ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-06-06 nr. 895

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MYKOLAS VAITKUS. Vydūnas (82) • ROLANDAS KAUŠAS. Barbarai prie Romos vartų? (144) • -js-. Sekmadienio postilė (4) • Su Vilniaus universiteto docente, humanitarinių mokslų daktare DALIA ČIOČYTE kalbasi lietuvių filologijos studentės Agnė Kazlauskaitė, Erika Malažinskaitė ir Emilija Visockaitė. Pašaukimą galima išsiugdyti (4) • PATRICK SÜSKIND. Amnezija in litteris (5) • SIGITAS GEDA. Užuolaida ir žalias vazonėlis (10) • Su kompozitoriumi, LR kultūros viceministru GINTARU SODEIKA kalbasi Skaidra Trilupaitytė. Apie Fluxus reikšmę Atgimimo metais, vietinį avangardą bei meno ir politikos sąsajasFERNANDO PESSOA. Įsimylėjęs piemuo (2) • TOMAS PETRULIS. Eilės (2) • IEVA GUDMONAITĖ. EilėsRENATA ŠERELYTĖ. Žmogus-žvėris gyvenime ir komiksuoseJERONIMAS BRAZAITIS. Tiksli „Uliso“ veiksmo trukmė (69) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Rasojančių rugių šventė (1) (1) • KOSTAS POŠKUS. Alytietiškos istorijos. Liūtukai Stalino snukiais ir kt.REDAS DIRŽYS. Saugokitės: neoistas S. Home’as atvyksta į Lietuvą! (2) • 1-asis tarptautinis neoistų manifestas. Niekio link. 8-asis pozityviai nusiteikusios kartos manifestas. Viva neoizmas (13) • as cia dabar pasakysiu viska (599) • 2008 m. birželio 13 d. Nr. 22 (896) turinys (15) •

Užuolaida ir žalias vazonėlis

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Prezidentas,


  kurį žmonės dažnai matydavo palinkusį
  prie kavinuko arba šviestuvo
  su atsuktuvu rankoj...
  Tai buvo didžiausias jo ginklas,
  atsuktuvas kišenėj,
  su kuriuo jis buvo pasiruošęs
  pulti prie kiekvieno sugedusio daikto...

  Miręs jau estų rašytojas,
  pavarde Lennartas Meri, išėjęs iš
  bolševikų lagerių.
  – Imkitės atsakomybės už kraštą! – ragino jis jaunimą.

Kovo 30, ketvirtadienis

Garsi ritulininkė

Apie savo vyrą:

– Jam rūpėjo rutuliai, pinigai ir moterys.

Kalambūrai

Aš irgi norėčiau matyti stiklinę pusiau pilną, o ne pusiau tuščią.

Lietuvių išminčiai


    Kultūra ir mokslai – tai didi jėga,
    Bet visų aukščiausia – meilė ir dora.
    (poetas – Tamtulis?)

Balandžio 1, šeštadienis

Iš kur tatai?

Mano žodžiai tokie balti, kaip per naktį iškritęs sniegas, – kaži kuo kalti, nekalti, o iš tikro – nežino niekas...

Didieji pasaulio diktatoriai labiau bijo muzikos negu patrankų (pvz., Mozarto).

Marlene Dietrich: ilgo veikimo patranka, nugalinti viską.

Tai iš dalies paaiškina ir slaptą diktatorių norą griebtis kūrybos, neturint tam daiktui nė lašo talento.

Algis Br.:

– Ko tu bijai? Visi tie l...iai ir br...kai žino, kad jie – nulis, o tu liksi.


    Lūkesy –

    Liūdesys –
            kaip iš kapo atėjus,
    Lūkesys –
            klevo lapai šešėliuos.
    Liūdesy,
            tu esi atsikėlęs
    kaip rudenė diena,
            kaip suoliukas,
    kol pasiutusi lapė atsėlins.

    Lapai, lapai –
            žali ir geltoni,
    atvirukas –
            išblukęs,
    rusvaplaukis –
            berniukas
    ant suolo,
            kur dvi širdys raudodamos plakė.

Fragmentiškai


    Meilė yra pavasarinis lyčių šiugždėjimas upėj,
    lėtas klevo šakelių bilsnojimas vakare,
    kai nuleistos užuolaidos,
    šviečia toli vienas langas,
    senamiesty siauras langutis,
    lytys vis plaukia upe,
    jų šiugždėjimas, jų trintis
    yra šito vakaro meilė.

A. A. Milne’as

Jo knyga apie Mikę Pūkuotuką aprašo kiekvieno žmogaus privatų rojų. Jis turi trobelę, žydintį mišką, šleivakojį meškiuką, kurio niekas iš jo neatims.

Apie riziką

Dieviškų savybių turi žmogus, nebijantis vaikščioti bedugnės pakraščiu.

Erosas rizikuodavo visados.

Apie miesto merą

Arba kojos per silpnos, arba uodega per ilga.

Senovinė priesaika

Prisiekiu krauju, kuris teka mano gyslomis,

prisiekiu oru, kuriuo kvėpuoju,

nebus kito, išskyrus tave.

Papilda prie Goštautų

Tasai narsuolis buvo vardu Albertas. Dantis jam išmušė sviedinys Prūsijos kare. Karalius atsidėkodamas padovanojo jam Kauno seniūniją, tada jis ir užsisakė minėtąjį portretą – duona, matyt, reiškia tą seniūniją.

Dantų tada, aišku, nieks nesudėdavo. Tokių bent jau kaip dabar – nuo tikrų neatskirsi. Kiti specialiai išsilupinėja, kad tik dirbtiniai šviestų ir blizgėtų.

Apie mūsų vertėjus

Tarkime, poezijos. XIX a., o ir XX a. pradžioje vyravo sekimai ir pamėgdžiojimai. Maironis beveik nieko neišvertė, po jo kelios generacijos – beveik nieko... Didžiausiuoju buvo laikomas A. Churginas, jam stačiai priklausė monopolis. Principas – iš XVII a. anglų poeto ir vertėjo Drydeno: versti esą reikia poezijos dvasią, o ne žodžius.

Šis teiginys atpalaidavo jį pernelyg. Vertė taip, kaip norėjo. Mat turėjo „pasiteisinimą“:

– Aš verčiu poezijos dvasią!

Iš to, ką paveldėjome, liko pernelyg daug jo dvasios, t. y. jo poetikos, gražmenų, eklektiškos jo paties kūrybos.

Jo vertimais neįmanoma pasikliauti, jis nesiskaitė su autorių tekstu, su pačiu jų teksto fundamentu (smulkias klaidas ar papildas galime visiems vertėjams atleisti, – tai neišvengiama...).

Kas liko? Kiti vertė daugiausia rusų, lenkų, latvių poezijos.

Lieka Tomas Venclova. Jeigu tiesa – andainykštėje „Neringoje“ šėręs A. Ch. į žandą...

Dar – Vladas Šimkus, Judita Vaičiūnaitė, Almis Grybauskas, Vytautas P. Bložė, Kornelijus Platelis. Ir dar.

R. apie moteris

– Pats Dievas sukūrė mus tokius, o jas kitokias. Bet jų organizmas nesuvokiamas. Kai apsiženijau, žmona jau antrą dieną užsiraukė. Nešneka, burba, priekaištauja, mala visokį š...ą. Po poros dienų nieko neatsimena, viską meluoja.

Sakau: „Tau velniai pykstas galvoj!“

Organizmas – čiagi nepiktas žodis, ar ne? Jis (R.) pažįsta pusę Vilniaus – ir padorių žmonių, ir valkatų. Sako, keisčiausia, kad, sykį parašęs skundą, žmogus nesustoja. Rašo ir rašo. Kai pasižiūri į kalendorių, mato, kad ta liga labai susijusi su mėnulio fazėmis.

Skandinaviška dainelė

Galima sakyti ir taip:


    Ritin dobil, ritin dobil,
    ritin dobil, ritin do...

    Kur tu buvai, dieduk mano,
    Kur tu buvai, dieduk mo...

    Mieste buvau, bobut mano,
    mieste buvau, bobut mo...

Balandžio 2, sekmadienis

Pavasaris upėje

Ūmai vienąryt lytys liaujasi plaukę. Tiesa, viena kita dar iriasi, nelyg pamesta lašinių paltis ūkanotoje Gudijoj. Užtat vandeny – pilna kirų, baltų plevenančių lėktuvėlių, popierinių skiaučių. Jos klykia.

Antys kaži kokiu būdu atsiduria apačioj. Apie jų sugyventines ne itin ką bepasakysi, užtat gaigalų galvos, kaklai žėri smaragdais ir deimantais... Tiesa ir tai, kad šie brangakmeniai reiškia beveik tą patį.

Velykos upėje. Kas gali būt įstabesnio.

Mūsų tikėjimas

Paviršinė katalikybė, populiarioji yra tikra moterų religija. Verkia, ūbauja, meldžiasi, garbina Jėzų...

Dedasi, kad nieko nebuvo. Vyrai kalti.

Regis, Kristus tą gerai perprato ir gerai pasinaudojo.

Vyrai tik tariamai „viršuj“.

Karingosios tautos greitai tą bruožą perprato ir senąją tikybą smarkiai reformavo (britai, germanai, švedai etc.).

Mahometas, išdygęs 600 metų po Kristaus, irgi turėjo gražaus darbelio.

Mes gi įstrigom kaip vabzdžiai lipnioje dervoje. Gintarų inkliuzai.

Tikėjimo korekcijos

Pamiršau parašyti, kad Kristus – kenčiantis vyras – karingose tautose virto kovojančiu, t. y. kariaujančiu arba dirbančiu.

Su kalaviju ar „prie diržo“ (Gott mit uns), Kristus – sodininkas (kalvinistų).

Čia akcentų problema. Istoriją ir mentalitetą lemia akcentų sudėjimas arba jų perkeitimas.

Sudievintoji Švč. Panelė yra sugrįžimas prie motiniškos globos.

Kas to nenori!

Ubagai dvasioje

Tai toli gražu ne tas pats kaip „dvasios ubagas“, bet ryšio esama.

Įsileiskite vieną, tasai įsitvirtins, atves dar kelis, paskui visą rują.

Išvaryti – beveik neįmanoma. Tai piktadagiai, šuniškos varnalėšos, maži dagiai ir dagiukai (šuniukais vadindavom!) – neatstos iki gyvenimo galo.

Senstantis medis griūva, perpildytas parazitų, pagraužtas iš vidaus.

Artėjime: šv. Velykų

– Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių...

Viena gražiausių Evangelijos frazių apie būtinybę tapti „pusiau mirėliu“ šitam pasauly.

Poezijos skaitymai

Moksleiviai skaitė mano andai rašytas eiles. Pats jau buvau pamiršęs, gal iš 1984-ųjų? Tada verčiau „Gilgamešą“. Tai savotiška variacija.

Pabaigos eilutės:


    ...per savo ilgą gyvenimą Lietuvoj
    sutikau vos kelis gyvus žmones.

Pats tada ir stebėjausi – nejaugi taip? Dabar taip nerašyčiau. Spinduliuoja, t. y. gyva yra dvasia. Šiaip jau – vaikščiojančios mėsos, kalbančios mėsos.

Baisiausia: mėsa, ėdanti mėsą... Žmogus.

Ir jis spinduliuoja?

Kai kur, kai kas, kai kada.

Daug mėsų (įvairių lyčių), kalnas mėsos (būrys žmonių), ryjantis vieną spinduliuojančią dvasią. Tai mes, žmonės, valgantys Jėzų Kristų. Ir šiaip jau – tarp kitko, neva, beigi.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


119918. Arklys2008-06-11 08:34
Valgyt mėsą, joti ant mėsos, nešti mėsas, kišt mėsą į mėsą

119930. argi2008-06-11 10:59
šis Arklys - ne vegetaras?

119932. arklienos dešra Arkliui2008-06-11 11:56
Ar nepasiilgai manęs, Arkly?

120013. Nusibodo2008-06-12 09:30
Arkly,eik i tvarta!

120019. kumelė2008-06-12 10:30
Arkly, labai pasiilgau tavęs.

120028. Noė Archyvarui2008-06-12 11:39
Dabar jau iš tiesų atsibodo tos arkliškos prigimties maitos. O šis Gedos gabalas tikrai puikus, ypač nuo Balandžio 2-osios.

120030. Arklys2008-06-12 11:43
Ko trypiat kojikėmis, vožiai?

120050. Zirgas2008-06-12 13:53
Sitas arklys matyt bus klimaksinis.

120261. tomas venclova2008-06-14 13:38
Netiesa, niekad Churginui nesu šėręs į žandą. Ko nebuvo, to nebuvo.

120299. gal čia tokia 2008-06-14 23:41
metafora?

Rodoma versija 24 iš 24 
0:21:58 Dec 27, 2010   
Apr 2008 Aug 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba