ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-08-28 nr. 954

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

RAYMOND QUENEAU (1903–1976). Poezijos menui (12) • LAIMANTAS JONUŠYS. Pilkais vasaros keleliais (8) • -gk-. Sekmadienio postilė (2) • SONATA ŽALNERAVIČIŪTĖ. Tūkstantis ir vienas arabiškas motyvas (II) (5) • ROLANDAS KAUŠAS. Neužmigusiojo pastebėjimai (191) • SIGITAS GEDA. Skruzdėlė ir vertikalė (22) • VIDAS POŠKUS. Sala (5) • JULIUS KELERAS. Eilės (7) • JADVYGA BAJARŪNIENĖ. Goethe – klajūnas ar keleivis? (3) • IZIDORIUS ŠIMELIONIS. Už kameros durų (4) • RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Muzika nenutils, tik ar nepritrūks skatikų? (14) • RIČARDAS ŠILEIKA. Penkių dienų vasaros ekspromtas (6) • Taip, taip, uzversime laiskais!! (283) • kokios nors šatėniečių kalbos apie ką nors (292) •

Neužmigusiojo pastebėjimai

ROLANDAS KAUŠAS

[skaityti komentarus]

Pradžioje norėtųsi pagirt popiežių už gausų terminų ir tarptautinių žodžių vartojimą savo naujojoj enciklikoj „Caritas in Veritate“, nes jeigu pavartosi vieną ar du, didesnė skaitytojų dalis gali jų nežinoti, bet iš daugelio vis tiek vieną kitą pažins ar bus matę ir nepasijus visiški apuokai. Be to, dėl tų pačių terminų ir tarptautinių žodžių gausos tekstu bus patenkinti tiek konservatyvesnieji skaitytojai, tiek liežuvio nuolat už dantų nenulaikantys liberalai. Encikliką galima sukinėti kaip Rubiko kubą: pasauliniam kontekste būtinas atvirumas ekonominėms veiklos formoms, pažymėtoms bendruomeniškumo ir nesavanaudiško dosnumo kvotomis... Popiežius, kaip ir dera, perspėja, kad jokių techninių sprendimų čia nepateiks, tuo tik patvirtindamas mintį, kad tekstas skirtas visiems, nes jeigu pradėtų siūlyti ekonominius politinius metodus, o paskui, neduok Dieve, dar ir galimus jų įgyvendinimo būdus, būtų galima pagalvoti, kad jis nori susidariusiai sunkiai politinei ir ypač ekonominei situacijai atrasti sprendimą. Ir į ką tai būtų panašu? Juk nei jis, nei jo ištikimos avelės šiam pasauliui nepriklauso nei kūnu, nei siela, na, gal kūnu šiek tiek, bet tai tik patvirtina mūsų tezę: „Bažnyčia problemų nesprendžia.“ Ji apie jas kalba. Štai, pavyzdžiui, parapijos klebonas, parapijiečius per rinkimus iš sakyklos agituodamas balsuoti už konkrečią partiją (gerai, kad tokių dalykų nepasitaiko, o juk galėtų), nusikalstų. Todėl popiežius patikina mus, kad visos blogybės kyla iš mūsų nuodėmių ir godumo. Iki tos vietos paskaičius ir terminų raizgalynėj keletą kartų pasiklydus, akys jau pradeda trauktis migla, suima snaudulys, ir besidomintieji, pasikišę encikliką po galva, ruošiasi saldžiai sumigti, nes jau viskas kaip ir pasakyta – kaltos nuodėmės. Aha. Matyt, to tik ir laukta ir tikėtasi. Kad nieks toliau neskaitys. Bet aš ne iš kelmo spirtas. Paskaičiau. Ir ką jūs manot?!

Šičia turiu išreikšti susirūpinimą tauta ir visa tikinčiųjų bendruomene. Urbi et orbi, taip sakant. Atrodo, įvyko nepataisoma istorinė klaida – šį kartą mums bus pakišę klystantį popiežių. Tiesa, yra Marijos kūno į dangų paėmimo dogma (reiškianti, kad Marija iki šiol nemirė), enciklika „Humanae Vitae“ (prieš kontracepciją, bažnyčią sutuoktinių palovėj su prožektorium rankoj) ir kiti mus, šio pasaulio vaikus, stebinantys, tik anam, tikinčiųjų, pasauly įmanomi ir, matyt, tik ten suprantami dalykai. Kaip ir buvęs popiežius Honorijus, ekumeninio susirinkimo pasmerktas eretikas. Matyt, dėl to, kad anuomet dar nebuvo paskelbta neklaidingumo dogma, o įstatymai įsigalioja tik paviešinti. Geriausia, žinoma, būtų neskaityti, tūlas geros valios žmogus man patartų: gyveni šiam pasauly, tai ir nelįsk pirma laiko į aną. Bet kad įdomu pažiūrėt į neklystančius žmones. Tai yra kaip Jules’io Verne’o ekskursija į Žemės rutulio vidų arba kelionė į zoologijos sodą. Juk pas mus neklystančių retai pasitaiko, ir tie patys yra klystantys.

Taigi enciklikoj popiežius, ilgai nelaukęs, griebia jautį už ragų: reikia sukurti „pasauliniu mastu valdančią politinę instituciją“ ir tokiu būdu pasauliniam vadovavimui suteikti „tikrus dantis“. Šįkart, jau iš lietuvių kalbos išvertus, būtų galima pasakyti taip: be rimto autoritetingo trinktelėjimo kumščiu į stalą nieko nebus. Kas gi čia naujo? Lietuvių tautosakoj randam: reikia vieno šlubo vokiečio su lazda ir reikalai kaipmat būtų sutvarkyti.

Toliau enciklikoj prasideda kalba apie gėrybių perskirstymą – užuot prakalbus apie tų gėrybių kūrimą. Tarp mūsų šnekant, enciklikos tonas apie stiprią valdančią ir dalijančią ranką reiškia, kad kalbama apie kairę ranką, paprastai naudojamą komunistų, demokratų ir kitų panašių. Ta ranka turi pasirūpinti visais vargstančiaisiais, jiems padalydama kitų pagamintas ir kitiems priklausančias gėrybes. Dešinė paprastai pasisako prieš dalybas už dyką ir vietoj to siūlosi išmokyti, kaip pačiam meškerioti. Gal aš neteisingai supratau, bet popiežiaus pirmtakas Jėzus Kristus irgi apie dantis yra kalbėjęs, taip pat ir žuvis dalijęs. Tik jis pasidalijo savo ir apaštalų sugautu laimikiu. Paprastai obuolys nuo obels toli nerieda, bet šiuo atveju enciklikos rašytojas, matyt, bus per ilgai galvą užvertęs žiūrėjęs į Siksto koplyčios lubas savo rūmuose. Neslėpsiu, žavi tikėjimas pasauliniu valdymo organu, kažkaip savaime, stebuklingu būdu įgaunančiu autoritetą pasaulio akyse. Kaip ir dera, nepasiūloma daugiau nieko konkretaus – nei kaip jį sukurti, nei kokiu būdu jis turėtų funkcionuoti. Antra vertus, lyg ir turime Jungtines Tautas, kur Vatikanas, kaip ne iš šio pasaulio, prisiima tik vaiduoklišką patariamąjį balsą, bet mano nusivylimas būtent čia ir glūdi: kodėl popiežiui reikėjo kojom paliesti nuodėmingą žemę ir pradėti konkrečiai kalbėti? Stipresnio kumščio ir aš, tarybų valdžios išaugintas ir į mokslus išleistas, pasiilgstu. Ir balsavimo šimtu procentų. O neklausantiems surastume šaltesnę vietą. Bet ką aš čia dabar...

Visa paguoda, kad popiežius laiku susigriebia. Dar keletą kartų encikliką perskaičius, sąmoningai ignoruojant tarptautinius žodžius ir neeiliniams protams skirtus išvedžiojimus, paaiškėja, kad visos socialinės problemos, neišskiriant nė ekonominių irgi politinių, kyla iš paties žmogaus. Taip pasakęs niekad nesuklysi. Juo labiau kad aš su ganytoju čia visiškai sutinku. Jeigu dar kas mano, kad kiekvieno žmogaus viduj protas pasikinkęs emocijas laigo po ganyklą ir, nors retkarčiais įmina į š..., daugmaž vadovauja paradui, ir dėl to mes visad pasirinksim, kas objektyviai geriau, tai labai klysta. Taip yra tik Newtono mechaniniam pasauly, kur ekonomikos šuoliavimas lengvai nuspėjamas, pasitelkus grakščius modelius: duokim trilijoną ir viskas savaime susitvarkys, nes vienas investuotas doleris pagamins 1,25 dolerio.

O kas tada atsakys į tokį klausimą: kaip tiek daug žmonių vienu metu galėjo būt tokie kvaili ir nekompetentingi? Juk jie skolino pinigus, žinodami, kad negaus atgal. Tai gal jie vykdė meilės ir teisingumo darbus? Net enciklikos neskaitę? Aha, atsakykit man, kad gudrūs. Čia jau kvantinė mechanika, kur nuspėjamų dalykų mažai belikę. O popiežius paaiškina: dėl to, kad nusidėjėliai. Gimtoji nuodėmė, vadinasi. Iš ko sprendžia? Iš Šventojo Rašto. Ten taip parašyta. Šios žemės gyventojai sakytų: klaida ar nusikaltimas. Žmogiška prigimtis, pasirodo, pilna instinktų, ambicijų, atsiminimų ir įpročių, nuolat bekovojančių, kas kurią dieną vadovaus. Ir į aplinkybes mes reaguojame subjektyviai. Dažniausiai susirenkam tas dalis, kurios patvirtina, kad esam teisūs. Čia jau ne iš naujos enciklikos, o šio pasaulio vaikų sugalvota. Nuodėmės, nors ir labai įdomu, priklauso anam pasauliui. Gaila, kad popiežius, prieš spausdindamas encikliką, manęs nepasiklausė. Recesija yra žmogaus proto ir emocijų padarinys – būčiau aš jam paaiškinęs. Lygiai taip pat iš jos ištraukti gali tik žmogaus protas, susiderinęs su kitom dalim. Juk jeigu į ekonomiką įpumpavęs milijardus dolerių negauni reikiamų rezultatų, nėra ko stebėtis. Dėl to, kad bankų vadai bijo skolinti. Aplink daug netikrumo. Gali sumažinti nedarbą nuo 10 iki 6 %, bet aš, vartotojas, nebūdamas tikras dėl rytojaus, vis tiek nepulsiu į parduotuves išleisti pinigų (galėčiau popiežiui parodyt, kur pigiau pieno nusipirkt). Baimė ir netikėjimas rytdiena. Popiežius pasakytų: nusidėjėlis negali būti orus, kol neužsideda tikėjimo akinių. Šio pasaulio gyventojai sakytų: nėr kitos vertės kaip pats žmogus ir todėl jis turi būt ištikimas savo žmogiškajam orumui. Instinktyviai, išgirdus pakylėtas šnekas ar paregėjus rašinius apie meilę ir teisingumą arba meilę teisingume arba teisingumą meilėj, norisi pasitraukt į šalį, kad aukštai pakilus nereiktų paskui žemai tėkštis veidu į purvą. Nes didžiosios galvos jau išmoko, kaip reikia šnekėti ir rašyti: reikia skelbti žmogaus orumo išsaugojimą. O mums, paprastiems žmonėms, reikia ir patiems gyvent, ir vaikus užaugint. Ir tada supranti, kad po visa ta rašinių ir kalbų melodrama egzistuoja tradicinė visuomenės tvarka: šeimoj, tarp žmonių. Net nežinodami ir apie tai negalvodami, mes gyvenam pagal šimtų generacijų po kruopelę surinktą išmintį, ir dėl to visuomenė vis dar egzistuoja. Ką jūs į tai pasakysit, gerbiamieji ponai? Kiek reikia tarptautinių žodžių, kad tai suprastum?

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


169211. ...2009-09-01 17:27
be nuomones

169213. krankt2009-09-01 17:49
spaudziu letenele, gerai sukaltas opuselis, popalmiau. :) maga pridurti, kad milijardu pumpavimas tikrai neduos godojamu rezultatu, nesgi is banksteriu paimta paskola grazinti reikia su ohoho kokiom palukanom. visam tam finansiniam farsui ikunyti su sekme isties reikia tikrai nedaug - tik padoriu pajamu, o is kur jas gausi, kai nesuskaiciuojami darbai isvezti i azija, pasiuliusia pigiausia pasaulio darbo jega del gyventoju pertekliaus. ta prasme baznycia eina isvien su fariziejais, kuomet skatina nezabota gimstamuma - galybe pigios darbo jegos globalizmo ispuoseletoms siurbelems.

169215. archyvaras2009-09-01 17:56
Gal globalizmas truputį stabtels? Kinija gręžiasi į vidaus rinką, į vidinį vartojimą? Nebent dar nori investuoti prikauptus dolerius užsienio nedidelėse rinkose?

169216. krankt archyvarui2009-09-01 18:23
globalizmas nestabtels pats, nes i globalistus isvirte gobsuoliai stabdziu neturi. juos sustabdys ju paciu sugriautos rinkos: uz ubagiska atlyginima galimi tik ubagiski pirkiniai, taigi is kur imsis palukanu melzimas? tampyk karve uz tesmens kiek nori, be vandens ir zoles pieno nebus. o ir visiskai nepagristas gerybiu transportavimas pamazu juda i aklaviete, nes nafta nera beribe, kitu alternatyvu neturi, nes mokslui pinigu nebelieka, kai globalistai ima mokyti visa pasauli "meskerioti patiems" nusekusiose ir uzterstose balose be zuvu.

169217. ...2009-09-01 18:31
tai gal tas popiezius tada ir teisus: belieka tik kalbeti

169218. mano sunau2009-09-01 18:52
mano sunau, nuoseklus pamazgu pylimas ant buvusiu bendradarbiu rodo jusu akivaizdu nora grizti i musu eiles.Uz atgaila sukalbekite TEVE MUSU, o savo didziuli turta uzrasykit musu labui ir galesit grizti.Chi chi chi ...

169219. po palme>tevui2009-09-01 18:54
dar palaukit, dar ne taip bus, chi chi chi

169220. mano sunau2009-09-01 19:07
jusu chi chi chi rodo gera jusu nusiteikima

169222. tam paciam2009-09-01 19:10
ir dar noreciau paklausti uz kokios varpines laukti?

169223. zole >autoriui2009-09-01 19:14
kaip netingejot skaityti toki nuobodu teksta, ar idomiau jau nieko nerandat?

169231. tam paciam2009-09-01 22:15
nuoseklus pamazgu pylimas ir reiskia nuoseklu pamazgu pylima,kam jau cia tos gilios prasmes

169235. po palme2009-09-02 03:43
gerbiami skaitytojai, prasom graziai elgtis, nesistumdyti ir gerbti vienas kito nuomone
Gavrila opusa parase
Gavrila stengesi labai
Ir kele i padanges ji
skaitytojai(kirciuoti paskutini skiemeni)

169250. avinas2009-09-02 11:03
"Šio pasaulio gyventojai sakytų: nėr kitos vertės kaip pats žmogus ir todėl jis turi būt ištikimas savo žmogiškajam orumui." Įdomi dvi- ar net triprasmybė. Ar aš esmi šio pasaulio gyventojas? Matyt, ne. O kas yra "žmogiškasis orumas?" Turėti daugiau, riebiau, gražiau?

169286. po palme2009-09-02 14:21
tai yra tokie magiski zodziai, kuriuos vartodamas visada islieki neklaidingas. Ir gink dieve pries vartojima negalima suplakti. Norint nuspresti ar esat sio pasaulio gyventojas, reikia daugiau informacijos apie jus

169287. onute >po palmei2009-09-02 15:30
taip anksti nerasyk atsiliepimu, nes as zinosiu kelinta ejai nusisvilpti chi chi chi

169298. avinas2009-09-02 17:28
o gal dar leistumėte būti ištikimam ne savo, o kieno nors kito žmogiškajam orumui? Kažkokia neveiksminga, kaip matote, man Jūsų magija...

169309. po palme(svarsto su avinu magijos problemas)2009-09-02 18:54
tekstas istikro traukia per danti tiek vienus, tiek kitus, magija is tiesu neveiksminga: anei popieziaus neklaidingumas, anei Obamos. Pasnekejes apie tai magisku jegu nepazadinsi

169311. - - - m.2009-09-02 19:51
Geriau garsiai negalvoti... kas gali paneigti, kad Jo ten- viršuje nėra... o, jei yra tai, tokiu atveju, Popiežius yra Jo vietininkas žemėje...

169312. ---?2009-09-02 22:02
o is kur zinote, kad popiezius vietininkas?

169338. - - - m.2009-09-03 11:59
Stropiai lankiau tikybos pamokas, todėl ir žinau... Jeigu rimtai, tai kiek prisimenu kažkas ten surišta su šv.Petru, kuris gyveno Romoje ir Kristaus buvo paskirtas krikščionių vadovu... nuo to ir prasidėjo... Gal taip ir buvo, o gal ir ne...

169344. ---?2009-09-03 16:45
o Dievas cia prie ko?

169379. grauzinis2009-09-03 22:11
popieziaus rasiniai yra ne kiekvienam skirti, taip ir aiskeja is komentaro

169399. - - - m.2009-09-04 12:18
Kiek pastebėjau beveik visi komentarai, net ir pakankamai rimtiems straipsniams, yra tik žaismingi pokalbiai, nepretenduojantys į rimtus debatus... O, šiaip, tai, baisu net pagalvoti, pritariu straipsnio autoriui...Dar noriu pasakyti, kad tą išsireiškimą, kad popiežius yra Dievo vietininkas žemėje tikrai ne aš sugalvojau... pasiduodu, ir bėgte bėgu pakartotinai pasiskaityti Naująjį Testamentą...

169405. Apsimiegojusiojo pastebėjimai2009-09-04 13:36
- sukurti „pasauliniu mastu valdančią politinę instituciją“, gal tam ir yra pasišventusi bažnytinė hierarchija,atsisakanti net moteriškų pagundų. Juk inkvizicija yra parodžiusi galią, ir dabar pasauliniam vadovavimui suteiktų „tikrus dantis“.

169423. apsimiegojusiam2009-09-04 17:06
as manau kad tuose popieziaus pasisakymuose tikrai skamba revanshizmo gaidele: o kad taip sugriztu laikai, kai mes valdem, tai padarytumem tvarka.

169424. klausinejimams nebus galo2009-09-04 17:07
O leiskite jusu toliau paklausti: o kas parase ta Naujaji 2000 metu senumo Testamenta?

169426. anksti pakirdes2009-09-04 17:40
kad cia taip ateitu GP ir pasakytu pamoksla apie nuodemes ir atgimima is dvasios. Bet kur tau sulauksi. Matyt popiezius sventesnis.

169428. greitas zvilgsnis2009-09-04 23:42
Pirminio teksto argumentacija:

In the face of the unrelenting growth of global interdependence, there is a strongly felt need, even in the midst of a global recession, for a reform of the United Nations Organization, and likewise of economic institutions and international finance, so that the concept of the family of nations can acquire real teeth. One also senses the urgent need to find innovative ways of implementing the principle of the responsibility to protect and of giving poorer nations an effective voice in shared decision-making. This seems necessary in order to arrive at a political, juridical and economic order which can increase and give direction to international cooperation for the development of all peoples in solidarity. To manage the global economy; to revive economies hit by the crisis; to avoid any deterioration of the present crisis and the greater imbalances that would result; to bring about integral and timely disarmament, food security and peace; to guarantee the protection of the environment and to regulate migration: for all this, there is urgent need of a true world political authority , as my predecessor Blessed John XXIII indicated some years ago. Such an authority would need to be regulated by law, to observe consistently the principles of subsidiarity and solidarity, to seek to establish the common good, and to make a commitment to securing authentic integral human development inspired by the values of charity in truth. Furthermore, such an authority would need to be universally recognized and to be vested with the effective power to ensure security for all, regard for justice, and respect for rights. Obviously it would have to have the authority to ensure compliance with its decisions from all parties, and also with the coordinated measures adopted in various international forums. Without this, despite the great progress accomplished in various sectors, international law would risk being conditioned by the balance of power among the strongest nations. The integral development of peoples and international cooperation require the establishment of a greater degree of international ordering, marked by subsidiarity, for the management of globalization. They also require the construction of a social order that at last conforms to the moral order, to the interconnection between moral and social spheres, and to the link between politics and the economic and civil spheres, as envisaged by the Charter of the United Nations.

Sio straipsnio autoriaus interpretacija:
Taigi enciklikoj popiežius, ilgai nelaukęs, griebia jautį už ragų: reikia sukurti „pasauliniu mastu valdančią politinę instituciją“ ir tokiu būdu pasauliniam vadovavimui suteikti „tikrus dantis“. Šįkart, jau iš lietuvių kalbos išvertus, būtų galima pasakyti taip: be rimto autoritetingo trinktelėjimo kumščiu į stalą nieko nebus. Kas gi čia naujo? Lietuvių tautosakoj randam: reikia vieno šlubo vokiečio su lazda ir reikalai kaipmat būtų sutvarkyti.

Pirma, frazes paemimas i kabutes reiskia tikslia ir pazodine citata/tislu vertima. Ar "true world political authority" tiksliai verciant issivercia i „pasauliniu mastu valdančią politinę instituciją“? Nelabai. Antra, vertimas is karto atspindi sio vertimo Autoriaus interpretacija, pagal kuria "world authority" yra "pasauli valdanti institucija". Taciau enciklikoje privardinta tiek salygu, kad vargu ar tam "world authority" priskiriamas "domination/valdymo" vaidmuo. Greiciau tai budas "cooperation" uztikrinti ir kolektyvinis apsisaugojimas nuo stipriausiuju dantu, jei jie panoretu kasti.

Isvada vienas: bent jau siame epizode enciklikoje nera tvirtinama tai, ka sio straipsnio Autorius teigia ja tvirtinant.
Pastaba vienas: Teksto kritika ir komentavimas prasmingi tada, kai pries tai seka teksto supratimas.
Klausimas vienas: ar sio enciklikos fragmento komentaras is straipsnio autoriaus puses yra prasmingas?
Atsakymas vienas: kaip jau pasirinksite - ar kotas pagal kirvi, ar kirvis pagal kota.

169440. ačiū2009-09-05 11:35
greitam žvilgsniui už tikslumą.

169443. - - - m. > klausinėtojui2009-09-05 13:24
Ar nesakiau, kad geriau negalvoti garsiai: ir klausimas vienas, ir atsakymas-vienas ir netgi pastaba- vienas... Nuo mažų dienų žinau, kad Šv.Tėvas yra Neklystantis, todėl pritariu greitam žvilgsniui, kad, diskutuoti su Popiežiumi gali tik neklystantis... t.y.- atitikti kirvis kotą ir, neduok, Dieve, stengtis ką nors suprasti...

169452. greitas zvilgsnis>m2009-09-05 15:19
Jei Tamsta jau nebemaza/s, laikas butu save painformuot ir pakoreguoti vaikystes zinias, o ne jomis viesai girtis, ju pagrindu ironizuoti ir sprendimus daryt apie kazka, siuo atveju apie popieziu kelystamuma. Greita citata is nesenos popieziaus kalbos:

Indeed History has shown that many of the things that theologians have said in the course of time or that Church authorities have put in practice have been proven false and today they confuse us.

"Church authorities" siame kontekste apima ir popiezius. Manyti, kad popieziai nepadare klaidu ir manyt, kad popieziai mano, jog jie nepadare klaidu ir kad su jais negalima diskutuoti yra suaugusiu, bet savo supratimais "mazose dienose" taip ir likusiu zmoniu stereotipas, kuriuo, paradoksalus kuriozas, jie nesibodi dar ir pasipuikuoti.

169462. tiesiog2009-09-05 17:48
autorius vis dar tebegriežia dantimis, atsiprašau, gal lapais (nes po palme).

169463. po palme>greitam zvilgsniui2009-09-05 19:03
Dekoju greitam zvilgsniui uz komentara.
Deja, nenoreciau sutiki su tamstos vertimu. cha cha. Ieskojau kiek galima tikslesnio vertimo, vengdamas pazodiskumo, nes tai butu tik dar labiau viska supainioje. Jusu pasiulymas atsizvelgti i salia isvardintas salygas tik patvirtintu apie teksto klampuma ir pavojus ji verciant. jau pacioj komentaro pradzioj pasakiau, kad interpretuojant toki teksta, kuris, bent jau susidaro toks ispudis, parasytas keleto autoriu ir kartais net atrodo kad del to tarsi seka dviem skirtingais takeliais, yra beveik juokinga arba praktiskai neimanoma.
Isvada: jusu drasa tvirtinti kas butent tekste yra tvirtinama mane tikrai zavi. Lygiai ir sitoj konkrecioj vietoj. Dar linksmiau pasidaro paskaicius jusu interpretacijos komentara apacioj(169440): ačiū greitam žvilgsniui už tikslumą. Prisijungiu: ačiū.
turetumet but dar isdidesnis toki teksta galutinai suprates/us
aciu kad leidziate ir kitiems tureti savo nuomone apie teksta ir konkrecias jo vietas
Is tolimesniu komentaru suprantu, kad jums skauda isgirdus diskusijas apie popieziaus neklaidinguma. Kodel? Suprantu, kad siandien Vatikanas turbut mielai atsisakytu sitos padarytos klaidos:)(ir sumanyk tu man pasiskelbt neklystanciu)Ir vel lygiai taip pat galima butu leistis i imantrius aiskinimus(kuriuos reikali esant ,neabejoju, cia tuojau isvardintumet) kada ir kaip popiezius neklysta. Sakote: "today they confuse us". Dar ir kaip. Lygiai kaip ir savo enciklika. Va dabar ir paaiskinkit smalsiam/iai ---m. kokiu budu ir kaip popiezius yra neklystantis. keliais sakiniais, gerbdamas/a skaitanciuju oruma.

169465. po palme2009-09-05 19:12
voa Marciu blynu neprideginau bekomentuodamas komentara, atsakysit

169466. - - - m.2009-09-05 19:22
Atsiprašau greito žvilgsnio už nedidelius bakstelėjimus... betgi Jūs, suabejojęs autoriaus kompetencija, t.p. neapibėrėte jo komplimentais... nuo tos nelemtos mano vaikystės, kurią gal ir per dažnai čia kaišioju, dažnai griebdavausi advokato funkcijų... Prašau patikėti, kad savo žiniomis tikrai nesipuikuoju, ir pakankamai gerai jaučiu skirtumą tarp mano ir Jūsų intelekto...Noriu pasakyti, kad užaugau iki fanatizmo religingoje šeimoje ir tikrai niekada sau neleidžiu tyčiotis iš religijos, bet tai nereiškia, kad besąlygiškai su viskuo sutinku... Prašau nepykite...

169467. zole > po palmei2009-09-05 20:02
va butumet Lietuvoje, paklausytumet politiku, paziuretumet kokios cia nesamones darosi, tada suprastumet, kad popiezius, jeigu ko klysta, tai tik gelytes.Be to popiezius nuo Lietuvos taip toli ir daugeliui lietuvaiciu visai neidomus, tad visus kurie toli su liezuviais galime ginti labai lengvai ir kiek tik norit.

169470. po palme>---m.2009-09-05 20:21
---m., cia tau del nieko atsiprasinet nereikia. va tas pasijutimas kaltu religijos akivaizdoj, kur "viska zinantys ir neklaidingi" dedes gincijas ir postringauja apie "amzinas tiesas" yra religijos palikimas, kuriam negali but ne maziausio pakantumo

169476. ne maziausio pakantumo...2009-09-06 00:22
o kam bent kiek pakantumo galima būtų tikėtis?

169479. greitas zvilgsnis>po palme2009-09-06 01:13
Mano greitos pastabos prasau nepainioti su "tvirtinimu to, kas tekste yra tvirtinama". Paprasciausiai perskaiciau teksta "A", parasyta autoriaus A, o po to teksta "B", kuriame autorius B savo auditorijai pristate ka autorius A rase ir plius pridejo savo komentara/vertinima.

Siame kontekste man nelabai svarbu, kad autoriaus A pavarde yra "Benediktas XVI", o autoriaus B - "Rolandas Kausas". Galetu buti atvirksciai. Galetu buti "---m" ir "po palme". Galetu buti dvi nezinomos pavardes. Arba dvi vienodai zinomos. Arba du anonimai. Paprasciausiai abejoju autoriaus B isaiskinimu apie tai, ka rase autorius A. O tiems, kam idomu, lygiagreciai iklijavau abieju autoriu tekstus, kad patys savo galva galetu palyginti. Tegu tekstai, o ne neva klystancios ar neklystancios pavardes, uz save kalba.

Kalbant apie kabutes ir tikslu vertima, vertinu Tamstos nora savo skaitytojams pateikti "kiek galima tikslesni vertima", vengiant "pazodiskumo". Is tikro labai inovatyvu ir originalu. Iki siol galvojau, kad nepazodinis vertimas yra vadinamas "laisvu" ir nededamas i kabutes, o "tikslus" vertimas sutampa su i kabutes dedamu "pazodiniu" vertimu, kuri kiekvienas skaitydams kuria savo interpretacija apie tai, ka tekstas sneka. Bet Tamsta geranoriskai nusprende, kad skaitytojui parasyti "pasaulinis politinis autoritetas (world political authority)" butu pernelyg klampu, o todel verta issireiskimo zodziu skaiciu beveik padvigubinti (nuo 3 iki 5 zodziu) ir "tiksliai, bet nepazodziui" (reiks isidemet sia nuostabia formuluote. Prilygsta tokiam patiekalui "netikras vistienos zuikis") isversti i „pasauliniu mastu valdančią politinę instituciją“. Taigi, "pasaulinis" tapo "pasauliniu mastu valdancia", "politinis" ir liko "politine", o "autoritetas" tapo "institucija". Tikrai, daug maziau klampu. Tikrai tikiu, kad mano tetai kaime zodis "institucija" butu kokius tris kartus maziau klampus nei "autoritetas", jei tik skaitytu toki skaidru savaitrasti kaip "Siaures Atenai". Ji is karto suprastu, kas tas autoriaus A "pasaulinis autoritetas". Na, tai tiesiog pasauliniu mastu valdanti Kirkilo arba Kubiliaus, o gal Putino vyriausybe. Aciu Tamstai uz "tikslaus nepazodiskumo" pastangas skaitytoju sielu naudai. Tik viena mane kamuoja. O jei paimtume fraze "pasauli valdanti institucija", isverstume i anglu kalba, tai ar pavyktu ja atrasti pradiniame tekste, is kurio ji buvo paimta ir isversta lietuviskai? Pavyktu su salyga, kad vel koks "nepazodinio tikslumo" talentu pasizymintis vertejas elegantiskai isverstu i "pasaulini autoriteta". Man tikrai nepavyktu lietuviskos "institucijos" isversti i angliska "authority". Versciau "institution" ir veliau reiktu ilgai pluktis, ieskant panasio vietos. Todel, suprasdamas savo ribas, asmeniskai lieku tikslaus pazodiskumo gerbejas ir pats noriu prisiimti sunkia atsakomybe nuspresti, ar "pasaulinis autoritetas" lygu ar nelygu "pasauli valdanciai institucijai".

Dar apie teksto klampuma. Apacioje imetu Vilniaus Universiteto ekonomikos fakulteto zurnalo "Ekonomika" paskutinio numerio kazkurio straipsnio pirma citata. Ji visiskai atsitiktine, nesvarbu jos turinys. Imetu tik palyginimui, kurio tikslas paprastas: ta Tamstai klampi pasirodziusi terminu ir tarptautiniu zodziu gausa autoriaus A tekste "Caritas in veritate" yra visiskai normalus dalykas, siandien rasant apie ekonomika. Deja, taip yra. Todel kyla paprastas klausimas: gal beda ne ekonominiu terminu gausoje, kuriu neisvengsi, rasydamas apie ekonomika, o tame, kad Tamsta nesate ekonomistas ir jums menkai pazistamas zodynas jus klampina? Ar galetu buti, kad savo subjektyvu sunkuma suprasti teksta interpretuojate kaip objektyvu teksto prastuma?

The internationalization of banking services is one of the major trends in the global economy. It has a different extent and implications in the developed, emerging and transitional economies. The foreign banks’ entry is one of the common features of the financial systems’ structural changes in transitional economies. The intensity, time frame, mode, extent and implications of the foreign banks’ entry into national markets vary depending of the macroeconomic, monetary, demand, institutional, regulatory and other conditions in different transitional economies. Studies of the banking sector development in transitional economies concentrate mostly on the banking system institutional reforms, credit boom and banking stability, foreign banks’ entry and their market share, institutional and regulatory issues. The aim of the research is to study the foreign banks’ entry competition and post-entry implications for the competitive environment in the national banking system of a transitional economy, based on the case of Ukraine.

169480. ivs2009-09-06 01:39
ar nebus greitas zvilgsnis ponas nemo?

169482. po palme>greitam zvilgsniui2009-09-06 03:46
gerbiamas komentatoriau, o gal galit pasakyt ko is tikro norit? Apart to, kad autorius nekompetentingas ir Siaures Atenai neskaidrus. Suprantu, kad nerasau jusu lygyje. Ka dabar padarysi. Mokausi, ismoksiu ir i protingus komentarus kada atsakinet.

169484. Greitas zvilgsnis2009-09-06 04:46
Ko is tikro noriu? O ko norejo autorius B, rasydamas teksta apie autoriaus A teksta? Galbut kazko panasaus nori ir autorius C: nepasiduot skaitomo teksto uzliuliavimui, atsitraukt nuo jo ir paklaust - o ar is tikro taip, kaip rasoma?

169486. o ką?2009-09-06 09:38
o ką tas Nemo dėsto, ekonomiką ar finansus, ar bažnytinę teisę? labai rimta jo argumentacija. greičiau Lietuvon, pagalbon Kubilui.

169492. džiugu, 2009-09-06 11:32
sulaukus argumentuotos kritikos (ne įprastos čia "apsivėmiau").

169497. Noė2009-09-06 12:27
Tikrai puikus Greito Žvilgsnio, kas jis bebūtų, gebėjimas analizuoti. Galima tam tikra prasme pateisinti ir bešališką Žvilgsnio poziciją – rašančiuosius suskirstyti į A (popiežių), B – R. Kaušą, t.y. tą, kuris nori įkąsti popiežiui į minkštą vietą (deja, ir šį kartą atšipo dantis ir prikrėtė juokų, kaip tuoj pamatysime) ir patį Gr. Žvilgsnį (C). Jei, tarkime, mes nežinome, kad kalba suaugęs, autoritetingas žmogus ir nestabilus asmuo, ir jei mums pasirodo, kad tiesa vis dėlto sveikojo pusėje, vadinasi, tiesa yra tiesa.

Tačiau daug nerašant, o tik pačią esmę, reikėtų pasakyti, kad tiek GŽ, tiek besikandžiojančiojo pozicija yra neteisinga, kadangi nedaroma jokio skirtumo tarp gamtinių ir antgamtinių dalykų. Jei po palme, t.y. R. Kaušas analizuoja popiežiaus mintis iš netikėjimo pozicijos, tai ir GŽ, prie jo derindamasis, praranda visumos pojūtį. Ne tas žodis pojūtį, bet veikiau požiūrį, suvokimą, disponavimą. Pvz., jei aš netikėčiau, jog buvo tokia senovės Graikija, tai mano bandymas suvokti ir parašyti pasaulio istoriją būtų labai apgailėtinas, jei ne apskritai juokingas. Aš greičiausiai manipuliuočiau menkais tiesos trupiniais, kaip ir atsitiko su mūsų besikandžiojančiuoju Kaušu.

Kitaip sakant, R.Kaušas niekaip neįstengia priimti Kristaus, o per tai ir praranda visumos suvokimą. Rašant skliausteliuose, R. Kaušas sėdi prie katalikybės lobio ir kaulija išmaldos iš pašalinių, galbūt iš budistų. O budizmas, teberašant skliausteliuose, yra ne kas kita kaip bedievybė. Kodėl neįstengia? Čia galime pažvelgti dvasiniu ir moraliniu žvilgsniu, nes nepakanka vien greito žvilgsnio. Reikalas tas, kad po palme niekaip negali susitaikyti su savo kalte (iš esmės pačia pirmine, nuo kurios viskas ir prasideda). Jei savosios nepripažįsta, tai iš maloningumo leidžia būti nekaltiems ir visiems žmonėms. Taigi jis neigia prigimtinę nuodėmę, o podraug ir visas, nes kitaip neįmanoma logiškai. T. y. jis vadovaujasi ne kuo kitu, o Darvino evoliucija (kai kalba, jog žmonės po trupinėlį surankiojo išmintį). Tiksliau kalbant, jis nesuvokia, jog Dievas gali būti aukščiau mūsų suvoktos evoliucijos ir drauge suprantamai prieiti prie žmogaus, atverti jam tiesą, bet tik tada, kai žmogus tiki. Antraip, kaip minėjau, žmogus disponuos varganais žinių trupiniais. Pripažinti evoliuciją ir nepripažinti Dievo (Kristaus) reiškia būti materialistu. Visiškai neaišku, kaip ir iš kokių galių (ir galų gale kodėl???) žmogus rankioja išmintį.

Dėl termino „pasauliniu mastu valdanti politinė institucija“ tai jį greičiausiai reikėtų versti „pasaulinė bendruomenė“ su savo vadovais. Atkasęs tą lobį „pasaulinė politinė institucija“ (kokio pats ir norėjo) po palme sutelkia visas pajėgas tam terminui sutriuškinti. O kas iš to išėjo, matome.

Šiaip gėda būtų spausdinti tokius puikybės pilnus (vien pavadinimas ką reiškia) ir, sakyčiau, nedorus rašinius. Nereikėtų stengtis sulyginti „Šiaurės Atėnų“ su „Panele“.

169498. Noė2009-09-06 12:30
Oi, pabraukti viso galo nebūtinai reikėjo. Būtų pakakę „atverti jam tiesą“. Bet jei taip išėjo, tai dar geriau:)). O va čia apie encikliką parašyta geriau: http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/Articolo.asp?c=312145

169501. netikras vistienos zuikis2009-09-06 12:52
Nukrypdamas nuo įdomios diskusijos temos pažodiškumo adeptui vis dėlto siūlyčiau išsiversti, tarkime, kad ir į rusų kalbą, samplaiką "vyrai mūrai ąžuolai", ir akivaizdžiai įsitikinti pažodinio vertimo tikslumu.

169503. tikros vištienos zuikis netikram2009-09-06 12:58
gal dar pasiūlysit Baudlaire`ą pažodžiui išversti? Skirkite tekstus turinio ir stilistikos požiūriu.

169504. mie2009-09-06 12:59
kas gali buti paprasciau? mužyki stena duby. beje, is vistienos tikrai nekoks zuikis.

169511. ivs2009-09-06 15:50
ot ir ne. butu мужчина масонство дубы - atgal isvertus - vyrai masonai durniai.

169513. ne pažodžiui būtų2009-09-06 17:22
ech, mužšina, toli stena, toli dubina.

169514. to-li2009-09-06 17:23
stena, to-li dubina.

169515. po palme2009-09-06 17:41
gerbiami komentatoriai, dekui uz demesi. I pabaiga diskusija pasidare kone pavyzdine, kokios visad ir noretus. Aciu.
Visad Jusu
autorius

169516. mie2009-09-06 17:56
kadangi diskusija pasisuko vaisinga linkme, o sitas numeris dar kabos dvi dienas, tai visad Musu autorius galetu neuzraukineti. kiek noresime tiek ir kalbesime.

169519. Noė 2009-09-06 18:35
Vyrai mūrai ąžuolai reiškia visi masonai durniai (ir vyrai, ir moterys). O kaip pažodžiui būtų mergos terbos bezdalai?

169520. Noė2009-09-06 18:44
Beje, popalmeri, jokia čia diskusija. Tiesiog nereikėtų apie tai šitaip rašyti. Gerai, neberašysiu ir aš, o tai po to didžiuosiesi, kad daug komentarų surinkai.

169521. autorius2009-09-06 20:05
nieku gyvu neturejau omeny kad turit jau baigti cia lankytis. Mielai prasom, ypac mieste su visais trim asmenims.

169522. po palme>noe`i2009-09-06 20:06
apie ka ir kaip rasyti, sirdele?

169523. cc2009-09-06 20:15
Drįstų manyti (anot Šveiko), kad jei būtų įkurta Pasaulinė finansų ministerija ir ministru taptų pats Popiežius, Pasaulis nepasikeistų. Kaip vyko kova už būvį- už duonos kąsnį ar eilinį milijardą, už išgyvenimą ar auksinę karūną, už nepriklausomybę ar "atsiimant" proprotėvių žemes, "vaduojant" tautas- taip bus ir toliau.

169525. ===32009-09-07 05:57
popiezius, nors ir ne slubas, bet vokietis, kaip mat viska sutvarkytu

169529. svarbu2009-09-07 08:55
svarbu ne Pasaulinė finansų ministerija, o pasauliniai, tie patys visur cirkuliuojantys pinigai. Vienas ekonomistas nobelistas išsakęs yra šitokią mintį.

169536. Ponai2009-09-07 11:00
Ponai kultūrininkai, tikrai nereiktų lyginti Šiaurės Atėnų su Panele. Panelės tiražas keliasdešimt kartų didesnis nei Šatėnų. Atsipeikėkit, kam jūs esat įdomūs? Kelis sudžiūvę bijūnėliai ir nuvytusios rožės...

169537. veina ruoze2009-09-07 11:21
nu baikit, cia rozes nenuvytusios,kaip tik pacios tos, grieko vertos che che che

169538. mie2009-09-07 11:30
jei mes idomus patys sau, tai jau labai labai gerai.

169539. ;)2009-09-07 11:37
Tas, kuris pykti keicia sypsena, visada bus stipresnis. Japonu ismintis

169540. ;)2009-09-07 11:38
Viskas ateina laiku tam, kas moka laukti. L.Tolstojus

169541. ;)2009-09-07 11:41
Kartais gera tiesiog ... buti. Nedaryk nieko. Ir viskas bus padaryta. Lao-Tse

169542. ;)2009-09-07 11:45
Visos musu bedos kyla is musu nesugebejimo ramiai pabuti vienumoje. B.Paskalis

169543. ;)2009-09-07 11:47
Kas pasake, kad turime atsispirti pagundoms?

169553. po palme(teiraujasi)2009-09-07 16:44
paskutinis tikrai vertas demesio. O kieno cia tokia ismintinga citata?

169554. po palme2009-09-07 17:52
dar kart paziurejau i teksta. "Institucija" zodis tinka kuo puikiausiai:such an authority would need to be universally recognized and to be vested with the effective power to ensure security for all..." O kas tai yra, leiskite paklausti, kuriai suteiktos galios ir kuriam pavedama uztikrinti sauguma? Ar fantomas kazkoks, vardu Autoritetas tuos visus dalykus atlikines. O gal Dievas tegul pagaliau atkreipia demesi i savo kuryba?

169557. - - - m.2009-09-07 21:19
Persas O.Ch. kreipėsi į Sutvėrėją: -Lipdytojau žmonių, mums rūpi nemažai- kodėl Tu mums į vidų ydų tiek prikišai? Netinkama tešla? Tai kas dėl šito kaltas... Jei tinkama- kodėl mus vėl daužai?...

169560. po palme2009-09-07 22:21
vat vat. O ar issiaiskinote kas popieziu paskyre Dievo ipediniu?

169561. po palmei2009-09-07 23:12
visai galva susisuko. Dievo ĮPĖDINIU tegali būti kas, a?

169563. Onute2009-09-07 23:19
galim buti visi,nes mus sukure Dievas.

169564. zole2009-09-07 23:21
siandien lietuviai pralos turkams,o juk krepinis irgi lietuviu religija.

169565. davatkele2009-09-07 23:23
gal kartais zinot ar popiezius megsta dziovintus raudonvirsius :)

169566. buozgalvyte is kudros2009-09-07 23:28
is kur zinot, kad VISI kunigai neagituoja balsuoti prie rinkimus uz kokia nors partija? O siaube, visos Lietuvos baznycios pilnos Rolando snipu.Brrr

169570. po palme>(tuoj kviesiu gandra i pagalba)2009-09-08 00:40
tik jau neperdekit. Gal tik puse Lietuvos baznyciu pilnos mano snipu su raudonvirsiais rankose.

169572. pasi2009-09-08 01:31
nesileisdamas i vertimo, net ir turinio klausimus, neatsistebiu paskvilio autoriaus intencija. kazkodel labai primena rugsciu vynuogiu istorija. Siaip jau visi esame zmones, gal kas norejo but astronautu ar pilotu, bet sveikata neleido, kitam gal norejos but fiziku teoretiku, bet silpnoka galvele neisnese. Kitas, ziurek, jau buvo ir kunigu isventintas, bet apsigalvojo, o gal klynas pasirode skystokas. Tiek tos bedos, manytum, visi kartais suklystam pasirinkdami. Geriau jau sekti tikra pasaukima, ar pripazint jo stoka, nei apsimetineti. na, sakytum, koks varna pralaimejo architekturini konkursa. galbut paciam ir atrodo, kad laimejes darbas buvo uz jo prastesnis, bet taurus zmogus, manau, nuryja nuoskauda, ir dirba toliau savo darba. kitas gal mestu viska ir eitu sargaut, ar duonos kept, irgi gerbtinas pasirinkimas, kazkas juk ir tai turi daryt. bet kam gi apsikt savo praeiti, teisint silpnybes ir klaidas, meginant itikint aplinkinius, kad, esa, visas reikalas sudas, visi ten durni, atseit, as protingesnis, o jie ten visi glusai, iskaitant pati svarbiausia, as mat praregejau, o jie skendi tamsybese, ir jus mulkina. liudnoka, marods, tokia menkysteles dalia - aplot pravaziuojanti traukini, o jam jau nudundejus, myztelet ant begiu, koja pakelus, ir isdidziai grizt i buda, neva darba atlikus...

169573. toto2009-09-08 06:10
...va štai šitaip, va ir va kaip...

P.s. O tu imk ir pasveik tyčia, Rolandai, ir tyliai griebkis kokio žemiško amato!


169577. mie2009-09-08 09:40
o as galvoju sau: kur varna prapuole? o jis gi savo nuoskauda beryjas ir savo darba toliau bedirbas. nes laimejes darbas is tiesu buvo geresnis.

169578. mie2009-09-08 09:43
is tono sprendziu, kad kepejo ar sargo darbas pasi neatrodo gerbtinas. "kazkas juk ir tai turi daryt". suprask, darbas is bedos. nespjaukite, oj nespjaukite ant duonos kepeju. ir ant zmogaus, kuris su sautuvu rankose pernakt saugo jusu namu duris ir seifa.

169580. ragana Kornelija 2009-09-08 09:56
kai kiaurą dieną prajuoduoji prie kompo, taip pasiilgsti kokio žmoniško darbelio... gal duoną kepti, gal drabužį siūti, gal gėles auginti... dairausi dabar - į ką čia man persikvalifikavus...

169581. ragana Kornelija 2009-09-08 10:01
pažįstu žmogų, kuris labai mėgsta skaityti knygas. dažniau rimtas. dirba iš esmės sargu, valstybinėj įstaigoj. kaip aš jam pavydžiu jo darbo! nes tas darbas mažų mažiausiai neknisa jam proto, nedžiovina smegenų, per jį galima net kokią knygą paskaityti. ir labai nepavydžiu kokiam nplui, kuris privaloma tvarka skaito krūvas knygų ir dar turi apie jas parašyti, nors kartais (o gal dažnai?) nei jis tos knygos skaitytų savo noru, nei apie ją rašytų. eina sau...

169583. mie2009-09-08 10:04
o ar pravaziuojanciam traukiny visi labai sventi susede? antra vertus, jei matai, kad konkursas buvo neteisingas, turejai laimet, o buvo prakistas kazkas kitas, tai ar tokia jau didele dorybe viska uzmirst ir sliukint salin nuleidus galva? gal kartais reikia pakovot del saves. netgi jei laimejes yra zuokininkas koks nors.

169585. Noė mie2009-09-08 10:17
Ką tu čia, bliamba, gini? Vadinasi teologijos daktaru, o šitokius niekus rašinėja. Nors kruopelytę orumo turėtų. Savigarbos.

169586. mie - noei2009-09-08 10:31
as bliamba ginu zodzio laisve.

169588. pasi > mie 1695832009-09-08 11:40
Nekeliau sau tokiu klausimu. as pats esu sutikes ivairiu baznycios tarnu, nemanau, jog visi ten dori ir sventi. apie architekturinius konkursus ne ka ismanau, bet taip isivaizduoju, kad jie skiriasi nuo viesuju pirkimu tuo, kad tikriausiai ten yra ivairus estetiniai, meniniai sumetimai, kurie labai subjektyvus, na, lyg ir vienam patinka, kitam nepatinka. Jei viesuosiuose pirkimuose galima apskusti, tai menu juk neapskusi... Kai pralaimejes kritikuoja laimetoja, visi siepiasi i usa, matai, pavydi, juk tokios kritikos nieka srimtai nepriima. Pralaimet geriau oriai, ta tik ir pasakiau. As sutinku, kad zodzio laisve yra gerai, bet dar geriau, kai ji valdoma, kaip Noe cia sake, savigarbos.

169590. mie2009-09-08 11:43
kauso atveju nematau, katras cia laimetojas, o katras pralaimetojas.

169591. AišV nepataikauk, ragana 2009-09-08 11:51
Padlyza esi, pajuodijusi iš savo gavnoriško kietumo,ane? think again, parazitine boba puslave, ane, Latvių gatvei norėtum dirbti iki pajuodijimo, ane, kad babkių gaut ir nuodit lietuvius, kaip žemaičiai baudžiaunikai Gavnorius ir Paksius, ane? all think what jou write, padlyza.

169592. mie - aisvui2009-09-08 11:55
kaip tavo akis? rodos, vel esi geros nuotaikos.

169593. cc2009-09-08 11:59
Manau, kad , kai žmogui skauda, jis verkia. Kai labai skauda- jis rėkia. Kitas ima šautuvą ar šakes. Manu, kad Rolandui skauda.

169595. cc2009-09-08 12:03
Dar galvoju, kad matant negeroves, neteisybes, negalima tylėti. Net šeimoje.

169596. cc2009-09-08 12:06
Nebent turint reikalą su dideliu ligoniu, kuris vistiek nieko nesupranta.

169599. cc-ui2009-09-08 12:14
turbūt esi girdėjęs apie šapą kito akyje ir rąstą savojoje?

169600. cc2009-09-08 12:20
Kadangi dauguma turime net po kelis rąstus , tai neturime teisės pakalbėti apie kitų? Nuduokime, kad nieko nepastebime, kad viskas yra gerai, puiku, nuostabu, netaisytina, nekritikuotina?

169601. pasi > cc 1696002009-09-08 12:36
Na taip. bet as tik nusistebejau intencija. marods, ypac iskunigiui nedera samprotauti apie enciklikas tokiu tonu. O meginimas pamokyti visus ekonomikos. cituoju popalme: "Recesija yra žmogaus proto ir emocijų padarinys – būčiau aš jam paaiškinęs. Lygiai taip pat iš jos ištraukti gali tik žmogaus protas, susiderinęs su kitom dalim." Gal popalme ivardintu mums, kurios (kuno?) dalys tam istraukimui tokios svarbios, ir kaip ten jas reiketu su protu suderinti?

169602. zole2009-09-08 12:36
lengviau pasveiksta tie, kurie nebijo kalbeti apie savo liga.

169603. mie2009-09-08 12:43
grazus senoviniai zodziai "iskunigis", "cicilikas", "benkartas". prisiminkime juos dazniau, vartokime kasdieneje kalboje.

169604. - - - m.2009-09-08 12:47
Iš baimės, kad grįžtame į raganų deginimo laikus man atėmė žadą ir net ginamojo sakinio nepajėgiu suregzti, o ką jau bekalbėti apie ginamąją kalba, kuri, ieškant teisingumo, turėtų būti ne trumpesnė, kaip Noė ir Pasi kalbos kartu sudėjus... Kodėl Šv. Tėvas yra laikomas Dievo Vietininku žemėje, paaiškinti nesugebu... Gal tai atliks Noė... esu sužavėta jos intelektu, kurio niekaip nepajėgiu suderinti su tokiu beveik isterišku nepakantumu...

169605. pasi2009-09-08 12:52
Na, nereikia viduriuoti, niekas nesiule ko nors deginti, uzdrausti, arba sutrypti. tiesiog stikliniame name gyvenant, akmenimis geriau nesimetyt.

169606. mie - pasi2009-09-08 12:57
maniau, kad jus gyvenat namelyje is ubagu raudonmedzio, ar kaip ten vadinosi mediena.

169610. greitas zvilgsnis2009-09-08 13:20
Galbut skirtuma galima nusakyt taip: visi "autoritetai" yra institucijos, bet ne visos institucijos yra "autoritetai".

169613. mie2009-09-08 13:32
nu tikrai ne visi autoritetai yra institucijos.

169615. pasi > mie2009-09-08 13:35
Tai tik pergola sode, kuriame ir sedziu dabar sau pavesyje po vynuoge ir figa. Namas pastatytas is kalkakmenio, kai kurios sienos storesnes, nei metras. Akmenimis galiu metytis, kiek patinka. O turejau omeny siek tiek ka kita, manau, kad puikiai suprantate, tik darkotes cia del smagumo :)

169616. pasi2009-09-08 13:36
nu tikrai ne visos institucijos yra autoritetai.

169617. cc2009-09-08 13:37
Nenoriu nieko įžeisti ar įskaudinti, tik pasakysiu savo nuomonę, kuri nesu įsitikinęs, kad yra teisinga. Tiesiog samprotauju. Krikščioniškoji Bažnyčia (tikriausiai ir kitos) yra pastatytos ant totalitarizmo uolos. Joje kaip ir armijoje, ar komunistų partijoje yra piramidinis valdymas. Iš kunigų, einant nuo Dievo vietininko iki eilinio kunigo reikalaujama vergiško paklusnumo, reikalaujama neturėti kitos nuomonės. Nesutinkantieji- baudžiami, nuo švelnaus tėviško pokalbio iki atskyrimo nuo Bažnyčios , gal dabar neprakeikiami? Mano naiviu įsitikinimu katalikų Bažnyčia turėtų demokratiškėti- atsisakyti kastų, titulų, aukso, susireikšminimo, pompos, nusileisti iki paprasto eilinio žmogaus. Yra visokių tikinčiųjų- fanatikų, giliai tikinčių, mažiau,mažai, abejojančių. Manyčiau, kad reikėtų įvairumo. Tikriausiai nėra žmogaus, kuris neturėtų dvasinių, psichologinių problemų. Būtų labai gerai, kad dalis kunigų gautų ir medicininį išsilavinimą, galėtų suteikti psichologinę pagalbą net mažai tikintiesiems ar net netikintiesiems. Čia reikėtų mažiau remtis Dievu, apaštalų pavyzdžiais, būti ne Dievo tarnu, bet Žmogaus dvasios gydytoju. Ar negalėtų atatinkamomis dienomis mišias laikyti skirtingi atvykstantys kunigai? Vieni- fanatikams ir giliai tikintiesiems, kiti- mažai tikintiesiems ar net netikintiesiems?

169618. pasi > greitajam zvilgsniui2009-09-08 13:41
Hau, o broli. Nesigincykime del asilo seselio...

Toksha Ake

Toli Begiojantis Paukstis Susivelusioji Barzda Stebuklingoji Lazdele

169619. mie - pasi2009-09-08 13:42
prispazinsiu, darkymasis yra vienas smagesniu mano uzsiemimu.

169620. - - - m.2009-09-08 13:50
Ar pavadindamas menkysta ir palyginimas su myžčiojančiu gyvūnėliu jau toks visai nekaltas? O mėtyti akmenėlius visada ir į visus reikia atsargiai... Na išdrįso autorius pasakyti savo nuomonę apie tą daugeliui katalikų nevisai suprantamą Encikliką ir pasaulis dėl to nesugriuvo... Aš tai mėgstu su Pačiu Dievuliu pasiginčyti ir pirštu Jo kūrybines klaidas parodyti... Dažniausiai, kai pateikiu konkrečius pavyzdžius, Jis paprasčiausiai patyli, bet, manau, kad viskam pritaria...

169621. - - - > m.2009-09-08 14:11
"Jei tu kalbiesi su Dievu, tai malda, o jei Dievas kalbasi su tavimi, tai - šizofrenija ".

169623. pasi > minus minus minus m taskas2009-09-08 14:24
[...]
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться,-
Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает".-
"Эх, эх! - ей Моська отвечает,-
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"

169626. mie2009-09-08 15:03
nereali old wisdom. gal nekrasovo o gal net paties Zdabadulino.

169628. pasi > mie2009-09-08 15:05
Ir vel neatspejote. Tai, savaime suprantama, didziojo Musorgskio poema.

169632. - - - m.2009-09-08 16:23
Pasižiūrėjau į ant sienos kabantį dar mano Tėvų paliktą Dievulio su atvira širdimi paveikslą, parodžiau, Jūsų parašytas slaviškas raides ir paprašiau patarimo, kaip turėčiau dabar pasielgti... supratau, kad turėčiau atsukti antrąją veido pusę... taigi esu pasiruošusi...

169633. mie2009-09-08 16:29
manau, pasi trenks hieroglifais dabar.

169634. po palme2009-09-08 16:47
oho, buciau zinojes kad nuo straipsnio persoksit ant mano asmens svarstymo, nebuciau ejes miegoti.
garbejezuikristui, pasi ir noe. Labai jusu atsiprasau, kad nerasau taip kaip reikia rasyti, t.y. apie svetaji teva sventajame Romos mieste sventus rastus berasanti. kazkaip nebeapsvaigstu isgirdes apie ta dideli sventuma ir nezinau ka daryti. Zinoma, pasi, kad man reikejo likti Lietuvoj, kaip ir iprasta tokiais atvejais eiti kur dirbti zakristijonu i dievo uzmirsta kampa iten zvakeles taikiai bedegiojant atgailauti visa savo likusi gyvenima uz baisias nuodemes, paskui gal dar vaika i seminarija isgrusti, kaip nekruvina auka katalikiskam dievui. Juk toks scenarijus iki tol ir budavo, o tokius paskui sudoroti ir aprasyti, kaip jie gailejosi ir i sutana pakabinta ant vinies per dienas ziuredave. Ir kaip yra baisu, kai kazkas nesutelpa i is anksto nubraizytus jusu remus :ypac iskunigiui nedera samprotauti apie enciklikas tokiu tonu, ane?

169635. po palme(dekingas)2009-09-08 16:53
gerieji biciuliai, butu absoliuciai neteisinga nepastebeti jusu, kuriems zvynai nuo akiu nukrite. Aciu. tos psichologines matricos, auksciau aprasytu asmenu, jums ant galvu nebeuztelpa. Ir aciu ponui dievui. Kuo daugiau tokiu kaip jus bus Lietuvoj, tuo laisviau visiems kvepuoti darysis.

169636. Noė po palmei2009-09-08 17:11
Jei neimtum didžiuotis, sakyčiau, nebūk Valinskas. Durnas o durnas.

169637. krankt popalmeriui2009-09-08 17:17
visi kritikuojantys "nepajudinamus autoritetus" gauna per galva. tokiu budu suzinai, kad turi galva. ;)

169640. Noė2009-09-08 17:55
Na taip, kol netrinkteli, tol ja nesinaudoja.

169641. ivs2009-09-08 18:07
nemanau, kad po palme pralaimejo. manau, kad amsiai jam laimes pavydi, uztai ir amsi. dar manau, kad po palme nepretenduoja nei i neklystanciojo, nei i amzinaji sosta, atvirksciai, man matos, kad jis iesko, o kas iesko, tas randa, o jeigu rades dar ir pasidalina, tai ka? negalima? manau, kad pasidalinti galima ne tik superduper protingomis mintimis, bet ir abejonemis. svarbu nebijoti buti savimi, o po palme nebijo. stai ka galvoju, esdama kepta obuoli. ne visoms jo mintims pritariu, bet yra trigger`iu (liet. strektė) jo pamastymuose, o ko daugiua reikia? paziurekite, kokia uzvire diskusija.

169642. cc- Ivs2009-09-08 18:41
Nesuryk viena, duok ir man atsikąsti. Vistiek esame iš Rojaus išvaryti ir prakeikti, tai blogiau nebus.:)

169651. po palme2009-09-08 19:47
visi eisit pragaran kaip dideli. O jus , ivse, ne tik kad pati obuoli ryjate, bet ir kitiems duodate, matyt nesate biblijos skaiciusi, atsirugs jums tas obuolys.

169656. pasi > po palme2009-09-08 21:23
Mielas zmogau, ar tikrai mes visi tokie suzaloti, kad ne nebegalime nuosirdziai pasisneketi, ir viska turime vynioti i vata? Juk ir pats rasai Ratzinger`iui pasaipiu tonu, tai kodel Tamsta gali is jo minciu vaipytis, o as Tamstos negaliu paerzint? Ne apie Tamstos asmeni kalba, ar apie Tamstos istorija. Visi ja turime, ir ji, toji musu istorija, palieka ispauda musu savimonei. As manau, kad pasaukimo vedama kunigyste yra nuostabus pasiaukojimas. Mano klynas tam galbut irgi but buves per skystas, o jaunysteje kazkaip ir nerupejo. Nekeliu klausimo del Tamstos asmens, ar asmeninio apsisprendimo - tai kiekvieno privatus reikalas. Apgailetinas Tamstos paskvilis ne vien todel, kad iskunigis saiposi is Sventojo Tevo enciklikos. Juk pats zinai, kad nedera - ne todel, kad butu kokios taisykles, o todel, kad mus izeidi. Dar liudniau, kaip gerai parode greitasis zvilgsnis, ne nesupratai padoriai, ka jis pranese. Jei rupejo, galejai juk taip ir parasyt, kad nesupratai, padiskutuot, betgi kersto savo menkybei kirminas pakurste neva smaiksciai aplot ir protingesni zmogu pamegint apjuokt, save iskeliant. Graudziai ir neprideramai atrodo tokia pastanga, ir jauciau pareiga tokia savo nuomone pasakyt. Todel ir rasiau, nebesikartodamas apie esme, bet apie pacia Tamstos intencija.

169657. pasi > minus minus minus m taskas2009-09-08 21:28
nagi tos slaviskos ne Jums, o straipsniui baltame fone buvo taikytos. Atsiprasau, kad aiskiai neparasiau. Nesukit tos antros veido puses, nes teks man buciuoti, o gal Jums ir vel nepatiks :)

169658. pasi > ivs2009-09-08 21:32
nustebinote mane, ir netgi siek tiek nuliudinote. patikekite manimi, nekam nieko nepavydziu. o siaip, tai ir as su Jumis pasidalinsiu abejone, ar saipytis is visai idomiu enciklikos minciu yra tas pat, kaip dalintis abejonemis. sudo savyje visi rastumem pakankamai, tik ar ji taskyt aplinkui verta vadint pasidalinimu...

169659. ivs> pasi2009-09-08 21:47
uoj, as irgi ne jus turejau galvoje, o visai kitus komentuotojus, netgi ne prie sito po palmes straipsnio... irgi neaiskiai parasiau, tai iskart buciuoju kita zanda.

169668. po palme>pasi2009-09-08 23:49
Panasu daros, kad norit man primesti ta iskunigi ir kaip kaipo tokiam reikia elgtis:). Tokia teise jums suteike per simtmecius i samone imusus ta iskunigi jusu mylima Romos Baznycia. Primetineti ideologiskai pamatuota: drabstais asmeniniu sudu irgi jau pernelyg nuvalkiotas metodas, pasi. Netgi po cia ivykusiu diskusiju nekeisciau savo vertimo, nes neatrodo kad buciau labai apsirikes.

169670. krankt > pasi, pasipiktinusi!2009-09-09 01:57
"nedera(...)todel, kad mus izeidi." mus?! as ir jus - nesame mes, jeigu iki siol dar nesupratote. gerbkite ta savo nepralenkiamaji popieziu, niekas jums netrukdo ir neliskite su savo moralizavimu i akis tiems, kas kvestionuoja bet koki autoriteta.

169672. ivs2009-09-09 08:50
as, pvz., baznycios tarnais (tarnais?) netikiu. bent jau besalygiskai, kad ir kas jie bebutu. ir pacia baznycia ne, o dievu taip. tai prie kuriu priklausau? musu ar jusu? ar ko?

169673. pasi, pasipiktines > krankt2009-09-09 09:14
as irgi galeciau pasakyti lygiai taip pat: kvestionuokite tuos autoritetus, bet darykite tai nuosirdziai ir mandagiai, ir niekas Jums netrukdys. Ir neliskite su savo moralizavimu i akis tiems, kurie viesai uzsistoja savo vertybes, kai kam nors eilini karta panizta jas apspjaudyt.

169674. pasi > po palme2009-09-09 09:19
mielas popalme, jokiu asmeniskumu. as Tamstos kaip ir nepazistu asmeniskai, ir asmeniniu sudu vien jau del to negaleciau drabstyti. Bet savo gyvenimo istorija esi viesai paskelbes, tai kodel negaleciau i ja nurodyti tinkamoms aplinkybems susikloscius?

169676. pasi > ivs2009-09-09 09:41
na, kai kuriais ir as nepasitikiu. bet kunigai nera visa baznycia: baznycia - tai bendruomene, kuria vienija tikejimas ir tradicija. Kunigai, vyskupai ir kt. - tik administracija, nukamuota, o dar ir kamuojama feodalines tradicijos likuciu ir, kaip vis dazniau matome, vidiniu rietenu ir skandalu. Taciau negi todel turetumem su nesvariu vandeniu isdrebt ir kudiki is voneles? Anksciau ir as maniau panasiai, kaip Jus. Vienas shia taksistas man andai sake: juk musu (krikscioniu, zydu ir musulmonu) Dievas tai vienas, tik garbiname ji skirtingai... Tas tiesa, taciau baznycia, marods, yra ne vien Dievo garbinimas. Man ta vienminciu, ar tradicija vienijamos bendruomenes puse darosi vis svarbesne. Tik nemanau, kad del to reiketu priespastatyt katalikybe protestantizmui ar judaizmui, ar dar kam nors, ir eit kitaminciams snukio dauzyt. O va del antro zando atsukimo, atleisk man, Viespatie, tam dar nepribrendau...

†Ad Majorem Dei Gloriam†

169736. pasipktinusi krankt > pasi2009-09-09 16:31
ginkite savo vertybes argumentais, o ne autoriaus niekinimu lyginant ji su traukinio begius apsiusiojanciu sunimi. pasiskaitykite dar karta savo komentara ir issiritinkite rasta is savo akies, vertybiu gynejau. vertybiu daug, ir mes visi jas giname. neisivaizduokite, kad jus vienas vertybemis domites, pasiputeli.

169741. po palme2009-09-09 16:59
pasi, jusu baznycia yra kaip Kauno ka tik pagautas Daktaras: noretusi dabar jau ir ramiai pradet gyvent, turto prisiplesta, pozicijos issikovotos, bet va sleifas tisias is paskos nors tu ka. Kaip kad jus saket: praleke traukinys, nubuldozerino visus i sali...kai lietuviai isisamonins, kad ta baznycia yra vienas is galimu pasirinkimu, lygiai tokia pat, kaip ir kitos UAB, ir ner ten jokiu stebuklu kaip Siluvoj, tada liausiuos rases. O ironijos tam opuse yra lygiai tiek kiek reikia. Popiezius yra toks pat klystantis, normalus zmogus kaip ir mes visi. Visa kita...ka galeciau pasakyt. Pats mane apraset ir pats i savo klausimus atsaket.

169744. pasi > kvankt2009-09-09 17:07
aisku. popalmei galima rasineti nuodingus paskvilius, prikrapintus tokiu svariu argumentu perlu, kaip "enciklikos rašytojas, matyt, bus per ilgai galvą užvertęs žiūrėjęs į Siksto koplyčios lubas savo rūmuose", o kitiems jo ne paliesti negalima. kiek pamenu, su Tamsta nepasigincysi, juolab, kad ir gincytis nera del ko. popalme vertybes ir herojai jo tekstuose paviesinti. jam patinka dideli vagys, tokie, kaip Carlo Ponzi, ir kuo daugiau ir greiciau vagia, tuo labiau patinka.

169745. pasi > popalme2009-09-09 17:13
Baznycia, kaip jau rasiau, yra bendruomene, o ne vien tik jos administracinis anstatas. Musu baznycia daro nemazai geru darbu, tik ne visi nori juos pastebeti. O stebuklu, mielas zmogau, buna tol, kol yra norinciu, kad jie ivyktu. visai nesiekiu, kad Tamsta neberasytum, ar rasytum toliau, ne tas man rupi. visiems, tame tarpe ir sau, noreciau palinketi, kad nereiketu metytis akmenimis.

169751. krankt pasiputeliui pasi2009-09-09 17:47
pavadinote mane "kvankt" ir patapo lengviau? :) vargselis.
po palme parase nuodinga paskvili? tai kaip dar islikote gyvas? a, pamirsau, juk tikite stebuklais. :) nieko bloga nematau, jei popiezius ziuri i siksto koplycios lubas - mikelandzelo sedevras tikrai vertas popieziaus ( o kiek ju ten jau buta po tom lubom) zvilgsnio, taigi. jus prisikuriate priesu ten, kur ju nera, gerbiamasai, ir mudu cia nesigincyjame, o diskutuojame. ziuriu, mane jau siek tiek pazistate, kaip ir as jus. matau, kad nesate kvailas zmogus ir diskutoti su jumis nera nuobodu, bet tramdykite savo pykti. pyktis yra blogas patarejas, netgi ginant savo vertybes. p.s. cia noreciau prikabinti sypsenele, bet pamenu, kad jos kelia jums alergija kaip kokiam inkvizitoriui, taigi nekabinu.

169754. pasi > krankt2009-09-09 18:18
:) nemegstu tu lubu, beje. supykes ne nebuvau, ar buvo del ko?

169756. Pasi yra sovietinis paveldas, kaip ir jo apvogta tauta.2009-09-09 18:33
pasi yra bolševikas, krankt. Tai baisus sovietinis auklėjimas. Tai Lietuvos paveldas. Būk tolerantiška išsigimėliams ir homosexualams. Pas pasi, jei nesi valdžioj - VISI PRIEŠAI, jei negali priešai būti priešais, tada įtakoti kažkokių jėgų. Šiais laikais madingų - Latvių gatvės propaganda, kgb, liubenka, kontora anksčiau karjeristas/nomeklatūra pasi mėgdavo: buožių vaikas, užjūrio (tipo tavo krankt) avantiūrizmas, buržujų (suprask dabartinio expasi) grimasos ir t.t. ir pan. Pasi yra sovietinis paveldas, kaip ir jo apvogta tauta.

169760. Maryte gryzus is bulvekasio2009-09-09 18:55
nu sveikinu, sveikinu!Tiksla tikrai pasieket,papurtet publika, kaip griuse rudeni.Diskusijos netyla, reiskia tiesiai i desimtuka, kad sudomintum net tuos kurie apsimeta jog jiems neidomu.

169762. krankt > pasi2009-09-09 19:01
taip, pastebejau, kad nemegstate nei meno, nei menininku. tiek jau to. kad neatrodytumet toks nezinia ko piktas, tai bent jau prikabinkite kokia nors "emocija", sypsenele ar koki biesa, tada ir neberasysiu, kad esate tuzmasties isikunijimas. ;)

169764. po palme2009-09-09 19:14
baznycia kaip bendruomene yra kol daroma rinkliava, kai reikia isleist - jie paprasciausiai tikincioji liaudis. Aisku kad kazka daro, turi daryti, ir taip jau atrodo, kad yra savitiksle organizacija. Visos organizacijos turi pateisinti savo buvima.

169765. brigadininkas2009-09-09 19:16
kaip siemet bulves, Maryte? O tai i atlaidus nevaziuosit?

169767. Noė2009-09-09 19:33
Aš sakiau tau, po palme, teologijos daktare, pirmiau išmok katekizmą ir neapgaudinėk žmonių. Ištisai mali šūdą iš keršto. Tu niekada nesupratai, kas yra Bažnyčia.

169769. ivs2009-09-09 19:40
o kas yra baznycia?

169771. pasi >krankt :-) 2009-09-09 19:55
:)

169777. po palme>noe`i2009-09-09 21:27
tikrai, man tie knyginiai apibrezimai visad kele abejoniu
o ar tamstos nejaudina kad komentarai jau perkope 150?

169778. ech, po palme,2009-09-09 21:47
kalbi čia apie kitiems nuo akių nukritusius žvynus, o iš tikrųjų tai jie tau kadaise nukrito, tačiau akys taip ir liko įsispitribusios į tai, ką anuomet pamatė. Ir tebemato tik tai. Ar negaila savo gyvenimo tokiai "kovai"?

169780. po palme2009-09-09 21:57
rasau dabar knyga/memuarus, daug kas sugrizta atmintin ir paastreja, neturetumet ant manes smarkiai rustintis. Teisybe, paskaitau laikrasti ar kokia enciklika, kyla minciu, kodel neturetu. Organiskai viskas maisosi, persipyne, argi manot kad uzdarei duris ir viso gero? kaip galetu dingti kone 15 mano gyvenimo metu, be to paciu geriausiu(turiu omeny amziu) metu? Kiba paselot.

169781. ivs > po palmiui2009-09-09 22:06
ei! tu turi pacias graziausias vertybes - nuosirduma, atlapasirdiskuma, nebijojima klysti, saviironija, nora ieskoti, juokauti ir jeigu kas tu dalyku tavo rasiniuose nepramato, tai gal labai juodus akinius yra uzsidejes ir obuolio niekad neragaves, ka gali zinoti.

169782. ;)2009-09-09 23:13
o gal bande kasti bet uzstrigo ;)ir dabar niekaip iskoset negali

169783. ragavom, ragavom,2009-09-09 23:21
bet ne obuolį, o kriaušę labiau mėgstame. Visas ponios ivs čia išvardytas dorybes (jei leisite pavadinti jas ne vertybėmis) puikiai įžvelgiame pono po palmės komentaruose ir labai pasigendame "oficialuose" jo rašiniuose, kuriuose jis kartais pamokslauja kur kas labiau nei jo kritikuojami asmenys. Kiba pašėlom?

169786. Greitas zvilgsnis2009-09-10 02:05
Itariu, kad prie 150 komentaru atsiradimo smarkiai prisidejo manieji. Dziaugdamasis del to kartu su Po Palme ir isiliedamas i dabartine diskusijos stadija noreciau pareiksti tokias savo pastabas:

Pirma, visiskai ginu Po Palme teise rasyti ispudzius apie enciklika, nepriklausomai nuo ankstesnes biografijos ir nuo dabartinio tikejimo etapo.

Antra, reikia skirti teise rasyti nuo turinio. As manau, kad teise rasyti lydi pareiga rasyti kiek imanoma geriau. Jei tiki tiesa, tiesumu, teisybe. Jei ne praktikoje, taciau bent kaip siekiamybe. Man rodos, Po Palme tiki. Jei netiketu, nebeimanoma diskusija, tik vienas kito perrekimas ir pergudravimas.

Ar Po Palme ivygde pareiga parasyti kiek imanoma geriau? I tai gali atsakyti tik jis pats, budamas atviras pats su savimi: ar tikrai pakankamai skaite, gilinosi, skaite kitu komentarus, kontroliavo savo samones sieki pakreipti teksta taip, kaip norisi, nors ne taip, kaip yra?

Nepriklausomai nuo to, ar Po Palme ivygde pareiga rasyt kiek tik imanoma geriau, as ir kiti taip pat turime teise i kritika. Mano kritika yra paprasta: Po Palme pradejo per daug ironizuoti. Ironija savaime nera blogai: tiesiog teksta pagyvinanti provokuojanti retorine priemone. Blogai pasidaro, kai savo ironija Po Palme pavercia isvadomis. Nuo mazos ironijos pradeda, ja ispletoja iki didesnes, o galutine ironijos stadija tarsi prilygina isvadoms: "Stipresnio kumščio ir aš, tarybų valdžios išaugintas ir į mokslus išleistas, pasiilgstu. Ir balsavimo šimtu procentų. O neklausantiems surastume šaltesnę vietą.". Kai skaitai teksta nuo pirmu zodziu, gerai konstruojamas tekstas turi galia itikinti ir paskutiniu zodziu teisumu. Todel visada labai geros intelektualines pratybos yra atsiplesti nuo teksto konstrukcijos itaigos ir kaktomusa sudauzti isvada su tikrove. Siuo atveju, perskaicius ka tik cituotus Po Palme zodzius, paklausti: ar tikrai Benediktas XVI savo enciklikoje argumentavo uz stipresni kumsti, uz balsavima 100 procentu ir nepriklausomu protu siuntima i saltaja (ka, tariamai pastumedamas Benedikto teksto logika iki krasto, ironiskai pasiepia Po Palme)? Atsakymas, zinant Benedikto XVI kuryba, kalbas Jungtinese Tautose ir Prancuzijos prezidentui, intelektualine gyvenimo kuryba, yra akivaizdus NE. Benediktas tikrai nenoretu ir netrokstu uz si straipsni Po Palmes pasiusti i saltaja, i kalejimo kamera. Ir Po Palme, manau, tai zino. Ir jei teigtu priesingai, tai arba meluotu, arba samoningai sarzuotu, arba, jei teigtu nuosirdziai, butu prarades realybes nuovoka, del ko diskusija su juo pasidarytu is esmes beprasme.

Didele straipsnio dalis yra kupina tokios, galbut efektingos ir zavios, taciau analitiskai menkavertes ironijos. Taciau ne viskas. Yra uzduoti keli klausimai, del kuriu valandomis ir simtmeciais butu galima kalbet. Sioje perspektyvoje, jei ne turinio ir analizes, tai bent intenciju ir neramiu jausmu lygmenyje, jauciuos vienuose apkasuose su Po Palme.

Metodine pastaba. Po Palme linksta link negatyviu faktu kataliku Baznycios atzvilgiu selekcijos. Tie faktai nera neteisingi. Bet visada reikia tikrinti ir faktus ir ju konteksta (galbut pries 100 metu ekskunigui zakristijo posto pasiulymas nebuvo susidorojimas su juo, nutildymas, taciau realios gyvenimo perspektyvos pasiulymas realioje situacijoje, neismetimas i siuksles). Taciau neteisinga yra is negatyviu faktu vedama universali isvada. Si turi buti vedama is faktu visumos, kurioje yra ir pozityviu faktu, o kad tokiu yra, Po Palme taip pat gerai zino. Is negatyviu faktu gali buti vedamos tik dalines isvados, todel rimtu trukumu laikau Po Palmes isvadu formuluotes, kurios "nutyli", kad jos tik dalines. Si trukuma papildo kai kuriu skaitytoju "trukumas": jie ploja Po Palmei tarsi sakydami: kaip jis VISKA teisingai pasake. Ne, teisingai pasake dali, bet ne viska.

169787. po palme>( urbi et orbi)2009-09-10 03:39
ir ka dabar su tokiu daryt... bravo greitam zvilgsniui, indenu draugui. Gera kritika visada gerai. apie ta saltesne vieta ir pats galvojau, ji nelabai tinka prie teksto teksturos, bet velnias pakusijo...dekui ir mano draugems iseivems kranktei su ivse ir visiems geros valios skaitytojams uz komentarus. Rasiau ir rasysiu ;)

169788. ivs2009-09-10 03:50
greitas zvilgnis man ko tai labai primine narsuju don kichota - arsiai puola kovoti su vejo malunais. nei kas nors sake, kad po palme VISKA parase teisingai, nei norejo popieziu i miltus sutrinti, nei ka. manau, kad tie, kuriu tikejimas ne ant uolos statytas, puola ji ginti reikia nereikia. mano akimis ziurint, po palme tik kviecia nepriimti tiesu aklai ir tai jam puikiai pavyksta. jau esu karta lyginus tikejima su dangoraiziais - jei jie nesvyruotu - sugriutu veju pagaireje. itartinas man neabejojantis tikintysis, o butent tokiais mus moko buti baznycia. ne kristus.

169789. po palme2009-09-10 04:21
uztat ironizuoti yra smagu,

169793. Katė2009-09-10 08:59
Ironiją aš suprantu kaip savigyną. Nuo ko ginatės?

169872. greitas zvilgsnis>ivs2009-09-10 15:39
I jusu komentara isivele vidinis priestaravimas: sakote, kad Po Palme "kviecia nepriimti tiesu aklai" ir kad tai labai gerai. Sutinku. Atsiliepdamas i sita kvietima, aklai nepriemiau Po Palme straipsnio tiesu ir, savo ruoztu, tarp eiluciu pakvieciau kitus, rasiusius tik palankius komentarus Po Palmei, sekti paties Maestro kvietimu "nepriimti tiesu aklai". Kad pats nebuciau tuo, kuris siulo aklas tiesas, pridejau pora argumentu, nes tiesa (tiksliau sakyti - pretenzija i tiesa) turi buti siuloma ir priimama argumentuotai. Taciau kai ta padariau (aklai nepriemiau Po Palmes tiesu ir kitiems pailiustravau), tapau beprasmiskai "su vejo malunais kovojanciu don kichotu", nors vykdziau tik tai, ka moko Po Palme ir kas jums paciai taip patinka. Stai cia tas vidinis priestaravimas. Beje, jei nemanote, kad Po Palme parase viska teisingai, tai ka, jusu nuomone, parase neteisingai siame straipsnyje? Sita klausima ir "Krankt" noreciau uzduoti. Atsakymas butu pats uz save kalbantis irodymas, kad jus tikrai netikite aklai visku tuo, ka Po Palme parase. Ir dar kitas klausimas, nukrypstant nuo temos: baznycia moko buti itartinais neabejojanciais tikinciais, o stai Kristus to nemoke. O tai kokiais tikinciais moke buti? Abejojanciais? Gal pademonstruotumete viena kita tokio Kristaus mokymo pavyzdi, kuri jusu akys mato, o stai baznycios ne? Tiktai nesirustinkite del tiek daug klausimu. As tiesiog nepriimu aklai tiesu ir jas tikrinu.

169882. ivs2009-09-10 16:57
well... perskaiciau po palme dar karta, si karta ne taip atidziai ir ka? ogi is is antro karto ir siu diskusiju sviesoje manau, kad po palme parase viska teisingai. tai ka dabar daryt? eit ieskot tu ankstesniu po plames straipsniu? biski neturiu laiko. antru klausimu tik priminsiu, kad kristus ant kryziaus abejojo: o ar negaletum atitolint sitos taures, a? abejojo jis ir farizieju tiesa ir seniausios profesijos atstoviu kaltumu, moke saviskius suabejoti, ar tikrai neimanoma dviem zuvim ir penkiais kepaleliais duonos pamaitinti penkis tukst zmoniu, neskaitant moteru ir vaiku - viskuom jis abjojo, kas buvo nusistoveje. is jo, is kristaus ismokau vadovautis ne taisyklem, o savo protu, o dar dazniau intuicija. jei vaziuociau su kristum trafik'e per rush hour, garantuotai jis mane pamokytu: suabejok, nevaziuok per zalia sviesa aklai, nes gali buti, kad kas nors vis tik eis per kelia. vaziuok kad ir per raudona, jeigu tai isgelbes kieno nors gyvybe. tai tiek greitomis prie kofos be surelio.

169898. cc2009-09-10 19:45
...penkis tūkstančius žmonių, neskaitant moterų... Kur Aušrinė- reikia padaryti tvarką? :)))

169965. greitas zvilgsnis2009-09-11 13:18
Paskaitytu katalikas Benedikto XVI enciklika ir sakytu "cia viskas parasyta teisingai". Tada jis butu abejoti nemokantis baznytinis buratinas. Paskaitoma Po Palme ar bet kokio autoriaus X straipsnis, sakoma "cia viskas teisinga" ir ka? Ir nieko, juk viskas teisingai parasyta. Ne, cia ne man kritiskumo pritruko, tiesiog Po Palme ar X viska taip teisingai parase. As tikrai del to neburatinas. O enciklika giriantis katalikas yra paklusnus buratinas. Ka, jam tikrai enciklikos tekstas pasirode visai idomus? Ne, pozityvus enciklikos vertinimas visai nerodo, kad enciklika gal ir nieko. Tai tik rodo, kad vargseliui katalikui taip siaubingai isplautos smegenys, kad jis net enciklika skaitydamas islaiko jam idiegta zeminancio intelektualinio klupejimo nuostata. O stai Po Palmes tekstui pritarti nera klupeti. Yra buti laisvam. Nepriklausomam. Nepriimti aklai tiesu. Juk jis viska teisingai parase. O tiesa islaisvina. Taip Kristus moke.

169978. ivs > greitam zvilgsniui2009-09-11 14:01
hezau, ar jums jau visai bloga pasidare, kad net ironijos nebesuvokiate?

169980. greitas zvilgsnis2009-09-11 14:15
Ironija? Mano ankstesnis komentaras yra beveik gryna ironija. Ironija, kuria ironizuoju ironizuojanciuju ironija. Net to nebesuvokiate? Tureciau padaryt isvada, vadovaujantis paties gydytojo diagnoze, kad jums labai bloga?

169984. ivs2009-09-11 15:28
nu tai ir ironizuokites toliau, as nebematau prasmes. buvo cia toks nemo. is pradziu vaiksciojo tarp musu, o paskui pradejo kalbeti enciklikomis. dabar turbut sedi desineje, bet kas is to?

169985. pasi2009-09-11 15:35
teisingai-neteisingai. buratinas-neburatinas. niekaip nenorite issivaduoti is dvinares pasauleziuros. pasidomekite, kokia yra enciklikos paskirtis, ir suprasite, kodel nebutina svarstyti, ar jos teiginiai teisingi, ar ne. taciau as norejau parasyti is esmes ne apie tai. siekis viska kritikuoti ir analizuoti nera negincytinas intelektualumo ("neburatino") pozymis, kaip ir tikejimas kai kuriais dalykais nebutinai yra "zeminanti inetektualinio klupejimo nuostata", besirandanti del "isplautu smegenu". O va gebejimas atskirti dalykus, kurie pasiduoda formaliai analizei, o kurie - ne, jau rodytu siokia tokia branda. toliau jau galetumem kalbeti apie koki nors pvz. proto ir dvasios dualizma, rastumem dalyku, kurie nei pasiduoda kokiai nors racionaliai analizei, nei nepasiduoda - tiesiog jie neturi su racionalumu jokio santykio. jusu noras viska analizuoti ir kritikuoti visai nera laisves, o tik nebrandumo pozymis.

Man jaunieji per jauni
O senieji - per seni.
Vienas sau einu gatve
Pats didesnis uz save.


Atsipuskite siek tiek, broli Kristuje. Klupejimas, ar kokia kitokia rezignacijos forma, nebutinai yra intelekto stokos ar dvasios silpnumo, ar nelaisves pozymis. O del abejoniu, tai ir jos, nors yra zmogiskumo pozymis, ne visos issprendziamos formaliai racionalia analize ar kritika, kuri neva veda prie "tiesos". Prisiminkite ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανί? Gal tada ir Kristaus mokymas atsiskleis kiek kitoje sviesoje.

170000. tiesa ir nuomonė apie tiesą - 2009-09-11 17:39
visai skirtingi dalykai.

170005. krankt2009-09-11 17:46
zmogaus nesugebejimas formaliai kritikuoti ar analizuoti kokio nors reiskinio ar koncepcijos dar neirodo to "kazko" buvimo, taigi tai - vien vaizdines, iki neatpazinimo suabstrahuotos spekuliacijos, jas labai sekmingai pereme tie, kurie isisavino visokias demagogijos formas ir perkele jas, na, tarkim, i neokolonizmo vykdyma. cia turiu minty siuolaikines korporacijas - anonimiskumo isikunijimus.

170009. greitas zvilgsnis>pasi2009-09-11 18:02
Siaip jau mano visa kritika ir ironija buvo skirta butent tokiai binarinei pasauleziurai, skirstymui i gerus saviskius (nes jie saviskiai) ir ne tokius gerus nesaviskius (nes jie nesaviskiai), etikeciu klijavimui. Saipausi is tokiu sugretinimu: jei kritikuoju Po Palme kritika enciklikos tekstui= pritariu enciklikai ir aklai priimu jos tiesas. Tie, kurie daro tokius sugretinimus, vadovaujasi ta binarine pasauleziura, kupina automatiniu stereotipu. Bet ji nera mano. Gal jus suklaidino tai, kad sarzuodamas binarines pasauleziuros stereotipiskuma pavaizdavau kaip galetu veikti ta pati fraze "viskas cia parasyta gerai", kai kalbama apie "saviskius" ir "nesaviskius". Taipogi manau, kad pakankamai gerai atskiriu dalykus, kurie pasiduoda formaliai analizei ir kurie nepasiduoda. Tekstas pasiduoda. Ypac kritikuojantis tekstas. O tai, kas uz teksto - nepasiduoda. Todel ir tvirtinau: is formalios analizes poziurio nemanau, kad Po Palme gerai pristate ir gerai kritikavo enciklika. Kad tai pasakyciau, galiu buti visiskas bedievis. Tam pakanka tekstu gretinimo, visai nesiekiant nei "apginti popieziu" ar, priesingai, "pritarti Po Palmei". O is analizei nepasiduodancios puses pasakiau, kad jauciuosi vienuose apkasuose su Po Palme: galiu persiimti jo intencijomis, jausmais, neramybe, pasipiktinimu, liudesiu, neteisingumo jausmu, kurie skatino ji parasyti straipsni, nors nematau butinybes del to sutikti su straipsnio turiniu.

170015. krankt greitam zvilgsniui2009-09-11 19:05
atsiprasau, kad atsakau paciam kiek paveluotai - reikalai visokie, kad juos kur. nesu linkusi nieko spresti principu "teisinga ar ne." tas teisingumas paprastai slypi, jeigu jis isvis slypi, kazkur tarp dvieju poliu. po palmes opusiukas tikrai geras, uzkabinta nemazai aktualiu temu, cia galima buvo isvystyti labai daugiaplane diskusija, uztat ir pagyriau autoriu.

170017. pasi > gz2009-09-11 19:30
kazkoks klampus man Jusu pasiaiskinimas. tai neigiate, kad esate dvinares pasauleziuros salininkas, ir cia pat puolate i kazkokius apkasus. tekstas neegzistuoja pats savaime. uz jo paprastai slypi intencija. tam ir isiveliau i sia keista diskusija - del intencijos, ne del formaliu teksto savybiu, nes pats tekstas paprasciausiai per skystas, kad vargintis, ji nagrinejant. intencija, slypinti uz teksto, siuo atveju dar ir kaip pasiduoda analizei. nei as ginu Sventaji Teva, nes jam to paprasciausiai nereikia, nei as pritariu po palmei, nes nera kam pritarti: jis juk nieko neteigia, tik taskosi seilemis. vargu, ar jis varginosi skaityti tuos 79 enciklikos paragrafus, juolab visiskai aisku, jog nesuprato (ar nenorejo suprasti) nei ST intencijos, nei problemos, nei konteksto, nei jos siulomo isrisimo, nusitvere uz keliu fragmentu, ir nutare "pakritikuoti" kazka, apie ka gal viena ausimi girdejo, dar net ir paminedamas kvantine mechanika, "kurioje belike mazai nuspejamu dalyku" (???). Baigdamas pasakysiu, kad, nuspedamas popalme intencija, nei ruosiuosi persiimti jo emocijomis (nesu mediumas), nei matau kokia nors butinybe jam apskritai ka nors tuo klausimu rasyti. Zinoma, galejau neskaityti, ir nekomentuoti, netureciau dabar gailetis sugaisto laiko. Finis. הסוף

170018. po palme(rasiau ir rasysiu)2009-09-11 19:47
pasi, sugrizai is kur isejai, pavinguriaves uodega ir pavaidines demokratija ir vel papili savo...taskosi seilemis...turedamas isankstine nuomone: po palme nieko gero negali pasakyti ir teksto neskaite, darineji isvadas. Tai kam tiek daug reikejo aiskintis, metyti pedsakus, rasineti atsakymus i atsakymus, juk tavo pirmasis komentaras apie sunu myzina ant begiu ir buvo pats tikrasis. rasiau ir rasysiu:http://kauno.diena.lt/naujienos/nuomones/r-kausas-apie-lytinius-santykius-meile-ir-sautuva-237686

170021. pasi> po palme2009-09-11 19:57
Rasyk, Tamsta, rasyk. Apie onanizma paciam ypac gerai sekasi. O sudetingesnius reikalus patarciau atidet ateiciai, kai 2000 limitas baigsis.

170023. po palme>pasi2009-09-11 20:49
butent, pasirodet koks esat, as esu koks esu, nesu ir nenoriu but tobulas ir nemanau kad tureciau ka nors keist kad kazkam patikt. Ir jeigu tamstele nepatogiai jauciates mano opusus skaitydamas, tai cia ne mano problemos.

170026. pasi > po palme2009-09-11 21:47
o, sudas, vel issidaviau:)

170034. krankt dziaugiasi2009-09-12 00:51
hej! pasi padare pazanga - sypsenele prikabino! :)
o as jau patyliukais ketinau perkrikstyti "pasi" i "inkvizitoriu." ;)

170035. krankt > pasi2009-09-12 00:53
aha, popalmiui apie sexa gerai sekasi rasyti, juk nenuostabu - grazus vyrukas! ;)

170036. ivs > krankt2009-09-12 08:37
pasi, zinok, yra fainas, bet neissiduoda.

170061. po palme2009-09-12 17:40
shtilis savaitgalio proga, a?

170074. onute ;)2009-09-12 19:41
pagal kauno dienos opusa uzsiimineja suniuku pozom chi chi chi

170079. nuku nuku 2009-09-12 20:12
pilt vandens ant ju, kaip kaimyne sake. kazin ka popiezius darytu, du sukibusius suniukus vatikano kieme pastebejes?

170082. Onute ;)2009-09-12 20:17
o dvi besimylincias muses ant miegamojo lango? Sakytu mylekite ir dauginkites,geriausia ant kieto pagrindo.

170101. Petriukas2009-09-12 23:55
jos ne mylisi o dauginasi

170115. Onute ;)2009-09-13 16:48
Petriuk, o ar tu galetum su manim pasidauginti? Gal naudingo kas iseitu.Is asilo ir bites- soc. darbo spartuolis, is slieko ir ezio- 15 metru spygliuotos vielos.Kaip manai, kas is musu iseitu?

170118. Petriuko tevas2009-09-13 17:25
a tai va kur mano vaiks ilindes. Dink tu is cia sliundra, bo kai paimsiu sluotrazi. kaip tave motina auklejo kad sitaip kalbi. Duosiu as tau tuoj 15 metru vielos

170120. Onute;)2009-09-13 18:33
pavepes tas tevas, bent jau botaga paimtu, o dabar sluotrazi, kaip boba :)

170286. tevas2009-09-15 21:24
lygios teises visiems, prasau be sexizmo

170594. tevas su zabu rankoj2009-09-18 16:55
kur ta velnio nesta ir pamesta merga pradingo?

170752. tevas2009-09-21 23:42
ner vadinas, ka gi, pasidesiu zabus i kampa kitam kartui

Rodoma versija 29 iš 30 
0:07:01 Jan 17, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba