ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-01-20 nr. 829

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (67) • KERRY SHAWN KEYS. Laisvė (14) • MARIUS RAUBA. Avarija (11) • -js-. Sekmadienio postilėJONAS GRIGAS. Esame vieninteliai? (1) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II (1) • DANTE ALIGHIERI. Iš „Skaistyklos“ (15) • G. K. CHESTERTON. Dėkingumo filosofijaGIEDRĖ JANKEVIČIŪTĖ. Visas Repšys?RENATA ŠERELYTĖ. Mechaninė amžinybėJONAS LAUMYS-RAGANAUSKAS . Juokdarys lelijų darželyje Su liaudies menininku KAZIMIERU STRIAUPA kalbasi Juozas Šorys. Dovainių meistras (1) • ROBERTAS KUNDROTAS, ALGIMANTAS LYVA. Poetas. ĮkvėpimasLAIŠKAI (244) •

Turinys

[skaityti komentarus]


KERRY SHAWN KEYS. Laisvė
Vertė Laimantas Jonušys
    Bet tai buvo paskutinė diena suteikti laisvę jos likusiems daiktams. Tai truko jau tris savaites, ir ji triūsė išsijuosusi. Kopti devynis aukštus neveikiant liftui – nelengvas darbas bet kam. Liftas neveikė jau keletą metų, tad ji buvo pripratusi kopti du ar tris kartus per dieną. Bet nusileisti ir užkopti bent dvidešimt kartų per dieną! Dienos pradžioje ji dažnai tiesiog lėkte lėkdavo laiptais aukštyn žemyn – taip skubėjo kiekvienam daiktui suteikti laisvę. Buvo studijavusi sociologiją ir psichologiją, tad žinojo, kad pasaulyje viskam reikia individualaus dėmesio, todėl į kiemą nešdavo tik po vieną daiktą.

MARIUS RAUBA. Avarija

-js-. Sekmadienio postilė
    Jis – sprangi kasdienė duona. Nežinia, kiek reikia jos suvalgyti, rodos, visai be nieko, kad vieną sykį imtum giedoti jos dangišką saldumą, kaip yra pažadėta. Evangelistas Lukas ir jo garbingasis Teofilis perdavė tik pasakojimą, kurio tikrumą dūsaudami tikrins kiti. Arba stums viską žemyn nuo kalno, neatlaikę jo kartybės.

JONAS GRIGAS. Esame vieninteliai?
    Bet ar tai reiškia, kad kitose planetose gausu protingųjų būtybių ir technologiškai išsivysčiusių civilizacijų? Daugelis mano, kad jei atsiranda gyvybė, natūraliosios atrankos ir evoliucijos būdu išsivystys ir protingosios būtybės, panašios į mus, jos sukurs technologijas ir civilizacijas. Bet ar būtinai? Dar 1950 m. garsusis italų fizikas Enrico Fermi pirmasis suformulavo klausimą: jei nežemiškųjų gyvybių taip gausu visatoje, tai kur jos? Šis klausimas žinomas kaip Fermi paradoksas.

SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II
René Girard’as
    Prancūzų filosofas, paneigęs Rousseau mintį apie tai, kad barbariška žmonija iš pirmykščio chaoso išėjo dėl visuomeninės sutarties.
    Girard’as atkreipė dėmesį į tai, kad staigus santaikos įsiviešpatavimas gali būti paaiškintas tik ypatingų galybių įsikišimu.
    Atpirkimo ožio, t. y. būtybės, kuriai suverčiama visa kaltė, ieškojimas. Tai, kad jį paaukojus santarvė grįžta, esą yra patvirtinimas, kad ožys buvo kaltas. Nuostabus efektas paverčia jį antžmogiška būtybe, o po mirties jis įgyja dievišką atspalvį.
    Taigi šventumas (le sacré) turi smurto funkciją, o religija yra garantas, kad ši pirminė žmogžudystė, kuria paremta socialinė tvarka, bus nuolatos prisimenama.
    Tatai veikia ir Nukryžiuotojo atveju.
    (1978 metais išėjusi Girard’o knyga „Kas buvo paslėpta nuo pat pradžių...“)
    Skandalai neišvengiami, smurtas ir meilė kyla iš tų pačių šaknų. Kai socialinis konfliktas šalinamas iš visuomenės (pasaulio), atpirkimo ožys yra bendrabūvio atkūrimo pagrindas.
    Santarvė ateina tik po smurto akto.

DANTE ALIGHIERI. Iš „Skaistyklos“
Iš Dante Alighieri. La Divina Commedia. Purgatorio. Oscar Mondadori, 2005. Vertė Sigitas Geda

G. K. CHESTERTON. Dėkingumo filosofija
Iš: The Chesterton Review, Vol. XXVII,
No. 3, August 2001. Vertė Rūta Tumėnaitė.
Tekstas skaitytas „Mažosios studijos“ laidoje „Septintoji diena“, 2007.I.13
    Jums leidus, pamėginsiu parodyti, – pasakėčios ar sugretinimo būdu, – kaip galėtų iš tiesų atrodyti Kosmoso teismas. Pražilęs, skarmalais vilkintis žmogus apkaltinamas iš senyvo džentelmeno gatvėje pavogęs nosinę ir dabar yra tardomas teisėjo akivaizdoje. Tarkim, kad jis nuteisiamas. Ir tarkim, kad išgirdęs nuosprendį jis sugeba mandagiai ir nepriekaištingai argumentuodamas ištarti: „Tai buvo mano nosinė.“ Tokia yra Dievo arba Gamtos, arba kieno tik norite pozicija. Ir vėl tarkim, kad teisėjui ir Teismui iškilo šiokių tokių abejonių dėl tokio atsakymo. Žmogus sako, vis dar labai nuolankiai: „Tai buvo mano nosinė, aš pats ją sukūriau.“ „Sukūrėte, – paklaus teisėjas, – ir iš ko gi jūs ją sukūrėte?“ „Iš nieko“, – atsako kaltinamasis ir pamojuoja ranka. Staiga ore suplazdena šešios dešimtys nosinaičių, teisėjas krūpteli iš baimės ir veriančiu žvilgsniu pasižiūri į romų belaisvį; tačiau tęsia toliau: „Gal jūs ir sukūrėte šią nosinę (tegu ir kiek neįprastu būdu), ir iš dalies, žinoma, ji gali būti jūsų. Bet vis dėlto jūs atėmėte ją iš šio seno džentelmeno.“ Belaisvis tyliai sukosti ir atrodo sumišęs. „Faktas tas, – ištaria jis, – kad aš sukūriau ir šį seną džentelmeną.“ „Ką aš girdžiu jus sakant? – su nepermaldaujama ramybe klausia teisėjas. – Jūs sukūrėte ką?“ „Sukūriau senąjį džentelmeną, – atšauna kalinys. – Galiu sukurti ir dar šešiasdešimt jų, jei tik pageidaujate.“ Jis pamoja ranka. Vietoj vieno senyvo džentelmeno šalia ieškovo staiga atsiranda šešiasdešimt visiškai vienodų senyvų džentelmenų, išsirikiavusių vienoje eilėje ir iš pažiūros lygiai taip pat pasipiktinusių. Teisėjas pasitaria su tarnautoju ir prisiekusiųjų seniūnu; incidentui sunku tuojau pat rasti precedentą. Pagaliau teisėjas prabyla: „Panašu, kad jūs tikrai turite tam tikrų pretenzijų į ieškovą, nes sukūrėte jį iš tuščios erdvės šiek tiek neatsakingu būdu, tačiau paties Teismo įžeidinėjimas, jūsų elgesys mano atžvilgiu...“ „Aš tikrai labai labai atsiprašau, – rausdamas ištaria kaltinamasis. – Bet faktas tas, kad aš sukūriau ir jus. Ir tikrai labai tuo didžiuojuosi.“ „Sukūrėte mane?“ – nustemba teisėjas smarkiai įraudusiu veidu. Deja, belaisvis jau pamojavo ranka, ir štai jau atsirado šešiasdešimt kitų teisėjų, visi kaip vienas smarkiai įraudusiais veidais. Tada belaisvis, kuris sukūrė visus dalykus, prieina prie teisėjo, žili jo plaukai liepsnoja lyg sidabro karūna, ir pažvelgia žemyn į sukurtuosius dalykus.

GIEDRĖ JANKEVIČIŪTĖ. Visas Repšys?
Petras Repšys. V.: Kultūros barai, 2006. 360 p.
    Atvirai pasakius, laukti vertėjo. Tokį leidinį, koks pasirodė dabar, magėte maga paimti į rankas. Ryškiai mėlynas viršelio aplankas su Vilniaus universiteto freskos fragmentu gražus ir patrauklus. Akiai malonu, kad lankų popierius ne visai baltas, o grietinėlės spalvos; be to, jis lengvas, ir dėl to knyga ne per sunki, nors gana stora. Reprodukcijų daug, bet jos nesugrūstos, įdėta apsčiai dokumentinių nuotraukų, ypač iš herojaus jaunystės laikų. Beje, žiūrinėdamas tas nuotraukas niekaip nepasakysi, kad Repšio jaunystė sutapo su nykiais brežnevinio valdymo metais. Tą gūdumą aiškiai perteikia tik pirmoji reprodukcija – 1964 m. raižinys su Spalio revoliucijos šventei papuošta Šiaulių mėsos parduotuvės vitrina: kiauliena / svinina, jautiena / goviadina ir Lenino biustukas su šūkiu „Leninas visada su mumis“. O dokumentinės nuotraukos pateikia veiklos, pažinimo, bendravimo, meno kupiną gyvenimą, apie kurį byloja ir kūriniai – ornamentuose paskendusių įmantriai nupieštų figūrų pynės, ritualinių apeigų scenos, Lietuvos šviesuolių veidai, lietuviško ginklo pergalių ženklai; juose – ir sukilnintas istorijos, mito, pasakos paveikslas, ir nuolatinės, dažnai skausmingos, praeities ir dabarties sąlyčio paieškos, supintos su Repšio pastebėtais paradoksais, kurie jam pačiam ir jo kūriniams suteikia nepakartojamo žavesio. Sovietinėn realybėn priverčia sugrįžti tik viena kita užuomina kūrinių reprodukcijas lydinčiuose dailininko komentaruose.

RENATA ŠERELYTĖ. Mechaninė amžinybė
Jaroslavas Melnikas. Pasaulio pabaiga. Apsakymai ir apysakos. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. 221 p.
    J. Melniko knygoje kaip paradoksas skleidžiasi ir žmogaus žinojimo (pažinimo) laukas, jo ribos ir galimybės. Kokia beviltiška gali būti bedvasė technokratija ir vadinamosios „naujosios technologijos“. Galima sukurti žmogų („Vakar sukūriau žmogų. Iš nieko. Iš paprasčiausios žemės“; apsakymas „Neįmanoma sučiupti tikrojo dievo“, p. 27), galima jį numarinti ir atgaivinti, tačiau ar ši „kūryba“ atspindi tikslą?.. Pakartojama mechaninė kūrimo prasmė, bet kurgi yra dvasios įkvėpimas?.. Tikrasis atgaivinimas?.. „Ir aš negalėjau jo (iš žemės sukurto žmogaus – R. Š.) išleisti į pasaulį, nes jis nieko nežinojo“ (p. 27) – esmė čia ne ta, kad dirbtinis žmogus nežinojo, kaip reikia prisitaikyti ir gyventi. Jam buvo neaišku, kas yra jo istorija, metafizika, jo tėvas, motina, giminė, jo Dievas, kokių Dievo priesakų jam laikytis. Žinojimas, kaip valdyti gyvybę ir mirtį, nereiškia šių sąvokų nugalėjimo. Čia atsiveria bedugnė, gilioji žmogaus nežinia: išsivysčiusiame naujųjų technologijų pasaulyje viską galima paaiškinti, išskaidyti atomais, prikelti ir numarinti, bet kartu nieko nežinoti. Kodėl?.. Galbūt todėl, kad eliminuojama „stebuklo“ sąvoka. Jos paprasčiausiai nebelieka. Tikėjimo vietą užima žinojimas, išmintingo paklusnumo – neribota valdžia, meilės – fiziologija, tikslo – įpročiai.

JONAS LAUMYS-RAGANAUSKAS. Juokdarys lelijų darželyje
Ramūnas Kasparavičius. Visų gražiausia. Romanas, novelės. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006. 190 p.
    Kalvio ir gizelio darbo aprašymas, kalvės aplinka irgi vaizduojama kaip mitologinė erdvė, tik čia daugiau plyksčioja „Dekamerono“ žiežirbos nei nekaltų mergelių kurstoma šventoji ugnis. „Lachudrėlių“ antplūdžiai ir kalvio Dzebo (vos ne Dzeuso!..) santykiai su jomis primena anaiptol ne vaidilučių chorą ir krivio solo, o veikiau vieną iš tų Heraklio žygdarbių, apie kuriuos šnekama puse lūpų, o ir išvis svarstoma, ar verta tai vadinti žygdarbiais. Nes netgi Holivudas, epus ir mitus atrajojantis kaip sena karvė, apie tuos žygdarbius nieko nėra sukūręs, nors apie Lernos hidrą – siužetų nors vežimu vežk. Sakytum, situacija nelabai tinka ir lietuviškai „nacionalinei“ mitologijai – kalvis ne devyniaragiam briedžiui ragus kala, o tratinasi su laumėmis!.. Tai yra moterimis!.. O juokdarys gizelis spokso iš pašalės ir seilę varvina... Kas čia per tautinės dvasios demistifikavimas?.. Lietuvio kaip vieno iš Gibraltaro stulpų (supraskite – tvirto ir nepalaužiamo tipažo) suniekinimas?.. Ir apskritai – ar autorius turi kokį tikslą, rašydamas tokius kūrinius, ar neturi?.. Man regis, neturi, ir užtat jam labai smagu rašyti. Ir visa literatūros teorija jam šelmiškai šypsosi, užuot rimtai pamokslavusi, kaip reikia vynioti siužetą, užrišti jo mazgą, atmazgyti ir t. t., ir t. t. Todėl visiškai įtikinamas molinės patrankos (tokio, atrodo, visiškai nenaudingo, netgi absurdiško daikto!) sukūrimas: „Deus ex machina! Kam tam Dievui machina?.. Bet machina yra, ir jinai yra vertybė. Tokia bus ir patranka. Teatro rekvizitas. Mirakliui, dar neparašytam. Pagaliau – dėl orumo“ (p. 55). Ar čia galima su autoriumi ginčytis?.. Gal ir galima, bet vargu ar reikia. Juk tokiu „kūrimo“ dėsniu galima pagrįsti daugelį pasaulyje egzistuojančių (ir sukuriamų) dalykų. O mūsų, žmonių, „orumas“, paremtas tokio daikto kaip molinė patranka kūrimu, iš tiesų juokingas.

Dovainių meistras. Su liaudies menininku KAZIMIERU STRIAUPA kalbasi Juozas Šorys.
„Liaudies kultūra“, 2006, Nr. 3
    – O kaip Jūs sutarėt su bočeliu?
    – Sutariau, kai mažas buvau. Tik jis man grūšų neskynė... Buvo ruduo, ir bočelis atostogavo – pas mus pagyveno gal porą savaičių. Lauke darbavosi. Neprisimenu, ką darė. Ir buvo toks neaukštas, nesenas grūšas, šakos nulinkusios, noriu nusiskinti grūšą, bet nepasiekiu. Sakau: bočiau, tu man nuskink grūšą, toks jau pageltęs, atrodo, skanus bus... Sako: vakali, negaliu. Nuskink, prašau! Sako: ne mano tėra, negaliu skinti, vakali, kaip nori, taip. Buvo netoli žiogrinė tvora. Išsitraukiau žiogrį, plakiau plakiau juo grūšą, bet vis pro šalį, pro šalį... Lapus nudaužiu, bet vaisiui nepataikau. Jis manęs nesudraudė, kad nedaužyčiau medelio, bet ir grūšo neskynė. Įsiminiau tada jį. Už tokį jo elgesį dabar jį tarsi ir gerbiu. Ne nuodėmė būtų buvusi, jei vaikui būtų nuskynęs kokį vaisių, bet jis laikėsi savo: kas ne jo, to negali imti. Neskynė. Tu plak kiek nori tas šakas...

ROBERTAS KUNDROTAS, ALGIMANTAS LYVA. Poetas. Įkvėpimas
    Lygus stalas. Daiktai. Drebanti dešinė. Du trys prakaito lašai. Jokių minčių, jokio įkvėpimo. K. užsimerkė ir palietė nosį – pro pleistrą prasisunkė kraujas. Vardan savęs, šmėstelėjo drąsi mintis. Odekolonas čia pat. Nelaukęs nė sekundės ilgiau, K. atsuko buteliuką ir nurijo kelis koktaus skysčio gurkšnius. Iškart užėmė kvapą, į galvą trenkė pigaus spirito smarvė. K. supykdė. Jis nubloškė krėslą ir nulėkė į vonią. Krito ant unitazo, visa laimė, spėjo dangtį atkelti. Atpylė trumpai ir efektingai. Ištuštinęs skrandį pajuto palengvėjimą. Štai kokia sunki pradžia... Nusiplauti rankas, veidą. Laikas pasitikėti likimo žvaigžde.

________________________________
Mieli šatėniečiai!
Visuose Lietuvos paštuose priimama kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ prenumerata.
Metų prenumeratos kaina – 84 Lt, pusmečio – 42 Lt, ketvirčio – 21 Lt.
Mūsų indeksas 0109.
Prenumeruoti pigiau nei pirkti kioske. Be to, ir 2007 m. interneto svetainėje galėsite perskaityti tik
3 savaitraščio publikacijas.
Metų prenumerata į užsienį kainuoja 276 Lt, 80 eurų arba 100 JAV dolerių.
Užsisakyti galima per įgaliotus asmenis redakcijoje arba paštu atsiųsti čekį redakcijos adresu
VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“, Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius, Lithuania.
Primename, kad jau penktadienį apie 12.30 val. „Šiaurės Atėnus“ galima rasti trijuose Vilniaus
knygynuose: Pilies, Katedros, „Akademinė knyga“.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


73113. s2007-01-18 20:03
labai idomu

73116. kiskis p2007-01-18 20:12
taip erdvu, lakstyk tik skersai isilgai.

73135. snobas2007-01-18 22:22
Visiškai neaišku, ko prašyti, ko neprašyti. keistas meniu. recenzijos - vyraujanti rasė. gal pokalbį su liaudies ( tautos?) meistru Kazimieru?

73142. rudra2007-01-18 23:00
Siaubiakas - Kundrotas su Lyva. Matyt jau visai badas

73147. Papa Kumpis2007-01-18 23:23
Silpna. Galo pradžia. Taip?

73150. mie2007-01-18 23:26
nu jau tik ne liaudies meistra. ir dar sorys. apsaugok viespatie. betgi nieks neklaus. bet as ir neskaitysiu tuomet.

73160. ivs2007-01-19 01:07
Man prašom šituos (nes etiketės sudomino):
KERRY SHAWN KEYS. Laisvė
JONAS GRIGAS. Esame vieninteliai?
G. K. CHESTERTON. Dėkingumo filosofija

73180. ragana Kornelija 2007-01-19 16:11
nu nu, kažko man įtartinas JONAS LAUMYS-RAGANAUSKAS. kažką užuodžiu, nagi nagi, ar tik ne pažįstamas kvapas?

73181. ragana Kornelija 2007-01-19 16:13
šiaip tai niekas netraukia, bet vis tiek nusipirksiu. tą man į giminaičius akivaizdžiai besitaikantį apžiūrėsiu, o gal ir ką įdomaus rasiu - kas ten žino, ką tas Keysas ar Chestertonas rašo.

73225. ivs2007-01-20 05:08
Apsigalvojau. Nereikia "Laisvės". Vietoj jos duokite "Mechaninę amžinybę".

Jaroslavas Melnikas. Skambink man, kalbėk su manimi*

73229. kiskis p2007-01-20 09:29
o man duokite sureliu su balta kava. bendrai nereikia, eisiu pats pasiimsiu.

73233. snobas2007-01-20 11:37
Tik nereikia recenzijų. metuose ir L&M jos tebūnie. ten joms ir vieta, recenzijoms. duokite pokalbį su tautiniu meistru ir tuos du bepročius - kundrotą&lyvą.

73236. kiskis p2007-01-20 14:34
su tautiniu meistru? gal pabludote? tai jau geriau apie repsi. ot filologu mastysena.

73237. smurtas ir meile2007-01-20 14:35
Gerai cia Geda pastebėjo: "Skandalai neišvengiami, smurtas ir meilė kyla iš tų pačių šaknų". Todel jiįsuprantu ir nesmerkiu, kad Ursulei su peiliu bakstelejo. Tik bjauru, kad visur rašo, o šunys loja.

73245. Gėda2007-01-20 15:43
Poetas Sigitas Geda peiliu sužalojo savo dukrą. Kaip rašo portalas lrytas.lt, 26 metų Uršulė Gedaitė paguldyta į ligoninę, rašytojas atsidūrė areštinėje. Incidentas tarp tėvo ir dukros įvyko penktadienį apie 22 val. namuose sostinės Jauniaus gatvėje. Policija pranešimą apie sužeistą merginą gavo iš Vilniaus universitetinės Centro ligoninės 23 val. 45 min.

73256. ragana Kornelija 2007-01-20 20:43
o čia Geda blogai pastebėjo: "Dabartiniai laikai susiję su anapusybės neigimu, todėl poezija nemėgstama." gal tie dabartiniai laikai ir susiję su anapusybės neigimu. nors irgi paabejočiau. bet tik jau tai sieti su poezijos nemėgimu... ne ne, nesutinku. kada jau taip labai ta poezija buvo mėgstama? kiek žmonių skaitė Maironį ir Nėrį tada, kai šie rašė? o juk rašė kur kas labiau įkandamai negu šiuolaikiniai poetai (turint galvoj ne visiškus grafomanus). be to, šiuolikinėj poezijoj (kaip ir visame mene) daug destrukcijos. gal poezijos atmetimas kaip tik yra vidinės sveikatos ženklas - gal taip žmonės sako: "mes nenorim skaityti jūsų neurozių ir iškrypimų, tai mums svetima"?

73262. toto2007-01-21 02:36
"Santarvė ateina tik po smurto akto", - fenomenalu!
Žavu matyti gyvą amžininką, pramatantį savo ligos istoriją. Genialus ir Sigito atradimas: "smurtas ir meilė kyla iš tų pačių šaknų". - Ir tebūnie. Te bus genijaus valia įvykdyta iki pačių šaknų - laikas kontorą kelti į Rokiškį.

Ps. O aš, durnius, kol neperskaičiau laikraštėly, negalėjau patikėti, maniau vis, e-korektūros klaida, vaidenosi smarvė ateina tik po smurto akto.

73264. Onė2007-01-21 04:32
Ten Cieškaitė Sigito vietą jau senai užėmusi.

73271. amigo2007-01-21 12:02
Sigitai, stiprybes Jums. Aš su Jumis, juk visko pasitaiko. Neteiskite savęs griežtai. Kolegos ir visi, kas supranta, Jūsų nesmerkia. Praeis laikas, ir šunys pavargs loti, viskas pasimirš.

73299. to amigo2007-01-21 17:25
tikrai, visko pasitaiko, smeigi supykęs savo artimui peiliu, kas čia tokio. Ypač jei tas artimas gal ir kaltas buvo...nu kas čia tokio, jei ir nudurtum. Visko pasitaiko.

73301. rudra2007-01-21 18:48
Šeimos tragedija. Ir kiek peno maitvanagiams, baisu. Galiu tik giliai užjausti - abu. Viskas praeis, susigulės. Kad tik neliktų neapykantos.
Vieno nesuprantu. Neseniai reikėjo surasti ligoninėje iš tolimo kaimo atvežtą ligonį, pasižiūrėti, kaip jis (prašė nusenę artimieji, patys nepajėgiantys atvažiuoti), tai informacijos man niekas nesuteikė, teko pereiti galybę palatų, kol šiaip taip suradau. Šiuo atveju kažkas operatyviai paviešino - šitokia sensacija... Viskas parduodama, viskas perkama.
Stebina kai kurie komentarai, tikriausiai rašyti žmonių, laikančių save intelektualais.

73308. ragana Kornelija 2007-01-21 20:09
rudra, tai juk tikriausiai įstatymu vadovaudamiesi medikai informacijos tau neteikė. dar viena kita šio įstatymo redakcija - ir neturėsi teisės žinoti apie ligoninėj gulinčio savo tėvo ar motinos sveikatą. viskas - kad žmonėms būtų geriau: pakeisim sąžinę įstatymais (anot nemo) ir gyvensim gerai, kaip ir nusipelnėm :)) :))

73314. ivs2007-01-21 20:30
O pas mus žada priimti įstatymą, kad vaikams iki (sic!) ketverių metų negalima pliaukštelėti. Nei per sėdynę, nei per ranką. Net jei jis tiesia rankutę į lipesną. Ir jeigu jo, tarkim, penkerių metu brolis/sesė ar jis pats pasiskųs vaikų teisių tarnybai, tai kad ir vienas auginantis vaiką tėvas/mama bus įkištas į kaliuzę nuo 30 parų iki metų. Ir tada vaikas galės ką nori daryti. Nebaudžiamas. Iki keturių metų. Kodėl iki keturių? Kodėl ne visą gyvenimą?

73316. ivs2007-01-21 20:39
O kai mano aštuoniolikmetė dukra pastrigo orouostuose, buvo kaitaliojami reisai ir aš nežinojau nei kada, nei kuriam oro uoste turėsiu pasitikti, informacijoje man buvo atrėžta, kad aš neturiu teisės žinoti, kur skraido mano pilnametė dukra. The law does not authorize you! - man buvo griežtai pasakyta.

73317. rudra > RK2007-01-21 20:52
Aš suprantu, kad įstatymu, ir neprikišu niekam, tačiau šios istorijos atveju žurnalistai kažkaip labai jau greitai sužinojo.

73321. mie - rudrai2007-01-21 20:59
tai ne zurnalistai, tai zurnaliugos. dveselienos medziotojai.

73323. ragana Kornelija 2007-01-21 21:04
nu. Amerikoj jau dabar gerai gyvena. ir sąžinės turbūt nebereikia, ar taip, ivs?

73324. Jis2007-01-21 21:05
Ta panelė su chebryte sumanė tėvą iš namų išpravodyt. Kaip tarė, taip ir padarė. Jaunimo planas vykdomas nuosekliai. Laukime tolesnių įvykių. Štai kaip reikia pasimokyti užsienyje gatvės gyvenimo, pabūti palydove, paauklėti turtingų tėvų vaikų, kad suprastum, kaip grįžus su savuoju susidoroti. Sigitas jautrus, jam sunku bus visa ištverti. Gedaitė tai žino. Ji nori tėvą padaryti nepakaltinamu. Žiauri, šalta ir rafinuota akcija.

73328. ivs2007-01-21 21:16
Kaip nebūtų parodoksalu ar keista, bet sąžine paremti daugybė santykių, sandorių. Sakykime, kai paduodi kredito kortelę padavėjui. Jis ją nusineša kažikur ir parneša po kiek laiko. Ir nepasinaudoja, nors visus numerius gali nusirašyti. Dabar parduotuvėse jau atsirado (senokai) self check out. Ateini - ir pats sau kasininkas. Pasirodo, pasitikėti sąžiningumu labiau apsimoka, nei samdyti šimtą kasininkų. Arba prekių grąžinimo polisai. Gali panešioti/panaudoti dieną kitą ir grąžinti. Kai kuriuos daiktus gali naudoti net tris mėnesius. No questions asked. O kur dar medikų ofisai ir visi kiti ofisai, ir užsakymai telefonu ir internetu - visur pateikiama asmeninė informacija. Milijonai spragų ir milijonai galimybių apmauti kitą ir vis dėl to tai pasitaiko sąlyginai retai. Sprendžiant iš to, kad dar JAV nežlugo.
Nėra tobula, bet šalis dar nesugadinta. Bet postkomunistinių šalių emigrantai sugadins.

73330. cece>Ivs2007-01-21 21:46
Gal ir nelabai taktiška tau pasakoti tokius dalykus, bet skaičiau, kad Amerikoje gydytojai yra atlikę dešimtimis tūkstančių nereikalingų operacijų, prirašę pacijentams gausybę nereikalingų vaistų, nes firmos jiems už tai sumoka. Neseniai per TV rodė garsų daktarą, kuris duodavo savo spermą, meluodamas, kad tai donorų. Ne vienai moteriai nustatydavo nėštumą, nors jo visai nebūdavo, o po 3 mėn pareikšdavo, kad ji neteko kūdikio. Vienai moteriai tokias proceduras atliko 7 kartus. Jai buvo baisi trauma, taip ir liko bevaikė. Ką noriu pasakyti? Visur visko būna, net ir tavo taip giriamoje Amerikoje.

73331. ivs > cece2007-01-21 21:55
Mano klasiokė yra daktarė čia, Amerikoje. Tai ji man taip ir sakė: viską, ką gali įsivaizduoti baisiausio - daktarai daro. Labai svarbu turėti daktarą, kuriuo pasitiki. Medicina - labai opus klausimas bet kurioje pasaulio šalyje. Gydytojų iš pašaukimo vis mažiau ir mažiau. Ir tikriausiai jiems labai skaudu, kai teršiama munduro garbė. Bet su ta klasioke pasiklabame atvirai ir aštriai. Tikriems gydytojams yra labai apmaudu, kad medicina yra paversta verslu, manau. Bet esu nekompetentinga kalbėti už medikus.

73332. ragana Kornelija 2007-01-21 22:06
visiems žmonėms labai apmaudu, kai iš jų atimama žmogiškumo dimensija. bet kažkodėl tai vyksta masiškai, visur. įdomu, kodėl?

73334. zeta2007-01-21 22:49
Idomu, kodel? Todel, kad kazkurioj vietoj ivyksta klaidingas sujungimas. Ir minia zmoniu uzsikabina uz suklestejimo idejos. Uztenka paziuret i standartinius tarpusavio priekaistus: "tu per mazai uzdirbi", "tu ne taip atrodai", "paziurek, ko pasiekei gyvenime" ir begales panasiu. Ypac kai nera vidiniu saugumo garantiju banke, toki zmogu turbut apima hatifnafiskas nerimas ir nenumaldomas noras irodyti savo egzistencijos teisetuma. Is cia isplaukia arogantisku registraturu sindromas, biurokratiniu istaigu neapykanta lankytojams, kasdiene moderuota buitine agresija, noras dominuot ir pazemint naivesni bei patiklesni bendrakeleivi. Tulzies geltonumo nepasitenkinimas savim issilieja i aplinka. Ir jo kartais tiek daug, kad neimanoma issluostyt.

73337. cece>RK2007-01-21 23:01
Ar aš iš tavęs atėmiau žmogiškumo dimensiją? Gal ne? Kaip tik ruošiuosi pakviesti "ant" serbentų. (patikslinu - vasarą, kad mie nesijuoktų). Tai gal tai vyksta ne visur ir ne visada?

73338. cece,juokiasi > zetai2007-01-21 23:05
Ar ne mūsų antrosios pusės užpila vyrus priekaištais ir reikalavimais ?

73339. zeta (juokiasi)>cece2007-01-21 23:13
Buna, buna, pasitaiko. Bet cia jau reiketu panagrineti mechanizmus, kurie lengvasparnes fejas pavercia susisukusiomis ksantipemis :)

73341. cece>zetai2007-01-21 23:20
Man tas mechanizmas labai aiškus - tai norėjimas būti ne prastesnėmis už drauges ar pažįstamas. Dar geriau būtų jas perspjauti. Labai gerai Kvailutės Puškinas parašė apie senį ir auksinę žuvelę. :)

73344. ragana Kornelija 2007-01-21 23:39
nuuu, tau, cėce, iš manęs žmogiškumo dimensiją atimti ne taip paprasta :)). bet aš labiau turėjau galvoje platesnius mastus - kai ivsė užsiminė apie gydytojų apmaudą dėl to, kad medicina paversta verslu, prisiminiau, kad mokytojams apmaudu, kad jie paversti tarnautojais. tikriausiai atsirastų ir daugiau panašiai apmaudaujančių, kad juos bandoma nužmoginti profesijos srityje, nors pati profesija būtent ir reikalauja žmoniškumo. nežinau, kaip jaučiasi bankų arba kokio telekomo darbuotojai, kurie iš tiesų tarsi robotai. net stebiuosi, kaip tai padaroma: ar jau į darbą priimdami atrenka linkusius į robotizmą, ar paskui kokiuose kursuose dresiruoja. bet kad ne žmonėmis paverčia, tai akivaizdu. pvz., situacija banke: pagyvenusi moteriškė nori pasiimti pensiją, bet pamiršo pasą, todėl rodo pensininko pažymėjimą. banko darbuotoja pinigų neduoda: jos raštuose pensininko pažymėjimas nepaminėtas. o tonas... kaip tikro roboto, kuris moka labai ribotą žodžių kiekį. net nepaaiškina, kodėl negalima. nepoloženo, ir viskas. o ta moterėlė nesusigaudo gi, kad visa esmė kompiuteriuose - juk ji rodo dokumentą, kuriame ir pavardė, ir nuotrauka yra. tokios tai tokelės...

73345. ragana Kornelija cėcei2007-01-21 23:42
ei tu, senas kriene, nevaryk ant moterų! į vyrus pasižiūrėk!

73346. ivs2007-01-21 23:45
Iš tiesų absurdiškų situacijų, kai žmogus nemato žmogaus, tik auklėtiną tipą, apstu.

73347. zeta>raganai Kornelijai2007-01-21 23:45
Tau kai kas paliko laiskiuka po Ivaskevicium. Nueik, netingek.

73356. rasa2007-01-22 08:37
kiek piktdziugos toto pastebejime nors ir as ne ka geresne vis vyliausi kad geda tai jis ir keliaus i rokiski

73358. cece>RK2007-01-22 09:07
Nesikišk į suaugusių pokalbius.Vistiek man pasisekė-kabinau Zetą,o užkibo pelkinė ragana.Ne kiekvienas gali pasidžiaugti tokiu laimikiu.Įrėminsiu ir pasikabinsiu verandoje. :)))

73368. e - ivs (kai žmogus nemato žmogaus)2007-01-22 11:04
o tu keturmetyje matai zmogu? nelabai, man rods.

73370. ivs > ežerui2007-01-22 11:09
Tu mano dukros paklausk. Jinai gerai atsimena. Gal tik neatsimena, kad į jos kambarį nepasibeldus neinu nuo pat tos dienos, kai ji gimė.

73372. ivs > ežerui2007-01-22 11:31
Be to, ežere, kalba ėjo ne apie smurtą vaikų atžvilgiu, o apie trimečio vaiko, kuris negavo kramtuškės ir griuvo spardydamasis ant grindų skundą vaikų teisių tarnybai. Irzlus trimetis afketo būsenoje griebs telefoną ir vaikų globos tarnyba jį priglaus. Už didelius pinigus, nebijok. O tėvas/motina "pailsės" tuo tarpu areštinėje. Trimetis užaugs žinodamas savo teises, bet ne pareigas. Jau užaugo tokių "žmonių" karta. Jau matėme. Klausimas yra ne mušti ar nemušti. Klausimas, kuo tikėti? Nebetikėti tėvais? manyti, kad jie tik ir taikosi nuskriausti savo vaiką? Kur mes einame? Žiūrėk raganos Kornelijos 73332. ten parašyta "visiems žmonėms". Supranti? Visiems - ir dideliems, ir mažiems apmaudu, kai iš jų atimama žmogiškumo dimensija.

73409. e - ivs2007-01-22 16:48
Be to, ivs, kalba ėjo ne apie smurtą moteru atžvilgiu, o apie moters , kuri negavo pinigu kailiniams ir griuvo spardydamasi ant grindų lygiu skunda zmogaus teisių teismui. Irzli trisdesimtmete afeto būsenoje griebs telefoną ir smurta patyrusiu moteru globos tarnyba ja priglaus. Už didelius pinigus, nebijok. O vyras/draugas "pailsės" tuo tarpu areštinėje. trisdesimtmete gyvens žinodama savo teises, bet ne pareigas. Jau užaugo tokių "moteru" karta. Jau matėme. Klausimas yra ne mušti ar nemušti. Klausimas, kuo ir per kuria vieta. Nebetikėti vyrais? manyti, kad jie tik ir taikosi nuskriausti savo moteri? Kur mes einame?

73424. rasa2007-01-22 19:50
as tai griunu i lova

73432. c2007-01-23 01:03
Tatai veikia ir Nukryžiuotojo atveju.Tatai veikia ir Tatos atveju

73435. dude>ivs2007-01-23 03:36
nesuprantu, kodel reiketu taip Amerika svaigti, nors ir gyvenu ten.... Gal ivs nesusigaudo ar nenori ivardinti, kad JAV jau senai nebe jokia ekonomine galybe, o kulturiniame ir kasdieniame gyvenime - tik saslavynas!

73447. Draugas2007-01-23 13:29
Ar redakcija bent pasidomėjo, kaip Sigito Gedos sveikata? Girdėjom, kad ligoninėj Gedaitė nuolat apsupta draugelių, o kas padeda į miltus sudirbtam tėvui? Gal bendradarbiai ką nors žino?

73450. ei,2007-01-23 15:04
" Su savo lankytojais U.Gedaitė ne kartą per dieną išeina į ligoninės vestibiulį išgerti kavos ir į savo palatą grįžta tik po geros valandos. (...)Stebėdamasi U. Gedaitės temperamentingu būdu, jos palatos kaimynė net ėjo skųstis skyriaus gydytojams. Sekmadienį tiktai po šio skundo U.Gedaitės lankytojai iš palatos buvo išprašyti vėlų vakarą - po 21 valandos. " U. Gedaitei nereikia jokios globos, ji sugeba pati savimi puikiai pasirūpinti. Nesuprantu, kodėl palatoje nuolat sėdi svetimi žmonės. Jie netgi nepaiso pacientams lankyti skirtų valandų", - guodėsi žurnalistei moteris, pavargusi nuo S. Gedaitės draugų". ( iš Lietuvos rytas/2007m. sausio 23d.,Nr.18

73454. ivsei2007-01-23 15:43
šia tema labai gerai matyti Pranulio -veršio sapnas. suduok man, suduok. dabar visą gyvenimą man būsi skolnas

73469. ivs > dude2007-01-23 19:21
Nesvaigstu aš. Matau ir trūkumus ir privalumus. Gal tik stengiuosi nespjaudyti į šulinį, iš kurio jau daug metų geriu.

73478. gotas2007-01-23 23:25
Kad taip kartais nutinka poetui dar pusė bėdos,poetų nedaug,bet kai vos ne dešimtas lietuvis privačiai elgiasi lyg būtų paženklintas aukštybėse ,tai jau per viršų ir blogo skonio žymė.

73528. ebola2007-01-24 22:51
mes kazkada sas`e su varna diskutavom, pameni(?) apie smurta...tada as buvau tas smurtautojas...:D Ech kazkada buvo smagu...

73537. toto2007-01-25 04:05
Kažkoks kuklus, nedrąsus pasidarei, ebola. Net kyla įtarimas :).

73539. kelionė (juodai balta)2007-01-25 11:03
Važiavau į Nidą. Ir kitam krante išlipom į sniegą. Moterys, darbiniais rankinukais, vyrai - žvejot. Autobuse visada gerai, galima vėpsot į keleivius, pro langą. Yra laiko pagalvot, kad esu pikta moteris, bet nenoriu tokia būti. Kelias, miškas - neatpažįstami, bet sniegas ties Gintaro įlanka - kaip užbrėžta - beveik baigiasi. Į Nidą - Pamario gatve pro baltą V.Miliūno iškabą (Balti žuvėdrų taškai rago gale,...), kapines (Išganiti yra Numiriejie...), į stotį (Ačiū, kad atvežėt. Prašom, kad važiavot.). Autobusas atgal - po kelių valandų. Pakeliui: ant Preilos kalno lizdais išmirusios kalnapušės (Who cares...), prisimenu sapną, kuriame kasdienis, įprastas, šone paliktas, nesvarbus, apsisprendžia ir eina ten, kur kažkas jau laukia jo , eina neatsisukdamas, nesigręžiodamas, ir dabar jau aš - palikta šone, nesvarbesnė, nieko negaliu padaryt, bent skriaudžiu pavymui, daužiu, gnybu, durčiau. (Ir aš taip galiu.) Noriu į kopas, namo... Kam rūpi.

73542. kvailutė kelionei2007-01-25 11:45
tau norisi, kad kažkam rūpėtų. ar bus gerai, jei rūpės man? sakyk, kodėl nori į kopas? kas yra tavo namai? kur tau yra gera? kada paskutinį kartą jaueisi laiminga? kas tave sušildo?

73558. po kelionės (iš namų) 2007-01-25 15:30
Taip tik yra sakoma: kam rūpi, kam rūpi... Bet geriau, kai nerūpi (tada darai, ką nori) ir neklausia: ar jau eisi, ar jau eisi vieną kartą... O man visur ir visada gerai - viskas labai įdomu, įsijaučiu reikia nereikia, velkuosi vėl į ką užsižiūrėjusi, prisiminusi - tas ir blogiausia. Į kopas norėjau, nes nevežė. Būtų vežę, gal tingėčiau išlipt.

73567. Nyčė buvo nyčė ką2007-01-25 20:10
ginkluotas dekoratyviniu peiliu antžmogis kenčia amneziją. Žmonės Žmonės ką padarėt-to žaltys jau nematys............

73569. mie2007-01-25 20:13
zmones, ka jus zinot? kiekviena seima uzdaras pasaulis.

73573. termodinamika2007-01-25 20:26
Uždaroje sistemoje auga entropija(chaosas). Atverkit savo votis.

73575. mie2007-01-25 20:54
issiskalbkit savo nesvarius baltinius, kas megejas.

73588. roma antika2007-01-26 14:34
geriausia būtų prevenciškai išgalabinti savo vaikus ir išvažiuoti savaitgaliui į nidą. arba kur nors kitur, kur romantiška.

73600. Papa Kumpis2007-01-26 19:06
Uz intelektualus blogiau tik "one" is LM portalo:)

73659. Ale2007-01-27 21:54
Ale nieko sau - mergina vos įsidarbino savivaldybėj, tai iškart išmoko zuokiškų metodų, kaip iš namų artimąjį iškrapštyt, į mišką (senelių namus ar durnyną)išvežt vilkams suėst. Laikykitės, Sigitai. Gydytojai kuždasi, kad nieko panašaus į plaučio perdūrimą nebuvo. Kažkokia inscenizacija insenuacija.

Rodoma versija 179 iš 203 
13:25:02 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba