ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-12-24 nr. 730

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MASAOKA SHIKI. 25 haiku (58) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Jau eina. Arba šoka (3) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Šventosios nakties pokalbiai tvartelyje (4) • Filosofė Jūratė Baranova kalbasi su rašytoja VANDA JUKNAITE. Už žodžių (27) • ELIAS CANETTI. Trys novelės (4) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų (23) • TOTORĖ SONATA. Neišsiųsti el. laiškai (3) • AURELIJA JUODYTĖ. Ar mane girdi?VITALIJA BIGUZAITĖ. Televizijai atminti, arba Pasidaryk pats (8) • DALIA STRIOGAITĖ. Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į modernizmą (1) • SIGITAS PARULSKIS. Antipatiškas pašto demonas (24) • ARŪNAS VAICEKAUSKAS. Kalėdų čigonautojai (5) • LAIMANTAS JONUŠYS. Mano beribė savimeilė (205) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Leninas ir Donelaitis (16) • L a i š k a i (427) •

Leninas ir Donelaitis

Aistrų drama apie Tėvynę su prologu danguje

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

Tęsinys. Pradžia Nr. 46

LENINAS. Na, buvau emigracijoje, ne viską žinau, tačiau tikiuosi, draugai, tpfu, ponai, mane apšviesite. Čia vien taktikos klausimas. Tai kokie žodžiai šiandien aktualiausi? Mases kas įkvepia?

SEVERIUTĖ (išdidžiai). Šiandien mases labiausiai įkvepia seksas, prievarta ir pornografija.

JURAS. O dar žmones labai įkvepia televizorius ir gražūs žodžiai apie tautą...

NAPALYS. Pinigai dar... Nors – jie nekvepia. (Nustemba)

BARBĖ. Dar labai madinga kalbėti apie erekciją... Kiekvienam laikrašty apie tai rašoma, ten, kur aukštuomenės puslapiai...

JURAS. Ir apie pederastus reikia šnekėti, visiems tai labai patinka.

BARBĖ. Ne pederastus, o gėjus, kvaily. Aukštuomenėje šios temos labai vertinamos... Susirenka kur baliuj, paaukoja našlaičiams, na, ir kad pradės kalbėti apie gėjus, kad pradės... Anksčiau geras tonas reikalavo gražiai kalbėt apie orą, dabar – apie gėjus, magiją ir celiulitą.

JURAS. Ir dar labai tinka kalbėti apie tai, kaip liaudis buvo carų engiama ir kaip ją išvadavo iš Rasputino – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis su Makdonaldu Reiganu...

KUNIGAS užsiropščia ant stalo, į jį niekas nekreipia dėmesio.

DONELAITIS (sau). Tai kad Čiurlionis man apie tai nieko nekalbėjo...

SEVERIUTĖ. Ir dar madinga kalbėti apie NATO ir ES. (Svajingai) Mes ten įstosim, o paskui kad privažiuos juodųjų... mulatų... kvarteronų... metisų...

BARBĖ (irgi užsisvajojusi tęsia). Indėnų, arabų, buriatų, piligrimų, suomių, graikų zorbų... Ir visi su pritvinkusiom mašnom...

NAPALYS (rikteli). O Ivano tai neleisim prie vamzdžio!

LENINAS. Žiū, jūsų popas vėl kariasi... Tik duok žmogui pabandyt...

KUNIGAS rišasi kilpą, kiša į ją kaklą ir mėgina pakartoti bandymą.

SEVERIUTĖ. Patiko kunigėliui, ar ką?

KUNIGĄ vėl bendromis pastangomis ištraukia iš kilpos.

LENINAS. Na, jei visi šitaip šnekat, popui tik pasikart belieka... Pro boženku to zabyli... Jam, matyt, irgi norisi dalyvauti privatizacijoje, tpfu – šalies valdyme. (KUNIGUI) Na ką, pope, ar nori?

KUNIGAS PATRIMPAS (sunkiai alsuodamas trinasi kaklą). Šiaip tai norėčiau dvasingumo... daugiau dvasingumo... Laikraščius uždrausti, pornografiją, gėjus su pederastais... tabaką, samanę... radijo taškus, likerį – nuo jo taip skauda galvą... (Rikteli) O šaltmėtinį – ypač!.. (Rimdamas) Moteris uždrausčiau, jos visos pederastės... Na, atsiprašau, tebūnie gėjės. (Nustemba) Kaip to niekas nepastebi? Tai, ką jos daro su vyrais, yra tiesiog šlykštu... Smurtas ir pornografija – kitaip nepasakysi... Pasiguldo į lovas, uždeda kojas ant sprando, ir prievartauti, prievartauti!

SEVERIUTĖ. Na jau, kunige, ir pasakėt... Nagi ne taip buvo.

BARBĖ (pagiežingai). O gal ir taip, tu nestovėjai su žvake prie lovos.

KUNIGAS PATRIMPAS (mėgindamas prisiminti, BARBEI). Tai kas tada mums švietė?

LENINAS. Na, man jau viskas aišku. Diagnozė – tautinė autokratija su savidestrukciniais idealais. Geriau nebūna. Galvas aukščiau, draugai, viskas mūsų. Atsiprašau, ponai, aukščiau!

Trečia scena

Rytas. Kaimo ar miestelio aikštė. Apsilaupiusios namų sienos, kelios iškabos: "Kirpykla", "Alus", "Tikėjimo žodis", "Ašara. Ritualinių paslaugų biuras. Laidokitės čia ir dabar", "Kruopos", "Sekso prekės", "Traktierius "Pas Birutę". Prieš traktierių plastmasinis stalas su keliomis plastmasinėmis kėdėmis. Visur prišnerkšta. NAPALYS, viena ranka laikydamasis už sienos, kita tempia skardinį barškantį kibirą, kartais suklumpa ties juo ir vemia.

NAPALYS (natūralistiškai). Veeeeee... Veeeee...

Iš traktieriaus išlenda JURAS su iki pusės nugertu stipraus alaus buteliu rankoje.

JURAS. Jau netoli, sūnau, laikykis.

NAPALYS (suklumpa, natūraliai). Veeee... Veeee...

SEVERIUTĖ (iškiša galvą pro traktieriaus langą). Ale kokį sūnų užauginai, tvarkingas koks, ant kiekvieno kampo nevemia, su viedru vaikštinėja.

JURAS (išdidžiai). Tai jis ne dėl tvarkos – dėl taupumo. Po vakarykščio skrandyje toks kokteilis dar. Pati tikriausia broga. Susirenka vaikis, paskui išgers.

NAPALYS (vargais negalais prišliaužia prie kėdės ir susmunka). Alaus, sese. Širdis apsalo.

SEVERIUTĖ. Kokia aš tau sesė. (Išdidžiai) Aš bufetava.

NAPALYS. Tokį rytą man visos sesės. Kol alaus neatsigeriu iki valiai... Veeeee... (Taupiai vemia į kibirą)

SEVERIUTĖ (stato ant stalo butelį). Še, atsigaivink.

NAPALYS išliurlina visą butelį. Tuo metu pasirodo LENINAS su DONELAIČIU.

DONELAITIS. Laudetur Jesus Christus.

LENINAS. Slava KaPėEsEs.

VISI (choru sveikinasi). Kapėlaudė... Slava, slava... Džyzus Kraist, slava.

DONELAITIS. Štai žmonės ryte pakirdę it vieversėliai svietą sveikina, o ratai braškėdami sukasi sunkiai...

NAPALYS. Je, man tai galva braška nuo tų vieversėlių.

DONELAITIS. Viežlybam būrui nuo vieversėlių turi darytis gera... O jau nuo kregždučių...

LENINAS. Matau, lietuviams gera nuo vieversėlio. Tegu būna vieversėlis mūsų judėjimo ženklu. Pjautuvas ir vieversėlis.

JURAS. O gal dar galima "Belorus" traktorių pridėti?

LENINAS. Jei tautiška, tai tautiška. "Beloruso" nevalia. Šit "Fordas" – kitas klausimas.

Ir – dar žodį "Williams" ant traktoriuko šono.

SEVERIUTĖ (susigraudinusi). Taigi čia Lietuva... Visa Lietuva – vieversėlis, pjautuvas ir "Williams"... Juk mūsų tiek mažai, o mes visi – tarp vieversėlio, pjautuvo ir "Williams" su "Jukos" sutilpę... O virš mūsų kybo traktorius... Ir kas jį pakabino?

DONELAITIS (žiūri į viršų). O gal ten – Apvaizdos akis?

LENINAS. Nėra ko spoksoti, ten nieko nėra, žvelgsime tiesiai – tai yra po kojomis. Čia žemė, faktai, Lietuva tėvynė, vardan kurios bočiai kojas Juodmarėse mazgojosi, žirgus sūrymu girdė... Vardan jos viskas, vardan šios, vardan tos...

Netoliese atvažiuojančio automobilio garsas, stabdžiai, balsų šurmulys.

DONELAITIS. Gal maldininkai į Šiluvą?

BARBĖ (nutolęs balsas, kviečiantis kažką). Šen, sveteliai, šen, atleiskite, kad duobės, šiukšlytės... Sovietinis palikimas, žinote...

Pasirodo BARBĖS vedama televizijos filmavimo grupė: OPERATORIUS su kamera rankose ir ALYVOS ŽIEDAS, režisierė ir šiaip moteris "prie meno".

ALYVOS ŽIEDAS. Tai ką, tikras Leninas? Nemeluojat?

LENINAS (išdidžiai). Ką, mumijos nemačius? (Susizgrimba ir mandagėja) Štai, gerbiamoji, mūsų kuopelė, kibirkštėlė, iš kurios įsižiebs... Na, pati žinote kas, inteligentė mat, mat...

DONELAITIS. O aš, taip sakant, lietuvių literatūros klasikas, panele. (Pasisuka profiliu)

ALYVOS ŽIEDAS. Mačiau aš tų klasikų. Prisigeria, prisitašo, parašo apie tai, kaip prisitašė – šit ir klasikas. Literatūra vadinasi. Ir menas. Koks čia menas, norėčiau paklausti?

OPERATORIUS. Ar jau filmuoti?

NAPALYS. Pala pala, sveteliai, kaip čia... Pirma reikia prisiregistruoti. Ir kur tai matyta, kad blaivas žmogus filmuotųsi. Severiut, Severiut, nešk šen stakanus!

OPERATORIUS. Na, mes žmonės prie meno... Ir išties kodėl iš pradžių neįkalus? Akiai išblizginti.

SEVERIUTĖ (pasirodo traktieriaus tarpdury su stiklinėmis, dėsto jas ant stalo). Štai, sveteliai, vaišinkitės, tuoj ir samagono, ir lašinių atnešiu.

JURAS. O mano vaikis tuoj subėgios ko lengvesnio...

NAPALYS. Tai kai reikės ir subėgiosiu, o dabar nėra kur bėga. Štai viedre tokia lengva brogelė, speišalaus varymo. (Iš kibiro pilsto į stiklines drumstą skystį, sprendžiant iš garso, kiek liumpsintį)

ALYVOS ŽIEDAS (uosto, skanauja, intelektualiai čepsi). Panašu į "Sangriją". Vietinė specialitė?

OPERATORIUS (išlenkia vienu mauku, mąsto). Kažkur skonis pažįstamas... Gal Japonijoje esu ką panašaus gėręs, vieną rytą po tokia sakūra. (Paaiškina aplinkiniams) Sakūra – tai tokia šunvyšnė.

NAPALYS (didžiuodamasis). Čia kokteilis iš agurkų, samagono ir specialiai pamarinuoto lašinio gabalėlio. (Pripila stiklines dar sykį)

ALYVOS ŽIEDAS. Galėtumėte atidaryti restoraną gurmanams... (Makteli gerą gurkšnį) Privažiuotų visokių prancūzų. Na, gerai – imkimės darbo...

OPERATORIUS išskleidžia stovą, pritaiso kamerą, taikosi tai vienon, tai kiton pusėn... ALYVOS ŽIEDAS sodina visus ant plastmasinių kėdžių, visi šukuojasi, nutaiso iškilmingas minas. LENINAS visus išstumdo, sėdasi priekyje.

ALYVOS ŽIEDAS. Visi pasiruošę?

NAPALYS (iš radijo aparato mėgina prasibrauti pas klausytojus, brazda, skundžiasi, kad radijo dėžės nūnai tokios ankštos, niekaip netelpa, mėgina klausytojams įbrukti brogos). Žiū, kai kurie prie žydrųjų radijų dar negirti, o jau popietė. (Pamąstęs) Gal nelietuviai? Gal kokie musulmonai?

SEVERIUTĖ. Napaly, eikš šen!

NAPALYS grįžta; visi filmuojasi prie traktieriaus.

ALYVOS ŽIEDAS (kiša mikrofoną BARBEI prie burnos). Prašom, ponička, dabar madinga, kad pradėtų moterys.

BARBĖ. Ale jo, kur čia tie vyrai pradės... Mes pačios galime... My sami, devuški. Feminizmas vadinasi.

ALYVOS ŽIEDAS (dalykiškai). Ką jūs, gerbiamoji Barbe, vadinate feminizmu?

BARBĖ. Žinia ką – kai mes, moterys, ant viršaus. O vis – vyrai, vyrai. Gana ant mūsų sprando joti.

NAPALYS (motinos trenktas per galvą krenta nuo kėdės). Oj!

OPERATORIUS. Geras kadras.

LENINAS. Patikrintas klasių kovos, tpfu, kovos už tautą fronte. Vertas būti ministru.

SEVERIUTĖ (keldama NAPALĮ). Vargšelis, visi tikrina, kas netingi. Nieko keista, kad žmogus nusilpo.

JURAS. Napaly, laikyk šeimos garbę aukštai.

SEVERIUTĖ. Nemokyk mokyto.

OPERATORIUS (filmuodamas). Ai, gražu, ai, kaip gražu. Parduosiu "Be tabu", kad kas.

ALYVOS ŽIEDAS (kiša mikrofoną JURUI). Tai kokia jūsų partijos esminė idėja, už ką jūs?

DONELAITIS. Mes tai už laisvą ir nepriklausomą... idant žydėtų... kaip kopų gėlė ant kapo žydi.

ALYVOS ŽIEDAS. Baikit su tuo antisemitizmu! Nepraleis!

JURAS. Kas nepraleis – žydai?

ALYVOS ŽIEDAS. Kuo čia dėti žydai? Švedai nepraleis.

DONELAITIS (nesuprasdamas). Bet ar mes visi ne už tai, kad Lietuva žydėtų?

NAPALYS (krisdamas nuo kėdės). O ką, ar mes dar nežydime?

ALYVOS ŽIEDAS. Mes savo televizijoje tai šveeedime.

DONELAITIS (krisdamas nuo kėdės, susimąstęs). Nesuprantu, žydėti nevalia, o švedėti – valnu?

OPERATORIUS (tebefilmuodamas, sau). Arba į "Be tabu", arba į atgimusią "Atgimimo bangą". Sunku net nuspręsti.

ALYVOS ŽIEDAS (kreipiasi į LENINĄ). Na, o dabar pasišnekėsime su mumija. Ar tamsta tikrai Antanas Smetona?

OPERATORIUS (sau). "Atgimimo banga".

LENINAS. Aš mumija.

OPERATORIUS. "Be tabu".

ALYVOS ŽIEDAS. Tačiau kieno mumija?

LENINAS. O kokios pageidaujate? Aš viską atsimenu tai miglotai. Atsimenu – raudoni gvazdikai, barzdikė, kailiniai, latvių šauliai, bermontininkai, kariški paradai, Vilniaus atvadavimas... Bet aš nelabai pamenu, kas esmu tokis...

OPERATORIUS. Čia turbūt "Atleisk". Bet man – tai kas? (Susimąstęs) O kas aš? Aš – profesionalas.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


27311. virusas :-) 2004-12-27 11:41
cha!:D Ypač tas su kibiru geras:D

27401. squirrel2004-12-27 16:51
shlykštokas sarkazmas vietom

27410. po palme :-) 2004-12-27 18:00
Donelaitis irgi geras.

27572. prašymas :-) 2004-12-29 13:01
Parašykite pjesę apie Jonušį ir Salomėją.

27637. varna2004-12-30 18:14
SALOMĖJA. Kankinkit, budeliai, smarkiau! L. JONUŠYS. (trina rankas ir tyli). SALOMĖJA. Aš diemedžiu žydėsiu! L. JONUŠYS. (tyli ir traukia iš užančio kirvį). SALOMĖJA. Mama, kur tu?! UŽDANGA NUSILEIDČIA. GIRDISI MEDINĖMIS SCENOS GRINDIMIS BESIRITANČIOS GALVOS TRENKSMAS. UŽUOLAIDOS APAČIA PRASISKIRIA IR PRO IŠLINDUSI SALOMĖJOS GALVA PRADEDA DEKLAMUOTI. SALOMĖJA (jos galva). Aš nenoriu mirti! -Geriau uosiu būti,Šaltu akmens bokštu,Mažyte sraige -. UŽUOLAIDA PRASIVERIA. L. JONUŠYS, VALYDAMAS KRAUJUOTĄ KIRVĮ. Ji, be abejo, pelnė mirties bausmę. SALOMĖJA (jos galva). Nuvargę stingsta pirštai Ir akyse tamsu - - Gyvenime! Aš mirštu, Dėl dvidešimties sū!"

27638. p.s. varna2004-12-30 18:16
Sklando gandai, kad L. Jonušys už savo straipsnį gavo 20 sū. Bet čia tik tarp mūsų. Tsss.

27696. rasa :-( 2005-01-02 01:43
labai bjaurus juokai

27700. Juozas :-( 2005-01-02 14:17
Atrodo, kad autorius turėtų gerai gerti, o po išgėrimo paprastai toks jumoras klijuojasi. Bet tikriausiai aš kažko nesuprantu. Čia kažkas panašaus į socialistinį realizmą

27701. taigis Juozui :-) 2005-01-02 16:28
socialistinis realizmas jau pats savaime yra juoko vertas

27799. po palme :-) 2005-01-03 16:51
Varna, man patiko

27864. pablo2005-01-04 14:50
degrado sapaliojimai.

27964. Ko :-) 2005-01-06 11:23
Stiprūs sapaliojimai.

28000. PoKo :-) 2005-01-06 19:17
Labai stiprūs sapaliojimai.

28979. vysniux :-) 2005-01-20 22:27
Ne velnio cia ne saliojimai - tiesa cia raso!

50023. eva :-( 2006-01-09 21:13
gal parasysit geru zaidimu saitu?

50024. Ta pati Eva :-( 2006-01-09 21:15
as ne liudna!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :))))))))))))))))))))) man ju ziaurei reik!!!!!!!!

Rodoma versija 28 iš 28 
0:00:25 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba