skripkai

Pirmas epizodas.

Jis tarnauja Dievui ir šėtonui

Sekmadieniais protagonistas medinėje kaimo bažnytėlėje patarnauja mišias laikančiam kunigui: perneša mišiolą iš vienos altoriaus pusės į kitą ir kai reikia paskambina varpeliu. Ne viskas jam čia patinka, tačiau kai kas – labai. Pavyzdžiui, raudonoji kapa, kuria kunigas apsisiaučia per iškilmingas pamaldas. Protagonistas žino, kad raudona spalva reiškia kankinių kraują. Bet ji tokia graži, toji spalva ir toji kapa, kad jis būdamas vaikas ir džiūgauja kaip vaikas, jog buvo kankiniai. Dar jam labai patinka tabernakulis – toks auksinis apvalus būstelis, kuriame laikoma monstrancija su ostija. Jį kunigas ilgesniam laikui atsuka į žmones taip pat tik ypatingomis progomis. O paskui nusuka, ir jo vietoje atsiranda blukia mėlyna spalva išdažyta niša, kurioje stovi rudas kryžius. Auksinis būstelis dingsta altoriaus anapus. Tačiau kai jis yra šiapus, malonu šildyti žvilgsnį jo aukse ir net leisti rastis plonutei it siūliukas minčiai: jei taip įsikūrus jame...

Bet šiokiadieniais protagonistas tarnauja šėtonui. Mat jis lanko trečią ar ketvirtą klasę medinėje kaimo mokykloje. O ten neseniai buvo įsteigta pionierių organizacija. Jauna, tik šiais metais į medinę mokyklą paskirta mokytoja pasiūlė jam tapti pionieriumi ir būrio vadu. Ir davė raudoną šilkinį kaklaryšį, žibantį kukliau už kapą, bet vis dėlto... Be to, iš jos kalbų aiškėjo, kad ir ši raudona susijusi su kankiniais. Kai kurie jų, beje, buvo pionieriai. Todėl protagonistas tapo ir pionieriumi, ir būrio vadu.

Tačiau šito nieku gyvu negalima pasakyti nei tėvams, nei kaimynams. Todėl protagonistas raudoną šilkinį kaklaryšį užsiriša tik pasiekęs mokyklos teritoriją, tiksliau – jos kiemo pakraštyje esančioje išvietėje, stovinčioje kaip tik prie tako, atvedančio jįjį čia iš namų. Ir tampa pionieriumi ir būrio vadu. O namuose tą gražiąją skepetaitę laiko paslėpęs veršenikės dugne. Tiesa, kartais šmėsteli galvoje, kad saugiausia būtų kaklaryšį pasidėti tabernakulyje. Bet supranta, kad tai – neįgyvendinama.

Protagonisto galvelėje šilkiniais plaukučiais, nelyg kokiame lizduke, jau padėti du kiaušinėliai – vienas Dievo ir vienas šėtono. Jie panašūs: abu labai gražios melsvos spalvos ir abu – tobulos formos. Gal dėl to protagonistui kartais tampa kiek neramu. Tačiau drauge kažkas jį ir guodžia. Matyt, tai, kad jis, pats to nenutuokdamas, jau dalyvauja pasaulio grožyje.

Antras epizodas.

Protagonistas atlieka pirmąjį lytinį aktą

Jis su savo klasės draugu Algimantu N. šlaistosi po Kauno geležinkelio stotį. Jiedviem po septyniolika. Juodu yra išgėrę "Šartrezo", pirkto už nelegaliai gautus pinigus. Jau netoli pusiaunaktis, tačiau patrauklesnės vietos už geležinkelio stotį juodu Kaune neturi. Žvilgčioja į moteris. Protagonistas pastebi, kaip jam iš prieblandos pamerkia labai raudonburnė silfidė. Kai jis prieina, ji klausia: "Nori užsipjaut, berniukas?" Kadangi jis labai nori, tai skubiai atsako, kad taip. Tuomet ji paprašo nupirkti bufete saldainių dėžutę, jos žodžiais, sesutei ir pasiūlo vykti su ja į Aukštuosius Šančius. Juodu eina per bėgius, lenda pro stovinčio prekinio traukinio apačią, tuomet kyla į kalną.

Pasiekus kažkokius aukšta lentine tvora aptvertus namus ji, matyt, perpratusi protagonisto nebrandumą, staiga sako: "Toliau neisim, berniukas. Jeigu nori, tai čia, stovėdami". Kadangi jis labai nori, tai nuolankiai sutinka. Ji atsistoja nugara į tvorą ir viena ranka pasikelia sijoną, o kitoje laiko iškėlusi saldainių dėžutę. Kur dingo jos kelnaitės, protagonistas negalėtų pasakyti ir šiandien. Jis pradeda mėginti skverbtis į savo svajonių ertmę, tačiau jam labai trukdo šiurkštūs ir susivėlę plaukai, į kuriuos jis tučtuojau susižeidžia. "Ko ten vazojiesi?" – sako ji. Pagaliau jis šiaip taip atsiduria ertmėje ir dar labiau susižeidžia. Viskas baigiasi labai greitai, bet protagonistas vis dėlto girdi, kaip kartoninėje dėžutėje kelis kartus subarška saldainiai. Vadinasi, jis mato situaciją ne tik iš vidaus, bet ir šiek tiek iš išorės. Jis ją mato, taip sakant, nesuinteresuotai. Nors dar nežino, kad šis psichinis judesys – kai ką nors labai suinteresuotai veikdamas drauge matai tą veiksmą ir tarsi iš šalies, t. y. be praktinio intereso – yra pagrindinė estetinio suvokimo sąlyga.

Tą vakarą jis grįžta namo šiek tiek susikruvinęs. Ir visam gyvenimui įsidėmėjęs negeruosius silfidės plaukus. O gerųjų neprisimindamas absoliučiai.

Trečias epizodas.

Jie apimti siekio pralaužti sieną tarp savęs ir žmonių bei pažiūrėti, kas bus

Naktis. Gatvė. Vaistinė. Žibintas. Ne žiema, bet tikrai ir ne vasara. Dvylikta valanda vakaro. Protagonistas ir jo draugas Vytautas S. nusiteikę ryžtingai: reikia pagaliau pralaužti sieną, esančią tarp jų ir kitų žmonių, bei pažiūrėti, kas bus. Tarp jųdviejų jokios sienos nėra. Tačiau tarp jų ir kitų žmonių – ir dar kokia. Toks įspūdis, kad nepralaužiama. Tačiau šį vakarą juodu vis dėlto bandys. Algirdo ir Partizanų sankryžoje. Taisyklės paprastos ir griežtos: vienas stovi šešėlyje, kitas – šviesoje; atėjusiam į sankryžą piliečiui iš visų jėgų kumščiu smogiama į patį veidą; senelių, moterų ir vaikų neliesti; po smūgio elgtis pagal aplinkybes.

Šviesoje stovi pakaitomis – tai vienas, tai kitas. Šešėlyje – taip pat. Abu griežtai laikosi taisyklių: smūgiuoja tik dešine ranka. Piliečiai elgiasi labai vienodai: nepaisant amžiaus (nuo trisdešimties iki šešiasdešimties), ūgio (nuo metro penkiasdešimties iki metro aštuoniasdešimties) ir svorio (nuo šešiasdešimties iki aštuoniasdešimties), beveik visi pusbalsiu suvapa: "Chuliganai!"; "Kaip jums negėda!"; "Pašauksiu miliciją!" ir spėriai dingsta iš sankryžos. Drąsiausias pasirodo besąs toks berniokėlis: surinka "Pyzdos!" ir pabėga. Siena lieka nepralaužta ir nieko nebūna.

Pagaminę apie dvidešimt kankinių protagonistas su savo bičiuliu Vytautu S. liūdni grįžta į samdomą kambarėlį. Gatvės žibinto šviesoje ant protagonisto krumplių suraudonuoja kažkieno kraujas. "Tik susikruvinau, kurva", – sako jis. "Äī ńāčäąķü’, äšóć ģīé, äī ńāčäąķü’, / Ģčėūé ģīé, ņū ó ģåķ’ ā ćšóäč", – kažkodėl ima deklamuoti Jeseniną Vytautas S.

Sugrįžę nedegdami šviesos pastovi prie lango. Gatvėje, aišku, nematyti jokio Jesenino. Gatvėje – tik Blokas. Tik naktis, gatvė, vaistinė, žibintas.

Vienam jų reikia studijuoti šiuodu poetu pagal universiteto programą. Bet juodu nuvokia, kad mielai studijuotų Bloką su Jeseninu ir be jos.

Ketvirtas epizodas.

Protagonistui paaiškėja, kad žvaigždės yra arčiau nei žmonės

Jis dalyvauja vakarėlyje žinomo dailininko dirbtuvėje. Įžūliai reiškia savo nuomonę, postringaudamas beveik be perstojo (ir vis apie meną, vis apie meną), ir begėdiškai šokdina taip pat tame pačiame vakarėlyje dalyvaujančio garbingo svečio žmoną. Jaučia, kad tikro kontakto tarp jo ir kitų nėra, bet elgiasi taip, lyg tas kontaktas būtų kuo glaudžiausias. Be to, yra vaišinamas konjaku, kurį geria labai noriai. Taip pat labai noriai užsigeria tą konjaką pirmą kartą gyvenime ragaujama kokakola. Girtėdamas jaučia, kaip siena tarp jo ir kitų svečių bei šeimininkų, išlikdama perregima, vis storėja. Po kurio laiko išeina, niekieno labai neprašomas pasilikti.

Apačioje, kieme, pasilenkia ir pradeda vemti. Vemia ypatingu, dar neišbandytu (nors yra vėmęs begalę kartų; jam juk jau trisdešimt keleri) būdu: kad pravimtų, susikiša du pirštus į burną ir paliečia jais liežuvėlį (tai įprastas judesys); bet pradėjęs vemti neturi jėgų ištraukti pirštų iš burnos, ir konjaku bei kokakola su skrandžio sultimis atsiduodanti tyrė teka jo nuoga įdegusia ranka žemyn.

Paskui prisėda ant plačios palangės rūpintojėlio poza. Taip jam berymant, pradeda skirstytis dirbtuvės svečiai. Jie praeina, jo įtartinai nepastebėdami. Paskutinis išeina žinomas dailininkas su savo maža dukrele. Ši, pamačiusi protagonistą, ima timpčioti tėtį už rankos, sakydama: "Tėti, tėti, ten mūsų svečias sėdi". Bet žinomas dailininkas stipriau trūkteli ją už jos rankytės ir, taręs: "Neišsigalvok", nusiveda.

Kiek atsitokėjęs ir apsišluostęs, protagonistas lėtu žingsniu eina įstrižai Lenino aikštę. Joje žydinčios raudonos rožės jam primena įvairių kankinių kraują. Be to, jis pastebi, kad Iljičiaus ranka rodo ne tik į tolį, bet ir šiek tiek aukštyn. Tačiau žiūrėti aukštyn protagonistas nesiryžta: jis eina nudūręs akis į rausvą Lenino aikštės žemę. Vis dėlto, išėjęs iš šviesos zonos, nesusilaiko ir žvilgteli į viršų. Mato auksu spindinčias žvaigždes. Jų daug daug. Protagonistui pasivaidena, kad tarp jo ir žvaigždžių – jokios sienos. Ir todėl jos yra arčiau jo negu žmonės. Dar šiek tiek vėmaluotomis lūpomis jis ima deklamuoti Vincą Mykolaitį-Putiną: "O žvaigždės žvaigždės! didelės ir mažos / Taip spindi, net graudu, Dievuli mano".

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


18489. gerbeja :-) 2004-06-21 11:03
Labai patiko. Andriuskeviciaus straipsniai visada nepakartojami. Daugiau tokiu laukiame :))

18499. varna2004-06-21 15:54
Man šitie epizodai sukėlė šleikštulį, nežiūrint to, kad autorius "apdairiai" kiekvieną iš jų bando pabaigti pseudodvasinių "pakylėjimu". Panašu, kad ir jis pats nesižavi savo išgyvenimais, todėl po kiekvieno pasako "atsiprašau". Naivu ir vaikiška.

18500. alik2004-06-21 16:31
visai kaip pas mumis vissus buva pas vienus sanciuose pas kitus-vileikoj :)

18502. ebola2004-06-21 17:03
"Atsiduoda" tikru gyvenimu.Visai nieko.

18505. xxx2004-06-21 17:53
Nuostabu! kuo toliau, tuo geriau. Tiesiog neitiketina, Alfa!

18506. ir toliau2004-06-21 18:39
Kuo toliau, tuo labiau "biezknyžniee", tuo - tobuliau. Linkiu ir toliau... rašant girdėti saldainių barkštelėjimus kartoninėje dėžutėje. Praradus tą girdėjimą, neįmanoma tampa estetinė klausa. Tiksliau - estetinė klausa tada tampa neįtaigi.

18507. po palme2004-06-21 19:00
Andriuskeviciui tris kart valio. Perkosta per save. Gyva sviesele.

18511. negailestingas kritikas2004-06-21 20:03
Taip, kiek primena A. Dantės 9 pragaro ratus. Manau reikia keisti stilių, nes matoma ryški post-dekadansinė įtaka.

18520. vot2004-06-22 00:48
varna gavo sexo matyt, nes jau nepuola (su jonusizmu pries paxizma (sorry prunskienizma)) kitaip mananciu, o bando pabeges nuo komunistu mastyti. Vadinasi antipaxoidizmas yra pagydomas.

18522. Pujkioji2004-06-22 01:25
blogai ne todel, kad neskanu, o todel, kad nevalgoma

18527. po palme2004-06-22 02:20
Kas turima omenyje, paminint "post-dekadansine itaka"?

18535. zetas2004-06-22 09:06
jus man paaishkinkit apie ka andriushkevichius rashe. kas tas lipimas i shanchiu kalna. kas tai. merginos . plaukai. vemimas. gal jo asmenines patirtys

18538. ebola :-) 2004-06-22 09:31
Jis raso apie gyvenima...o ne apie koki kvaila filmuka...

18539. :) :-) 2004-06-22 09:43
Alfonsas gerai pavarė. malonu skaityti. bravo.

18540. negailestingas kritikas2004-06-22 09:49
Post-dekadansas yra atsinaujunusi meno kryptis (su ryškia degradacinė tendencija), labiau pastebima literatūroje ir vaizduojamojoje dailėje.

18543. eglegle2004-06-22 10:44
Šiek tiek primena "Storą sąsiuvinį".

18544. įžvalgos2004-06-22 11:48
"Daug detalių turi krevečių kojos, tačiau nesiruošiu smulkiai piešti visų šių dalykėlių". "Aš tapiau ir rašiau tiek daug,\ Mano sulaužyti, sutrinti teptukai sudarė piliakalnį.\ Tačiau ką tai davė pasauliui?\ O, mano teptukai! Mano teptukai!\ Aš sutikčiau pasidalinti jūsų likimu". "Menas yra tarp panašumo ir nepanašumo. Tai kas pernelyg panašu - vulgaru. Jei nepanašu - melas". "Joks menininkas neturi būti nei savo paties belaisviu, nei belaisviu kokios nors manieros, nei belaisviu savo šlovės ar sekmės". Ci Bai-ši

18545. slogutis :-) 2004-06-22 12:18
O ką reiškia `protagonistas`?

18547. to slogutis2004-06-22 12:24
Protagonistas tai tas pats kaip prostitutė, tik vyras.

18548. slogučiui2004-06-22 14:51
Protagonistas gali reikšti "šalininkas, kovotojas" arba "pagrindinis veikėjas".

18549. eglegle2004-06-22 15:03
slogutis slogučiui slogutis :)

18550. :)2004-06-22 15:05
sloguojantis slogutis sveikam slogučiui

18551. nepasirašęs2004-06-22 15:13
Ataidi varinių cimbolų skardenimas.

18552. irgi slogučiui2004-06-22 15:21
Ar nesakiau, sloguti, kad protagonistas yra prostitutė, tik vyr. giminės? Šalininkas, kovotojas. Na save pardavinėjantis. Ar filosofas dėl ko nors gali kovoti? Never!

18553. :)2004-06-22 16:02
Varinės triūbos pritaria variniams cimbolams.

18554. slogutis: ne į temą (?)2004-06-22 16:48
Senatvėj reikia labai nedaug, bet to nedaug labai reikia.

Todėl,

jei nenori pasenti - pasikark jaunas.

18562. Gango smiltis2004-06-22 18:31
Nebrendilos užrašai. Eksbicionalistinis savęs tiražavimas. Noras būti, neįvertinus mastelio.

18564. draugas2004-06-22 18:53
nu,alfonsai,sancius/aukstuosius/tai gerai prisimeni....lyg vakar butu

18565. po palme2004-06-22 19:02
Gal kam ir geriau pasidaro, kai ispraudzia kazkieno kito kurini i kokia nors forma(post dekadensas su ryskia degradacine tendencija). Turbut saugiau jautiesi ivardines, nebekelia siaubo, kad salia kazkas nevaldomo: kazkas paprasciausiai pasidalino visa savo esatim. Formos atitraukia nuo realybes,nujausmina ir nuasmenina. Taip paprastai daroma, kai norima atimti is kurinio ir kurejo jo jega.

18569. slogučiui nuo varnos2004-06-22 21:34
Protagonistas - graikų teatre svarbiausio vaidmens atlikėjas. Tai dar viena priežastis, dėl kurios man šita ekshibicionistinė rašliava nepatiko.

18575. motera2004-06-23 09:13
netikiu, kad protagonistas aa tuomet užsipjovė.

18577. slogutis :-) 2004-06-23 11:16
Na, man užkliuvo tik pavadinimai. Šiek tiek pretenzingi. Šiaip tekstas dvelkia bliumišku nostalgišku kvapu; tai tarsi aukštojo romano stiliaus likučiai, ataidėjimai. Kelia kokią tai seniokiško splyno nuotaiką. Daugiau aš kaip tokių dalykų nežinovas negaliu pasakyti...

18580. ***2004-06-23 13:20
manau tema išsemta

18590. pacientas2004-06-23 17:11
tekstų darymas iš nepatirtes yra rizikingas reikalas. ką tik skambijau in kauną kursiokui: ar acimeni kaip kitados (1980) užvertėm lochą. Acimena viską.O interpretuojantis atrodo šaunus, bet tik sau, jo tekstas yra nepadengtas įvykiu. Tai labai lengva atskirti.

18594. po palme2004-06-23 19:41
Cia paciente, tu kaip su pirstu i aki. Nepatirtinius tekstus is kart atskirsi. Tokie daznai suzadina tik nepatirtines diskusijas ir panasus i sudmales.

18596. Kinikas2004-06-23 21:27
"Patirtiniai tekstai" -- naujieji partiniai tekstai, taip?

18598. "Things to do" ("as neturiu prisiminimu")2004-06-23 21:52
Gatves baletas: Apsivilkti raudona megztini, apsilenkti katedros aiksteje su A.A., aplankyti Vaivoje G Beresneviciu, paziureti i maza berniuka-Varna- vaziuojanti senamiestyje autobusu, pamatyti jauna Sigita Parulski poeta...

18599. Ooo2004-06-23 23:02
O kad taip paveiksliuku butu galima pazerti i komentarus, galetume sau piktografiskai susisnekteleti.

18600. to Ooo2004-06-23 23:59
Manau, kad tokia žiauroka reakcija, yra pasąmoninis liaudies pasipriešinimas, matant šalia ir sakralius ir labai materialius dalykus. Labai gaila, autorius yra geras žmogus.

18601. ->186002004-06-24 02:11
Galvojau apie raudona megztini ir jauna SP...

18617. * * *2004-06-24 12:16
Noriu pasakyti, kad A. Andriuškevičius yra labai talentingas menininkas. Man jo ankstenė kūryba ir pasisakymai labiau patiko. Gaila, kad dabar daug gerų kūrėjų pasiduoda naujoms madoms.

18618. varna ( apie sakraliai materialius dalykus )2004-06-24 12:17
Sustoju. Ji pasilenkusi vangiai pažvelgia pro langą ir nusprendžia sėsti į priekinę sėdynę – pasirodau jai "saugus". Vairuoju tylėdamas. Ji garsiai kramto gumą. Čepsi. Nejučia metu žvilgsnį į jos tamsaus gymio veidą ir paskui akys nevalingai nuslysta stangriu rudu kūnu. Prakaito lašelis nubėga smilkiniu ir nukrenta ant marškinių. "Ką?" – sukaupusi visą įžūlumą, paklausia. O po kelių minučių kiek švelniau: " Išleisi mane prie autobusų sustojimo ant kalno". Išleidžiu. Ant kalno. "Bai." – pasako prieš garsiai užtrenkdama duris. Ant galinės sėdynės guli Lego rinkiniai, kuriuos nupirkau vaikams. Važiuoju ir galvoju apie tai, ką daryčiau su ja lovoje. Rinktume Lego. Pagal instrukciją. Nes ir gyvenu pagal instrukciją. Prakeiktas karštis!

18621. varnai - kazys jonaitis (on že ir pacientas)2004-06-24 12:49
A man irgi taip buvo. ne to 3 ne to 7 kartus.

18624. * * *2004-06-24 13:55
Tikras literatūrinis dizainas.

18627. Varna, paciente, ooo ir kiti, užtenka sedėti prie kompo. Eikite pasivakščioti į kiemą !2004-06-24 15:07
---------

18633. araki :-) 2004-06-24 16:45
miela..

18634. varna2004-06-24 16:45
Mano kiemas - Europa. O kiemo chebra sėdi prie kompų. Sėdim, kol neišleis...

18644. -----------2004-06-24 17:30
Tai jau kompomanija

18645. Euromanija!2004-06-24 17:32
--------

18646. pacientas2004-06-24 18:24
Gėriau 3 dienas, o šindėj (taip taria žymus politikas mauzuronis) yra žiaurių galvojimų diena. Dingojasi, kad varna yra ebola, o ebola - yra varna. Sumautų žirmūnų komunalkėj, kur stringa internetas, nyksta potencija ir piktybiškai lyja, nelabai pabūsi dvasingu. Tataigi...

18648. rasa2004-06-24 19:10
Trys kart valio melyniesiems libelalieciams!

18649. Ooo2004-06-24 19:18
Atrodo technologai supakuos puslapį.

18650. varna2004-06-24 19:26
Nenorėčiau būti ebola.

18652. Ar jūs visi bedarbiai, ar molsleivių atostogos, kad visą dieną kiurksote prie kompo? Kaip jūms negėda!2004-06-24 20:32
-------

18653. ebola2004-06-24 21:11
Nenorėčiau būti besiskeričiojančia plunksnomis varna.

18654. ->186532004-06-24 21:19
Varna varnai akies nekerta.

18656. ebola2004-06-24 22:44
18653 komentaras yra lipa.As jo nerasiau.Ir aplamai, buti ebola yra visai nieko...:D

18666. Gerbiamas redaktoriau,2004-06-25 12:17
labai gėda prieš visą n.generacijos literatų kartą. Reikia kuo greičiau ištrinti šias visas sapaliones su A. Andriuškevičiaus knyga priešaky. Reikia padaryti tokį FTP, kad neliptų ant "bačkos" kas tik nori, o galėtų reikštis tik atrinkti nariai.

18667. klausimas2004-06-25 12:34
Kas tokia "n.generacija"?

18671. terminatorius2004-06-25 16:25
Mes naujoji literatų karta, o jūs ir liksit dvidešimtojo amžiaus udergraudentojais.

18675. varna2004-06-25 21:40
N. Degeneracija? Nepažįstu tokios. Matyt kokia naujokė. Ir iš karto kalbos apie "atrinktus narius"! Ką gi, neleis "ant" bačkos - gyvensime jose. O tada, N. Degeneracija, tik pabandyk man saulę užstoti!

18676. ooo to "Ooo"2004-06-25 21:43
Įdomu, kam jums prireikė mano nick`o? Tyčia susigalvojau tokį neišraiškingą, niekam nekeliantį pagundos ir nieko (na, beveik) nesakantį apie mano personą, bet, pasirodo, teks pakeisti kokiu nors išdavikiškesniu. yra ir kitas variantas: abu naudojamės tuo pačiu ir vaidiname dvi šizofreniko puseles!

18678. ->ooo nuo Oo.2004-06-25 21:56
Nezinau kaip Jums, gerbiamasis, bet man tai sie nick`ai labai skiriasi. Ir jokios pridetines shizofrenijos, vien tiktai maniakine paranoja atrisnoja, nurisnoja.

18679. ooo to Oo2004-06-25 22:28
OK, tada mus teskiria "o" kiekybinė apimtis!

18680. ohoho2004-06-25 22:32
Ar tik ne vienas autorius viską čia sukurpė?

18681. from to2004-06-25 22:40
Kaip gerai pasisildyti andriuskeviciaus sloves spinduliuose.

18682. modernios tvirtoves2004-06-25 22:52
andriushkevichiau - mokykis vaikeli___________________________ http://www.ore.lt/phorum/read.php?f=16&i=45868&t=45868

18688. ->186822004-06-26 09:43
Eik tu i Siuzanos puslapi, cia jau viskas beviltiska.

18692. Andriuškevičius2004-06-26 14:04
mokosi kaip andai kišdamas savo pypuką į tuos nesudrėkusius gaurus; kai išmoks, kai ką išdulkins. Internautikoj nieko naujo, nešvarūs, purvini, pikti.

18699. ->186922004-06-26 20:29
kokia poezija tokia ir proza

18704. 18692-am nuo varnos2004-06-26 22:39
Jei po saule nieko naujo, tai internautikoj juo labiau.

18707. varna ,2004-06-27 11:58
reikia pripažinti, kad tu žavi ir protinga. Pranokai net patį S. P.

18709. wow2004-06-28 05:20
Wow!!!!

Rodoma versija 179 iš 203 
13:25:23 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba