ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-08-22 nr. 906

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DANUTĖ BERNATOVIČ. Lenkiškasis Vilnius (96) • -jv-. Savaitės kronika [4] (2) • INDRĖ MEŠKĖNAITĖ. hautbois (35) • -rv-. Sekmadienio postilė (15) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Namas Tbilisyje (12) • LAIMANTAS JONUŠYS. Kas dar gimė Lietuvoje (8) • SIGITAS GEDA. Kalbančios pelės (17) • JURGA TUMASONYTĖ. Atimtis (3) • GERDA VENČKAUSKAITĖ. Pasirinkimai (3) • MINDAUGAS NASTARAVIČIUS. Eilės (6) • RASA PEKARSKAITĖ. Eilės (3) • ALEKSEJ CVETKOV. Meninis avangardas ir socialinis protestasPaulas Bankovskis: turiu pasakoti Anai. Ir sauJURGIS KUNČINAS. Pasakojimai (2) • JURGIS JANAVIČIUS. K ir smuikas (1) • TAHIR SHAH. Kalifo rūmai (9) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s (4) • ANDRIUS ŠIUŠA. Haiku (48) • KAMILĖ VALENTUKEVIČIŪTĖ. Indigo dangūs (47) • Bank of Santa Miestia (497) • Kai lyja, man liūdna. O kai liūdna, man linksma (606) • 2008 m. rugsėjo 5 d. Nr. 33 (907) (10) •

Kalbančios pelės

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Apie mūsų ydas

Neatsimenu, kas pirmasis pastebėjo, kad lietuvių menams labai pakenkęs dekoratyvumas. Šiandien P. pataisė mane:

– Dekoratyvus mąstymas.

Tai reikštų „paviršinis“, „lėkštas“, „gražmeninis“.

Gyvenimo dovanos

Didžiausioji ištiko bene vieną rudenį. Druskininkuose, per poezijos vakarą, kai dar paauglė dukra, šykšti švelnių žodelyčių, atsiuntė man raštelį: „Tėveli, aš tave myliu!“

Ir piešinukas, rodos, gėlė...

Brangesnė nei kokie žemčiūgai.

Tavo vaiko meilė.

Fragmentas

Šviesiaplaukė mergaitė su švarple viršutinėje lūpoje skaito istorijos vadovėlį ir klausia savo tėvą:

– Tėveli, kas yra poligamija?

Tėvas:

– Vakarų kultūrose vienam vyrui skirta viena moteris, o senovės kultūrose buvę kitaip...

Mergaitė (l. rimtai):

– Tai man tavęs labai gaila.

Tėvas (sutrikęs):

– Kodėl?

Mergaitė:

– Įsivaizduok, kad tau būtų tekę gyventi su dešimt tokių pikčiurnų kaip mūsų mama.

Gegužės 21, sekmadienis

Apie poeziją

Užsienietis, vartydamas mūsų poezijos bibliografijos knygą, paklausė:

– O kur čia moterys?

Budinčioji:

– Buvo dvi, bet numirė...

Gegužės 22, pirmadienis

Parodoje – nuogirdos

– Ar matėte šitą?

– O kas čia pavaizduota?

– Generolas dulkina valytoją... Matot, generolui nesvarbu, ką dulkinti, o valytojai nesvarbu, kas ją dulkina.

Zigmas Zinkevičius

Mokslininkas, andai dėstęs ir man. Šiandien patvirtino faktą, kad užtenka duomenų nukelti lietuvių raštijos pradžią į Mindaugo laikus (300 metų iki Mažvydo), pirmieji poteriai į lietuvių kalbą versti ne iš lenkų, o iš vokiečių kalbos. Irgi Mindaugo laikais.

Be to, raštijos anuomet būta ne viena, o net trimis lietuvių kalbos rūšimis ar pokalbėmis...

Iš valkatynų

Pavasariop gražiausiose paupio pievelėse, po sedulom, po vinkšnom, po sulaukėjusiom obelim, atsiranda senų fotelių, kartais netgi sofų... Ant jų įsikuria linksmuoliai ir linksmuolės. Ulionės tetrunka kelias paras. Paskui – žiū, jau pradeginti dangalai, seni treningai, nuorūkos, buteliai... Toliau – dar gražiau. Vienąryt būtinai pamatysite viską plaukiant upe...

Gegužės 23, antradienis

Šeivamedis

Veisūnuose jų gausu. Ir senojoje mūsų sodybvietėj. Kartais aš jų neskirdavau nuo kitų panašių krūmų. Žydi baltom putom... Smirdi.


    Šeivamedžiu luptas vaikas
    Bus paliegęs ir nesveikas...

Tikėta, kad į šį medį įsimeta raganos... Dažnai minimas J. Bobrowskio poezijoj. Kaip laukinė dvasia – maumas...

Vaikystėje darydavom iš jų... kandiklius. Mat šakos – tuščiavidurės, lengva „išgramdyti“ medieną.

Stulpelis


    Sprogo, sprogo, išsprogo.
    Žydi ir dar pumpuruoja
    Alyva sulig stogu, –
    Kai stogas važiuoja...

Gegužės 24, trečiadienis

Man jūros per gilios, tau – kalnai per aukšti... Bet labiau prie laiko tiktų šiandien girdėtoji –


    Yra tokia šalis,
    Graži kaip futbolas...

Matuoklė

Kultūros lygis matuojamas pagal tai, kaip žmonės elgiasi su Anapilin išėjusiais. T. y. mirusiais.

Karo dėsnis

Žmonės ima fanatiškai kautis tada, kai kovos pasiekia jų duris. Laimi ne bailus, o beatodairiškas žmogus.

H. Č.

Įmanomas jo eilių variantas:


    Varnėnas (pauzė), kregždė (pauzė),
    Donelaitis (pauzė)...

Ir taip be galo – išsigandusio žmogaus balsu.


    Lakštingala... Žvirblis... Maironis

Gegužės 25, ketvirtadienis

Beveik D. Poška


    Nejudink žemės viduryje vasaros,
    Kitaip vietoj derliaus šventės bus vargas ir ašaros.
    Jei žemę per balandžio liūtis kasinėsi, nei vaisių, nei žiedų neturėsi.

Metaforos

„Skaistykloje“, XXI g., 100 – kalba poeto Stacijaus vėlė:


    O, kad galėčiau būti tarp gyvųjų,
            kada Vergilijus gyveno, – tremtį
            dar vienai saulei rinkčiausi geruoju!

Vertimai į vokiečių, rusų, lenkų, lietuvių kalbas čia renkasi ne „saulę“, o „metus“.

Suprantama, bet senojoj italų (ir lotynų) kalboje „viena saulė“ suprantama ir kaip vieni metai.

Jeigu sakai „metus“ – metafora žūsta. Kitas dalykas, kad daugelis senųjų metaforų nūnai nesuvokiamos, skamba kaip kasdienė kalba.

Pavyzdžiui, kūrenamos malkos krosnyje...

Viename eil. („Pėdos“, 1966) buvau pavartojęs:


    ir kalba nenoriai
    ugnis prijaukinta...

To nesuprato anuometiniai redaktoriai.

Beje, ir visas eilėraštukas reiškė tik senųjų vaizdinių atminimą:


    Stalelis medinis
    Pavasarį krustels,
    Sapnuoja tėvynę
    Dvi katės ant krosnies...

„Atgijęs“ stalelis siejosi su sprogstančiais medžiais, o katės kilusios iš sen. Egipto...

Kūryba

Tik įsigilinęs į Dantę (o ypač versdamas) imi suprasti tiesą – kaip giliai įsiskverbti į žmogų, užvaldyti jo sielą geba pati idėja. Kūrimas.

Čia esama dieviškumo. Kaži kas dieviška.

Dabartis? Nei idėjų, nei traukos.

Ir dar: geriau juodas vargas, tremtis, kalėjimas, neviltis, išprotėjimas nei... pasidavimas.

Anksčiau pirkdavo komunistų partija (valstybinė ideologija), dabar – komersantai, prakutę, bet neišprusę.

Šešėlio mistika

Andai skaičiau knygą „Šešėlis vokiečių literatūroje“. Teisingiau – antologiją.

Viena iš J. Bobrowskio poezijos knygų vadinosi „Šešėlių krašto upės“ (visa tai, kas mirę, kas likę atminty, kas jo gyvenime matyta ir patirta). Daugiaprasmė metafora. G. Aigi buvo atsiuntęs man savo rašytąjį („Suhrkamp“ leidyklos užsakymu) straipsnį „Šešėlis rusų poezijoje“. Dalį buvau išvertęs.

Prisiminiau visa tai versdamas Alighieri. Ypač baugi (mistiška) „Skaistyklos“ XXI giesmė, kur pasirodo romėnų poeto Stacijaus vėlė. Jis pasakoja apie savo gyvenimą, galop suklumpa, iš Dantės lūpų išgirdęs, kad jį (Stacijų) įkvėpęs Vergilijus stovi priešais...


    Jau Stacijus parpuolęs ant kelienių
            ir trokšta apkabinti, bet vadovas
            sušunka: „Liaukis! Šmėklos mes, vargdienės!“

    „Kas per kaitra! – tas tarė atsistojęs. –
            Manoji meilė prie tavęs taip traukė,
            kad, apie niekį net nepagalvojus,

    Šešėlio kūnas akyse išaugęs!“

P. S. Kokia stipri žmogaus vaizduotė (meilė) gali būti net Pomirtės pasaulyje!

Naktis – šakotieji vainikai, šešėliuojančios lajos, vainikas iš šešėlių...

Kas yra šešėlis mūsų literatūroje?

Niekis?

Betgi dar A. Baranauskas „Dainu dainelę“ yra rašęs: „Už Dunojėlio, kur be šešėlio / Saulelė žmogų apšviečia...“

Ar čia turima galvoje mirties upė?

Lietuvių tikėjime nėra lygybės tarp žodžių „vėlė“ – „dvasia“ – „šešėlis“...

Tam tikra eklektika: vėlės apsireiškia (vaikšto) kaip žaltvykslės, šviesuojantys pavidalai.

Tai, kas svarbu

Vergilijus toje pačioje giesmėje apie Dantę (poetui Stacijui):


    Jis turi sielą, mūsų sesę, švarią,
            bet žvilgsnis jo kol kas neišgaląstas,
            kaip eit? – dangus vienam neatsidaro...

Mūsų laikais visi mano per save pačius pakliūsią į dangų (į aukštybes).

Nenori jokių kelrodžių ir nepaiso jokių kelio ženklų.

Metafizikos griūtys

Žmogus ištroškęs žeisti. Nuosekliai galvojant – bus ir pats sužeistas.

Sužeistas žmogus pradeda mąstyti, išbunda (plg. P. Širvio eil. „Žvaigždelė“ ir jo paties aprašytą eilėraščio genezę – sužeistas karo lauke žmogus guli palapinėje, mato spingsinčią danguje žvaigždę ir... egzistenciškai išbunda).

Žmoniškumas, ryšiai, prisiminimai, ilgesys...

Skausmo prasmė.

Sodybų mirtys Veisūnuose


    Ir ta pirkia – išvėpėlė,
    Ir lelija – iškrypėlė,
    Ir kregždės, kur palėpėje –
    Pamišusios, o klykčioja!

Dante apie pažinimą

XXII g., 28:


    Tikrovėje dažnai daiktai išnyra,
            kurie naudojas savo dviprasmybe,
            tačiau ūkuos vis skendi, kas esminga.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


129372. Skirmantė2008-08-27 12:49
Pasitaupykit save. Nuvarytuosius nušauna.

129388. Balys2008-08-27 15:06
Tikras gyvenimas pagal a La Geda - Tikrovėje dažnai daiktai išnyra, kurie naudojas savo dviprasmybe.

129445. toto2008-08-27 22:14
Sigito Gedos kanalizuojami pezalai - „Šiaurės Atėnų“ lygyje. Nupušimo standartas.

129452. haribo2008-08-28 00:16
neskaitysiu jotvingio daugiau. jau neskaitau.

129483. na, ŠA, 2008-08-28 10:59
būkite geri, paskelbkite ką nors "toto lygyje", gaila alkstančios ir trokštančios sielos.

129493. Balys2008-08-28 12:17
Na, toto, kliuvo. O haribo vis tik skaito, o sako neskaitau...

129654. haribo2008-08-29 20:32
ot ir neskaitau. ir jau senai. tiesiog visai nesuvirskinu. cia tas pats,kai kas nors pradeda be sustojimo brazdint gitara savo bardiskus aceit tekstus. oi Baly,Baly. nepazysti tu manes

129681. aceit2008-08-30 09:15
Nesuprantu,ar jūs debilai,ar iš mandrumo su klaidom rašot? Kaip man nusibodo tokių apsiseilėjusių,spuoguotų studentpalaikių,kaip Balys,opusai!!!Ką tu šikniau gero gyvenime esi sukūręs,apart tos rašliavos,už kurią Sruoga B.tau šikynę išspardytų...Aforizmai,atseit:)))) Drąsūs esat tik čia,nes gyvenime neatsiskleidė joks jūsų talentas.Lokit lokit,prabėgs dešimtmečiai ir žmonės jus užmirš,o S.G. šlovė tik augs...

129683. Balys2008-08-30 10:10
Tai, tai, aceit, daug žodžių debilams, saulutė visus pašildo, o kad S.G. šlovė tik augs..., tai kam ta egzistencinė baimė, kad kitus užmirš.

129919. Mag2008-09-02 20:02
Pratesiant keista Sigito. minties gija, generolas dulkindamas valytoja, negerbia jos darbo, ar ne taip?

129950. Kvankt2008-09-03 12:27
Tam diedukui buvo kvankt kuriais čia metais - 2006-aisias? Ar jis nesiliaus iki pat savo nuprotėjimo apogėjaus? Kuo toliau, tuo aiškiau Sigitas Geda kuriasi nuprotėjėlio "šlovę". Būkit pagarbintas ir liaukitės pagaliau.

129954. katė2008-09-03 13:31
Ir būtinai su fotoaparatais. Pižonai.

130131. haribo2008-09-04 17:40
nesupratau del fotoaparatu. apie ka kalbat?

130171. Katė>haribo2008-09-05 08:42
Nekreipk dėmesio. Tiesiog paklydęs tekstas. Bet apie tuos, kurie laksto po pasaulį, norėdami įrodyti, kad jie modernūs.

130272. cc2008-09-05 22:12
"Tėveli, aš tave myliu". Kaip liūdna.

130325. Balys2008-09-06 13:14
Iš rūpesčių išsiskleidusi meilė - gražiausia. Liūdesį pakeičia šypsena.

130693. Stebėtojas2008-09-09 12:54
ne-ka-žin-kas... tikrai, nekas:D

Rodoma versija 35 iš 36 
0:35:41 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba