ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-09-05 nr. 907

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Kur šiuo metu yra mano tekstas? (30) • JONAS GRIGAS. Ką parodė Pekino olimpiada (8) • VIRGINIJA VITA. Eilės (7) • -js-. Sekmadienio postilė (28) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Namas Tbilisyje (10) • EGLĖ ALEKNAITĖ. Neopagoniški žaidimai su šaltiniais: tęstinumas, autentiškumas ir galia (5) • SIGITAS GEDA. Kalbančios pelės (33) • GRISELDA POLLOCK. Motinos kūno dvilypumas: psichoanalitinė van Gogho legendos interpretacija (6) • GROŽINĖS LITERATŪROS KONKURSAS (6) • ALEKSEJ CVETKOV. Meninis avangardas ir socialinis protestasRENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (9) • SALOMĖJA NIAUNYTĖ. Ką gali mokslas ir religija? (62) • W. G. SEBALD. Daktaras Henris Selvinas (4) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XLIV) (6) • štai čia yra mano dvasių pasaulis ir šitaip aš jį matau (629) • 2008 m. rugsėjo 12 d. Nr. 34 (908) turinys (13) •

Kalbančios pelės

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Iš A. Achmatovos

„Kai jums bus tiek metų kiek man ir jūs turėsite skylėtą širdį, tada suprasite, kad visada geriau pasisveikinti negu – atvirkščiai.“

Vienam švedui, rašiusiam apie ją ir atvykusiam iš Stokholmo į Peterburgą:

– Niekad nemačiau tokio akinančio baltumo marškinių!

(Tatjana Šochina)

Gegužės 27, šeštadienis

Kada sakinys atstoja visą kūrinį

Iš Arno A. „Joriko ligos istorijos“:

„Jei teisingai supratau, žiedadulkės, patekusios į nosį, bandė atlikti gamtos skirtą misiją – ieškoti poros, daugintis, virsti augalais, leisti šaknis ir skleistis vyšniomis, rožėmis beigi orchidėjomis.“

Negi to negana?

Ukrainietiškas humoras

Pasakojo A.:

– Tarnavau kariuomenėj. Vienąryt stovėjome griežtai išrikiuoti. Staiga mano kaimynas iš Kubanės nei iš šio, nei iš to griebė nuo galvos savo kepurę ir sviedė ją iš peties.

Visi išblyškom – kas per velniava?

Kareivis (ukrainietiškai):

– Kas būtų, jeigu karvės dangumi lakstytų?!

Tada visi žiūrim – jo kepurė kregždžių apkakota...

Feliksas apie Ameriką

– Kai paklausei, tai pirmas vaizdas: įsivaizduok mašinų aikšteles, kur 92 ar 95 procentai drėgmės, 45 laipsniai karščio... Eini ir batai limpa prie šlapimo tose asfaltuotose aikštelėse. Žmonės taip skuba, neturi laiko, sustoja tose aikštelėse ir šlapinasi tiesiog, atsidarę dureles... Aš ten dirbau sargu.

– Siela? Nėra sielos. Kai pradedi rašyt, tai ir atsiranda.

Giminę veda iš kažkurios prūsų šakos. Vienas prosenis neva saugojęs carą. Buvęs tarp dvylikos, kuriuos caras prašęs palikti asmeninei apsaugai. Senelis – iš knygnešių...

Gegužės 28, sekmadienis

Upė

Kiras, paukštis, kur grakščiai sukiojasi viršum srūvančios vasaros vandenų.

Paklusdamas savo atspindžiams, regisi, vedamas, valdomas.

Ūmai gręžiasi, lyg norėtų parodyti, kad nepaklūsta jų valdžiai.

Mes nardome, mes neplaukiame pasroviui! Išdidi, t. y. didingo ir tiesaus stoto moteris, kuri atsilapojusi eina pakrante. Cigaretė smilksta tarp pirštų. Stiprios, atlašios strėnos, ilgi, vėjo glostomi karčiai, – grįžta atgal šalimais smulkiakūnio vyrelio. Tas žerte žeria žodžius, lyg bijodamas, kad jinai atsiplėš – nepaklusdama jo valiai, patino šauksmui.

Aš pati čia valdovė!

Alternatyvinė puošyba

Baltaplaukė mergaitė su šuns antkakliu sėdi šalimais kreivaveidžio mongolų poeto per žvirblių šventę universiteto kiemely.

Ten pat: girta Beniuševičiūtė per lietų apkabinusi mažytėlaitį Japaškę.

Akių nėr, dantys sukąsti, balsas iš pilvo...

Marceliutės eilės apie eiles skaitantį poetą: šuo klauso labiau susikaupęs negu šeimininkė. Šuo aploja ateinančius ir išeinančius, todėl eilėraščius reikia užkišti už apykaklės kritikui.

Gegužės 29, pirmadienis

Vakar Styvas (Anaya, ispanų kilmės skulptorius), su kuriuo gėrėm alų Užupyje 1988-aisiais, labai džiugiai pranešė mano eilėraštį perskaitęs Los Andžele – išrašytą ant autobuso... Tai, matyt, tos pačios andai dar J. Brodskio pradėtos akcijos Niujorke tęsinys. S. P. parvežė man didžiulį plakatą iš Niujorko požemių... Ten – nespalvota fotografija su juodom ir baltom vaikigalių galvytėm ir eil. „Kolektyvinis Paterų kaimo vaikų prašymas po II pasaulinio karo“:


    [...] galbūt kas nors iš jūsų
    galėtų pasiverst mažu žvirbleliu
    ir priskinti mums laukinių,
    dar neišnokusių kriaušių
    [...]
    kaukolės šituose kapuose
    buvo tokios didelės,
    o mes tokie mažyčiai.

Kriaušės (laukinės grūšios) tikrai augo Petro Žakevičiaus žemėj, Snaigyno paežerėj, kur švietė dabar jau iškirstos uosių eilės. Ištisiniai uosynai. Retas, beveik išnykęs mitologinis medis (plg. pasaką „Uosis neregys“).

Ko gero, dabar jau prasprogęs.

– Žiūrėk, ąžuolas! – Veisūnuose prieš savaitę Jonas parodė man gležnus, šviesžalius ąžuoliuko lapus. Jau prasimušę... Pats sodinau, parsinešęs iš girios. Uosiai sprogsta bene paskutiniai.

Iš anekdotų „Morge“

Guli ten siaubingai išsišiepęs lavonas. Žmonės klausia, kas jam yra...

– Žinote, tai deputatas. Į jį trenkė žaibas, o jis manė, kad fotografuoja.

Gegužės 30, antradienis

Piemenų dainiai

Nebūčiau to užrašęs, jeigu ne Dantės „Skaistyklos“ XXIII giesmė... Čia tęsiamas pokalbis su antikos poetu Stacijum, „Tebaidės“ autorium. Vergilijų jis vadina bukoliniu poetu (plg. „Bukolikos“), vokiečių k. „Hirtenlieder“ – piemenų dainius.

Ta proga ir prisiminiau, kad J.-P. Sartre’as kelionėje po Lietuvą paklausęs jį lydėjusį J. Baltušį (jeigu tiesa):

– Apie ką jūs rašote?

J. Baltušis atsakęs, kad apie piemenėlį (plg. „Parduotos vasaros“). Suprantama, kad toks atsakymas pribloškė egzistencializmo gimdytoją...

Senovinė alegorija

Apie einantį tamsoje vedlį. Jis laiko žibintą sau už nugaros... Jam pačiam šviesos nereikia, jis regi tamsoje ir – šviečia tiems, kuriuos nori išvesti.

Stacijus šią alegoriją taiko Vergilijui:


    67 Buvai kaip tas, kuris žibintą neša
    tamsoj – ant nugaros pasikabinęs,
    kitus taip veda, sau – šviesos neprašo.

Žydintis krienas

Kaip to švedo marškiniai, kuriuos matė Achmatova... Neįtikėtino balčio! Parsinešiau nuo upės. Visą medelį – žali, išilgėję lapai, smulkučiai, nelyginant garstyčių ornamentai. Nemaniau, kad taip anksti pražydės. Vasara vėluoja, o viskas ėmė žydėti. Ir dilgėlės, ir notrelės. Kai kurių suknios gelsvų ir šviesraudonių atspalvių – karališkai viskas suderinta...

Krienas su tavimi! Keistenybių simbolika. Žmogus, buvęs kariškis, kuris skaito „Š. A.“ nuo pat pradžių. Giriasi suradęs klaidą mano raštuose – Petras I vietoj Aleksandro I...

Žalias vorelis žydinčio krieno vainike: čia leidžiasi savo siūlu, čia planiruoja į viršų... Niekuo nesiskirdamas nuo dar neprasiskleidusių pumpurų.

Dekoracija

Tokios sausos, tokios atsainaus mėlynumo pražydėjusios prie naujos parduotuvės – buvo... Sausgėlės!

Gegužės 31, trečiadienis

Krikščionių teologijos paradoksai

Dante, kaip atsimenam, Homerą, didįjį graiką, įkišo į pirmąjį pragaro ratą – tiksliau, ties pragaro anga...

„Skaistykloje“ (XXII g.) paaiškėja, kad ten ir kiti antikos didieji – Terencijus, Plautas, Cecilijus, Varijus Rufas...

Mūsų jaunų dienų teologas Justis Mikutis, kilus kalboms apie Maironį, sakydavo, kad šis lieka Bažnyčios prieangyje...

Nors buvo ir krikščioniškas poetas, ir prelatas...

Kur vieta kitiems? Matyt, kad Alighieri geometrija šiandien būtų kitokia.

Jokie preciziški ir pedantiški tyrinėjimai negelbsti.

Nūdienis mokslas priblokštas, apstulbę tyrėjai trina akis, matydami, kad atrado... chaosą.

Naujasis neaprėpiamumas ir naujoji nežinomybė. Žmogus – manipuliuotojas ir destrukcijos meistras.

Lietuvių mįslės

Skivyto kojos, kamanto liemuo, lino laiškas, lino želmuo...

Kas bus? Ogi stalas.

Senžodžiai: skivytas – medžio dalis, kamanto – storio, matyt, stalo viršus... Lino laiškas – staltiesė, lino želmuo – duona.

Viskas užkoduota.

Lenkų tikėjimas (Vakarų akimis)

Ne tikinčių, o praktikuojančių katalikų šalis.

Los Andželas, naktinis baras

Keturi japonai sumedijusiais veidais žiūri į nusirenginėjančią šokėją. Tuo metu vienas baltaodis šoka bėgt iš baro, nuverčia vazą.

Baro šeimininkas:

– Kas jis toks? Gėjus, impotentas ar katalikas?

Žodžiai

Lūpas tu mano, Viešpatie (atverk)!

Labia mea, Domine!

Laboro, -avi, -atum – stengtis, triūsti, gerinti.

Gali būti ir tokia reikšmė:

– Mano lūpos jums (bučinys).

– Siunčiu jums savo bučinį (lūpas).

Vienaip ar kitaip: „Linkiu jums gero!“

Labarum – nuo Konstantino I laikų – valstybinė Romos vėliava (audekle Jėzaus Kristaus inicialai).

Labella purpurea – maloninis kreipinys: „O rožės taurele!“

Dar apie „Dieviškąją komediją“

Juo daugiau verti, tuo labiau įtiki: išties tai susisteminta (išdirbta kaip senovėje jaučio oda, išdaryta) Europos Pomirtės (mirusiųjų) knyga.

Šiaip jau mūsų Pomirtės knygos (lietuvių) išbarstytos po pasakas, dainas, prietarus, priežodžius, mįsles ir minkles.

Dante turėjo „tokią galvą“, kad pastatė siaubingą – grandiozinį gyvenimo ir mirties paminklą. Nelygstamoji architektūra.

Žmogus, kurį ištiko isterija, išgirdus, kad verčiu... Kodėl?

Birželio 1, ketvirtadienis

A. a. Dalia Tamulevičiūtė

LRT pranešė apie jos mirtį. Ilgai sirgo, gydėsi net Šveicarijoj. Pažįstami buvom bene nuo 1975-ųjų. Tada juodu (jinai ir Saulius) susirado mane prašydami gelbėti Jaunimo teatrą... Taip atsirado miuziklas, kuriam muziką buvo sukūręs tada dar Konservatorijos studentas F. Latėnas. Ministerijai netiko, todėl buvo prikalbintas O. Balakauskas...

Bet ne apie tai. Esu apie ją rašęs dienoraščiuose. Varėniškė mergaitė, užauginta stribų terorizuojamos motinos (regis, tėvas pakliuvo į Sibirą). Ji užaugo ir baigė studijas Maskvoje, kurį laiką ten gyveno, buvo susituokusi su... Stalino anūku. Dideliu latru. Tai, žinoma, likimas.

Vilniaus jaunimo teatras be jos neįsivaizduojamas. Jeigu ne ji, būtų nestartavęs E. Nekrošius ir t. t. Teatro siela.

Atsimenu, 1976 metais mirė jos motina. Ilgai slaugė ir taip sakydavo apie daktarus:

– Mato, kad žmogus vargeta, kad jokių šansų pasveikti jau nėr, o kyšį vis vien ima... Iš mirštančio.

Jos liga, regis, buvo tokia pati.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


130829. Sigitas Kazimieras2008-09-10 15:50
Prisiminiau: atžagari mano tėvo motina (senelė arba močiutė) mane vadindavo Skivytu, nes nepatiko 1943 metais man duotas vardas!

130944. haribo2008-09-11 12:08
neskaiciau!kaip visada(čia Baliui)

131080. >. haribo2008-09-12 08:59
ačiū už dėmesį, turbut malonu dalinti tai ko neturi, o Balys tai ne ožyslovas, etc, h irgi svetimybė baltams.

131103. haribo2008-09-12 11:12
o kas tau sakė kad TU baltas? mama? tai gal tave prie slenksčio kokia lenkaitė paliko

131105. Balys2008-09-12 11:29
SG rašo – "Kas būtų, jeigu karvės dangumi lakstytų?!" - kas skaito - žino atsakymą.

131143. haribo2008-09-12 16:12
tai SG net tokius bajerius pamėto? eik sau kaip smagu,turbūt, tokį džiauką pasiskaityt. užsijuokimas

131174. re: 131143. haribo2008-09-13 10:00
taigis; ką SG beparašytų - Balys mums čia visada paaiškins, kaip tai nepaprastai genialu ;-)

131175. re: 131105. Balys2008-09-13 10:03
Tai iš SG šitą pasakymą pirmą kartą išgirdote? :-)

131180. Dar bus komentarų???2008-09-13 10:39
Sigitas Geda*

131182. ............................2008-09-13 10:45
Iš testamento II Bus ruduo, ūžaus vėjai baisiausi, Nusiaubta bus žolė ir giria, O aš vienas gulėsiu po kriauše Ir šnabždėsiu: „Manęs čia nėra!“ Tu praversi duris, pasiklausi... Vieversėlis, birželis, audra... O aš tyliai gulėsiu po kriauše Ir šnabždėsiu: „Manęs čia nėra!“ Bus pavasariai patys gražiausi, Jūra bus kaip ir šiąnakt žydra, O aš vienas gulėsiu po kriauše Ir šnabždėsiu: ,,Manęs čia nėra!“ 1987 Geda, Sigitas. Septynių vasarų giesmės: Eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.

131184. re: 131180,131181. Dar bus komentarų???; 131182. ............................2008-09-13 11:31
Ar negeriau būtų "Šiaurės Atėnuose" spausdinti būtent SG neabejotinai puikius eilėraščius vietoj šių (kaip čia pavadinus) begalinių "Kalbančių pelių"?... Nes pvz. geras plaukikas (poetas) nebūtinai būna ir geras bėgikas (eseistas, literatūros kritikas).

131196. Skaitytoja2008-09-13 13:22
Tam, kas rašė "Ar dar bus komentarų???" - ačiū! Nemažai laiko paskyrėte surašydamas šią bibliografiją. Tiesa, toli gražu ne visas Sigito Gedos knygas paminėjote - daug autorinių knygų ir vertimų praleidote. Stebėtino darbštumo žmogus, fenomenelios atminties eruditas. Kodėl jis pastaraisiais metais taip begėdiškai puolamas, neaišku. Matyt, yra žmonių, jaučiančių kažkokias nuoskaudas dėl rašytojo talento, darbštumo, na, ir charakterio savybių. Gerai, kad šis žmogus nesinaudoja internetu ir neskaito viso purvo, kuris ant jo pilamas. Žmogus jautrus, toks mėšlas jį stipriai paveiktų. Dabar jis it jautis - aria kaip aręs savo vagą, ir... papūskit į uodegą, menkystos nelaimingi!

131208. Dar bus komentarų???>Skaitytoja2008-09-13 14:48
Patikėkit,S.G.naudojasi internetu ir retkarčiais paskaito visą tą mėšlą,per klaidą patenkantį į Š.A. komentarus!!!Aš įsitikinęs,kad visa tai rašo spuoguoti studenčiokai.Yra tokių žmonių,kurie žemindami kitus,galvoja išaukštinsią save...

131209. haeibo2008-09-13 14:53
tokie va skaitytojai kaip skaitytoja ir mala amžinąjį šūdą. pastato ant pjedestalo ir,gink Dieve

131210. haribo2008-09-13 14:55
pratesiu,nes kur tai prapuolė tekstas. nelieskit. Niekas nesako,kad sg sudas. pelės šūdas šūdžausias. pas mocartą pilna silpnų opusų

131211. >haribo2008-09-13 15:08
Na va,pagaliau S.G. ėmė lyginti su Mocartu...O gal galėtum nors vieną silpną Mocarto opusą parodyt?Kokią nors vaikišką sonatą....:))))))

131212. Balys2008-09-13 15:20
Bravo, skaitytoja, bravo.

131213. haribo2008-09-13 15:43
perklausyk visas 100 jo simfonijų ir pats suprasi. O mocartas tik kaip pvz o ne palyginimas

131301. labai išprususiam haribo2008-09-14 12:25
"pratesiu,nes kur tai prapuolė tekstas" - kalbate, tarsi koks Brazauskas.

131307. Noė iš nuobodulio2008-09-14 13:28
Kažkada J. Greimas išsijuokė iš paties termino „literatūrologas“.

131310. archyvaras > Noei2008-09-14 14:23
Tikrai. Tu teisi. Bet ar Greimas? Galbūt, galbūt...Bet tokius talentus kaip Sigitas Geda privalome kaip tautos akies vyzdį saugoti, net klystančius, klaidinamus gyvenimo šėtono, politikos ir pavyduolių pinklių. Šimtmečiui pastūmėta dėka S. Gedos talento lietuvių poezija Europon, be abejo, vienas įdomiausių ir savičiausių poetų Europoje. Vienas išmanus vokietis, perskaitęs dvikalbę S.G. eilėraščių rinktinę, pasakė: " Nieko savitesnio nesu skaitęs po T. S. Elioto eilių". Taškas. Šitie dienoraščiai/ dienraščiai/ subjektyvios translaicijos apie viską ir visus tebus gyvenamojo laikmečio subjektyvus liudijimas, jei kam bus įdomus tas praėjęs laikmetis...

131329. To 1312082008-09-14 17:46
Iš kur jau tamsta taip gerai žinote, naudojasi SG internetu ar ne, kad taip įsitikinus kviečiate patikėti?! O aš žinau, kad kol kas poetas naudojasi tik rašomąja mašinėle ir nemoka elgtis kompiuteriu, o juo labiau neturi interneto, savo laimei. Jam dar ilgai tektų pratintis prie internautų mėšlo ir šlapalo, jei pamatytų, kaip yra pavyduolių dergiamas.

131336. haribo2008-09-14 20:07
ko čia taip saugot SG? nieks jo nepuola. tegu rašo ta mašinėle ar flomasteriu. atsimenu ir policija jį puolė. tik sutvirtėjo dvasiškai jotvingis. gyvenimas nėra paprastas-būna ir daubelių ir nukritimėliukų ir depresėlyčių

131354. >>> 131196. Skaitytoja; 131329. To 1312082008-09-15 01:01
Kodėl jis pastaraisiais metais taip begėdiškai puolamas, neaišku. ...viso purvo, kuris ant jo pilamas...
Būtent iš jūsų internetinio adreso* ir pilasi ne tik toks piktinimasis (pvz. Popieriui 08-12 10:26, aceit 08-30 09:15*), bet ir didžiausias purvas (Voras 2008-08-12 21:41*, Pritariu mie`ei 08-16 14:52*, Nu 08-30 11:50*, Kvankt 09-03 12:27*, Džiuljetai 08-15 12:22*, Mielas Sigitai, 08-15 12:26*, etc.*) :-/

131363. Matyt2008-09-15 09:02
Matyt, čia naudojamasi kolektyviniu kompiuteriu, ponas saugumieti. Matyt, ne aš vienas ant šios kėdės prisėdu. Šatėnų el.pšt. redakcijai turėtų būti gėda, kad čia įsiveisę elektroniniai šnipinėtojai, jei tai, kas čia surašyta, yra tiesa.

131365. Vardas2008-09-15 09:14
Baisu!

131366. >1313542008-09-15 09:26
Pasigydyk!Shizike!

131386. :)2008-09-15 15:20
Privaloma registracija išspręstų daugelį problemų...

131396. dede2008-09-15 22:33
Sigitas mala Šūdą. Bet talentingo žmogaus net šūdas yra fainesnis, kvapnesnis ir įdomesnis už šimtų grafomanų rašliavas. Geriau talento "šūdas". negu vidutinybių bet kokios rašliavos. Bet kad Sigitas mala šūdą - tai tikrai.

131397. re: 131310. archyvaras; 131396. dede2008-09-15 23:29
Neturiu nieko prieš kultūringus korektiškus prisiminimus, talentingus dienoraščius/ subjektyvias transliacijas/ gyvenamojo laikmečio subjektyvų liudijimą. Bet ar gali ką nors praturtinti pvz. sekančio numerio (kuris tuoj bus paskelbtas/įamžintas ir šioje elektroninėje erdvėje) "Rusas, kaltinamas sanguliavimu" ar "Amerikietės ir beduino scenelė dykroje"? Teisingai atkreipė dėmesį "131180.Dar bus komentarų???/..........": yra daug Sigito Gedos kūrinių, pelniusių įvairių apdovanojimų; tai gal būtų geriau "Šiaurės Atėnuose" publikuoti ką nors iš jų, vietoj lėkštų blevyzgėlių? Nesinori, kad Šiaurės Atėnai būtų kaip kokia atliekų vieta; kodėl čia nepublikavus to, kas tikrai geriausia?

131409. archyvaras2008-09-16 09:56
Pritariu. Pilnutinai. Juolab kai kas ir neskaitę S. Gedos " Babilono atsatymo" bei " Daugiau nevaidinsiu Sokrato", ypač tie dievaičiais stabukais apsimetę perbėgėliai Amerikėje...

131414. >dar bus komentaru?2008-09-16 10:38
Bravo!Ir nors poetu kuryba nesveriama kilogramais,bet sitiek nuveikus,senatvej galima ir atsipalaiuoti:-)Taigi,dabar S.G. gali rasyti ka nori ir bludyt KAIP nori!

Rodoma versija 23 iš 23 
0:30:26 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba