ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-07-26 nr. 662

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ. Artimųjų rytų problemos (165) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Tu liksi, tu išeisi, tu akis užsidengsi (6) • Apie skalbimo mašinas ir sakralumą (13) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Erazmo Stelos paraštėse (8) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (5) • ALFRED LICHTENSTEIN (1889–1914). Poezija (4) • JEKATERINA LAVRINEC. Bastūnai (5) • REGIMANTAS TYNIUS. Ką ten slepi nuo savęs? (60) • JONAS SERAPINAS. Trys kreipiniai (1) • Vydūno laiškai Jonui Basanavičiui (1) • Su kiemsarge LIUDMILA SAMOILOVA kalbasi Jūratė Visockaitė. Apie atstumą (17) • -vp-. Šišakas (1) • -vp-. Radiatorius (1) • LLŪNĖ JANUŠYTĖ. Korektūros klaida (3) • Laiškai sau ir kitiems (84) •

Vydūno laiškai Jonui Basanavičiui

[skaityti komentarus]

iliustracija

Pabaiga. Pradžia Nr. 27

2

Nach Ruszland

Hern Dr. J. Basanowicz, Wilna

Post restante

Garbinams pone, pasidarydinau photogr. ir ketu po laiko siųsti. Bet noriu priminti, kad pasidarydinsiu ir nuo giedot. draug. naują photogr., tai galėtumėm ir tą Jums atsiųsti. Neprivalytumit Jums prisiųstjąją naudoties. Susiradau ir p. Martyną Šernių. Jis ne velionis. Iš Klaipėdos ištraukęs yra ir gyvena Kukoreičiuose. Pats negal rašyti, ar iš dalies stabo ištiktas, ar šiaip kas juomi atsiėjo, nežinau tikrai. Jo žmona rašo, kad neturi photogr. – Gal būti, kad dar kart rašysiu.

Daug labų dienų.

Tilzėj 10. 7. 1907. Jūsų V. Storost

3

Nach Ruszland

Hern Dr. J. Basanowicz,

Wilna

poste restante

Garbingas Tautieti, tikėdamas, jog dabar vėl būsite sugrįžę Vilniun, siunčiu Jums šią kortelę, širdingai dėkodamas už malonią prieglaudą, kurią radau prie Jūsų. Buvo man svarbu kartą pamatyti Vilnių, Gedimino įsteigtą pilymą. Tik papratęs prie reguliariško gyvenimo nuilsau mažumą. Siunčiau Jums Prob. Šešėl.1 Tikiu vėliau vėl ką siųsti galėsiąs. Dirbu be sustojimo. Gal ne be pasisekimo. Siunčiu ir savo phot., bet vien atsiminimui.

Daug labų dienų.

Vydūnas

Tilžėje, Anger 23.

27. 4. 1908.

___________________________

Atvirlaiškis ant Tilžės lietuvių giedotojų draugijos išleisto atviruko.

1"Probočių šešėliai" – 1908 m. išleista Vydūno 5 dalių misterija.

4

Hern Dr. J. Basanowicz,

z. 2. Karlsbad (Osterreich)

Residenz Hotel

Labai augštinamas dyke, būsiu tuo laiku namiej ir džiaugsiuos Jus prie manęs pasveikint galėsiąs. Mielai priimčiau Jus kaip svetį savo namuose. Vietos bus gana Jums pasiviešėti. Turiu svečiams nakvoti tuščią kambarį nusisamdęs. Meldžiu, kad Jums neperprastu, jį priimti ir man rašyti, kuomet atkeliausite. 18. š. m. rengiam Klaipėdoj Liet. Koncertą ir Teatrą.

Viso labo.

Su pagarba.

V. Storost

Tilžėj 7. 9. 10.

___________________________

Apie J. Basanavičiaus apsilankymą Tilžėje 1910 m. rudenį nėra žinoma.

5

Hern Dr. J. Basanowicz,

z. 2. Franzensbad į Bölm.

Hotel Holzer

Dėkui už lakštelį, pasidžiaugsiu Tamstą pasveikusį galėsiąs pasveikinti Tilžėj. Gyvenu ant Rambyno, bet parkeliauju kas ketvirtadienį Tilžėn ir lieku lig šeštadienio – Šis lakštelis rodo reginį iš "Išvaduotojo".

Viso labo.

Vydūnas

T. 3. 8. 12

___________________________

Atvirlaiškis ant atviruko su nuotrauka – scena iš Tilžės lietuvių giedotojų vaidinimo – Vydūno pasakiško vaidinio "Išvaduotojas". Šis kūrinys išleistas nebuvo. Apie tuometinį J. Basanavičiaus apsilankymą Tilžėje nėra žinoma.

6

Hern Dr. J. Basanowicz,

Wilna

Lydos gatvė Nr. 7

Labai branginamas tautieti, rašydamas geg. Jaunimui1, taisydamas rašinį apie Rhytmą ir Grožybę, baigdamas dram. veikalą, kurį Tilžėj vasaroj vaidinti ketame2, be to, eidamas mokykl. pamokas, ir mokin. Gied. drg. dainuoti, sakyd. kalbas kitose draugijose ir t. t. nespėjau dar lig šiol temas patvirtinti. Bet rodos naudinga, kad ką sakyčiau apie štai ką: 1. a) vieną dieną: Žmogaus išaugimas ir tikyba šiandien ir senovėje; b) kitą dieną, sąryšyj su kalba a): Lietuvių ir lygių kitų tautų tikybos prasmė senovėje. 2. Idealizmas ir realizmas gyvenime3. Pirmutini dvi kalbi atsišauktų viena ant kitos. Vienok galima pasirinkti iš visų trijų vieną kalbą. Gal dar ir kitą temą pasirinkčiau, jeigu tos netiktų.

Su didžiule pagarba

Vydūnas

Tilžėje 2. 5. 11.

___________________________

1 "Jaunimas" – 1911–1914 m. Vydūno Tilžėje leistas ir jo paties ištisai parašytas mėnesinis žurnalas.

2 Tas veikalas – 1911 m. rugpjūčio 13 d. Tilžėje Lietuvių giedotojų draugijos suvaidinta triveiksmė komedija "Tikrasis gydymas". Šis veikalas buvo išleistas 1934 m. Tilžėje pavadinimu "Pasveikimas".

3 Visi trys pranešimai buvo skaityti Lietuvių mokslo draugijos sesijoje, vykusioje 1911 m. liepos mėn.: pirmasis – liepos 13 d., antrasis – liepos 14 d., trečiasis – liepos 16 d. Visų pranešimų tekstai spausdinti liepos, rugpjūčio ir lapkričio mėn. "Lietuvos žiniose", perspausdinti Vydūno raštų 3 tome (Vilnius, 1992).

7

Gauna gerb. Dr. J. Basanavičius

Vilnius (Wilna)

Lydos gatvė Nr. 7

Gerbiamasis, tai pagaliaus iš rusų tik paleido1. Matyti koks aš jiems, rodos, naudingas. Nors nubadėjęs, tikiu vėl atsigauti trumpu laiku. – Jeigu tūliems mano buvimas Mokslo Draugijoj netiktų arba pat M. Draugijai kenktų, meldžiu tad braukti mano vardą iš Draugijos sąrašo.

Kodėl nesiuntė draugija man pereitų metų "Lietuvių Tautos?"2

Viso labo!

Su pagarba Vydūnas

Tilžė 5. 7. 12 mt

___________________________

1 Vydūnas buvo rusų pasieniečių net 6 paroms sulaikytas Virbalio pasienio punkte, kai grįžo iš 1912 m. birželio mėn. Vilniuje vykusios Lietuvių mokslo draugijos sesijos, kurioje skaitė pranešimą "Evoliucija ir tikyba".

2 "Lietuvių tauta" – Lietuvių mokslo draugijos Vilniuje 1907–1937 leistas leidinys. Išleistos 5 knygos.

8

Ant voko adr.: J. M. ponui DR. J. Basanavičiui

Vilnius

Gimnazijos gatvė 4

Siunčia Vydūnas,

Telšiai

Kalno gatvė 179

Telšiuose 19. Rugsėjo 1920 mt.

Augštai gerbiamas Tautieti,

Širdingai sveikinu Tamsta Lietuvos Vilniuje. Taip iš lengvo vis daugiau tvirtėja mūsų tauta. Ir savo gyvenamo krašto ribas nusistato. Lai bus jai lemta dabar visaip tarpti!

Apie Sveikojo reikalą nedaug tepasakysiu. Elsės Klimantaitės1 pats Dr. S.2 man tik trumpai teprisiminė. Buvo kaip nors jos dėl Kalvaičio3 užgautas. O Kalvaitis skundėsi man, kad Drs. S. jį kaip nors įžeidęs. Ir taip gi minėjo E. Kl. Bet aš nieko neklausinėdamas daugiau ir nieko nepatyriau.

iliustracija

Dr. S. – o laiškų ir lakštelių gal ir bus dar mano namuose Tilžėj. Tik nieko tvirtinti negaliu. Kėliaus 1912-mts iš vieno gyvenimo į kitą ir gal, kad tuo kart jeib nebūtų per daug visoko kraustinėti, pašalinti tūli popiergaliai ir iš netyčių žuvo tūli laiškai. Bet grįžęs, pažiūrėsiu. Gal ir bus dar išlikę Dr. S. koresp. Grįšiu tur būt 1. Spalio š. mt. Neturėdamas iš vokiečių leidimo Lietuvą keliauti, nežinau, kaip čia visa bus, bet rodos ne po ilgo laiko po 1. Spalio galėsiu Sveikui kokią nors žinią suteikt.

Daug viso labo

Su pagarba

Vydūnas

___________________________

1 Elzė Klimantaitė – Pilkalnio apskrities Šilininkų kaimo ūkininko dukra, su kuria keletą metų draugavo tame kaime nuo 1877 m. kartkartėmis apsistodavęs vokietis poetas poliglotas, Mažosios Lietuvos lietuvių teisių gynėjas Georgas Sauerweinas (1831–1904).

2 Kalbama apie G. Sauerweiną.

3Vilius Kalvaitis (1848–1914) – Mažosios Lietuvos tautosakininkas, kraštotyrininkas, knygų rengėjas, leidėjas ir prekybininkas, G. Sauerweino bičiulis. Bendravo su Vydūnu.

9

Tilžėje 17. Rugp. 1926.

Gerbiamasis,

Ponia Ver. Alseikienė1 man papasakojo apie Tamstos negales ir pasiklausiusi kelių mano kalbų apie sveikatą, manė, aš turėčiau ir Tamstai kokių patarimų duoti, galėtų Tamstai būt naudingi. Ir todėl drįstu tai padaryti, linkėdamas nuoširdžiai, kad būtų Tamstai naudinga.

Bendros pastabos: Reikėtų maitinties visiškai nauju būdu. Mėsos, kiaušinių, kiek galint vengti. Ir gal štai ką valgyti. Ryte gerti mažą taurikę karštos arbatos iš mėlynių lapų. Po 10 min. valgyti sumaltų riešutų (Walnüsse) arba saldžių mandelių ir saldžių vaisių, pagaliau Graham arba panašios duonos su sviestu. Pietums garu virtų luptų arba neluptų bulvių su visok daržovėmis: salotais, tomatais, agurkais sutaisytais su aliejumi ir citronų sultimis. Vietoj bulvių galima imti kruštienės. O vietoj salotų – ir raudonų žalių sviklų, juo sutrint ant tarkos ir su aliejumi bei citronų sult. valgyti; kitas geras valgis bus ryžiai, bet nepoliuotasis, vokiečų vadinamas Naturreis su tomatais svieste keptais. Ir t. t. – Vakarienei galima valgyti vieną antrą pygą (jeigu viduriai (slankūs) vangūs, į aliejų įmirkytą), dattelų, arba vieną bananą, pinijų branduolų, duonos su sviestu. Bet viso labai maža.

Kad viduriai gerai tuštintųs, kas dieną nors vieną kartą, labai svarbu daug vaisių ir daržovių valgyti, bet ne kartu; 3–4 val. turi būt tarpe. Nieko nereikėtų gerti arba labai mažai. Jokio alkoholo, jokios kavos arba kinės arbatos.

Dėl pačios ligos. Tamsta neturėtų sėdėti ilgai, bet valandėlę sėdėjęs, vėl gal 10 min. vaikščioti. Niekumet nereikėtų sėdėti ant šaltos drėgnos žemės, nevaikščiot basam ant šaltų grindų. – Kojos visumet turėtų būt šiltos. Yra tai be galo svarbu. Todėl, kuomet kojos šaltos, jos turi tuojau būt maudomos karštame (gal 40oC) vandenyje 5–10 min., tad jas įkišt į šaltą vandenį (gal 20oC) +1–2. Ir vėl į karštą 5–10 min ir t. t. pakaitomis gal 3 kart, baigt šaltu vand. Tada sukinėt kojas (greit) ir šiltai apaut. – Vakare įsisėst į šilto vandens vanę ir sėdėti gal 20 min. Tada apatinį kūną apliet drugnu vand. ir jį mazgoti. – Apie katlaterm vartojimą nieko nereiks pasakyt, bet gal ne pro šalį paminėt, kad vietoj jį desinf. su sublim ar karb. jį įdėt į verdantį vand.

Special. pastabos. Geriau kaip katlat. vartoti būtų masuoti kūną čia kur pūslė. Masuojantysis uždeda abi ranki, nykštis prieš nykštį, viršum kaulo, viršuje kurio kūne pūslė, tada pirštais spaudžia iš viršaus į šalis ir žemyn, gilyn. Kraujui atsirandant, neatsigult, bet vaikščiot po kambarį. Gal tada ir kojas maudyt karštai ir blauzdas apvynioti su skaromis, kurios pamirkytos šaltame vandenyje. – Prostata galėtų būt ir masuojama iš grobo pusės. Bet tam reikėtų tinkamo aparato. Vengti reikėtų visa, kas inkstus erzina ir pūslę pildo. Todėl be minėtų gėralų nevartoti sellerijos, svogūnų, ridiko, mineralin. gėralų – vandenių. Ir nereikėtų absčiai valgyti. Vakarienė turėtų ypačiai menka būt ir 3–4 val. prieš atsiguls. nieko negerti. Labai trokštant, šalto vandens į burną imt, palaikyt ir išspjaut. Ilgai gulėt kenksminga, kadangi kraujas kūno apačioj tvenkiasi. – Patartina ir kiek galint nuogam esant kambaryj vaikščiot, lankstyties – 2–5 min. kūnui šiltam esant, nusitrint šaltu vandenim, ryte atsikėlus arba šiaip sušilus.

Jums, 70 metų ir daugiau pasiekus, gydo ir taip, kad kelias dienas neduoda nieko valgyt arba gert. Tik reikėtų tai priruošt kelias dienas prieš tai nieko kito nevalgyt, kaip tiktai žalius, nevirtus vaisius, obuolus, kriauš. Šiaip viduriuose gali senosios liekanos kraują gadint. – Taip kūnui išsivalius, galima kelias dienas be valgio išlikt. Kad tada liežuvis gyvai raudonas, tad vėl mažumą saldžių vaisių ir avižienės sriubos be pieno. Toliau pinijų branduolų, kurie labai lengvai virškinas. Taip sako prostatą pataiso. Bet reikia kartot nevalgymą!

Daug viso labo

Vydūnas

___________________________

1 Veronika Alseikienė (Janulaitytė, 1883–1971) – gydytoja, visuomenės veikėja, Marijos Alseikaitės-Gimbutienės motina. Vilniuje lankydamasis Vydūnas yra apsistojęs Veronikos ir Danieliaus Alseikų namuose.

Parengė Vacys Bagdonavičius

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


5330. Margarita2003-08-04 20:24
Neklausikite kam skambina varpas:Ilgai gulėt kenksminga.Jisai skambina jums:)

Rodoma versija 23 iš 24 
2:50:37 Jan 3, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba