ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-04-24 nr. 938

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BLEIZGYS. Kovo 22 diena yra kovo 30 diena (33) • NERIJUS LAURINAVIČIUS. Netikroje kelionėje (5) • VIRGINIJA VITA. Troškimas (4) • -gk-. Sekmadienio postilė (4) • AUGUSTINAS DAINYS. Eilės (13) • RAY C. STEDMAN. Nahumas: šiurpi Dievo rūstybė (118) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (8) • Su tapytoju ALGIMANTU KURU kalbasi Audra Baranauskaitė. Ką skaito Kuras? (18) • BENAS BĖRANTAS. Skrydis per Afriką (5) • AUŠRINĖ ŠIAUDVYTYTĖ. Eilės (10) • SAULIUS VASILIAUSKAS. Kaip nenumirti miegant (9) • IRNA LABOKĖ. Credo (3) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Kiaulės aukojimas (2) • JONĖ JOMANTAITĖ. Keliauju į Indiją (76) • RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Ideologinio fronto šabakštynuose (5) • Kitas numeris išeis gegužės 8 d. (44) • ... pasiilgsiu... (568) • ... nedorėliai ... pragmatizmas ... dauginimasis... (611) •

Nahumas: šiurpi Dievo rūstybė

RAY C. STEDMAN

[skaityti komentarus]

   Sudėtinga skaityti Raymondo Charleso Stedmano (1917–1992) rašinius. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo nepriimtini. Kalbėti apie Dievo rūstybės doktriną ne viduramžiais yra „pavojinga“. Pavojinga, nes patogiai ir palyginti saugiai įpratę gyventi žmonės šalinasi tokios doktrinos. Nenori girdėti gąsdinimų. Aš irgi nenoriu ir ilgai spyriojausi Stedmano teiginiams. Bet tik tol, kol daugiau pastudijavau šio autoriaus (pamokslininko ir pastoriaus) gyvenimą. Tai žmogus, kuris savo kailiu patyrė ir skurdą, ir karą. Jis daug ko gyvenime atsisakė, o dar daugiau kas iš jo buvo tiesiog atimta. Pavyzdžiui, motina, kuri sirgo astma, – Stedmanas būdamas šešerių persikėlė gyventi pas tetą, – arba tai, kad jis svajojo tapti chirurgu ir baigęs mokyklą įstojo studijuoti medicinos Vašingtone, bet neturėjo iš ko gyventi ir, užuot studijavęs, ėjo dirbti, iš Vašingtono jam teko išvažiuoti. Antrojo pasaulinio karo metais Stedmanas išvyko į Havajus, ten pradėjo dirbti su nukentėjusiųjų nuo karo šeimomis, bendravo su nelaimingais, nežinia kodėl likimo nuskriaustais žmonėmis (žuvusiųjų žmonomis ir vaikais, giminaičiais, taip pat kareiviais). Tada jis ir ėmė „propaguoti“ Dievo rūstybės doktriną, kurios esmė tokia: Dievas galų gale vis tiek nubaudžia tuos, kurie „apimti puikybės“ (manydami, kad yra vertesni už kitus) žudo nekaltus žmones ar ištisas tautas, Dievas baudžia iš meilės, iš meilės tiems, kurie Jo šaukiasi, iš meilės savo vaikams: juos gindamas. Stedmanas kalba apie atsakomybę. Apie tokią atsakomybę, kuri turėtų neleisti likti abejingam matant pasaulio žiaurumą ir kitas nuodėmes. „Jei toleruojate pasakojimus apie žvėriškumą ir priespaudą, siaubingą prekybą kūną ir sielą žlugdančiais narkotikais ir niekada dėl to nedegėte pykčiu, tai štai ką jums pasakysiu: su jumis kažkas negerai. Jūs negalite mylėti“, – sako publikuojamo straipsnio autorius.

   Dar tik įpusėjus Antrajam pasauliniam karui Stedmanas be jokių skrupulų dėstė (pranašavo?), kad visas Europos totalitarines struktūras Dievas negailestingai išnaikins. Tą patį jis sakė ir apie komunizmą, taip pat apie visas valstybes bei pasaulio galinguosius (milijardierius, JAV ar ką tik norite), kurie pajutę galią išpuiks ir pamirš, kad yra tik vikšrai ir skėriai, palyginti su Dievo galia. Stedmanas sulaukė ir fašizmo, ir komunizmo žlugimo. Mirė jis 1992 m. po sunkios ligos.

   Stedmano palikimas nemenkas: jis parašė 28 knygas ir apie 900 pamokslų, įrašė daugybę radijo laidų. Ieškodami analogijų literatūrinėje bendruomenėje, jį galėtume prilyginti Edgarui Allanui Poe. Arba dar kitaip: Stedmanas visą gyvenimą buvo tiesiog kareivis, jis daug kalbėjo ir rašė apie karą. O jo karas vyko ne tik su šio pasaulio kunigaikštystėmis.

   -gb-

Nahumo knyga yra sunkiai suprantama ir tokia trumpa, kad ją retai kas skaito, o dar mažiau kas supranta. Skaitant šią knygą atrodo, kad tai yra sausas senosios žydų istorijos pasakojimas, tačiau Nahumo pranašystė iš tiesų papasakoja apie Dievą netgi daugiau negu kokia kita Biblijos knyga. Pranašo užduotis yra atskleisti Dievo savybes. Savybė, kurią turėjo atskleisti Nahumas, buvo Dievo pyktis. Nežinau kitos doktrinos, kuri šiandien būtų tokia baugi žmonėms, kaip Dievo rūstybės doktrina. Tai viena iš doktrinų, kurias daugelis norėtų pamiršti. Kai kurie Dievą vaizduoja kaip mielą džentelmeną, su liepsnelėmis akyse, kuris net negalvoja apie kažkieno baudimą ar teisimą. Nahumui buvo skirta parodyti Dievo pyktį: Nahumo pranašystėje Sinajaus Dievas plyksteli baisingu įniršiu, Dievas, prieš kurį žmogus privalo stovėti tylus ir drebantis iš baimės.

Norėdami geriau suprasti šią knygą, turime žinoti, kodėl ir ant ko čia Dievas pyksta. Nahumo pranašystė skirta Ninevės miestui, į kurį Dievas buvo siuntęs pranašą Joną. Išgirdę Jonos pamokslus nineviečiai atgailavo su ašutinėmis ir pelenais. Tada Dievo pyktis miestą aplenkė, nes visi (nuo karaliaus iki žemiausio luomo gyventojo) atgailavo dėl savo nuodėmių ir gręžėsi į Dievą.

Nahumas pranašavo praėjus maždaug šimtui metų po Jonos. Tuo metu Ninevės gyventojai buvo liovęsi atgailauti ir vėl pradėjo daryti tuos pačius darbus, kuriais juos kaltino pranašas Jona. Nahumas buvo pasiųstas tarnauti į pietinę Judo karalystę. Kaip tik tuo metu su savo kariuomene į ją įsiveržė Asirijos karalius Sanheribas, kilęs iš Asirijos sostinės Ninevės ir Izraelį užgrobęs dar pranašo Izaijo laikais. Galiausiai Dievas apgynė izraelitus ir judėjus ir asirų kariuomenę sunaikino per vieną naktį.

Vardas Nahumas reiškia „nuraminimas“ arba „paguoda“. Asirijos armijai, kuri garsėjo kaip negailestingų ir kietaširdžių, žudančių ir plėšiančių karių armija, apsupus Jeruzalę, Nahumas pranešė paguodos žinią: Dievas sunaikins Ninevę – Asirijos (Izraelio ir Judo priešų) sostinę.

Nahumo knygą galime padalyti į keturias dalis, kurių kiekviena kalba apie Dievo pykčio galią. Pirmąją dalį geriausiai apibūdina šios eilutės: „Pavydulingas ir keršijantis Dievas yra Viešpats; Viešpats keršija ir dega pykčiu; Viešpats keršija savo nedraugams ir niršta ant savo priešų. Kantrus yra Viešpats, bet didis galybe; Viešpats niekada nepalieka nenubausto kaltojo. Viesulu ir audra jis keliauja, debesys – jo kojų dulkės. Jis sudraudžia jūrą ir ją nusausina, išdžiovina visas upes. Nuvyto Bašanas ir Karmelis, vysta Libano žiedai. Prieš jį dreba kalnai, nyksta kalvos; nuo jo veido krūpčioja žemė, pasaulis ir visa, kas jame gyvena. Kas gali atsilaikyti prieš jo įniršį? Kas gali pakelti jo degantį pyktį? Jo pyktis liepsnoja kaip ugnis; nuo jo skeldėja uolos“ (Nah 1, 2–6).

Pranašas mato supykusį Dievą, žvelgiantį į Asirijos šeimininkus. O drauge pranašas perteikia ir begalinę Dievo kantrybę. Jis apie Dievą sako: „Kantrus yra Viešpats.“ Dievas vieną po kito siunčia pranašus, laukdamas nineviečių atgailos. Dievas supyksta, bet tai nėra staigus įniršis. Šiame įniršyje nėra nieko kaprizinga ar savanaudiška. Įniršis yra kontroliuojamas, tačiau ir siaubingas, baisu jį patirti. Hebrajiškame Nahumo pranašystės variante šiose šešiose cituotose eilutėse yra pavartoti visi hebrajiški žodžiai rūstybei ir pykčiui nusakyti: pavydus, kerštingas, rūstus, piktas, pasipiktinęs, nuožmus, įtūžęs. Pavydas šiuo atveju nėra savanaudiškas ar smulkmeniškas pavydas, kokį mes kartais parodome, tai yra Dievo rūpestis dėl tų, kuriuos Jis myli (izraelitų ir judėjų).

Antroji dalis, prasidedanti 1 skyriaus 8 eilute, atskleidžia kitą dieviškojo pykčio pusę: Dievo rūstybė arba Dievo pyktis gali būti asmeniški, t. y. nukreipti prieš konkretų asmenį, šiuo atveju Sanheribą, asirų armijos vadą: „Iš tavęs iškilo rezgantis piktus kėslus prieš Viešpatį niekšybės patarėjas“ (Nah 1, 11).

Kai Sanheribas su savo armija apsupo Jeruzalę ir pašaipiai karaliui Ezekijui šaukė, kad ruošiasi užimti miestą ir kad nėra tokios jėgos, kuri galėtų jį sustabdyti, Ezekijas paprašė Dievo išgelbėti miestą. Dievas Ezekiją išklausė ir tą naktį mirties angelas praėjo pro asiriečių minią, išžudydamas 185 000 kareivių (Izaijo 36 ir 37 skyriai). Bet Sanheribas liko gyvas. Jo mirtis išpranašauta Nahumo knygos 1 skyriaus 14 eilutėje: „Apie tave Viešpats ištarė: „Savo vardo palikuonių daugiau nebeturėsi; iš tavo dievų namų išmesiu ir drožtą stabą, ir liedintą stabą; supilsiu tau kapą, nes tu niekam nebetinki.“ Taigi, kai mirties angelas praūžė per asirų stovyklą, vado jis nepalietė, šis sugrįžo į Ninevę ir ten, kaip pranašavo Nahumas, buvo nužudytas savo dviejų sūnų, kurie pasisavino jo karūną.

Kaip reikėtų suprasti faktą, kad Dievo rūstybė yra nukreipta prieš konkretų žmogų? Žmonėms labai sunku tuo patikėti. Jie sako, kad Dievas yra meilės Dievas. Kaip Jis galėtų ką nors bausti? Kai aiškini žmogui, jog Dievo teisumas reikalauja, kad Jis mus baustų, žmogus dažnai sako, kad taip negali būti. Dievo meilė yra didesnė už Jo teisumą, ir todėl jokiomis aplinkybėmis Dievo teisingumas negali priversti bausti. Daugelis žmonių ir gyvena šitaip save apgaudinėdami.

Nahumo pranašystės 2 skyrius parodo dar vieną Dievo pykčio ypatybę: nuo jo neįmanoma pasislėpti. Čia Dievas kalba Ninevei: „Griovėjas pakilo prieš tave. Budėk ant pylimų, stebėk kelią, juoskis kalaviją ant strėnų, sutelk visas savo jėgas!“ (Nah 2, 2).

Miesto sargybinis pamato Ninevės miestą sugriauti ateinančią Babilonijos armiją: „Jo galiūnų skydai dažyti raudonai, kariai aprengti purpuru. Karo vežimai, tą dieną apžiūrimi prieš mūšį, tarsi liepsnojantys deglai. Kovos žirgai stojasi piestu! Gatvėmis pasiutusiai daužosi vežimai, aikštėmis darda šen ir ten. Jie atrodo lyg deglai, jie tvyksi lyg žaibai. Jis šaukia savo drąsuolius, ir klupinėdami jie žengia pirmyn, skuba miesto mūrų link; skydų priedanga jau parengta“ (Nah 2, 4–6). O tolesnėje eilutėje randame visiškai tikslią (ir atvirą) pranašystę, kaip bus užimtas Ninevės miestas: „Atsiveria upės vartai, ir tirpsta iš siaubo rūmai“ (Nah 2, 7).

Graikų istorikas Diodoras Sicilietis aprašė Ninevės žlugimą. Štai ką jis sako: „Buvo sena pranašystė, kad Ninevė nebus užimta tol, kol upė netaps miesto prieše. Ir trečiaisiais apgulties metais upė ištvino nuo nesibaigiančio lietaus, vanduo užtvindė visą miestą ir išardė 4020 metrų ilgio sieną. Tada Ninevės karalius, pamanęs, kad pranašystė jau išsipildė ir upė tapo miesto prieše, sukrovė didžiulį laidojimo laužą rūmuose ir surinko visus savo turtus į vieną krūvą, sušaukė suguloves ir eunuchus ir susidegino pats su visais rūmais. Tada priešai įžengė pro skylę, kurią vanduo buvo išgraužęs, ir užėmė miestą.“

Kitais žodžiais tariant, Babilono armija įėjo pro upės vartus: pro tą vietą, kur upė prasiveržė ir užtvindė miestą, ir dėl klaidingos Ninevės karaliaus minties babiloniečiai visus rado rūmuose. Viskas įvyko kaip tik taip, kaip Nahumas buvo išpranašavęs prieš daugelį metų. Nuo Dievo bausmės neįmanoma pasislėpti.

Noriu papasakoti istoriją apie agnostiką, kuris juokėsi iš krikščionio ūkininko, kad šis sekmadieniais nedirba laukuose. Agnostikas kiekvieną sekmadienį eidavo į savo laukus dirbti. Spalio mėnesį jis atėjo pas kaimyną krikščionį ir šaipėsi: „Klausyk, tu esi krikščionis ir sekmadieniais nedirbi, ir tau užderėjo gana geras derlius. Tačiau pažiūrėk, kaip Dievas palaimino mane. Aš dirbau kiekvieną sekmadienį, ir tu tik pažiūrėk, kokį grūdų perteklių turiu. Tai didžiausias spalio derlius, kokį tik kada nors buvau nuėmęs.“ Krikščionis ūkininkas atsakė: „Taip, tačiau Dievas ne visada suveda sąskaitas spalį.“

Taigi, kai Dievas pradeda veikti, niekas nepabėgs iš jo gniaužtų, niekas. Mes esame Jo pasaulyje. Mes esame Jo kūriniai. Nėra kur pabėgti. Nėra jokios vietos, kur būtų galima pasislėpti. Mums reikia sutikti su Dievu, kuris nesiliauja kartoti, kad jeigu Jo malonei yra prieštaraujama, galų gale Jis pradės teisti.

Dabar trečioji Nahumo pranašystės dalis, kurioje Dievas, kreipdamasis į Ninevės miestą, sako: „Tikėk manimi, aš tavo priešas, – tai Galybių Viešpaties žodis, – aš paversiu tavo karo vežimus dūmais, o tavo liūtukus suris kalavijas. Padarysiu galą tavo grobikavimui žemėje, nebebus girdėti daugiau tavo pasiuntinių balso“ (Nah 2, 14)

Maždaug prieš 60 metų archeologai dykumos viduryje rado ir ėmė kasinėti šį miestą. Dabar mes žinome, kur buvo Ninevė, tačiau amžių amžiais šis miestas buvo pradingęs, palaidotas po judančiu dykumos smėliu. Buvo išnaikinti visi šio didingo senovinio miesto pėdsakai.

Nahumo pranašystės 3 skyriuje yra nurodoma priežastis, dėl kurios Ninevė turėjo būti sunaikinta: „Dėl gausiai ištvirkaujančios kekšės, patrauklios kerėjimo valdovės, tautas pavergusios savo ištvirkavimais, o gentis – kerėjimu“ (Nah 3, 4).

Dievas, atsakydamas į raganavimus ir burtus, kurie Ninevėje buvo praktikuojami, sako: „Tikėk manimi, atėjau prieš tave, – tai Galybių Viešpaties žodis. – Užversiu tau sijoną ant galvos, parodysiu tavo nuogumą tautoms ir tavo gėdą karalystėms. Apmėtysiu tave nešvarumais, sudarkysiu tave ir paversiu tave siaubo reginiu. Kas tik pamatys tave, tas trauksis nuo tavęs ir sakys: „Sunaikinta Ninevė! Kas ją apraudos?“ Kur rasiu, kas tave paguostų?“ (Nah 3, 5–7).

Dievas kontroliuoja istoriją ir kai Jis nusprendžia nubausti žmogų, miestą ar tautą, tai Jo bausmės išvengti neįmanoma. Jis yra nenugalimas. Jis kalba ironiškai ar netgi tyčiojasi iš tų, kurie sugalvotų Jam pasipriešinti: „Prisisemk vandens apgulos metui, sustiprink įtvirtinimus; lipk į purvą, mink molį, pasidirbk kietų plytų! Ten suris tave ugnis, paguldys tave kalavijas; jie suris tave kaip skėrių vikšrus. Dauginkitės kaip skėrių vikšrai, dauginkitės kaip skėriai!“ (Nah 3, 14–15).

Nahumo pranašystėje mes matome baisų, asmenišką, nesustabdomą, „pilnatvišką“ Dievo pyktį. Pyktį, nuo kurio neįmanoma pasislėpti. Žmonėms šiandien gresia toks pyktis. Dvi nuodėmės, kurios visada sukels Dievo rūstybę, yra išdidumas ir nenorėjimas atgailauti. Kai žmogus ar tauta sako, kad jie patys gali išspręsti savo reikalus ir valdyti savo gyvenimus, tada tokia tauta, toks žmogus yra pasmerkti. Dievas visada parodo gailestingumą, tačiau jeigu žmogus ar tauta neatgailauja, tada kyla liepsnojanti Dievo rūstybė.

Tie, kurie mano, kad Dievas yra tik meilė ir kad Jis niekada negali būti rūstybės Dievas, tegu pasimoko iš Nahumo. Ar kada nors pagalvojome apie tai, kad Dievo rūstybė kyla iš Jo meilės? Argi mes nesupykstame, kai skriaudžia mūsų vaikus? Jei toleruojate pasakojimus apie žvėriškumą ir priespaudą, siaubingą prekybą kūną ir sielą žlugdančiais narkotikais ir niekada dėl to nedegėte pykčiu, tai štai ką jums pasakysiu: su jumis kažkas negerai. Jūs negalite mylėti.

Tikra tiesa, kad Dievas myli nusidėjėlį, tačiau nekenčia nuodėmės. Biblija mums sako: jei žmogus myli nuodėmę ir laikosi jos bet kokia kaina, atmesdamas Dievo malonę, tuomet jis susitapatina su savo nuodėme. Ir galiausiai Dievo rūstybė, nukreipta prieš nuodėmę, tampa nukreipta ir prieš nusidėjėlį.

Pamenu, skaičiau apie vyrą, kuris buvo apkaltintas vagyste, tačiau ginčijosi su teisėju, kad yra neteisingai nuteistas: atseit ne jis vogė, o jo rankos tai darė. Teisėjas neva neteisingai jį nuteisė, nes turėjo nuteisti tik jo rankas. Vyriškis aiškino, kad teismas turėtų jį paleisti, nes ne jis, o jo rankos įvykdė vagystę. Tada teisėjas priėmė sprendimą nuteisti rankas trisdešimt metų kalėti ir pridūrė, kad vyriškiui reikės jas tik palydėti.

Nė vienas žmogus, kuris atsigręžia į Dievą, nepatirs Jo rūstybės. Dievas tik tada sunaikina, tik tada parodo savo rūstybę, kai žmogus atmeta Jo meilę. Yra išsigelbėjimo kelias ir visada buvo. Mums nereikia pasitikti Dievo rūstybės. Nė vienam to nereikia. Dievas pažįsta tuos, kurie Juo pasitiki, ir jiems visada yra atviras. Jie niekada nepatirs Jo rūstybės. Taip sako Kristus: „Kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą“ (Jn 5, 24).Iš: http://www.pbc.org:80/files/messages/3137/0234.html

Vertė Lina Mickienė

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


158708. Visi2009-04-29 15:35
Mes visi išsigandome.

158746. Bet2009-04-29 21:22
kas Jo žodžių klauso, nepateks į teismą.

158761. po palme2009-04-30 04:11
Atgailavimu siandien vadinamas gyvenimo sunkumu pargriauto zmogaus priemimas ilgai statyto rumo sugriuvimo. Nieko nebeliko. Ar tai padare Dievas? Krikscionybe, skirtingai nuo daugelio kit religiju isdriso del vykstancios gyvenimo dramos apkaltinti zmogu, prislegti ji dar negimusi gimtosios nuodemes legenda. Pargriuvimai yra daugiau uz primityvu padarei bloga ir gavai i galva supratima. Stebetina, kad net Havajai nesugebejo sio teologo tiesines teologijos nors kiek paivairinti.

158816. siaubas,2009-04-30 20:31
koks baisus pirmas sakinys (po palmės). Iš kokios kalbos rašydamas mintis verti?

158944. Noė po palmei2009-05-02 11:26
Viskas yra malonė. Kas nepripažįsta savo kaltės, tas nesugeba priimti ir malonės. Ir nesuk žmonėms galvų savo tuščiomis teorijomis, paklydęs žmogau.

159105. balsas tyruose2009-05-04 12:01
gal kas zino kur dingo rasytojas Rolandas Kausas? Rolaaaaaaaaandaiaiaiaiaiaiaiai!

159117. KULVERSTUKAS didelemis ausimis2009-05-04 12:17
Frau NOE „Ir nesuk žmonėms galvų savo tuščiomis teorijomis, paklydęs žmogau.“??? Kas jums dave Dievo teise teisti? Gal norit atsigrezti ir paziureti i savo paklydimus? MEILES, MEILES ir dar karta MEILES mums visiems, tai sakau as Kulverstukas didelemis ausimis.

159118. krokodilas giena mažytėmis ausytėmis ir aštriais dantukais2009-05-04 12:57
"laimės, meilės, džiaugsmo ir geros kloties“ ir dar kartą "laimės, meilės, džiaugsmo ir geros kloties"

159126. KULVERSTUKAS didelemis ausimis2009-05-04 13:54
a girc Gena, as zinau kur rytoj galima bus isgirsti Deivyda dainuojant ta dainike ir tik uz 3 litus

159136. kulverstukui gena2009-05-04 14:57
už tokį šlamštą 3 lt? varlių kvarkimas man mielesnis

159142. po palmei griezta pastaba2009-05-04 16:02
Gerbiamasis, jokios prigimtines nuodemes nera, tokios savokos nera Sv. Raste, prasau neskleiskite savo katalikisku demagogiju komentuodamas raformatoriskus tekstus.

159172. puritons2009-05-04 18:31
prigimtinę nuodėmę neigia ne reformatai, o visokie eretikai

159177. po palme>grieztai pastabai2009-05-04 19:04
as ir sakau kad nera. Bet kaip tada zmogu priversi jaustis kaltu, va kur klausimas. O jeigu jis nesijaus kaltas, kaip tada prispausi ir kaip tada pareikalausi uz tai susimoketi? O jeigu jis pasitrauks nuo kasos nesusimokejes, is ko tada reiks gyventi? O jeigu reiks pradeti dirbti, kaip tatai jums atrodo? Cia ne juokas

159178. po palme2009-05-04 19:09
venias ji zino ta rasytoja Rolaaaaaaandaaaaa. Turbut dirba dienom ir naktim, o laisvalaikiu raso noe`i laiskus, matyt taip ir ieis i istorija: Zmogus, rases laiskus noe`ei.

159180. po palme(nuolankiai klausia noe`s)2009-05-04 19:10
stai ir vel reikia rasyti laiska noe`ei. O kas yra malone?

159186. mie - po palmei2009-05-04 19:20
malone kai gaunate bliuda avizines koses visai nenusipelnes.

159190. po palme(info)2009-05-04 20:10
rasytojas Rolaaaandaaas www.rolandaskausas.blogspot.com turi imetes keleta nedoruju redaktoriu atmestu opusu, jeigu noretumete pasilinksminti.

159191. po palme>(susidejes rankas ant krutines ir nusisukes)2009-05-04 20:15
ant jusu esu piktas ir jokiom kosem man akiu neapdumsit

159194. po palmės krūtinė krizendama2009-05-04 21:09
akių neapdumsit, nebent pilvą?

159200. mie (atkisus snuki ir rankos kisenese)2009-05-04 21:26
o kodel piktas? as, pavyzdziui, jus labai myliu is sirdies.

159209. po palme(skaiciuoja danguj varnas)2009-05-04 22:31
o as jusu nebemyliu nei kiek ir man visai nesvarbu su kuo moketes vidurinej

159216. visai kita varna2009-05-04 23:35
geriau užsimerk, nes kažkokių šlykštynių prisilesiau, neišlaikysiu.

159225. mie (nusirisus ziursta)2009-05-05 08:28
zmones, ar matot koks kiaulys yra po palme?

159232. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 09:19
su tais kiauliais prsom atsargiai,bu kai pasius gripa supykes,tai ne tau vienai klius.

159236. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 09:54
mie,jei tu ryta nusiimei ziursta,tai iseitu,kad su juo miegojai?Jei miegojai, tai kokie seksi tavo naktinukai:) subinike visada paruosta naudojimui?:) Cia kaip anomis dienomis rase po palme „apsirengusi tik aukstakulniais“

159237. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 09:57
(0)pabandziau save nupiesti.Kai ausys neprijungtos gaunasi gryna zopa

159238. Noė2009-05-05 10:10
Kiek lėšų išleidi reklamai, po palme? Žiūriu, visuose Šatėnuose išsireklamavęs. Žinai, užmečiau akį į tavo blogskausa, ėmė skaudėti galvą, pakilo temperatūra, laužo kaulus, kad kokios, tfu tfu tfu... Štai ko mums reikia saugotis.

159240. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 10:26
mazele,tokie kaip „balsas“ nieko nekainuoja.tai rodo,kad ZMOGUS turi tikru draugu.

159241. kulverstukui gena ilgu snukučiu2009-05-05 10:29
ar klausais to vaikio už 3 lt? o aš žinau, kada ir kur Coldplay dalins savo naują cd. už dyką

159242. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 10:35
nesiklausau,vaziuosiu pirkt vaisiu.Mano gimtadienis greit geguzes 8 d.Gena,ar man padainuosi savo dainele? (atseit,ar pasveikinsi mane sitam melynam kambarely?)Sekmadieni priverstinai klausiausi to vaikio Dumo.Nabagai jie koncertuoja uz pusantro simto litu.Gal kas nori bilietu i Lietuvos ansamblio koncerta po 10 lt.?Priverstinai turiu parduoti 10 bilietu.

159243. griezta pastaba palmei2009-05-05 10:39
Apie kokius susimokejimus Jus cia kalbate. Uz mus visus jau yra sumoketa, labai brangiai sumoketa. Jus absoliuciai katalikiskai ziurite i pasauli, bet tai labai kertasi su krikscionybes poziuriu. Nesupykite, kad taip tiesmukai sakau. Jus sakote, kad "Krikscionybe, skirtingai nuo daugelio kit religiju isdriso del vykstancios gyvenimo dramos apkaltinti zmogu", na gal reiketu sakyti katalikybe. AS labai noreciau, kad savokos krikscionybe ir katalikybe nebutu tapatinamos, nes katalikai apkaltino zmogu ir iki siol uzrise laiko "dangu", valdo zmones grasinimais ir t.t. Zmogus yra laisvas. Tas, kuris yra krikscionis, tas nebeturi kaltes, jis yra islaisvintas nuo bet kokios katalikiskos demagogijos, amziams islaivintas ir nesugrazinamai. Man yra labai gaila, kad katalikiskose salyse zmones to nezino, kad jie yra apgauti ir uzvaldyti. As net nezinau, ar Jus suprantate, ka cia sakau, nes tas katalikiskas mastymas tiek isiverzes i visu protus, kad labai mazai kas dar sugeba blaiviai mastyti (t.y. paziureti, ka gi is tikruju sako Sv. Rastas, o ne koks nors labai labai turtingas (materialine prasme) popiezius ar vyskupas). Nenoriu Jusu izeisti. Neisizeiskite.

159245. Noė2009-05-05 10:55
Po palme, ar jau pats su savim pradėjai kalbėtis? Eitum pailsėti.

159247. am prie griežtos pastabos2009-05-05 11:10
būtent. nesąmonė tapatinti krikščionybę su katalikybe

159248. kulverstukui gena2009-05-05 11:11
tai neįdomu, kada ir kur Coldplay dalins savo naują cd? rimtai

159249. kulverstukui gena2009-05-05 11:53
ir dar žinau, kaip pasigaminti kulverstuką. irgi rimtai

159252. KULVERSTUKAS >Genai2009-05-05 13:14
neteko girdeti Coldplay dainu.dabar klausau per youtube,taigi dar nezinau ar patiks.O kulverstuka kaip gaminti? verstis per galva ar taip kaip atsuktuva 100gr.snpso 100gr.sulciu?

159253. KULVERSTUKAS >Genai2009-05-05 13:18
neteko girdeti Coldplay dainu.dabar klausau per youtube,taigi dar nezinau ar patiks.O kulverstuka kaip gaminti? verstis per galva ar taip kaip atsuktuva 100gr.snapso 100gr.sulciu?

159255. kūlverstukui gena2009-05-05 13:27
panašiai kaip atsuktuvą, tik medžiagos kitos: 20 ml citrinos sulčių, 110 ml pieno, 20 ml aviečių sirupo. čia vienam asmeniui. galima gerti ir gegužės 8

159256. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 13:27
kai sedi po palme, ilsetis isleidzia gerokai po 60-ties,taigi mergaite Noe,jis dar vyras geruose metuose ir nesulauksit,kad eitu ilsetis.

159257. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis ROLANDUI popalme2009-05-05 13:33
Rolandai,kai atsibusi paziurek kaip mes cia apie tave suda malam.Matai niekas nepamirsta,niekas neuzmirstas.C dniom pobedy :)

159258. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 13:35
Gena as tave myliu.tu tikras draugas.netaip kai nekurie sapoklekai

159261. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 14:19
zinai Gena, pasirodo as girdejau anksciau Coldplay daina Viva la vida tik nezinojau kas dainuoja. Ji visai nebloga.

159282. kūlverstukas nutrauktom ausim2009-05-05 18:13
aj, aj.

159287. po palme2009-05-05 19:16
tiek reformatoryste, tiek katalikybe pastatytos ant zmogaus nusikaltimo ir paskui atpirkimo legendos:"Uz mus visus jau yra sumoketa, labai brangiai sumoketa"... Va ka turiu galvoj ir ta prasme viena nuo kitos niekuo nesiskiria.

159288. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 19:33
tralialia ,tralialia,vaikai jusu rankytes per trumpos,mano ausytes per tvirtai pritaisytos,ne jusu nosiai.

159289. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 19:34
bet jus bailiai, pries mazus visi drasus.

159290. baikit,2009-05-05 19:53
kaip maži vaikai, radot vietą, eikit į kiemą ir šnekėkit.

159291. zz -po palmei2009-05-05 20:09
Jeigu Dievo Žodis Jums yra legenda, tiesiog gaila. Kas Dievo žodžių neklauso, tas nėra Jo. Tikėjimas - Dievo malonės dovana.

159292. po palme2009-05-05 20:19
apie kuri Dieva kalbate? As visiskai pilnai esu Dievo ir to nesiginu nei uz ka.

159293. po palme>noe`i2009-05-05 20:21
sirdele, kai norite, mokate buti ir juokinga :)

159294. po palme>mie2009-05-05 20:22
tada skaitykite cia pat sitam numery Kiaules Aukojimas

159295. mie - po palmei2009-05-05 20:29
ar cia uz bausme?

159297. matyt, 2009-05-05 20:58
užtat, kad kiauliu po palme išvadinote.

159299. zz -po palmei2009-05-05 21:00
Tai,jeigu esate Dievo, tai žinote, kad Ieva ir Adomas nepakluso Dievui. Parašyta: "Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmones, nes visi nusidėjo......tai tuo labiau Dievo malonė ir malonės dovana per Jėzų Kristų gausiai atiteko daugybei" (Romiečiams) .Kas yra Dievo, tam būtina tikėti Dievo Žodžiu. Kalbu apie vienintelį, gyvąjį Dievą.

159303. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-05 21:20
Beee, as i kiema bijau as mazas nevarykit,ten tamsu.pazaiskit si manim:)

159310. po palme(aiskinasi toliau, kieno Dievas tikresnis)2009-05-05 21:40
as irgi kalbu apie vieninteli it tikra Dieva, bet kad jis man nieko nesake apie Sventa Rasta. Ir paraso jo ten nera.

159311. po palme>kulverstukui2009-05-05 21:44
eik miegot kulverstuk, bo tuoj gausi per sikna, krokodilas jau seniai parpia

159314. po palme>miestei2009-05-05 21:48
isivaizduokim tokia situacija: sedit su draugu restorane, netiketai isiverzia girtas o gal nesveikas zmogus ir isvadina jusu drauga seniausios profesijos atstovu. Ka jus darote?
A. pradedate kartu su isiverzheliu svarstyti apie savo draugo moralini veida?
B. paprasote isiverzeli uzsiciaupti?

159323. zz -po palmei2009-05-05 22:30
Parašyta: "Juokeliai jums netinka - verčiau tebūna dėkojimas". O ar žinot (parašyta), kad žmogus, pamatęs Dievą, negali išlikti gyvas. Todėl reikia dėkoti Jam už Žodį, kuris yra Jo "įkvėptas, naudingas mokyti, barti,auklėti, kad žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui" (Tim.)

159330. po palme(nuolankiai)2009-05-05 23:44
o ka daryti, jeigu biblija yra zydu tautos kulturinis palikimas?

159338. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis anksti pabudes2009-05-06 04:36
ar jau miegi po palme? as sakau gal reikia supykti ant taves? bet nemoku.Tada galetume taikytis,kaip butu faina.Tu buciuotum gauruota mano letena,o po to pasakytum„Kulverstuk eik nusidepiliuok letenytes:)“Zinai uz ka reiktu supykti?Mane labai anksti nuvarei gulti.Prie taves prisijunge ir tas kur guli ant lovos ir ziuri rusu kanala.O dabar tas kur ziuri rusu kanala isvaziavo i Lenkija,as atsikeliau isvirti jam kavos,ziuriu nuo ilgo miegojimo visas kailiukas susilamde.Dabar nezinau kaip islyginti.Pasiskolinsiu is Egles zalciu karalienes anglini prosa.Bet zinok jei as nusideginsiu savo kailiuka,tu kiekviena vakara turesi man sekti pasakeles,kaip kompensacijas.Arba dainuoti lietuviu liaudies dainele „ar nebijai mergele prarast vainikelio juros vandenely“

159340. mie - po palmei2009-05-06 07:06
tai kuris vaidmuo skirtas man sitoje delioneje? draugo, su kuriuo sedite restorane ir valgote avizine kose, isiverzelio ar gal padavejo? sprendziant is archeologiniu radiniu, seniausia profesija pasaulyje yra keramiko.

159343. kūlverstukui krokodilas2009-05-06 08:20
kūlverstuk, kūlverstuk, manęs mylėt nereik, manęs bijot reik. iškart matyt, kad pionierium niekad nebuvai

159345. varna2009-05-06 09:03
Jei mane kas išvadintų keramiku - tikrai įsižeisčiau.

159349. mie - varnai2009-05-06 09:11
kai supyksiu, butinai isvadinsiu.

159358. kūlverstukui krokodilas2009-05-06 11:12
nepergyvenk, kūlverstuk, net ir sienos turi ausis :)

159359. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 11:17
Tu krokodilai tikriausiai ne Gena.Tu gyveni vandenyne netoli po palmes ir griauzi visus ateinancius prie vandenyno.Gena yra geras, tikras draugas ir Kulverstukui nepavojingas.TIKRASIS GENA, jei mane girdi, saugokis pavoju.Sajungininkai skelbe neteisinga informacija.Bus kap Himleriui nelaisveje.Viskas paaiskeja apziurejus dantis.

159364. kūlverstukui krokodilas2009-05-06 12:04
kito genos be manęs nėra, ir gyevnu aš po gluosniu

159366. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 12:11
tada nesipusk ir negasdink savo draugu.Ar tau po gluosniu vandens uztenka?

159367. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 12:12
ar retkarciais darai vandes tyrima?

159368. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 12:14
jei tu gyveni po gluosniu ar tas kur gyvena po palme ne krokodilas? Ar tu ji pazysti? Kas jis toks?

159369. kūlverstukui krokodilas gena2009-05-06 12:22
po palme ne krokodilas. aš jį pažįstu. jis ne krokodilas

159372. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 13:25
ar ji draugiskas,jei tu pazysti?

159375. kūlverstukui krokodilas gena2009-05-06 13:49
jis mėtosi kokoso riešutais, burnoja prieš teologus, visokius kunigus ir raštų aiškintojus, dergia bažnyčią ir jos tarnus, kuriuos prisakyta išlaikyti, gerbti ir l. mylėti

159381. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 14:40
tai gal jis nelaimingas,juk geriausia gynyba puolimas?Gal mes jam galim padeti?Kaip manai? Ar nereikia?

159384. kūlverstukui krokodilas2009-05-06 14:53
žinai, kūlverstuk, padainuok jam dainelę, aš akompanuosiu armonika

159386. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 15:11
o gal mes ji pasveikinkim sdniom pobedy ir padovanokim cibuliu laisku? kaip manai ar jis megsta?

159393. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 15:46
Gena, Mie ten kitam puslapyje varo ant musu.Gal numaunam jai stringus ir nieko nedarom?

159398. cc2009-05-06 16:03
Visa vienintelio Dievo Jahvės veikla sukosi apie Izraelį, lyg pasaulyje nebūtų daugiau tautų, lyg nebūtų ten daromos nuodėmės, lyg ten visi būtų dievobaimingi, lyg nevyktų karai. Kodėl Dievas paliko visą likusį pasaulį, nesirūpino juo, nemokė, nebaudė? Ir Kristus gimė Izraelyje. Gal tikrai Jis yra sugalvotas žydų?

159399. kūlverstukui krokodilas2009-05-06 16:12
atpratęs jis nuo cibulių laiškų, man atrodo. bet jis turėtų greit atsikelt ir galėsi su juo bendraut kiek tik tavo gauruota širdis geidžia. o aš jau plauksiu, teks pačiam numaut tam(tai) mie stringus. mokykis, jau ne mažas

159404. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> krokodilui2009-05-06 17:03
tai gal man po palme pavadinti i saika,vis tiek jis daugiau patirties turi.Kai parplauksi pamok,gera su tavim:)

159408. po palme>kulverstukui2009-05-06 17:26
kulverstuk, nemiegojimas kenkia groziui, pats asmeniskai esu patyres

159411. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> po palme2009-05-06 17:37
baig tu, as miegojau.As parasiau tau drausmini laiska ir dejau i aki gal iki desim ar puse vienuolikos.O tu neissisukinek, seksi man pasakas ar dainuosi dainele?nes Egles zalciu karalienes anglinis lygintyvas isdegino mano kailiuka auksciau keliu.

159415. po palme>miestei2009-05-06 18:49
jums skirtas buvo draugo, dabar net nezinau koki vaidmeni skirciau

159416. po palme>kulverstukui2009-05-06 18:51
drausminiai laiskai tamstelei veikia kaip migdomieji. Kam tau tu pasaku. Ar kailio lyginimas? Gal galetum, Kulverstuk, palyginti noe`i kaili su tuo lygintuvu?

159422. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis> po palme2009-05-06 19:24
Tavo noras po palme man istatymas as galiu netik noei kaili palyginti.Galiu imesti i mesmale kur mala lapems mesa,po to ja suserti ir jau is lapiu kakucio niekas nenustatys ar tai buvo noja ar kokia kita seriamoji.

159425. twice2009-05-06 19:35
Galvojau, ohoho kokia filosofine diskusija vyksta, o cia tikras zaisliniu zvereliu rezervatas. Net keista, kad niekam nerupi metafizines problemos. Tpfu ant visu genu su pukuotukais ar kaip ten jie.

159428. mie - po palmei2009-05-06 19:52
jeigu vel skirstysite vaidmenis, tai as noreciau fejos, zinokite. o dabar kokia neaiski situacija su tuo restoranu. kur isiverzelis isvadina drauga keramiku. tik du variantai, trecio nera?

159433. zz -cc2009-05-06 20:44
Ar Jūs perskaitėt šv. Raštą? Ten daug rašoma ir apie kitas tautas. Tik vieną mintį pacituosiu: "kad ieškotų Viešpaties ir visi kiti žmonės, visi pagonys, kuriems skelbiamas mano vardas,- sako Viešpats, visa tai darantis. (Apaštalų d.)

159434. žvėreliams2009-05-06 20:46
Ar jūs norit pademonstruoti savo kūrybinę mintį ar šiaip vaidinat?

159436. po palme>miestei2009-05-06 21:12
ne as skirstau vaidmenis, patys pasiima kas ka nori.

159438. mie - po palmei2009-05-06 21:14
tuomet as pasiimu fejos, ir restoranas cia isvis ne prie ko.

159442. KULVERSTUKAS su didelemis ausimis2009-05-06 21:27
kulverstukas kuris pirma karta gyvenime buvo pavadintas zvereliu,mazas,bet isdidus.Apsirenges sventini smokinga iseina i didziaja scena,nusilenkia ir taria savo atsisveikinimo kalba:as iseinu.nemegstu buti kur esu nepageidaujamas.Sita auditorija man primena koncervatyvias kaimo bobeles.As iseinu,bet tegul is cia iseina zuikiai,briedziai,varnos,ir kiti kepantys pyragus ir blynus.

159455. madam šapokliak2009-05-06 22:39
skatert`ju doroga, dorogoj (skoro vstretimsia, chi chi)!

159463. po palme>miestei2009-05-07 01:23
dabar jus mandri, o kai reikia is nosies issikrapscius daikta idemiai apziurinejate

159464. besidziaugiantis gyvenimu >twicei2009-05-07 01:24
Zmogau,jei moki rasyti ir naudotis kompu,tai keista jog ligi siol( turiu omeny gyvenimo metus) nesusiradai gyvenimo prasmes.Nereiketu prasyti,kad kiti ja tau isdiskutuotu.Uzjauciu.

159465. mie - po palmei2009-05-07 09:02
nosi krapsto netasytas bernas prie avizines koses bliudo, o ne feja, jusu ziniai.

159466. am2009-05-07 09:09
o man tas kūlverstukas pasirodė toks mielas, atsvara Nahumo Dievo rūstybei

159468. lakstingala >am2009-05-07 09:59
neliudek,nuo siandien as pradedu ciulbeti ne tik Kulverstukui,bet ir TAU.Manes pilni krumai.Klausytis patartina dviese.

159469. gyvenimas besidžiaugiančiam2009-05-07 10:07
kad, rodos, labiau džiaugiatės savimi?

159473. lakštingalai lakštingala galvažudys2009-05-07 11:36
saugokis, kad neprisičiulbėtum, lapija dar gležna

159475. besidziaugiantis gyvenimu >twicei2009-05-07 11:45
Gal siulytum pasidziaugti Kubiliumi ar Semeta? Nereikia spresti problemos kol jos nera.Man gyvenimo prasme aiski.Ka apie ja diskutuoti.Kai kurie garsiai kalba „jei negali pakeist gyvenimo,keisk poziuri“

159476. ;))2009-05-07 11:46
čia gal koks "popalmės" kolega aprašomas?;) http://news.aol.com/article/priest-scandal/468553?icid=main|netscape|dl1|link3|http%3A%2F%2Fnews.aol.com%2Farticle%2Fpriest-scandal%2F468553

159477. lakstingala>lakštingalai galvažudziui2009-05-07 11:49
tada as skrendu paciulbeti i Siaulius.Sake ten ievu lapai gerokai didesni.CIUZ!

159478. lakštingalai l.galvažudys2009-05-07 12:33
čyru vyru!

159507. po palme2009-05-07 17:56
aha, laikes zmogus uz celibato dantim isikibes

159511. po palme>miestei2009-05-07 19:49
ir toliau netasytas bernas nosi krapstys ir papuskit jam i uodega

159515. mie - ivsei2009-05-07 21:28
ivse, gal galetumet netasytam bernui papust i uodega, jums arciau. jis labai prasosi.

159516. skubam2009-05-07 21:30
lekiam, tuoj pradėsim pūsti!

159530. Jona2009-05-08 00:04
-zz- Pritariu cc, kad Šv. Raštas, ypač Senasis Testamentas, Yra grynai žydų tautos istorija, dar gerokai paremta spėliojimais...Nepretenduoju į žinovus...Kai per italų telekanalą visą savaitę skaitė bibliją, aš mėginau skaityti kartu su jais: skaičiau JAV išleistą A. Vėliaus Biblijos vetimą, nes jis žymiai lengviau skaitomas, kaip Pasaulinės lit. leidinys... Biblijoje Dievas tikrai rūstus ir piktas yra tokių vietų, kad tiesiog norisi Jį apkaltinti šališkumu... Bijau per daug burnot prieš Dievą, nes jeigu Jis yra, tai gali išgirsti, na o jei nėra, tai vistiek niekas negirdės... Manau, kad gal yra.... Čia aš , tikriausiai, iš baimės...

159531. po palme>miestei2009-05-08 00:41
tai yra asmeninis kvietimas ir nedeleguotinas, nieko jus be amerikonu pagalbos negalite

159539. mie - po palmei2009-05-08 09:35
o jus, sauleti amerikonai, visiems laikote atkise uodega papusti.

159540. oj, neobjektyvioji mie,2009-05-08 10:12
taigi sako po palme, kad ne visiems, asmeniškai Jums.

159541. mie2009-05-08 10:28
neobjektyvumas yra mano stiprioji puse, laimejimo garantas.

159572. silpnoji pusė2009-05-08 21:04
nesakyk, aš irgi kartais laimiu.

159737. Fariziejus2009-05-10 23:16
Bet koks pliurpalas,jei autorius sugebės senus dalykus išdėstyti kiek kitaip negu kiti,rašę jau anksčiau,visada susilaukia vertintojų,įžvelgiančių novatoriškumą ar naujovę.Tai liečia ir Dievo rustybę - žmogus pasiskolino temą ir gaišino laiką sau ir kitiems.

159752. šiaipsas Fariziejui2009-05-11 00:33
po saule nieko naujo;) deja, tenka žmonėms, įskaitant save, nuolat priminti pačius elementariausius dalykus... ne bergdžių naujovių ieškokim, o tiesą vykimės.

Rodoma versija 27 iš 28 
23:58:38 Jan 16, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba